Click here to load reader

Niravu Issue 88

 • View
  39

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niravu MonthlyIssue 88Editor & Publisher: Sunil P MathilakamPh: 9645593084Layout: Noushad Kathiyalam9846324209PublishersPrint house Publication, MathilakamThrissur-680 685, Kerala, IndiaPrinting: Vega Printers, Mathilakam 9496 555 606

Text of Niravu Issue 88

 • 2014 G{]n, 1189 ao\wew4 ]pkvXIw5

  hne: 5 cq]

  88XpSw: 1999

  \psS cmPyw asmcp s]mXp-sXc-s-Sp-n-s\-qSn A`n-ap-Jo-I-cn-p-I-bm-Wv. cmPy-ns ` mKt[bw \n-bn-p--Xn kp{]-[m\ ]v \n-ln-t-Xv ]men-sam-Wv. Fm]mensantev sXc-s-SpvAbbvp--h-cn _lp-` q-cn-]-hpw]W-m-p-I-fmb iX-tIm-So-iz-c-m-tcm,tIm-tdv XXv]c-kw-c--ItcmBsW bmYmyw \sf IqSp-XBi--s-Sp-p-p. Hmtcm sXc-s-Spv Ign-bp-tmgpw C-c-m-cpsSFw KWy-ambn hn-p--XmbpwNqnm- -s-Sp-p. Zcn-{Zs\ IqSp-XZcn-{Z-\m-pXpw k-s\ IqSp-Xk--\m-p--Xp-am-b- \-b-fpw Xocp-am-\-fpw kzoI-cn-p aqe-[\ i-n-

  PmK-cq-I-X-bpsSk-Xn-Zm-\m-h-Imiw

  I-sf Xncn--dn-b-s-Sm-sX- t]m-bm AXvIqSp-X A]-I-S-sf Wn-p-h-cp-p--Xm-Wv. thmp-b-{-n hnc-e-ap-Xv tIhew Hcp NS--s-mWvC-d--Xns Kuc-h-amb hiw.

  m\mn-I-fp-sSbpw Ah {]Xn-\n-[m\w sNp {]m-\--fp-sSbpwkao-]-\--sfbpw \b-]-cn-]m-Sn-I-sfbpwkkpvaw \nco-n-p-hm\pw hne-bn-cp-p-hm-\p-ap Cm-in Bn-t--Xp-v. \nXm Pm{K-X-tbmsS\psS k-Xn-Zm-\m-h-Imiw hn\n-tbm-Kn-p-hm-\p Akp-e` k`w IqSn-bmWv Cu sXc-s-Sp-sv HmmsXt]mI-cp-Xv...

  ]{Xm-[n-]

  lrZb]w

  hnemkw:\ndhv amkn-I, {]n vlukv

  ]n.H. aXneIw, Xriq680 685t^m: 9645593084

  E-mail: [email protected]

  ]{Xm-[n-]kp\n ]n. aXn-eIw

  {]km-[\w{]n vlukv]ntjkv

  ASnthK {]ntgvkvaXn-eIw0480 2852577

  Ih Unssk/teHuv\ujmZv [email protected]

 • \ndhv 4 G{]n 2014

  tUm.jn-hmtKm temIkmln-Xy-nse mkn-p-I-fn Hm-sW--Xn kwi-b-an--tm. djy kmln-Xy-nse Aaqey t\mh-ep-I-fn Hv.tUm.-jn-hmtKm Fgp-Xn-bXv Bcm-sWtNmZy-n\v t_mdnkv ]m\mvFv D-chpw Dd-v. hnpi-hm-\cwdjy-bpsS A[n-Im-cn-I ImWmasmcp apJw A\m-h-cWw sNbvX-Xn-eqsS hnhm-Z-p XncnsImfp-nbCu t\mh-en\v s\mt_ e`n--Xn\vASn-m-\hpw AXp Xs-bm-sWvBtcm-]-W-ap-v. ChnsS {]iv\wAsXm-p-a-. tUm.-jn-hmtKm cNn-Xv

  tjmf-tmhvtUm.jnhmtKmFgp-Xn-bm...

  hn.-sI. jd-^p-o

  Kpcp-X-c-sa-nepw Bcpw{in-msXt]mb Cu sXv

  At\z-jn-m {]tXyI Io-j-s\-sbmpw \ntbm-Kn-t--Xn-sp

  tXmp-p. \hw-_ 6 sNne Zn\-]-{X--fnse (ap-Jy-[m-c-

  bps-sS) Nc-a-tIm-f-n hhm AtX-]Sn Am-Zan

  {]kn-o-I-c-W-n Ib-n-b-Xm-Im-\mWv kmy-X. (\yq-P-\-td-j

  am[y-a-{]-h-I-cpsS kmln-Xy-t_m[w A]m-cw) ]{X-mv

  sXmw. Am-Z-antm?

  Xpd-nPmeIw

  40

 • anJm-tb tjmf-tm-hv BsWv kmln-Xy-hn-Nm-cn-p-Im Xs]d-mtem!

  Ign \hw-_-dnse Hcp tIcf km-ln-Xy Am-Zan {]kn-o-I-c-W-amWv temI-{]-kn-

  tm-hns "tUm im-am-sbm-gp-Ipp'hpw Am-e-p-Xs ae-bm-f-n hnh\w sN-s-Sp-I-bp-m-bn. F.-sI. Zm-tam-Z-c-\m-bn-cpp hnh--I. XpSv tjmf-tm-hns aptUm t\mh-ep-Ifpw. kaq-l-nsAI--f--fn-tev shfnw ]mbn--h-cm-bn-cpp cpt]cpw. hncp--hoW-am-bncppsh-p-am-{Xw. tjmf-tm-hn-s\-bpw kzoUnjv Am-Zan s\mt_\In BZ-cn-p.

  tPmk^v a-ns ac-W-am-bn-cp-tm ]m\m-n-t\bpw tjmf-tm-hn-t\bpw Hmm \nan--am-b-Xv. A-]-tXmfw t\mh-ep-I cNn-p-Ibpw A-{X-Xs temI-m-kn-p-I hnh--\w sNp-Ibpw sNbvX Atlw A[ym-]-I\pw ]{X-{]-h-I-\p-am-bn-cp-p.Aln-p AwKo-Im-chpw {ibpw e-`n-m At\Iw {]Xn-` -I-fn Hcm.

  - t\mh-ens cN-bn-Xm-hns\ ]p\--\n-bn--Xv. ""anJm-tb tjmf-tm-hns "tUm. -jnhmtKm' F t\m-h-ap -p-hn-tbm-sSmw Atlw hn-h-\w sNbvXp'' shmWv kmln-Xy-N{I-hmfw hmb-\-msc Hmn-np--Xv.Atlw tPmk v^ aw. Adn-b-s-Spt\mh-enmbn-cp-p. tPmk v^ a-nsNc-a-hm-bn-emWv tUm. jnhm-tKm-bpsS IXrXzw HutZym-KnI tkmhn-bvkmln-Xy-Im-c-\m-bn-cp tjmf-tm-hn\v]Xn-p-\In-bn-cn-p--Xv.

  Kpcp-X-c-sa-nepw Bcpw {in-m-sX-t]mb Cu sXv At\z-jn-m {]-tXy-I Io-j-s\-sbmpw \ntbm-Kn-t--Xn-sp tXmp-p. \hw-_ 6 sNne Zn\-]-{X--fnse (ap-Jy-[m-c-bps-sS) Nc-a-tIm-f-n h hm AtX-]Sn Am-Zan {]kn-o-I-c-W-n Ib-n-b-Xm-Im-\mWv kmy-X. (\yq-P-\-td-j- am[y-a-{]-h-I-cpsS kmln-Xy-t_m[w A]m-cw) ]{X-mv sXmw.Am-Z-antm?

  tUm. jnhm-tKm-sb-tm-se, tjmf-

  I t_mdnkv ]m\mv I s{]m^. tPmk^v aw

  Pohn-X-nsIq app-I-fma\-p- ap-dnvtNmc s]mSn-p.s]mSn-p-htNmc-p-n-Ikv^ SnI ]m{X--fn\nd-p-sh-p.tNmcbvvNphp\nd-an-sv

  A\p-hm-N-ItNmc-b;hnbp-Xp-n-I-sfv\ncq-]-I.Imew,]Ip-X-cpNph-p-\n-d-n-\mbnkv^ SnI ]m{X--fnCtmgpwtNmc-p-n-I...!

  Nph-p-\ndwiin amhnaqSv

  \ndhv 5 G{]n 2014

  IhnX

 • \ndhv 6 G{]n 2014

  h\w-am-^n-bbpw `c-W-hhpwtNv \S-nb sImSnb P\-h--\-bm-bn-cpp ssltdv IpSn-tb-w. GtXmImev IS-en-ep-mb Hcp `qIwAe-b-Sn-p-bnb aXn-mWv ]n-a-L- -sav ` ua-im-kv{X-]-T-\hpw ` qK -`K-th-j-Whpw hy-am-n-bn-p-v.Fn ]cn-nXnZp_-e-{]-tZ-i-Kpcp-X-c-sapw AXoh Kpcp-X-c-sapwA-an- p-\n-c-n-bh am{X-a klysIngpw ]Sn-mdpw Xmgvhc-I apgp-h Zp_-e--fm-sWv Ign kp\m-an sXfn-bn--Xm-Wv. cmjv{So-b-mv Cuhnj-b-n Kpcp-X-c-amb APvRXtbmA\m-tbm Ds--Xn\v KmUvKndn-tm-v sXfn-hm-Wv. B dntmn-s\-Xnsc ""P\m-[n-]Xy hnizm-kn-I''vDW sNmSnv XWp-n-m shwtN-XmWv IkvXq-cn-cw-K. cpwauenI{]iv\-amb ]n-a-Lwkwc-Ww \S-p-I-bn-sXn\p Innb Dd-m-Wv. hb-\m- nse Xo bmZr-nI kw -`h-am-sWv Xom-n-bmepw Cs-nepw kwhn-[m\w sNbvX-h-cpsS Dt-iyw hy-am-Wv. ImSp-s-nte kwc-Ww thq!

  {]Xn-tcm[w

  ^e-n, sXt -Cy-sb IS-en Ie-m Icm FSp-n-cn-p-I-bmWv Cu P\-c--Icpw hnI-k\ Zm-fam-cpw. e--W-n\p ]mdaS-IXpcps]m-bm-nb klys akvX-I-n Zp-e-amb Dud ]md-p-gn-I-fn Xn-\np e--W-n\p L\-ao- L\-P-ehpw Pe-kw-` -c -Wn -I -fnse Pehpw i-ambDcps]m- tem ` qan-Ip-ep-tam sImvs]mn-n-fv Ipn-sbm-gp-Inbm,tIc-f-a-Sw Ap-kw-m-\-ISnc-I-fmbn hny--B-cmhen]-X--fn B-Sn-p ImgvNcn--s- -h-cn Bscms ImWmAh-ti-jnpw?

  Cu tNmZyw Ctm apX \n-fp-tS-Xm-Wv. kzw Bhmks \ne-\nn ]cn-c-Ww Fs\ km[n-m-sav `c-W-h hnI-k\ Zm-famp t_m[y-an-. s]m\ymb--sf-bpw, s]mfn-\n-b-a--sfbpw s]mfn--Sp-m Chp Ign-bn-. ]pc-bvp-Xo-n-Sn-p-tm Fm-Wv -\n--fpsSapK-W-\! kzw {]mWt\m hnI-k-\-Pm-Stbm?

  FmWv \n-fpsSapK-W\?tUm. t__n hokv

 • \ndhv 7 G{]n 2014

  {]Wbn--bm{]W-bta...tkma IS-eq

  "s]m-sa-\n-p- Ip-d-hm-sWm-cp-cpws]m-cp-sXs' Ihn samgn-p.hmp-Wp \nth-Z-\-nhmbvpw ^ enXw ckn-p-\-Fpw {]]--\n-Kq-V-X-IIpp-sam-gn-I ]Ip-Xp\-g-sm-mbv, IS--Y-bmbv\n-Xp-tma-bn-em-sam-gn-Is]m-sa-tmp Ihn Nncn-t,"Xmt\-sbm-gpIpw ]pg-t]m-sebpwXmsg-bn-gbpw ]pgp-t]m-sebpwImWp krjvSn-Pm-e--fneoRm\p-sam-c-Zv` pX'-- sa-p-cbvts]m-an-m--h-s{X s]mw!\-sfmsbpw hnkvabw sImhp \nXyw.

  s]mwImknw hmSm-\-n

  IhnX

  \ns hnip-n-sb-p-dn-p-am{Xw\o BW-bn-Spp.\ns hntam-N-\-s-p-dn-p-am{XwBhn-pp.\ns hnpi-h-s-p-dn-p-am{Xw\o hmNm-e-am-Ipp.

  Bb-Xn-\m-e-{X-ta kwi-bn-pp\ns RmC{X-ta {]W-bn--bm {]W-b-ta.

  IS-en-sem--s- -h-t\mSp tNmZnq\-{X-ku-cyw ]d-p-Xcpw]S-bn ]cnt--h-t\m-Sp -tNmZnqA -`b-ns B\w ]d-p-Xcpw{]W-b-n ]cm-P-b-s- -htfmSp tNmZnq]cn-K-W-\-bpsS a[pcw ]d-p-Xcpw

  H-Xp- hm-XnXpd-p-In-S-n-cpp

  AS HnXsapnapngn-p-IqSn

  Hcp Pw-ap-gp-h

  IhnX

 • hnZym-e-b- Ihn-X-bvp-]-nbCS-a-s-p-h-cptam? ae-bm-f-nset]scSp Ihn-I-fn ]ecpw A[ym-]-I-cm-sW-nepw IhnXt]mep FXn-c-dn-hns am[y-aw, HutZym-KnI m\-ns Xdbpw Nphcpw taq-c-bp-ap kvIqfn hmgp-I-bn-s-mWv \ncq-]-I-cmb C.-]n. cmP-tKm-]m-es ]w.]Xn-s\mv A[ym-]I Ihn-I-fpsS cN-\-I-fpsm-p ImSn-cpw Fkam-lm-c-ns Bap-J-n Xs-bmWv Cu \nco-Ww! Fnepw, kvIq-fnse HutZym-Kn-I-Xsb kulr-Z-b-Xz-ns _e-n adnIS-h-cmWv Im-Sn-cp--nse Ihn-I-sfpw At-lwkam-[m-\n-p-p-v.

  hb-\m- p-Imtcm, hb-\m- n tPmen-sN-p--htcm BWv ImSn-cp--nseIhn-b-c-n AWn-tNn-cn-p--Xv.Sn.-hn. hn\ojv, jmPn sI., F. A\n--Ip-am, ]pq C{_m-lnw-Ip-n, Sn.-sI. Pb-N{, ]n.-kn. aPo-Zv, {]oX sP.{]nbZin-\n, \mkn ]meq, BknbSo, ]n.sI. lco-jvIp-am, Pm^Xe-p-g Fn-h-cmWv B ]Xn-s\m-p-t]. ]pkvX-I-ns FUn-dpw A-ym-]-I-\mWv: bph-I-Ym-Irv jmPn

  ]pn.`mj-bnepw `mh-nepw ]pXp-{]-h-

  WXI Dsm-m\pw, ka-Im-enINpp-]m-Sp-I-tfmSv aphn-[n-bn-msXkwh-Zn-m-\pap tijn Cu Ihn-I-fn- an-hcpw Bn-p-I-gn-n-p-v. GXp-hn-j-bhpw ssIsbm-Xp--tmsS ]d-p-hbvm\pw hmp-I-fpsS A\-amb km[y-X-I Xncn--dn-p -{]-tbm-Kn-m\pw Fgp-p-Im-c\pIgn-b-Ww. Xt-Xmb ImgvNbpw `mj-bpw krjvSnv, kzw CSw Is-p-tm-gmWv Hmtcm Ihn-bp-sSbpw km-n-yw hmb-\-m-c Xncn--dn-bp--Xv.A{]-Imcw "H thdn- p-tIn--h' Im-Sn-cp--n-ep-v.

  kzw hoSp-t]mepw XS-h-d-bmbnamdp-Ibpw a\p-jy-_---fpsS Dujva-

  ImSn-cpw, Ime-nsssIsbmp Ihn-X-I_mh sI. ]mep-Ipv

  {]nvlukv

  fX ]g--Ybm-hp-IbpwsNp Idp--Im-ev ]nd-p Ihn-X -bnepw AXns{]Xn-[z\n Dm-Ipw.C{] -Imcw amdnbImes hymfo-ap-J-ap hoSn-s\ hc-p-Im-Wn-m-\p {ia-

  hnp apfpwthcp Infnpw hfcpw.

  ]mgvsSnsbvGgmtcv.

  hnftbmIcpn Xgtm

  tZmjw s]cpIn.

  \ndhv 8 G{]n 2014

  IfbpsS s]mfdnbmsXhnf IcpXnIf]dnmw.

  Acnp sInbmtemIcnp IfmtemXocno IyqWnp]

  IyqWnp]N{ Itcn

  IhnX

 • amWv Sn.-hn. hn\o-jns "hnc-ep-I-fn-m ]pcp-jam-sc -hcbvps] -Ipn', jmPn-bpsS "hoSm-sWpw]d-bmw', F. A\n-- Ip-am-dns "hoSv'Fo cN-\-I-fnepXv. hn\o-jnsIhn-X-bnse Ipptam hc Nn{X-nse A-\pw tPyjvT\pw Am-h-\pw Dsm-p ]pcp-jam-sm-pw hnc-ep-I-fn F Xncn--dnhv \-s Akz--cm-p-n-s-n AZv`p-X-s-Sm-\n-. ]oU\]-ns ]pXn-b Ime-n, "s\bvp-Im' FIhn-X-bn-eqsS jmPn. sI Cu ImgvN-bp-sS asmcp Xew Cs\ A\m-h-c-Ww sNp-p: "Nne-n-I Ctm`wKn-bp he-s\-m-dn-/Cc-I X-\n-tb hp-I-bdpI-bm-Wv.'

  cm{Xn-sbtm, ]I-setm hoSn-\-

  I-stm ]pd-stm {]iv\-an-.]g-b-Xp-t]mse he-hn-cn-p-Im-n-cn-msX Xs th -m-cpsS hmbn sN-p-ho-gp Cc-I-sf-bm-Wtm \mw\nXyhpw ImWp--Xv. CXp-t]mse aq-bp kmaq-lnI hnai\w apJ-ap-{Z-bm-nb cN-\-I thsd-bp-ap-v. ]n.-kn. -a-Po-Zns "Ad-_n--eym-Ww', ]n.-sI. Pb-N-{s "kwh-cWw', ]pqC{_m-lnw-Ip- n-bpsS "FaPnMvv, Pm^Xe-p-g-bpsS "kv{Xoimo-I-cWw'Fnh DZm-l-c-Ww.

  ssk_ bpKw km-\n-p k-o--X-Ifpw ]mcn-n-XnI Zpc---fp-samw {]ta-b-am-nb cN-\-Ifpw \nc-h-[n-bm-Wv. \mkn ]meq-cns "aI',Bknb So-dpsS apJ-an-mh, apX-emb cN-\-I-fn ssk_Im-es{]Xn-k-n-I-fpsS t\Nn{Xapv.

  {]kvXmh-\-I-fp-sStbm ap{Zm-hm-Iy--fp-sStbm Xe-ntev Npcp-n-tmb cN-\-Ifpw CXn-ep-v. ]t, Ah k-am-lm-c-ns s]mXp-kz-` m-hs {]Xn-\n-[o-I-cn-p-n-sv Xop-]-d-bm-\mhpw.

  C.-]n. cmP-tKm-]m-es Ah-Xm-cn-I-bpw jmPn ]p-n-bpsS apJsam-gnbpw hmb-\-mv ]pXp-I-hn-X-I-sf-p-dn-p DmgvN km-\n-m]cym-]vX-am-Wv. Ihnbpw Aym-]-I-\p-amb tkma IS-eq hc Nn{X-fpw\ujmZv ImXn-bm-f-n-s ]pdwIhdpw]pkvX-Is Gsd BIj-I-am-p-pv. IWn-bm lbsk-dnkvIqfnse kmlnXy Iqm-bva-bmbActhZn-bpsS {ia-^ -e-ambn ]pd-n-d-nb Cu ]pkvX-I-ns {]km-[-I {]n v lukv ]n-t-jkvBWv.

  \ndhv 9 G{]n 2014

  IY

  FUn. jmPn-]pnImSn-cpw (I-hn-X-I), hne: 60{]n vlukv ]n-t-jkv, aXn-eIw

  s\K-ohv ssavjwkp-o tNph

  Ns-Spv ImWn-mepw AXv sN-c-n-q-hm-sWt Ah ]d-bq. AXp-sIm-p-Xs Abm bYm sN-c-n-qhvAhv \evIn. AXv hmm hnk--Xn Ah ]dp, "F\nv \n-fpsSNv th, sN-c-n-qhv aXn.'

 • \ndhv 10 G{]n 2014

  Xpd-s-gpv

  Xpd-n Pme-I-,]ns IYbpwIhn-Xbpw

  Hcp Fgp-p-Im-cskmaq-lnI tkh-\hpw {]Xn-_--Xbpw Fs\ Bbn-cn--W-sa--Xn\v