of 13/13
1.1Y BAN NHAN DAN TiNH HAI DirONG ONG HOA XA Hol CHU NGHIA VItT NAM Dec lap - Tkr do - Hanh ph& S6:0 /QD-UBND Hai During, ngay If thang 6 nom 2018 QUYET DINH Ve viec cling be Danh inty thii tt.ic hanh chinh thuOc pliant vi chile nang quart 1ST cila Y te tinh Hai During ;oft TICHATW BAN NHAN DAN TENTH HAI DUONG \,. Can dr Luat To' chit - chinh quyen dja phuong ngay 19 thang 5 nam 2015; Can cUNghi dintrie 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 dm Chinh phit v kiem Seat 'thictpc hanh chinh; Nghi dinh se 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 narn 2013 oh Chinh phu ve sna: dei, be sung mOt se dieu eüa the Nghi dinh lien quan den ki'em soot thu tpc hanh chinh va Nghi dinh se 92/2017ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 oh Chinh phU sUa di, bo sung IT* s6 dieu cUa cac Nghi dinh lien quan den kiem soat din tpc hanh chinh; Can cir Thong tit se 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 dm BO truang, Chit nhiem Van phong Chinh pint huong dan ve nghiep vit kiem sok thu tpc hanh chInh; Xet de nghi cna Giant dee Ser Y t& tai Ter trinh s 62/TTr-SYT ngdy 06 thang 6 nam 2018, QUYET DINH: Dieu 1. Cong be kern theo Quyet dinh nay Danh mpc thit tic hanh chinh thuec pham vi, eh& nang quan 1 oh So Y th tinh Hai Ducmg, cu the: 1. Danh mpc thU tpc hanh chinh mai ban halt Chi tiet có Phu lpc I dinh kern. Nei dung chi fiat cUa thit tpc hanh chinh dugc ban hanh kern theo Quyet dinh se 2968/QD-BYT ngay 16/5/2018 cua. BO trirang BO Y té ye viec ceng be thit tpc hanh chinh sua di &roc quy dinh tai Thong tu se 56/2017/TTLBYT ngay 29 thang 12 nam 2017 dm BO truang BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh LuOt bao him xã hei va Lud4t an toan ve sinh lao dOng thuOc lihh vuc y te. 2. Danh mpc thn tpc hanh chinh cong be bai ho: Chi tik c6 phi lpc II dinh kern hal b6 09 thn tpc hanh chinh dä duce ding be tai Quyat dinh se 3525/QD- UBNDhgay 20 thang 11 nam 2017 dm Chit ' tjch UBND tinh Hai Duang ye viec ding be thn tpc hanh chinh thuOc pham vi, chat nang quart 132 cUa Si Y te.

ONG HOA XA Hol CHU NGHIA VItT NAM TiNH HAI …vanban.vpubnd.haiduong.gov.vn/FileUpload/2018/6/QDDI...1.1Y BAN NHAN DAN TiNH HAI DirONG ONG HOA XA Hol CHU NGHIA VItT NAM Dec lap - Tkr

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ONG HOA XA Hol CHU NGHIA VItT NAM TiNH HAI...

 • 1.1Y BAN NHAN DAN TiNH HAI DirONG

  ONG HOA XA Hol CHU NGHIA VItT NAM Dec lap - Tkr do - Hanh ph&

  S6:0 /QD-UBND Hai During, ngay If thang 6 nom 2018

  QUYET DINH Ve viec cling be Danh inty thii tt.ic hanh chinh thuOc pliant vi

  chile nang quart 1ST cila Y te tinh Hai During

  ;oft TICHATW BAN NHAN DAN TENTH HAI DUONG \,.

  Can dr Luat To' chit- chinh quyen dja phuong ngay 19 thang 5 nam 2015;

  Can cUNghi dintrie 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 dm Chinh phit v kiem Seat 'thictpc hanh chinh; Nghi dinh se 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 narn 2013 oh Chinh phu ve sna: dei, be sung mOt se dieu eüa the Nghi dinh lien quan den ki'em soot thu tpc hanh chinh va Nghi dinh se 92/2017ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 oh Chinh phU sUa di, bo sung IT* s6 dieu cUa cac Nghi dinh lien quan den kiem soat din tpc hanh chinh;

  Can cir Thong tit se 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 dm BO truang, Chit nhiem Van phong Chinh pint huong dan ve nghiep vit kiem sok thu tpc hanh chInh;

  Xet de nghi cna Giant dee Ser Y t& tai Ter trinh s 62/TTr-SYT ngdy 06 thang 6 nam 2018,

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Cong be kern theo Quyet dinh nay Danh mpc thit tic hanh chinh thuec pham vi, eh& nang quan 1 oh So Y th tinh Hai Ducmg, cu the:

  1. Danh mpc thU tpc hanh chinh mai ban halt Chi tiet có Phu lpc I dinh kern. Nei dung chi fiat cUa thit tpc hanh chinh dugc ban hanh kern theo Quyet dinh se 2968/QD-BYT ngay 16/5/2018 cua. BO trirang BO Y té ye viec ceng be thit tpc hanh chinh sua di &roc quy dinh tai Thong tu se 56/2017/TTLBYT ngay 29 thang 12 nam 2017 dm BO truang BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh LuOt bao him xã hei va Lud4t an toan ve sinh lao dOng thuOc lihh vuc y te.

  2. Danh mpc thn tpc hanh chinh cong be bai ho: Chi tik c6 phi lpc II dinh kern hal b6 09 thn tpc hanh chinh dä duce ding be tai Quyat dinh se 3525/QD-UBNDhgay 20 thang 11 nam 2017 dm Chit' tjch UBND tinh Hai Duang ye viec ding be thn tpc hanh chinh thuOc pham vi, chat nang quart 132 cUa Si Y te.

 • Dieu 2. SO Y te có trach nhiem chi dao, huemg dan cac dun vi Ulm thue)c cong khai, tip nhan va giãi quyat thu tac hanh chinh theo dung quy dinh.

  Van phong UBND tinh có trach nhiem cap nhat &Ong khai thu Ale hanh chinh ton Ca sO da lieu qui& gia vethu tqc hanh chinh va chuyen trang cai each thu tic hanh chinh cUa UBND tinh dam bao kip th6i, day do, chinh xac.

  Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c SO Y tá va cac tt chirc, cá nhan dr lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.frifi

  Islai nItiin: - Nhu Dieu 3; - Ciic Ki"e'm soát TTHC (VPCP); - Trung tam CNTT; - Luu: VT, KSYTHC4/

 • Phy lyc I HU TUC HANH CHINH THUQC PHAM VI

  tre14- QUAN LY CiJA SOY TE HAI WONG • u cdea:Mh aAö I /Q-D-UBND ngay 47 thcing 6 nam 2018 -

  411Chit tich UBND tinh heti Dtcang)

  A. Tilt TUC HANH CHINH CA

  TT Ten thii tyc hanh chinh

  Thtri hyn giai quyet

  Dia diem thtfc hi'n

  Phi,y phi (dng)

  • -Can cir phap ly

  I. LINH VIIIC GIAM -DINH Y . , ICHOA

  .1 Kham giam dinh thuong tdt 1dn Mu do tai nan lao dOng

  Khong quy dinh

  Phong Giam dinh y khoa - Berth yien da khoa tinh, dia. chi: S6 225 Nguyen Ltumg Bang, thanh pho Hai throng, tinh Hai throng.

  Theo Thong tu se,.

  243/2016/TT- BTC ngay 11/11/2016 dm BO tne, „

  BO Tai ch7nhs (Co biJu phi dinh kem sau Danh myc nay)

  - Luat bao him xd hOi sO 58/2014/QH13 ngay 20/11/2014;

  - Ludt an toan, ye sinh lao dOng se 84/2015/QH13 ngay 25/6/2015;

  _ Thong tu s0 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cita Bo twang B6 Y ta quy dinh chi fiat thi hanh Ludt bao hiem xa hOi ye. Ludt an toan, ye sinh lao dung thuoc linh we y tie;

  - Th6ng Us so 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016, dm BO truemg BO Tai chinh quy dinh rnirc thu, che di), thu, n0p, quan lY va sir dung phi tharn dinh cdp giay giam dinh y khoa.

 • TT Ten thii tpc hanh chinh

  Thin han Oat quyett

  Dia di:44n thtyc hi0

  Phi, 4 phi.....‘e (ding)

  Can dr phip IST - - , .4e 4

  2 1Cham giam dinh lan dau do banh ngha nghiap

  1Chong quy dinh

  Ph6ng Giam dinh y khoa - Banh vian da khoa tiO, dia chi: So 225 Nguygn Lucmg Bang, thanh pho Hai Ducmg, tinh Hai Duang.

  Theo ThOng tu só 130/11/2614s 243/2016/TT- BTC ngay 11/11/2016 ' dm Bo truemg BO Tai chinh (Co biezu phi

  ' clinh kern sau Danh myc nay)

  4 .4

  ..i.Luat bao 1.-iiam. xa hOi s6 58/2014/QH13 ngay '' y

  _V-1 -.--:4 Liiat :an -toati? ve sinh lao (tong sa 84/2015/QH13 ngan5/6/2615;

  - Thong tu s6 56/201'7/TT-BYT ngay 39/12/2017 dm BO trutimg BO Y to quy dinh chi tit thi hanh Luat bao Mein id hOi ye. Luat an toan, via sinh lao dOng thuOc linh we y te;

  - Thong tu sa 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 dm BO tnrong BO Tai chinh quy dinh mire thu, eha dO thu, nOp, quan 1' va sir dung phi tham dinh cap giay giam dinh y khoa.

  3 Kham giam dinh a thuc hian cha dO hiru tri d6i voi ngtrari lao dOng

  Khong quy dinh

  Pheng Giam dinh y khoa - Banh vien da khoa ugh, dia chi: So 225 Nguyen Luang Bang, thanh pho Hai Ducmg, tinh 11M Ducmg.

  Theo Thong tu s6 243/2016/TT- BTC ngay 11/11/2016 dm BO truCmg BO TM chinh (CO bMu phi clinh kern sau Danh myc nay)

  - Luat bao him Id hOi s6 58/2014/QH13 . ngay 20/11/2014;

  _ Ludt an toan, ve sinh lao dOng so' 84/2015/QH13 ngay 25/6/2015;

  - Thong tu sO 56/2017ITT-BYT ngay 39/12/2017 cilia BO truemg BO Y to quy dinh chi fiat thi hanh Li* bao him xa hOi ya Luat an toan, va sinh lao dOng thuOc 111th we y te;

  - Thong tu sa 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 dm BO truang BO TM chinh quy dinh mire thu, cha

  2

 • TT Ten thii tic hanh chinh

  Thai Wn glair quyet

  Dia dim thtyc MO

  Phi, l'' phi (dinig)

  Can dr phi') It

  dO thu, n0p, quan 13'T va sir dung phi tham dinh cap giay giam dinh y khoa.

  4 Kharn giam dinh de -aux

  Kh8ng quy dinh

  Ph6ng Giam dinh y khoa - B 'enh vien da khoa tinh, dia chi: S6 225 Nguyen Luong Bang, thanh pho Hai Ducmg, tinh Hai Duang.

  Theo ThOng tu slo 243/2016/TT- BTC ngay 11/11/2016 ciia Bo tru&ng BO Tai chinh (Co bilu phi dinh kern mu Danh myc nay)

  Ong thuec Huh vgc y

  te;

  - LIS bao hiem xd hOi sO 58/2014/QH13 ngay 20/11/2014;

  _ Ludt an toan, vie sinh lao tong so 84/2015/QH13 ngay 25/6/2015; .

  - Thong tu s6 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 dm BO truang BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh Lust bao him xã hOi ye. Ludt an toan, ve sinh lao

  hien ch'e de tir Mat

  - Thong tu s6 243/2016111-BTC ngay 11/11/2016 dm B0 trueng BO Tai chinh quy dinh mix thu, che 01 thu, n0p, quan 15/ va sir dung phi tham dinh cap gidy giam dinh y khoa.

  5 Kham giam dinh de xac dinh lao Ong na lchong dii sire thele de cham sac con sau khi sinh hoe . sau khi nhidn con do

  Khong quy dinh

  Phong Giarn dinh y khoa - Benh vien da khoa tinh, dia chi: So 225 Nguyen Luang Bang, thanh pho Hai Duang, tinh Hai Duong.

  Theo Th8ng tu so 243/2016/TT- BTC ngay 11/11/2016 elm B6 truong BO Tai chinh (CO bill' phi dinh kern mu

  - LuSt bao hiem .xã hOi s6 58/2014/QH13 ngay 20/11/2014;

  _ Lust an toan, ve sinh lao dOng s6 84/2015/QH13 • ngay 25/6/2015;

  - Thong tu so 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 elm BO trueing BO Y te guy dinh chi tiet thi hanh Ludt bao hiem xä hOi ya LuSt an toan, ve sinh lao deng thuOc linh virc y to;

  3

 • TT Ten thu ttic hanh chinh

  Thin lign giii quyett

  Dia diem thiyc hien

  Phi, le phi (clang)

  Can cfr phi') l3i

  nher , ngueri mang thai h0 hoc phai nghi clueing thai

  Danh myc nay)

  - Thong tu so 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 dm BO truerng BO TM chinh quy dinh mire thu, ehe dO thu, n0p, 132 va sir dung phi tham dinh cdp quan gidy giant dinh y Ichoa.

  6 Kit giam dinh de hueing bao him xd hOi mOt lAn

  }Chong quy dinh

  Pheng Giam dinh y khoa - Benh vien da Ichoa tinh, dia. chi: S6 225 Nguyen Lucmg Bang, thanh pith Hai Dining, tinh

  Theo Thong tu s6 243/2016/TT- BTC ngay 11/11/2016 dm B6 twang BO Tai chinh

  - Ludt bao hiem la hOi sa 58/2014/QH13 ngay 20/11/2014;

  _ Ludt an toan, ve sinh lao (long sO 840015/QH13 ngay 25/6/2015;

  - Th6ng Prsa 56/2017ITT-BYT ngay 39/12/2017 cia. BO truong BO Y t8 quy dinh chi tiet thi hanh Ludt bao. him la licii ya Ludt an toan, ye sinh lao dOng thuOc rinh vut y te;

  - Thong tu s6 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 dm BO tnremg BO TM chinh quy dinh mire thu, ehe do thu, n0p, quart 157 va sir dung phi tharn dinh cdp gidy giam dinh y Ichoa..

  (Co bleu phi dinh kern sau Danh mye nay)

  Hai Dining.

  7 Kham giam dinh 1ai d6i vai twang hop tai phat ton thuong do tai na.n lao 'Ong

  Thong quy dinh

  Pheng Giam dinh y Ichoa - Benh vien da Ichoa &ill, dia chi: S6 225 Nguyen Luang Bang, thanh phi?)

  Theo ThOng tu se') 243/2016/TT- BTC ngay 11/11/2016 dm B6 truang B6 TM chinh

  , - Luth bao him xã 110i so 58/2014/QH13 ngay 20/11/2014;

  - Ludt an toan, ve sinh lao dOng s6 84/2015/QH13 ngay 25/6/2015;

  - Thong tu só 56/2017./TT-BYT ngay 39/12/2017 dm BO throng BO y te quy dinh chi fiat thi hthih

  4

 • TT Ten thit tyc hanh chinh

  Thiri hurt giai quyet

  Dia diem thtyc hien

  Phi, lie phi (thing)

  Can dr phi') ly

  Hai Ducmg, tinh Hai Ducmg.

  (Co bi:du phi dinh kern sau Danh myc nay)

  Lust bao hiem xa hOi va Li* an Man, ve sinh lao • dOng thuOc tinh we y to;

  _ Theng tu s6 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 cilia BO truemg BO Tai chinh quy dinh mire thu, ehe dO thu, n0p, quan 1)2 va six dung phi tharn dinh cap giay giam dinh y Ichoa.

  8

  4-

  Kham giam dinh lai benh nghe iighiep tai phat

  Khong quy dinh

  Phong Giam dinh y Ichoa - Beth vien da Ichoa, tinh, dia chi: . SO 225 Nguygn Lucmg Bang, thanh pho Hai Ducmg, tinh Hai Ducmg.

  Theo Thong tu so - 243/2016/TT- BTC ngay 11/11/2016 ciia BO truerng BO TM chinh (Co bii:u phi dinh kern sew Danh /nue nay)

  - Luat bao him xa hOi sa 58/2014/QH13 ngay 20/11/2014;

  _ Luat an than, ve sinh lao Tong sei 84/2015/QH13 ngay 25/6/2015;

  - Thong tu s6 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 cila BO truerng BO Y tá quy dinh chi tiet thi bath Luat bao him xä hOi ya that an toan, ve sinh lao Ong thuOc tinh wc y te;

  - Thong tu sii 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 dm BO truemg BO Tai chinh quy dinh mire thu, cks6 dO, thu, n0p, 15, va sir dung phi tham dinh cap quan giay giam dinh y Ichoa.

  9 Kham giam Khong quy dinh

  Pheng Giam dinh y khoa - Beth vien da Ichoa tinh, dia chi: SO 225

  Theo Thong tu so 243/2016/TT- BTC ngay 11/11/2016

  - Luat bao hiem xã hOi só 58/2014/QH13 ngay 20/11/2014;

  - Luat an toan, ve sinh lao dOng so 84/2015/QH13 ngay 25/6/2015;

  dinh tong heirp

 • TT Ten thii tvc hanh chinh

  Thai hvn giai quyet

  Dia dilem thvc hien

  Phi, le phi (cling)

  Can cfr phip ly

  Nguygn Lucmg cila BO timing - Thong tu sti 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 Bang, thanh pho BO Tai 9 chinh dm BO tru&ng BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh Hai Ducmg, tinh (Co hien phi Luat bao him xã hOl va Luat an -loan, ve sinh lao Hai Ducmg. clinh kern sau dOng thuOc linh we y tá;

  Danh nnte _ Thong tu so 243/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 nay) cila BO truamg BO Tai chinh quy dinh mix thu, ehe

  dO thu, n0p, quan ly va sir dung phi tham dinh cap giay giam dinh y lchoa.

  6

 • BIEU P111 THAM DINH CAP GIAY GIAM DINH Y KHOA (Ban hanh kern theo Thong tic s 243/2016/TT-BTC

  ngay 11 thetng 11 nom 2016 cua BO trwerng BO Tat chink)

  STT Not dung ‘ Mtic thu

  (clang/n-1011g hop)

  1 Khan's lam sang phyc vy giam dinh y khoa

  Trifling hop kham giam dinh thong thutmg 1.150.000

  Truang hop lcham giam dinh phfic guy& 1.368.000

  Truong hop kham giam dinh dac biet 1.513.000

  2 Khalil can lam sang phyc vy giam dinh y khoa

  2.1 Ghi dien nao d6

  Tru&ng h9p kham giam dinh thong thuerng 155.000

  Internahop khom giam dinh pfruc quyet 238.000

  Truarng hop kham giam dinh dc biet 253.000

  2.2 Sieu am 2D

  TruOng hop kham giam dinh thong thuong 150.000

  Truang hoop kham giam dinh phitc guy& 173.000

  Truerng hop kham giam dinh dc biet 188.000

  2.3 Sieu am 3D, 4D

  TruOng hop kham giam dinh thong thuong 250.000

  Twang hop kham giam dinh ph& quyet 288.000

  Trueng hoop kham giam dinh dc biet 313.000

  2.4 Ghi dien tam d'(‘5

  TruOng hop kham giam dinh thong throng 135.000

  Trutng hop kham giam dinh phitc quyat 158.000

  Truang h9p Icham gi.am dinh dc biet 173.000

  2.5 Chup phim X-quang

  Trutng hop kham giam dinh thong thuo.ng 165.000

  Twang hop kham giam dinh phitc quyet 188.000

  1

 • STT NA dung Mot thu

  ). (clortg/trtrong licv)

  Truemg hop kham Om dinh dac biet 203.000

  2.6 Chup CT Scanner

  Truemg hop kharn giana dinh thong thuemg 1.102.000

  TrtrOng hin kham giam dinh ph6c quyet 1.147.000

  Tnremg hop kham giam dinh dc bit 1.177.000

  2.7 Chip cOng huemg tir (MRI)

  Truaing hop kharn giam dinh thong thuemg 1.702.000

  Truang hop kham giam dinh phfic quyat 1.747.000

  Truemg hop kham giam dinh dc bit 1.777.000

  2.8 Chup cat 16p 3D (MSCT)

  Truemg hop kham giam dinh thong thuemg 2.772.000

  Truemg hop kham giam dinh plinc quy6t 2.838.000

  Truong hop kham giam dinh dc biet 2.882.000

  2.9 Do thong khi phOi

  Tnremg hop kham giam dinh th6ng thuang 135.000

  Truemg hop kham giam dinh ph& quYet 158.000

  Truemg hop kham giam dinh dc bit 173.000

  2.10 Do dien co,

  Tnremg h9p kham giam dinh thong thuemg 185.000

  Truth-1g h9p kham giam dinh pink quyet 208.000

  Tru&ng hop kharn giam dinh dc biet 314.000

  2.11

  Cac xet nghiem thuemg quy: Bao gOm lam mOt hoc cac xet nghiem co ban, thong thutng, nhu: Cong tithe matt; the xet nghiem mau ye do chi so sinh h6a cu ban (Glucose, Ure, Creatinin, axit Uric), FT3, FT4, TSH, din giai do, nueic lieu 10 thong s6

  Truemg h9p kham giam dinh thong thuemg (ran dau) 135.000

  Truorng hop kham giam dinh ph& quyat 158.000

  Truemg h9p Icham giam dinh dc biet 173.000

  2

 • STT NOi dung , Mut thu

  (d ongfirtreeng h9p)

  2.12

  ba Cac xet nghiem khac: Bao gm lam it* hoc khong qua

  chi sei sinh boa 'Jac biet, nhu: Protein, Albumin, Globulin, Cholesterol toan phan, Triglycerit, HbAlC, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh), HDL, LDL, Cho, aFP, PSA.T, PSA.F, PTH, CEA, Cyfra 21-1, Pro BNP, Pro GRT, LDH, AFP, HbeAg, Anti 1-1BV,, Anti HBE, Anti HCV, nghiem phap tang duang huyet, xet nghiem tim BK

  Truang hop loam giam dinh thong thuang (lan dau) 153.000

  Truang hop lcham giam dinh phitc quyat 176.000

  Truang hop kham giam dinh dac bit 282.000

  2 13 .

  Cac chi s6 xet nghiem nu& tiL: T6ng phan tich nuerc tieu, phorphyrin (dinh tinh)'

  Protein nieu, Creatinin nieu, •

  Amylase nieu, Photphotaza kiem, lipase, din giai dO nieu, ly tam nuot dich chan doan t6 bao:

  Truang hop kham giam dinh thong thuemg (lan dau) 200.000

  Truang hop kham giarn dinh ph& khuyet 250.000

  Truong hop kham giam dinh dc biet 300.000

  . 2 14

  Do thinh lc don am, do nili luong, do phan xa gan cor ban dap, do din thinh gide than nao (ABR), do am oc tai (OAE), do dap ung trang thai ben vitng thinh gide (ABSR):

  Truang hop kharn giana dinh thong thuang (lan Mu) 500.000

  Truang hop kham giam dinh phac khuyet 550.000

  Truang hop kham giam dinh dac bit 600.000

  Ghi chit: - Truianp hop có chi dinh lam tilt b6n chi só sinh hOa dc bit ter len thi mirc thu tin ta chi so thir tu nay dirge thu theo mire thu cüa Benh vin da khoa cap tinh, thanh ph8 true thuOc trung ucmg trong cang mOt tinh, thanh ph6 veri co sir giam dinh y khoa. - De phvc vv cho viec chan doan b'enh, tat, co ser giam dinh y khoa c8 the* chi dinh nguari dugc kham giam dinh thi,ic hien kham tai co ser y tê khac. Tn.rang hop chi dinh kham cac n0i dung trong Biau neu tren thi ccr sar giam dinh chi tra chi phi; twang hop chi dinh lcham ngoai cac nOi dung trong Bleu neu tren thi nguai duce giam dinh y khoa phai chi tra chi phi kham cho cor ser thgc hien viec kham./.

  3

 • Phn Inc II: D H MIX THU TUC HAM! CHiNH BA! BO

  C NANG QUAN Lt CIJA Sti Y TE TiNH HA! DCONG t4a7nh saSY /QD-UBND ngayit thcing 6 ;lam 2018

  ‘11:itt Chit tich UBND tinh Heti Throng)

  TUC HANII CHI

  STT S6 ha so' TTHC

  -•••.......erei Ten thii tnc hanh chinh Ten van ban QPPL quy dinh viec bai 1)6 thii tnc

  hanh chinh

  I. LINH VI.IC GIAM DINH Y KHOA

  1 HDU-281687 Thu tuc Giam dinh tat lAn Ou do ,thucmg Thong tu s'a 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 dm tai nan lacy -Ong doi yeti ngueri lao dOng tham gia bao hiam id hOi bat buOc .

  BO truerng BO Y ta quy dinfrchi tiet thi hanh Lust bao hiam xa hOi va Luth an toan, ve sinh lao Ong thuOc linh we y ta.

  2 1{DU-281688 Thu ttric Giam dinh Ian dAu do benh ngha Thong tu sa 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 dm nghiep doi veri ngueri lao dOng tham gia bao hiem xa hOi bat buOc .

  BO truemg BO Y t6 quy dinh chi tiet thi hanh Luth bao hiem xa hOi Ira Luth an toan, ye sinh lao dung thuOc linh virc y te.

  3 HDU-281689 Thu Ate Githn dinh a thuc hien cha deo him tri fru& tuai quy dinh dai veri ,ngueri lao dong tham gia bao hi'em xa. WO bat buOc

  Theing tu sa 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 dm BO tithing BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh Luth bao hiam id' lied va LuSt an toan, ve sinh lao dOng thuOc linh vuc y to.

  4 HDU-281690 Thit tuc Gam dinh d'a thuc hien che dO butt tri dai voi ngueri lao dOng tham gia bao

  Thong tu sa 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 ciia BO truerng BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh LIS bao

  1

 • STT Si; h4 so' TTHC hanh

  Ten thit tyc berth chinh Ten van ban QPPL quy dinh vi?c bai be thii tyc chinh

  , ,,,, , .._, - hiem xa hOi bat buOc hiem .ixa'hOi.va.lp,at an toan, ye sinh lao dOng thuOc

  linh Arc y Se..,

  5 HDU-281691 Thu hic Gam dinh tai nn lao dOng tai phat d6i yeti nguth tham gia bao hiem xa hOi bat bu'Oc

  ThOng tu so "56/20$7/TT-BYT ngay 29/12/2017 oüa BO truthig 137)1Y4Muy dinh chi filet thi hanh Luat bao hiem la,h;fli tykrittiat an toan, ye sinh lao dOng thuOc linh yuc y te.

  6 HDU-281692 Tha nic Giam dinh b'enh nghe nghiep tai phat dell yeti nguZyi tham gia bao hiem Id hOi bat buOc

  Thong tu s6 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 dm BO truth-1g BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh Luat bao hiem xa hOi va Luat an toan, ye sinh lao dOng thuOc anh ygc y t6.

  7 HDU-281693 Thil nic Oiam dinh tang hop d6i vOri nguari tham giabao him xa hOi bat buOc

  Thong tu s6 56/2017/TT7BYT ngay 29/12/2017 dm BO truang BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh Luat.bao hiem xa hOi ya Luat an toan, ye sinh lao dOng thuOc linh yuc y te.

  8 HDU-281694 Thu Wc Giam dinh vuot qua kha nang chuyen mon d6i yen ngutri tham gia bao hiem xa hOi bat buOc

  Thong tu .s6 56/2017/11-BYT ngay 29/12/2017 cila BO truong BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh Luat bao hi'em xa hOi va Luat an toan, ye sinh lao dOng thuoc tinh yuc y te:

  9 BDU-281695 Tha tic Giam dinh phlic quyet Mn dau d6i voi nguth tham gia bao hiem xa hOi bat buOc

  Thong tu s6 56/2017/TT-BYT ngay 29/12/2017 dm BO truong BO Y te quy dinh chi tiet thi hanh Luat bao hi:ern xa hoi va Luat an toan, ve sinh lao dOng thuOc anh yuc y te.

  2

  00000001000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000900000010000000110000001200000013

  2018-06-15T10:14:51+0700Việt NamPhạm Hữu Phương đã ký lên văn bản này!