5
O PROJEKTU Strokovni center VSI je projekt Savinjsko Zasavsko Koroške regije, ki poteka od 3.4.2017 in se zaključi 31.8.2020. V sodelovanju s partnerji: OŠ Glazija Celje, II. Osnovna šola Žalec in OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje, bomo načrtovali številne storitve, ki vključujejo razvoj oziroma nadgradnjo in izvajanje preventivnih programov, ki se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, predvsem pa otrok in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc. Sodelujoči partnerji: OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, OŠ Anton Aškerca Velenje, OŠ Livada Velenje, OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem, Tretja OŠ Slovenj Gradec, CUDV Črna na Koroškem, Center srednjih šol Velenje Srednja šola za storitvene dejavnosti Velenje, Vrtec Velenje, Vrtec Šoštanj, Zdravstveni dom Velenje, Karate klub Velenje, Plavalni klub Velenje. Ciljne skupine, ki jih obravnava projekt: otroci in mladostniki s posebnimi potrebami (otroci s splošnimi učnimi težavami, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjo v duševnem razvoju, otroci z avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni otroci), družine otrok s posebnimi potrebami (starši, skrbniki, sorojenci, razširjene družine), strokovni delavci, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, sovrstniki oseb s posebnimi potrebami, strokovni delavci (razvojne ambulante, center za socialno delo, strokovni delavci v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenimi programi, v zavodih za usposabljanje in v srednjih šolah), širša javnost - delavci v kulturnih, športnih in drugih ustanovah, ki pri svojem delu obravnavajo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. CVIU Velenje za Koroško regijo Koordinacija za celostno obravnavo Koordinacija timskega dela za celosten razvoj otroka s posebnimi potrebami - informiranje otrok s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov, staršev, strokovnih delavcev ter druge zainteresirane javnosti o strokovnem delu, podpornih metodah, aktualnih dogodkih v lokalnem okolju v povezavi s cilji projekta, preko spletne strani in zloženke.

O PROJEKTU - ARNEScviu.splet.arnes.si/files/2015/11/O-STROKOVNEM-CENTRU...avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni otroci), družine

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: O PROJEKTU - ARNEScviu.splet.arnes.si/files/2015/11/O-STROKOVNEM-CENTRU...avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni otroci), družine

O PROJEKTU

Strokovni center VSI je projekt Savinjsko – Zasavsko – Koroške regije, ki poteka od 3.4.2017

in se zaključi 31.8.2020.

V sodelovanju s partnerji: OŠ Glazija Celje, II. Osnovna šola Žalec in OŠ dr. Slavka Gruma

Zagorje, bomo načrtovali številne storitve, ki vključujejo razvoj oziroma nadgradnjo in

izvajanje preventivnih programov, ki se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada

(ESS) za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok

in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, predvsem pa otrok

in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami s ciljem opolnomočenja in povečanja

zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc.

Sodelujoči partnerji: OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje, OŠ Anton Aškerca Velenje, OŠ Livada

Velenje, OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem, Tretja OŠ Slovenj Gradec, CUDV Črna

na Koroškem, Center srednjih šol Velenje – Srednja šola za storitvene dejavnosti Velenje, Vrtec

Velenje, Vrtec Šoštanj, Zdravstveni dom Velenje, Karate klub Velenje, Plavalni klub Velenje.

Ciljne skupine, ki jih obravnava projekt:

otroci in mladostniki s posebnimi potrebami (otroci s splošnimi učnimi težavami, otroci

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjo v duševnem razvoju, otroci z

avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni

otroci),

družine otrok s posebnimi potrebami (starši, skrbniki, sorojenci, razširjene družine),

strokovni delavci, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami,

sovrstniki oseb s posebnimi potrebami,

strokovni delavci (razvojne ambulante, center za socialno delo, strokovni delavci v

vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenimi programi, v zavodih za usposabljanje in

v srednjih šolah),

širša javnost - delavci v kulturnih, športnih in drugih ustanovah, ki pri svojem delu

obravnavajo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

CVIU Velenje za Koroško regijo

Koordinacija za celostno obravnavo

Koordinacija timskega dela za celosten razvoj otroka s posebnimi potrebami - informiranje otrok s

posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov, staršev, strokovnih delavcev ter druge zainteresirane

javnosti o strokovnem delu, podpornih metodah, aktualnih dogodkih v lokalnem okolju v povezavi s

cilji projekta, preko spletne strani in zloženke.

Page 2: O PROJEKTU - ARNEScviu.splet.arnes.si/files/2015/11/O-STROKOVNEM-CENTRU...avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni otroci), družine

Specialno pedagoška diagnostika

Za otroke vključene v razvojno ambulanto Zdravstvenega doma Velenje, predšolske otroke in šolske

otroke bo CVIU Velenje opravil specialno pedagoško diagnostiko. Na podlagi opravljene diagnostike

bomo svetovali staršem in strokovnim delavcem. Diagnostika bo potekala v ustanovi, v katero je

vključen otrok, ali na domu. Po opravljenem vrednotenju rezultatov bo sledil timski sestanek in

svetovanje staršem in/ali strokovnim delavcem vrtca ali šole ter sodelovanje pri oblikovanju

individualiziranega programa.

Diagnostika

V okviru projekta bomo izvedli logopedsko, psihološko diagnostiko otrok, ki nimajo odločbe o

usmeritvi na pobudo staršev ali strokovnih delavk sodelujočih ustanov. Po opravljeni diagnostiki bo

sledil timski sestanek s starši in strokovnimi delavci ter sodelovanje pri oblikovanju individualiziranega

programa pomoči.

Svetovanje in strokovna podpora otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in

strokovnim delavcem

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (snoezelen terapija):

Izvajanje snoezelen terapije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in drugimi razvojnimi

primanjkljaji.

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (senzorna integracija):

Izvajanje terapije senzorne integracije.

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (trening starševstva

Neverjetna leta): Izvajanje Treninga staršev Neverjetna leta kot podpora in spremljanje družin pri

vzgoji otrok z vedenjskimi in čustvenimi izzivi. Trening obsega delavnice za starše, na katerih ob

podpori video posnetkov, izkustvenih delavnic in samoevalvacije lastne vzgoje, pridobijo nove pristope,

delujejo v smeri pozitivnih odnosov v družini, se naučijo tehnik samoobvladanja. Trening starševstva

bomo izvajali na CVIU Velenje, in sicer v 3 sklopih po 14-18 srečanj, ki trajajo 2 h. Med srečanji bo

poskrbljeno za varstvo otrok. Treninge bomo promovirali sodelujočim ustanovam v obliki predavanj;

strokovni in širši javnosti preko spletne strani.

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Prilagojeno plavanje,

Halliwick plavanje): Strokovna podpora društvom, ki izvajajo športne vadbe za osebe s posebnimi

potrebami. Plavalnem klubu Velenje bomo ponudili strokovno pomoč za otroke, ki se vključijo k vadbi

iz CVIU Velenje ali sodelujočih ustanov. Vaditeljem plavanja, prostovoljcem bomo svetovali pri

metodah in oblikah dela ter prilagoditvah pri učenju plavanja in vključevanja v osebe s posebnimi

potrebami v skupino. Enkrat letno (v oktobru) bomo pripravili predavanje na temo Biti prostovoljec

osebam s posebnimi potrebami. Prostovoljstvo, prilagojeno plavanje in Halliwick plavanje bomo

promovirali preko spletne strani CVIU Velenje.

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Karate klub Velenje):

Strokovna podpora društvom, ki izvajajo športno vadbo za osebe s posebnimi potrebami. Karate klub

Page 3: O PROJEKTU - ARNEScviu.splet.arnes.si/files/2015/11/O-STROKOVNEM-CENTRU...avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni otroci), družine

Velenje izvaja inkluzivni trening karateja v Velenju. V skupino je vključena 1 oseba s posebnimi

potrebami. Klubu želimo nuditi podporo pri vključevanja oseb s posebnimi potrebami v treninge, jim

svetovati pri prilagoditvah treninga, socialni vključenosti in motivacij za učenje.

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Mavrica prijateljstva):

Delavnice za sovrstnike na osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom. Učencem 1. triade

sodelujočih osnovnih šol bomo ponudili in organizirali skupinske delavnice, na katere se bodo vključili

učenci 1. triade CVIU Velenje. Delavnice bodo potekale 3 krat letno na CVIU Velenje in sodelujočih

osnovnih šolah. Učenci bodo izdelali skupne plakate, kratke filme, izdelke.

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Izdelaj sam): Delavnice,

poimenovane »Izdelaj sam«, so namenjene osnovnošolcem, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas.

Vanje želimo vključiti učence s posebnimi potrebami kot njihove sovrstnike. Delavnice bodo potekale

v prostorih Knjižnice Velenje, Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje.

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (Poklicna orientacija):

Organizacija delovne prakse za učence 9. razreda, evalvacija delovnih sposobnosti in svetovanje

mladostniku pri izbiri srednje šole, prehodu na trg dela in učenju. Poklicno usmerjanje za devetošolce

bo potekalo od oktobra do aprila. Učenci bodo v tem času izdelali poklicni načrt, in sicer s pomočjo

vprašalnikov in aplikacije KAM IN KAKO, informativnih obiskov srednjih šol, tutorstvom bivših

učencev CVIU Velenje, pogovorov s šolsko psihologinjo, obiskom Zavoda za zaposlovanje RS,

enotedenske delovne prakse, po zaključku katere, bodo samoevalvirali delovne sposobnosti.

Svetovanje in strokovna podpora otrokom, mladostnikom in družinam (predavanje):

Kako do samostojnega učenja? Predstaviti razvojne zakonitosti otroka in pogoje za dobro

učenje. Usposobi starše, kako spremljati učenje doma in kako otroka spodbujati k samostojnemu učenju

in prevzemanje učne odgovornosti. Udeleženci izkusijo nekaj metod pomoči otroku pri učenju.

Učenje na pamet - poštevanka: Predstavitev strategije in izkustvena delavnica. Izkustvena

metodika učenja poštevanke, strategija učenja poštevanke in pravilna poraba različnih materialov pri

poštevanki.

Predpisalne spretnosti: Lahko je samo za strokovnjake in starše, v manjših skupinah pa se je

lahko udeležijo tudi starši in otroci skupaj. Delavnična oblika: Predstavitev, kaj je dobro vedeti, ko otrok

pride v šolo in kaj vpliva na otrokovo uspešno učenje. Namen je starše seznaniti, kako vpliva na učenje

otrokova motorika, grafomotorika, pozornost, koordinacija. Pri delavnični obliki starši pri svojem

otroku opazujejo, kakšne so njegove trenutne spretnosti in kako funkcionira ter prepoznava svojo vlogo,

kako uspešno pomagati svojemu otroku.

Kako pomagamo učencu s specifičnimi učnimi težavami pri učenju. Teoretična in izkustvena

delavnica: Izkustvena izmenjava izkušenj in težav pri otrocih s SUT, ki jih starši opazijo in kako

prepoznati otrokova močna področja. Predstavitev dejavnikov, ki vplivajo na učenje, poiskati pot in

način k samostojnemu učenju, neustrezen pristop k učenju. Vloga staršev in učiteljev pri pomoči učencu

SUT.

Lastnosti uspešnih staršev: Za starše ni potrebno, da so idealni, pomembno pa je, da znajo otroka

spodbujati, čutiti, biti dosledni, imeti zdrav odnos do sodobne informacijske tehnologije ter prevzeti

Page 4: O PROJEKTU - ARNEScviu.splet.arnes.si/files/2015/11/O-STROKOVNEM-CENTRU...avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni otroci), družine

pravo mero odgovornosti za otrokovo šolsko delo. Starši spoznajo pomen teh in še nekaterih drugih

področij v vzgojnih prizadevanjih.

Izvedba predavanj in delavnic za strokovne delavce vrtca in šole (osnovne, srednje) otrok

vključenih v redno osnovno šolo, kot preventivno delo na področju specialne pedagogike:

Mišljenje in čustvovanje pri otrocih in mladostnikih z avtističnimi motnjami. Podrobneje in s

primeri predstaviti posebnosti v razmišljanju in čustvovanju otrok in mladostnikov z avtističnimi

motnjami ter ponuditi tehnike, ki so v pomoč pri razumevanju in uravnavanju tega.

Kdo so učenci s specifičnimi učnimi težavami in kako pomagati? Predstavitev otrok s posebnimi

potrebami in otrok s specifičnimi učnimi težavami; kdo so, kako jih prepoznamo, kako jim pomagamo

in kaj jim prilagajamo. Predstavitev korakov pomoči in učencev s primanjkljaji na posameznem

področju učenja predstavitev veččutnega učenja na primerih.

Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri skupinski in individualni strokovni

pomoči: Predstavitev otrok s posebnimi potrebami in otrok s specifičnimi učnimi težavami - kdo so,

kako jih prepoznamo, kako jim pomagamo in kaj jim prilagajamo. Predstavitev korakov pomoči in

učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja. Predstavitev veččutnega učenja na primerih.

Individualizoran načrt in učinkovita evalvacija: Predstavitev osnovnih elementov

individualiziranega načrta, nastanek in sodelovanje vseh strokovnjakov ter vloga posameznika pri tem.

Pomembna vloga evalvacije individualiziranega načrta in spreminjanje le-tega.

Prostovoljci pomagajo: Predstavitev projekta pomoči pri učenju poštevanke – starejši pomagajo

mlajšim. Predstavitev posledic prostovoljnega dela in njene učinkovitosti pri učencih s težavami in

prostovoljcih.

Otrok z govorno-jezikovnimi težavami v osnovni šoli: Predstaviti vpliv govorno-jezikovnih

veščin na branje in pisanje. Predstaviti govorno-jezikovne težave šolskih otrok. Na konkretnih primerih

prikazati govorno-jezikovno izražanje, branje in pisanje šolskih otrok, ki imajo govorno-jezikovne

težave. Usposobiti udeležence, kako spodbujati razvoj govora in jezika ter branja in pisanja.

Šport je za vse: Predstaviti različne športne dejavnosti, igre, ki jih lahko prilagodimo gibalno

oviranim otrokom.

Razvoj strokovnega dela

Snoezelen: Izobraževanje strokovnega delavca za pridobitev licence in oprema sobe za izvajanje

snoezelen terapije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in drugimi razvojnimi primanjkljaji.

Trening starševstva Neverjetna leta: Izobraževanje za pridobitev licence podpornega programa za

starše, vzgojitelje ter učitelje Neverjetna leta.

Senzorna integracija: Izobraževanje strokovnega delavca za pridobitev licence in oprema sobe za

izvajanje senzorne integracije, izvajanje in promocijo.

Page 5: O PROJEKTU - ARNEScviu.splet.arnes.si/files/2015/11/O-STROKOVNEM-CENTRU...avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v socialni integraciji, dolgotrajno bolni otroci), družine

Izdelava in izposoja didaktičnega materiala in opreme

Ciljna izdelava in nabava didaktičnih materialov, koordinator, s sodelujočo ustanovo in starši otroka s

posebnimi potrebami, predvidi potrebo otroka po didaktičnih pripomočkih ter jih s strokovnim delavcem

izbere ali izdela.

Strokovnim delavcem bomo ponudili in predstavili strokovno literaturo, ki si jo lahko izposodijo v

knjižnici CVIU Velenje.

Več o projektu na www.sc-vsi.si