Nowelizacja PZP Www

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nowelizacja PZP Www

 • 8/16/2019 Nowelizacja PZP Www

  1/214

  Urzą  amówień

  Pu icznyc

  Urząd Zamówień

  Publicznych

   

  weliz wy

   zamó licznych

  nia 12 ka 2012 r.   wprowad episów ustawy 

  Nowelizacja ustawy

  Prawo zamówień publicznych

  z dnia 12 października 2012 r.  wprowadzenie do przepisów ustawy

 • 8/16/2019 Nowelizacja PZP Www

  2/214

  NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2012 R. 󲀓 WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW

  USTAWY

  pod redakcją: Jacka Sadowego – Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

  Brygidy Brańko – zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

  Warszawa 2013

 • 8/16/2019 Nowelizacja PZP Www

  3/214

  ISBN: 978-83-88686-09-2

  © Urząd Zamówień Publicznych

  Warszawa 2013

   Łamanie, druk i oprawa

   

  Wydział Wydawnictw i Poligrafii

  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71

  e-mail: [email protected]

  www.cuw.gov.pl

 • 8/16/2019 Nowelizacja PZP Www

  4/214

  3

  SPIS TREŚCI

  Wejście w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Powiązanie definicji „roboty budowlane” i „obiekt budowlany” z postano- wieniami dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych –  Joanna Czarnecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

  Zasady wyboru wykonawcy w świetle art. 22 ust. 5 ustawy Pzp – Jacek Sadowy,

  Brygida Brańko, Olga Starzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Zmiany w katalogu przesłanek wykluczania wykonawców z udziału w postępo- waniu – Olga Starzyk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

   Dialog techniczny jako instrument służący identyfikacji potrzeb zamawiającego – Wioleta Bajda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  System kwalifikowania wykonawców w zakresie zamówień sektorowych

  – Wojciech Pyziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  Zmiany w ustawie Pzp służące m.in. zapewnieniu szerszego dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień publicznych –  Jakub Beli . . . . . . . 63

  Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – Ewa Zglińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  Bezpieczeństwo dostaw oraz ochrona informacji niejawnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oraz w czasie realizacji umowy o zamó- wienie publiczne – Jarosław Niklewicz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  Tryby udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpie- czeństwa – Joanna Czarnecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  Katalog przesłanek umożliwiających zamawiającemu odrzucenie oferty oraz unieważnienie postępowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – Joanna Czarnecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

 • 8/16/2019 Nowelizacja PZP Www

  5/214

  4

   Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa  – Artur Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

   Pozostałe zmiany w Prawie zamówień publicznych dotyczące zamówień w dzie- dzinach obronności i bezpieczeństwa – Wioleta Bajda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

   Orzecznictwo ETS odnoszące się do nowelizacji ustawy Pzp – wybór  Joanna Czarnecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

 • 8/16/2019 Nowelizacja PZP Www

  6/214

  5

  W dniu 20 lutego 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271).

  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych służy wdrożeniu do polskiego prawa

  postanowień dyrektywy obronnej 2009/81/WE, koordynującej procedury udzielania zamó- wień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz niektórych postanowień dyrektywy klasycznej 2004/18/WE, dyrektywy sektorowej 2004/17/WE i orzecznictwa Trybunału Spra-

  wiedliwości Unii Europejskiej.

  Rządowy proces legislacyjny prac nad nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (http://www.uzp.gov. pl/cmsws/page/?D;1701) oraz Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl/ lista/2/projekt/20055) Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamó-

  wień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

  W wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych zostały także zmienione rozpo-

  rządzenia do ustawy Pzp.

  Rozporządzenia opublikowane w Dzienniku Ustaw:

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót

  budowlanych (Poz. 1372).

  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeń-

  stwa (Poz. 1361). 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporzą-

  dzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Poz. 1360).

  Projekty rozporządzeń skierowane na Komitet Stały Rady Ministrów:

  1. Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być

  składane.

  2. Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawiewzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  3. Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie

  regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

  Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest także publikacja

  wydana przez Urząd, poświęcona zamówieniom w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w której oprócz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE zawarto również

  komunikaty i noty wyjaśniające Komisji Europejskiej dot. dyrektywy obronnej (publikacja: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa).

 • 8/16/2019 Nowelizacja PZP Www

  7/214

 • 8/16/2019 Nowelizacja PZP Www

  8/214

  7

  POWIĄZANIE DEFINICJI „ROBOTY BUDOWLANE” I „OBIEKT BUDOWLANY” Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYW UNIJNYCH

  DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   Joanna Czarnecka

  1. WPROWADZENIE

  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych1 (dalej: Pzp) z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 2 obejmuje dwie grupy przepisów. Oprócz regulacji wprowadza-  jących na grunt prawa polskiego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

  2009/81/WE  3

    (tzw. dyrektywa obronna) ustawa wprowadza również zmiany, którewychodzą poza implementację dyrektywy obronnej i mają na celu pełne dostoso- wanie polskich przepisów w zakresie zamówień publicznych do brzmienia regu- lacji dyrektywy 2004/18/WE4  (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz z dyrektywy 2004/17/ WE5 (tzw. dyrektywa sektorowa), przy uwzględnieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wśród takich nowych rozwiązań wprowadzonych nowelizacją z dnia 12 października 2012 r., można wymienić m.in. modyfikację defini- cji „robót budowlanych” oraz definicji „obiektu budowlanego”.

  2. DEFINICJA ROBÓT BUDOWLANYCH I OBIEKTU BUDOWLANEGO W PRAWIE EUROPEJSKIM

  Zgodnie z definicją „robót budowlanych”  ujętą w art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/18/WE i odpowiednio art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/17/WE, zamówienia na roboty budowlane oznaczają zamówienia, których przedmiotem jest wykona-

  1  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769.

  2  Dz. U. z 2012 r., poz. 1271. 3  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji

  procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

  4  Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane

Search related