Nr 17/2015

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nr 17/2015

 • Szanowni Pastwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

  w ostatnim okresie Okrgowa Izba RadcwPrawnychwodzizawaradwieumowyowsppracy.Wdniu23grudnia2014r.zEuropejskimStowarzyszeniemStudentwPrawa ELSA Poland namocy ktrej zostalimyPartneremgrupy lokalnej ELSA d wsppraca z ELSAdtojukilkunastoletniatradycjanaszejIzby.W dniu 26 stycznia 2015r. zawarte zostao porozumienieo wsppracy z Polskim Towarzystwem PrawaAntydyskryminacyjnego w ramach realizacji projektuPrawnicy na rzecz rwnoci. Lokalne platformy wsppracy. Zaoeniem projektu jest budowa lokalnych platformwsppracypro bono pomidzy prawnikami praktykamia lokalnymi organizacjami antydyskryminacyjnymi w celuuruchomienia systemowej wsppracy pomidzy tymi

  podmiotami.JestemyjednzczterechokrgowychizbradcwprawnychwPolsce,ktrymzaproponowanowspdziaaniewtymobszarze.Wyraamprzekonanie,enowaaktywnoprzyczynia si bdzie do wspierania i rozwoju edukacji prawniczej, poszerzenia wiedzyiumiejtnociwtymtrudnym,takezuwaginadelikatnomaterii,obszarzepomocyprawnej,ale take stanowimoe kolejnywkad radcwprawnychnaszej Izbyw zawsze potrzebnedziaaniapro bono.OinicjatywiebdziemynabiecoinformowanastronieinternetowejIzby.

  Zdniem31grudnia2014r.zakoczysikolejny3letnicyklszkolezawodowych.Napocztekniecodanychstatystycznych:-obowizekszkoleniowyzgodniezUchwaKrajowejRadyRadcwPrawnychciyna1398radcachprawnychOIRPwodzi,-wymaganliczbpunktwszkoleniowychzgromadzio1070osb,-zeropunktwszkoleniowychma85osb,-pozostaym243osobomzabrakopokilkapunktwszkoleniowych.Truizmem jest stwierdzenie, ew istocieprzecienie rzeczw zbieraniupunktw.Gdybyzreszt przeoy wymagan liczb punktw na liczb godzin, ktra im odpowiada i czasokrelonyna ich zgromadzenie, to szybkomona siprzekona, jak symbolicznie ta liczbazostaa okrelona.Myl, ew tymobszarze zawsze jest duo do zrobienia. I to nie tylkowcykluszkoleniowym.Zarwnodlasiebie,jakidlawszystkich,ktrzykorzystajznaszejpomocyprawnej.

  Z dniem 31 grudnia 2014r. zakoczy si kolejny rok szkoleniowy na aplikacjiradcowskiej. W roku szkoleniowym 2014 w Okrgowej Izbie Radcw Prawnych w odzinajlepszewynikiwnaucenaposzczeglnychlatachaplikacjiosignli:

 • 2

  IrokMarcinOkrasaDominikSczkowskiIIrokukaszKalembaMartaKoaczKarolinaKowalskaIIIrokAnitaRdzeSylwiaZarychtaSerdeczniegratulujiyczconajmniejtakichsukceswwroku2015!J

  Trzeci ju, karnawaowy Bal Prawnika, za nami. Przynis nam, podobnie jakwpoprzednichlatach,duodobregohumoru,wsplnejzabawyiwielewzrusze.Udaosinam go zatrzyma w kadrach fotografii. Pozostanie w miych wspomnieniach. Serdecznepodzikowaniadla, jak zawszenieocenionych i perfekcyjnych,organizatorwBalu znaszejIzbyradcyprawnegoSylwiiPastwyiradcyprawnegoJackaWawrzynkiewicza.

  Wdniu20lutego2015r.obchodzilimyJubileuszXleciaKlubuSenioraOkrgowejIzby Radcw Prawnychw odzi. Klub jest nie tylko form aktywnoci Seniorw Izby. Jestwzorem budowania samorzdowej wsplnoty, ksztatowania postaw, i tak potrzebnej -szczeglniewdzisiejszych,nieatwychdlanaszegozawoduczasach-wraliwoci.KlubSeniorastanowipiknyprzykaddlacaegorodowiskaradcwprawnychiaplikantwradcowskichOkrgowej Izby Radcw Prawnych w odzi jak pielgnowa samorzdowe przyjanie, jakprzynosiradoKoleankomiKolegomproponujcwsplnespdzaniewolnegoczasu, jakpomagawtrudnychchwilach. IwanietakiepostrzeganiesamorzdowejaktywnociprzyniosozokazjiJubileuszusymbolicznewyrnienia,bdcetakeformpodzikowazazaangaowaniewpracnarzeczrodowiskaSeniorwnaszejIzby.PrezydiumKrajowejRadyRadcwPrawnychuhonorowaoodznakamiZasuony dla Samorzdu Radcw Prawnychradcwprawnych:PanaWitoldaMarynowskiego zot odznak oraz Panie Ann Klotowsk Sznelisk, MirosawMielczarek iBoenZabolsksrebrnodznak.PamitajmyoPrzewodniczcychZarzduKlubuSeniorawspomnianymjuPanuMecenasieWitoldzieMarynowskim(wlatach20052008),PaniMecenasWiesawieBarbarzeRalskiej(wlatach20082014)iPaniMecenasCzesawieStranikBie(od2014r.)orazCzonkachZarzduKlubunaprzestrzeniminionegodziesiciolecia Paniach i PanachMecenasach: Elbiecie Czerwiskiej, Jerzym Dorendzie,Wandzie Doruchowskiej, Annie Klotowskiej Szneliskiej, Jerzym Kowalskim, MirosawieMielczarek,AnnieStaneckiej,MariiWieczorek,BoenieZabolskiej.

  Przypomnietrzeba,eRadcowiePrawnizaangaowaniwdziaalnoKlubuSenioraaktywnie wczyli si przed trzema laty w obchody Jubileuszu XXX lecia SamorzduRadcw Prawnych w odzi. Radca Prawny Wiesawa Barbara Ralska przygotowujcopracowaniepowiconehistoriiKlubuSeniorawodzi,zamieszczonewwydanejw2012r.KsidzeJubileuszowej,RadcowiePrawniCzesawaStranikBieiJerzyKowalskiudzielajcwywiadw zamieszczonych we wspomnianym wydawnictwie, w ktrych opowiedzieliwszczeglnocioswojejdrodzedozawoduradcyprawnegoipocztkachbudowySamorzduRadcwPrawnychwodzi. Wszystkim Radcom Prawnym zaangaowanymw dziaalno Klubu Seniora ycznajserdeczniejduozdrowia,umiechu,energiiinajlepszychpomyswnawsplnespdzanieczasu.

 • 3

  OkrgowaIzbaRadcwPrawnychwodziporazkolejnywczyasiworganizowanod2010r.akcjpropublicobonoTydzie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem (przypomn, e do 2012r. akcja ta miaa nieco inn nazw - Tydzie Pomocy Ofiarom Przestpstw) oglnopolsk akcj, ktrej patronuje Ministerstwo Sprawiedliwoci. IdeTygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwemjestzwrcenieszczeglnejuwaginapotrzeby iprawaosbpokrzywdzonychprzestpstwem.Worganizacjprzedsiwzicia,poza Ministerstwem Sprawiedliwoci, wczyy si Prokuratura Generalna, Rzecznik PrawObywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Gwna Policji, Krajowa Rada RadcwPrawnych,KrajowaRadaKuratorw,NaczelnaRadaAdwokackaiKrajowaRadaKomornicza. W przedsiwzicie tradycyjniewczyli si nasi Koleanki i Koledzy.W dniach od23 lutegodo28 lutego2015r.pokrzywdzonymprzestpstwempomagali radcowieprawni:AgnieszkaAlbrecht, Dominik Butlaski, EwaDuralak,Monika Jwiak, Jan Bodo Kaftaski,Wiktor Matyja, Katarzyna Mrz, Zbigniew Nowak, Katarzyna Nyka i Dorota niegucka.Serdeczniedzikujzazaangaowanieitakpotrzebnedzieleniesiwiedzzpotrzebujcymi.

  SzczeglniemiojestpodzielisizPastwemwiadomoci,ewtegorocznejedycjikonkursu Krysztaowe Serce Radcy Prawnego nagrod indywidualn Prezesa KrajowejRadyRadcwPrawnychDariusza Saajewskiegootrzymaa zadziaalnopro publico bono m.in.radcaprawnyEmiliaKrasozOIRPwodzi.WuzasadnieniuprzyznaniaKrysztaowego Sercadlar.pr.EmiliiKrasoczytamy:Od 2005 roku udziela bezpatnych porad prawnych w ramach Caritas Polska Archidiecezji dzkiej osobom potrzebujcym. Jak podkrela ks. Andrzej Partyka, Dyrektor Caritas Archidiecezji dzkiej pomoc oferowana przez pani mecenas wykracza poza przyjte ramy. Wspiera wielu beneficjentw Caritas nie tylko poradami prawnymi, ale take organizuje zbirki i przekazuje odzie, ywno oraz inne artykuy dla potrzebujcych.Serdecznie gratuluj, yczc zawsze radoci zdzielenia si sercemz takbardzo tego sercapotrzebujcymi.Emilio,dzikiTwojejwraliwociizaangaowaniuwiatwszystkich,ktrympomagasz,dlaktrychcodziennojesttaktrudna,jestnapewnobardziejsoneczny.

  Marzec to ju tradycyjnie czas egzaminu radcowskiego. Wszystkim zdajcym,w szczeglnoci Absolwentom aplikacji radcowskiej w Okrgowej Izbie Radcw Prawnychw odzi, ycz moliwie najmniej stresujcego egzaminu i moliwie najkrtszego czasuoczekiwania nawyniki i - co najwaniejsze sukcesu, na ktrywszyscy Pastwo czekaj.Powodzenia!

  Zbliaj si wita Wielkanocne. Wszystkim Radcom Prawnym i AplikantomRadcowskimnaszej Izbyycznajserdeczniejwitradosnych i rodzinnych.witwsplniedzielonychznajbliszymi.

  Grzegorz Wyszogrodzki

  Dziekan Rady Okrgowej Izby Radcw Prawnych w odzi

 • 4

  Spis treci:SzanowniPastwoRadcowiePrawniiAplikanciRadcowscy..........1

  KoleankiiKoledzy..........................................................................5

  WiecizKIRP...................................................................................7

  Aktualnoci....................................................................................9

  XlecieKlubuSenioraOkrgowejIzbyRadcwPrawnychwodzi........................................................................................................16

  WystpienieradcyprawnegoWitoldaMarynowskiegonaobchodachXleciaKlubuSenioraOIRPwodzi........................18

  TadeuszZitek-poegnianie.......................................................20

  NaradaRzecznikwDyscyplinarnychwodzi..............................22

  Spy,padlinaisowaczylijaksireklamujprawnicy................23

  Zaproszenienapiknik..................................................................24

  Zaproszenie na I Oglnopolskie zawody rodzinne RadcwPrawnychiAplikantwRadcowskichoPucharDziekanaRadyOIRPwodzi......................................................................................25

  Zaproszenienaspywkajakowy...................................................26

  Konkursfotograficzny-rozstrzygnicie........................................27

  DKFTylna14................................................................................30

  SzkolenieSOK.............................................................................32

  Harmonogramszkoleczwartkowychd.................................33

  PlanSzkoleSieradz.....................................................................33

  PlanszkolePiotrkwTrybunalski...............................................34

  dzkieHospicjumdlaDzieci.......................................................36

  OrzeczenieSduApelacyjnego....................................................38

  CentrumDialogu..........................................................................41

  ZakopanezimowstolicPolski?.................................................44

  DamyZotegoWieku....................................................................47

  NightsofthePromsclassicmeetspopznowuwodzi.............50

  AlternatywadlazapiekankiwArturwku....................................53

  Invinoveritas...NowaZelandia...................................................55

 • 5

  Jak ten czas leci, nasze czasopismo Tylna 14 ma ju cztery lata, czyli jedna olimpiada za nami. Myl, e przywyklicie Pastwo do te