of 20 /20
NETARIFINIŲ UŽSIENIO PREKYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR JAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS Taikomos priemonės tikslas, trumpas aprašymas Europos Sąjungos (ES) teisės aktai Lietuvos Respublikos teisės aktai Kompetentinga institucija Pastabos Ne maisto produktų saugos ir atitikties kontrolė Priemonė taikoma siekiant apsaugoti ES rinką nuo saugos reikalavimų neatitinkančių ne maisto produktų. Sustabdomas produktų išleidimas į laisvą apyvartą, jeigu: įtariama, jog produktai neatitinka saugos reikalavimų, kelia pavojų sveikatai ar aplinkai; jeigu su jais nepateikti atitikties dokumentai; gaminiai netinkamai paženklinti „CE“ ženklu. Informuojama rinkos priežiūros institucija, kuri priima sprendimą dėl tolimesnių muitinės veiksmų. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2011 kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka. 2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (produktai, skirti liestis su maisto produktais) Maisto produktų saugos ir atitikties kontrolė Priemonė taikoma siekiant, kad į ES rinką nepatektų nesaugūs maisto produktai 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatanti produktų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Bendriją, veterinarinių tikrinimų organizavimo principus 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)

NETARIFINIŲ UŽSIENIO PREKYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ · 2018-06-01 · eksportas leidžiamas tik pateikus sugautų žuvų kiekio sertifikatą (C673) Pripažintos regioninių žvejybos

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NETARIFINIŲ UŽSIENIO PREKYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ · 2018-06-01 · eksportas leidžiamas tik...

 • NETARIFINIŲ UŽSIENIO PREKYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR JAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

  Taikomos priemonės tikslas, trumpas

  aprašymas

  Europos Sąjungos (ES) teisės aktai Lietuvos Respublikos teisės

  aktai

  Kompetentinga

  institucija

  Pastabos

  Ne maisto produktų saugos ir atitikties kontrolė

  Priemonė taikoma siekiant apsaugoti ES

  rinką nuo saugos reikalavimų

  neatitinkančių ne maisto produktų.

  Sustabdomas produktų išleidimas į

  laisvą apyvartą, jeigu: įtariama, jog

  produktai neatitinka saugos reikalavimų,

  kelia pavojų sveikatai ar aplinkai; jeigu

  su jais nepateikti atitikties dokumentai;

  gaminiai netinkamai paženklinti „CE“

  ženklu.

  Informuojama rinkos priežiūros

  institucija, kuri priima sprendimą dėl

  tolimesnių muitinės veiksmų.

  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008

  nustatantis su gaminių prekyba susijusius

  akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus

  ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93

  2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas

  (ES) Nr. 284/2011 kuriuo nustatomos Kinijos

  Liaudies Respublikos ir Ypatingojo

  Administracinio Kinijos regiono Honkongo

  kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės

  reikmenų iš poliamido ir melamino importo

  specialios sąlygos ir išsami tvarka.

  2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas

  (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir

  gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

  Lietuvos Respublikos produktų

  saugos įstatymas

  Valstybinė

  vartotojų teisių

  apsaugos tarnyba.

  Valstybinė

  akreditavimo

  sveikatos

  priežiūros veiklai

  tarnyba,

  Valstybinė kelių

  transporto

  inspekcija prie

  Susisiekimo

  ministerijos

  Valstybinė maisto

  ir veterinarijos

  tarnyba

  (produktai, skirti

  liestis su maisto

  produktais)

  Maisto produktų saugos ir atitikties kontrolė

  Priemonė taikoma siekiant, kad į ES

  rinką nepatektų nesaugūs maisto

  produktai

  1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva

  97/78/EB, nustatanti produktų, įvežamų iš

  trečiųjų šalių į Bendriją, veterinarinių tikrinimų

  organizavimo principus

  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002,

  nustatantis maistui skirtų teisės aktų

  bendruosius principus ir reikalavimus

  Valstybinė maisto

  ir veterinarijos

  tarnyba (VMVT)

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&qid=1421909676362&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0284&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0284&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0010-20180208&qid=1527571746419&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0010-20180208&qid=1527571746419&from=LThttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A845E65C32A2/qeAjMkGLoChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A845E65C32A2/qeAjMkGLoChttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489663867754&uri=CELEX:01997L0078-20130701http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489663867754&uri=CELEX:01997L0078-20130701http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20140630&qid=1431409267741&from=LT

 • 2

  Gyvūninės kilmės maisto produktai

  Produktai gali būti įvežami tik per

  paskirtus pasienio veterinarijos postus,

  jiems atliekamas veterinarinis

  patikrinimas.

  Importuojant ir gabenat tranzitu šiuos

  produktus pasienio muitinės poste turi

  būti pateiktas Veterinarinis įvežimo

  dokumentas (VĮD) su atitinkamomis

  VMVT žymomis (N853)

  Negyvūninės kilmės maistas ir pašarai

  Produktai gali būti įvežami tik per

  paskirtus pasienio veterinarijos postus,

  jiems atliekamas veterinarinis

  patikrinimas.

  Importuojant ir gabenat tranzitu šiuos

  produktus pasienio muitinės poste turi

  būti pateiktas

  Bendrasis įvežimo dokumentas

  (BĮD)sertifikatas su atitinkamomis

  VMVT žymomis (C678)

  2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas

  (EB) Nr. 136/2004, nustatantis produktų,

  importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių

  patikrinimų Bendrijos pasienio postuose tvarką

  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl

  oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant

  užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi

  pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės

  aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių

  2009 m. liepos 24 d. komisijos reglamentas

  (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos

  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

  (EB) Nr. 882/2004 nuostatos

  VMKT direktoriaus 2004 m.

  gegužės 21 d. įsakymas Nr. B1-

  520 „Dėl Gyvūninių produktų,

  įvežamų į Lietuvos Respubliką,

  veterinarinio tikrinimo tvarkos

  patvirtinimo“

  VMVT direktoriaus 2008 m.

  rugsėjo 24 d. įsakymas Nr.B1-

  478 „Dėl Importuojamo

  negyvūninio maisto valstybinės

  maisto kontrolės tvarkos aprašo

  patvirtinimo“ (2012 m.

  redakcija)

  VMVT direktoriaus 2013 m.

  kovo 28 d. įsakymas Nr. B1-255

  „Dėl Importuojamo negyvūninio

  maisto, kuriam taikoma

  sustiprinta valstybinė maisto

  kontrolė, sąrašo patvirtinimo“

  VMVT direktoriaus 2008 m.

  spalio 28 d. įsakymas Nr. B1-543

  „Dėl Įvežamų į LR negyvūninių

  pašarų, kuriems taikomi

  privalomieji kokybės

  reikalavimai, sąrašo patvirtinimo

  Valstybinė maisto

  ir veterinarijos

  tarnyba (VMVT)

  Augalų apsaugos(fitosanitarinės) kontrolė

  Priemonės taikoma siekiant, kad į ES

  rinką nepatektų kenksmingais

  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva

  2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo

  Žemės ūkio ministro ir finansų

  ministro 2005 m. kovo 25 d.

  Valstybinė

  augalininkystės

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0136-20140603&qid=1431410483258&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0136-20140603&qid=1431410483258&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489665934431&uri=CELEX:02004R0882-20170228http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489665934431&uri=CELEX:02004R0882-20170228http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489665934431&uri=CELEX:02004R0882-20170228https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A23F7DC05A1B/VjKmVrxuKKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A23F7DC05A1B/VjKmVrxuKKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A23F7DC05A1B/VjKmVrxuKKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A23F7DC05A1B/VjKmVrxuKKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B809EED02D5Ahttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B248C53FABE/eQLpFrIyrLhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0029-20140630&qid=1431415877103&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0029-20140630&qid=1431415877103&from=LT

 • 3

  organizmais užkrėsti augalai ir augaliniai

  produktai.

  Importuojant ir gabenat tranzitu šiuos

  produktus pasienio muitinės poste turi

  būti pateiktas fitosanitarinis sertifikatas

  su atitinkamomis VAT pareigūno

  žymomis (N851)

  augalams ir augaliniams produktams

  kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir

  išplitimo joje

  įsakymas Nr. 3D-171/1K-080

  (dėl augalų ir augalinių produktų

  fitosanitarinio tikrinimo)

  tarnyba (VAT)

  Žuvininkystės produktų importo, eksporto kontrolė (Bendroji žuvininkystės politika)

  Priemonė taikoma vykdant Bendrąją

  žuvininkystės politiką dėl žuvų išteklių

  apsaugos ir tausojančio naudojimo,

  kontroliuojama, kad į Bendriją nebūtų

  importuojami bei iš jos eksportuojami

  žuvininkystės produktai, pagaminti iš

  neteisėtai sužvejotų žuvų.

  Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 2

  straipsnio 8 punkte išvardytų

  žuvininkystės produktų importas ir

  eksportas leidžiamas tik pateikus

  sugautų žuvų kiekio sertifikatą (C673)

  Pripažintos regioninių žvejybos

  valdymo organizacijų (RŽVO)

  dokumentavimo sistemos

  Dissostichus spp (ilčių) sugautų žuvų

  kiekio dokumentavimo sistema

  Reglamento Nr. 1035/2001 2 str.

  išvardytų produktų importas, eksportas ir

  reeksportas leidžiamas tik pateikus

  Dissostichus sugavimo dokumentą

  (C641) arba Dissostichus reeksporto

  sertifikatą (C656)

  Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos

  (TATAK) konvencijos sugautų

  paprastųjų tunų kiekio

  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 1005/2008 nustatantis Bendrijos

  sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai,

  nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai

  žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti

  2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas

  (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos

  išsamios reglamento (EB) Nr. 1005/2008,

  įgyvendinimo taisyklės

  2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas

  (EB) 1035/2001, nustatantis Dissostichus spp.

  sugavimo dokumentavimo tvarką

  2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (ES) Nr. 640/2010,

  kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų

  LR žuvininkystės įstatymas

  2010 m. balandžio 28 LRV

  nutarimas Dėl institucijų,

  atsakingų už ES teisės aktų,

  nustatančių žuvininkystės

  produktų importo, eksporto ir

  reeksporto tvarką, paskyrimo

  Žuvininkystės

  tarnyba

  prie Žemės ūkio

  ministerijos

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0591AB885E87/TAIS_377891http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1005-20110309&qid=1489560819566&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1005-20110309&qid=1489560819566&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1010-20130917&qid=1422002152201&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1010-20130917&qid=1422002152201&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R1035-20061006&qid=1421998894247&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R1035-20061006&qid=1421998894247&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0640&qid=1422001604164&from=LThttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D22016A0EC70/slGgMxIQZHhttp://litlex.cust.lt/Litlex/ll.dllhttp://litlex.cust.lt/Litlex/ll.dll

 • 4

  dokumentavimo sistema\ Reglamento (ES) Nr. 640/2010I priede

  išvardytų produktų importas ir eksportas

  ir leidžiamas tik pateikus TATAK

  paprastųjų tunų kiekio dokumentavimo

  formą (C047), reeksporto atveju -

  TATAK paprastųjų tunų reeksporto

  sertifikatą (C041)

  Nepripažintos RŽVO dokumentavimo

  sistemos

  Prekybos durklažuvėmis ir

  didžiaakiais tunais statistikos sistema

  Reglamento (EB) Nr. 1984/2003

  prieduose išvardytų produktų importas ir

  eksportas ir reeksportas leidžiamas tik

  pateikus atitinkamą statistinį dokumentą.

  (C039 arba C042, jeigu tai durklažuvės;

  C040 arba C043, jeigu tai dižiaakiai

  tunai, be paminėtų dokumentų, turi būti

  pateiktas ir sugautų žuvų kiekio

  sertifikatas (C673)

  (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo

  programa ir iš dalies keičiamas Tarybos

  reglamentas (EB) Nr. 1984/2003

  2003 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 1984/2003 nustatantis prekybos

  durklažuvėmis ir didžiaakiais tunais Bendrijoje

  statistikos sistemą

  Žemės ūkio produktų importo, eksporto kontrolė (Bendroji žemės ūkio politika)

  Priemonė taikoma vykdant Europos

  Sąjungos Bendrąją žemės ūkio politiką,

  nustatomas bendras žemės ūkio produktų

  rinkų organizavimas, importo ir eksporto

  licencijų administravimo sistema,

  muitinės formalumų taikymas.

  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013,

  kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas

  (OL 2013 L269, p.1)

  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013,

  kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio

  produktų rinkų organizavimas ir panaikinami

  Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB)

  Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr.

  1234/2007 (OL 2013 L347, p 671–854)

  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis

  Lietuvos Respublikos muitinės

  įstatymas

  Lietuvos Respublikos pluoštinių

  kanapių įstatymas

  Lietuvos Respublikos

  Vyriausybės 2003 m. gruodžio

  23 d. nutarimas Nr. 1666 „Dėl

  pasirengimo administruoti

  Europos Sąjungos žemės ūkio ir

  žuvininkystės prekybos sistemos

  priemones“

  Lietuvos Respublikos

  Žemės ūkio

  ministerija

  Nacionalinė

  mokėjimo

  agentūra prie

  Žemės ūkio

  ministerijos

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1984-20100813&qid=1422003348339&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1984-20100813&qid=1422003348339&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1484040350299&uri=CELEX:32013R0952http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1484040350299&uri=CELEX:32013R0952http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1484040523296&uri=CELEX:32013R1308http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1484040523296&uri=CELEX:32013R1308http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1484040741259&uri=CELEX:32016R1237https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2294490FE9DD/iiCYPIJPuwhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2294490FE9DD/iiCYPIJPuwhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4334D941D3DChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4334D941D3DChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42D2A9CFDE57/TAIS_432770https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42D2A9CFDE57/TAIS_432770https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42D2A9CFDE57/TAIS_432770https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E8A607EEB383/DqukgidijR

 • 5

  reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies

  papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

  reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir

  eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir

  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

  (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už

  tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo

  taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos

  reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr.

  1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr.

  951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr.

  382/2008, ir panaikinami Komisijos

  reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr.

  1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr.

  507/2008 (OL 2016 L206, p. 1–14)

  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos

  įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239,

  kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų

  sistemos nustatomos Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013

  taikymo taisyklės (OL 2016 L206, p. 44–70)

  Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d.

  nutarimas Nr. 987 „Dėl

  Valstybės institucijų,

  Savivaldybių ir kitų juridinių

  asmenų, atsakingų už Europos

  žemės ūkio garantijų fondo

  priemonių įgyvendinimą,

  paskyrimo“

  Muitinės departamento prie

  Lietuvos Respublikos finansų

  ministerijos generalinio

  direktoriaus 2004 m. balandžio

  26 d. įsakymas Nr. 1B-399 „Dėl

  Žemės ūkio produktų eksporto

  rinkinio pateikimo ir priėmimo

  kompetentingoje eksporto

  muitinės įstaigoje bei eksporto

  muitinės formalumų atlikimo

  žemės ūkio produktams

  instrukcijos patvirtinimo“

  Muitinės departamento prie

  Lietuvos Respublikos finansų

  ministerijos generalinio

  direktoriaus 2009 m gruodžio 11

  d. įsakymas Nr. 1B-688 „Dėl

  Asmens ūkinės komercinės

  veiklos patikrinimų, atliekamų

  įgyvendinant Europos Sąjungos

  bendrosios žemės ūkio politikos

  priemones, vykdymo ir

  įforminimo taisyklių

  patvirtinimo“

  Muitinės departamento prie

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1484040741259&uri=CELEX:32016R1237http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1484040978922&uri=CELEX:32016R1239http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1484040978922&uri=CELEX:32016R1239https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E8A607EEB383/DqukgidijRhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E8A607EEB383/DqukgidijRhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA4AB4817B8A/FaubFNcqYkhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA4AB4817B8A/FaubFNcqYkhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA4AB4817B8A/FaubFNcqYkhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA4AB4817B8A/FaubFNcqYkhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA4AB4817B8A/FaubFNcqYkhttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=73086&Zd=%FEem%EBs&BF=4#2z#2zhttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=73086&Zd=%FEem%EBs&BF=4#3z#3zhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F91417826/JGxAIdlIYKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F91417826/JGxAIdlIYKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F91417826/JGxAIdlIYKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F91417826/JGxAIdlIYKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F91417826/JGxAIdlIYKhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19877E02626C

 • 6

  Lietuvos Respublikos finansų

  ministerijos generalinio

  direktoriaus 2004 m. balandžio

  28 d. įsakymas Nr. 1B-436 „Dėl

  Pagrindinių žemės ūkio produktų

  deklaracijos pildymo instrukcijos

  patvirtinimo“

  Muitinės departamento prie

  Lietuvos Respublikos finansų

  ministerijos generalinio

  direktoriaus 2004 m. liepos 15 d.

  įsakymas Nr. 1B-706 „Dėl

  Pagrindinių žemės ūkio produktų

  deklaravimo muitinei, kai

  eksportuojamos prekės,

  neįrašytos į Europos Bendrijos

  steigimo sutarties (Romos

  sutarties) I priedą, ir receptūrų

  registravimo teritorinėje

  muitinėje instrukcijos

  patvirtinimo“

  Muitinės departamento prie

  Lietuvos Respublikos finansų

  ministerijos generalinio

  direktoriaus 2007 m. gegužės 18

  d. įsakymas Nr. 1B-362 „Dėl

  Muitinio sandėliavimo

  procedūros taikymo

  eksportuojamai suaugusių

  vyriškos lyties galvijų mėsai be

  kaulų, už kurią mokamos

  grąžinamosios išmokos, taisyklių

  patvirtinimo“

  Muitinės departamento prie

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19877E02626Chttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19877E02626Chttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19877E02626Chttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19877E02626Chttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=73410&Zd=%FEem%EBs&BF=4#2z#2zhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E83DA7E45FChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E83DA7E45FChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E83DA7E45FChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E83DA7E45FChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E83DA7E45FChttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=75696&Zd=%FEem%EBs&BF=4#2z#2zhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEDB78757DEEhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEDB78757DEEhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEDB78757DEEhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEDB78757DEEhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEDB78757DEEhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A9E255C09BA

 • 7

  Lietuvos Respublikos finansų

  ministerijos generalinio

  direktoriaus 2007 m. liepos 9 d.

  įsakymas Nr. 1B-495 „Dėl

  Reikalavimų eksportuotojo,

  pageidaujančio suaugusių

  vyriškos lyties galvijų mėsai be

  kaulų, už kurią mokamos

  grąžinamosios išmokos, taikyti

  muitinio sandėliavimo

  procedūrą, kompiuterinei

  duomenų bazei patvirtinimo“

  Nacionalinės mokėjimo

  agentūros prie Žemės ūkio

  ministerijos direktoriaus ir

  Muitinės departamento prie

  Lietuvos Respublikos finansų

  ministerijos generalinio

  direktoriaus 2009 m. rugpjūčio

  26 d. įsakymas Nr. BR1-623/1B-

  457 „Dėl Eksporto licencijų

  AGREX ir Importo licencijų

  AGRIM 29–32 langelių pildymo

  ir taisymo instrukcijos

  patvirtinimo“

  Laukinės faunos ir floros importo, eksporto kontrolė

  Priemonė vykdoma, siekiant apsaugoti

  nykstančias laukinių augalų ir gyvūnų

  rūšis.

  Saugomų laukinės faunos rūšių importas

  ir eksportas leidžiamas tik pateikus

  atitinkamus leidimus

  1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros

  rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

  2006 m. gegužės 4 d. Komisijos Reglamentas

  (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias

  Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl

  laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos

  2002 m. gruodžio 21 d. Aplinkos

  ministro, Muitinės departamento

  generalinio direktoriaus ir

  VMVT direktoriaus įsakymas

  Nr. 658/831/743 „Dėl prekybos

  laukiniais gyvūnais taisyklių

  patvirtinimo“

  Aplinkos

  apsaugos agentūra

  Gamtos tyrimų

  centras

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A9E255C09BAhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A9E255C09BAhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A9E255C09BAhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A9E255C09BAhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC7396F4BDD3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC7396F4BDD3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC7396F4BDD3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC7396F4BDD3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC7396F4BDD3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC7396F4BDD3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC7396F4BDD3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC7396F4BDD3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC7396F4BDD3http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489666669263&uri=CELEX:01997R0338-20170204http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489666669263&uri=CELEX:01997R0338-20170204http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489666770228&uri=CELEX:02006R0865-20150205http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489666770228&uri=CELEX:02006R0865-20150205https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1ED611C260D6/lqgfxvADHJhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1ED611C260D6/lqgfxvADHJ

 • 8

  kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo

  taisykles

  Kačių ir šunų kailių ir gaminių, kurių sudėtyje yra tokių kailių, importo ir eksporto kontrolė

  Priemone siekiama uždrausti pateikti į

  ES ir iš jos eksportuoti šunų bei kačių

  kailius ir gaminius, kuriuose yra tokių

  kailių.

  2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1523/2007

  draudžiantis pateikti į Bendrijos rinką ir

  importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių ir

  šunų kailius bei gaminius, kurių sudėtyje yra

  tokių kailių

  Produktų iš ruonių importo kontrolė

  Nustatomos taisyklės, susijusios su

  produktų iš ruonių pateikimu į rinką

  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl

  prekybos produktas iš ruonių

  2010 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos

  reglamentas (ES) Nr. 737/2010, kuriuo

  nustatomos išsamios R. 1007/2009

  įgyvendinimo taisyklės

  Gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais kontrolė

  Nustatomi gyvūnų sveikatos

  reikalavimai, taikomi gyvūnų augintinių

  vežimui nekomerciniais tikslais.

  Įvežami iš trečiųjų šalių gyvūnai

  augintiniai turi būti tinkamai paženklinti

  ir su jais turi būti pateiktas

  identifikavimo dokumentas

  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl

  gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais

  tikslais

  2014 m. gruodžio 30 d.

  Valstybinės maisto ir

  veterinarijos tarnybos

  direktoriaus ir Muitinės

  departamento generalinio

  direktoriaus įsakymas Nr. B1-

  1144/1B-969 „Dėl

  Nekomerciniais tikslais vežamų

  gyvūnų augintinių tikrinimo

  tvarkos aprašo patvirtinimo“

  Valstybinė maisto

  ir veterinarijos

  tarnyba

  Medienos produktų importo kontrolė

  Priemone siekiama saugoti šalių, kurios,

  pasirašo savanoriškus partnerystės

  susitarimus su ES (šalių partnerių)

  2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo

  schemos medienos importui į Europos bendriją

  LR Vyriausybės 2006 m.

  rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 767

  „Dėl institucijos, atsakingos už

  Muitinės

  departamentas

  Taikoma

  nuo

  2016-11-

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1523&rid=2http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1007&rid=2file:///C:/Users/MD0322/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2015/Vhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=2https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee98b0903111e4bb408baba2bdddf3https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee98b0903111e4bb408baba2bdddf3http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2173-20161115&qid=1484310175932&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2173-20161115&qid=1484310175932&from=LThttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=96526&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=04302003

 • 9

  miškus nuo nelegalaus kirtimo.

  Išleidžiant į laisvą apyvartą iš šalių

  partnerių importuojamus medienos

  produktus turi būti pateikta FLEGT

  licencija (C690)

  sukūrimo;

  2008 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas

  (EB) Nr. 1024/2008, kuriuo nustatomos

  išsamios priemonės Tarybos reglamentui (EB)

  Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo

  schemos medienos importui į Europos bendriją

  sukūrimo įgyvendinti

  FLEGT licencijavimo schemos

  reikalavimų įgyvendinimą,

  paskyrimo

  Muitinės departamento

  generalinio direktoriaus 2009 m.

  balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1B-

  233 „Dėl FLEGT licencijavimo

  schemos medienos importui į

  Europos Bendriją įgyvendinimo

  taisyklių patvirtinimo“

  15

  Pavojingų cheminių medžiagų importo, eksporto kontrolė

  Priemonė taikoma siekiant riboti

  pavojingų cheminių medžiagų

  tarptautinę prekybą saugant žmonių

  sveikatą ir aplinką.

  Reglamento 649/2012 prieduose

  išvardytų cheminių medžiagų eksportas

  leidžiamas tik esant eksporto pranešimui

  arba taikant IPS procedūrą

  Gyvsidabris

  Draudžiama eksportuoti gyvsidabrį ir

  eksportas

  Eksportuoti į I reglamento 2017/852

  priedą įtrauktus gyvsidabrio junginius ir

  mišinius draudžiama nuo tame priede

  nurodytų datų

  Draudžiama importuoti gyvsidabrį ir į I

  priedą įtrauktus gyvsidabrio mišinius

  Patvarieji organiniai teršalai

  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

  (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių

  medžiagų eksporto ir importo

  2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/852 dėl

  gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas reglamentas

  (EB) Nr. 1102/2008

  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir

  LR aplinkos ministro 2009 m.

  spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-602

  „Dėl 2012 m. liepos 4 d.

  Europos Parlamento ir Tarybos

  reglamento (ES) Nr. 649/2012

  dėl pavojingų cheminių

  medžiagų eksporto ir importo ir

  2008 m. spalio 22 d. Europos

  Parlamento ir Tarybos

  reglamento (EB) Nr. 1102/2008

  dėl metalinio gyvsidabrio

  Lietuvos Respublikos

  Aplinkos

  apsaugos agentūra

  Aplinkos

  apsaugos agentūra

  Aplinkos

  ministerija

  Aplinkos

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1024&rid=2http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1024&rid=2http://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=124373&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=04302003http://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=124373&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=04302003http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0649-20180401&qid=1527572562960&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0649-20180401&qid=1527572562960&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0852&rid=1https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.30650A483DE8/KAVOwtUBII

 • 10

  Draudžiamas I Reglamento 850/2004

  priede išvardytų medžiagų importas į ES

  II Reglamento priede išvardytų

  medžiagų importas ribojamas pagal

  tame priede nustatytus reikalavimus

  Šiltnamio efektą sukeliančios dujos

  Reglamento tikslas yra apsaugoti aplinką

  mažinant išmetamų fluorintų šiltnamio

  efektą sukeliančių dujų kiekį.

  Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios

  dujos (hidrofluorangliavandeniliai) gali

  būti pateikiamos rinkai tik pagal šio

  reglamento nustatytą kvotų sistemą, o

  nuo 2017 m. sausio 1 d. kvotų sistema

  taikoma ir šaldymo, oro kondicionavimo

  ir šilumos siurblių įrangai, kuri yra

  pripildyta hidrofluorangliavandenilių

  Importuojant hidrofluorangliavandeliais

  užpildytą įrangą nuo 2017-01-01 reikia

  pateikti Atitikties Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014

  14 straipsniui deklaraciją (C057)

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl

  patvariųjų organinių teršalų iš dalies keičiantis

  Direktyvą 79/117/EEB

  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (ES) 517/2014 dėl

  fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų,

  kuriuo panaikinamas reglamentas Nr. 842/2006

  2016 m. birželio 2 d. komisijos įgyvendinimo

  reglamentas (ES) 2016/879, kuriuo pagal

  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą

  (ES) Nr. 517/2014 nustatomos išsamios

  sąlygos, susijusios su rinkai tiekiamos

  hidrofluorangliavandeliais užpildytos

  šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos

  siurblių įrangos atitikties deklaracija ir

  nepriklausomo auditoriaus atliekamu jos

  patikrinimu

  Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d.

  nutarimas Nr. 239 dėl

  Reglamento (EB) Nr. 850/2004

  įgyvendinimo

  ministerija

  Ozono sluoksnį ardančių medžiagų importo, eksporto kontrolė

  Šia priemone siekiama apsaugoti ozono

  sluoksnį, numatyta palaipsniui uždrausti

  šių medžiagų prekybą. Kai kurių OAM

  importui ir eksportui taikomos išimtys,

  bet tokiu atveju reikia pateikti Europos

  Komisijos išduotą elektroninę licenciją

  ODS duomenų bazėje

  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl

  ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OAM) su

  paskutiniais pakeitimais, padarytais komisijos

  reglamentu (ES) Nr. 1088/2013.

  LRV 2011 m. gegužės 18 d.

  nutarimas Nr. 565 „Dėl 2009 m.

  rugsėjo 16 d. Europos

  Parlamento ir Tarybos

  reglamento dėl ozono sluoksnį

  ardančių medžiagų nuostatų

  įgyvendinimo

  Aplinkos

  ministerija

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20160930&qid=1527493298488&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489567132743&uri=CELEX:32014R0517http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&rid=1https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.57B4B381DD24/pCluXsjaWqhttps://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsphttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1005-20170419&qid=1527573190184&from=LThttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6C2ED3C9E92D/ZSZtayMoRe

 • 11

  LR aplinkos ministro 2011 m.

  liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-542

  „Dėl LAND 50-2011“Ozono

  sluoksnį ardančių medžiagų

  tvarkymo reikalavimai“

  patvirtinimo“

  Biocidinių produktų importo kontrolė

  Šia priemone siekiama suderinti

  biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų

  naudojimo taisykles, tuo pačiu

  užtikrinant žmonių ir gyvūnų sveikatos

  bei aplinkos apsaugą. Biocidiniai

  produktai negali būti importuojami

  (išleidžiamos į laisvą apyvartą) jeigu jie

  nėra autorizuoti

  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl

  biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų

  naudojimo

  LRV 2013m. liepos 24 d.

  nutarimas Nr. 686 „Dėl 2012 m.

  gegužės 22 d. Europos

  Parlamento ir Tarybos

  reglamento (ES) Nr. 528/2012

  dėl biocidinių produktų tiekimo

  rinkai ir jų naudojimo

  įgyvendinimo“

  Nacionalinis

  visuomenės

  sveikatos centras

  prie Sveikatos

  apsaugos

  ministerijos

  Cheminių medžiagų importo kontrolė

  Šios priemonės tikslas – užtikrinti, kad į

  Bendrijos rinką būtų išleidžiamos tik tos

  cheminės medžiagos, kurios nustatyta

  tvarka užregistruotos Cheminių

  medžiagų agentūroje, tinkamai

  suklasifikuotos ir paženklintos, siekiant

  apsaugoti Bendrijos gyventojus ir

  aplinką nuo kenksmingo cheminių

  medžiagų poveikio.

  Nustatomi įpareigojimai gamintojams,

  importuotojams ir tolesniems

  naudotojams klasifikuoti, ženklinti ir

  pakuoti rinkai tiekiamas chemines

  medžiagų ir mišinius.

  Cheminės medžiagos ir mišiniai negali

  būti importuojami, jeigu jie nėra

  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl

  cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,

  autorizacijos ir apribojimų (REACH)

  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl

  cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,

  ženklinimo ir pakavimo

  Aplinkos

  apsaugos agentūra

  Vilniaus regiono

  aplinkos apsaugos

  departamentas

  Aplinkos

  apsaugos

  agentūro

  s

  REACH-

  CLP

  pagalbos

  tarnyba.

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.32E9DD4FF829http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489577302675&uri=CELEX:32012R0528https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58B15DCB1CF8http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=aa7b9ac7-0b08-4f60-a4f1-00dbb2252064http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=aa7b9ac7-0b08-4f60-a4f1-00dbb2252064http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=aa7b9ac7-0b08-4f60-a4f1-00dbb2252064http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=aa7b9ac7-0b08-4f60-a4f1-00dbb2252064

 • 12

  tinkamai suklasifikuoti, paženklinti,

  supakuoti

  Atliekų vežimo kontrolė

  Siekiama išvengti grėsmes žmonių

  sveikatai ir aplinkai, keliamos pavojingų

  bei kitokių atliekų tarptautinių

  pervežimų.

  Importuojant ir eksportuojant pavojingas

  atliekas („Gintarinis“ sąrašas) taikoma

  išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo

  procedūra.

  Muitinės įstaigai turi būti pateikiami

  Tarpvalstybinio atliekų vežimo

  pranešimo dokumentas ir

  Tarpvalstybinio atliekų vežimo judėjimo

  dokumentas (R. 1013/2006 IA ir IB

  priedai)

  Importuojant ir eksportuojant

  nepavojingas atliekas („Žaliasis“

  sąrašas) muitinės įstaigai turi būti

  pateikiama Atliekų vežimą lydinti

  informacija (R. 1013/2006 VII priedas)

  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl

  atliekų vežimo, su paskutiniais pakeitimais,

  padarytais R. 1234/2014;

  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos direktyva Nr. 2008/98/EB dėl atliekų

  ir panaikinanti kai kurias direktyvas

  2004 m. balandžio 27 d. aplinkos

  ministro įsakymas Nr. D1-207

  „Dėl atliekų vežimo tvarkos

  aprašo patvirtinimo“

  Aplinkos

  ministerija

  Aplinkos

  apsaugos agentūra

  Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kad tam tikrų gaminių laužas nebelaikomas atliekomis

  Nustatomi kriterijai, kada geležies,

  plieno ir aliuminio laužas nebelaikomas

  atliekomis.

  Importuojant R. 333/2011 nustatytus

  kriterijus atitinkantį metalo laužą turi

  būti pateikiamas gamintojo ar

  importuotojo išduotas atitikties

  pareiškimas (R. 333/2011 III priedas)

  Nustatomi kriterijai, kuriais remiantis

  sprendžiama, kada stiklo duženos

  2011 m. kovo 3 d. Tarybos reglamentas (ES)

  Nr. 333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai,

  kurias nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo

  laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos

  Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB

  2012 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas

  (ES) Nr. 1179/2012, kuriuo nustatomi

  Aplinkos

  apsaugos agentūra

  Aplinkos

  apsaugos agentūra

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489667443155&uri=CELEX:02006R1013-20160101http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489667443155&uri=CELEX:02006R1013-20160101http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&rid=5https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.79137AB8DD0Fhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.79137AB8DD0Fhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0333&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0333&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1179&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1179&rid=1

 • 13

  nebelaikomos atliekomis.

  Importuojant R. 1179/2012 nustatytus

  kriterijus atitinkančias stiklo duženas turi

  būti pateikiamas gamintojo ar

  importuotojo išduotas atitikties

  pareiškimas (R1179/2012 II priedas)

  Nustatomi kriterijai, kuriais remiantis

  sprendžiama, kada vario laužas

  nebelaikomos atliekomis.

  Importuojant R. 715/2013 nustatytus

  kriterijus atitinkančias stiklo duženas turi

  būti pateikiamas gamintojo ar

  importuotojo išduotas atitikties

  pareiškimas (R. 715/2013 II priedas)

  kriterijai, kuriais remiantis

  sprendžiama, kada stiklo duženos

  nebelaikomos atliekomis pagal Europos

  Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB

  2013 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas

  (ES) Nr. 715/2013, kuriuo nustatomi kriterijai,

  kuriais remiantis sprendžiama, kada vario

  laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos

  Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB

  Aplinkos

  apsaugos agentūra

  Tam tikrų plieno ir aliuminio gaminių importo kontrolė

  Šia priemone siekiama skatinti Europos

  Sąjungos ir trečiųjų šalių prekybos

  plienu ir aliuminiu tvarkingą ir tinkamą

  plėtrą.

  Reglamento 2016/670 I priede išvardyti

  gaminiai išleidžiami į laisvą apyvartą

  pateikus priežiūros dokumentą

  2016 m. balandžio 28 d. Komisijos

  įgyvendinimo reglamentas Nr. 2016/670,

  kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos

  priežiūra, taikoma tam tikriems

  importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių

  kilmės geležies ir plieno produktams

  Ūkio ministerija

  Reglamento 2018/640 I priede išvardyti

  gaminiai išleidžiami į laisvą apyvartą

  pateikus priežiūros dokumentą

  2018 m. balandžio 25 d. Komisijos

  įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2018/640,

  kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos

  priežiūra, taikoma tam tikriems

  importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių

  kilmės aliuminio produktams

  Ūkio ministerija

  Tekstilės gaminių importo iš tam tikrų šalių kontrolė

  Priemone taikoma siekiant įgyvendinti

  Bendrijos prekybos apsaugos priemones

  tekstilės gaminių srityje.

  Išleidžiant į laisvą apyvartą tam tikrus

  2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos

  įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2148,

  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos

  reglamentą (ES) 2015/936 nustatomos 2017 m.

  Ūkio ministerija

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0715&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0715&rid=1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0670-20170711&qid=1527576815852&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0670-20170711&qid=1527576815852&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R2148-20170703&qid=1527579412255&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R2148-20170703&qid=1527579412255&from=LT

 • 14

  tekstilės gaminius, importuojamus iš kai

  kurių šalių (Š. Korėjos ir Baltarusijos)

  pateikiama importo licencija (kiekybinis

  apribojimas)

  tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo

  taisyklės

  Tekstilės gaminių laikinojo išvežimo perdirbti kvotos

  Priemone taikoma siekiant įgyvendinti

  Bendrijos prekybos apsaugos priemones.

  Įforminat tam tikrų tekstilės gaminių

  laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą į

  tam tikras trečiąsias šalis (Baltarusiją)

  pateikiamas išankstinis leidimas taikyti

  laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą

  (kiekybinis apribojimas)

  1994 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 3036/94, nustatantis ekonomines

  laikinojo išvežimo perdirbti procedūras,

  taikomas tam tikriems tekstilės ir drabužių

  gaminiams, reimportuojamiems į Bendriją po

  apdirbimo arba perdirbimo tam tikrose

  trečiosiose šalyse

  2015 m. birželio 9 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (ES) 2015/936 dėl

  tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės

  sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba

  kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės,

  bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių

  taisyklių

  Ūkio ministerija

  Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių )kontrolė

  Priemonės tikslas – kovoti su neteisėta

  narkotinių ir psichotropinių medžiagų

  pirmtakų prekyba (toliau –pirmtakai).

  Veikla, susijusi su I kategorijos

  pirmtakais, leidžiama tik turint licenciją.

  Pirmtakų importas, eksportas

  leidžiamas tik pateikus importo

  (eksporto) leidimą

  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl

  narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų

  (prekursorių) (paskutiniai pakeitimai R.

  1259/2013)

  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos

  narkotinių ir psichotropinių medžiagų

  pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir

  trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (paskutiniai

  pakeitimai R. 1258/2013);

  2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas

  Lietuvos Respublikos

  Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d.

  nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos,

  susijusios su narkotinių ir

  psichotropinių medžiagų

  pirmtakais (prekursoriais)

  licencijavimo, vietos

  registravimo, importo ir eksporto

  leidimų išdavimo ir šios veiklos

  kontrolės vykdymo taisyklių

  atvirtinimo“

  Narkotikų, tabako

  ir alkoholio

  kontrolės

  departamentas

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994R3036-20030605&qid=1429873498489&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994R3036-20030605&qid=1429873498489&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0936-20180226&qid=1527579657990&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0936-20180226&qid=1527579657990&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0273-20131230&qid=1427713240781&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0111-20131230&qid=1427699915404&from=Lhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0111-20131230&qid=1427699915404&from=Lhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R1277-20110328&qid=1427713975068&from=LTttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=92261&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=08607244ttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=92261&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=08607244

 • 15

  Nr. 1277/2005 nustatantis R. 273/2004 ir R.

  111/2005 įgyvendinimo taisykles (paskutiniai

  pakeitimai R.225/2011).

  Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo kontrolė

  Šia priemone siekiam kovoti su neteisėta

  narkotinių ir psichotropinių medžiagų

  prekyba

  Narkotinių ir psichotropinių medžiagų

  importas leidžiamas tik pateikus

  licenciją

  1961 m. Jungtinių Tautų Organizacijos

  Bendroji narkotinių medžiagų konvencija;

  1971 m. Jungtinių Tautų Organizacijos

  Psichotropinių medžiagų konvencija

  Sveikatos apsaugos ministro

  2001 m. liepos 25 d. įsakymas

  Nr. 409 „Dėl narkotinių ir

  psichotropinių vaistų bei

  vaistinių medžiagų importo ir

  eksporto kontrolės užtikrinimo“

  (2005 m. redakcija)

  2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr.

  5 „Dėl narkotinių ir

  psichotropinių medžiagų sąrašų

  patvirtinimo“ (2015 m.

  redakcija)

  Valstybinė vaistų

  kontrolės tarnyba

  (VVKT)

  Vaistų (vaistinių preparatų)importo kontrolė

  Priemone siekiama užkirsti kelią ES ar

  Lietuvoje neregistruotų vaistų importui.

  Importuojami vaistai turi būti įregistruoti

  Lietuvos Respublikos ar ES vaistinių

  preparatų registre;

  importuoti (eksportuoti) vaistus

  (vaistinius preparatus) leidžiama

  asmenims, turintiems atitinkamą

  licenciją

  Vaistinių preparatų įvežimas

  individualioms reikmėms

  Nustatomi vaistinių preparatų įvežimo į

  Lietuvos Respubliką, gavimo ar siuntimo

  paštu fizinio asmens individualioms

  reikmėms kiekiai

  Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m.

  lapkričio 6 d. direktyva Nr. 2001/83/EB dėl

  Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms

  skirtais vaistais

  LR farmacijos įstatymas

  LR Vyriausybės 2006 m.

  lapkričio 30 d. nutarimas Nr.

  1191 „Dėl Farmacinės veiklos

  licencijavimo taisyklių,

  reikalavimų kvalifikuotam

  asmeniui, atsakingam už gamyba

  ir (AR) importą aprašo

  patvirtinimo“

  Sveikatos apsaugos ministro

  2006 m. lapkričio 23 d. įsakymas

  Nr. V-975 „Dėl Vaistinių

  preparatų įvežimo į Lietuvos

  Respubliką ir išvežimo iš jos,

  gavimo ar siuntimo paštu fizinio

  asmens individualioms reikmėms

  Valstybinė vaistų

  kontrolės tarnyba

  (VVKT)

  VVKT

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R1277-20110328&qid=1427713975068&from=LThttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=48815&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=15602039http://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=48815&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=15602039http://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=37796&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=15602039http://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=37796&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=15602039file:///C:/Users/MD0322/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2017/Importuojant%20ir%20gabenat%20tranzitu%20šiuos%20produktushttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF33B3BF23DD/ccUXUVwLfthttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51D8A091D6D6/AZRkMrEVIChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51D8A091D6D6/AZRkMrEVIChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51D8A091D6D6/AZRkMrEVIChttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0A0AAA65AB1/bqNYbMUNIShttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0A0AAA65AB1/bqNYbMUNIS

 • 16

  taisyklių patvirtinimo“

  Kilnojamųjų kultūros vertybių importo, eksporto kontrolė

  Šia priemone siekiama apsaugoti

  Lietuvos Respublikos (ES) kultūros

  vertybes nuo neteisėto išvežimo.

  Išvežant kultūros vertybes į trečiąsias

  šalis muitinei pateikiamas leidimas

  2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių

  eksporto

  LRV 2004 m. lapkričio 9 d.

  nutarimas Nr. 1424 „Dėl

  Kilnojamųjų kultūros vertybių ir

  antikvarinių daiktų išvežimo iš

  Lietuvos Respublikos taisyklių

  patvirtinimo“ (2013 m.

  redakcija)

  Kultūros paveldo

  departamentas

  Strateginių prekių importo, eksporto kontrolė

  Priemone siekiama vykdyti veiksmingą

  strateginių prekių tarptautinės prekybos

  kontrolę

  Strateginių prekių importas, eksportas,

  tranzitas leidžiamas tik pateikus

  atitinkamą licenciją

  2009 m. gegužės d. Tarybos reglamentas (EB)

  Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo

  naudojimo prekių eksporto, persiuntimo,

  susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito

  kontrolės režimą (paskutiniai pakeitimai R.

  1382/2014)

  LRV 2004 m. liepos 22 d.

  nutarimas Nr. 932 „Dėl

  Strateginių prekių eksporto,

  importo ir siuntimo ES

  tarpininkavimo licencijavimo

  taisyklių“ (2014 m. redakcija)

  Ūkio ministerija

  Ginklų ir šaudmenų importo, eksporto kontrolė

  Šia priemone siekiama užkirsti kelią

  nelegaliai prekybai ginklais.

  Eksportuoti, importuoti ir gabenti

  tranzitu ginklus galima tik pateikus

  leidimą

  1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva

  Nr. 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo

  kontrolės (paskutiniai pakeitimai D.

  2008/51/EB)

  LRV 2011 m. birželio 15 d

  nutarimas Nr. 739„Dėl ginklų ir

  šaudmenų gabenimo“ (2014 m.

  redakcija)

  Policijos

  departamentas

  Civilinių pirotechnikos priemonių importo, eksporto kontrolė

  Šia priemone siekiama užkirsti kelią

  nelegaliai prekybai civilinės

  pirotechnikos priemonėmis

  Eksportuoti, importuoti ir gabenti

  tranzitu pirotechnikos priemones galima

  tik pateikus licenciją

  2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir

  Tarybos direktyva Nr. 2007/23/EB dėl

  pirotechnikos gaminių pateikimo į rinką

  (paskutiniai pakeitimai D. 2013/29/ES)

  Lietuvos Respublikos Civilinių

  pirotechnikos priemonių

  apyvartos kontrolės įstatymas

  (2009-12-22 Nr. XI-621, 2010 m.

  redakcija)

  Policijos

  departamentas

  Radiacinės saugos kontrolė

  Šia priemone siekiama užtikrinti tinkamą

  radioaktyvių medžiagų gabenimą.

  Lietuvos Respublikos radiacinės

  saugos įstatymas (1999-01-12

  Radiacinės saugos

  centras

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0116&rid=2http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0116&rid=2https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A06AF0E42F1/TAIS_452611http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0428-20171216&qid=1527580797618&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0428-20171216&qid=1527580797618&from=LThttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=75783&Zd=&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=15602039http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0477-20170613&qid=1527589913674&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0477-20170613&qid=1527589913674&from=LThttp://litlex.cust.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1&Id=149886&BF=4&TikTxt=1&LLKompId=01610817&LLKompTest=15602039http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0023-20130704&qid=1431514101588&from=LThttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A4D0A2869EAA/zfZGnaxMqshttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A4D0A2869EAA/zfZGnaxMqshttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7083DB116A2E/oeACXrgpzYhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7083DB116A2E/oeACXrgpzY

 • 17

  Draudžiamai importuoti, eksportuoti ir

  gabenti tranzitu radioaktyviąsias

  medžiagas be atitinkamo leidimo

  Nr. VIII-1019, 2016 m.

  redakcija)

  Tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais kontrolė

  Priemonės tikslas – sustabdytą neteisėtą

  sukilėlių finansavimą siekiant nuversti

  teisėtas vyriausybes.

  Neapdorotų deimantų importas ir

  eksportas draudžiamas, jeigu

  nepateikiami:

  importo atveju – dalyvio kompetentingos

  institucijos (Reglamento II priedas)

  patvirtintas ir ES paskirtos institucijos

  patikrintas sertifikatas

  eksporto atveju – ES institucijos išduotas

  sertifikatas

  2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 2368/2002 įgyvendinantis Kimberley

  proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės

  prekybos neapdorotais deimantais, su

  paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos

  reglamentu (ES) Nr. 1147/2014;

  Ekonominių ir kitų tarptautinių

  sankcijų įgyvendinimo įstatymas

  Užsienio reikalų

  ministerija

  Prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui kontrolė

  Priemone siekiam užtikrinti pagarbą

  žmogaus teisėms

  Draudžiama importuoti, eksportuoti ir

  vežti tranzitu R. 1236/2005 II priede

  išvardytas prekes, kurios galėtų būti

  naudojamos mirties bausmei vykdyti,

  kankinimui ir kitokiam žiauriam,

  nežmoniškam žeminančiam elgesiui ir

  baudimui

  (išimties tvarka leidžiama eksportuoti ir

  importuoti pateikus leidimą);

  2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis

  prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos

  mirties bausmei vykdyti, kankinimui ir

  kitokiam žiauriam, nežmoniškam žeminančiam

  elgesiui ir baudimui

  Tarptautinės sankcijos

  Šia priemone siekiama uždrausti įrangos,

  kuri galėtų būti naudojama vidinėms

  Ekonominių ir kitų tarptautinių

  sankcijų įgyvendinimo įstatymas

  Užsienio reikalų

  ministerija

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R2368-20180418&qid=1527161692245&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R2368-20180418&qid=1527161692245&from=LThttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F707D11C62FE/TAIS_414455https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F707D11C62FE/TAIS_414455http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R1236-20180214&qid=1527161145828&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R1236-20180214&qid=1527161145828&from=LThttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F707D11C62FE/TAIS_414455https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F707D11C62FE/TAIS_414455

 • 18

  represijoms, eksportą į tam tikras trečiąsias

  šalis

  Krymas

  Draudžiama:

  - importuoti į ES Krymo arba Sevastopolio

  kilmės prekes;

  - eksportuoti prekes ir technologijas,

  išvardytas II R. 692/2014 priede (fiziniams

  ar juridiniams asmenims, Kryme arba

  Sevastopolyje

  Baltarusija

  Draudžiama eksportuoti bet kuriam

  asmeniui, subjektui ar organizacijai

  Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje

  skirtą III R. 765/2006 priede nurodytą

  įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus

  represijoms

  Rusija

  Draudžiama eksportuoti į Rusiją dvejopo

  naudojimo prekes naudojimui kariniais

  tikslais

  Irakas Draudžiama importuoti iš Irako ir

  eksportuoti į jį reglamento Nr.1210/2003 II

  priede išvardytas kultūros vertybes

  Iranas

  Eksportuoti į Iraną reglamento 423/2007 I

  priede išvardytas prekes ir technologijas

  leidžiama tik pateikus išankstinį leidimą

  2014 m. berželio 23 d. Tarybos reglamentas

  (ES) Nr. 692/2014 dėl ribojamųjų

  priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir

  Sevastopolio prijungimą

  2006 m. gegužės 18 d. Tarybos

  reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl

  Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

  2014 m. liepos 31 d. reglamentas (ES) Nr.

  833/2014 dėl ribojamųjų priemonių

  atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais

  destabilizuojama padėtis

  202003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas

  (EB) NrNr.1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių

  ekonominių ir finansinių santykių su Iraku

  apapribojimo

  2012 m kovo 23 d. Tarybos reglamentas

  (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų

  priemonių Iranui

  LRV 2004 m. gruodžio 30 d.

  nutarimas Nr. 1679 „Dėl

  tarptautinių sankcijų

  įgyvendinimo priežiūros tvarkos

  aprašo patvirtinimo“

  LRV 2015 m. sausio 7 d.

  nutarimas Nr. 10 (dėl R.

  833/2014 įgyvendinimo)

  (URM)

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0692-20141220&qid=1427875232850&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0692-20141220&qid=1427875232850&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20180224&qid=1527074041193&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20180224&qid=1527074041193&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20171202&qid=1527078850731&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20171202&qid=1527078850731&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1210-20171203&qid=1527137763904&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1210-20171203&qid=1527137763904&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489650198797&uri=CELEX:02012R0267-20170118http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1489650198797&uri=CELEX:02012R0267-20170118https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3AD8F16F4AAC/TAIS_432054https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2170bcc0972811e4864dc58bf90fff24

 • 19

  Korėjos Liaudies Demokratinė

  Respublika (Šiaurės Korėja) Draudžiama:

  eksportuoti į Korėjos Liaudies Demokratinę

  Respubliką reglamento 2017/1509 II ir III

  prieduose išvardytas prekes importuoti II,

  IV, V, VI, VII prieduose išvardytas prekes

  (tam tikras prekes išimties tvarka leidžiama

  eksportuoti ir importuoti pateikus leidimą);

  Mianmaras (Birma)

  Draudžiama eksportuoti į Mianmarą

  Reglamento į 428/2009 I priedą įtrauktas

  dvejopo naudojimo ir Reglamento

  401/2013 III priede išvardytas prekes ir

  technologijas

  (išimties tvarka leidžiama pateikus leidimą);

  Sudanas Draudžiama teikti techninę pagalbą ar

  tarpininkavimo paslaugas, susijusias su

  karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei

  susijusių reikmenų, įskaitant ginklus ir

  amuniciją, karines transporto priemones ir

  įrangą, bet kokiam fiziniam ar juridiniam

  asmeniui, subjektui ar organizacijai Sudane.

  Zimbabvė

  Draudžiama bet kokiam Zimbabvės

  fiziniam arba juridiniam asmeniui, įmonei

  arba organizacijai arba naudojimui

  Zimbabvėje eksportuoti įrangą, kuri gali

  2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos

  reglamentas (ES) Nr. 2017/1509 dėl

  ribojančių priemonių Korėjos Liaudies

  Demokratinei Respublikai, kuriuo

  panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.

  329/2007

  2013 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentas

  (ES) Nr. 401/2013 dėl ribojamųjų

  priemonių Mianmarui/Birmai

  2014 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentas

  (ES) Nr. 747/2014 dėl ų ribojamų

  priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane.

  2004 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių

  priemonių Zimbabvei

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0401-20180427&qid=1527141946451&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0401-20180427&qid=1527141946451&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0747-20180328&qid=1527144868568&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0747-20180328&qid=1527144868568&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0314-20180216&qid=1527073538947&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0314-20180216&qid=1527073538947&from=LT

 • 20

  būti panaudota represijoms šalies viduje

  Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

  Priemonė taikoma siekiant apsaugoti

  intelektinės nuosavybės teisių savininkus, jų

  teises ir vartotojus, kad klastotos prekės

  nepatektų į rinką.

  Sulaikomos prekės, įtariant intelektinės

  nuosavybės teisių pažeidimą.

  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento

  ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013

  dėl muitinės atliekamo intelektinės

  nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo,

  kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas

  (EB) Nr. 1383/2003

  2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos

  įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr.

  1352/2013 kuriuo nustatomos Europos

  Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.

  608/2013 dėl muitinės atliekamo

  intelektinės nuosavybės teisių vykdymo

  užtikrinimo numatytos formos

  Muitinės

  departamentas

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0608&rid=10http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1352-20180515&qid=1527145254473&from=LThttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1352-20180515&qid=1527145254473&from=LT