ODBOJKA PRAVILA IGRE - os- ?· ODBOJKA PRAVILA IGRE OZS – Odbojkarska zveza Slovenije in FIVB – Federation Internationale de Volleyball PRAVILO 1 – IGRALNO PODROČJE

Embed Size (px)

Text of ODBOJKA PRAVILA IGRE - os- ?· ODBOJKA PRAVILA IGRE OZS – Odbojkarska zveza Slovenije in FIVB –...

 • ODBOJKA

  PRAVILA

  IGRE

  OZS Odbojkarska zveza Slovenije in

  FIVB Federation Internationale de Volleyball

  PRAVILO 1 IGRALNO PODROJE

  1. Igralno podroje obsega igrie in prosto cono okoli igria. Igrie je pravokotnik v

  izmeri 18 x 9 m, obkroen s simetrino pravokotno prosto cono, ki je iroka najmanj 3 m

  (dravna liga). Najmanj 7 m nad igralnim podrojem ne sme biti ovir.

 • 2. Igralna povrina mora biti ravna, vodoravna in iz enakega materijala. Ne sme biti

  kakorkoli nevarna za pokodbe igralcev. Prepovedano je igrati na hrapavih ali spolzkih

  povrinah. Na zunanjih igriih je dovoljen nagib 5 mm na meter za odtekanje vode. rte na

  igriih iz trdih materialov so prepovedane. Vse rte so iroke 5 cm. Biti morajo drugane

  barve kot tla in vse druge rte. Igrie oznaujeta dve stranski in dve zadnji rti. Vse rte so

  potegnjene znotraj dimenzij igria.

  3. Sprednji del vsake polovice igria omejuje os sredine rte in rta napada 3 m od te osi

  (vkljuno z njeno irino).

  4. Prostor za serviranje se razteza za zadnjo 9 m rto. Ob straneh je omejeno z dvema

  kratkima, 20 cm rtama. V globino sega prostor za serviranja do konca proste cone.

  5. Prostor za menjave je omejen z navideznim podaljkom obeh napadalnih rt vse do

  zapisnikarjeve mize.

  6. Prostor za ogrevanje, v izmeri 3 x 3 m, je izven proste cone v vogalih na strani klopi za rezervne igralce.

  7. Najnija temperatura ne sme biti nija od 160C in vija od 250C. 8. Osvetljenost igralnega podroja izmerjenega en meter nad igralno povrino, mora biti

  1000 do 1500 luxov.

  PRAVILO 2 MREA IN DROGOVI

  1. Mrea dolga 9,5 m in iroka 1 m, kadar visi napeta vertikalno nad osjo sredine rte. Izdelana je iz 10 cm rnih mreastih kvadratov. Na vrhu je horizontalen, bel trak, irok 5

  cm. Nad vsako stransko rto sta navpino pritrjena dva bela, 5 cm iroka trakova, ki sta

  sestavni del mree.

  2. Antena je prona palica, dolga 1,8 m in s premerom 10 mm. Narejena je iz steklenih vlaken. Dve anteni sta pritrjeni na zunanjem robu vsakega stranskega traku . Zgornjih 80

  cm vsake antene sega nad mreo in so oznaeni z 10 cm pasovi v kontrastnih barvah.

  Anteni veljata za del mree in ob straneh omejujeta prostor prehajanja oge

  3. Viina mree je 2,43 m za moke in 2,24 za enske. V osnovni oli je viina za stareje deke 2,20 m, za stareje deklice 2,10 m, za mlaje deke in deklice pa 2,10 m. Viina se

  meri na sredini igria z merilno palico. Skrajna konca mree morata biti enako visoko od

  igralne povrine in ne smeta presegati uradne viine za ve kot 2 cm.

  4. Drogova v oporo mrei morata biti okrogla in gladka, visoka 2,55 m in prilagodljiva, vedno pa zavarovana z oblogo.

  PRAVILO 3 OGA

  oga mora biti okrogla, izdelana iz pronega usnja z notranjim delom iz gume. Barva mora

  biti enotna in svetla, obseg je od 65 67 cm in teka od 260 do 280 gramov. Vse oge,

  uporabljene na tekmi, morajo imeti enake znailnosti, kar zadeva obseg, teo, tlak, vrsto,...

  Vedno je treba uporabljati tri oge.

  PRAVILO 4 EKIPE

  1. V ekipi je lahko najve 12 igralcev in po en trener, pomonik trenerja, maser in zdravnik. V tekmi lahko sodelujejo le igralci, vpisani v zapisnik. Potem, ko kapetan in trener e

  podpieta zapisnik, prijavljenih igralcev ni mogoe ve zamenjati.

  2. Kapetan mora biti posebej oznaen v zapisniku in se prepozna po traku 8 x 2 cm v drugi barvi od majice, s katerim je podrtana tevilka na njegovih prsih. Kadar kapetan ni na

  igriu, doloi trener ali sam kapetan drugega igralca, ki nastopa kot kapetan ekipe.

  PRAVILO 5 OPREMA IGRALCEV

  1. Oprema igralcev se sestoji iz majice, hlak in portne obutve, ki morajo biti enotno izdelane, iste in v isti barvi za vse lane ekipe. Obutev mora biti lahka in upogljiva, z

 • gumijastimi ali usnjenimi podplati brez pete. Majice igralcev morajo biti otevilene od 1

  do vkljuno 18. tevilka mora biti nameena spredaj in zadaj na sredini majice.

  2. e prideta obe ekipi na tekmo obleeni v majice iste barve, se mora domaa ekipa preoblei. Na nevtralnem igriu se mora preoblei ekip, ki je napisana na tekmovalnem

  programu prva. Prvi sodnik dovoli enemu ali veim igralcem, da igrajo bosi ali da si

  preobleejo mokro majico med nizi ali po zamenjavi igralcev. V mrzlem vremenu lahko

  prvi sodnik dovoli ekipam, da igrajo v trenerkah, pod pogojem, da ima celotna ekipa

  trenerke iste barve in otevilene.

  3. Prepovedano je nositi predmete, ki lahko povzroijo pokodbe ali dajo igralcu umetno prednost (nakit, zaponke, zapestnice ipd.). Igralci smejo na lastno odgovornost nositi

  oala.

  PRAVILO 6 PRAVICE IN DOLNOSTI UDELEENCEV

  1. Udeleenci morajo poznati uradna odbojkarska pravila. Odloitve sodnikov morajo sprejeti portno in brez ugovarjanja. V primeru dvomljive odloitve se lahko zahteva

  pojasnilo izkljuno preko kapetana. Udeleenci se morajo obnaati spotljivo in vljudno v

  duhu FAIR PLAYA, ne le do sodnikov ampak tudi do drugih uradnih oseb, nasprotnika,

  tovariev iz ekipe in gledalcev.Udeleenci se morajo odpovedati dejanjem ali vedenju, ki

  naj bi vplivalo na odloitve sodnikov oziroma prikrivalo napake, ki jih je zagreilo lastno

  motvo. Udeleenci ne smejo zavlaevati igre. Trener in kapetan ekipe sta odgovorna za

  vedenje in disciplino igralcev svojega motva. Pogovor med lani ekipe med tekmo je

  dovoljen.

  2. Kapetan pred vsako tekmo podpie zapisnik in zastopa svoje motvo pri rebu. Samo takrat, ko je oga izven igre, je kapetanu dovoljeno govoriti s sodniki, da:

  a) prosi za pojasnilo o uporabi oziroma tolmaenju pravil. Sodniku tudi posreduje zahteve ali vpraanja svojih soigralcev. e ga pojasnilo ne

  zadovolji, mora takoj povedati sodniku, da bo ob koncu tekme v zapisnik

  zapisal uradni protest;

  b) prosi za dovoljenje za zamenjavo uniforme ali opreme; c) preverijo poloaje ekip; d) preverijo tla, mreo, ogo, ipd.; e) zahteva redne prekinitve igre.

  Ob koncu tekme se kapetan ekipe zahvali sodnikom in podpie zapisnik ter s tem overi

  izid.

  3. Trener pred tekmo evidentira in preveri imena in tevilke svojih igralcev v zapisniku in ga potem podpie. Pred vsakim nizom da zapisnikarju ali drugemu sodniku natanno

  izpolnjen in podpisan list s postavo. Med trajanjem tekme mora trener sedeti na klopi za

  svoje motvo najblie zapisnikarju. Med tekmo lahko daje trener, kot tudi drugi lani

  ekipe, navodila igralcem na igriu, vendar mora pri tem sedeti na klopi ali biti na

  prostoru za ogrevanje, da ne bi motil ali zadreval tekme.

  4. Pomonik trenerja sedi na klopi za igralce, vendar nima pravice posegati v igro. Kadar mora trener svoje motvo zapustiti, lahko na zahtevo kapetana in z dovoljenjem prvega

  sodnika, prevzame njegovo funkcijo .

  5. Klopi za igralce so nameene poleg zapisnikarjeve mize, izven proste cone. Igralci, ki ne sodelujejo v igri, morajo sedeti na klopi za igralce ali ostati na prostoru za ogrevanje na

  svoji strani igria. Igralci, ki ne igrajo, se lahko ogrevajo brez og v prostoru za

  ogrevanje. V intervalih med nizih lahko igralci v prosti coni uporabljajo tudi oge.

 • PRAVILO 7 TOKA, NIZ IN ZMAGOVALEC TEKME

  1. V tekmi zmaga tista ekipa, ki dobi tri (ali dva) niza. V primeru neodloenega izida 2:2 v nizih se igra odloilni 5. niz. V osnovni oli pa igramo na dva dobljena niza.

  2. Niz dobi tista ekipa, ki prva dosee 25 tok z najmanj 2 tokama prednosti. V primeru neodloenega izida pri 24:24 se igra nadaljuje, dokler katera od ekip ne dosee prednosti

  dveh tok (26:24, 27:25). Igra se po sistemu: za vsako napako toka (tei break). V

  odloilnem, 5. (ali 3.) nizu, se v primeru izenaenja na 14:14, igra nadaljuje, dokler ni

  doseena prednost dveh tok.

  3. Kadar ekipa zapravi servis ali ne uspe vrniti oge oziroma naredi kakno drugo napako, dobi ogo nasprotna ekipa, z eno izmed naslednjih posledic:

  a) e je imela servis nasprotna ekipa, dobi toko in nadaljuje s serviranjem; b) e je nasprotna ekipa sprejemala servis, dobi pravico do izvajanja servisa in

  osvojitvijo toke;

  c) v vsakem nizu osvoji ekipa toko vsaki, ko z zaetnim udarcem osvoji toko in nadaljuje z izvajanjem zaetnega udarca in ko ekipa, ki sprejema zaetni

  udarec, dobi pravico do zaetnega udarca in osvoji e toko.

  4. e ekipa potem, ko je bila pozvana k igranju, tega noe storiti, se jo razglasi kot odsotno in izgubi tekmo z izidom 0:3 (ali 0:2) za tekmo, ter 0:25 za vsak niz. Ekipa, ki se brez

  opraviljivega razloga ne pojavi pravoasno na igriu, se razglasi za odsotno z istim

  izidom. Ekipa, ki se jo razglasi kot nepopolno za niz ali tekmo, izgubi niz ali tekmo.

  Nasprotna ekipa dobi toke in nize, potrebne za osvojitev niza ali tekme. Ekipa lahko igra

  samo s 6 igralci, e je igralcev 5 ali manj se tekma prekine.

  PRAVILO 8 PRIPRAVA TEKME IN POTEK IGRE

  1. reb se izvede 15 minut pred prietkom tekme. Pred ogrevanjem izvede prvi sodnik rebanje v prisotnosti obeh kapetanov. Zmagovalec v rebu izbere:

  a) pravico do zaetnega udarca oziroma sprejem zaetnega udarca ali pa stran igria,

  b) poraenec reba vzame preostalo alternativo. e je potrebno odigrati odloilen niz, prvi sodnik izvede e en reb.

  2. e sta imeli ekipi poprej na voljo drugo igrie, ima vsaka ekipa pred tekmo 3 minute za ogrevanje na mrei. e pa ni bilo na voljo rezervnega igria, se ogreva na mrei 5 minut.

  e se kapetana obeh ekip strinjata s skupnim ogrevanjem na mrei, imata na voljo 6 ali 10

  minut.

  PRAVILO 9 POSTAVE EKIP

  Pred zaetkom vsakega niza morajo trenerji predstaviti zaetno postavo svojih igralcev na