New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

 • View
  250

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  1/65

  mandarinchineseschool@gmail.com 1

  New Practical Chinese Reader

  Workbook2

  Answer Key

  Content

  Lesson 15- ................................................................................................... 2Lesson16- ............................................................................................ 6Lesson 17- ................................................................................. 11Lesson 18- ............................................................................. 17Lesson 19- ................................................................................. 22Lesson 20- ......................................................................................................... 27Lesson 21- ............................................................. 33Lesson 22- ..................................................................................... 39Lesson 23- ................................................................................. 45Lesson 24- ......................................................................... 50Lesson 25- ..................................................................... 55Lesson 26- .......................................................................... 60

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  2/65

  mandarinchineseschool@gmail.com 2

  Lesson 15-

  Listening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking ExercisesListening and Speaking Exercises

  2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to2. Listen to each question and circle the correct answer according to

  the texts.the texts.the texts.the texts.

  1C 2D 3B 4A 5B

  3. Listen to the following dialogue and dec3. Listen to the following dialogue and dec3. Listen to the following dialogue and dec3. Listen to the following dialogue and decide whether the statementside whether the statementside whether the statementside whether the statements

  are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).are true (T) or false (F).

  1F 2F 3F 4T 5F 6F

  The dialogue is

  4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.4. Listen and fill in the blanks.

  1 2 3 4 5

  5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.5. Listen and write the sentences in pinyin.

  1Bei3jing1 de da4 shang1chang3 hen3 duo1.

  Bijng de d shngchng hn du.

  2Xi1an1 de bing1ma3yong3 fei1chang2 hao3.

  Xn de bngmyng fichng ho.

  3Jin1tian1 ying1bang4 huan4 ren2min2bi4 huan4 de bu4 duo1.

  Jntin yngbng hun rnmnb hun de b du.

  4Shang4hai3 zhe4 ji3 nian2 fa1zhan3 de zen3meyang4?

  Shnghi zh j nin fzhn de znmeyng?

  5Nian2qing1ren2 pu3tong1hua4 shuo1 de hen3 liu2li4.

  Ninqngrn ptnghu shu de hn lil.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  3/65

  mandarinchineseschool@gmail.com 3

  The Chinese sentences are

  1

  2

  34

  5

  6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.6. Listen and write the characters.

  12345

  7. Role7. Role7. Role7. Role----play.play.play.play.

  Reading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing ExercisesReading and Writing Exercises

  1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy1. Trace the characters, following the correct stroke order. Then copy

  the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.the characters in the blanks.

  2. Write the characters in the blanks, paying attent2. Write the characters in the blanks, paying attent2. Write the characters in the blanks, paying attent2. Write the characters in the blanks, paying attention to the characterion to the characterion to the characterion to the character

  components.components.components.components.

  3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate3. Give the pinyin of the following words and phrases and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1l3xing2 lxngtravel

  yin2hang2 ynhngbank

  2xie3 de hen3 hao3 xi de hn hovery good writing

  ni3 dei3 can1jia1 n di cnjiyou have to participate

  3jiao1 han4yu3 jio hnyteach Chinese

  Zhang1 jiao4shou4 Zhng jioshuprofessor Zhang

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  4/65

  mandarinchineseschool@gmail.com 4

  4kuai4le4 kuilhappy

  yin1yue4 ynyumusic

  4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate4. Give the pinyin of the following groups of words and then translate

  them into English.them into English.them into English.them into English.

  1Zhong1guo2ZhngguChina

  Zhong1wen2ZhngwnChinese language

  zhong1yao4zhngyoChinese medicine

  zhong1can1zhngcnChinese food

  2xi1fang1xfngWestern

  xi1yao4xyoWestern medicine

  xi1fu2xfWestern suit

  xi1can1xcnWestern food

  3ying1guo2yngguEngland ying1yu3yngyEnglish

  ying1wen2yngwnEnglish language

  ying1bang4yngbngpound

  4mei3guo2miguAmerica

  mei3yuan2miyundollar

  zhong1mei3zhngmiChina and America

  ying1mei3yngmiEngland and America

  5ri4ben3rbnJapen

  ri4yu3ryJapenese

  ri4wen2rwnJapenese language

  ri4yuan2ryunJapenese yen

  6wai4guo2wiguforeign country

  wai4yu3wiyforeign language

  wai4wen2wiwnforeign language

  wai4bi4wibforeign currency

  wai4shang1wishngforeign businessman

  5. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.5. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.5. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.5. Fill in the blanks with the correct characters according to the pinyin.

  6. Character riddle6. Character riddle6. Character riddle6. Character riddle....

  The character is .

  7. Fill in each of the following blanks with a verb.7. Fill in each of the following blanks with a verb.7. Fill in each of the following blanks with a verb.7. Fill in each of the following blanks with a verb.

  12345

  8. Choose the correct answers.8. Choose the correct answers.8. Choose the correct answers.8. Choose the correct answers.

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  5/65

  mandarinchineseschool@gmail.com 5

  1C 2D 3B 4C 5A

  9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .9. Make sentences by matching the words of part 1 with those of part 2 .

  1

  2

  3

  4

  5

  10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.10. Write sentences with the words given.

  1

  2

  34

  5

  11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.11. Make sentences with the words given.

  1

  2

  3

  4

  5

  12. Change the following sentences into the ones with the particle 12. Change the following sentences into the ones with the particle 12. Change the following sentences into the ones with the particle 12. Change the following sentences into the ones with the particle ....

  1

  2

  3

  4

  5

  13. Translate the following sentences into Chinese, using the words given13. Translate the following sentences into Chinese, using the words given13. Translate the following sentences into Chinese, using the words given13. Translate the following sentences into Chinese, using the words givenin the parentheses.in the parentheses.in the parentheses.in the parentheses.

  1

  2

  3

  4

  5

  14. Decide whether the following statements are grammatically correct14. Decide whether the following statements are grammatically correct14. Decide whether the following statements are grammatically correct14. Decide whether the following statements are grammatically correct(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).(T) or wrong (F).

 • 7/30/2019 New Practical Chinese Reader Workbook2_Answer Key

  6/65

  mandarinchineseschool@gmail.com 6

  1F

  2F /

  3T

  4F

  5T

  15. Decide whether the followin15. Decide whether the followin15. Decide whether the followin15. Decide whether the following statements are true (T) or false (F)g statements are true (T) or false (F)g statements are true (T) or false (F)g statements are true (T) or false (F)

  according to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing ofaccording to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing ofaccording to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing ofaccording to the text in Reading Comprehension and Paraphrasing of