of 28 /28
ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 28 noiembrie 2016 Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.769 din 10 octombrie 2016 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile: - titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: ART. I Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În tot cuprinsul anexelor nr. 1 şi 2, sintagma "Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute" se înlocuieşte cu sintagma "Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi". 2. În anexa nr. 1, după tabelul 1 al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi se introduce tabelul 2 "Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de

ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN...

Page 1: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări deSănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special aindicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferenteprogramelor/subprogramelor naţionale de sănătate curativeEMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 28 noiembrie 2016

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.769 din 10 octombrie 2016 al directoruluigeneral al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile: - titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătatepentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentruaprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curativepentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cumodificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale deAsigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şicompletările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

ART. I Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentruaprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi aMetodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale desănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completeazădupă cum urmează: 1. În tot cuprinsul anexelor nr. 1 şi 2, sintagma "Programul naţional de oncologie -Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiiloracute" se înlocuieşte cu sintagma "Programul naţional de oncologie - Subprogramul dediagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prinimunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară lacopii şi adulţi". 2. În anexa nr. 1, după tabelul 1 al Programului naţional de oncologie - Subprogramul dediagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prinimunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară lacopii şi adulţi se introduce tabelul 2 "Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de

Page 2: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute şi a cheltuieliloraferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 3. În anexa nr. 1, după tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de oncologie -Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor culeucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen debiologie moleculară la copii şi adulţi se introduce pentru Programul naţional de oncologie -Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şineuroblastom) la copii şi adulţi tabelul 1 "Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii dediagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şiadulţi şi a cheltuielilor aferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 4. În anexa nr. 1, tabelul 1 al Programului naţional de supleere a funcţiei renale labolnavii cu insuficienţă renală cronică se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut înanexa nr. 3 la prezentul ordin. 5. În anexa nr. 1, tabelul 2 al Programului naţional de supleere a funcţiei renale labolnavii cu insuficienţă renală cronică se elimină. 6. În anexa nr. 1, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţiprogramelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative" se modifică şi se înlocuieştecu tabelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin. 7. În anexa nr. 2, după tabelul 1 al Programului naţional de oncologie - Subprogramul dediagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prinimunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară lacopii şi adulţi se introduce tabelul 2 "Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii demonitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute şi a cheltuieliloraferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin. 8. În anexa nr. 2, după tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de oncologie -Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor culeucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen debiologie moleculară la copii şi adulţi se introduce pentru Programul naţional de oncologie -Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şineuroblastom) la copii şi adulţi tabelul 1 "Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii dediagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şiadulţi şi a cheltuielilor aferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin. 9. În anexa nr. 2, tabelele 1 şi 2 ale Programului naţional de supleere a funcţiei renale labolnavii cu insuficienţă renală cronică se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute înanexa nr. 7 la prezentul ordin. 10. În anexa nr. 2, tabelul 3 al Programului naţional de supleere a funcţiei renale labolnavii cu insuficienţă renală cronică se elimină. 11. În anexa nr. 2, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţiprogramelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ" se modifică şi seînlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin. 12. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin. ART. II

Page 3: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele deasigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări deSănătate să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cucircuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul înambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice(insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabetzaharat, medicamente pentru tratamentul bolilor endocrine, medicamente pentrutratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare(mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, Sindromul Prader Willi), precum şifurnizorii privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederileprezentului ordin. ART. III Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Gheorghe-Radu Ţibichi

Bucureşti, 2 noiembrie 2016. Nr. 912.

ANEXA 1

UNITATEA SANITARĂ: ........................

Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a boliiminime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogeneticşi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

Raportare pentru ........................ (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare aprogramelor naţionale de sănătate curative.)

Tabel 2 - Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minimereziduale a bolnavilor cu leucemii acute şi a cheltuielilor aferente (lei)

Semnificaţia coloanei a din tabelul de mai jos este următoarea: a - Cheltuieli totale ______________________________________________________________________________| Nr. bolnavi cu diagnostic de leucemie | Cheltuieli pentru servicii de | a || acută beneficiari de servicii de | monitorizare a bolii minime | || monitorizare a bolii minime reziduale | reziduale prin: | || prin: | | ||_______________________________________|_________________________________|____||imuno- |examen |examen de |Total|imuno- |examen |examen de | |

Page 4: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

|fenotipare|citogenetic|biologie | |fenotipare|citogenetic|biologie | || |şi/sau FISH|moleculară| | |şi/sau FISH|moleculară| ||__________|___________|__________|_____|__________|___________|__________|____|| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |C8= || | | | | | | |C5+ || | | | | | | |C6+ || | | | | | | |C7 ||__________|___________|__________|_____|__________|___________|__________|____|| | | | | | | | ||__________|___________|__________|_____|__________|___________|__________|____|

ANEXA 2

UNITATEA SANITARĂ: ........................

Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilorsolide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

Raportare pentru ........................ (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare aprogramelor naţionale de sănătate curative.)

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic genetic altumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi şi acheltuielilor aferente (lei) _____________________________________________________________________| Nr. bolnavi beneficiari de | Cheltuieli pentru | Cheltuieli|| servicii de testare genetică | servicii de testare | totale || pentru: | genetică pentru: | ||_______________________________|_________________________| ||neuroblastom|sarcom Ewing|Total|neuroblastom|sarcom Ewing| ||____________|____________|_____|____________|____________|___________|| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4+C5 ||____________|____________|_____|____________|____________|___________|| | | | | | ||____________|____________|_____|____________|____________|___________|

ANEXA 3

UNITATEA SANITARĂ: .............................

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renalăcronică

Raportare pentru ......................... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare aprogramelor naţionale de sănătate curative.)

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor pe tipuri de dializă şi a cheltuielilor aferente (lei)

Page 5: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - hemodializă convenţională B - hemodiafiltrare intermitentă on-line C - dializă peritoneală continuă D - dializă peritoneală automată ______________________________________________________________________________|Nr. bolnavi dializaţi|Nr. şedinţe |Nr. şedinţe |Cheltuieli |Cheltuieli|| |hemodializă |hemodiafiltrare|pentru dializa |totale || |convenţională|intermitentă |bolnavilor cu: | ||_____________________| |on-line |_______________| || A | B | C | D |Total| | | A | B | C | D | ||___|___|___|___|_____|_____________|_______________|___|___|___|___|__________|| c1| c2| c3| c4| c5 | c6 | c7 | c8| c9|c10|c11|c12=c8+...|| | | | | | | | | | | |+c11 ||___|___|___|___|_____|_____________|_______________|___|___|___|___|__________|| | | | | | | | | | | | ||___|___|___|___|_____|_____________|_______________|___|___|___|___|__________|

ANEXA 4

UNITATEA SANITARĂ: ........................ Raportare pentru ........................ (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare aprogramelor naţionale de sănătate curative.)

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale desănătate curative ______________________________________________________________________________| Program/ | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă || Subprogram de |_____________________________|_____________________________|| sănătate curativ | Denumire indicator |Valoare| Denumire indicator |Valoare|| | fizic |(nr.) | de eficienţă |(lei) ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Program naţional | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || de boli | trataţi prin | | tratat prin | || cardiovasculare | proceduri de | | proceduri de | || | dilatare percutană | | dilatare percutană | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | || | proceduri | | proceduri | || | terapeutice de | | terapeutice de | || | elctrofiziologie | | electrofiziologie | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | || | implantare de | | implantare de | || | stimulatoare | | stimulatoare | || | cardiace | | cardiace | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav | || | aritmii complexe | | tratat prin | || | trataţi prin | | proceduri de ablaţie| || | proceduri de ablaţie| | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | |

Page 6: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | implantare de | | implantare de | || | defibrilatoare | | defibrilatoare | || | interne | | interne | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | || | implantare de | | implantare de | || | stimulatoare de | | stimulatoare de | || | resincronizare | | resincronizare | || | cardiacă | | cardiacă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | (adulţi) trataţi | | (adult) tratat prin | || | prin intervenţii de | | intervenţii de | || | chirurgie | | chirurgie | || | cardiovasculară | | cardiovasculară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | (copii) trataţi prin| | (copil) tratat prin | || | intervenţii de | | intervenţii de | || | chirurgie | | chirurgie | || | cardiovasculară | | cardiovasculară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | anevrisme aortice | | anevrism aortic | || | trataţi prin tehnici| | tratat prin tehnici | || | hibride | | hibride | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | stenoze aortice, | | stenoze aortice | || | declaraţi | | declarat inoperabil | || | inoperabili sau cu | | sau cu risc | || | risc chirurgical | | chirurgical foarte | || | foarte mare, trataţi| | mare, tratat prin | || | prin tehnici | | tehnici transcateter| || | transcateter | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | insuficienţă | | insuficienţă | || | cardiacă în stadiul | | cardiacă în stadiul | || | terminal trataţi | | terminal tratat prin| || | prin asistare | | asistare mecanică a | || | mecanică a | | circulaţiei pe | || | circulaţiei pe | | termen lung | || | termen lung | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | || | chirurgie vasculară | | intervenţii de | || | | | chirurgie vasculară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de copii cu | | cost mediu/copil cu | || | malformaţii cardiace| | malformaţii cardiace| || | congenitale trataţi | | congenitale tratat | || | prin intervenţii de | | prin intervenţii de | || | cardiologie | | cardiologie | || | intervenţională | | intervenţională | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || tratament al | trataţi | | tratat | || bolnavilor cu | | | | || afecţiuni | | | | |

Page 7: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| oncologice | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi cu | | tarif/investigaţie | || monitorizare a | monitorizare a | | PET-CT | || evoluţiei bolii | evoluţiei bolii prin| | | || la pacienţii cu | PET-CT | | | || afecţiuni | | | | || oncologice prin | | | | || PET-CT | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnave cu | | cost mediu/bolnavă | || reconstrucţie | reconstrucţie mamară| | cu reconstrucţie | || mamară după | | | mamară | || afecţiuni | | | | || oncologice prin | | | | || endoprotezare | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || diagnostic şi de | beneficiari de | | beneficiar de | || monitorizare a | servicii pentru | | serviciu pentru | || bolii minime | diagnosticul iniţial| | diagnosticul iniţial| || reziduale a | al leucemiei acute | | al leucemiei acute | || bolnavilor cu | | | (medulogramă şi/sau | || leucemii acute | | | examen citologic al | || prin | | | frotiului sanguin, | || imunofenotipare, | | | coloraţii | || examen | | | citochimice) | || citogenetic şi/ |_____________________|_______|_____________________|_______|| sau FISH şi | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || examen de | beneficiari de | | beneficiar de | || biologie | servicii pentru | | serviciu pentru | || moleculară la | diagnosticul de | | diagnosticul de | || copii şi adulţi | certitudine al | | certitudine al | || | leucemiei acute prin| | leucemiei acute prin| || | imunofenotipare | | imunofenotipare | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii pentru | | serviciu pentru | || | diagnosticul de | | diagnosticul de | || | certitudine al | | certitudine al | || | leucemiei acute prin| | leucemiei acute prin| || | examen citogenetic | | examen citogenetic | || | şi/sau FISH | | şi/sau FISH | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii pentru | | serviciu pentru | || | diagnosticul de | | diagnosticul de | || | certitudine al | | certitudine al | || | leucemiei acute prin| | leucemiei acute prin| || | examen de biologie | | examen de biologie | || | moleculară | | moleculară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | diagnostic de | | diagnostic de | || | leucemie acută | | leucemie acută | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii de | | serviciu pentru | || | monitorizare a bolii| | monitorizarea bolii | || | minime reziduale | | minime reziduale | || | prin imunofenotipare| | prin imunofenotipare| |

Page 8: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | diagnostic de | | diagnostic de | || | leucemie acută | | leucemie acută | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii de | | serviciu pentru | || | monitorizare a bolii| | monitorizarea bolii | || | minime reziduale | | minime reziduale | || | prin examen | | prin examen | || | citogenetic şi/sau | | citogenetic şi/sau | || | FISH | | FISH | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | diagnostic de | | diagnostic de | || | leucemie acută | | leucemie acută | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii de | | serviciu pentru | || | monitorizare a bolii| | monitorizarea bolii | || | minime reziduale | | minime reziduale | || | prin examen de | | prin examen de | || | biologie moleculară | | biologie moleculară | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | tarif/bolnav | || diagnostic | beneficiari de | | beneficiar de | || genetic al | servicii de testare | | serviciu de testare | || tumorilor solide | genetică pentru | | genetică pentru | || maligne (sarcom | neuroblastom | | neuroblastom | || Ewing şi |_____________________|_______|_____________________|_______|| neuroblastom) la | număr de bolnavi | | tarif/bolnav | || copii şi adulţi | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii de testare | | serviciu de testare | || | genetică pentru | | genetică pentru | || | sarcom Ewing | | sarcom Ewing | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || radioterapie a | afecţiuni oncologice| | radioterapie cu | || bolnavilor cu | trataţi prin | | ortovoltaj | || afecţiuni | radioterapie cu | | | || oncologice | ortovoltaj | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | radioterapie cu | || | trataţi prin | | cobaltoterapie | || | radioterapie cu | | | || | cobaltoterapie | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | radioterapie cu | || | trataţi prin | | accelerator liniar | || | radioterapie cu | | 2D | || | accelerator liniar | | | || | 2D | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | radioterapie cu | || | trataţi prin | | accelerator liniar | || | radioterapie cu | | 3D | || | accelerator liniar | | | || | 3D | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | radioterapie IMRT | |

Page 9: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | trataţi prin | | | || | radioterapie IMRT | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | brahiterapie | || | trataţi prin | | | || | brahiterapie | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de implanturi | | cost mediu/implant | || naţional de | cohleare | | cohlear | || tratament al |_____________________|_______|_____________________|_______|| surdităţii prin | număr de proteze | | cost mediu/proteză | || proteze auditive | auditive cu ancorare| | auditivă cu ancorare| || implantabile | osoasă BAHA | | osoasă BAHA | || (implant cohlear |_____________________|_______|_____________________|_______|| şi proteze | număr de proteze | | cost mediu/proteză | || auditive) | implantabile de | | implantabilă de | || | ureche medie | | ureche medie | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de | diabet zaharat | | diabet zaharat | || diabet zaharat | trataţi | | tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de persoane cu| | tarif/dozare de | || | diabet evaluate prin| | hemoglobină | || | dozarea HbA1c | | glicozilată | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | diabet zaharat | | diabet zaharat | || | beneficiari de pompe| | beneficiar de pompă | || | de insulină | | de insulină | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav | || | diabet zaharat | | beneficiar de | || | beneficiari de | | materiale | || | materiale | | consumabile pentru | || | consumabile pentru | | pompa de insulină/an| || | pompele de insulină | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de | scleroză multiplă | | scleroză multiplă | || tratament al | trataţi | | tratat | || bolilor | | | | || neurologice | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de | hemofilie între 1 şi| | hemofilie între 1 şi| || tratament al | 18 ani cu | | 18 ani cu | || hemofiliei şi | substituţie | | substituţie | || talasemiei | profilactică | | profilactică | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | substituţie "on | | substituţie "on | || | demand" | | demand" | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | substituţie de | | substituţie de | || | scurtă durată | | scurtă durată | || | (recuperare medicală| | (recuperare medicală| || | după intervenţii | | după intervenţii | |

Page 10: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | chirurgicale) | | chirurgicale) | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | inhibitori cu | | inhibitori cu | || | substituţie pentru | | substituţie pentru | || | accidente hemoragice| | accidente hemoragice| || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | substituţie pentru | | substituţie pentru | || | intervenţiile | | intervenţiile | || | chirurgicale | | chirurgicale | || | ortopedice majore | | ortopedice majore | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | substituţie pentru | | substituţie pentru | || | intervenţii | | intervenţii | || | chirurgicale, altele| | chirurgicale, altele| || | decât cele | | decât cele | || | ortopedice majore | | ortopedice majore | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | talasemie | | talasemie | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | boli neurologice | | boli neurologice | || | degenerative/ | | degenerative/ | || | inflamator-imune | | inflamator-imune | || | forme cronice | | forme cronice | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | boli neurologice | | boli neurologice | || | degenerative/ | | degenerative/ | || | inflamator-imune | | inflamator-imune | || | forme acute | | forme acute | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | boala Fabry | | boala Fabry | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | boala Pompe | | boala Pompe | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | tirozinemie | | tirozinemie | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | mucopolizaharidoză | | mucopolizaharidoză | || | tip II (sindromul | | tip II (sindromul | || | Hunter) | | Hunter) | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | mucopolizaharidoză | | mucopolizaharidoză | || | tip I (sindromul | | tip I (sindromul | || | Hurler) | | Hurler) | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | afibrinogenemie | | afibrinogenemie | || | congenitală | | congenitală | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| |

Page 11: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | sindrom de | | sindrom de | || | imunodeficienţă | | imunodeficienţă | || | primară | | primară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | HTAP | | HTAP | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | polineuropatie | | polineuropatie | || | familială amiloidă | | familială amiloidă | || | cu transtiretină | | cu transtiretină | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | scleroză sistemică | | scleroză sistemică | || | şi ulcere digitale | | şi ulcere digitale | || | evolutive | | evolutive | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav cu| || | adulţi cu purpura | | purpura | || | trombocitopenică | | trombocitopenică | || | imună cronică | | imună cronică la | || | splenectomizaţi şi | | adulţii | || | nesplenectomizaţi | | splenectomizaţi şi | || | | | nesplenectomizaţi | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hiperfenilalaninemie| | hiperfenilalaninemie| || | diagnosticaţi cu | | diagnosticat cu | || | fenilcetonurie sau | | fenilcetonurie sau | || | deficit de | | deficit de | || | tetrahidrobiopterină| | tetrahidrobiopterină| || | (BH4) | | (BH4) | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | scleroză tuberoasă | | scleroză tuberoasă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | osteogeneză | | osteogeneză | || | imperfectă - | | imperfectă - | || | medicamente | | medicamente | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | osteogeneză | | osteogeneză | || | imperfectă - | | imperfectă - | || | materiale sanitare | | materiale sanitare | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | epidermoliză buloasă| | epidermoliză buloasă| ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi în | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de | tratament | | tratament de | || sănătate mintală | substitutiv cu | | substituţie cu | || | metadonă | | metadonă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de teste | | cost mediu pe test | || | pentru depistarea | | rapid de depistare a| || | prezenţei drogurilor| | drogurilor în urină | || | în urina bolnavilor | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de boli | osteoporoză cost | | guşă prin | || endocrine | mediu/bolnav cu | | tireomegalie | |

Page 12: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | osteoporoză număr de| | datorată carenţei de| || | bolnavi cu guşă prin| | iod | || | tireomegalie | | | || | datorată carenţei de| | | || | iod | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | guşă prin | | guşă prin | || | tireomegalie | | tireomegalie | || | datorată | | datorată | || | proliferării maligne| | proliferării maligne| ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || naţional de | copii endoprotezaţi | | copil endoprotezat | || ortopedie |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | adulţi endoprotezaţi| | adult endoprotezat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | copii cu | | copil cu | || | endoprotezare | | endoprotezare | || | articulară tumorală | | articulară tumorală | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | adulţi cu | | adult cu | || | endoprotezare | | endoprotezare | || | articulară tumorală | | articulară tumorală | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | copii cu implant | | copil cu implant | || | segmentar de coloană| | segmentar de coloană| || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | adulţi cu implant | | adult cu implant | || | segmentar de coloană| | segmentar de coloană| || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | adulţi trataţi prin | | adult tratat prin | || | chirurgie spinală | | chirurgie spinală | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | copii trataţi prin | | copil tratat prin | || | instrumentaţie | | instrumentaţie | || | specifică | | specifică | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de adulţi cu | | cost mediu/bolnav | || | instabilitate | | adult cu | || | articulară trataţi | | instabilitate | || | prin implanuri de | | articulară tratat | || | fixare | | prin implanuri de | || | | | fixare | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav | || naţional de | transplant hepatic | | tratat pentru | || transplant de | trataţi pentru | | recidiva hepatitei | || organe, ţesuturi | recidiva hepatitei | | cronice cu VHB | || şi celule de | cronice cu VHB | | | || origine umană | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi | | tarif/şedinţă de | || naţional de | trataţi prin | | hemodializă | || supleere a | hemodializă | | convenţională | |

Page 13: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| funcţiei renale | convenţională | | | || la bolnavii cu |_____________________|_______|_____________________|_______|| insuficienţă | număr de bolnavi | | tarif/şedinţă de | || renală cronică | trataţi prin | | hemodiafiltrare | || | hemodiafiltrare | | intermitentă on-line| || | intermitentă on-line| | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | tarif/bolnav tratat | || | trataţi prin dializă| | prin dializă | || | peritoneală continuă| | peritoneală continuă| || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | tarif/bolnav tratat | || | trataţi prin dializă| | prin dializă | || | peritoneală automată| | peritoneală automată| ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || naţional de | trataţi prin epurare| | tratat prin epurare | || terapie intensivă| extrahepatică | | extrahepatică | || a insuficienţei | | | | || hepatice | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || radiologie | afecţiuni | | afecţiuni | || intervenţională | cerebrovasculare | | cerebrovasculare | || | trataţi | | tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | stimulatoare | | stimulator cerebral | || | cerebrale | | implantabil | || | implantabile | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | pompe implantabile | | pompă implantabilă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | afecţiuni vasculare | | afecţiuni vasculare | || | periferice trataţi | | periferice tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | afecţiuni ale | | afecţiuni ale | || | coloanei vertebrale | | coloanei vertebrale | || | trataţi | | tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | afecţiuni oncologice| | afecţiuni oncologice| || | trataţi | | tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemoragii acute sau | | hemoragii acute sau | || | cronice trataţi | | cronice tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de pacienţi cu| | cost mediu/bolnav cu| || | distonii musculare | | distonii musculare | || | trataţi prin | | tratat prin | || | stimulare cerebrală | | stimulare cerebrală | || | profundă | | profundă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | servicii prin | | servicii prin | || | tratament | | tratament | || | Gamma-Knife | | Gamma-Knife | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|

Page 14: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| Subprogramul de | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || diagnostic şi | epilepsie rezistentă| | epilepsie rezistentă| || tratament al | la tratament | | la tratament | || epilepsiei | medicamentos trataţi| | medicamentos tratat | || rezistente la | prin proceduri | | prin proceduri | || tratamentul | microchirurgicale | | microchirurgicale | || medicamentos |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | epilepsie rezistentă| | epilepsie rezistentă| || | la tratament | | la tratament | || | medicamentos trataţi| | medicamentos tratat | || | prin implant de | | prin implant de | || | stimulator al | | stimulator al | || | nervului vag | | nervului vag | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || tratament al | copii cu | | copil cu | || hidrocefaliei | hidrocefalie | | hidrocefalie | || congenitale sau | congenitală sau | | congenitală sau | || dobândite la | dobândită trataţi | | dobândită tratat | || copil | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || tratament al | trataţi prin implant| | tratat prin implant | || durerii neuropate| neuromodulator | | neuromodulator | || prin implant de | | | | || neurostimulator | | | | || medular | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|

ANEXA 5

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................

Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a boliiminime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogeneticşi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

Raportare pentru ........................... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare aprogramelor naţionale de sănătate curative.)

Tabel 2 - Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minimereziduale a bolnavilor cu leucemii acute şi a cheltuielilor aferente (lei)

Semnificaţia coloanei a din tabelul de mai jos este următoarea: a - Cheltuieli totale ______________________________________________________________________________| Nr. bolnavi cu diagnostic de leucemie | Cheltuieli pentru servicii de | a || acută beneficiari de servicii de | monitorizare a bolii minime | || monitorizare a bolii minime reziduale | reziduale prin: | || prin: | | ||_______________________________________|_________________________________|____||imuno- |examen |examen de |Total|imuno- |examen |examen de | ||fenotipare|citogenetic|biologie | |fenotipare|citogenetic|biologie | |

Page 15: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| |şi/sau FISH|moleculară| | |şi/sau FISH|moleculară| ||__________|___________|__________|_____|__________|___________|__________|____|| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |C8= || | | | | | | |C5+ || | | | | | | |C6+ || | | | | | | |C7 ||__________|___________|__________|_____|__________|___________|__________|____|| | | | | | | | ||__________|___________|__________|_____|__________|___________|__________|____|

ANEXA 6

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE: ..........................

Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilorsolide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

Raportare pentru ........................... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare aprogramelor naţionale de sănătate curative.)

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic genetic altumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi şi acheltuielilor aferente (lei) _____________________________________________________________________| Nr. bolnavi beneficiari de | Cheltuieli pentru | Cheltuieli|| servicii de testare genetică | servicii de testare | totale || pentru: | genetică pentru: | ||_______________________________|_________________________| ||neuroblastom|sarcom Ewing|Total|neuroblastom|sarcom Ewing| ||____________|____________|_____|____________|____________|___________|| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4+C5 ||____________|____________|_____|____________|____________|___________|| | | | | | ||____________|____________|_____|____________|____________|___________|

ANEXA 7

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE: ..........................

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renalăcronică

Raportare pentru ........................... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare aprogramelor naţionale de sănătate curative.)

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor pe tipuri de dializă şi a cheltuielilor aferente (lei)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

Page 16: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

A - hemodializă convenţională B - hemodiafiltrare intermitentă on-line C - dializă peritoneală continuă D - dializă peritoneală automată ______________________________________________________________________________|Nr. bolnavi dializaţi|Nr. şedinţe |Nr. şedinţe |Cheltuieli |Cheltuieli|| |hemodializă |hemodiafiltrare|pentru dializa |totale || |convenţională|intermitentă |bolnavilor cu: | ||_____________________| |on-line |_______________| || A | B | C | D |Total| | | A | B | C | D | ||___|___|___|___|_____|_____________|_______________|___|___|___|___|__________|| c1| c2| c3| c4| c5 | c6 | c7 | c8| c9|c10|c11|c12=c8+...|| | | | | | | | | | | |+c11 ||___|___|___|___|_____|_____________|_______________|___|___|___|___|__________|| | | | | | | | | | | | ||___|___|___|___|_____|_____________|_______________|___|___|___|___|__________|

Tabel 2 - Situaţia bolnavilor pe tipuri de dializă şi a cheltuielilor aferente (lei)*)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - hemodializă convenţională B - hemodiafiltrare intermitentă on-line C - dializă peritoneală continuă D - dializă peritoneală automată ______________________________________________________________________________|Furnizor|Număr | Nr. bolnavi |Nr. |Nr. | Cheltuieli |Cheltu-|| |contract| dializaţi |şedinţe|şedinţe | pentru |ieli || | | |hemo- |hemodia-| dializa |totale || | | |dializă|filtrare| bolnavilor cu:| || | | |conven-|intermi-| | || | | |ţională|tentă | | || | | | |on-line | | || | |___________________|_______|________|_______________| || | | A| B| C | D |TOTAL| | | A | B | C | D | ||________|________|__|__|___|___|_____|_______|________|___|___|___|___|_______|| c1 | c2 |c3|c4| c5| c6| c7 | c8 | c9 |c10|c11|c12|c13|c14=c10|| | | | | | | | | | | | | |+.....+|| | | | | | | | | | | | | |c12 ||________|________|__|__|___|___|_____|_______|________|___|___|___|___|_______|| | | | | | | | | | | | | | ||________|________|__|__|___|___|_____|_______|________|___|___|___|___|_______|

------------ *) Se completează la nivel de casă de asigurări de sănătate şi se va transmite la CasaNaţională de Asigurări de Sănătate doar la solicitarea acesteia.

ANEXA 8

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........................

Raportare pentru ...........................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare aprogramelor naţionale de sănătate curative.)

Page 17: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale desănătate curative ______________________________________________________________________________| Program/ | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă || Subprogram de |_____________________________|_____________________________|| sănătate curativ | Denumire indicator |Valoare| Denumire indicator |Valoare|| | fizic | (nr.) | de eficienţă | (lei) ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Program naţional | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || de boli | trataţi prin | | tratat prin | || cardiovasculare | proceduri de | | proceduri de | || | dilatare percutană | | dilatare percutană | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | || | proceduri | | proceduri | || | terapeutice de | | terapeutice de | || | electrofiziologie | | electrofiziologie | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | || | implantare de | | implantare de | || | stimulatoare | | stimulatoare | || | cardiace | | cardiace | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav | || | aritmii complexe | | tratat prin | || | trataţi prin | | proceduri de ablaţie| || | proceduri de ablaţie| | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | || | implantare de | | implantare de | || | defibrilatoare | | defibrilatoare | || | interne | | interne | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | || | implantare de | | implantare de | || | stimulatoare de | | stimulatoare de | || | resincronizare | | resincronizare | || | cardiacă | | cardiacă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | (adulţi) trataţi | | (adult) tratat prin | || | prin intervenţii de | | intervenţii de | || | chirurgie | | chirurgie | || | cardiovasculară | | cardiovasculară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | (copii) trataţi prin| | (copil) tratat prin | || | intervenţii de | | intervenţii de | || | chirurgie | | chirurgie | || | cardiovasculară | | cardiovasculară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | anevrisme aortice | | anevrism aortic | || | trataţi prin tehnici| | tratat prin tehnici | || | hibride | | hibride | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| |

Page 18: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | stenoze aortice, | | stenoze aortice | || | declaraţi | | declarat inoperabil | || | inoperabili sau cu | | sau cu risc | || | risc chirurgical | | chirurgical foarte | || | foarte mare, trataţi| | mare, tratat prin | || | prin tehnici | | tehnici transcateter| || | transcateter | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | insuficienţă | | insuficienţă | || | cardiacă în stadiul | | cardiacă în stadiul | || | terminal trataţi | | terminal tratat prin| || | prin asistare | | asistare mecanică a | || | mecanică a | | circulaţiei pe | || | circulaţiei pe | | termen lung | || | termen lung | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | trataţi prin | | tratat prin | || | chirurgie vasculară | | intervenţii de | || | | | chirurgie vasculară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de copii cu | | cost mediu/copil cu | || | malformaţii cardiace| | malformaţii cardiace| || | congenitale trataţi | | congenitale tratat | || | prin intervenţii de | | prin intervenţii de | || | cardiologie | | cardiologie | || | intervenţională | | intervenţională | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || tratament al | trataţi | | tratat | || bolnavilor cu | | | | || afecţiuni | | | | || oncologice | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi cu | | tarif/investigaţie | || monitorizare a | monitorizare a | | PET-CT | || evoluţiei bolii | evoluţiei bolii prin| | | || la pacienţii cu | PET-CT | | | || afecţiuni | | | | || oncologice prin | | | | || PET-CT | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnave cu | | cost mediu/bolnavă | || reconstrucţie | reconstrucţie mamară| | cu reconstrucţie | || mamară după | | | mamară | || afecţiuni | | | | || oncologice prin | | | | || endoprotezare | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || diagnostic şi de | beneficiari de | | beneficiar de | || monitorizare a | servicii pentru | | serviciu pentru | || bolii minime | diagnosticul iniţial| | diagnosticul iniţial| || reziduale a | al leucemiei acute | | al leucemiei acute | || bolnavilor cu | | | (medulogramă şi/sau | || leucemii acute | | | examen citologic al | || prin | | | frotiului sanguin, | || imunofenotipare, | | | coloraţii | || examen | | | citochimice) | || citogenetic şi/ |_____________________|_______|_____________________|_______|| sau FISH şi | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | |

Page 19: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| examen de | beneficiari de | | beneficiar de | || biologie | servicii pentru | | serviciu pentru | || moleculară la | diagnosticul de | | diagnosticul de | || copii şi adulţi | certitudine al | | certitudine al | || | leucemiei acute prin| | leucemiei acute prin| || | imunofenotipare | | imunofenotipare | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii pentru | | serviciu pentru | || | diagnosticul de | | diagnosticul de | || | certitudine al | | certitudine al | || | leucemiei acute prin| | leucemiei acute prin| || | examen citogenetic | | examen citogenetic | || | şi/sau FISH | | şi/sau FISH | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii pentru | | serviciu pentru | || | diagnosticul de | | diagnosticul de | || | certitudine al | | certitudine al | || | leucemiei acute prin| | leucemiei acute prin| || | examen de biologie | | examen de biologie | || | moleculară | | moleculară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | diagnostic de | | diagnostic de | || | leucemie acută | | leucemie acută | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii de | | serviciu pentru | || | monitorizare a bolii| | monitorizarea bolii | || | minime reziduale | | minime reziduale | || | prin imunofenotipare| | prin imunofenotipare| || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | diagnostic de | | diagnostic de | || | leucemie acută | | leucemie acută | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii de | | serviciu pentru | || | monitorizare a bolii| | monitorizarea bolii | || | minime reziduale | | minime reziduale | || | prin examen | | prin examen | || | citogenetic şi/sau | | citogenetic şi/sau | || | FISH | | FISH | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | diagnostic de | | diagnostic de | || | leucemie acută | | leucemie acută | || | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii de | | serviciu pentru | || | monitorizare a bolii| | monitorizarea bolii | || | minime reziduale | | minime reziduale | || | prin examen de | | prin examen de | || | biologie moleculară | | biologie moleculară | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | tarif/bolnav | || diagnostic | beneficiari de | | beneficiar de | || genetic al | servicii de testare | | serviciu de testare | || tumorilor solide | genetică pentru | | genetică pentru | || maligne (sarcom | neuroblastom | | neuroblastom | || Ewing şi |_____________________| |_____________________|_______|| neuroblastom) la | număr de bolnavi | | tarif/bolnav | |

Page 20: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| copii şi adulţi | beneficiari de | | beneficiar de | || | servicii de testare | | serviciu de testare | || | genetică pentru | | genetică pentru | || | sarcom Ewing | | sarcom Ewing | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || radioterapie a | afecţiuni oncologice| | radioterapie cu | || bolnavilor cu | trataţi prin | | ortovoltaj | || afecţiuni | radioterapie cu | | | || oncologice | ortovoltaj | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | radioterapie cu | || | trataţi prin | | cobaltoterapie | || | radioterapie cu | | | || | cobaltoterapie | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | radioterapie cu | || | trataţi prin | | accelerator liniar | || | radioterapie cu | | 2D | || | accelerator liniar | | | || | 2D | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | radioterapie cu | || | trataţi prin | | accelerator liniar | || | radioterapie cu | | 3D | || | accelerator liniar | | | || | 3D | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | radioterapie IMRT | || | trataţi prin | | | || | radioterapie IMRT | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | tarif/serviciu de | || | afecţiuni oncologice| | brahiterapie | || | trataţi prin | | | || | brahiterapie | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de implanturi | | cost mediu/implant | || naţional de | cohleare | | cohlear | || tratament al |_____________________|_______|_____________________|_______|| surdităţii prin | număr de proteze | | cost mediu/proteză | || proteze auditive | auditive cu ancorare| | auditivă cu ancorare| || implantabile | osoasă BAHA | | osoasă BAHA | || (implant cohlear |_____________________|_______|_____________________|_______|| şi proteze | număr de proteze | | cost mediu/proteză | || auditive) | implantabile de | | implantabilă de | || | ureche medie | | ureche medie | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de | diabet zaharat | | diabet zaharat | || diabet zaharat | trataţi | | tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de persoane cu| | tarif/dozare de | || | diabet evaluate prin| | hemoglobină | || | dozarea HbA1c | | glicozilată | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | diabet zaharat | | diabet zaharat | |

Page 21: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | beneficiari de pompe| | beneficiar de pompă | || | de insulină | | de insulină | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav | || | diabet zaharat | | beneficiar de | || | beneficiari de | | materiale | || | materiale | | consumabile pentru | || | consumabile pentru | | pompa de insulină/an| || | pompele de insulină | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de | scleroză multiplă | | scleroză multiplă | || tratament al | trataţi | | tratat | || bolilor | | | | || neurologice | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de | hemofilie între 1 şi| | hemofilie între 1 şi| || tratament al | 18 ani cu | | 18 ani cu | || hemofiliei şi | substituţie | | substituţie | || talasemiei | profilactică | | profilactică | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | substituţie "on | | substituţie "on | || | demand" | | demand" | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | substituţie de | | substituţie de | || | scurtă durată | | scurtă durată | || | (recuperare medicală| | (recuperare medicală| || | după intervenţii | | după intervenţii | || | chirurgicale) | | chirurgicale) | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | inhibitori cu | | inhibitori cu | || | substituţie pentru | | substituţie pentru | || | accidente hemoragice| | accidente hemoragice| || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | substituţie pentru | | substituţie pentru | || | intervenţiile | | intervenţiile | || | chirurgicale | | chirurgicale | || | ortopedice majore | | ortopedice majore | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemofilie cu | | hemofilie cu | || | substituţie pentru | | substituţie pentru | || | intervenţii | | intervenţii | || | chirurgicale, altele| | chirurgicale, altele| || | decât cele | | decât cele | || | ortopedice majore | | ortopedice majore | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | talasemie | | talasemie | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de | boli neurologice | | boli neurologice | || tratament pentru | degenerative/ | | degenerative/ | |

Page 22: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| boli rare | inflamator-imune | | inflamator-imune | || | forme cronice | | forme cronice | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | boli neurologice | | boli neurologice | || | degenerative/ | | degenerative/ | || | inflamator-imune | | inflamator-imune | || | forme acute | | forme acute | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | boala Fabry | | boala Fabry | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | boala Pompe | | boala Pompe | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | tirozinemie | | tirozinemie | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | mucopolizaharidoză | | mucopolizaharidoză | || | tip II (sindromul | | tip II (sindromul | || | Hunter) | | Hunter) | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | mucopolizaharidoză | | mucopolizaharidoză | || | tip I (sindromul | | tip I (sindromul | || | Hurler) | | Hurler) | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | afibrinogenemie | | afibrinogenemie | || | congenitală | | congenitală | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | sindrom de | | sindrom de | || | imunodeficienţă | | imunodeficienţă | || | primară | | primară | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | HTPA | | HTPA | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | polineuropatie | | polineuropatie | || | familială amiloidă | | familială amiloidă | || | cu transtiretină | | cu transtiretină | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | scleroză sistemică | | scleroză sistemică | || | şi ulcere digitale | | şi ulcere digitale | || | evolutive | | evolutive | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav cu| || | adulţi cu purpură | | purpură | || | trombocitopenică | | trombocitopenică | || | imună cronică | | imună cronică la | || | splenectomizaţi şi | | adulţii | || | nesplenectomizaţi | | splenectomizaţi şi | || | | | nesplenectomizaţi | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hiperfenilalaninemie| | hiperfenilalaninemie| || | diagnosticaţi cu | | diagnosticaţi cu | || | fenilcetonurie sau | | fenilcetonurie sau | |

Page 23: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | deficit de | | deficit de | || | tetrahidrobiopterină| | tetrahidrobiopterină| || | (BH4) | | (BH4) | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | scleroză tuberoasă | | scleroză tuberoasă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | osteogeneză | | osteogeneză | || | imperfectă - | | imperfectă - | || | medicamente | | medicamente | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | osteogeneză | | osteogeneză | || | imperfectă - | | imperfectă - | || | materiale sanitare | | materiale sanitare | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | epidermoliză buloasă| | epidermoliză buloasă| ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Program naţional | număr de bolnavi în | | cost mediu/bolnav cu| || de sănătate | tratament | | tratament de | || mintală | substitutiv cu | | substituţie cu | || | metadonă | | metadonă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de teste | | cost mediu pe test | || | pentru depistarea | | rapid de depistare a| || | prezenţei drogurilor| | drogurilor în urină | || | în urina bolnavilor | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || naţional de boli | osteoporoză | | osteoporoză | || endocrine |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | guşă prin | | guşă prin | || | tireomegalie | | tireomegalie | || | datorată carenţei de| | datorată carenţei de| || | iod | | iod | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | guşă prin | | guşă prin | || | tireomegalie | | tireomegalie | || | datorată | | datorată | || | proliferării maligne| | proliferării maligne| ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || naţional de | copii endoprotezaţi | | copil endoprotezat | || ortopedie |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | adulţi endoprotezaţi| | adult endoprotezat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | copii cu | | copil cu | || | endoprotezare | | endoprotezare | || | articulară tumorală | | articulară tumorală | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | adulţi cu | | adult cu | || | endoprotezare | | endoprotezare | || | articulară tumorală | | articulară tumorală | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | |

Page 24: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | copii cu implant | | copil cu implant | || | segmentar de coloană| | segmentar de coloană| || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | adulţi cu implant | | adult cu implant | || | segmentar de coloană| | segmentar de coloană| || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | adulţi trataţi prin | | adult tratat prin | || | chirurgie spinală | | chirurgie spinală | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || | copii trataţi prin | | copil tratat prin | || | instrumentaţie | | instrumentaţie | || | specifică | | specifică | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de adulţi cu | | cost mediu/bolnav | || | instabilitate | | adult cu | || | articulară trataţi | | instabilitate | || | prin implanturi de | | articulară tratat | || | fixare | | prin implanturi de | || | | | fixare | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav | || naţional de | transplant hepatic | | tratat pentru | || transplant de | trataţi pentru | | recidiva hepatitei | || organe, ţesuturi | recidiva hepatitei | | cronice cu VHB | || şi celule de | cronice cu VHB | | | || origine umană | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi | | tarif/şedinţă de | || naţional de | trataţi prin | | hemodializă | || supleere a | hemodializă | | convenţională | || funcţiei renale | convenţională | | | || la bolnavii cu |_____________________|_______|_____________________|_______|| insuficienţă | număr de bolnavi | | tarif/şedinţă de | || renală cronică | trataţi prin | | hemodiafiltrare | || | hemodiafiltrare | | intermitentă on-line| || | intermitentă on-line| | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | tarif/bolnav tratat | || | trataţi prin dializă| | prin dializă | || | peritoneală continuă| | peritoneală continuă| || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi | | tarif/bolnav tratat | || | trataţi prin dializă| | prin dializă | || | peritoneală automată| | peritoneală automată| ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Programul | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || naţional de | trataţi prin epurare| | tratat prin epurare | || terapie intensivă| extrahepatică | | extrahepatică | || a insuficienţei | | | | || hepatice | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || radiologie | afecţiuni | | afecţiuni | || intervenţională | cerebrovasculare | | cerebrovasculare | || Subprogramul de | trataţi | | tratat | || radiologie |_____________________|_______|_____________________|_______|| intervenţională | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | stimulatoare | | stimulator cerebral | || | cerebrale | | implantabil | |

Page 25: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

| | implantabile | | | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | pompe implantabile | | pompă implantabilă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | afecţiuni vasculare | | afecţiuni vasculare | || | periferice trataţi | | periferice tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | afecţiuni ale | | afecţiuni ale | || | coloanei vertebrale | | coloanei vertebrale | || | trataţi | | tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | afecţiuni oncologice| | afecţiuni oncologice| || | trataţi | | tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | hemoragii acute sau | | hemoragii acute sau | || | cronice trataţi | | cronice tratat | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de pacienţi cu| | cost mediu/bolnav cu| || | distonii musculare | | distonii musculare | || | trataţi prin | | tratat prin | || | stimulare cerebrală | | stimulare cerebrală | || | profundă | | profundă | || |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | servicii prin | | servicii prin | || | tratament | | tratament | || | Gamma-Knife | | Gamma-Knife | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || diagnostic şi | epilepsie rezistentă| | epilepsie rezistentă| || tratament al | la tratament | | la tratament | || epilepsiei | medicamentos trataţi| | medicamentos tratat | || rezistente la | prin proceduri | | prin proceduri | || tratamentul | microchirurgicale | | microchirurgicale | || medicamentos |_____________________|_______|_____________________|_______|| | număr de bolnavi cu | | cost mediu/bolnav cu| || | epilepsie rezistentă| | epilepsie rezistentă| || | la tratament | | la tratament | || | medicamentos trataţi| | medicamentos tratat | || | prin implant de | | prin implant de | || | stimulator al | | stimulator al | || | nervului vag | | nervului vag | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || tratament al | copii cu | | copil cu | || hidrocefaliei | hidrocefalie | | hidrocefalie | || congenitale sau | congenitală sau | | congenitală sau | || dobândite la | dobândită trataţi | | dobândită tratat | || copil | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|| Subprogramul de | număr de bolnavi | | cost mediu/bolnav | || tratament al | trataţi prin implant| | tratat prin implant | || durerii neuropate| neuromodulator | | neuromodulator | || prin implant de | | | | || neurostimulator | | | | || medular | | | | ||__________________|_____________________|_______|_____________________|_______|

Page 26: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

ANEXA 9 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 256/2013)

METODOLOGIAtransmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătatecurative

În derularea programelor naţionale de sănătate curative, pentru raportarea indicatorilorspecifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentulbolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleererenală, valoarea serviciilor prin tratament Gamma-Knife, valoarea serviciilor dediagnosticare şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acuteprin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară lacopii şi adulţi, valoarea serviciilor de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne(sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi, valoarea serviciilor de radioterapie şivaloarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, după caz, unităţilesanitare, farmaciile cu circuit deschis, casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţională deAsigurări de Sănătate au următoarele obligaţii:

1. Unităţile sanitare 1.1. Unităţile sanitare raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici,valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentulbolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor prin tratamentGamma-Knife, valoarea serviciilor de diagnosticare şi de monitorizare a bolii minimereziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sauFISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi, valoarea serviciilor de diagnosticgenetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi,valoarea serviciilor de radioterapie şi valoarea stocurilor de medicamente şi materialesanitare specifice, după caz, pe baza evidenţei tehnico-operative. 1.2. Rapoartele se transmit în format electronic conform Platformei informatice dinasigurările de sănătate şi pe suport hârtie conform machetelor prevăzute în anexa nr. 1 laordin. 1.3. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, înprimele 15 zile ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea.

2. Farmaciile cu circuit deschis 2.1. Farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentrutratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente specificeantidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi teste de automonitorizare pentru bolnavii cudiabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant şi medicamentelespecifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, sindromul

Page 27: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

Prader Willi) raportează caselor de asigurări de sănătate date, conform obligaţiilorprevăzute în contractele/actele adiţionale la contractele încheiate cu acestea. 2.2. Datele transmise de farmaciile cu circuit deschis sunt prelucrate la nivelul caselor deasigurări de sănătate pentru a se obţine informaţiile necesare completării machetelorprevăzute în anexa nr. 2 la ordin. 2.3. Prelucrarea datelor menţionate la pct. 2.2 se realizează utilizând Platformainformatică din asigurările de sănătate şi are ca rezultat, pentru fiecareprogram/subprogram pentru care medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu seeliberează prin farmaciile cu circuit deschis, un singur raport cumulat pentru toatefarmaciile cu circuit deschis.

3. Furnizorii de servicii medicale de dializă Furnizorii de servicii medicale de dializă raportează caselor de asigurări de sănătatedatele, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări deSănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea dedecontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări deSănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă,autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Casele de asigurări de sănătate 4.1. Casele de asigurări de sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram,realizările pe fiecare unitate sanitară (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare,verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare, cumulat pe farmaciile cucircuit deschis, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate. 4.2. Pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţărenală cronică, casele de asigurări de sănătate monitorizează datele pe fiecare unitatesanitară din sectorul public şi din sectorul privat (conform rapoartelor transmise defurnizorii de servicii de dializă, verificate şi validate), precum şi centralizat la nivel de casăde asigurări de sănătate. 4.3. Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătaterapoarte centralizate la nivel de casă de asigurări de sănătate, pe fiecareprogram/subprogram, privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi amaterialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilormedicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală, valoarea serviciilor printratament Gamma-Knife, valoarea serviciilor de diagnosticare şi de monitorizare a boliiminime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogeneticşi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi, valoarea serviciilor dediagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şiadulţi, valoarea serviciilor de radioterapie şi valoarea stocurilor medicamentelor şimaterialelor sanitare specifice, după caz, în primele 20 de zile lucrătoare ale luniiurmătoare perioadei pentru care se face raportarea.

Page 28: ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 EMITENT: CASA ... 912 modif. machete rap. PNS.pdf · ORDIN Nr. 912/2016 din 2 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului

4.4. Rapoartele menţionate la pct. 4.3 se transmit de către toate casele de asigurări desănătate pe suport hârtie conform machetelor transmise de Casa Naţională de Asigurări deSănătate şi prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. 4.5. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, înprimele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.

5. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 5.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate primeşte, în primele 20 de zile lucrătoareale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele transmise de caselede asigurări de sănătate. 5.2. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate monitorizează, pentru fiecareprogram/subprogram naţional de sănătate, indicatorii specifici pe fiecare casă de asigurăride sănătate şi centralizat la nivel naţional. 5.3. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite trimestrial, anual şi ori de câte orieste nevoie structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în elaborarea şicoordonarea programelor naţionale de sănătate indicatorii fizici şi de eficienţă aiprogramelor naţionale de sănătate curative, precum şi analiza comparativă a indicatorilorrealizaţi faţă de cei prevăzuţi.