New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

Embed Size (px)

Text of New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  1/65

  [email protected] 1

  New Practical Chinese Reader

  Workbook2

  Answer Key

  Content

  Lesson 15- ................................................................................................... 2Lesson16- ............................................................................................ 6Lesson 17- ................................................................................. 11Lesson 18- ............................................................................. 17Lesson 19- ................................................................................. 22Lesson 20- ......................................................................................................... 27Lesson 21- ............................................................. 33Lesson 22- ..................................................................................... 39Lesson 23- ................................................................................. 45Lesson 24- ......................................................................... 50Lesson 25- ..................................................................... 55Lesson 26- .......................................................................... 60

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  2/65

  [email protected] 2

  Lesson 15-

  Listening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking Exercises

  2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to

  the texts.the texts.the texts.the texts.

  1C 2D 3B 4A 5B

  3. Listen to the following dialogue and dec3. Listen to the following dialogue and dec3. Listen to the following dialogue and dec3. Listen to the following dialogue and decide whether the statementside whether the statementside whether the statementside whether the statements

  are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).

  1F 2F 3F 4T 5F 6F

  The dialogue is

  4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.

  1 2 3 4 5

  5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.

  1Bei3jing1 de da4 shang1chang3 hen3 duo1.

  Bijng de d shngchng hn du.

  2Xi1an1 de bing1ma3yong3 fei1chang2 hao3.

  Xn de bngmyng fichng ho.

  3Jin1tian1 ying1bang4 huan4 ren2min2bi4 huan4 de bu4 duo1.

  Jntin yngbng hun rnmnb hun de b du.

  4Shang4hai3 zhe4 ji3 nian2 fa1zhan3 de zen3meyang4?

  Shnghi zh j nin fzhn de znmeyng?

  5Nian2qing1ren2 pu3tong1hua4 shuo1 de hen3 liu2li4.

  Ninqngrn ptnghu shu de hn lil.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  3/65

  [email protected] 3

  The Chinese sentences are

  1

  2

  34

  5

  6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.

  12345

  7. Role7. Role7. Role7. Role----play.play.play.play.

  Reading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing Exercises

  1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy

  the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.

  2. Write the characters in the blanks, paying attent2. Write the characters in the blanks, paying attent2. Write the characters in the blanks, paying attent2. Write the characters in the blanks, paying attention to the characterion to the characterion to the characterion to the character

  components.components.components.components.

  3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1l3xing2 lxngtravel

  yin2hang2 ynhngbank

  2xie3 de hen3 hao3 xi de hn hovery good writing

  ni3 dei3 can1jia1 n di cnjiyou have to participate

  3jiao1 han4yu3 jio hnyteach Chinese

  Zhang1 jiao4shou4 Zhng jioshuprofessor Zhang

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  4/65

  [email protected] 4

  4kuai4le4 kuilhappy

  yin1yue4 ynyumusic

  4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1Zhong1guo2ZhngguChina

  Zhong1wen2ZhngwnChinese language

  zhong1yao4zhngyoChinese medicine

  zhong1can1zhngcnChinese food

  2xi1fang1xfngWestern

  xi1yao4xyoWestern medicine

  xi1fu2xfWestern suit

  xi1can1xcnWestern food

  3ying1guo2yngguEngland ying1yu3yngyEnglish

  ying1wen2yngwnEnglish language

  ying1bang4yngbngpound

  4mei3guo2miguAmerica

  mei3yuan2miyundollar

  zhong1mei3zhngmiChina and America

  ying1mei3yngmiEngland and America

  5ri4ben3rbnJapen

  ri4yu3ryJapenese

  ri4wen2rwnJapenese language

  ri4yuan2ryunJapenese yen

  6wai4guo2wiguforeign country

  wai4yu3wiyforeign language

  wai4wen2wiwnforeign language

  wai4bi4wibforeign currency

  wai4shang1wishngforeign businessman

  5. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.5. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.5. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.5. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.

  6. Character riddle6. Character riddle6. Character riddle6. Character riddle....

  The character is .

  7. Fill in each of the following blanks with a verb.7. Fill in each of the following blanks with a verb.7. Fill in each of the following blanks with a verb.7. Fill in each of the following blanks with a verb.

  12345

  8. Choose the correct answers.8. Choose the correct answers.8. Choose the correct answers.8. Choose the correct answers.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  5/65

  [email protected] 5

  1C 2D 3B 4C 5A

  9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .

  1

  2

  3

  4

  5

  10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.

  1

  2

  34

  5

  11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5

  12. Change the following sentences into the ones with the particle 12. Change the following sentences into the ones with the particle 12. Change the following sentences into the ones with the particle 12. Change the following sentences into the ones with the particle ....

  1

  2

  3

  4

  5

  13. Translate the following sentences into Chinese, using the words given13. Translate the following sentences into Chinese, using the words given13. Translate the following sentences into Chinese, using the words given13. Translate the following sentences into Chinese, using the words givenin the parentheses.in the parentheses.in the parentheses.in the parentheses.

  1

  2

  3

  4

  5

  14. Decide whether the following statements are grammatically correct14. Decide whether the following statements are grammatically correct14. Decide whether the following statements are grammatically correct14. Decide whether the following statements are grammatically correct(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  6/65

  [email protected] 6

  1F

  2F /

  3T

  4F

  5T

  15. Decide whether the followin15. Decide whether the followin15. Decide whether the followin15. Decide whether the following statements are true (T) or false (F)g statements are true (T) or false (F)g statements are true (T) or false (F)g statements are true (T) or false (F)

  according to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing ofaccording to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing ofaccording to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing ofaccording to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing of

  this lesson.this lesson.this lesson.this lesson.

  1F 2T 3F 4F 5T

  16. Answer the following questions.16. Answer the following questions.16. Answer the following questions.16. Answer the following questions.

  12/

  3

  4

  5

  17. Read the passage and answer the questions.17. Read the passage and answer the questions.17. Read the passage and answer the questions.17. Read the passage and answer the questions.

  1

  2

  34

  5

  Lesson16-

  Listening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking Exercises

  2. Li2. Li2. Li2. Listen to each question and circle the correct answer according tosten to each question and circle the correct answer according tosten to each question and circle the correct answer according tosten to each question and circle the correct answer according to

  the texts.the texts.the texts.the texts.

  1B 2A 3D 4C 5B

  3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements

  are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).

  1F 2T 3F 4T 5F 6F

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  7/65

  [email protected] 7

  The dialogue is

  4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.

  12345678

  5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.

  1Wo3men xian1 shang4 lou2 qu4, ba3 jie4shu1zheng4 ban4 le.

  Wmen xin shng lu q, b jishzhng bn le.

  2Qing3 tian2 yi2xia4 ni3 de xing4bie2 he2 zhi2ye4.

  Qng tin yxi n de xngbi h zhy.

  3Ban4gong1shi4 zai4 tu2shu1guan3 de san1lou2.

  Bngngsh zi tshgun de snlu.

  4Mei3 ben3 shu1 guo4qi1 yi4 tian1 fa2 liang3mao2.

  Mi bn sh guq ytin f lingmo.

  5Dian4nao3 jiu4 zai4 yue4lan3shi4.

  Dinno ji zi yulnsh.

  6Gei3 wo3 na2 yi4zhi1bi3 lai2, hao3ma?

  Gi w n yzhb li, homa?

  7Ta1men yi3jing1 ba3 biao3 he2 zhao4pian4 dou1 jiao1 le.

  Tmen yjng b bio h zhopin du jio le.

  8Ming2tian1 wo3men jiu4 qu4 wang2fu3jing3.

  Mngtin wmen ji q wngfjng.

  The Chinese sentences are

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  8/65

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  9/65

  [email protected] 9

  3. Give the Chinese characters of the following pinyin and then translate3. Give the Chinese characters of the following pinyin and then translate3. Give the Chinese characters of the following pinyin and then translate3. Give the Chinese characters of the following pinyin and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1xing4ming2 xngmngname

  xing4bie2 xngbisex2dan4gao1 dngocake

  gao1xing4 goxnghappy

  3kuai4le4 kuilpleased

  liang3kuai4 lingkuitwo yuan

  4ban4gong1 bngngworkusually in an office

  gong1zuo4 gngzuwork

  5zi4ji3 zjself

  xie3zi4 xizwrite character

  4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translatethem into English.them into English.them into English.them into English.

  1jie4shu1zheng4 jishzhnglibrary card

  xue2sheng1zheng4 xushngzhngstudent card

  gong1zuo4zheng4 gngzuzhngwork card

  2dian4nao3 dinnocomputer

  dian4hua4 -dinhutelephone

  dian4ying3 dinyngfilm

  3ban4gong1shi4 bngngshoffice

  xiu1xi1shi4 xixshlounge/lobby

  xue2xi2shi4 xuxshstudy room

  4tu2shu1guan3 tshgunlibrary

  mei3shu4guan3 mishgunart gallery

  you2yong3guan3 yuynggunswimming pool

  5ke4ben3 -kbntextbook

  han4yu3 ke4ben3 hny kbnChinese textbook

  shi2yong4 han4yu3 ke4ben3 shyng hny kbnpractical

  Chinese textbook

  xin1 shi2yong4 han4yu3 ke4ben3 xn shyng hny kbnnew practical Chinese textbook

  5. Give the pinyin of the following characters and write the characters5. Give the pinyin of the following characters and write the characters5. Give the pinyin of the following characters and write the characters5. Give the pinyin of the following characters and write the characters

  according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.

  1234

  5ban4gong1shi4 bngngshoffice

  6jiao1 fa2kuan3 jio fkunhand over fine/forfeit

  7zi4ji3 de xing4bie2 zj de xngbiself sexual

  distinction8huan2shu1 hunshreturn book

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  10/65

  [email protected] 10

  6. Fill in the blanks with correct6. Fill in the blanks with correct6. Fill in the blanks with correct6. Fill in the blanks with correct characters.characters.characters.characters.

  1B 2C 3B 4A

  7. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.7. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.7. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.7. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.

  8. Character riddle.8. Character riddle.8. Character riddle.8. Character riddle.

  1 2

  9. Fill in the blanks with 9. Fill in the blanks with 9. Fill in the blanks with 9. Fill in the blanks with or or or or ....

  12345678

  10. Choose the correct answe10. Choose the correct answe10. Choose the correct answe10. Choose the correct answers.rs.rs.rs.

  1B 2A 3D 4C

  11. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part11. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part11. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part11. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part

  2 .2 .2 .2 .

  1

  23

  4

  5

  12. Write sentences with the words given.12. Write sentences with the words given.12. Write sentences with the words given.12. Write sentences with the words given.

  1

  2

  3

  45

  13. Make sentences with the words given.13. Make sentences with the words given.13. Make sentences with the words given.13. Make sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  11/65

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  12/65

  [email protected] 12

  1B 2A 3D 4C 5D

  3. Listen to the following dialogue and answer the questions.3. Listen to the following dialogue and answer the questions.3. Listen to the following dialogue and answer the questions.3. Listen to the following dialogue and answer the questions.

  12

  3

  4

  5 280

  The dialogue is

  37

  280

  4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.

  1 2 3 4 5 6

  7 8

  5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.

  1Xiao3Wang2 yi3jing1 qu4 le you2ju2 le.

  Xiowng yjng q le yuj le.

  2Hei1se4 de qi2pao2 ye3 hen3 piao4liang4.

  His de qpo y hn pioling.

  3Gao1 xian1sheng de xiang4sheng1 shuo1 de zhen1hao3.

  Go xinsheng de xingshng shu de zhnho.

  4Da3 tai4ji2quan2 dei3 chuan1 yi2tao4 zhong1shi4 yi1fu2.

  D tijqun di chun yto zhngsh yf.

  5Ta1 chuan1 bai2yan2se4 de yi1fu2 yi2ding4 shuai4 ji2 le.

  T chun biyns de yf ydng shui j le.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  13/65

  [email protected] 13

  The Chinese sentences are

  1

  2

  34

  5

  6. Listen and write the characters.

  1

  2

  3

  4

  5

  7. Role-play.

  Reading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing Exercises

  1. Trace the characters, following th1. Trace the characters, following th1. Trace the characters, following th1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copye correct stroke order. Then copye correct stroke order. Then copye correct stroke order. Then copy

  the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.

  2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character

  components.components.components.components.

  3. Give the pinyin of the following words a3. Give the pinyin of the following words a3. Give the pinyin of the following words a3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translatend phrases and then translatend phrases and then translatend phrases and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  14/65

  [email protected] 14

  1da4xiao3 dxiobis or small/size

  2duo1shao3 dushohow many/much

  3chang2duan3 chngdunlenth

  4kuai4man4 kuimnrate of speed

  5zao3wan3 zownall the time/sooner or later6hei1bai2 hibiblack and white

  7mai3mai4 -mimibuying and selling

  8kai1guan1 kigunswitch

  4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1dian4 dinshang1dian4 shngdinshop

  fan4dian4 fndinrestaurant

  shu1dain4 shdinbookstoreshui3guo3dian4 shugudinfruite shop

  2yuan2 yunzhi2yuan2 zhyunoffice worker

  shou4huo4yuan2 shuhuyunshop assistant

  shou4piao4yuan2 shupioyunticket seller

  ban4shi4yuan2 bnshyunofficer/office worker

  3shi4 shzhong1shi4 zhngshChinese style

  xi1shi4 xshWestern style

  yang4shi4 yngshstyle

  xin1shi4 xnshnew style

  lao3shi4 loshold style

  4se4 -syan2se4 ynscolor

  hei1se4 hisblack

  bai2se4 biswhite

  l4se4 lsgreen

  hong2se4 hngsred

  ka1fei1se4 kfiscoffee solor

  5gong1 gnggong1si1 gngscompany

  gong1yuan2 gngyunpark

  gong1fen1 gngfncentimetergong1gong4 gnggngpublic

  5. Give the pinyin of th characters and write the characters according5. Give the pinyin of th characters and write the characters according5. Give the pinyin of th characters and write the characters according5. Give the pinyin of th characters and write the characters according

  to the pinyin.to the pinyin.to the pinyin.to the pinyin.

  1qi2pao2 qpowomens cheongsam (long gown)

  2shang1dian4 shngdinshop

  3mei2 guan1xi mi gunxiit doesnt matter

  4tai4ji2quan2 tijqunTai ji boxing (a kind of

  shadowboxing)

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  15/65

  [email protected] 15

  5678

  6. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.6. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.6. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.6. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.

  7. Add character comp7. Add character comp7. Add character comp7. Add character components to each of the character onents to each of the character onents to each of the character onents to each of the character to form the to form the to form the to form the

  characters which we have learned.characters which we have learned.characters which we have learned.characters which we have learned.

  A B

  C D

  8. Fill in each of the following blanks with 8. Fill in each of the following blanks with 8. Fill in each of the following blanks with 8. Fill in each of the following blanks with , , , , , , , , ,,,,

  or or or or ....

  1 2 3 4 5 6

  7 8

  9. Choose the correct answers.9. Choose the correct answers.9. Choose the correct answers.9. Choose the correct answers.

  1B 2C 3D 4B

  10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part

  2 .2 .2 .2 .

  1

  2

  3

  4

  5

  11. Write sent11. Write sent11. Write sent11. Write sentences with the words given.ences with the words given.ences with the words given.ences with the words given.

  1

  23

  4

  5

  12. Make sentences with the words given.12. Make sentences with the words given.12. Make sentences with the words given.12. Make sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  16/65

  [email protected] 16

  5

  13. Change the13. Change the13. Change the13. Change the following sentences into the ones with the particle following sentences into the ones with the particle following sentences into the ones with the particle following sentences into the ones with the particle ....

  12

  3

  4

  5

  14. Translate the following sentences into English.14. Translate the following sentences into English.14. Translate the following sentences into English.14. Translate the following sentences into English.

  1The shape of his computer is better than mine, also more expensive.

  2The colour of this cloth is not better than that one, but more

  expensive.3The students in our department are 75 less than theirs.

  4Go to ask that lady, she must know more than I.

  5Lilis father has been in Beijing for more than twenty years, much

  earlier than Lilis mother.

  15. Decide whether the following statements are grammatically correct15. Decide whether the following statements are grammatically correct15. Decide whether the following statements are grammatically correct15. Decide whether the following statements are grammatically correct

  (T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).

  1F

  2T3F

  4T

  5F

  6T

  7T

  8F

  16. Answer the followi16. Answer the followi16. Answer the followi16. Answer the following questions according to the text in Readingng questions according to the text in Readingng questions according to the text in Readingng questions according to the text in Reading

  Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.

  1B

  2

  3A 10

  4

  5300

  6

  7A

  8A

  17. Answer the following questions.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  17/65

  [email protected] 17

  1

  210

  3

  18. Read the passage and answer the questions.18. Read the passage and answer the questions.18. Read the passage and answer the questions.18. Read the passage and answer the questions.

  1

  2

  3

  4

  5

  Lesson 18-

  Listening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking Exercises

  2. Li2. Li2. Li2. Listen to each question and circle the correct answer according tosten to each question and circle the correct answer according tosten to each question and circle the correct answer according tosten to each question and circle the correct answer according to

  the texts.the texts.the texts.the texts.

  1B 2D 3C 4B 5C

  3. Listen to the following dialogue and answer the questions3. Listen to the following dialogue and answer the questions3. Listen to the following dialogue and answer the questions3. Listen to the following dialogue and answer the questions

  1

  2

  3 10 5

  470 12

  5

  6

  The dialogue is

  2010 510 8

  58

  70

  70 12

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  18/65

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  19/65

  [email protected] 19

  737

  Reading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing Exercises

  1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy

  the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.

  2. Write the characters in the blanks, payin2. Write the characters in the blanks, payin2. Write the characters in the blanks, payin2. Write the characters in the blanks, paying attention to the characterg attention to the characterg attention to the characterg attention to the character

  components.components.components.components.

  3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1wang4 qian2 zou3 wng qin zu go aheadwang4 qian2men2 wng qinmngo toward the front door

  2bu2 cuo4 b cunot bad

  bu2 jie4 b jinot lend

  3ke4qi kqibe polite/courteous

  rong2yi4 rngyeasy

  4mai3 piao4 mi piobuy ticket

  ye3 yao4 y yoalso want

  5you2fei4 yufipostage

  hen3 gui4 hn guvery expensive

  4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1yu you2you2ju2 yujpost office

  you2fei4 yufipostage

  you2piao4 yupiostamp

  you2ji4 yujsend by post

  2bin bian1li3bian1 lbininside

  wai4bian1 wibinoutsideqian2bian1 qinbinfront

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  20/65

  [email protected] 20

  hou4bian1 hubinback

  3k ke4ke4qi kqibe polite/courteous

  ke4ren2 krnguest

  ke4ting1 ktnghall

  cheng2ke4 chngkpassenger4hng hang2hang2kong1 hngkngaviation

  hang2hai3 hnghisail the seas

  hang2yun4 hngynshipping

  hang2xing2 hngxngsail

  5ch che1 qi4che1 qchcar

  dian4che1 dinchtram

  huo3che1 huchtrain

  ma3che1 mchcarriage

  huo4che1 huchtruck/lorry

  ke4che1 kchbus

  5.Give the pinyin of the following characters and write the characters5.Give the pinyin of the following characters and write the characters5.Give the pinyin of the following characters and write the characters5.Give the pinyin of the following characters and write the characters

  according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.

  1 huan4 cheng2 di4tie3 hun chng dti change to ride

  subway

  2 hai3yun4 de you2fei4 hiyn de yufi sea

  transportation postage

  3bao1guo3 mei2you3 bao1 hao3 bogu miyu bo

  hopachage is not well done

  4qing3 da4jia1 he1 ka1fei1 qng dji h kfiplease

  everyone drink coffee

  5678

  6. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.6. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.6. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.6. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.

  7. Add character components to each side of the character to form7. Add character components to each side of the character to form7. Add character components to each side of the character to form7. Add character components to each side of the character to formthe characters which we have learnthe characters which we have learnthe characters which we have learnthe characters which we have learned.ed.ed.ed.

  8. Fill in each blank with a resultative components.8. Fill in each blank with a resultative components.8. Fill in each blank with a resultative components.8. Fill in each blank with a resultative components.

  12345

  9. Choose the correct answers.9. Choose the correct answers.9. Choose the correct answers.9. Choose the correct answers.

  1B 2A 3C 4D 5C

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  21/65

  [email protected] 21

  10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part

  2 .2 .2 .2 .

  1

  2 2203

  4

  5

  11. Write sentences with the words given.11. Write sentences with the words given.11. Write sentences with the words given.11. Write sentences with the words given.

  1

  2

  3

  45

  12. Make sentences with the words given.12. Make sentences with the words given.12. Make sentences with the words given.12. Make sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5

  13. Change the following sentences according to the requirements in the13. Change the following sentences according to the requirements in the13. Change the following sentences according to the requirements in the13. Change the following sentences according to the requirements in the

  parentheses.parentheses.parentheses.parentheses.

  1

  2

  3

  4

  5

  14. Translate the following sentences intoEngli14. Translate the following sentences intoEngli14. Translate the following sentences intoEngli14. Translate the following sentences intoEnglish.sh.sh.sh.

  1Did you understand the grammar the teacher taught today

  2My little daughter wants send a big house to her grandmother.

  3Is that postcard of Great wall your friends.

  4I heard the telephone number of Language institute, but I wrote wrong.

  5Please give your finished form to that teacher.

  15. Decide whether the following statements are grammatically correct15. Decide whether the following statements are grammatically correct15. Decide whether the following statements are grammatically correct15. Decide whether the following statements are grammatically correct

  (T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  22/65

  [email protected] 22

  1F

  2F

  3T

  4T

  5T

  16. Answer the following questions according to the text in16. Answer the following questions according to the text in16. Answer the following questions according to the text in16. Answer the following questions according to the text in ReadingReadingReadingReading

  Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.

  1

  2

  3

  4

  5

  67

  8

  9

  10

  Lesson 19-

  Listening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking Exercises

  2. Listen2. Listen2. Listen2. Listen to each question and circle the correct answer according toto each question and circle the correct answer according toto each question and circle the correct answer according toto each question and circle the correct answer according to

  the texts.the texts.the texts.the texts.

  1C 2B 3D 4B 5A

  3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements

  are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).

  1

  2

  3

  4

  5

  The dialogue is

  5

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  23/65

  [email protected] 23

  4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.

  12345

  5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.

  1Yong4mo4 he2 shui3hua4 de shi4 Zhong1guo2hua4.

  Yngm h shuhu de sh Zhngguhu.

  2Ta1men xiang3 rang4 er2zi xue2 gang1qin2.

  Tmen xing rng rzi xu gngqn.

  3Mei3tian1 ni3 duan4lian4 duo1 chang2 de shi2jian1?

  Mitin n dunlin du chng de shjin?

  4Ji4 bao1guo3 yao4 pai2 15 fen1zhong1 de dui4.

  J bogu yo pi 15 fnzhng de du.

  5Zuo4 qi2pao2 bi3 zuo4 xi1fu2 man4 de duo1.

  Zu qpo b zu xf mn de du.

  The Chinese sentences are

  1

  2

  3

  415

  5

  6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.

  1

  2

  3

  4

  5

  7. Role7. Role7. Role7. Role----play.play.play.play.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  24/65

  [email protected] 24

  1

  2

  1

  2

  1 2

  1

  2

  1

  2

  Reading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing Exercises

  1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy

  the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.

  2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character

  components.components.components.components.

  3. Write the pictophonetic characters you have learned so far with the3. Write the pictophonetic characters you have learned so far with the3. Write the pictophonetic characters you have learned so far with the3. Write the pictophonetic characters you have learned so far with thesound components on the right and the meaningsound components on the right and the meaningsound components on the right and the meaningsound components on the right and the meaning component on the left.component on the left.component on the left.component on the left.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  4. Give the pinyin of the following words and then translate them into4. Give the pinyin of the following words and then translate them into4. Give the pinyin of the following words and then translate them into4. Give the pinyin of the following words and then translate them into

  English.English.English.English.

  1you2yong3 yuyngswiming

  you2hua4 yuhuoil painting

  you2ju2 yujpost office2yi4fu2 yfa measure word for painting, etc.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  25/65

  [email protected] 25

  yi1fu2 yfcloth

  3da4jia1 djieveryone

  can1jia1 cnjiparticipate

  4pao3bu4 pobrun

  bai2bu4 bibwhite5liang3kuai4 lingkuitwo yuan

  hen3 kuai4 hn kuivery fast

  6zhao4xiang4 zhoxingtake picture

  hao3xiang4 hoxinglook like

  5.Give the pinyin of the following groups of words and then translate5.Give the pinyin of the following groups of words and then translate5.Give the pinyin of the following groups of words and then translate5.Give the pinyin of the following groups of words and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1gun guan3mei3shu4guan3 mishgunart gallery

  tu2shu1guan3 tshgunlibrarywen2hua4guan3 wnhugun

  2yun yuan4 ju4yuan4 jyuntheatre

  xue2yuan4 xuyuninstitute

  yi1yuan4 yyunhospital

  dian4ying3yuan4 dinyngyuncinema

  3din dian4 dian4ti1 dintelevator

  dian4che1 dinchtram

  dian4hua4 dinhutelephone

  4f fa1 fa1zhan3 fzhndevelop

  fa1shao1 fshofever

  fa1yan2 fyninflammation

  5fng fang2 fang2zi fngzihouse

  fang2zu1 fng zrent

  chu2fang2 chfngkitchen

  6. Give the pinyin of the following characters and write the characters6. Give the pinyin of the following characters and write the characters6. Give the pinyin of the following characters and write the characters6. Give the pinyin of the following characters and write the characters

  according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.

  1 hua4 Zhong1guo2 hua4 hu Zhnggu huto painttraditional Chinese painting

  2qu4 mei3shu4guan3 can1guan1 q mishgun

  cngunto go to visit art gallery

  3Xu2 Bei1hong2 hua4 de ma3 X Bihng hu de mthe

  horse painting which painted by Xu Beihong

  4 bie2 kai1 wan2xiao4 le bi ki wnxio lestop joking

  5678

  7. F7. F7. F7. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.ill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.ill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.ill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  26/65

  [email protected] 26

  8. Character riddle.8. Character riddle.8. Character riddle.8. Character riddle.

  The character is

  9. Fill in the blanks with 9. Fill in the blanks with 9. Fill in the blanks with 9. Fill in the blanks with or or or or ....

  12345

  10. Choose the correct answers.10. Choose the correct answers.10. Choose the correct answers.10. Choose the correct answers.

  1D 2B 3C 4B 5A

  11. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part11. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part11. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part11. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part

  2 .2 .2 .2 .

  1

  2

  3

  4

  5

  12. Write sentences with the words given.12. Write sentences with the words given.12. Write sentences with the words given.12. Write sentences with the words given.

  1

  23

  4

  5

  13. Make sentences with the words given.13. Make sentences with the words given.13. Make sentences with the words given.13. Make sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4 7 5

  14. Change the following sentences into the ones with 14. Change the following sentences into the ones with 14. Change the following sentences into the ones with 14. Change the following sentences into the ones with ////

  ....

  1

  2

  3

  4

  5

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  27/65

  [email protected] 27

  15. Translate the following sentences into English.15. Translate the following sentences into English.15. Translate the following sentences into English.15. Translate the following sentences into English.

  1Ive already check 15 new words.

  2That painter doesnt use greasepaint, just use water and ink.

  3My old sister 25 years old this year, still has no boyfriend.4Does he go to travel by train?

  He goes to travel by train, isnt he?

  5To administer child or not is really a big problem!

  16. Decide whether the following statements are grammatically correct16. Decide whether the following statements are grammatically correct16. Decide whether the following statements are grammatically correct16. Decide whether the following statements are grammatically correct

  (T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).

  1T

  2T

  3F 4T

  5F .

  17. Answer the following questions according to the text in Reading17. Answer the following questions according to the text in Reading17. Answer the following questions according to the text in Reading17. Answer the following questions according to the text in Reading

  Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.

  1

  2

  3

  45

  6

  7

  Lesson 20-

  Listening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking Exercises

  2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to

  the texts.the texts.the texts.the texts.

  1A 2B 3C 4B 5D

  3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements

  are true (T) or falsare true (T) or falsare true (T) or falsare true (T) or false (F).e (F).e (F).e (F).

  1F 2F 3T 4F 5T

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  28/65

  [email protected] 28

  The dialogue is

  4. Listen and fill in the b4. Listen and fill in the b4. Listen and fill in the b4. Listen and fill in the blanks.lanks.lanks.lanks.

  12345

  5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.

  1Bei3jing1 de shuan4yang2rou4 he2 kao3ya1 hen3 hao3 chi1.

  Bijng de shunyngru h koy du hn hoch.

  2Ta1 hua4zhuang1 hua4 le yi2 ge4 xiao3shi2, hai2 mei2 hua4 hao3.

  T huzhung hu le y g xiosh, hi mi hu ho.

  3Liu2 Xiao3hong2 de nai3nai mei3tian1 zao3shang4 qu4 gong1yuan2duan4lian4.

  Li Xiohng de ninai mitin zoshng du q gngyun dunlin.

  4Zhong1guo2 min2yue4 zhu3yao4 yong4 yi4xie1 min2zu2 yue4qi4 yan3zou4.

  Zhnggu mnyu zhyo yng yxi mnz yuq ynzu.

  5Hua4she2tian1zu2 shi4 Zhong1guo2 gu3dai4 de0 yi2 ge4 yu4yan2.

  Hushtinz sh Zhnggu gdi de y g yyn.

  The Chinese sentences are

  1

  2

  3

  4

  5

  6. Listen and write the characters.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  29/65

  [email protected] 29

  1

  2

  3

  4

  5

  7. Role7. Role7. Role7. Role----play.play.play.play.

  1 2

  1

  2

  1

  1

  2

  1

  12

  Reading and WritiReading and WritiReading and WritiReading and Writing Exercisesng Exercisesng Exercisesng Exercises

  1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy

  the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.

  2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character

  components.components.components.components.

  3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the

  sound components on the left and the meaning components on the right.sound components on the left and the meaning components on the right.sound components on the left and the meaning components on the right.sound components on the left and the meaning components on the right.

  Then translate them into English.Then translate them into English.Then translate them into English.Then translate them into English.

  1fang4 fngput

  2fan1 fnturn over

  3gang1 gngjust

  4gu4 greason/cause/hence/so5he2 hand

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  30/65

  [email protected] 30

  6ju4 jdramaplayopera

  7ya1 yduck

  8ping2 pngbottle

  9yan2 yncolor

  10you2 yupost

  4. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate4. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate4. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate4. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1chang2cheng2 chngchngGreat Wall

  yuan4zhang3 yunzhngdirector/president/head of

  2hen3 hao3 hn hovery good

  ai4hao4 ihohobby

  3hai2shi4 hishor

  huan2shu1 hunshreturnthe book4jue2de ju dethink

  shui4jiao4 shujiosleep

  5. Give the pinyin of the following groups of words and then translate5. Give the pinyin of the following groups of words and then translate5. Give the pinyin of the following groups of words and then translate5. Give the pinyin of the following groups of words and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1min2 mnmin2zu2 mnznation

  min2yue4 mnyufolk music played with traditional instruments

  ren2min2 rnmnpeople

  2yu4 yuyue4qi4 yuqmusical instrument

  yue4qu3 yuqmusical composition

  zou4yue4 zuyuplay music

  3ming2 mng ming2cheng1 mngchngname

  ming2pian4 mngpincalling card

  ming2zi mngziname

  4shi2 sh shi2jian1 shjintime

  shi2hou shhoutime/moment

  xiao3shi2 xioshhour

  5jin1 jn jin1tian1 jntintodayjin1nian2 jnninthis year

  jin1ri4 jnrtoday

  6ming2 mng ming2tian1 mngtintomorrow

  ming2nian2 mngninnext year

  ming2ri4 mngrtomorrow

  7hao3 hohao3 jiu3 ho jilong time

  hao3 duo1 ho dulots of

  hao3xiang4 -hoxingseem/like

  8gong1 gng gong1yuan2 gngyunpark

  gong1si1 gngscompany

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  31/65

  [email protected] 31

  gong1fen1 gngfncentimeter

  9ke3 kke3neng2 knngpossible

  ke3yi3 kymay

  ke3shi4 kshbut

  10sheng1 shngsheng1ri4 shngrbirthdaysheng1huo2 shnghulife

  sheng1ci2 shngcnew word

  6. Add charac6. Add charac6. Add charac6. Add character components to the following characters to form theter components to the following characters to form theter components to the following characters to form theter components to the following characters to form the

  characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.

  1

  2

  3

  45/ / /

  6/

  7

  8

  9/

  10

  7. Give the piny7. Give the piny7. Give the piny7. Give the pinyin of the following characters and write the charactersin of the following characters and write the charactersin of the following characters and write the charactersin of the following characters and write the characters

  according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.

  1 qu4 lou2 xia4 duan4lian4 q lu xi dunlin

  2 yong4 min2zu2 yue4qi4 yan3zou4 yng mnz yuq

  ynzu

  3gei3 Lin2 Na4 song4 hua1 er gi Ln N sng hur

  4dai4 yi4 fu2 hua4 er lai2 di y f hur li

  5678

  8. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.8. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.8. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.8. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.

  9. Add character components to each side of the character 9. Add character components to each side of the character 9. Add character components to each side of the character 9. Add character components to each side of the character to formto formto formto form

  the characters which we have learned.the characters which we have learned.the characters which we have learned.the characters which we have learned.

  , (solo estaba en el texto, no en los caracteres estudiados, as

  que no era obligatorio recordarlo)

  10. Fill in the blanks with 10. Fill in the blanks with 10. Fill in the blanks with 10. Fill in the blanks with or or or or ....

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  32/65

  [email protected] 32

  12345

  11. Choose the correct answers.11. Choose the correct answers.11. Choose the correct answers.11. Choose the correct answers.

  1D 2C 3B 4D 5C

  12. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part12. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part12. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part12. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part

  2 .2 .2 .2 .

  1

  2

  3

  4

  5

  13. Write sentences with the words given.13. Write sentences with the words given.13. Write sentences with the words given.13. Write sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5

  14. Make sentences with the words given.14. Make sentences with the words given.14. Make sentences with the words given.14. Make sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5

  15. Change the following sentences into the ones with 15. Change the following sentences into the ones with 15. Change the following sentences into the ones with 15. Change the following sentences into the ones with

  ....

  12

  3

  4

  5

  16. Translate the following sentences into English.16. Translate the following sentences into English.16. Translate the following sentences into English.16. Translate the following sentences into English.

  1My younger brother already read texts for three hours today.2Why you still not in good? Did you eat all the medcine the doctor

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  33/65

  [email protected] 33

  gave you?

  3This art gallery is much bigger than the new one, also much higher.

  4We all brought our passpot, where is yours?

  5He is different from us, he began to study Chinese when he was nine

  years old.

  17. Decide whether the following statements are grammatically correct17. Decide whether the following statements are grammatically correct17. Decide whether the following statements are grammatically correct17. Decide whether the following statements are grammatically correct

  (T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).

  1F

  2T

  3F

  4T

  5F

  18. Decide whether the following statements are18. Decide whether the following statements are18. Decide whether the following statements are18. Decide whether the following statements are true (T) or false (F)true (T) or false (F)true (T) or false (F)true (T) or false (F)

  according to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing ofaccording to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing ofaccording to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing ofaccording to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing of

  this lesson.this lesson.this lesson.this lesson.

  1F2F3T4T5F6T7T

  Lesson 21-

  Listening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking Exercises

  2. Listen to each question and circle the correct answer a2. Listen to each question and circle the correct answer a2. Listen to each question and circle the correct answer a2. Listen to each question and circle the correct answer according toccording toccording toccording to

  the texts.the texts.the texts.the texts.

  1C 2B 3A 4C 5D

  3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements

  are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).

  1T 2F 3F 4T 5F 6F 7T 8F

  The dialogue is

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  34/65

  [email protected] 34

  168

  331375307826726

  4. Listen an4. Listen an4. Listen an4. Listen and fill in the blanks.d fill in the blanks.d fill in the blanks.d fill in the blanks.

  12345

  5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.

  1Ni3 xia4che1 yi3hou4 dei3 wang3 zuo2 guai3.

  N xich yhu di wng zu gui.

  2Ji4zhe3 de zhi2ye4 xi2guan4 jiu4 shi4 wen4 wen4ti2.

  Jzh de zhy xgun ji sh wn wnt.

  3Wo4shi4 zai4 ke4ting1 de dong1bian1, chu2fang2 de bei3bian1.

  Wsh zi ktng de dngbin, chfng de bibin.

  4De2guo2 dui4 shi4 zen3me ying2 Yi4da4li4 dui4 de?

  Dgu du sh znme yng Ydl du de?

  5Su1zhou1, Hand2zhou1 shi4 gen1 tian1tang2 yi2yang4 mei3 de liang3ge4

  cheng2shi4.

  Szhu, Hngzhu sh gn tintng yyng mi de lingg chngsh.

  The Chinese sentences are

  1

  2

  3

  4

  5

  6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  35/65

  [email protected] 35

  1

  2

  3

  4

  5

  7. Role7. Role7. Role7. Role----play.play.play.play.

  11

  2 0

  Reading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing Exercises

  1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy

  tttthe characters in the blanks.he characters in the blanks.he characters in the blanks.he characters in the blanks.

  2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character

  components.components.components.components.

  3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the

  sound components at the bottom and tsound components at the bottom and tsound components at the bottom and tsound components at the bottom and the meaning components on the top.he meaning components on the top.he meaning components on the top.he meaning components on the top.Then translate them into English.Then translate them into English.Then translate them into English.Then translate them into English.

  1hua1 huflower

  2ji4 jsend

  3jiao1 jiobanana; plantain

  4pian1 pinchapter, section, essay, article

  5ping2 pngartemisia; duckweed; apple

  6she4 shhouse, dwelling; dwell, reside

  7yao4 yomedicine

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  36/65

  [email protected] 36

  8fang2 fnghouse

  9ba4 bfather

  4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1xue2 xu xue2xi2 xuxstudy

  xue2sheng xu shengstudent

  xue2yuan4 xuyuninstitute

  xue2xiao4 xuxioschool

  da4xue2 dxucollege

  zhong1xue2 zhngxumiddle school

  xiao3xue2 xioxuelementary school

  tong2xue2 tngxuclassmate

  2yi3 y yi3hou4 yhuafter

  yi3qian2 yqinbefore

  yi3shang4 yshngthe above/over

  yi3xia4 yxibelow/under/the following

  yi3nei4 yniwithin

  yi3wai4 ywibeyond

  3bian1 bin you4bian1 yubinthe right

  dong1bian1 dngbinthe east

  nan2bian1 nnbinthe southxi1bian1 xbinthe west

  bei3bian1 bibinthe north

  qian2bian1 qinbinfront

  hou4bian1 hubinback

  li3bian1 lbininside

  wai4bian1 wibinoutside

  shang4bian1 shngbinabove/upside

  xia4bian1 xibinbelow/under/next

  4nian2ninjin1nian2 jntinthis year

  ming2nian2 mngninnext year

  qu4nian2 qninlast year

  qian2nian2 qinninthe year before last year

  hou4nian2 huninthe year after next year

  nian2qing1 ninqngyoung

  5jiao4 jiojiao4lian4 jiolincoach

  jiao4sh jioshi1teacher

  jiao4yuan2 jioyunteacher/instructor

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  37/65

  [email protected] 37

  jiao4xue2 jioxuteaching

  jiao4shi4 jioshclassroom

  5. Add character components to the following5. Add character components to the following5. Add character components to the following5. Add character components to the following characters to form thecharacters to form thecharacters to form thecharacters to form the

  characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  910

  6. Give the pinyin of the following characters6. Give the pinyin of the following characters6. Give the pinyin of the following characters6. Give the pinyin of the following characters and write the charactersand write the charactersand write the charactersand write the characters

  according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.

  1 wo4shi4 de wai4bian1 wsh de wibinthe outside of

  bedroom

  2qiu2yuan2 de zhi2ye4 xi2guan4 qiyun de zhy

  xgunoccupational habit of ballplayer

  3hen3 xiang3 ying2 ta1men dui4 hn xing yng tmenduwant to win their team very much

  4xie3 yi4 pian1 jie4shao4 wen2zhang1 xi y pin

  jisho wnzhngwrite an introductory article

  5

  6

  7

  8

  7. Fill in the blanks with 7. Fill in the blanks with 7. Fill in the blanks with 7. Fill in the blanks with or or or or ....

  12345

  8. Choose the correct answer.8. Choose the correct answer.8. Choose the correct answer.8. Choose the correct answer.

  1C 2B 3D 4A 5B

  9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .

  1

  2

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  38/65

  [email protected] 38

  3

  4

  5200

  10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5 375 331

  11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.

  12

  3

  4

  5

  12. Change the following sentences into the ones with 12. Change the following sentences into the ones with 12. Change the following sentences into the ones with 12. Change the following sentences into the ones with

  ....

  1

  23

  48 6

  5

  13. Translate the following sentences into English.13. Translate the following sentences into English.13. Translate the following sentences into English.13. Translate the following sentences into English.

  1After get off th subway walk three minutes to the east, and then turn

  to the north.

  2My father took bus to participate his old friends party.

  3Chinese department is in the east of the office of foreign languagedepartment, and there isasmall library on its north.

  4Hello everyone, this reporter is invited by our company, he wants

  to write an article to introduce bus driver and ticket seller, he came

  here today is to take pictures of you.

  5Why they still not come? Do they forget the competition time again?

  14. Decide wheth14. Decide wheth14. Decide wheth14. Decide whether the following statements are grammatically correcter the following statements are grammatically correcter the following statements are grammatically correcter the following statements are grammatically correct

  (T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  39/65

  [email protected] 39

  1F

  2T

  3F

  4T

  5F

  15. Answer the following questions according to the text in Reading15. Answer the following questions according to the text in Reading15. Answer the following questions according to the text in Reading15. Answer the following questions according to the text in Reading

  Comprehension and Paraphrasing oComprehension and Paraphrasing oComprehension and Paraphrasing oComprehension and Paraphrasing of this lesson.f this lesson.f this lesson.f this lesson.

  1

  2

  3

  4

  5

  17. Read the passage and fill in the blank.17. Read the passage and fill in the blank.17. Read the passage and fill in the blank.17. Read the passage and fill in the blank.

  12345

  Lesson 22-

  Listening andListening andListening andListening and Speaking ExercisesSpeaking ExercisesSpeaking ExercisesSpeaking Exercises

  2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to

  the texts.the texts.the texts.the texts.

  1D 2A 3C 4B 5D

  3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements

  are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).

  1F 2T 3F 4F 5T 6T

  The dialogue is

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  40/65

  [email protected] 40

  4. Listen and fill in the bl4. Listen and fill in the bl4. Listen and fill in the bl4. Listen and fill in the blanks.anks.anks.anks.

  123/45

  5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.

  1Yue4ju4 shi4 yi4zhong3 fei1chang2 you1mei3 de di4fang1xi5.

  Yuj sh yzhng fichng yumi de dfngx.

  2hong2lou2meng4shi4 Zhong1guo2 gu3dian3 xiao3shuo1 de

  dai4biao3zuo4.

  hnglumngsh Zhnggu gdin xioshu de dibiozu.

  3Lin2 Na4 de sang3zi hen3 hao3, ke3yi3 xue2 yi4 xue2 chang4 jing1ju4.

  Ln N de sngzi hn ho, ky xu y xu chng yuj.

  4Wo3men da3di1 qu4 fang3wen4 na4 wei4 n3zhu3jue2.

  Wmen dd q fngwn n wi nzhju.

  5Wo3 yi3qian2 cong2lai2 mei2 zai4 dian4nao3 shang4 yong4 guo4

  zhong1wen2.

  W yqin cngli mi zi dinno shng yng gu zhngwn.

  The Chinese sentences are

  1

  2

  3

  4

  5

  6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.

  1

  2

  3

  4

  5

  7. Role7. Role7. Role7. Role----play.play.play.play.

  1 2

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  41/65

  [email protected] 41

  1

  2

  1

  2

  1 2

  1

  2

  Reading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing Exercises

  1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy

  the charthe charthe charthe characters in the blanks.acters in the blanks.acters in the blanks.acters in the blanks.

  2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character

  components.components.components.components.

  3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the3. Give the pinyin of the following pictophonetic characters with the

  sound components at the bottom and thsound components at the bottom and thsound components at the bottom and thsound components at the bottom and the meaning components on the top.e meaning components on the top.e meaning components on the top.e meaning components on the top.

  Then translate them into English.Then translate them into English.Then translate them into English.Then translate them into English.

  1bang1 bnghelp

  2po2 pold woman/husbands mother

  3hua2 huglory/splender

  4zhao4 zhoshine/illuminate

  5nin2 nnyoupolite

  6yuan4 yunwish/desire

  7xiang3 xingthink/want

  8gong1 gngrespectful, polite, reverent

  4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1ju4 jjing1ju4 jngjthe Beijing opera

  yue4ju4 yujthe Shaoxing opera

  2fang1 fngdi4fang1 dfngplace

  bei3fang1 bifngnorth

  nan2fang1 nnfngsouth

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  42/65

  [email protected] 42

  dong1fang1 dngfngeast

  xi1fang1 xfngwest

  3qing2 qngai4qing2 iqnglove

  gan3qing2 gnqngemotion/feeling

  4yuan4 yunju4yuan4 jyuntheatre

  yi1yuan4 yyunhospital

  xue2yuan4 xuyuninstitute

  dian4ying3yuan4 dinyngyuncinema

  5yuan2 yunyan3yuan2 ynyunactor

  xue2yaun2 xuyunstudent

  dui4yuan2 duyunteam member

  shou4piao4yuan2 shupioyunticket sellershou4huo4yuan2 shuhuyunshop assistant

  6me me zhe4me zhmeso/such/ like this

  na4me nmelike that/in that way

  shen2me shnmewhat

  zen3me znmehow

  duo1me dumehow/what

  7te4 tte4bie2 t bispecial

  te4dian3 tdincharacteristicte4se4 tsdistinguishing feature/characteristic

  8jian4 jin zai4jian4 zijingoodbye

  kan4jian4 kn jinsee

  ting1jian4 tngjinlisten

  meng4jian4 mngjindream

  5. Add character components to the following characters to form the5. Add character components to the following characters to form the5. Add character components to the following characters to form the5. Add character components to the following characters to form the

  characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  910

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  43/65

  [email protected] 43

  6. Give the pinyin of the following characters and write the characters6. Give the pinyin of the following characters and write the characters6. Give the pinyin of the following characters and write the characters6. Give the pinyin of the following characters and write the characters

  according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.

  1 gan3ren2 de gu4shi4 gnrn de gsh

  2du2 guo4 xi1fang1 gu3dian3 xiao3shuo1 d guxfng gdin xioshu

  3 da3di1 qu4 ju4tuan2 dde q jtun

  4 te4bie2 you1mei3 de yin1yue4 tbi yumi de ynyu

  5

  6

  7

  8

  7. Add character components to each side of the character 7. Add character components to each side of the character 7. Add character components to each side of the character 7. Add character components to each side of the character to form to form to form to form

  the charactersthe charactersthe charactersthe characters....

  8. Fill in the blanks with 8. Fill in the blanks with 8. Fill in the blanks with 8. Fill in the blanks with , , , , or or or or ....

  12345

  9. Choose the correct answer.9. Choose the correct answer.9. Choose the correct answer.9. Choose the correct answer.

  1A 2C 3B 4D 5B

  10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part10. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part

  2 .2 .2 .2 .

  1

  2

  3

  4

  5

  11. Write sentences with the words given.11. Write sentences with the words given.11. Write sentences with the words given.11. Write sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5

  12. Make sentences with the words given.12. Make sentences with the words given.12. Make sentences with the words given.12. Make sentences with the words given.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  44/65

  [email protected] 44

  1

  2

  3

  4

  5

  13. Change the following sentences into the ones with 13. Change the following sentences into the ones with 13. Change the following sentences into the ones with 13. Change the following sentences into the ones with ////

  ....

  1

  2

  3

  4

  5

  14. Translate the following sentences into English.14. Translate the following sentences into English.14. Translate the following sentences into English.14. Translate the following sentences into English.

  1There is a main actor named Jia Baoyu in Dream of the Red Chamber,

  also has a main actress named Lin Daiyu.

  2The tickets of that film are sold very good, because the film is very

  moving.

  3Although I have not been to Beijing, I watched Beijing opera two times

  when I was in America.

  4They are all not born in rich families.

  5I sent two classic music discs to my younger sister after I came toChina, she asked me to

  buy three discs again.

  15. Decide whether the following statements are grammatically correct15. Decide whether the following statements are grammatically correct15. Decide whether the following statements are grammatically correct15. Decide whether the following statements are grammatically correct

  (T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).

  1F

  2T 3T 4T 5T

  16. Answer the following questions according to the text in Reading16. Answer the following questions according to the text in Reading16. Answer the following questions according to the text in Reading16. Answer the following questions according to the text in Reading

  Comprehension and Paraphrasing of this lessoComprehension and Paraphrasing of this lessoComprehension and Paraphrasing of this lessoComprehension and Paraphrasing of this lesson.n.n.n.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  45/65

  [email protected] 45

  18. Read the passage and fill in the blank with the proper words.18. Read the passage and fill in the blank with the proper words.18. Read the passage and fill in the blank with the proper words.18. Read the passage and fill in the blank with the proper words.

  Lesson 23-

  Listening andListening andListening andListening and Speaking ExercisesSpeaking ExercisesSpeaking ExercisesSpeaking Exercises

  2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to

  the texts.the texts.the texts.the texts.

  1C 2B 3C 4D 5A

  3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements

  are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).

  1F 2F 3T 4F 5T

  The dialogue is

  50

  1

  4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.

  12345

  5. Listen an5. Listen an5. Listen an5. Listen and write the sentences in pinyin.d write the sentences in pinyin.d write the sentences in pinyin.d write the sentences in pinyin.

  1Na4 bu4 yue4qu3 yan3zou4 de hen3 you1mei3.

  N b yuq ynzu de hn yumi.

  2Zhe4 jian4 qi2pao2 duo1 pian2yi4 a!

  Zh jin qpo du piny a!

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  46/65

  [email protected] 46

  3Xia4xue3 de jing3se4 ni3 yi3qian2 kan4 guo4 ma?

  Xixu de jngs n yqin kn gu ma?

  4Ta1 xiang3 duo1 pai1 xie1 zhao4pian4 ji4 hui2 guo2 qu4.

  T xing du pi xi zhopin j hu gu q.

  5Zao1gao1,wo3 ba3 shang4 xue2qi1 xue2 de tai4ji2quan2 dou1 wang4 le!

  Zogo, w b shng xuq xu gu de tijqun du wng le!

  The Chinese sentences are

  1

  2

  3

  45

  6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.

  1

  2

  3

  4

  5

  7. Role7. Role7. Role7. Role----play.play.play.play.

  Reading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing Exercises

  1. Trace the characters, following the corre1. Trace the characters, following the corre1. Trace the characters, following the corre1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copyct stroke order. Then copyct stroke order. Then copyct stroke order. Then copy

  the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  47/65

  [email protected] 47

  2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character2. Write the characters in the blanks, paying attention to the character

  components.components.components.components.

  3. Give the pinyin of the following groups of words and3. Give the pinyin of the following groups of words and3. Give the pinyin of the following groups of words and3. Give the pinyin of the following groups of words and then translatethen translatethen translatethen translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1fang4 fngfang4jia4 fngjivocation

  fang4xin1 fngxnset ones mind/be at ease

  fang4da4 fngdenlarge

  fang4xing2 fngxnglet somebody go/pass

  fang4xue2 fngxufinish classes

  2l3 l l3xing2 lxngtravel/journey/tour

  l3you2 lyutour

  l3ke4 lktraveler/passenger

  l3guan3 lgunhotel

  l3dian4 ldininn/tavern

  3piao4 pio ji1piao4 jpio

  che1piao4 chpioticket

  xi4piao4 xpiotheater ticket

  men2piao4 mnpiogate ticketfa1piao4 fpioreceipt

  4ding3 dng shan1ding3 shndngtop of mountain

  lou2ding3 ludngtop of building

  fang2ding3 fngdngroof

  wu1ding3 wdngroof/housetop

  tou2ding3-tudngtop of head

  5tian1 tin yin1tian1 yntincloudy day

  qing2tian1 qngtinsunny day

  chun1tian1 chntinspring

  xia4tian1 xitinsummer

  qiu1tian1 qitinautumn

  dong1tian1 dngtinwinter

  re4tian1 rtinhot days

  leng3tian1 lngtincold days

  6du4 d ling2du4 lngdzero

  wen1du4 wndtemperaturere4du4 rdheat/degree of heat

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  48/65

  [email protected] 48

  gao1du4 godaltitude/height

  chang2du4 chngdlength

  7se4 s jing3se4 jngsscene

  yan2se4 ynscolorqi3se4 qsimprovement/get better

  hong2se4 hngsred

  bai2se4 biswhite

  8ji1 jfei1ji1 fijairplane

  zhao4xiang4ji1 zhoxingjcamera

  dian4shi4ji1 dinshjtelevision

  dian4hua4ji1 dinhujtelephone

  da3zi4ji1 dzjtypewriter

  4. Add character components to the following characters to form the4. Add character components to the following characters to form the4. Add character components to the following characters to form the4. Add character components to the following characters to form the

  characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.characters and words/phrases which we have learned.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  78

  9

  10

  5. Give the pinyin of the following characters and write the characters5. Give the pinyin of the following characters and write the characters5. Give the pinyin of the following characters and write the characters5. Give the pinyin of the following characters and write the characters

  according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.according to the pinyin.

  1 Tai4shan1 de xue3 jing3 Tishn de xu jng

  2 tian1qi4 yao4 leng3 le tinq yo lng le

  3 na4 bu4 xiao3shuo1 hai2 mei2 you3 kan4 guo4

  n b xioshu hun mi yu kn gu

  4you2 guo4 lai2 you2 guo4 qu4 yu gu li yu gu q

  5

  6

  7

  8

  6. Add character components to each side6. Add character components to each side6. Add character components to each side6. Add character components to each side of the character of the character of the character of the character to form to form to form to form

  the characters.the characters.the characters.the characters.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  49/65

  [email protected] 49

  7. Fill in the blanks with 7. Fill in the blanks with 7. Fill in the blanks with 7. Fill in the blanks with or or or or ....

  12345

  8. Fill in the blanks with correct answers.8. Fill in the blanks with correct answers.8. Fill in the blanks with correct answers.8. Fill in the blanks with correct answers.

  12345

  9. Make sentences by matching the words of part 1 with those9. Make sentences by matching the words of part 1 with those9. Make sentences by matching the words of part 1 with those9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .of part 2 .of part 2 .of part 2 .

  1

  2

  3

  4

  5

  10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5

  11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5

  12. Complete the following sentences with 12. Complete the following sentences with 12. Complete the following sentences with 12. Complete the following sentences with ....

  12345

  13. Decide whether the following statements13. Decide whether the following statements13. Decide whether the following statements13. Decide whether the following statements are grammatically correctare grammatically correctare grammatically correctare grammatically correct

  (T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).

  1F

  2T

  3T

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  50/65

  [email protected] 50

  4F

  5F

  14. Answer the following questions according to the text in Reading14. Answer the following questions according to the text in Reading14. Answer the following questions according to the text in Reading14. Answer the following questions according to the text in Reading

  Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.Comprehension and Paraphrasing of this lesson.

  1

  2

  3

  4

  5

  15. Read the passage and do the following exercises.15. Read the passage and do the following exercises.15. Read the passage and do the following exercises.15. Read the passage and do the following exercises.

  Lesson 24-

  Listening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking Exercises

  2. Listen to each question and circle the correct answer ac2. Listen to each question and circle the correct answer ac2. Listen to each question and circle the correct answer ac2. Listen to each question and circle the correct answer according tocording tocording tocording tothe texts.the texts.the texts.the texts.

  1B,C 2A 3D 4C 5B

  3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements3. Listen to the following dialogue and decide whether the statements

  are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).

  1F 2F 3T 4F 5T

  The dialogue is

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  51/65

  [email protected] 51

  2

  1

  2

  4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.

  12345

  5. Listen an5. Listen an5. Listen an5. Listen and write the sentences in pinyin.d write the sentences in pinyin.d write the sentences in pinyin.d write the sentences in pinyin.

  1Zhong4 wen1shi4 shu1cai4 mei2you3 xin1 ji4shu4 bu4xing2.

  Zhng wnsh shci miyu xn jsh bxng.

  2Na4 ge4 zhong1nian2ren2 hen3 xiang4 wo3 jiu4jiu.

  N g zhngninrn hn xing w jijiu.

  3Hen3duo1 da4xue2 de tu2shu1guan3 dou1 yong4 dian4nao3 guan3li3 shu1

  he2 bao4.

  Hndu dxu de tshgun du yng dinno gunl sh h bo.

  4Na4 zuo4 18 ceng2 gao1 de su4she4lou2 gai4 qi3lai2 le.

  N zu 18 cng go de sshlu gi qli le.

  5Ta1 zheng4zai4 you2ju2 ji4 bao1guo3 ne.

  T zhngzi yuj j bogu ne.

  The Chinese sentences are

  1

  2

  3

  4 18

  5

  6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the