Click here to load reader

Olimpijska revija 39

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Olimpijska revija 39

Text of Olimpijska revija 39

 • Member of Press Publishing Group

  OKTOBAR 2012. Broj 39

  medalje u Londonu

  4Milica Mandi}Ivana Maksimovi}

  Andrija Zlati}Vaterpolisti

  OLIMPIJSKE IGRE 2012.

  Oni su heroji SrbijeOni su heroji Srbije

 • KOLUMNA

  Vlade Divac

  Osniva~ i izdava~

  PRESS DNEVNE NOVINE d. o. o.

  Albanske spomenice 12/2

  Direktor Nenad Lazi}

  Glavni i odgovorni urednik

  svih izdanja \oko Kesi}

  Urednik izdanja Boris Anti}

  Saradnici Ksenija Maodu{, Marija

  Milovanovi}, Marija Zori}, Aleksandar

  Crnomarkovi}, Marija Pavlovi}

  Tehni~ki urednik Sa{a Gvozdenovi}

  [tampa PPG {tamparija

  Okon~ale su se i Igre jubilarne XXXOlimpijade. U Londonu smo zaokru`i-li jo{ jedan olimpijski ciklus. Evo, pro-{lo je ve} mesec i po dana, ~ini mi se

  sasvim dovoljno da se sumiraju i slegnu svi utisci.

  Ve} sam rekao, ali ponovi}u, zadovoljan sam u~i-nkom sportista Srbije na Igrama u Londonu. Sigurnoda je moglo i bolje, ali moglo je i gore. Falilo je malosportske sre}e, da tas na vagi prevagne na na{u stra-nu, pa da ~etvrta mesta budu i medalje, ali i to je spo-rt... Nekada vas sre}a poslu`i, nekada ne...

  Zlatna, srebrna i dve bronzane medalje! Jedno odli-~je vi{e nego u Pekingu, ali ne bilo koje, ve} ono na-jsjajnije! Posle 12 godina na{a zastava vijorila se nanajvi{em mestu i intonirana je na{a himna. Milicanas je sve obradovala, verujem i vi{e nego {to ona sa-ma mo`e da nasluti. Bila je spremna, odlu~na, sigu-rna u sebe, sa svojim timom i{la je ka cilju i stigla dozlata! Svaka ~ast i hvala joj jo{ jednom!

  Strelci su doneli i tu 100. medalju za na{ olimpij-ski tim. Ivana Maksimovi}, dete olimpijskog {am-piona iz Seula i danas selektora na{e reprezentacijeGorana Maksimovi}a, obradovala nas je u trenutkukada je atmosfera u timu, posle nekoliko {ansi i zadlaku ispu{tenih medalja, polako krenula nizbrdo.Stigla je u pravi ~as! I Ivana, ali i Milica su svakakobile na{e olimpijske nade i sportistkinje koje su una{im programima ve} du`e vreme. Nadali smo senjihovim odli~jima, ali i da su ove medalje do{le teku Riju, to bi bilo na mestu, jer su obe izuzetno mla-de.

  Ne bi bilo 100. medalje da nam pre toga, ve} prvogdana Andrija Zlati} nije doneo prvo odli~je na ovimIgrama. Malo je falilo da Andrija do|e i do jo{ jedneolimpijske medalje. Ako tome dodamo i ~etvro i se-dmo mesto Zorane Arunovi}, siguran sam da }emo iu Riju sa pa`njom pratiti na{e strelce.

  [ta re}i o vaterpolistima, a da ve} nije re~eno? Odnjih se uvek najvi{e o~ekuje, a nikada nas nisu razo-~arali. Ponovo su bili u situaciji da igraju, sigurno na-

  jte`i me~ za bronzu! Kada je malo ko na tribinamaverovao u preokret, momci su se sjajno borili i jo{jednom pokazali da su najbolji onda kada je najva-`nije. To mogu samo veliki {ampioni!

  Kada pored osvojenih medalja sagledamo i ostalevisoke plasmane sportista koji su bili u borbi za me-dalje, a to su kajaka{i Marko Novakovi} i sestre Mo-ldovan, sjajni Velimir Stjepanovi}, Zorana Arunovi},naravno Milorad ^avi} i Novak \okovi}, to su sveodli~ni rezultati vrhunskih sportista, koje }emo saizuzetkom ^avketa, u borbi za olimpijska odli~ja bo-driti i u Riju 2016.

  Javnost u Srbiji je sebi dala odu{ka, pa bih rekaoda je u najmanju ruku bilo i nekorektnih komenta-ra... Pla{im se da oni koji sebi dozvole da ka`u dabronza vaterpolista i nije uspeh, ne znaju ni {ta jesport, ni {ta je takmi~enje, ne slute koliko vremenai truda svaki sportista ulo`i da do|e do vrhunskogrezultata i nikakvu ideju nemaju o tome {ta su Olim-pijske igre.

  London je bio prva misao sa kojom smo se dugobudili i odlazili na spavanje... Sada okre}emo novi li-st i po~injemo novo poglavlje. ^etiri godine nije ma-lo, ali je puno zadataka koje treba obaviti i izazovakoje treba prevazi}i u tom periodu. Za vrhunske spo-rtiste, ali i za sportske radnike nema odmora. Na pro-jektu Rio radi se ve} izvesno vreme, a sada se hvatazalet. Idemo ka Brazilu, da tamo napravimo bolji re-zultat od ovog u Londonu jer to je imperativ u bavlje-nju sportom!

  Napravili smo veliki pomak u ciklusu London 2012.Postavili smo sistem sporta na noge i uz podr{kusvih na{ih partnera Ministarstva omladine i sporta,grada Beograda, Vlade AP Vojvodine i naravno spo-nzorskog pula OKS, zna~ajno smo unapredili usloveza rad i pripreme vrhunskih sportista Srbije. To sa-mo zna~i, da sada moramo da idemo jo{ dalje.

  Svako na svom zadatku, sportisti na terenu, u ~am-cu, na streli{tu, a mi sa druge strane, alisa istim ciljem, idemo dalje puni ener-gije i u ritmu sambe zajedno za Rio!

  nedelja

  Zadovoljan sam u~in-kom sportista Srbije naIgrama u Londonu.Zlatna, srebrna i dvebronzane medalje! Jed-no odli~je vi{e nego uPekingu, ali ne bilo koje,ve} ono najsjajnije! Po-sle 12 godina na{a za-stava vijorila se na naj-vi{em mestu

  Milica nas je sve obra-dovala, verujem i vi{enego {to ona mo`e danasluti. Bila je sigurna usebe, sa svojim timomi{la je ka cilju i stigla dozlata! Svaka ~ast i hvalajoj jo{ jednom!

  Javnost u Srbiji je sebidala odu{ka, pa bih re-kao da je u najmanju ru-ku bilo i nekorektnihkomentara... Pla{im seda oni koji sebi dozvoleda ka`u da bronza vate-rpolista i nije uspeh, neznaju ni {ta je sport

  Za vrhunske sportiste,ali i za sportske radnikenema odmora. Na pro-jektu Rio radi se ve}izvesno vreme, a sadase hvata zalet. Idemoka Brazilu, da tamo na-pravimo bolji rezultatod ovog u Londonu jerto je imperativ u ba-vljenju sportom!

  U ritmu sambe zajedno za Rio

  Member of Press Publishing Group

 • 4 Olimpijska revija oktobar 2012.

  Aleksandar Crnomarkovi}

  Pre ne{to manje od dva meseca, celaSrbija se radovala fantasti~nom uspe-hu Milice Mandi}, njenoj zlatnoj me-dalji na Olimpijskim igrama u Londo-nu. Od te subotnje ve~eri do danas,

  na{a zlatna olimpijka se nije vinula u nebesa,ve} je nastavila da naporno radi i te`i novimuspesima i medaljama za srpski sport.

  Tekvondo reprezentacija Srbije otputovalaje u London 5. avgusta u ti{ini i bez prevelikiho~ekivanja naroda i javnosti. Pred poletanje sa

  NAJVI[I CILJEVIKada sam ve} do{la dozavr{nice, nisam htela dase zadovoljim bronzom ilisrebrom, ve} da i u finaludam svoj maksimum i izborim se za zlato

  olimpijska {ampionkaMilica Mandi}

  @elimnovo zlato2016. Trudi}u se da naredni period {to bolje iskoristim za napredak na svim poljima. Ho}u da u Rio de @aneiru budem jo{ ja~a, br`a, bolja i iskusnija, i da odbranim titulu

  Intervju

 • oktobar 2012. Olimpijska revija 5

  seniorskom prvenstvu 2011, srebro u Evrop-skim kvalifikacijama za Olimpijske igre u Ka-zanju 2012, srebro na Evropskom prvenstvuu Man~esteru 2012. i bronzu na Svetskomstudentskom prvenstvu u P~eonu 2012.

  Da li ste verovali u tako veliki uspeh naOlimpijadi?

  - Verovala sam u sebe, u svoj tim i na{rad, i znala sam da tako mo`emo da napra-vimo dobar rezultat. Sa tim stavom sam kre-nula u London i za vreme Igara to samopou-zdanje je raslo i teralo me da iz borbe u bo-rbu radim sve bolje.

  Kada ste po~eli pripreme za Olimpijskeigre i kako su one izgledale?

  - Pripreme su po~ele 2008. godine, kada jeprvi put spomenut London i moj put do nje-ga. Trener Dragan Jovi} je oformio tim koji jesa mnom radio da bih se {to bolje pripremilado 2012. Tu su bili i kondicioni trener DraganJablan, psiholog Marija Sre}kov, a pro{le go-dine nam se priklju~io i Profex tim. Nije bilonimalo lako, imala sam dosta priprema, tre-ninga, takmi~enja, poraza i pobeda, ali znalasam da meni sve to ide u korist i da }e meu~initi boljim borcem.

  Kako ste se ose}ali posle ~etvrtfinala ipolufinala kada je ve} bilo jasno da je zlatoveoma blizu?

  - U tim trenucima sam se samo trudila daostanem fokusirana do kraja. Nisam htelada se zadovoljim bronzom ili srebrom, ve}

  aerodroma Nikola Tesla, na{a dvadesetogo-di{nja olimpijka smerno i skromno je izjavilada ide na takmi~enje bez ikakve tenzije i da jojje najve}i motiv {to brani boje svoje zemlje.

  Naredne subote, 11. avgusta, Milica Man-di} je sa ~etiri fenomenalne pobede donelana{oj zemlji zlatnu Olimpijsku medalju i bu-kvalno preko no}i postala jedna od najzastu-pljenijih medijskih li~nosti kod nas.

  Nakon uspeha, brojnih gostovanja u emisi-jama, intervjua u novinama i humanitarnihakcija, Milica je ostala ~vrsto sa obe noge nazemlji i vratila se napornom treningu i pripre-mama za predstoje}a takmi~enja. Prisebna isvesna da njen `ivot vi{e nikada ne}e biti upotpunosti isti kao pre one ~arobne avgusto-vske ve~eri kada je zadivila Srbiju i postala he-roj nacije. U intervjuu za Olimpijsku reviju,Milica je pri~ala o svojim po~ecima, utiscimasa Igara, planovima za budu}nost...

  Kada ste po~eli da trenirate tekvondo ikako ste se opredelili ba{ za ovaj sport?

  -Tekvondo sam po~ela da treniram u pe-tom razredu osnovne {kole i ve} jedanaestgodina sam u ovom sportu. Za njega sam seodlu~ila kada sam videla plakat u svojoj {ko-li i odgledala demonstraciju.

  Koji su va{i najve}i uspesi u ovom spo-rtu pre Londona i velikog zlata?

  - Pre Olimpijade sam osvojila pet medalja:Bronzu na Svetskom prvenstvu za juniore uIzmiru 2008. godine, bronzu na Svetskom

  Porodica, trener i batica najve}a podr{ka

  Ko vam je najve}a podr{ka?- Mama, tata, baka i sestra. Oni sve pro i`vlja-

  vaju sa mnom, i tu su uvek za mene. Tu bih jo{dodala mog trenera Jovi}a, koji je neverovatanstru~njak, i mog baticu, kuma koji me je kr-stio pred Igre, koji mi je kao stariji brat.

  11Pohvale OKS-u i Reviji

  Kakvu saradnju imate sa Olimpijskimkomitetom i {ta mislite o Olimpijskoj reviji?

  - Olimpijski komitet Srbije je uvek stajaouz nas i izlazio nam u susret kad god je bilopotrebno. A za Olimpijsku reviju mislim da jesjajan na~in promovisanja svih olimpijaca.

  GODINA MILICA MANDI]TRENIRA TEKVONDO

 • 6 Olimpijska revija oktobar 2012.