of 21 /21
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI INTERNELOR Nr._________/______________ Nr._________/______________ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Nr._________/______________ O R D I N pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Programei de învăţământ a şcolilor de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere În temeiul prevederilor art. 23 alin.(5) şi alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, precum şi ale prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 63/2003 şi art. 10 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul O R D I N : Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul ordin. Art. 2. - Se aprobă Programa de învăţământ a şcolilor de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr.2 la prezentul ordin. Art. 3. - Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr.3 la prezentul ordin. Art. 4. - Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI INTERNELOR Nr._________/______________ Nr._________/______________

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Nr._________/______________

O R D I N pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a

instructorilor de conducere auto, a Programei de învăţământ a şcolilor de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere şi a Metodologiei de organizare şi

desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere În temeiul prevederilor art. 23 alin.(5) şi alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, precum şi ale prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 63/2003 şi art. 10 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul

O R D I N :

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Programa de învăţământ a şcolilor de conducători auto care organizează şi

desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr.2 la prezentul ordin. Art. 3. - Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii

permisului de conducere, prevăzută în anexa nr.3 la prezentul ordin. Art. 4. - Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Page 2: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi ministrului de interne nr. 1224/3134/2000 privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 1 februarie 2001, precum şi Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.3680/2004 cu privire la planul şi programele de învăţământ ale unităţilor care organizează şi desfăşoară cursuri de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 bis din 22 iunie 2004.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL TRANSPORTURILOR, MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI INTERNELOR MIRCEA RADU BERCEANU VASILE BLAGA

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MIHAIL HĂRDĂU

Page 3: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

Anexa nr. 1 la Ordinul M.T.C.T./M.A.I./M.E.C.

Nr. ………/…………/……….

Norme metodologice privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto

CAP. I Dispoziţii generale

Art. 1. - Profesorii de legislaţie rutierã şi instructorii de conducere auto din şcolile de conducãtori auto îşi pot desfãşura activitatea numai dacã sunt atestaţi conform prezentelor norme, în urma obţinerii unui atestat de profesor de legislaţie rutierã, respectiv atestat de instructor de conducere auto. Art. 2. - Pentru obţinerea atestatului prevãzut la art. 1, solicitanţii trebuie sã îndeplineascã condiţiile necesare în vederea desfãşurãrii acestei activitãţi, sã urmeze un curs de pregãtire profesionalã într-un centru de pregãtire şi perfecţionare profesionalã a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi sã promoveze examenul susţinut în condiţiile prezentelor norme.

CAP. II Condiţii pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutierã şi

de instructor de conducere auto Art. 3. - Condiţiile de studii necesare în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutierã sunt îndeplinite dacã solicitanţii prezintã o diplomã de absolvire a unei instituţii de învãţãmânt superior de lungã duratã în specialitãţile ştiinţe juridice sau tehnice. Art. 4. - Condiţiile de studii necesare în vederea desfãşurãrii activitãţii de instructor de conducere auto sunt îndeplinite dacã solicitanţii sunt absolvenţi de liceu cu diplomã de bacalaureat sau sunt absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea transporturi auto. Art. 5. - (1) Persoana care solicitã eliberarea atestatului de profesor de legislaţie rutierã sau de instructor de conducere auto trebuie ca, pe lângã condiţiile de studii: a) sã aibã vârsta de cel puţin 25 de ani; b) sã deţinã permis de conducere de cel puţin 5 ani; instructorii de conducere auto trebuie sã facã dovada cã au o vechime de cel puţin 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie şi subcategorie pentru care solicitã atestarea; c) sã nu fi avut suspendatã exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 12 luni sau mai mult de douã ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool; d) să nu fi avut atestatul de profesor de legislaţie rutieră/instructor de conducere auto anulat ultimele 12 luni; d) sa nu fi avut anulat permisul de conducere; e) sã fie aptã din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfãşurarea activitãţii respective; f) sã nu fi fost condamnatã printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vãtãmare cauzatoare de moarte, vãtãmare

Page 4: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

corporalã gravã, tâlhãrie, ultraj cu violenţã, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mitã, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţã, dacã nu a intervenit reabilitarea sau amnistia; g) sã fi urmat un curs de pregãtire sau perfecţionare profesionalã, după caz, organizat în condiţiile prezentelor norme. (2) Pot fi atestati ca profesori de legislatie rutieră sau instructori de conducere auto, fără scolarizare şi sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter cărora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere,daca indeplinesc si celelalte conditii prevazute la alin. (1). (3) Cursul de perfecţionare profesională poate fi urmat numai până la expirarea valabilităţii atestatului de profesor de legislaţie rutieră sau instructor de conducere auto.

CAP. III Pregãtirea şi perfecţionarea profesionalã

Art. 6. - Cursurile de pregãtire şi perfecţionare profesionalã se vor organiza de către centrele de pregãtire şi perfecţionare profesionalã a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Art. 7. - Pot urma cursurile de pregãtire şi perfecţionare profesionalã în vederea obţinerii atestatului prevãzut la art. 1 numai persoanele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevãzute la cap. II. Art. 8. - (1) Programele minimale de pregãtire şi perfecţionare profesională vor fi întocmite şi actualizate de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R., împreunã cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Direcţia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. (2) Programele de pregãtire şi perfecţionare profesionalã în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutierã, respectiv de instructor de conducere auto, se întocmesc de către centrele de pregãtire şi perfecţionare profesionalã a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe baza programelor minimale prevãzute la alin. (1). Art. 9. - (1) Durata minimă pentru cursurile de pregătire profesională în vederea obţinerii atestaului de profesor de legislaţie rutieră sau a atestatului de instructor de conducere auto, va fi de minim 120 de ore. (2) Durata minimă pentru cursurile de perfecţionare profesională în vederea menţinerii calităţii de profesor de legislaţie rutieră sau instructor de conducere auto ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a atestatului, va fi de minim 60 de ore.

CAP. IV Examinarea în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi

a atestatului de instructor de conducere auto Art. 10 - (1) Examenul în vederea atestării profesorilor de legislaţie rutierã şi a instructorilor de conducere auto poate fi susţinut numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la cap. II. (2) Comisia de examinare va stabili data susţinerii examenelor de atestare. Art. 11 - (1) Comisia de examinare va fi compusa din 3 membri, dintre care 2 reprezentanţi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi un reprezentant al Direcţiei generale infrastructură şi transport rutier din cadrul Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Comisia de examinare poate fi completată cu reprezentanţi ai Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sau din cadrul Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor al Institutiei Prefectului, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Art. 12 - Actele necesare în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutierã şi/sau de instructor de conducere auto se depun, în copie, la centrul de pregãtire şi perfecţionare profesionalã a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care organizează cursurile, acestea fiind următoarele:

Page 5: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

a) cererea din care sã rezulte numele şi prenumele persoanei, tipul atestatului, categoriile şi subcategoriile de autovehicule pentru care se solicitã atestarea; b) actul de identitate; c) permisul de conducere auto; d) actul de studii; e) adeverinţã eliberatã de Direcţia Poliţiei Rutiere, din care sã rezulte cã solicitantul îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 5 alin.(1) lit. c), având valabilitate de 30 de zile; f) aviz medical şi psihologic, cu menţiunea "apt" pentru profesor de legislatie rutiera si/sau instructor de conducere auto; g) certificatul de cazier judiciar din care sa rezulte ca solicitantul îndeplineşte condiţiile prevazute la art. 5, alin. (1), lit. f). Art. 13. - (1) Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutierã şi/sau de instructor de conducere auto susţinut de către persoanele care au absolvit cursurile de pregătire profesională prevăzute la art.6, va consta în urmãtoarele probe: a) probã scrisã, eliminatorie, privind cunoaşterea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilã cu 60 de întrebãri; b) probã oralã pentru evaluarea capacitãţilor psihopedagogice, ca va consta intr-un subiect din domeniul respectiv; c) proba practica de conducere in poligon, în cazul instructorilor de conducere auto. (2) Conţinutul probelor de examen prevăzute la alin.(1) vor fi stabilite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (3) Pentru promovarea examenului prevăzut la alin.(1) trebuie sã se rãspundã corect la cel puţin 54 de întrebãri din testul tip grilã pentru profesorii de legislaţie rutierã, respectiv la 48 de întrebãri pentru instructorii de conducere auto, urmând ca la proba oralã si, după caz, la proba practică, aceştia sã fie declaraţi admişi. Art. 14. - (1) Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutierã şi/sau de instructor de conducere auto susţinut de către persoanele care au absolvit cursurile de perfecţionare profesională prevăzute la art.6, va consta într-o probã scrisã privind cunoaşterea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilã cu 60 de întrebãri, stabilite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (2) Pentru promovarea examenului prevăzut la alin.(1) trebuie sã se rãspundã corect la cel puţin 54 de întrebãri din testul tip grilã pentru profesorii de legislaţie rutierã, respectiv la 48 de întrebãri pentru instructorii de conducere auto. Art. 15. - La încheierea examenului prevăzut la art. 13 şi la art. 14 se va întocmi situaţia rezultatelor obţinute de către participanţii la examen, aceasta fiind semnată de către toţi membrii comisiei de examinare şi va fi păstrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

CAP. V Eliberarea atestatului

Art. 16. - Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. va elibera atestatul de profesor de legislaţie rutierã sau atestatul de instructor de conducere auto, după caz, persoanelor care au promovat examenul prevãzut la art.13 sau art. 14 prin care se confirmã dreptul acestora de a-şi desfãşura activitatea în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare. Art. 17. - (1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră sau instructor de conducere auto, au dreptul la o reexaminare în termen de 90 de zile de la data susţinerii examenului. (2) Persoanele declarate respinse la reexaminarea prevăzută la alin.(1) pot susţine un nou examen pentru atestare numai dupã absolvirea unui nou curs de pregãtire sau perfecţionare profesionalã, după caz. Art. 18. - Perioada de valabilitate a atestatului de profesor de legislaţie rutierã sau de instructor de conducere auto este de 5 ani de la data eliberãrii. Matca fiecãrui atestat împreunã cu situaţia întocmită conţinând rezultatele obţinute de către participanţii la examen se pãstreazã la Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. pentru o perioadã de 5 ani.

Page 6: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

Art. 19. - (1) Atestatele de profesor de legislaţie rutierã sau de instructor de conducere auto sunt documente prevãzute cu serie şi numãr. (2) Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. va ţine evidenţa tuturor atestatelor eliberate şi va comunica de îndatã eliberarea lor la Direcţia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. (3) Modelul atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi modelul atestatului de instructor de conducere auto este prevăzut în anexa nr.1a, respectiv anexa nr.1b la prezentele norme.

CAP. VI Suspendarea si anularea atestatului

Art. 20. - (1) Atestatul de profesor de legislaţie rutiera sau atestatul de instructor de conducere auto se suspendă de către Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pe o perioada de 3 luni, în următoarele cazuri:

a) când a fost începută urmărirea penala pentru comiterea unei din infracţiunile prevăzute la art.5 lit. f); b) când nu a respectat planul de învăţământ minimal sau conţinutul programelor de instruire teoretică; c) când a efectuat pregătirea teoretică cu o persoana care nu are încheiat un contract de şcolarizare cu şcoala de conducători auto; d) când nu a prezentat, la cererea organelor de control, documentele prevăzute de reglementările în vigoare a se afla în limita competenţelor acestuia; e) când a consimţit la completarea fişei de şcolarizare, fără respectarea prevederilor legale; f) când a consimţit la începerea pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere, fără ca persoana în cauză să fi parcurs anterior, în totalitate, pregătirea teoretică; g) când nu a finalizat pregătirea teoretică printr-o probă scrisă sub forma testului prevăzut în anexa…. h) când nu a respectat durata orelor de pregătire teoretică;

l) când nu a elaborat unităţilor de conţinut (lecţii). (2) Atestatul de instructor de conducere auto se suspendă de către Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

pe o perioada de 3 luni, în următoarele cazuri: a) când a fost începută urmărirea penala pentru comiterea unei din infracţiunile prevăzute la art.5 lit. f); b) când a efectuat pregătirea practică fără a încheia în prealabil un contract cu o şcoala de conducători auto; c) când nu a respectat planul de învăţământ minimal sau conţinutul programelor de instruire practică; d) când a efectuat pregătirea practică cu o persoana care nu are încheiat un contract de şcolarizare cu şcoala de conducători auto; e) când a efectuat pregătirea practică cu o persoana care nu a absolvit în prealabil pregătirea teoretică; f) când nu a prezentat, la cererea organelor de control, documentele prevăzute de reglementările în vigoare a se afla în limita competenţelor acestuia; g) când a completat fişa de şcolarizare, fără a respectarea prevederilor legale. h) la reclamaţii repetate din partea persoanelor pregătite cu privire la calitatea pregătirii practice sau

comportamentul acestuia pe perioada pregătirii practice; i) când nu a finalizat pregătirea practică printr-o evaluare a persoanei care cu care a efectuat pregătirea; j) când a consimţit la completarea fişei de şcolarizare, fără respectarea prevederilor legale;

k) când nu a respectat durata orelor de pregătire practică; l) când nu a elaborat unităţile de conţinut (lecţii). (3) În cazul suspendării exercitării dreptului de conducere a autovehiculelor, se va proceda la suspendarea atestatului instructorului de conducere auto pe perioada respectivă. Art. 21. - (1) Atestatul de profesor de legislaţie rutierã sau de instructor de conducere auto se anulează de cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. în următoarele cazuri: a) la a treia suspendare; b) nu mai sunt întrunite condiţiile prevãzute la cap. II; c) profesorul de legislaţie rutierã/instructorul de conducere auto nu a urmat un curs de perfecţionare profesionalã pânã la expirarea termenului de valabilitate a atestatului; d) atestatul a fost obţinut prin încãlcarea prevederilor legale.

Page 7: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

(2) Direcţia Poliţiei Rutiere şi Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sau Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor al Institutiei Prefectului va comunica Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. ori de câte ori constatã o modificare a condiţiilor iniţiale de acordare a atestatului referitoare la suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce sau la anularea permisului de conducere.

CAP. VII Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 22 - (1) Atestatele de profesor de legislaţie rutieră şi atestatele de instructor de conducere auto valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi menţin valabilitatea. (2) Titularii atestatelor de profesor de legislaţie rutieră şi atestatelor de instructor de conducere auto pot urma cursurile de perfecţionare profesională, până la expirarea valabilităţii acestora, cu exceptarea condiţiilor de studii prevăzute la art.3 şi art.4.

Page 8: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

Anexa nr. 2 la Ordinul M.T.C.T./M.A.I./M.E.C. Nr. …………/…………/……….

Programa de învăţământ

a şcolilor de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere

Page 9: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

Anexa nr. 3 la Ordinul M.T.C.T./M.A.I./M.E.C. Nr. …………/…………/……….

Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art.1. - Prezenta Metodologie reglementează modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere în cadrul şcolilor de conducători auto autorizate, conform prevederilor legale.

Art.2. - Pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate pe baza prezentei Metodologii şi în condiţiile prevăzute în contractul de şcolarizare încheiat între persoana solicitantă, în calitate de beneficiar, şi şcoala de conducători auto, în calitate de prestator.

Art.3. - Personalul şcolilor de conducători auto trebuie să respecte toate reglementările privind organizarea, desfăşurarea activităţilor de pregătire şi prezentarea candidaţilor în vederea examinării pentru obţinerea permisului de conducere, având obligaţia să folosească numai formularele tipizate, prevăzute în anexele la prezenta Metodologie.

Art.4. - (1) Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto răspunde de organizarea şi desfăşurarea pregătirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere în cadrul şcolilor de conducători auto.

(2) Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele persoanei care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, completate cu prevederile prezentei Metodologii, vor fi stabilite de angajator, prin decizie scrisă, care constituie parte integrantă a contractului de muncă al angajatului care îndeplineşte această funcţie.

Art.5. - Persoanele care solicită servicii de pregătire teoretică şi/sau pregătire practică în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să se adreseze unei şcoli de conducători auto autorizată.

CAPITOLUL II Beneficiarii pregătirii

Art.6. - (1) Şcolile de conducători auto pot presta, la cerere, cursuri de pregătire teoretică şi/sau

pregătire practică în conducerea autovehiculelor, în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi cursuri de conducere preventivă şi prim ajutor, după caz; (2) Pregătirea practică pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru oricare din categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, se poate efectua şi de către un instructor de conducere auto atestat în condiţiile prevederilor legale, care a încheiat un contract cu şcoala de conducători auto în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică. (3) Contractul dintre şcoala de conducători auto şi instructorul de conducere auto în vederea pregătirii practice a cursanţilor va conţine cel puţin următoarele prevederi:

Page 10: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

a) datele de identificare ale părţilor contractante; b) obiectul contractului; c) obligaţiile părţilor; d) durata contractului; e) clauze. Art.7. - (1) Între beneficiarul pregătirii şi şcoala de conducători auto se încheie un contract de

şcolarizare, semnat de părţi, care va fi înregistrat la şcoala de conducători auto în registrul de evidenţă a cursanţilor. Registrul de evidenţă a cursanţilor va fi sigilat, numerotat şi înregistrat la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Registrul de evidenţă a cursanţilor poate fi ţinut şi pe suport magnetic.

(2) Modelul Registrului de evidenţă a cursanţilor este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta Metodologie.

Art.8. - Persoana care solicită pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie aptă din punct de vedere medical; b) să fi obţinut recomandarea de a urma pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere,

eliberată după evaluarea psihologică obligatorie; c) să nu fie condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivată pentru o infracţiune

prevăzută de legislaţia specifică circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau furt al unui autovehicul, cu excepţia situaţiilor în care dovedeşte că a intervenit una din condiţiile prevăzute de art.116 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobată prin Legea nr.49/2006, pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere auto;

d) să facă dovada absolvirii, cel puţin, a cursurilor primare. Art.9. - (1) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 8 se face prin depunerea de către

solicitant la sediul şcolii de conducători auto, până la data începerii pregătirii, a următoarelor documente: a) actul de identitate, în copie; b) permisul de conducere, în copie, după caz; c) certificat medical; d) aviz de evaluare psihologică, fişă de evaluare psihologică, fişă de consiliere rutieră, după caz; e) diploma de studii, în copie; f) cazierul judiciar.

(2) În cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.8, acestuia i se va atribui un număr de înscriere în Registrul de evidenţă a cursanţilor, număr care va fi înscris şi în contractul de şcolarizare încheiat cu şcoala de conducători auto, precum şi în caietul cursantului şi fişa de şcolarizare.

Art.10. - Începând cu data depunerii documentelor prevăzute la art. 9 şi până la data prezentării la examenul în vederea obţinerii permisului de conducere, persoana care beneficiază de servicii de pregătire are obligaţia să înştiinţeze în scris conducerea şcolii de conducători auto despre orice modificare apărută cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8.

CAPITOLUL III Organizarea pregătirii

Art.11. - (1) Pregătire persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se organizează pe

serii, divizate, pe grupe de cursanţi, dacă este cazul. (2) Persoanele care solicită suplimentarea pregătirii teoretice şi/sau practice, pot beneficia la cerere

de aceste servicii în afara cadrului organizatoric prevăzut la acest capitol. Art.12. - (1) Seriile, respectiv grupele de cursanţi, se formează periodic de către persoana care

conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, pe baza contractelor de şcolarizare înregistrate în registrul de evidenţă al cursanţilor.

(2) Grupa este unitatea organizatorică de bază a activităţilor de pregătire teoretică, formată din cel mult 30 de persoane, care solicită pregătirea în vederea obţinerii uneia şi aceleaşi categorii de permis de conducere.

Page 11: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

(3) Grupele de cursanţi se vor forma astfel încât să nu se depăşească numărul de cursanţi stabiliţi la autorizarea şcolii de conducători auto, în funcţie de capacitatea sălii/sălilor de curs.

(4) Seria reprezintă unitatea organizatorică care reuneşte grupele de cursanţi care încep şi termină pregătirea la aceeaşi dată.

Art.13. - Pentru fiecare grupă de cursanţi constituită se vor întocmi, de către persoana care conduce şi organizează activitatea de instruire, următoarele documente de şcolarizare:

a) tabelul nominal al grupei de cursanţi, după modelul prezentat în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie;

b) orarul, reprezentând desfăşurătorul programului de pregătire teoretică, după modelul prezentat în anexa nr. 3 la prezenta Metodologie;

c) catalogul, după modelul prezentat în anexa nr. 4 la prezenta Metodologie. Art.14. - (1) La stabilirea orarului se va avea în vedere faptul că activitatea de pregătire a grupei de

cursanţi constituite poate începe numai după înregistrarea tabelului şi orarului, la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în raza căreia se află şcoala de conducători auto.

(2) Persoanele care se adresează şcolii de conducători auto printr-o cerere de servicii de pregătire după această dată, vor fi cuprinse în programul de pregătire organizat pentru grupele, respectiv seriile formate ulterior acestei date.

Art.15. - (1) Persoanele care solicită pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere pot începe pregătirea numai în condiţiile în care au încheiat un contract de şcolarizare cu şcoala de conducători auto.

(2) În cazul pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere pentru oricare din categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, contractul de şcolarizare va prevede că pregătirea practică se va efectua în cadrul şcolii de conducători auto sau cu un instructor atestat care are încheiat un contract cu respectiva şcoală de conducători auto.

(3) Contractul de şcolarizare se încheie, de către şcoala de conducători auto, individual cu fiecare solicitant şi cuprinde cel puţin prevederile din contractul cadru de şcolarizare.

(4) Modelul contractului cadru de şcolarizare este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta Metodologie. (5) Contractul de şcolarizare încheiat cu minori trebuie să fie semnat de unul dintre părinţi sau de

persoana care are calitatea de tutore. Art.16. - Cursanţii cuprinşi în programul de pregătire vor fi informaţi de către persoana care

conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, cu privire la condiţiile de şcolarizare, precum şi asupra conţinutului programei şi orarului de desfăşurare a cursului, cel târziu cu ocazia primei zile de pregătire. programată.

Art.17. - (1) Odată cu semnarea contractului de şcolarizare, cursanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 li se vor înmâna de către persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, următoarele documente:

a) un exemplar din contractul de şcolarizare; b) caietul cursantului, al cărui model este prezentat în anexa nr. 6 la prezenta Metodologie. (2) În timpul tuturor activităţilor de pregătire, cursanţii au obligaţia de a avea asupra lor, pe lângă

actul de identitate, şi caietul cursantului pe care le va prezenta, la cerere, reprezentanţilor organelor de control sau personalului din cadrul şcolii de conducători auto.

Page 12: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

CAPITOLUL IV

Procesul de învăţământ

A. Organizarea procesului de învăţământ

Art.18. - (1) Pentru a putea urma pregătirea practică, cursanţii trebuie să absolve în prealabil pregătirea teoretică.

(2) Programul de pregătire teoretică şi programul de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se va elabora cu respectarea planului de învăţământ minimal prevăzut de prezentul Ordin, corespunzător categoriei/subcategoriei de permis de conducere pentru care se solicită pregătirea.

(3) Şcolile de conducători auto ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării vor elabora planul de învăţământ propriu în condiţiile respectării Planului de învăţământ prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art.19. - Disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, cu excepţia disciplinei „prim ajutor”, pot fi susţinute numai de către profesori de legislaţie rutieră sau instructori de conducere auto, după caz, atestaţi în condiţiile prezentului ordin, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art.20. - (1) Atestatul de profesor de legislaţie rutieră conferă titularului dreptul de a susţine toate disciplinele teoretice prevăzute în planul de învăţământ, cu excepţia disciplinei „prim ajutor”.

(2) Atestatul de instructor de conducere auto conferă titularului dreptul de a susţine activităţile de pregătire practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi dreptul de a efectua pregătirea teoretică la disciplina controlul şi întreţinerea autovehiculelor, corespunzător categoriilor pentru care este atestat.

Art.21. - Disciplina „prim ajutor” poate fi susţinută numai de cadre medicale calificate, absolvente ale unui institut de studii superioare de lungă durată.

Art.22. - (1) Pregătirea teoretică şi pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se desfăşoară conform orarului întocmit, pe baza planului de învăţământ.

(2) Conţinutul programelor de pregătire teoretică va fi întocmit în conformitate cu programele de învăţământ prevăzute de prezentul ordin.

Art.23. - (1) Pregătirea practică în conducerea autovehiculelor se va efectua conform unui orar individual întocmit de instructorul de conducere auto şi stabilit de comun acord cu beneficiarul serviciilor de pregătire.

La elaborarea şi stabilirea programului de pregătire practică, corespunzător categoriei/subcategoriei de permis de conducere pentru care se face pregătirea, instructorul de conducerea auto trebuie să aibă în vedere:

a) respectarea numărului minim de ore, prevăzut în planul de învăţământ; b) parcurgerea tuturor etapelor şi obiectivelor prevăzute în caietul cursantului, specifice fiecărei

categorii/subcategorii de permis de conducere pentru care se efectuează instruirea; c) particularităţile individuale ale cursantului, conform fişei de evaluare psihologică; d) condiţiile de trafic şi de mediu. Art.24. - Pregătirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere se face numai

pe trasee stabilite de poliţia rutieră. Art.25. - Pe baza planului de învăţământ, a programelor de învăţământ şi a particularităţilor

diferitelor grupe de cursanţi, titularii disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ şi instructorii de conducere auto vor elabora proiectele unităţilor de conţinut (lecţiilor).

Art.26. - Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto răspunde de respectarea condiţiilor legate de asigurarea desfăşurării procesului de învăţământ, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea necesarului şi menţinerea în funcţie a personalului care asigură susţinerea programelor de pregătire, pentru respectarea orarului, precum şi de respectarea planului de învăţământ şi a programelor şcolare.

Page 13: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

Art.27. - De calitatea şi conţinutul programelor de pregătire răspund titularii disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ.

Art.28. - Instructorul de conducere auto răspunde de respectarea şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării programului de pregătire practică individuală a fiecărui cursant care i s-a repartizat în vederea pregătirii.

Art.29. - Profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto au obligaţia de a informa persoana care conduce şi organizarea activitatea şcolii de conducători auto, asupra condiţiilor de derulare a pregătirii.

Art.30. - (1) Persoanele cuprinse în procesul de pregătire au obligaţia de a participa la toate activităţile programate.

(2) Dacă nu este posibilă recuperarea orelor de pregătire teoretică prin participarea la activităţile altor grupe de cursanţi, susţinute de acelaşi titular de disciplină, persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto va asigura recuperarea orelor prin consultaţii individuale, putând aplica pentru acest serviciu tarife diferenţiate, stabilite prin contractul de şcolarizare încheiat.

Art.31. - În condiţiile în care o persoană cuprinsă în programul de pregătire absentează la mai mult de 20% din totalul orelor de pregătire, contractul de şcolarizare încheiat se reziliază din iniţiativa şcolii de conducători auto în condiţiile materiale prestabilite.

B. Durate normale

Art.32. - Durata unei ore de pregătire teoretică sau practică este de 50 minute. Art.33. - După fiecare oră de pregătire practică este obligatoriu să se ia o pauză de 10 minute. Cu acordul cursanţilor, se pot efectua 2 ore de pregătire consecutive, urmate de o pauză de 20 de minute.

Art.34. - Durata şedinţelor de pregătire teoretică programate pentru o grupă de cursanţi, indiferent de numărul disciplinelor prevăzute în orar, nu poate depăşi 4 ore pe zi.

Art.35. - Durata şedinţelor de pregătire practică programate pentru o persoană nu poate depăşi 2 ore pe zi.

Art.36. - Pe parcursul derulării activităţilor de pregătire practică în conducerea autovehiculelor, fiecare cursant trebuie să parcurgă la volanul autovehiculului din categoria/subcategoria pentru care solicită pregătirea, cel puţin distanţa efectivă prevăzută de planul de învăţământ.

Art.37. - Într-o lună calendaristică, un instructor de conducere auto, poate presta servicii de pregătire practică în conducerea autovehiculelor numai în condiţiile respectării legislaţiei specifice în domeniul muncii.

Art.38. - Pe parcursul derulării pregătirii practice se interzice efectuarea de servicii de transport public de marfă sau persoane.

C. Scutiri de la pregătirea teoretică

Art.39. - (1) Următoarele categorii de persoane sunt scutite, la cerere, de obligaţia de a frecventa orele de pregătire teoretică, la disciplinele:

a) „controlul şi întreţinerea autovehiculelor”, pentru persoanele care dovedesc că sunt absolvenţi de învăţământ superior tehnic în specialitatea autovehicule rutiere;

b) „prim ajutor”, pentru persoanele care fac dovada calificării în acest domeniu; c) legislaţie rutieră şi conducere preventivă, pentru persoanele titulare de atestat valabil de profesor

de legislaţie rutieră sau instructor de conducere auto. (2) Pentru a beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) persoanele în cauză vor depune la sediul

şcolii de conducători auto copii ale documentelor care susţin îndeplinirea condiţiilor specifice.. Art.40. - În cazurile prevăzute la art. 39 persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de

conducători auto are obligaţia de a consemna motivul scutirii în documentele de şcolarizare eliberate pentru persoana respectivă.

Page 14: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

D. Verificarea activităţilor de pregătire

Art.41. - Verificarea derulării pregătirii teoretice se face prin completarea la zi, de către titularii

disciplinelor care susţin aceste programe, a următoarelor documente: a) catalogul grupelor de cursanţi, prin înregistrarea absenţelor cursanţilor cuprinşi în programul de

pregătire respectiv prin operarea menţiunilor legate de recuperarea acestor ore; b) caietul cursantului care participă la programul de pregătire, prin confirmarea prezenţei acestora la

orele de pregătire teoretică; c) condica titularilor disciplinelor teoretice, după efectuarea fiecărei şedinţe de pregătire,

consemnând data, durata, grupa, disciplina şi titlul lecţiei efectuate. Modelul condicii titularilor disciplinelor teoretice este prezentat în anexa nr. 7 la prezenta Metodologie.

Art.42. - (1) Verificarea derulării activităţilor individuale de pregătire practică se face pe baza înregistrărilor operate de instructorii de conducere auto în caietul cursantului şi în foaia de parcurs. Modelul foii de parcurs este prezentat in anexa nr. 8 la prezenta Metodologie.

(2) Cu ocazia şedinţelor de pregătire practică, instructorul de conducere auto are obligaţia: a) de a confirma prin semnătură efectuarea orelor de pregătire practică precum şi a parcursului

efectiv, în caietul cursantului; b) de a consemna periodic în caietul cursantului rezultatul evaluării etapelor de pregătire practică

parcurse; c) de a solicita cursanţilor confirmarea efectuării orelor de pregătire practică precum şi a parcursului

efectiv, prin semnarea în foaia de parcurs. (3) Foaia de parcurs se eliberează zilnic fiecărui instructor de conducere auto. Art.43. - Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto va urmări şi

controla permanent derularea activităţilor de pregătire, dispunând măsurile organizatorice şi/sau administrative pentru asigurarea condiţiilor necesare respectării prevederilor prezentei Metodologii, precum şi a angajamentelor contractuale asumate de şcoala de conducători auto.

E. Documente şcolare

Art.44. - Pe toată durata efectuării programului de pregătire, titularii disciplinelor de pregătire teoretică prevăzute în planul de învăţământ vor prezenta organelor de control, la cerere, următoarele documente:

1 - planul de învăţământ şi programele şcolare pentru disciplinele predate; 2 - catalogul şi orarul grupelor de cursanţi cu care desfăşoară activităţi de pregătire; 3 - proiectele unităţilor de conţinut, vizate de persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii

de conducători auto; 4 - actul de identitate; 5 - atestatul de pregătire profesională care le conferă dreptul de a profesa în calitate de profesor de

legislaţie rutieră. Art.45. - Pe toată durata efectuării pregătirii practice în conducerea autovehiculelor, instructorii de

conducere auto vor deţine la bordul autovehiculului şi vor prezenta organelor de control documentele specifice conducătorilor auto, precum şi următoarele documente:

1 - foaia de parcurs, pentru ziua respectivă; 2 - caietul cursantului al cărui titular desfăşoară pregătirea practică; 3 - proiectele unităţilor de conţinut; 4 - atestat profesional valabil, care le conferă dreptul de a profesa în calitate de instructor de

conducere auto; 5 - legitimaţia de serviciu sau autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod

independent, după caz.

Page 15: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

CAPITOLUL V Finalizarea pregătirii

Art.46. - (1) Pregătirea teoretică se finalizează cu o probă scrisă constând într-un test susţinut în

faţa comisiei formate din persona desemnată să organizeze şi să conducă activitatea şcolii de conducători auto şi cel puţin un profesor de legislaţie rutieră.

(2) Cursanţii care se pregătesc în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1, vor susţine, suplimentar faţă de prevederile alin.(1), un test cu întrebări specifice.

(3) Comisia de testare se va numi prin decizie de către conducerea şcolii de conducere auto. Art.47. Membrii comisiei au obligaţia să identifice persoanele care se prezintă la examen pe baza

actului de identitate şi a caietului cursantului.

Art.48. - (1) Examinarea se va face pe baza unui test tip grilă cu 26 de întrebări cu patru variante de răspuns, dintre care una corectă, care conţin întrebări din programa disciplinelor predate, structurate în raport cu ponderea acestora în planul de învăţământ.

(2) Testul cu întrebări specifice prevăzut la art.46 alin.(2) va consta dintr-un chestionar tip grilă cu 15 întrebări specifice cu patru variante de răspuns, dintre care una corectă.

(2) Testul va fi elaborat exclusiv pe baza unor materiale publicate. Art.49. - (1) Rezultatul examenului de absolvire se va comunica individual cursanţilor în aceiaşi zi, imediat după corectarea lucrărilor.

(2) Pentru promovarea examenului trebuie să se răspundă corect la cel puţin 85% din numărul total de întrebări.

(3) Cursanţii au obligaţia să semneze fişele de examinare pentru luarea la cunoştinţă a rezultatului examinării. Modelul fişei de examinare este prezentat în anexa nr. 9 la prezenta Metodologie.

(4) Fiecare persoană examinată are dreptul de a fi informată asupra erorilor comise la test, înaintea semnării fişei de examinare.

Art.50. - Rezultatele examinării vor fi înscrise în catalogul fiecărei grupe de cursanţi şi vor fi validate prin semnătură de către membrii comisiei.

Art.51. - (1) Persoanele care nu au promovat sau nu s-au prezentat la examenul de absolvire, se pot prezenta la o nouă examinare la data şi ora comunicată de comisie.

(2) Datele şi orele la care se organizează o nouă examinare se vor afişa la sediul şcolii de conducători auto.

Art.52. - Finalizarea pregătirii teoretice pentru persoanele care nu au promovat sau nu s-au prezentat la reexaminare, se va face în condiţiile contractuale prestabilite.

Art.53. - (1) La finalul programului de pregătire practică în conducerea autovehiculelor, instructorul de conducere auto va proceda la evaluarea individuală a fiecărui cursant, consemnând în catalog şi în caietul cursantului rezultatul acestei evaluări finale prin acordarea unui calificativ, de la insuficient la foarte bine.

(2) Cursantul va semna în caietul cursantului pentru luare la cunoştinţă a rezultatului evaluării finale.

(3) În cazul în care cursantul are obiecţii cu privire la rezultatul evaluării, instructorul de conducere auto este obligat să solicite ca evaluarea finală să se repete în prezenţa persoanei care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, care în urma reevaluării va contrasemna în documentele menţionate la alin. (1).

Art.54. - (1) Pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere se consideră încheiată în condiţiile în care, în urma evaluării finale, cursantul a obţinut cel puţin calificativul „bine”.

(2) Dacă în urma evaluării se constată că nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin.(1), pregătirea practică a persoanei respective se continuă, în condiţii contractuale prestabilite.

Art.55. - Pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere se consideră finalizată dacă din documentele şcolare, întocmite în condiţiile prezentei hotărâri, reiese că persona în cauză:

Page 16: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

a) a efectuat în totalitate numărul de ore de pregătire teoretică şi pregătire practică stabilite prin contractul de şcolarizare;

b) a absolvit programul de pregătire teoretică şi/sau pregătire practică în raport cu solicitarea exprimată prin cerere;

c) îndeplineşte condiţiile iniţiale de admitere la curs. Art.56. - (1) În urma definitivării serviciilor de pregătire, fiecare persoană titulară de contract are

dreptul la eliberarea adeverinţei de şcolarizare pe baza căreia se completează fişa de şcolarizare în care se consemnează şi avizul medicului "apt pentru conducerea autovehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se solicită examinarea. Fişa medicală se păstrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul. (2) Fişa de şcolarizare se completează în două exemplare originale, dintre care un exemplar se ataşează la dosarul de examinare şi un exemplar se ataşează la dosarul grupei din care face parte candidatul.

CAPITOLUL VI Transferul la altă şcoală

Art.57. - În situaţia rezilierii contractului de şcolarizare pe motivul transferului la altă şcoală de

conducători auto, persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto are obligaţia de a elibera, persoanei titulare de contract, următoarele documente:

a) caietul cursantului completat la zi, încheiat barat cu menţiunea “transfer”, semnată şi ştampilată; b) documentele personale depuse de titular la sediul şcolii de conducători auto, aceasta păstrând

copiile acestor documente. Art.58. - (1) Şcoala de conducători auto care înregistrează solicitări de servicii de pregătire din

partea persoanelor care au frecventat programul de pregătire al unei alte şcoli, are dreptul să procedeze la integrarea în procesul de pregătire propriu a acestor persoane, în vederea finalizării pregătirii, cu echivalarea orelor de pregătire efectuate la altă şcoală, în condiţiile respectării planului de învăţământ minimal raportat la situaţia persoanei.

(2) În situaţia echivalării totale sau parţiale a orelor de pregătire efectuate, la cererea depusă în acest sens de către solicitant, se vor anexa documentele prevăzute la art. 57.

CAPITOLUL VII

Arhivarea documentelor şcolare

Art.59. - (1) Registrul de evidenţă a cursanţilor şi documentele şcolare ale persoanelor şcolarizate se vor arhiva şi păstra cel puţin 3 ani la sediul şcolii de conducători auto.

(2) Documentele arhivate vor fi structurate pe grupe şi serii de cursanţi. Art.60. - (1) Dosarul arhivat al fiecărei grupe de cursanţi, întocmit în conformitate cu

reglementările în vigoare, va conţine următoarele documente: a) tabelul nominal; b) orarul şi catalogul; c) contractele de şcolarizare; d) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1); e) copii ale documentelor personale pe baza cărora s-au acordat de scutiri parţiale de la program; f) fişele de examinare ale fiecărui cursant; g) fişa de şcolarizare. (2) Foile de parcurs ale instructorilor de conducere auto, angajaţi ai şcolii de conducători auto, vor fi

arhivate în ordine cronologică, pe fiecare instructor în parte, pentru o perioadă de 3 ani. (3) Foile de parcurs ale instructorului de conducere auto care a încheiat contract cu şcoala de

conducători auto, se vor fi arhiva de către acesta, în ordine cronologică, pentru o perioadă de 3 ani.

Page 17: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

Art.61. - (1) Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto are obligaţia să pună la dispoziţia organelor de control documentele arhivate şi, la cerere, să furnizeze date referitoare la conţinutul acestora. (2) Obligaţia prevăzută la alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi instructorilor de conducere auto care au încheiat contract cu şcoala de conducători auto.

CAPITOLUL VIII Controlul activităţii şcolilor de conducători auto

Art.62. - Inspecţia şi controlul modului de respectare al prevederilor prezentei Metodologii, precum

şi a normelor în vigoare care reglementează domeniul pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează:

a) la sediul şcolilor de conducători auto, de către personalul desemnat în acest scop al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

b) în trafic, de către personalul desemnat în acest scop al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., precum şi de ofiţeri/subofiţeri ai poliţiei rutiere.

Art.63. - În cadrul controlului în trafic personalul menţionat la art. 62 are dreptul de a verifica concordanţa dintre înscrisurile din documentele prevăzute în prezenta Metodologie şi identitatea persoanelor care efectuează instruirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere.

Art.64. - (1) La efectuarea controlului la sediul şcolilor de conducători auto, personalul menţionat la art. 62 are dreptul să pătrundă, în timpul programului de lucru, atât în spaţiile în care şcoala îşi desfăşoară activitatea cât şi în vehiculele deţinute de aceasta.

(2) La efectuarea controlului la sediul şcolilor de conducători auto, acestea au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de către personalul menţionat la art. 62.

CAPITOLUL IX Răspunderi şi sancţiuni

Art.65. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei Metodologii atrage suspendarea sau anularea autorizaţiei

şcolii de conducători auto, după caz. Art.66. - Suspendarea, respectiv anularea autorizaţiei şcolii de conducători auto se face de către

Autoritatea Rutieră Romană - A.R.R., în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la prevederile prezentei Metodologii.

Art.67. - (1) Abaterile grave pentru care se suspendă autorizaţia şcolii de conducători auto sunt: a) efectuarea pregătirii teoretice sau instruirii practice cu o persoană cu care nu s-a încheiat contract de

şcolarizare sau cu care s-a încheiat un contract care nu corespunde modelului de contract cadru prevăzut de prezenta Metodologie;

b) nerespectarea planului de învăţământ; c) efectuarea disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ de către persoane care nu au calitatea de

profesor de legislaţie rutieră sau instructor de conducere auto; d) începerea pregătirii practice cu persoane care nu au terminat pregătirea teoretică; e) nedeţinerea sau neprezentarea documentelor prevăzute la art. 44 şi art. 45, la cererea organelor de

control; f) finalizarea pregătirii teoretice şi a pregătirii practice fără promovarea, de către cursant, a testului tip

grilă şi/sau obţinerea cel puţin a calificativului „bine” la pregătirea practică; g) eliberarea fişei de şcolarizare cursanţilor fără respectarea prevederilor prezentei Metodologii;

i) efectuarea activităţii de pregătire practică în vederea obţinerii permisului de conducere de către un instructor de conducere auto cu care şcoala nu a încheiat contract; j) obstrucţionarea de către personalul şcolii de conducători auto a controlului în trafic sau la sediul acesteia;

k) efectuarea disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ de către profesori de legislaţie rutieră sau instructori de conducere auto, cu atestatul suspendat;

Page 18: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

l) nerespectarea de către şcolile de conducători auto a prevederilor prezentei Metodologii privind suspendarea din funcţie a profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto; m) netransmiterea în termenul prevăzut a listei cuprinzând instructorii de conducere auto cu care şcoala de conducători auto a încheiat contracte în vederea pregătirii practice a cursanţilor.

(2) Autorizaţia şcolii de conducători auto se suspendă după a doua constatare a săvârşirii următoarelor abateri: a) efectuarea pregătirii teoretice sau pregătirii practice cu un cursant care nu a fost introdus într-o serie sau grupă de pregătire pentru care a fost transmis la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. tabelul nominal şi orarul; b) netransmiterea la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. a tabelului nominal şi a orarului pentru fiecare serie sau grupă, înainte de începerea pregătirii; c) nerespectarea conţinutului programelor de pregătire teoretică şi pregătire practică; d) efectuarea pregătirii practice de către un cursant care nu a absolvit în prealabil pregătirea teoretică; d) nerespectarea orarului întocmit pentru o grupă de pregătire şi transmis Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.; e) formarea de grupe de pregătire în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta Metodologie;

f) nerespectarea duratei orelor de pregătire teoretică sau şi/pregătire practică, precum şi a duratei pauzelor corespunzătoare;

g) nerespectarea numărului maxim de ore pe care instructorul de conducere auto le poate presta într-o zi sau lună;

h) necompletarea catalogului, caietului cursantului, condicii titularilor disciplinelor teoretice sau foii de parcurs;

i) neînscrierea datelor prevăzute în registrul de evidenţă al cursanţilor al şcolii de conducători auto; j) neeliberarea documentelor prevăzute de prezentul regulament în situaţia rezilierii contractului de

şcolarizare pe motivul transferului la altă şcoală de conducători auto; k) neelaborarea unităţilor de conţinut (lecţii) de către titularilor disciplinelor teoretice şi instructorii de conducere auto; l) efectuarea de servicii de transport public de mărfuri sau persoane cu autovehiculele utilizate la pregătirea practică a cursanţilor, pe timpul pregătirii acestora.

(3) Perioadele de suspendare ale autorizaţiei şcolii de conducători auto sunt: - o lună în cazul primei suspendări; - 3 luni la a doua suspendare.

(4) În cazul în care autorizaţia este suspendată şi se continuă efectuarea pregătirii teoretice sau practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, aceasta se anulează.

CAPITOLUL X Dispoziţii finale

Art. 68. - Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto are obligaţia: a) să îmbunătăţească permanent baza materială de pregătire teoretică şi pregătire practică; b) să promoveze permanent în activitatea de învăţământ metode, procedee şi mijloace moderne; c) să urmărească, prin instructorii de conducere auto angajaţi, comportamentul cursanţilor, hotărând,

dacă este cazul, întreruperea pregătirii celor care prezintă manifestări incompatibile cu calitatea de conducător auto;

d) să verifice documentelor depuse de către solicitanţi la sediul şcolii de conducători auto privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.8, urmând ca în cazul constatării neîndeplinirii acestor condiţii, să înştiinţează solicitantul în acest sens.

Art. 69. - Persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto are dreptul să solicite examinarea medicală sau evaluarea psihologică a instructorului de conducere auto în cazul:

a) producerii unui accident de circulaţie; b) înregistrării unor sesizări privind comportamentul necorespunzător în relaţiile cu persoanele

pregătite sau cu reprezentanţii autorităţilor;

Page 19: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

c) constatării randamentului slab în procesul de instruire. Art.70. - (1) Conducerea şcolii de conducători auto este obligată să ia măsura suspendării din

funcţie a profesorului de legislaţie rutieră sau a instructorului de conducere auto în următoarele situaţii: a) în cazul în care acesta are aviz medical sau psihologic nefavorabil, sau dacă acesta refuză

prezentarea avizului medical sau psihologic solicitat, în condiţiile legii; b) a expirat termenul de valabilitate a atestatul profesional al cărui titular este; c) atunci când este sesizată că împotriva acestuia s-a declanşat o procedură penală sau

administrativă, în legătură cu activitatea profesională sau pentru fapte incompatibile cu calitatea acestuia; d) i s-a suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie ori când permisul de

conducere a fost retras sau anulat. (2) Asupra deciziei de suspendare din funcţie, emise în condiţiile prevăzute la alin. (1), se poate

reveni numai în condiţiile încetării motivelor care au stat la baza acesteia. Art.71. - Titularii disciplinelor teoretice şi instructorii de conducere auto vor fi suspendaţi din

funcţie, pe o durată corespunzătoare unui ciclu de pregătire, dacă, pe baza documentelor şcolare, se constată în mod repetat că:

a) efectuează instruirea în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta Metodologie; b) nu respectă orarul sau programul de pregătire individual al cursantului stabilite în condiţii

contractuale; c) coeficientul de promovabilitate al persoanelor care susţin examenul de absolvire organizat de

şcoala de conducători auto este sub 60%. Art.72. - (1) Prevederile prezentei Metodologii se vor aplica începând cu organizarea pregătirii

primei serii, respectiv grupe de cursanţi constituite pe baza înregistrării contractelor de şcolarizare, operate după intrarea în vigoare a acesteia.

(2) Şcolilor de conducători auto vor lua măsuri pentru ca la data intrării în vigoare a prezentei Metodologii să dispună de toate materialele şi logistica necesară desfăşurării procesului de învăţământ în condiţiile prevederilor acesteia. Art.73. – (1) În vederea îmbunătăţirii continue a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto va organiza trimestrial şedinţe de perfecţionare metodică pentru personalul angajat al şcolii, la care poate invita reprezentanţi ai organelor de poliţie, precum şi alţi specialişti în domeniul pregătirii şi examinării conducătorilor auto.

(2) Cu ocazia şedinţelor prevăzute la alin.(1) se va întocmi un proces verbal, semnat de toţi participanţii, în care se vor consemna temele dezbătute. Art. 74. - Şcolile de conducători auto vor transmite agenţiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna precedentă, lista cuprinzând instructorii de conducere auto cu care acestea au încheiat contracte în vederea pregătirii practice a cursanţilor. Art. 75 - Listele cuprinzând şcolile de conducãtori auto, profesorii de legislatie rutiera si instructorii de conducere auto vor fi transmise de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. unitãţilor teritoriale de poliţie rutierã competente, potrivit legii, precum si Institutiei prefectului - serviciul regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, fiind actualizate ori de câte ori este necesar.

Page 20: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI TRANSPORT RUTIER

APROB

MINISTRU

RADU MIRCEA BERCEANU

REFERAT DE APROBARE

Creşterea siguranţei rutiere reprezintă una dintre principalele componente ale strategiei politice în domeniul transporturilor rutiere având ca finalitate diminuarea numărului de accidente rutiere grave soldate cu pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale semnificative şi deteriorarea mediului.

Siguranţa rutieră depinde, printre altele, şi de modul în care se efectuează pregătirea

viitorilor conducători auto în cadrul şcolilor de profil. În acest context un element important îl reprezintă creşterea calităţii pregătirii teoretice şi practice oferite de şcolile de conducători auto.

Calitatea pregătirii în şcolile de conducători auto este dependentă direct de mai mulţi factori

ca: nivelul de calificare al instructorilor de conducere auto, al profesorilor care predau disciplinele teoretice, de numărul de ore alocat fiecărei discipline, de calitatea bazei materiale utilizate în procesul de pregătire, etc.

Un alt element important în creşterea calităţii pregătirii în şcolile de conducători auto îl

reprezintă controlul permanent al procesului de învăţământ, precum şi posibilitatea luării măsurilor legale imediate in cazul în care sunt constatate disfuncţionalităţi.

În acest sens, la începutul anului 2006, a fost efectuat un audit al şcolilor de conducători

auto din România, de către experţi olandezi, care, în raportul final întocmit, au prezentat o serie de deficienţe în desfăşurarea acestei activităţi:

- stare tehnică precară a vehiculelor în special pentru categoriile C, D şi E; - vechimea parcului de autovehicule pentru categoriile C şi D; - lipsa materialului didactic modern (soft-uri pentru disciplinele de pregătire teoretică,

simulatoare auto, video proiectoare, etc.). Legislaţia actuală privind autorizarea şcolilor de conducători auto, respectiv Ordinul

ministrului transporturilor nr. 146/1999 pentru aprobarea Părţii I – Norme de autorizare a şcolilor de conducători auto – din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, s-a dovedit nu numai insuficientă ci şi, datorită faptului că a fost elaborată în anul 1999, neadaptată cerinţelor actuale.

Page 21: Ordin comun final - autocompany.ro comun final.pdfArt. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile comune ale ministrului transporturilor şi

Prin acest proiect de ordin se vizează înlăturarea acestor neconformităţi prin reglementarea modului de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere în cadrul şcolilor de conducători auto autorizate în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, prin promovarea acestui proiect se acoperă o lacună în legislaţia actuală

privind şcolile de conducători auto prin instituirea unor reguli clare privind procesul de pregătire teoretică şi instruire practică, de urmărire şi verificare a desfăşurării acestora, prin definirea relaţiilor contractuale dintre şcoală şi cursant, prin crearea cadrului legal privind inspecţia şi controlul modului de respectare al prevederilor legale, precum şi a normelor în vigoare care reglementează domeniul pregătirii profesionale în vederea obţinerii permisului de conducere, toate acestea creând premiza creşterii calităţii activităţii şcolilor de conducători auto.

În contextul intrării în vigoare a noilor prevederi privind circulaţia pe drumurile publice stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobată prin Legea nr.49/2006, s-a creat cadrul necesar pentru promovarea unui ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului educaţiei şi cercetării privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, programa de învăţământ a şcolilor de conducători auto şi metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere.

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de ordin comun pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, Programei de învăţământ a şcolilor de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere şi a Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere, pe care îl supunem spre aprobare.

DIRECTOR GENERAL

SORIN SÎRBU