2
BO VAN HoA, THE THAO vA DU LICH TRUONG n~ HQC TDTT nA NANG s633.01KH - TDTTDN CONG HoA xA HOI CHiT NGHiA VI:E:TNAM D{>cl~p - Tl}' do - H~nh phuc Da Nang ngaya<.. thdng 11 ndm 2011 KEHO~CH TB clurc L~ kY ni~m ngay nha giao Vi~t nam 20-11 Can cir chuang trinh cong tac nam hoc va thirc hien k€ hoach t6 chirc cac hoat dong giao due chinh tri nr tuong narn 2011. Lanh dao nha twang xay dung k€ hoach t6 clnrc L€ ky niern ngay nha giao Viet Nam 20/1112011 nhu sau: 1. MT)C ntcn, YEU cAu 1.1. Muc dich Nham 6n Iai net dep truyen thong "Ton su trong dao, u6ng nuac nha nguon" cua dan tQc Viet Nam va khoi d~y tinh thfrn hieu hoc, quy Thay men ban cua SV trong nha tnrong. Nhan dip 20-11 tao di€u kien cho thfry, co giao g~p mat, tham hoi, dQng vien nhau trong cong tac va cuoc song d€ hoan thanh t6t nhiem vu diroc giao. 1.2. Yell C§ll - T6 chirc L€ ky niem duoc ti€n hanh trang trong, nghiem tuc va chat che mang y nghia giao due chinh trio - Trong L€ ky niem co phan khen thirong cfrp Nha mroc, vi v~y yeu cfru toan the CBVCNV, SV tham du dong du, dung thai gian quy dinh. 2. THOl GIAN, DJA DIEM, THANH pHA.N 2.1. Tho! gian: 7gia 30 phut, ngay 18 thang 11 nam 2011 (thir sau). 2.2. Dja di~m: Nha t~p Bong chuyen. 2.3. Thanh ph§n tham dl}': Toan the CBVCNV, SV cua nha twang. Khach moi (theo danh sach diroc Hieu twang duyet). 3. NOI DUNG CHUONG TRINH - Tir 7 gi(t 30 phut, 6n dinh t6 clnrc - phong Cong tac sinh vien - 7gi(r 30 - 8gi(r 00, Van nghe chao mung - Doan TN - 8gi(r 00 phut - Chao co, tuyen b6 ly do, gioi thieu dai bi€u - D/c Thanh. - DQc thu cua Chu tich mroc hoac cua BQ tnrong BQ Van hoa, Th€ thao va Du lich (niu co) - TS. Dang QU6c Nam. - DQc di€n van chao mung ngay Nha giao Viet Nam - TS. Le Tfrn Dat. - Lanh dao cfrp tren phat bieu chuc mung. - Dai dien Can bQ giang vien phat bieu earn nrong - phong Dao tao chuan bi (Bao cao D/c Nguyen Quang Doanh). - Dai dien sinh vien phat bieu chuc mung - Phong CTSV chuan bi (Bao cao D/c TS. D~ng Quoc Nam). - Di€u hanh va cong b6 quyet dinh khen thirong nam hQC 2010 - 2011 cho CBVCNV - D/c D6 Dinh Dung. - B€ mac. 4. PIIAN CONG TO CHUC THVC HIJ~N CTSV.QT.08*B.01 Ngay 16/3/2011

ntcn, cAu - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/Ke hoach 20-11.pdf · Can cir chuang trinh cong tac nam hoc va thirc hien k€ hoach t6 chirc cac hoat dong giao due chinh tri nr tuong

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

BOVAN HoA, THE THAO vA DU LICHTRUONG n~ HQC TDTT nA NANG

s633.01KH - TDTTDN

CONG HoA xA HOI CHiT NGHiA VI:E:TNAMD{>cl~p - Tl}' do - H~nh phuc

Da Nang ngaya<.. thdng 11ndm 2011

KEHO~CHTB clurc L~ kY ni~m ngay nha giao Vi~t nam 20-11

Can cir chuang trinh cong tac nam hoc va thirc hien k€ hoach t6 chirc cac hoat donggiao due chinh tri nr tuong narn 2011. Lanh dao nha twang xay dung k€ hoach t6 clnrc L€ky niern ngay nha giao Viet Nam 20/1112011 nhu sau:

1. MT)C ntcn, YEU cAu1.1. Muc dichNham 6n Iai net dep truyen thong "Ton su trong dao, u6ng nuac nha nguon" cua

dan tQc Viet Nam va khoi d~y tinh thfrn hieu hoc, quy Thay men ban cua SV trong nhatnrong. Nhan dip 20-11 tao di€u kien cho thfry, co giao g~p mat, tham hoi, dQng vien nhautrong cong tac va cuoc song d€ hoan thanh t6t nhiem vu diroc giao.

1.2. Yell C§ll- T6 chirc L€ ky niem duoc ti€n hanh trang trong, nghiem tuc va chat che mang y

nghia giao due chinh trio- Trong L€ ky niem co phan khen thirong cfrp Nha mroc, vi v~y yeu cfru toan the

CBVCNV, SV tham du dong du, dung thai gian quy dinh.2. THOl GIAN, DJA DIEM, THANH pHA.N2.1. Tho! gian: 7gia 30 phut, ngay 18 thang 11 nam 2011 (thir sau).2.2. Dja di~m: Nha t~p Bong chuyen.2.3. Thanh ph§n tham dl}': Toan the CBVCNV, SV cua nha twang. Khach moi

(theo danh sach diroc Hieu twang duyet).3. NOI DUNG CHUONG TRINH- Tir 7 gi(t 30 phut, 6n dinh t6 clnrc - phong Cong tac sinh vien- 7gi(r 30 - 8gi(r 00, Van nghe chao mung - Doan TN- 8gi(r 00 phut - Chao co, tuyen b6 ly do, gioi thieu dai bi€u - D/c Thanh.- DQc thu cua Chu tich mroc hoac cua BQ tnrong BQ Van hoa, Th€ thao va Du lich

(niu co) - TS. Dang QU6c Nam.- DQc di€n van chao mung ngay Nha giao Viet Nam - TS. Le Tfrn Dat.- Lanh dao cfrp tren phat bieu chuc mung.- Dai dien Can bQ giang vien phat bieu earn nrong - phong Dao tao chuan bi (Bao

cao D/c Nguyen Quang Doanh).- Dai dien sinh vien phat bieu chuc mung - Phong CTSV chuan bi (Bao cao D/cTS. D~ng Quoc Nam).- Di€u hanh va cong b6 quyet dinh khen thirong nam hQC 2010 - 2011 cho

CBVCNV - D/c D6 Dinh Dung.- B€ mac.4. PIIAN CONG TO CHUC THVC HIJ~N

CTSV.QT.08*B.01 Ngay 16/3/2011

a. Phong HCQT- Cong UtC chuan bi tnroc L8, ph6i hop voi phong DT, TCCB l~p danh sach dai

bieu khach moi va trinh Hieu tnrong duyet. Phat hanh gi~y moi truce ngay 10/1112011.- D6n dai bieu, s~p x~p ch6 an, 6 cho dai bi€u 6 xa v€ dir, giri dien hoa chuc mung

va tham hoi nhtrng don vi ban c6 lien quan, hoa tang GV nghi hiru, t~p th€, ca nhanCSTD, d9i van nghe cua Dean TN.

- Chu§n bi san khau, ban gh~ va qua tang cho dai bieu. Trang buoi 18 cu can b9chuan bi hoa, mroc uong, don khach va s~p x~p ch6 ng6i dai bieu.

b. Phung CTSV: Trang tri tuyen truyen tnroc va trang bu6i L8; 6n dinh t6 chirc,.chuan bi am thanh va cir can b9 quay phim, chup anh dira tin. CU sinh vien tiep mroc daibi€u phuc vu trao thirong, s~p x~p va thu don ban gh~, l~p ma ket trang tri phong trinhLanh dao duyet d€ thirc hien. C6 k~ hoach t6 chirc cho sinh vien lao dong don v~ sinhtrang toan tnrong.

c. Phong TCCB- Chuan bi cong tac khen tlnrong, di8n van chao mung va n9i dung phat bieu cho

Lanh dao c~p tren (neu c6). Huang d§n khach VaGco quan, ch6 d€ xe cho khach, bao v~an toan trang ngay L8 ky niem.

- D6i voi khach moi cua Uy ban nhan dan thanh ph6 Da Ngng. B9 Van h6a, Th€thao va Du lich. Huang d§n xe di chuyen den tai dia diem t6 chirc L8.

d. Doan TN: T6 clnrc chuang trinh van nghe chao mung truce bu6i 18,bao cao D/cVo Van vu- P. Hieu twang duyet n9i dung tnroc khi cong di8n.

e. Phung Dao tao: Can err k~ hoach x~p lich phu hop,f. Phong Tal vu: Chuan bi kinh phi phuc vu t6 clnrc L8.g. Bi) ph~n y t~: Ki€m tra cong tac lao d9ng don v~ sinh va ph6i hop phong CTSV

nhac nho SV hoan thanh viec lao d9ng tnroc ngay 16/11.h. Cac Phong, Khoa, Bi) mfm: Thong bao CBVCNV tham gia dir L8 dam bao

quan s6, trang phuc dir 18 dung quy dinh (narn cornie ca vat, ntr veston d6ng phuc cuatnrong); t6 chirc don v~ sinh, trang tri phong lam viec va cac khu VlJCxung quanh sachdyp.

k. Giao vien chii nhiem: Chon 20SV/116p dir L8, l~p danh sach giri v€ phongCTSV tnroc ngay 1511112011. Ki€m tra va don d6c nhac nho sinh vien lao dong don v~sinh theo khu VlJCdircc phan cong hoan thanh tnroc ngay 1611112011. Quan ly quan s6tharn gia dir L8 va huang d§n cho sinh vien sinh heat t~p th€, chuc mung thay, co giaonhan ngay 20-11 c6 y nghia,

Tren day la k~ hoach t6 chirc L8 ky niern ngay nha giao Vi~t Nam 20/1112011.Lanh dao nha twang yeu cfiu cac don vi chirc nang, chu d9ng ph6i hop thtrc hien nghiemtuc.

JVf!i nh{in.:- Dang uy, BOH;-Cdc don vi thuoc truong.;-Doan TN;;- Luu VT,CTSVth'l/L---CTSY.QT.08*B.01 Ngay 16/3/2011