of 7 /7
KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ODLUKA O VISINI TROŠKOVA RAZREDBENOG POSTUPKA, TROŠKOVA UPISA, VISINI PARTICIPACIJE STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA I 0 DRUGIM VIDOVIMA PLAĆANJA REDOVITIH STUDENATA SVEUČILIŠNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE U AKADEMSKOJ 2016./17. GODINI Zagreb, srpnja 2016.

Odluka o visini troškova razredbenog postupka, troškova upisa

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Odluka o visini troškova razredbenog postupka, troškova upisa

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ODLUKA

O VISINI TROŠKOVA RAZREDBENOG POSTUPKA, TROŠKOVA UPISA, VISINI PARTICIPACIJE STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA I 0 DRUGIM VIDOVIMA

PLAĆANJA REDOVITIH STUDENATA SVEUČILIŠNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE U AKADEMSKOJ 2016./17. GODINI

Zagreb, srpnja 2016.

Page 2: Odluka o visini troškova razredbenog postupka, troškova upisa

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123./03., 105./04., 174./04., 46./07., 63./11., 94./13. i 139./13.) i članka 37. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ak. 2015716., 2016717. i 2017718. godini (N.N. br. 83715.) i Ugovorom o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015716., 2016717. i 2017718., dekan Fakulteta, po prethodno pribavljenom mišljenju Dekanskog kolegija od 14. srpnja 2016. godine, donosi

ODLUKU

O VISINI TROŠKOVA RAZREDBENOG POSTUPKA, TROŠKOVA UPISA, VISINI PARTICIPACIJE STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA 10 DRUGIM VIDOVIMA

PLAĆANJA REDOVITIH STUDENATA SVEUČILIŠNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE U AKADEMSKOJ 2016./17. GODINI

l.

Troškovi razredbenog postupka za upis pristupnika u prvu godinu redovitog sveučilišnog studija kineziologije u akad. 2016717. godini na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu utvrđuju se u visini 500,00 kuna.

II.

(1) Pristupnici iz točke I. ove Odluke koji na osnovi postignutog uspjeha u srednjoj školi, na državnoj maturi i na razredbenom ispitu steknu pravo upisa na studij, prilikom upisa plaćaju troškove upisa u visini 100,00 kuna.

(2) Isti pristupnici prilikom upisa na studij plaćaju i poseban iznos od 100,00 kuna za izdavanje indeksa, kao i troškove izrade studentske iskaznice (X-ice) u iznosu od 50,00 kuna.

III.

Osim iznosa navedenih u točki I. i II. ove Odluke, svi pristupnici koji se u akad. 2016717. godini upisuju prvi put na redoviti sveučilišni studij kineziologije obvezni su prilikom upisa na studij uplatiti i naknadu u iznosu od 200,00 kuna na ime police osiguranja za slučaj nezgode tijekom studija u akad. 2016717. godini.

IV.

Policu osiguranja za slučaj nezgode u iznosu od 200,00 kuna obvezni su uplatiti prilikom upisa u akad. 2016717. godinu i svi redoviti studenti sveučilišnog studija kineziologije koji na jesen upisuju višu godinu studija ili ponavljanje godine.

Vi.

Redoviti studenti - apsolventi prilikom ponovnog upisa V. studijske godine (produženja roka studiranja) plaćaju također predviđenu naknadu u iznosu od 200,00 kuna na ime police osiguranja za slučaj nezgode u akad. 2016717. godini.

1 Pod pojmom „redoviti studenti - apsolventi" u smislu ove Odluke podrazumijevaju se svi studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije koji su uredno odslušali nastavu svih pet godina studija ali još nisu diplomirali, a kojima od prvo upisa na studij još nije isteklo sedam godina.

Page 3: Odluka o visini troškova razredbenog postupka, troškova upisa

VI.

(1) Svi pristupnici hrvatski državljani i državljani ostalih zemalja članica Europske unije koji u akad. 2016./17. godini prvi puta upisuju prvu godinu redovitog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije oslobođeni su, u skladu s Ugovorom o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./16., 2016./17. i 2017./18., zaključenim između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta u Zagrebu od 26. studenoga 2015. godine, u cijelosti plaćanja participacije u troškovima studija za akad. 2016./17. godinu (puna subvencija troškova studija).

(2) Iznimno, pristupnici iz stavka (1) ove točke koji su kao redoviti studenti već bili upisani na javnom visokom učilištu na neki drugi sveučilišni ili stručni studij na istoj razini studija, plaćaju prilikom upisa na sveučilišni studij kineziologije participaciju za troškove studija u akad. 2016./17. godini u punom iznosu (7.200,00 kn).

(3) Studenti državljani iz drugih zemalja izvan Europske unije prilikom upisa na prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije plaćaju participaciju za troškove svog studija u visini utvrđenog maksimalnog iznosa participacije za studente hrvatske državljane u akad. 2016./17. godini korigiranog (uvećanog) s koeficijentom 2,0 - dva (14.400,00 kn.).

(1) Pravo na punu subvenciju (neplaćanje) troškova studija na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije student može ostvariti za svih pet studijskih godina, pod uvjetima predviđenim ovom Odlukom, pri čemu to pravo može iskoristiti u razdoblju koje je najviše dvije godine dulje od propisanog roka trajanja studija.

(2) Redovitom studentu sveučilišnog studija kineziologije koji sudjeluje u studentskoj razmjeni ili praksi koju je odobrilo Sveučilište u Zagrebu, kao i redovitom studentu kojemu je odobreno mirovanje studijskih obveza produljuje se utvrđeno razdoblje iz stavka (1) ove točke u kojemu može iskoristiti subvenciju za vrijeme koje odgovara vremenu trajanja razmjene, prakse, odnosno mirovanja studijskih obveza.

(1) Svi studenti, polaznici I., II., III., IV. i V. godine studija u akad. 2015./16. godini, neovisno o tome upisuju li u akad. 2016./17. godini višu godinu studija ili ponavljanje studijske godine, plaćaju prilikom upisa studijske godine odgovarajuću participaciju na ime troškova svog studija srazmjemo uspjehu ostvarenim u prethodnoj akad.godini odnosno uspjehu postignutom tijekom dosadašnjeg studija (ukupno ostvareni broj ECTS bodova u prethodnoj akad. godini i postignuti prosjek ocjena iz svih položenih ispita tijekom dosadašnjeg studija -djelomična subvencija troškova studija).

(2) Iznimno, studenti koji se upisuju u akad. 2016./17. godinu s ukupno ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini, prilikom upisa oslobođeni su u cijelosti plaćanja participacije na ime troškova studija u akad. 2016./17. godini. Istodobno, studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 30 ECTS bodova iz položenih ispita studijskog programa plaćaju prilikom upisa studijske godine Fakultetu maksimalnu participaciju troškova svojeg studija za akad.2016./17. godinu u iznosu od 7.200,00 kuna (slovima: sedamtisućadvjestokuna).

(3) Kod utvrđivanja broja ukupno ostvarenih ECTS bodova iz položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini u obračun se uzimaju svi položeni ispiti iz predmeta tekuće godine studija, položeni ispiti iz eventualno zaostalih predmeta prethodne godine studija kao i položeni ispiti iz upisanih predmeta više godine studija (tzv. „parcijala").

VII.

VIII.

Page 4: Odluka o visini troškova razredbenog postupka, troškova upisa

(4) Kod utvrđivanja broja neostvarenih ECTS bodova, a u svezi s tim i visine djelomične participacije koju pojedini student plaća prilikom upisa u akad.2016./17. godinu u obračunu se uzimaju, također, nepoloženi ispiti iz predmeta tekuće studijske godine i eventualno nepoloženi ispiti iz zaostalih predmeta prethodne godine studija kao i nepoloženi ispiti iz zaduženih predmeta više godine studija (tzv.parcijala).

IX. Iznimno, redoviti studenti sveučilišnog studija kineziologije koji su u akad.2015 /16.godini bili upisani prvi puta kao ponavljači IV.godine studija:

- s položenim svim ispitima iz odslušanih predmeta studijskog programa (IV., V. i eventualno III. godina studija),

- a koji unatoč toga nisu objektivno bili u mogućnosti ostvariti, isključivo zbog važećih propozicija studiranja, u prethodnoj akad.godini predviđenih minimalno 30 ECTS bodova iz položenih ispita studijskog programa,

prilikom upisa u V.godinu studija ne plaćaju Fakultetu nikakvu participaciju na ime troškova studija u akad.2016./17. godini.

X.

(1) Sukladno navedenom u točki VIII. ove Odluke, studenti koji su ostvarili u prethodnoj akademskoj godini 30 i više, a manje od 55 ECTS bodova (30 do 54 boda) iz položenih ispita, prilikom upisa u akad. 2016./17. godinu plaćaju Fakultetu za svaki neostvareni ECTS bod 120,00 kuna, s tim da se tako utvrđena vrijednost ECTS boda korigira kod svakog studenta ponaosob ovisno o ostvarenom prosjeku ocjena iz svih do tad položenih ispita i to prema niže navedenim kriterijima:

r.br. postignuti prosjek cojena iz svih položenih ispita tijekom studija

utvrđeni koeficijent korekcije

%) korigirana vrijednost 1 (jednog) ECTS boda

1. od 4,80 do 5,00 -25% 90,00 kn 2. od 4,60 do 4,79 -20% 96,00 kn 3. od 4,40 do 4,59 -15% 102,00 kn 4. od 4,20 do 4,39 -10% 108,00 kn 5. od 4,00 do 4,19 -5% 114,00 kn 6. od 3,80 do 3,99 0% 120,00 kn 7. od 3,62 do 3,79 +2,5% 123,00 kn 8. od 3,34 do 3,61 +5,0 % 126,00 kn 9. od 3,26 do 3,33 +7,5% 129,00 kn 10. od 3,08 do 3,25 +10,0% 132,00 kn 11. od 2,90 do 3,07 +12,5% 135,00 kn 12. od 2,72 do 2,89 +15,0% 138,00 kn 13. od 2,54 do 2,71 +17,5% 141,00 kn 14. od 2,36 do 2,53 +20,0% 144,00 kn 15. od 2,18 do 2,35 +22,5% 147,00 kn 16. od 2,00 do 2,17 +25,0% 150,00 kn

(2) Visina participacije utvrđena prema kriterijima navedenim u stavku 1. ove točke ne može, međutim, niti u kojem slučaju, bez obzira na ostvareni broj ECTS bodova i postignuti prosjek ocjena, iznositi više od maksimalno utvrđenog iznosa participacije za troškove studija za akad. 2016./17.godinu (7.200,00 kuna).

Page 5: Odluka o visini troškova razredbenog postupka, troškova upisa

(3) Studenti strani državljani iz drugih zemalja izvan Europske unije koji su u prethodnoj akad.godini ostvarili 30 i više ECTS bodova plaćaju prilikom upisa u akad.2016./17. godinu participaciju za neostvarene bodove i to na način da im se utvrđeni iznos participacije za troškove studija korigira(uvećava) sa koeficijentom 2,0 (dva) s tim da tako utvrđena participacija niti u kojem slučaju ne može iznositi više od dvostrukog iznosa participacije predviđenog za studente hrvatske državljane (14.400,00 kuna).

(4) Studenti strani državljani iz drugih zemalja izvan Europske unije koji su u prethodnoj godini ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju prilikom upisa u akad. 2016./17.godinu maksimalni iznos participacije predviđen za studente hrvatske državljane korigiran koeficijentom 2 (14.400,00 kuna).

XI.

(1) Redoviti student sveučilišnog studija kineziologije s invaliditetom od 60% ili više, koji je u prethodnoj akad.godini ostvario najamnje 30 ECTS bodova oslobađa se u cijelosti plaćanja participacije za troškove studija u akad. 2016./17.godini, a ukoliko je u prošloj godini ostvario manje od 15 ECTS bodova plaća participaciju za troškove svog studija u punom iznosu (7.200,00 kn).

(2) Redoviti student sveučilišnog studija kineziologije iz stavka (1) ove točke koji je u prethodnoj akad.godini ostvario 15 i više, a manje od 30 ECTS bodova plaća participaciju za troškove svog studija u akad.2016./17. godini proporcionalno broju neostvarenih bodova iz nepoloženih ispita, ali maksimalno do 30 ECTS bodova.

XII.

(1) Redovitom studentu sveučilišnog studija kineziologije: - aktualnom vrhunskom sportašu I. i II. kategorije, - djetetu poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja ili HRVI I. skupine (100%), koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario 30 i više, a manje od 55 ECTS bodova pripadajući iznos participacije za troškove studija u akad. 2016./17. godini, utvrđen je u skladu s kriterijima iz točke X.stavak (1) ove Odluke, umanjuje se za 50%.

(2) Za redovite studente sveučilišnog studija kineziologije iz stavka (1) ove točke koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 30 ECTS bodova odnosno 55 i više ECTS bodova visina participacije određuje se po općim pravilima utvrđenim ovom Odlukom koja se primjenjuju i na sve ostale studente sveučilišnog studija kineziologije.

XIII.

(1) Redoviti studenti - apsolventi iz točke V.ove Odluke prilikom ponovno upisa V.studijske godine u akad.2016./17. godini (prvo, a eventualno i drugo produženje roka studiranja) ako su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili: - 55 ECTS bodova i više oslobođeni su u cijelosti plaćanja participacije za troškove svog studija; - manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju za troškove svog studija u maksimalnom iznosu (7.200,00

kn).

(2) Redoviti studenti - apsolventi iz stavka (1) ove točke koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 30 i više, a manje od 55 ECTS bodova (30-54 ECTS boda) prilikom upisa plaćaju participaciju za troškove svog studija u akad.2016./17. godini proporcionalno broju neostvarenih ECTS bodova iz nepoloženih ispita pete godine studija, uključujući tu i diplomski rad, i eventualno nepoloženih ispita iz nižih studijskih godina.

Page 6: Odluka o visini troškova razredbenog postupka, troškova upisa

XIV.

Predviđenu participaciju iz točke VIII., X., XI., XII. IXIII. ove Odluke za troškove studija u akad. 2016./17. svi studenti mogu uplatiti u najviše četiri jednake rate i to neovisno o kojem se iznosu radi, prema slijedećoj dinamici:

1. prva rata prilikom upisa studijske godine; 2. druga rata najkasnije do 15.1. naredne kalendarske godine; 3. treća rata najkasnije do 1.3. naredne kalendarske godine 4. četvrta rata najkasnije do 1.6. naredne kalendarske godine.

XV.

(1) Studenti - postapsolventi kojima je već isteklo, odnosno kojima će 01.10.2016.godine isteći sedam i više godina od prvog upisa na studij radi ostvarivanja prava na slušanje nastave iz eventualno neodslušanih predmeta, polaganje preostalih ispita i završetak studija, plaćaju participaciju za troškove studija u akad. 2016./17. godini prema općim pravilima utvrđenim ovom Odlukom (ostvarenih manje od 30 ECTS bodova puna participacija, s ostvarenih 30 i više bodova plaćanje školarine za neostvarene ECTS bodove uključujući tu i diplomski rad).

(2) Studenti - postapsolventi iz stavka (1) ove točke ne mogu međutim, bez obzira na broj položenih ispita i ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj akad.godini, biti u cijelosti oslobođeni obveze plaćanja participacije za troškove svog studija u akad.2016./17. godini.

(3) Studenti - postapsolventi iz stavka (1) ove točke utvrđeni iznos participacije za troškove svog studija u akad.2016./17. godini mogu, kao i svi ostali studenti, uplatiti u ratama na način i prema dinamici utvrđenoj u točki XIV. ove Odluke, s tim da utvrđeni iznos participacije moraju u svakom slučaju uplatiti u cijelosti najkasnije prije obrane diplomskog rada.

(4) Istodobno, visina participacije za navedene studente - postapsolvente, utvrđena u skladu sa stavkom (1) ove točke ne može međutim niti u kojem slučaju iznositi više od maksimalno utvrđenog iznosa participacije za troškove studija u akad. 2016./17. godini (7.200,00 kuna).

XVI.

(1) Naknade za ostale usluge na Fakultetu određuju se u slijedećim iznosima:

1. a) troškovi tiskanja diplome i izrade tuljca za diplomu po redovitom završetku studija 400,00 kuna b) troškovi tiskanja diplome, izrade tuljca za diplomu i obrane diplomskog rada, po

proteku redovitog roka za završetak studija 750,00 kuna c) naknada troškova za odlučivanje o zamolbi studenta za odobrenje

(predaja indeksa u Studentsku referadu na ovjeru upisa studijske po isteku predviđenog roka za upis)

200,00 + 200,00 kuna za svaki daljnji započeti mjesec zakašnjenja

d) naknada troškova za odlučivanje o zamolbi studenta za odjavu ispita podnesenoj po isteku regularnog roka za odjavu 70,00 kn

(osim u slučaju više sile: bolest, smrtni slučaj i si.)

Page 7: Odluka o visini troškova razredbenog postupka, troškova upisa

2. Naknada za izdavanje potvrde o ekvivalenciji (prof.fizičke kulture - odnosno prof. kineziologije - magistar kineziologije) 300,00 kuna

(2) Uplata naknade za tiskanje diplome i izradu tuljca i naknade za troškove obrane diplomskog rada polaznik studija obvezan je uplatiti najkasnije u roku od 8 dana po odobrenju teme diplomskog rada i imenovanju mentora i kopiju uplatnice predati u studentsku službu najkasnije na dan obrane diplomskog rada.

Uplata naknade za odlučivanje o zamolbi studenta iz podtočke 1 .c) i d), kao i uplata naknade za izdavanje potvrde o ekvivalenciji (podtočka 2.) vrši se neposredno prije podnošenja zamolbe - zahtjeva studenta.

XVII.

Uplata troškova razredbenog postupka, troškova upisa, participacije studenata u troškovima studija, ispita, kao i uplata svih ostalih troškova i naknada utvrđenih ovom Odlukom, vrši se putem opće uplatnice na IBAN Fakulteta broj HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj (vidi prilog l.koji je sastavni dio ove Odluke).

XVIII.

Novac uplaćen na ime troškova studija za pojedinu godinu studija, odnosno za pojedini semestar, nakon što su izdani dokumenti o upisu ne vraća se ukoliko kandidat naknadno iz bilo kojeg razloga odustane od studija, osim u slučaju više sile.

XIX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan:

Klasa: M-W-j(0^*>tI1 Ur.broj:^/-?f-^ VV^-V Zagreb,

1 9 -07- 2016

Na znanje: 1. Doc.dr.sc. Mario Baić, prodekan za nastavu i studente 2. Doc.dr.sc. Tomislav Krističević, prodekan za poslovnu politiku i financije 3. Stručna služba za studente, ovdje 4. Računovodstvo, ovdje 5. Tajništvo, ovdje 6. Pismohrana, ovdje 7. Predsjedništvo Studentskog zbora, ovdje