NOVI PRAVILNIK O REGISTRU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Služba za register kmetijskih gospodarstev

  • View
    74

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. NOVI PRAVILNIK O REGISTRU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Služba za register kmetijskih gospodarstev. - PowerPoint PPT Presentation

Text of NOVI PRAVILNIK O REGISTRU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Služba za register kmetijskih gospodarstev

Diapozitiv 1

NOVI PRAVILNIK O REGISTRU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Sluba za register kmetijskih gospodarstev

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOKmetijsko gospodarstvo / kmetija

ZKme: - KMG je organizacijsko in poslovno zaokroena gospodarska celota, ki obsega eno ali ve proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmet. in gozd. dejavnostjo,. - kmetija je oblika KMG, kjer se - nosilec, - lani kmetije ter - zaposleni ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANONOSILEC, LANI KMETIJE

IZJEMA: Nosilec in lan kmetije sta lahko vpisana na ve KMG, - e je nosilec KMG hkrati tudi :- nosilec KMG - skupni panik in- nosilec KMG - planine.

- e je subjekt s sklepom sodia o doloitvi zaasnega skrbnika do dokonanja zapuinskega postopka doloen kot zaasni skrbnik KMG.

- e je subjekt hkrati nosilec KMG v postopku izbrisa.

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOKMETIJA!

Nosilec je:- fizina oseba s stalnim prebivaliem v RS,- e ni poslovno popolnoma sposobna oseba: se vpie podatek o skrbniku nosilca (CSD),

ZKme (5. len): - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji se ne teje kot poslovni subjekt => je lahko nosilec kmetije. REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOKMETIJA lani kmetije

prebivalie: fizina oseba, stareja od 15 let, ki ima stalno prebivalie na istem naslovu kot nosilec. sorodniki:fizina oseba, stareja od 15 let inima stalno prebivalie v RS (ne na naslovu nosilca) inima nosilec za njen vpis v RKG njegovo pisno soglasje in:nosilev zakonec ali z njim ivi v izvenzakonski skupnosti alipartner v registrirani istospolni skupnosti alisorodnik v ravni ali stranski vrsti do vtetega drugega kolena ali- sorodnik po svatvu v prvem kolenu. Prebivalie: vpiejo po uradni dolnosti! (ob prvem vpisu, ob spremembah v CRP, ob spremembi ali selitvi nosilca). REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOKMETIJA LANI KMETIJESorodniki:

1) nosilev zakonec - preverimo s CRP

2) z njim ivi v izvenzakonski skupnosti - ivi na istem prebivaliu po uradni dolnosti - ali izjava nosilca3) partner v registrirani istospolni skupnosti - preverimo s CRP

4) v sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do vtetega drugega kolena -nosilevi: otroci, posvojenci, vnuki, stari, posvojitelji, stari staribratje, sestre- preverimo s CRP

5) v sorodstvu po svatvu v prvem kolenu. - nosilevi: tast, taa, zet, snaha.otroci nosilevega zakonca (pastorki),zakonec nosilevega oeta ali matere.- preverimo s CRP

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOKMETIJA NAMESTNIK

Za kmetijo, ki uveljavlja ukrepe kmetijske politike, mora nosilec kmetije IZMED LANOV KMETIJE doloiti tudi namestnika nosilca. V primeru smrti nosilca namestnik po uradni dolnosti postane nosilec kmetije.

- za vpis namestnika je potrebno njegovo soglasje,- namestnik mora biti poslovno popolnoma sposobna oseba (15),- e kmetija, razen nosilca, nima posl. spos. lana kmetije, namestnika nosilca ni (drugih izjem ni!).

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO KMETIJA LANI KMETIJE

- 5. len ZKme, 3. odstavek: Fizina oseba, ki opravlja registrirano dejavnost, ne more biti lan kmetije kot poslovni subjekt v skladu s predpisom, ki ureja poslovni register Slovenije.

V RKG se oseba, ki nastopa enkrat kot obiajna fizina oseba in drugi kot fizina oseba, vpisana v PRS (je poslovni subjekt), teje kot dva loena subjekta.

Kova Janez: vpisan na 100222222v RKG: lan kmetije ali nosilec kmetije

Kova Janez s.p. vrtnarstvo: vpisan na 1005555555 v RKG: samo kot nosillec KMG, ki ni kmetija

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOKMETIJA ZAPOSLENI NA KMETIJI

- ZKme: kdo je zaposleni na kmetiji ne doloa. Zaposlene omenja pri:- prodaji kmetijskih izdelkov (61.a len),- dopolnilnih dejavnostih. RKG pravilnik: - v RKG se vpisujejo samo zaposleni na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi.- pogodba je lahko sklenjena z nosilcem kmetije ali lanom kmetije,- subjekt se lahko vpie v RKG kot zaposleni na ve kmetijah,- kot zaposleni na kmetiji se lahko vpiejo tudi nosilec in lan te kmetije ali drugih kmetij

Obvezna priloga ob vpisu: Potrdilo iz evidence zavarovancev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanjeREPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOBlok = soleni GERK-i istega KMG

- identifikacijska oznaka;- KMG-MID;- grafina povrina in obseg;- najveja upraviena povrina;- umestitev v prostor s koordinatami tok v dravnem koordinatnem sistemu;- datum in vrsta spremembe;- drava;- drugi podatki, ki jih predpie minister.REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOGrafina povrina GERKa ali BLOKa najveja upraviena pov.1420 - plantaa gozdnega drevja 1181 - trajne rastline na njivskih povrinah, kjer pridelava ni v tleh,1191 - rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh

1320 - travinje z razprenimi neupravienimi znailnostmi

Najveja upraviena povrina = 0 m2Najveja upraviena povrina doloena z uporabo sorazmernega sistemaGERK je vedno samostojen BLOK 1300 - trajni travnik, velikosti do vkljuno 0,15 ha, ki je na posameznem delu oji kot 2 m, se najveja upraviena povrina doloi kot povrina najvejega dela, ki ostane po izloitvi vseh delov ojih od 2 m

XIREPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOGrafina povrina GERKa ali BLOKa najveja upraviena pov.

XX

Na bloku, ki bo imel na doloenih delih manj od 2 m irine, bo moral kmet ali popraviti vris ali podati izjavo, na kaken nain obdeluje zemljie.

Pri prvem izraunu blokov bo tak oznaen z napako in ne bo mogel na oddajo ZVTak GERK bo imel najvejo upravieno povrino manjo od grafine povrine.REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO1100 - njiva,1150 - njiva za rejo polev,1160 - hmeljie, 1161 - hmeljie v premeni,1170 - jagode na njivi,1180 - trajne rastline na njivskih povrinah,1181 - trajne rastline na njivskih povrinah, kjer pridelava ni v tleh,1190 - rastlinjak, 1191 - rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh,1192 - rastlinjak s sadnimi rastlinami,Vris (e vedno!) temelji na GERK-ih 1211 - vinograd,1212 - matinjak,1221 - intenzivni sadovnjak, 1222 - ekstenzivni sadovnjak,1230 - oljnik,1240 - ostali trajni nasadi,1300 - trajni travnik,1320 - travinje z razprenimi neupravienimi znailnostmi,1420 - plantaa gozdnega drevja,1610 - kmetijsko zemljie v pripraviVrste rabe GERK-ov:REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO Prehodna doloba Pravilnika o RKGiz RKG se izbriejo GERK z vrsto rabe 1600 - neobdelano kmetijsko zemljie; GERK z vrsto rabe 1321 - barjanski travnik, se spremeni vrsta rabe v 1300 - trajni travnik;GERK z vrsto rabe 1430 - ekstenzivni kraki panik in 1800 - kmetijsko zemljie poraslo z gozdnim drevjem, se spremeni vrsta rabe v 1320 - travinje z razprenimi neupravienimi znailnostmiGERK z vrsto rabe 1100 - njiva se vrsta rabe spremeni v 1300 trajni travnik, e so bile na teh GERK na zbirnih vlogah najmanj pet predhodnih zaporednih let prijavljene istovrstne kmetijske rastline iz skupine "trajnega travnja:201 - trave, 203 - travnodeteljna meanica, 206 - deteljnotravna meanica,207 - detelja,208 - lucerna.

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOSplona pravila za vris GERK V GERK se ne uvra povrin, na katerih se ne izvaja kmetijska dejavnost - zelenice okoli stavb;- nezatravljene ograde v katerih se nahajajo ivali;- izpusti za ivali;- rekreacijske povrine (golf igria, parki, zelenice, travnata igria, ipd), razen smui in hipodromov, e se na njih izvaja kmetijska dejavnost;- povrine, ki leijo znotraj mednarodnih letali Ljubljana in Maribor. Na ostalih letaliih se vpis GERK dovoli le v primeru, da se kmetijska pridelava izvaja in da imajo zanjo uporabniki zemlji dovoljenje od lastnikov zemlji in upravljavca letalia; - povrine oznaenih vzletnih oz. pristajalnih stez letali in vzleti, eprav so le-te zatravljene; - povrine, kjer se nekmetijska aktivnost v eni rastni dobi opravlja ve kot 30 dni (zaasni tabori, parkiria, skladia bal, ipd.);- povrine, kjer kmetijska pridelava ni dovoljena (sanirana odlagalia nevarnih odpadkov ipd.).

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANONjive Pri njivah, vejih ali enakih 1000 m2, ki se nahajajo v medvrstnem prostoru trajnega nasada, razen hmeljia, se izrie samostojen GERK z vrsto rabe 1100 - njiva. Manje njive se tejejo kot del trajnega nasada. Njive, ki so namenjene reji polev, se doloi kot GERK z vrsto rabe 1150 - njiva za rejo polev.

e je njiva zasajena z jagodami, se doloi GERK z vrsto rabe 1170 - jagode na njivi. Za nasad jagod se vodijo podatki kot pri sadovnjaku.

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANOSoleni GERK-i iste vrste rabe se zdruujejo10.9.2014Dnevi upravnih enot, Sluba za RKG1221- intenzivni sadovnjak,1170 - jagode na njivi, 1192 - rastlinjak s sadnimi rastlinami,1222 - ekstenzivni sadovnjak,1211- vinograd,1230 - oljnikIZJEME, ki jih ni potrebno zdruevati

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

Trajnim rastlinam na njivskih povrinah in rastlinjakom se v primeru, da rastline ne rastejo v tleh, doloi vrsta rabe GERK:1181 - trajne rastline na njivskih povrinah, kjer pridelava ni v tleh in 1191 - rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh.

10.9.2014Dnevi upravnih enot, Sluba za RKGNjive in rastlinjaki, kjer pridelava ne poteka v tleh

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO1240 - ostali trajni nasadi10.9.2014Dnevi upravnih enot, Sluba za RKGV GERK z vrsto rabe 1240 - ostali trajni nasadi se vkljuijo samorodnica (trte sort Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clint