NR 2 (21) MIESIĘCZNIK PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ?· cie masz tylko jedno - życie, które przemija.…

Embed Size (px)

Text of NR 2 (21) MIESIĘCZNIK PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ?· cie masz tylko jedno - życie, które...

NR 2 (21) MIESICZNIK PARAFII PODWYSZENIA KRZYA W. I AKCJI KATOLICKIEJ w Brzostku LUTY 1998

Wielki Post rozpoczyna si rod Popielcow i trwa a do Wielkiego Pitku.Wielki Post jest czasem przygotowania si do obchodu pamitki mierci i zmar-twychwstania Chrystusa.Kady wierny powinien przynajmniej raz w roku, a wedug moliwoci w okresie wielkanocnym (midzy rod Popiel-cow a Zielonymi witami) przyj Komuni w. i tym penym uczestni-ctwem w Eucharystii powiadczy swoj wsplnot z Kocioem. W sakramencie pokuty wierny, ktry auje popenionych grzechw i szczerze je wyzna, otrzymuje w imieniu Boga odpuszczenie grzechw; zostaje pojednany z Bogiem i Kocioem. Kady wierny powinien regularnie bada siebie, czy w wanej rzeczy wiadomie i dobrowolnie zacign win wobec Boga i Kocioa, wobec blinich i samego siebie. Kto ma wiadomo grzechu ci-kiego, powinien moliwie najszybciej, co najmniej jednak w cigu jednego roku, wyzna go w sakramencie pokuty. Jest

te zobowizany do naprawienia wedug swych moliwoci wszystkich wyrzdzo-nych krzywd. Take wiernym, ktrzy nie maj wiadomoci popenienia grzechu cikiego, poleca si czste przystpo-wanie do sakramentu pokuty celem za-rwno odnowienia i pogbienia zmysu pokuty, jak i dostpienia sakramentalnego odpuszczenia grzechw oraz lepszego poznania samego siebie i osignicia wewntrznej dojrzaoci. Wiernych w Polsce obowizuje wstrzy-manie si od pokarmw misnych we wszystkie pitki roku, w Wigili Boego Narodzenia i w rod Popielcow. Nie ma obowizku wstrzemiliwoci jeeli w pitek wypadnie wito nakazane lub uroczysto. W rod Popielcow i w Wielki Pitek naley wstrzyma si od pokarmw misnych i zachowa post ilociowy. Zakaz spoywania potraw misnych nie oznacza zakazu spoywania nabiau i jaj oraz przyprawiania potraw tuszczami zwierzcymi. Post ilociowy polega na spoyciu jednego w cigu dnia

posiku do syta, cho wolno te przy-j troch pokarmu rano i wieczorem. Nakaz wstrzymania si od pokarmw misnych obowizuje wiernych, ktrzy ukoczyli 14 rok ycia, natomiast post ilociowy (cisy) tych, ktrzy uko-czyli 18 rok ycia, a nie rozpoczli 60-tego. Wolni od obowizku wstrzy-mania si od pokarmw misnych s ludzie korzystajcy ze stowek, ktre nie przestrzegaj przepisw postnych, i wszystkich tych, ktrzy nie maj moli-woci wyboru potraw. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Pitku, rody Popielcowej i Wigilii Boego Narodze-nia. Wierni korzystajcy z dyspensy powinni pomodli si w intencji Ojca witego oraz zoy drobn ofiar do skarbonki z napisem Jamuna postna, albo czciej spenia uczynki miosier-dzia chrzecijaskiego.

Na podstawie dekretuPrymasa Polskiz 30 listopada 1966 roku

Porzdek przedwielkanocnego okresu pokuty

25 lutego roda PopielcowaPocztek Wielkiego Postu

Gdy sponie dom, z wieloletniego trudu, potu i obaw pozostaje tylko popi. Dom mona odbudowa, a y-cie masz tylko jedno - ycie, ktre przemija. Zwr jednak uwag, e na drodze prowadzcej do mierci rozwija si w Tobie ycie, ktrego nie zdoa zniszczy aden poar. Pozwl sobie naznaczy na czole krzy popioem i pamitaj: Jeste prochem. Ale od tej samej chwili staraj si znw przypodo-ba Bogu. Jeli nie jeste w Nim, jeste niczym.

LUTY 1998 "WIATO" STR 2

Przegldajc pras, suchajc wiado- moci podawanych przez radio uderzajco duo znajduje si przykrych, a nawet tragicznych informacji o do-konaniach modych ludzi. Czsto s to czyny tak nikczemne, e wprost nie do pomylenia, tym bardziej, e dokony-wane przez modych, bardzo modych ludzi, 8 - 11 - 16 letnich. Ogarnia nas oburzenie, ale nie zastanawiamy si, czy to tylko czyny tych zdeprawowanych, czy aby nie odpowiadamy za nie i my rodzice, krewni, znajomi, nauczyciele, parafianie? Czy zastanawiamy si gdzie ley przyczyna skandalicznych zachowa dzieci i modziey z poszerzajcego si marginesu spoecznego?Czsto przed oczyma staje mi obraz mo-jego domu rodzinnego i na pewno setek takich samych domw w naszej parafii. Myl co byo takiego innego w tym domu. Szybko przechodz przez moj pami rne obrazy, a nade wszystko ten jeden, e po pierwsze nie byo czasu na jakie tam balangi, bo wychowywa-ne byymy przez prac. A po wtre o wszystkim rozmawiaymy z rodzicami i oni te byli wspaniaymi, wymagajcy-mi szacunku i penymi mioci dla nas. Nie byo do pomylenia, aby matka nie wiedziaa z kim przyjani si jej crka a

ojciec nie wiedzia dokd udaje si jego dorastajcy chopiec. Czas bycia poza domem by cile uzgodniony z rodzi-cami, a ponadto dobieranie przyjaci, kolegw wynikao z przysowia Z jakim przystajesz, takim si stajesz. Modzi pomyl, takie tam gldzenie, a ja na to odpowiem, e dotd nard yje dokd jego rodzina, dom dba o tradycje wyrose z korzeni katolicyzmu. Mona cieszy si wolnoci, dba o swoj egzystencj, ale nie tylko w sferze aby mie, ale nade wszystko aby by.Ojciec w. na Kongresie Eucharystycz-nym we Wrocawiu powiedzia: Spoj-rzyjcie na wolno czowieka w perspek-tywie Eucharystii, by ad wewntrzny tworzy przez wartoci oparte na adzie moralnym, adzie prawdy i dobra. ad wolnoci buduje si w trudzie, w umie-jtnoci wyrzeczenia si pewnych dozna - w dochodzeniu do prawd wynikajcych z dekalogu. Zastanwmy si, czy na pewno nasze domy s przykadem adu moralnego, z ktrego dzieci i modzie maj wynosi prawd o yciu, o zacho-waniu, o pracy, mioci itd.W naszym maym Brzostku te dziej si nieprawdopodobne czyny spowodowane przez modocianych, przez grupy zbunto-wanych ludzi. Czste dewastacje okien,

I Ty moesz pomc... gablot, wamania do kioskw i sklepw, kradziee wiksze i mniejsze to czyny, ktre niepokoj, przeraaj - czyby i w naszych rodzinnych domach nastpia znieczulica wychowawcza? Czyby i w naszych szkoach zabrako mocy oddzia-ywania wychowawczego?Mona i trzeba bole, e w Brzostek nisz-czeje, bo zakadw pracy coraz mniej, miejsc pracy ubywa, a ubstwo czsto zmusza do zych poczyna. Wolne po-poudnia dzieci szkolnych wasajcych si po ulicach i ogldajcych grupy nie-trzewych mczyzn te godne s innego troskliwszego spojrzenia. Dlaczego nie organizuje si zaj pozalekcyjnych; sportowych, muzycznych, tanecznych, plastycznych, technicznych, fotograficz-nych, jzykowych itp. - ?? Dlaczego Dom Kultury wieci pustkami - tam winny by permanentne zajcia z modzie! Takich i innych pyta nasuwa si duo - moe sprbujmy wsplnie przemyle i odpowiedzie sobie na nie.Nadchodzi czas Wielkiego Postu - czas zmuszajcy nas chrzecijan do refleksji nad samym sob i wasnym domem, miej-scem pracy, rodowiskiem. Szukajmy recept naprawy naszych bardzo zawiych drg, a jeeli bdziemy rozmawia ze swoim ja to na pewno i ycie swoje troch poprawimy.

Bogumia

Jak wychowa rasowych chuliga-nw?

10 wskaza dla rodzicw1. Od wczesnych lat naley dziecku dawa wszystko, czego

tylko pragnie.2. Trzeba mia si z jego nieprzyzwoitych i grubiaskich.

sw. Bdzie si uwaa za mdre i dowcipne.3. Naley je odgradza od wszelkich wpyww religijnych.

adnej wzmianki o Bogu. Nie posya na religi, nie na-kania do Kocioa. Gdy doronie, samo. wybierze sobie religi i wiatopogld.

4. Nie wolno mwi dziecku, e le postpuje. Nigdy! Bieda-ctwo gotowe nabawi si kompleksu winy. A co bdzie, gdy pniej przydarzy mu si nieszczcie - np. gdy je zaaresz-tuj za kradzie samochodu? Ile si nacierpi w przekonaniu, e cae spoeczestwo je przeladuje.

5. Konsekwentnie rbcie wszystko za dziecko: gdy poroz-rzuca dookoa rzeczy, sami je podniecie i pocie na swoim miejscu. W ten sposb nabierze przekonania, e odpowiedzialno za to, co robi, nie spoczywa na nim, lecz na otoczeniu.

6. Pozwalajcie dziecku wszystko czyta, wszystko oglda w te-lewizji, wszystkiego sprbowa. Tylko w taki sposb nabierze

dowiadczenia i pozna, co jest dla niego dobre, a co ze.7. Kcie si zawsze w jego obecnoci. Gdy wasze maestwo

si rozleci, dziecko nie bdzie zaszokowane.8. Dawajcie mu tyle pienidzy, ile zechce. Niech nie musi ich

zarabia. Byoby rzecz tragiczn, gdyby musiao si tak mczy, jak wy kiedy.

9. Zaspokajajcie wszystkie jego yczenia. Niech odywia si jak najlepiej, uywa trunkw i narkotykw, ma wszystkie wygody. Gdyby odczuwao jaki brak, nie bdzie sob, stanie si czowiekiem nerwowym, obdarzonym kompleksami.

10. Stawajcie zawsze w obronie dziecka. Obojtnie z kim po-padnie w konflikt - z policj, nauczycielami czy ssiadami. Nie wolno dopuci, by dziecku kto wyrzdzi krzywd, tylko ono moe bezkarnie krzywdzi innych (poczynajc od babci, kolegw itp.).

Jeli mimo takiej wolnoci i przywilejw, jeli mimo tylu dowodw waszej mioci, dziecko wam si uda i nie wy-ronie z niego chuligan, to nie potrzebujecie wini samych siebie. Zrobilicie sami, co tylko si dao, aby je zepsu. Po prostu dziecko nie zrozumiao waszego powicenia.

Policja w HoustonTeksas, USA(za: Najjaniejsza Rzeczypospolita)

LUTY 1998 "WIATO" STR 3

Przy Boym bku si zebrali pa-sterze, ktrzy cud uznali, proci ci ludzie o silnej wierze przynieli czyste dusze w ofierze, oraz krlowie, wiata mocarze, ktrzy sw mdro przy-nieli w darze. aska mdroci bya im dana po to, aeby poznali Pana. I tylko al, e owej chwili inni, pic, nie zauwayli, e wok bka grupa tak maa Odkupiciela swego witaa.A wiato w ciemnoci wieciNie bjmy si, radujmy si, to wiato jest mioci, w witeczny czas, ten gwiezdny blask darzy nas Bo mdroci.

Stao si ju tradycj, e Zesp Tea- tralny ze Szkoy Podstawowej w Brzostku w okresie Boego Narodzenia przygotowuje i wystawia Jaseka. W tym roku Jaseka przygotowane przez panie J. Batyck i W. azowsk wystawiane byy a 8 razy, a na niektrych spektaklach widzowie nie mogli si zmieci, chocia sala w GOK-u nie naley do maych. W przedstawieniu wzio udzia 45 uczniw ze SP w Brzostku: Maryja - O. Pruchnik, Jzef - M. Fioek, Anioy - J. Jamrz, J. Zastawna, A. Chomiszczak, J. Kaczka, M. Piekarczyk, M. Gwid, M. Piekarczyk, Pastuszkowie - T. Bar-barzak, M. Pitek, S. Ciso, S. Strz-pek, P. Gotfryd, K. Krzyszczuk, G. Lis, Trzej Krlowie - D. Augustyn, M. Przebida, . Staniszewski, Herod - M. Siekowski, Herodowa - K. ukowicz, Diabe - W. Wypir, mier - K. Kuty-na, Stranicy - S. Grzyb, S. Potrzeba, Suga - K. Papiernik, Gospodarz - K. K