Nota Sejarah Ting 2

  • View
    637

  • Download
    26

Embed Size (px)

Text of Nota Sejarah Ting 2

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1 KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORON G PENG UASAA N BRITIS H

Pengaruh Br itish di Ked ah (Teks m 4-6) /s: sebelum tah un 1791 Pulau Pinang adalah sebahagian dari wilayah Kedah Ked ah pula terletak di bawah nau ngan Siam terkenal sebagai seb uah kua sa maritim Syari kat Hindia Timur Inggeris (SHTI) tertar ik denga n kegemilangan Kedah terutamanya di Pulau Pinang Sebab -Sebab SHTI Tertarik dengan Ked ah a) Kedah Sebagai Pelabuh an Persingga han keduduk an Kedah strateg ik di laluan antara timur dan barat banyak terdapat kem udahan seperti be kal an air, be kalan ma kan an dan tem pat membaiki kapal pedaga ng sin ggah sebelum belayar ke Canton, China tem pat berlindu ng sem entara m enu nggu peralihan angin mon sun b) Kedah Sebagai Pusat Pengump ulan Barang Daga ngan banyak baran g daga ngan terdapat di Kedah yang dibawa dari negara luar seperti China teh dari China diperlu kan oleh SHTI China perlu kan em as, perak, bijih tim ah dan lada hitam dari Kepulauan Mel ayu c) Kedah Sebagai Pangkalan Tentera SHTI perlu kan Pulau Pinang sebagai pang kalan tenteranya SHTI bersaing kuasa pe rdaganga n denga n Perancis di India Pulau Pinang dijadi kan pan gkalan ten tera untuk m pertahan kan India em dari seranga n Perancis Ancam an-Ancam an di Kedah Kuala Kedah ber kem ban g sebagai pelabuha n ent repot di Kepulauan Mel ayu pemimpin mengam al kan dasar buka pintu dalam pentadbiran i)

Kuala Kedah maju seba gai pu sat perdaga ngan antarabangsa para pemimpin Kedah m engha dapi tentangan dan ancam an dalam usaha m enge kalkan ked aul atan Ked ah dari Bugis, Siam dan Burm a Ancaman Bugis Dari Selangor akhir ab ad ke-18 keadaan poli tik Ked ah tid ak stabil kerana pe rebutan takhta antara pe mbesa r-pem esar b keada an ini m engancam ked aul atan Kedah tahun 1770 Sultan Muhammad Jiwa melant ik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah kerabat diraja Kedah tidak bersetuju kerana Tunku Abd ullah bukan anak gahara kerabat diraja Kedah be rpa kat denga n Bugis di Selangor untuk m enentang Sultan Muhammad Jiwa ten tera Bugis pimpina n Raja Haji m enyerang dan m enawan Kuala Kedah dan Alor Setar Sultan Kedah terpaksa berun dur ke Kangar Sultan Muhamma d Jiwa dapat kan bantua n tentera dari firm a Jourdain Sul livan and de Souza tahun 1771 firm a telah m engha ntar Francis Light ke Ked ah untuk ber unding perjanjian telah ditandatang ani yang m benar kan firm be rniaga em a di Kuala Kedah firma dikehendaki m mbantu e Ked ah dalam ketenteraan Sultan Kedah m embatal kan perjanjian apabila firm tidak a m embantu Kedah menyerang Bugis di Selangor (ii) Ancaman Siam Ked ah menghenti kan peng hantaran bunga em as kepada Siam semasa Siam berperang dengan Bu rm a (1753-1781) selepas peran g tam at Siam menjadi kua sa yang kuat dan m enu ntut Kedah m nghantar e bu nga em as, wang dan tenaga manusia Ked ah ber asa terancam Sultan Abdullah (1778-1 797) m endapat kan b antuan tentera SHTI Sultan Kedah menawar kan Pulau Pinang sebagai ha diah

sekiranya

SHTI

sa nggup

1

melindungi Kedah dari ancaman Siam Francis Light sedar tentang kepenting an Pulau Pinang sebagai pelabu han dan pang kalan tentera SHTI bersetuju untuk m bantu Kedah em Franc is Ligh di Pulau Pinang t (Teks m 7-9) /s: SHTI bersaing dengan Belanda di sem enanjun g Tanah Mel ayu SHTI bimba ng dasar mono poli Belanda menjejas kan pe rdaganga n m reka e SHTI an ggap tawaran Sultan Abdullah yang m benar kan em m reka e m ndud uki e Pulau Pinang sebagai pucuk dicita ulam mendatang Francis Light m enandatan gani perjanjian secara peribadi denga n Sultan Abdullah pada tahun 1786 iaitu Perjanjian Inggeris- Kedah Sultan Abdullah m benar kan em Francis Light m endu duki Pulau Pinang denga n syarat Francis Light memberi bantuan tentera apabila perlu Pada 11 Ogos 1786 menaik kan bendera British iaitu Union diada kan upacara rasmi Jack

nama Pulau Pinang ditu kar kepada Prince of Wales Island oleh Franc is Light ibu negeri Pulau Pinang dinama kan Geo rget own iaitu sem pena nam a Raja England King Geo rge III tahun 1787 seba ny ak 42 buah kapal berlabu h di Pulau Pinang tahun 1790 bilang an kapal bertambah kepada 104 bua h be rmulanya penjajahan British di Tanah Melayu Syarat Perjanjian Inggeris- Kedah 1786 SHTI bantu Kedah sekiranya Ked ah diser ang mus uh SHTI tidak boleh me lindungi mus uh Ked ah SHTI berjanji akan m bayar em sebanyak 30 000 dolar Sepanyol setahu n kepada sultan sebagai pam pa san Pulau Pinang Di am l Bri tish bi Secara Rasm i tahun 1786 Siam menakluk Patani dan m engancam Kedah Sultan Abdullah m nuntut e SHTI memberi bantuan ten tera (seper ti dalam perjanjian 1786)

SHTI enggan m mbantu e denga n alasan SHTI tidak terlibat dengan perjanjian SHTI juga m u m ah enjaga kepenting an perdaga ngan denga n Siam Sultan Abdullah m ndesak e Francis Light meninggal kan Pulau Pinang kerana tidak menenpati janji Francis Light engga n dan menawar kan bayaran ganti rugi tetapi ditolah oleh Sultan Abd ullah Sultan Abdullah ber asa m arah dan tertipu dengan tinda kan Francis Light Tahun 1791 Sultan Abdullah menyedia kan ang katan laut di Seberang Perai untuk m enyerang dan mengambil sem ula Pulau Pinang Sultan Abdullah m ndapat e bantua n dari Riau, Siak dan Selangor Francis Light m inta bantuan dari British menyerang kubu Sultan Abdullah di Seber ang Per ai Sultan Abd ullah tew as Sultan Abdullah terpaksa m enandatan gani Perjan jian Persahabatan dan Keam anan Inggeris- Kedah pada 1 Mei 1791 kes an-kesan: - SHTI m endu duki Pulau Pinang secara rasmi sebagai ganjaran SHTi m bayar em 6000 dolar Sepanyol setiap tahun kepada Sultan Abd ullah - Ge or ge Leith dilantik seba gai Gabenor Pulau Pinang yang pertam a

Syarat Perjanjian Persah abatan dan Per ikatan 1800 Sultan Kedah menyerah kan Seberang Perai SHTI m mbayar 10 000 dolar e Sepanyol seta hun bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai SHTI tidak m bantu em Kedah apabila Siam m enyerang Ked ah pada November 1821 rakyat Kedah terpaksa berjuang sen diri Ked ah tew as dan ditakluki Siam Jun 1826 Raja Siam Rama III m enandatan gani perj anjian denga n Henry Burney di Bang kok iaitu Perjanjian Bu rney 1826 Syarat Perjanjian Burney 1826 British m ngiktiraf e ketuan an Siam terhadap Ked ah Sultan Kedah iaitu Sultan Ahmad Tajud din II tidak dibenar kan tinggal di Kedah, Pulau Pinan g, Seber ang Pera i, Perak, Selangor dan Bur m a British tidak m b antu sultan em Ked ah m enyerang Siam dan jajahan takluknya British akan m nghantar e balik sultan Kedah yang berlindung di Pulau Pinang ke Kedah dan Ked ah hendaklah m bayar ufti bunga emas em kepada Siam Siam mengiktiraf pen dud ukan British di Pulau Pinan g dan Seberang Perai Pe rluas an Kuasa British di Singap ura (Teks m/s: 13-18) Sebab-Sebab Bri tish Bertapak di Singa pura: i. SHTI gagal memajukan Pulau Pinang Pulau Pinang gagal m encapai kem ajuan keduduk an Pulau Pinang jauh ke utara Selat Mela ka m enyebab kan nya gagal bersaing sebagai pelabu han di Kepulauan Mel ayu keb anya kan kapal daga ng be rdagang di Betawi, Riau dan Ling ga ii. Keinginan British m mpunyai e pelabuha n strategik pe rdaganga n SHTI dengan China semakin penting baran g daga ngan China seperti teh, sutera, kapas dan baha n pencelup m ndapat e pasaran lumayan di Eropa h SHTI memerlu kan pelabuha n strateg ik di selatan Selat Mela ka bertu juan un tuk m engua sai laluan

pe rdaganga n antara India dan China SHTI m eng uasai Mela ka dan Bet awi sem asa Perang Napoleon (1793-1814) selepas Perang Nap oleon tam at British terpaksa memulang kan Mela ka dan Bet awi kepada Bela nda Belanda m engena kan cu kai yang tinggi dan m beri em layanan buruk kepada pedaga ng British di Betawi Stamfo rd raffles ditug askan m encari pela buhan baru Raffles cu ba m em buka pelabuha n di Palemba ng, Acheh dan Riau tetapi gagal hasrat British untuk menyaingi pengar uh Belanda tidak be rha sil iii. Singapura seba gai pangkalan perdaga ngan yang strateg ik m erupa kan sebahagian wilayah Johor keduduk annya strategik di baha gian selatan sem enanju ng Tanah Melayu dapat mengawal laluan pe rdaganga n di Selat Mela ka dan Selat Sunda Singa pura sesuaiseba gai pelabuha n bebas dan pan gkalan British un tuk menyaingi Belanda di Bet awi Raffles m encada ng kan kepada SHTI supaya m ndiri kan e pan gkalan baru di Sin gapura Raffles yakin Sin gapura dapat m enye kat kuasa monopoli Belanda di Kepulauan Melayu Raffles menghada pi m asalah kerana Sultan Johor iaitu Sultan Abdul Rahman berada di bawah pe ngaruh Belanda Cara-Cara Raf fle (Br itish) s M enguasai Singapura: Raffles mendarat di Singa pura pada 12 Januari 1819 Pada 30 Januari 1819 Raffles m aksa em Tem enggu ng Abdul Rahm n a (Pem rintah e Singa pura dan Tanah Besar Johor) m andatangani en perjanjian ya ng m benar kan em British mem bina loji di Singa pura Tem enggu ng Abdul Rahm n a m enandatan ganinya kerana bimban g diserang oleh British Syarat Perjanjian 30 Januari 1819 SHTI boleh mendiri kan loji di Singa pura SHTI bersetuju melindungi Tem enggu ng Abdul Rahman dari ancam n dalam dan luar a negeri

SHTI M enga mbil Seberang Perai (Teks m/s: 10-12) 2 sebab SHTI memerlu kan Seberang Perai; i. Seber ang Perai seba gai benteng m pertahan kan em ser angan terhadap Pulau Pinang oleh pihak musu h ii. Seberang Perai sub ur dan sesuai untuk pertanian bagi m enam ung ma kana n di Pulau p Pinang SHTI mengambil kesem patan kerana Sultan Dziau ddin memerlu kan b antuan tentera bagi m eng hadapi anca m an Siam terpaksa m andatangani en Perjanjian Persahabatan dan Perikatan dengan gabenor Leith pada Jun 1800 kes an SHTI m end uduki Pulau Pinang dan m enu kar nam a kepada Province Wellesley

2Singa pura

rasm i a) Hubu ngan SHTI akan m bayar em sebanyak 3000 dolar Sepanyol setahu n kepada Tem enggu ng Abdul Rahman SHTI tidak m benar kan em Tem enggu ng Abdul Rahman m buat em hubungan dengan kua sa Barat lain perjanjian antara Raffles dan Tem enggu ng Abdul Rahman ini tidak sa h kerana tidak di