of 93 /93
OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK

OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK

Page 2: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

2

Plan izrade školskog kurikuluma

1. Definirati svrhu / ciljeve 2. Osigurati suradnju koja vodi uspjehu 3. Odrediti način rada 4. Koordinirati aktivnosti koje vode željenim ishodima 5. Evaluirati proces i ishode

Polazeći od:

- potreba i interesa učenika i lokalne zajednice - Nacionalnog kurikuluma - resursa škole (ljudskih, financijskih, materijalnih)

Na početku školske godine određuje se vizija škole. Vizija mora biti dovoljno široka da zahtijeva iscrpna istraživanja i obradu informacija kroz različita nastavna područja u svim razredima. Tako se glavna tema razrađuje na više podtema, koje međusobno povezane čine cjelinu. Dakle, u kroskurikularno ostvarivanje glavne teme uključuje se cijeli školski kolektiv (svi učenici i većina učitelja). Na projektima se svakodnevno radi kroz nastavne ili izvannastavne aktivnosti. Tako se sustavno razvijaju učeničke ključne kompetencije (komunikacijska kompetencija, kompetencija za učenje i rješavanje problema, ICT, prirodoslovna i matematička kompetencija, kulturološka, poduzetnička, socijalna i radna kompetencija). Afirmiraju se temeljne vrijednosti proklamirane u hrvatskim i europskim strateškim dokumentima: a) znanje (ponajprije trajno znanje) kao temeljna društvena vrijednost koja omogućuje pojedincu da bolje razumije samoga sebe i sve što ga okružuje – kroz metodičke modele poučavanja koji omogućuju istodobno spoznavanje i doživljavanje b) identitet (osobni, kulturni i nacionalni) – kroz proučavanje sadržaja koji pridonose izgradnji identiteta pojedinca

- c) odgovornost (prema sebi, prema drugima) – kroz usmjeravanje učenika za aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

Page 3: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

3

VIZIJA I MISIJA ŠKOLE

Vizija škole SVAKI UČENIK MOŽE USPJETI

Misija škole

Izgraditi školu u koju će svaki učenik ići s osmjehom, ostvariti svoje najviše potencijale i razviti osobnu odgovornost i samokontrolu. Škola u kojoj ćemo razvijati sretnog učenika.

Page 4: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

4

VRIJEDNOSTI / NAČELA ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Kurikulum OŠ Viktorovac je razvojni dokument, otvoren za promjene uslijed inovacija kojima bismo unaprijedili usmjerenost obrazovanja prema kompetencijama pojedinog učenika. Kurikulum sadrži vrijednosne ciljeve, odgojno obrazovne sadržaje, procese poučavanja i učenja i aktivnosti kojima je cilj poticanje intelektualnog, osobnog, društvenog i fizičkog razvoja učenika.

Školskim kurikulumom utvrđen je dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te druge odgojno - obrazovne programe i projekte. Polazište u radu na sadržajima školskog kurikuluma jesu prvenstveno potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. Planirane aktivnosti usmjerene su na osobni razvoj učenika u skladu s njegovim individualnim mogućnostima.

Ciljevi su koncipirani u skladu s društveno kulturnim i odgojno obrazovnim vrijednostima. Razvoj društva znanja zahtjeva od nastavnika da u svakom učeniku probude njegove najveće potencijale za bolje razumijevanje svijeta oko sebe i njih samih. Solidarnost s druge strane je odlika naših učenika i kroz mnoge aktivnosti imaju mogućnost izraziti svoju osjetljivost. Konačno odgovornost i identitet su vrijednosti kojima se daje pozornost u svakom odgojno obrazovnom momentu. Dugoročni ciljevi kurikuluma na školskoj razini

1. Osigurati učenicima kvalitetno stjecanje različitih kompetencija, usmjerenih na unapređenje učenikova intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

2. Postići optimalan razvoj svakog učenika i omogućiti mu razvoj osjećaja vlastite vrijednosti kroz suradničku nastavu u OŠ Viktorovac 3. Razvoj učenika u okviru humanih načela 4. Afirmacija društvenih vrijednosti i razvoj socijalnih kompetencija 5. Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje i uvažavanje vrijednosti i kultura svoga naroda i poštivanje drugih kultura 7. Razvijanje demokratskih odnosa 8. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje

Page 5: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

5

Iz ciljeva je vidljiv temelj u načelima Nacionalnog okvirnog kurikuluma kroz visoku kvalitetu odgoja i obrazovanja za svako dijete, što slijedi i naša vizija i misija škole. Obrazovanje obvezno da svako dijete ima mogućnost prohodnosti u svim područjima, zbog čega su međupredmetne teme izrazito zastupljene kroz kurikulum OŠ Viktorovac. Svi nastavnici škole su uključeni zajednički i pojedinačno u aktivnosti kreirane prema interesima učenika i zahtjevima društva. Svako od daljnjih načela (demokratičnost, interkulturalizam, europska dimenzija u obrazovanju, poštivanje prava) ostvareno je u kurikulumu kroz pedagoški i školski pluralizam gdje svaki nastavnik ima slobodu i neovisnost u stvaranju ovog kurikuluma. Ostvarenjem svih ciljeva i poštivanjem svih načela i vrijednosti, kroz zajednički rad nastavnika i učenika, kurikulum OŠ Viktorovac je prikaz identiteta škole i posebnosti da svaki učenik može uspjeti.

Page 6: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

6

OPIS UNUTRAŠNJIH I VANJSKIH UVJETA U KOJIMA SE REALIZIRA ŠKOLSKI KURIKULUM

Školsko područje Osnovne škole Viktorovac u Sisku obuhvaća naselja Brzaj, Viktorovac, Zibel te područja do Gundulićeve i Mažuranićeve ulice. Područje je veliko ali je prometna povezanost dobra. Ove školske godine nisu provedene nikakve izmjene u mreži škola na našem području.

Unutrašnji školski prostor građen je prema uobičajenim građevinskim standardima i nalazi se u dobrom stanju. Škola raspolaže s 13 klasičnih učionica, 2 specijalizirane (za likovnu i glazbenu kulturu) te dvoranom za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Stanje opreme je takvo da ne zadovoljava optimalnu organizaciju odgojno-obrazovnog rada. Školski namještaj je u lošem stanju, a opremljenost nastavnim sredstvima i pomagalima je nepotpuna.

U krugu škole nalaze se dva betonska igrališta, odbojkaško površine 280m2 i košarkaško površine 531,08m2 , te travnato nogometno igralište površine 720m2.

Rad u petodnevnom tjednu ove školske godine organiziran u dvije smjene za sve učenike od 1. do 8. razreda. Prva smjena počinje ujutro u 8,00 sati i traje do 13,00 sati, a druga smjena počinje u 14,00 sati i završava u 19,05 sati. Prvu smjenu pohađaju učenici 3,4,6.i 8. razrednih odjela a drugu smjenu učenici 1,2,5. i 7. razrednih odjela, svaki tjedan naizmjenično. Rad u produženom boravku organiziran je tako da učenici dolaze nakon završene redovne nastave u 11,30 ili 12,20 sati, a kada je nastava poslijepodne učenici moraju doći najranije u 7,30 , odnosno najkasnije u 8,30 sati. Tijekom jedne smjene učenici imaju dva velika odmora od kojih je jedan predviđen za uzimanje obroka koji se priprema u školskoj kuhinji.

U svakoj smjeni dežuraju tri učitelja. Dežurni učitelji iz prve smjene predaju dežurstvo dežurnim učiteljima druge smjene.

Knjižni fond škole sadrži 5604 knjige, od kojih učiteljski fond broji 1571 knjigu, a učenički fond ima 4.033 knjige. Raspolažemo s 16 CD playera, 7 TV uređaja, 12 DVD uređaja, 1 fotoaparat, 26 računala, 6 pisača i 4 projektora.

Page 7: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

7

ANALIZA POTREBA I INTERESA UČENIKA

Tijekom školske godine pokazalo se da učenici imaju poteškoća pri svladavanju osnovnih sadržaja hrvatskog jezika, matematike i engleskog jezika. U nižim razredima učenici imaju problema s čitanjem, pismenim izražavanjem i osnovnim matematičkim radnjama. U višim razredima kod hrvatskog i engleskog jezika javljaju se poteškoće u jezičnim sadržajima i razumijevanju, a u matematici zbog nesvladanih osnovnih matematičkih postavki.

S druge strane postoji velik broj učenik zainteresiranih za vrlo raznolik spektar aktivnosti. U skladu s time smo ove školske godine od strane svakog nastavnika pristupili učenicima i kreirali dvadeset i dvije izvannnastavne skupine i nekoliko dodatnih skupina.

Važno je naglasiti da smo ove školske godine učenicima pristupili da tijekom svakog ciklusa učenik može odabrati spektar aktivnosti od onih umjetničkih do literarnih i tjelesnih. Također, kroz sve cikluse provlači se i nekoliko projekata kojima želimo istaknuti našu školu kao humanitarnu, ekološki kreativnu, a ove školske godine i međunarodno aktivnu.

Page 8: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

8

NAČINI PRAĆENJA I VREDNOVANJA REALIZACIJE ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Svaki učenik OŠ Viktorovac će dobiti priliku, kroz redovnu, izbornu i dodatnu nastavu, pa i izvannastavne aktivnosti, da upozna vrlo različita a važna područja u cjeloživotnom obrazovanju. Odabrana područja imaju vrlo mjerljive komponente, a realizacija će biti vidljiva kroz rad cijele školske godine.

Unutar svakog od područja, proces učenja je moguće fotografirati ili računalno dokumentirati, a iz područja umjetnosti proizlazi ishod ugodnog ozračja za sve učenike upravo njihovim radom. Rad učenika bilo kroz uspomene putem fotografija ili izradom plakata, likovnih uradaka, herbarija i provedenih istraživanja, pa i izvješćivanja pred drugima, bit će poticaj svakom učeniku da izrazi svoje afinitete i pokaže svoje kompetencije.

Unutar svakog područja na prigodne datume i krajem školske godine, svi učenici škole će vidjeti da svaki učenik može uspjeti. S druge strane, svaki učenik će sudjelovati u nekoj od provođenih aktivnosti i pritom otkrivati svoje potencijale i razvijati odgovornost na različitim razinama.

Page 9: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

 

 

DOPUNSKA NASTAVA 

 

 

 

Page 10: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (JEZIČNO - KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE - DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA)

Ciklus 1. ciklus Cilj Naučiti učenika osnovnim vještinama čitanja i pisanja. Obrazloženje cilja Poučavanje učenika tehnici pisanja piskanih i pisanih slova.

Poučavanje učenika slijevanju glasova, te analizom i sintezom naučiti čitati. Učenici analiziraju pročitano.

Očekivani ishodi Učenici će individualizirano na dopunskoj steći potrebnu količinu znanja kojom mogu pratiti i usvajati temeljne sadržaje redovite nastave.

Oblici izvedbe Kroz dopunsku nastavu hrvatskog jezika. Sudionici Učenici prvog A I B razreda I učiteljica. Načini učenja Učenici čitaju.

Učenici pišu. Učenici razgovaraju o pročitanom.

Metode poučavanja Učitelj usmjerava i pomaže učenicima pri čitanju i pisanju. Učitelj demonstrira načine čitanja i pisanja. Učitelj traži povratnu informaciju učenikovih uradaka.

Trajanje izvedbe Tijekom školske godine 2015. - 2016. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava ( papir. plastelin)

Načini evaluacije Vrednovanje učenikovih postignuća. Očekivani rezultati Učenici će ovladati tehnikom čitanja i pisanja. Odgovorne osobe Snježana Tušar, učiteljica razredne nastave

Page 11: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

  KURIKULUMKO PODRUČJE JEZIČNO‐KOMUNIKACIJSKOPODRUČJE   ‐ DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA     

 

  

 

Željka Kleković Brajenović, učiteljica razredne nastave  

Ciklus Prvi cikuls Cilj Steći potrebne razine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u 

različitim situacijama. Obrazloženje cilja Usvojiti temeljno znanja iz hrvatskog jezika kako bi ovladali tehnikom početnog čitanja i pisanja te razvili komunikacijske 

sposobnosti potrebne za cjeloživotno učenje. Očekivani ishodi Steći kulturu slušanja u međudjelatnoj didaktičkoj situaciji i izvan nje, s obzirom na dob. 

Ovladati u govoru pravogovornom normom i rječnikom u skladu s dobi i nevrbalnim elementima za izricanje jednostavnih govorenih cjelina, zadanih i samostalno odabranih. Steći zanimanje i pozitivan odnos prema čitanju u međudjelatnoj  didaktičoj situaciji i izvan nje. Steći zanimanje, pozitivan odnos prema pisanju i kulturu pisanja u skladu s dobi u didaktičkoj situaciji i izvan nje.

Oblici izvedbe Individualni rad s učenicima, rad u paru, rad u skupini Sudionici Učenici 1.c razreda Načini učenja ‐učenje kroz  igru, učenje pomoću didaktičkog materijala, izrada didaktičkih igara i materijala Metode poučavanja ‐metoda razgovora, objašnjavanja,  usmenog izlaganja,  čitanja, rad na tekstu i zadacima, crtanja, pisanja Trajanje izvedbe Jedan sat tijekom školske godine 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Teškoće: nedostatak materijalnih sredstava za nabavku didaktičkog materijala i literature, izostanak suradnje i podrške roditelja Resursi: korištenje postojećeg didaktičkog materijala te izrada novog s postojećim sredstvima

Načini evaluacije vrednovanje uradaka, samovrednovanje, pisane i usmene provjere znanja,  kontinuirano praćenje napretka učenika u odnosu na početno stanje 

Očekivani rezultati Učenici će steći steći  osnovna jezična i komunikacijska znanja, sposobnosti i vještine na standardnom hrvatskom jeziku. Odgovorne osobe Željka Kleković Brajenović, učiteljica razredne nastave

 

Page 12: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (JEZIČNO - KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE - DOP HJ 2. A, B i C razred)

Ciklus 1. ciklus, 2.A, B, C razred Cilj . Usvajanje nastavih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovite nastave Obrazloženje cilja Učenici polaznici trebaju usvojiti nastavne sadržaje predviđene nastavnim planom i programom na osnovnoj razini. Zbog

različitih poteškoća učenici se uključuju u rad dopunske nastave kako bi uvježbavali osnovne sadržaje čitanja, pisanja, jezika i izražavanja i vještine koje su potrebne za praćenje redovne nastave hrvatskog jezika. Posebno je važno pomoći učenicima koji zbog bolesti, slabog predznanja ili iz bilo kojeg drugog razloga nisu usvojili određeno nastavno gradivo

Očekivani ishodi Učenici će individualizirano na dopunskoj nastavi steći potrebnu količinu znanja kojom mogu pratiti i usvajati temeljne sadržaje redovite nastave.

Oblici izvedbe Kroz dopunsku nastavu hrvatskog jezika. Sudionici Učenici prvog A , B i C razreda i učiteljice. Načini učenja Učenici čitaju i pišu.

Učenici razgovaraju o pročitanom. Učenici pravilno upotrebljavaju veliko slovo.

Metode poučavanja Učitelj usmjerava i pomaže učenicima pri čitanju i pisanju. Učitelj demonstrira načine čitanja i pisanja. Učitelj traži povratnu informaciju učenikovih uradaka.

Trajanje izvedbe Tijekom školske godine 2015. - 2016. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava ( papir. didaktička pomagala)

Načini evaluacije Vrednovanje učenikovih postignuća. Očekivani rezultati . Značajan napredak svakog učenika uključenog u rad dopunske nastave prema njegovim individualnim mogućnostima, tj. lakše i

kvalitetnije praćenje nastave hrvatskog jezika u redovnoj nastavi Odgovorne osobe Radojka Kozina, učiteljica mentor, Nikolina Bizjak, Anita Svilokos.

Page 13: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE- JEZIČNO, 3.r, DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA Ciklus 1. ciklus (3.a i 3.b razred) Cilj - pomoći učenicima koji teže svadavaju i usvajaju nastavno gradivo hrvatskog jezika redovnim putem Obrazloženje cilja - omogućiti svim učenicima da usvoje osnove redovnog programa,

- pokazati učenicima kako samostalno učiti - razvijati radne navike

Očekivani ishodi - učenici će moći bolje pratiti redovan nastavni program - učenici će samostalno određivati vrste riječi i vrste rečenica - učenici će moći pravilnije i izražajnije čitati, govoriti i prepričavati - učenici će moći bolje razumijevati pročitano - učenici će moći pisati po diktatu - učenici će moći bolje razvijati samoorganizirano učenje, odgovornost za rad, točnost, urednost…. - učenici će moći bolje razvijati pozitivno samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Oblici izvedbe - frontalni rad, individualni rad Sudionici - učenici 3.a i 3.b razreda Načini učenja - učenici vježbajući čitanje i pisanje usvajaju jezične sadržaje, sastavljaju rečenice i kraće priče, bogate rječnik,

poboljšavaju komunikaciju, usvajaju pravopisna I pravogovorna pravila hrvatskog jezika Metode poučavanja

Učitelj će u ralizaciji dopunske nastave koristiti individualizirani pristup učenju koristeći različite metode: metoda pisanja, metoda govorenja, metoda čitanja, metoda pokazivanja, metoda crtanja…

Trajanje izvedbe tijekom cijele nastavne godine 2015./2016., jednom tjedno, jedan školski sat Moguće teškoće/ Resursi

- nedostatak didaktičkog materijala - nemogućnost umnožavanja nastavnih listića potrebnih za rad - nedovoljna motiviranost učenika za učenje

Načini evaluacije -individualnim izlaganjem učenika - provjerom kroz pisane radove - kontinuiranim praćenjem napretka učenika u odnosu na početno stanje

Očekivani rezultati napredovanje učenika u svim područjima hrvatskog jezika Odgovorne osobe Ivanka Knežević

Page 14: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE :JEZIČNO - KOMUNIKACIJSKO -DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA

Ciklus 1. ciklus (4.razred) Cilj Usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovne nastave Obrazloženje cilja Svi učenici trebaju usvojiti minimalno znanje potrebno za kontinuirano praćenje nastavnog gradiva u okviru nastave hrvatskog

jezika. Učenici koji u tom procesu imaju izvjesnih individualnih poteškoća uključeni su u rad dopunske nastave. Cilj je radom kroz dopunsku nastavu dosegnuti potrebnu razinu znanja za praćenje redovne nastave.

Očekivani ishodi Učenik/ca će koristiti usvojeno znanje u verbalnoj i pisanoj komunikaciji sa okolinom. Učenik/ca će steći potreban opseg jezičnog znanja i vještina dovoljan za minimalno praćenje sadržaja u redovnoj nastavi. Učenik/ca će u okviru individualnih mogućnosti razvijati radne navike i osnažiti interes za usvojene nastavne sadržaje hrvatskog jezika te stjecati zadovaoljstvo osobnim napretkom.

Oblici izvedbe Individualan rad s učenicima, specifični sadržaji - radom u skupini ili paru Sudionici Učenici polaznici dopunske nastave iz hrvatskog jezika, učiteljica, roditelji Načini učenja Učenje radom na tekstu, učenje pomoću didaktičkih materijala, učenje kroz igru, učenje pomoću e- podrške Metode poučavanja Čitanje, pisanje, objašnjavanje, slaganje rečeničnih cjelina, vođeno govorenje Trajanje izvedbe Školska godina 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Neprepoznate psihofizičke poteškoće koje učeniku/ci značajno otežavaju napredak u radu, nedovoljna suradnja i podrška roditelja

Načini evaluacije Pisane i usmene provjere znanja i jezičnih vještina u redovnoj nastavi hrvatskog jezika, pravogovorno i pravopisno pravilna komunikacija

Očekivani rezultati Značajan napredak svakog učenika uključenog u rad dopunske nastave prema njegovim individualnim mogućnostima, tj lakše i kvalitetnije praćenje nastave hrvatskog jezika u redovnoj nastavi

Odgovorne osobe Razredna učiteljica Julija Požega

Page 15: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUM-JEZIČNO/KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE (DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA/4.RAZRED )

Ciklus 1. ciklus (4. razred)

Cilj - pomoći učenicima koji teže svadavaju i usvajaju nastavno gradivo hrvatskog jezika redovnim putem

Obrazloženje cilja -pomoći učenicima u učenju i nadoknađivanju znanja, stjecanju sposobnosti , vještina i ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom

uspješnosti nastavka školovanja

Očekivani ishodi Učenici će moći:

-bolje pratiti redovan nastavni program

-bolje komunicirati na materinjem jeziku i izražavati vlastite misli i osjećaje

-samostalno čitati kraće tekstove i bolje razumijevati pročitano

-bolje razvijati samoorganizirano učenje, odgovornost za rad, točnost, urednost….

-bolje razvijati pozitivno samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima te snaći se i rješavati jednostavne, ali i manje

jednostavne životne situacije

Oblici izvedbe - kroz sadržaje dopunske nastave hrvatskog jezika

Sudionici - učenici 4.b razreda

Načini učenja - učenici će pamćenjem, razumijevanjem ,pravilno znati čitati i pisati te usvojiti jezične sadržaje; sastavljati rečenice i kraće priče, pisati po

diktatu, bogatiti rječnik, usvojiti pravopisna i pravogovorna pravila hrvatskog jezika i pravilno ih primjenjivati

Metode poučavanja -U realizaciji dopunske nastave koristi se individualizirani pristup učenja koristeći različite metode: metoda pisanja, metoda govorenja, metoda

čitanja i rada s tekstom, metoda pokazivanja, metoda crtanja, jezične igre,…

Trajanje izvedbe - tijekom cijele nastavne godine 2015./2016., jednom tjedno, jedan školski sat

Moguće teškoće/

Resursi

-nedostatak didaktičkog materijala , potrebne literature, CD, ... ; nemogućnost umnožavanja nastavnih listića potrebnih za rad

-nedovoljna motiviranost učenika za učenje

Načini evaluacije -individualnim izlaganjem učenika, provjerom kroz pisane radove, kontinuiranim praćenjem napretka učenika u odnosu na početno stanje , a

sukladno Pravilniku o praćenju i ocjenjivanju učenikovih postignuća

Očekivani rezultati - napredovanje učenika u svim područjima hrvatskog jezika ,

-dobro snalaženje među drugima i sposobnost izraziti i braniti svoje mišljenje...

Odgovorne osobe učiteljica Jadranka Janković

Page 16: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE- JEZIČNO, 4.r, DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

Ciklus 1. ciklus (4. c razred) Cilj - pomoći učenicima koji teže svadavaju i usvajaju nastavno gradivo hrvatskog jezika redovnim putem Obrazloženje cilja

- omogućiti svim učenicima da usvoje osnove redovnog programa, - pokazati učenicima kako samostalno učiti - razvijati radne navike

Očekivani ishodi - učenici će moći bolje pratiti redovan nastavni program - učenici će samostalno određivati vrste riječi i vrste rečenica - učenici će moći pravilnije i izražajnije čitati, govoriti i prepričavati - učenici će moći bolje razumijevati pročitano - učenici će moći pisati po diktatu - učenici će moći bolje razvijati samoorganizirano učenje, odgovornost za rad, točnost, urednost…. - učenici će moći bolje razvijati pozitivno samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Oblici izvedbe - individualni rad Sudionici - učenici 4.c razreda Načini učenja - učenici vježbajući čitanje i pisanje usvajaju jezične sadržaje, sastavljaju rečenice i kraće priče, bogate rječnik,

poboljšavaju komunikaciju, usvajaju pravopisna I pravogovorna pravila hrvatskog jezika Metode poučavanja

Učitelj će u ralizaciji dopunske nastave koristiti individualizirani pristup učenju koristeći različite metode: metoda pisanja, metoda govorenja, metoda čitanja, metoda pokazivanja, metoda crtanja…

Trajanje izvedbe

tijekom cijele nastavne godine 2015./2016., jednom tjedno, jedan školski sat

Moguće teškoće/ Resursi

- nedostatak didaktičkog materijala - nemogućnost umnožavanja nastavnih listića potrebnih za rad - nedovoljna motiviranost učenika za učenje

Načini evaluacije

-individualnim izlaganjem učenika, provjerom kroz pisane radove - kontinuiranim praćenjem napretka učenika u odnosu na početno stanje

Očekivani rezultati

napredovanje učenika u svim područjima hrvatskog jezika

Odgovorne osobe

Maja Pirc, učiteljica razredne nastave

Page 17: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - Dopunska nastava hrvatskoga jezika

Ciklus 5. razred – 2. ciklus Cilj Pomoć pri svladavanju programa nastave hrvatskoga jezika i književnosti u 5. razredu. Obrazloženje cilja Uočeno je da pojedini učenici imaju problema pri svladavanju programa u redovnoj nastavi pa im se ovim putem omogućuje

neposredniji pristup. Očekivani ishodi Učenici će usvojiti osnovne pojmove unutar programa na razini reprodukcije i jednostavne primjene. Oblici izvedbe svaki drugi tjedan 1 sat dopunske nastave

- rad na zadatcima i tekstu Sudionici učenici 5. a i b razreda koji imaju poteškoće pri svladavanju programa nastave hrvatskoga jezika Načini učenja Učenici pišu diktate, rješavaju gramatičke i pravopisne vježbe, izražajno čitaju, postavljaju i odgovaraju na pitanja vezana uz

razumijevanje teksta. Metode poučavanja individulani pristup Trajanje izvedbe šk. god. 2015. /2016. Moguće teškoće / Resursi

zaboravljanje pojmova iz prethodnih razreda, nemotiviranost/ udžbenik, vježbenica, nastavni listići

Načini evaluacije Opisno praćenje napretka, rezultati na pisanim i usmenim provjerama Očekivani rezultati Učenici će usvojiti osnovne pojmove unutar programa na razini reprodukcije i jednostavne primjene. Odgovorne osobe Irena Balen - Gorišek

Page 18: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA

NIKOLINA ŽIGMUNIĆ, UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA

Ciklus 2. ciklus

Cilj Ponoviti i primijeniti gramatičke strukture, razvijati komunikacijske vještine, vježbati pravopis i razviti pozitivan stav prema učenju jezika i književnosti. Uvježbati gramatička i pravogovorna pravila 6. razreda.

Obrazloženje cilja Pravilno korištenje gramatičke i pravopisne norme hrvatskog jezika.

Očekivani ishodi Učenik će se samostalno izražavati u skladu s jezičnom normom.

Oblici izvedbe Individualni rad s učenicima

Sudionici 6. razredi

Načini učenja Rad na tekstu, objektivni zadaci

Metode poučavanja Metoda čitanja, pisanja, rada na tekstu

Trajanje izvedbe Tijekom cijele godine

Moguće teškoće / Resursi

Neredoviti dolazak učenika na dopunsku nastavu.

Načini evaluacije Zadaci objektivnog tipa

Očekivani rezultati Učenici će usvojiti pravopisnu i gramatičku normu, naučit će bolje čitati i stvarati tekstove te će primijeniti naučeno gradivo u svakodnevnoj komunikaciji

Odgovorne osobe Nikolina Žigmunić, učiteljica hrvatskog jezika

Page 19: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - Dopunska nastava hrvatskoga jezika

Ciklus 7. razred – 3.ciklus Cilj Pomoć pri svladavanju programa nastave hrvatskoga jezika i književnosti u 7. razredu. Obrazloženje cilja Uočeno je da pojedini učenici imaju problema pri svladavanju programa u redovnoj nastavi pa im se ovim putem omogućuje

neposredniji pristup. Očekivani ishodi Učenici će usvojiti osnovne pojmove unutar programa na razini reprodukcije i jednostavne primjene. Oblici izvedbe svaki drugi tjedan 1 sat dopunske nastave

- rad na zadatcima Sudionici učenici 7. a i b razreda koji imaju poteškoće pri svladavanju programa nastave hrvatskoga jezika Načini učenja Učenici pišu manje zahtjevne tekstove unutar različitih funkcionalnih stilova, rješavaju gramatičke i pravopisne vježbe, izražajno

čitaju, postavljaju i odgovaraju na pitanja vezana uz razumijevanje teksta. Metode poučavanja individulani pristup Trajanje izvedbe šk. god. 2015. /2016. Moguće teškoće / Resursi

zaboravljanje pojmova iz prethodnih razreda, nemotiviranost/ udžbenik, vježbenica, nastavni listići

Načini evaluacije Opisno praćenje napretka, rezultati na pisanim i usmenim provjerama Očekivani rezultati Učenici će usvojiti osnovne pojmove unutar programa na razini reprodukcije i jednostavne primjene. Odgovorne osobe Irena Balen – Gorišek, učiteljica hrvatskog jezika

Page 20: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

HRVATSKI JEZIK - DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA

BLAŽENKA KRSTIČEVIĆ

Ciklus 3. ciklus

Cilj - ponoviti i primijeniti gramatičke strukture, razvijati komunikacijske vještine, vježbati pravopis i razviti pozitivan stav prema učenju jezika. Uvježbati gramatička i pravogovorna pravila 8.

Obrazloženje cilja Pravilno korištenje gramatičke i pravopisne norme hrvatskog jezika

Očekivani ishodi Učenik će se samostalno izražavati u skladu s jezičnom normom

Oblici izvedbe Individualni s učenicima

Sudionici 8.a i 8.b

Načini učenja Rad na tekstu, objektivni zadaci

Metode poučavanja Metoda čitanja, pisanja, rada na tekstu

Trajanje izvedbe Tijekom cijele godine

Moguće teškoće / Resursi

Često neki učenici ne dolaze redovito na dopunsku nastavu. Ponekad je teško uskladiti termin dopunske i radnog dana učitelja

Načini evaluacije Zadaci objektivnog tipa

Očekivani rezultati Naučit će bolje čitati, primijenit će naučeno gradivo u svakodnevnoj komunikaciji

Odgovorne osobe Blaženka Krstičević, učiteljica hrvatskog jezika

Page 21: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO -Dopunska nastava iz engleskog jezika)

Ciklus 1. ciklus Cilj Razvijanje komunikacije na engleskom jeziku Obrazloženje cilja Učenici imaju poteškoća u razmjenjivanju informacija na engleskom jeziku Očekivani ishodi Učenici će pročitati i razumijeti kratke tekstove o uobičajenim dnevnim aktivnostima ljudi

Učenici će razumijeti i izvući bitne informacije iz kratkih tekstova te će moći dopuniti tekst o dnevnoj rutini osobe Oblici izvedbe Kroz dopunsku nastavu engleskog jezika Sudionici Učiteljica Flora Žuta i učenici 2. razreda Načini učenja Učenici vježbaju čitanje na engleskom jeziku

Učenici ponavljaju i usvajaju nove izraze Metode poučavanja Poučavanje o jezičnim zakonitostima pri govorenju na engleskom jeziku Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak računala, CD-playera

Načini evaluacije Nastavnica će nadzirati rad učenika Očekivani rezultati Učenici uspješnije komuniciraju na engleskom jeziku Odgovorne osobe Flora Žuta, učiteljica engleskog jezika

Page 22: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMKO PODRUČJE JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO -DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

FLORA ŽUTA

Ciklus 1. ciklus Cilj Poboljšati znanje gramatičkih struktura Obrazloženje cilja Učenici slabo primjenjuju znanja iz gramatike Očekivani ishodi Učenici će usvojiti gramatičke strukture za opisivanje slika pri igri

Učenici će pokazati razumijevanje pročitanog teksta Oblici izvedbe Individualni rad s učenicima Sudionici Učenici 3-ih razreda Načini učenja Učenici igraju razne igre

Učenici dopunjavaju radnu bilježnicu Učenici čitaju tekstove iz udžbenika

Metode poučavanja Usmjeravanje učenika pri izvršavanju raznoraznih zadataka Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak CD-playera

Načini evaluacije Rješavanje listića Očekivani rezultati Učenici lakše komuniciraju na engleskom jeziku Odgovorne osobe Učiteljica engleskog jezika Flora Žuta

Page 23: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - DOPUNSKA NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA)

Ciklus 4. razred – 1. ciklus Cilj Razvijanje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku

Ponavljanje i utvrđivanje znanja iz tematskih cjelina: ja i moja okolina, moja obitelj (predstavljanje članova obitelji, opisivanje tjelesnih i karakternih osobina, zanimanja), prijatelji, dom, mjesto gdje živim, , škola i školski predmeti, aktivnosti u slobodno vrijeme, odjeća (opisivanje), tijelo, hrana i obroci, životinje te praznici i blagdani Razvijanje samopouzdanja i odgovornosti za postignute rezultate

Obrazloženje cilja Dopunskim radom putem različitih aktivnosti motivirati učenike da usvoje predviđeni vokabular i jezične strukture te poboljšaju komunikacijske vještine u služenju stranim jezikom

Očekivani ishodi Učenici će kroz različite aktivnosti, igre, rad na tekstu, učenje pjesmica ponoviti i utvrditi vokabular i usvojiti svakodnevne izraze i klišeje pri upoznavanju i komunikaciji na stranom jeziku Biti sigurniji u usmenoj komunikaciji, uočiti i usvojiti specifičnosti stranog jezika i unaprijediti izgovor Uočiti specifičnosti u pisanju na stranom jeziku te unaprijediti vještine pisanja kroz zadatke nadopunjavanja, odgovaranja na pitanja, diktate Čitati kratke tekstove i uvježbane dijaloge, pjevati pjesmice

Oblici izvedbe Individualni rad, rad u paru Sudionici Učenici 4. b i c razreda Načini učenja Učenici ponavljaju i usvajaju nove izraze; Vježbaju čitanje tekstova i dijaloga, Igraju igre uloga, Usvajaju pjesmice uz

pokret, Igraju igre sa slikovnim karticama i karticama s riječima, Rješavaju listiće i dopunjaljke, križaljke, Postavljaju pitanja i odgovaraju na njih

Metode poučavanja Učitelj organizira, usmjerava i potiče rad učenika; frontalni rad, indidvidualni rad, rad u paru Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom školske godine Moguće teškoće/Resursi Poteškoće s umnožavanjem listića za rad; Udžbenici drugih izdavača Načini evaluacije Učiteljica prati i nadzire napredak učenika; učenici rješavaju zadatke na listićima; ( prepoznavanje, nadopunjavanje,

postavljanje i odgovaranje na pitanja, opisivanje, dramatiziranje, prevođenje, pisanje diktata) Očekivani rezultati Učenici će unaprijediti svoje kompetencije govorenja, čitanja i pisanja te vještine raspoznavanja, razumijevanja,

reagiranja na naputke i naredbe na engleskom jeziku; uočiti specifičnosti intonacije u govoru kroz prigodne igre, pjesmice i dijaloge

Odgovorne osobe Natalija Džafo, učiteljica engleskog jezika

Page 24: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMKO PODRUČJE JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA

FLORA ŽUTA, učiteljica engleskog jezika

Ciklus 2. ciklusCilj -ponoviti gradivo 5.r.

-tražiti osobne podatke: Wh-pitanja: What's your name? Where are you from?, Where do you live? Who's that girl?- razlikovati Present Simple i Present Continuous-sastaviti biografiju neke osobe ili autobiografiju

-vježbati upotrebu Past Simple TenseaObrazloženje cilja Učenici će moći postavljati pitanja u prošlo i sadašnjem vremenu Očekivani ishodi Učenici će moći pričati na engleskom jeziku Oblici izvedbe Individualni rad s učenicima Sudionici Učenici 6-ih razreda Načini učenja Učenje radom na tekstu Metode poučavanja Usmeno i pismeno izlaganje Trajanje izvedbe Tijekom cijele godine Moguće teškoće / Resursi

Učenici nerado ostaju na satove dopunske nastave, te su često neraspoloženi za rad

Načini evaluacije Učenici pišu testove te tako provjeravaju svoje znanje Očekivani rezultati Učenici će bolje naučiti čitati na engleskom jeziku Odgovorne osobe Flora Žuta, učiteljica engleskog jezika; Tatjana Kovačević, učiteljica engleskog jezika

Page 25: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE ENGLESKI JEZIK-dopunska nastava- 5. i 7. razred

Ciklus 2.3. ciklus Cilj Savladavanje osnovnih sadržaja predviđenih planom i programom Obrazloženje cilja Savladavanje osnovnih jezičnih djelatnosti predviđenih planom i programom te utvrđivanje naučenog

kroz teme za 5. razred: Moj život; Životinje; Praznici; Hrana; i teme za 7. razred: Život mladih i njihovi problemi; Svakidašnjica; Slobodno vrijeme; Doživljaji i mašta

Očekivani ishodi Učenici će znati primijeniti gramatička pravila na zadatcima Učenici će čitati zadane tekstove s razumijevanjem Učenici će prepoznavati i prevoditi zadani leksičko -tematski korpus u kraćim i dužim jezičnim cjelinama (rečenica, kraći ili duži tekst ili izgovorena cjelina) Učenici će znati upotrijebiti naučeno u samostalnom usmenom ili pismenom izražavanju

Oblici izvedbe Kroz dopunsku nastavu engleskog jezika Sudionici Učenici petog i sedmog razreda kojima je potrebna pomoć u svladavanju gradiva Načini učenja Učenici primjenjuju gramatičke zakonitosti na pismenim i usmenim zadatcima,

Učenici slušaju kraće i duže izgovorne cjeline, Učenici čitaju, prevode i prepričavaju kraće i duže tekstove, Učenici se samostalno izražavaju na zadane teme

Metode poučavanja Usmeno poučavanje, Individualni rad s učenicima, Učionička nastava, Usmjeravanje učenika ka cilju, Davanje povratnih informacija o riješenim zadatcima

Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine-35 sati u petom i 35 u sedmom razredu Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak osnovnih sredstava-kvar na fotokopirnom stroju, nedostatak papira, kvar na računalima,nemogućnost povezivanja s Internetom...

Načini evaluacije Usmeno i pismeno testiranje Očekivani rezultati Učenici će uspješno savladati predviđeni plan i program engleskog jezika za peti i sedmi razred Odgovorne osobe Iva Černelić (učiteljica engleskog jezika

Page 26: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (MATEMATIČKO PODRUČJE - DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE)

Ciklus 1. ciklusCilj Usvojiti osnovna matematička znanja nastavnog gradiva prvog razreda. Obrazloženje cilja Na jednostavnim matematičkim zadatcima poučiti učenike zbrajanje i oduzimanje od 20 i prepoznavanje i imenovanje

geometrijskih tijela i likova. Očekivani ishodi Učenici će znati zbrajati i oduzimati do 20 .

Učenici će prepoznati i imenovati geometrijska tijela i likove. Učenici će znati nacrtati geometrijske likove.

Oblici izvedbe Kroz dopunsku nastavu matematike. Sudionici Učenici prvog A I B razreda. Načini učenja Učenici crtaj geometrijske likove.

Računaju jednostavne zadane zadatke. Učenici prezentiraju svoje uratke.

Metode poučavanja Upućuje učenika na prepoznavanje geometrijskih likova i tijela u svom okruženju. Pomaže učenicima pri crtanju geometrijskih likova i prepoznavanju geometrijskih likova i tijela. Frontalnim radom upućuje učenike na rješavanje jednostavnih matematičkih računskih radnji.

Trajanje izvedbe Tijekom školske godine 2015. / 2016. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijala ( listići, didaktička pomagala)

Načini evaluacije Provedbom kratkih provjera matematičkih zadataka pismenim i usmenim putem. Očekivani rezultati Učenici će se znati služiti osnovnim matematičkim radnjama prvog razreda. Odgovorne osobe Snježana Tušar, učiteljica razredne nastave

Page 27: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (MATEMATIČKO PODRUČJE ; DOP MATEMATIKA 2. A, B i C razred)

Ciklus 1. ciklus , 2. A, B i C razred Cilj Usvajanje nastavih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovite nastave. Obrazloženje cilja Učenici polaznici trebaju usvojiti nastavne sadržaje predviđene nastavnim planom i programom na osnovnoj razini. Zbog različitih

poteškoća učenici se uključuju u rad dopunske nastave kako bi uvježbavali izvođenje računskih postupaka i ponavljali osnovna matematička znanja i vještine koje su potrebne za praćenje redovne nastave matematike. Posebno je važno pomoći učenici koja radi po individualiziranom programu ili učenicima koji zbog bolesti, slabog predznanja ili iz bilo kojeg drugog razloga nisu usvojili određeno nastavno gradivo.

Očekivani ishodi Učenici/ce će znati izvoditi jednostavne matematičke radnje koristeći osnovne računske radnje. Učenici/ce će moći osnovno usvojeno znanje koristiti u svakodnevnim životnim situacijama. Učenici/ce napredujući stjecati motivirajući stav i interes za uspješnije usvajanje matematičkih sadržaja.

Oblici izvedbe Kroz dopunsku nastavu matematike. Sudionici Učenici 2.A, B i C razreda. Načini učenja Učenici će učiti po analogiji, povezivanjem životne stvarnosti i nastave matematike pomoću didaktičkih

matematički h materijala Metode poučavanja Objašnjavanje, demonstracija, crtanje, razgovor. Trajanje izvedbe Tijekom školske godine 2015. / 2016. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijala ( listići, didaktička pomagala) , nekontinuiran rad učenika na redovnoj ili dopunskoj nastavi i kod kuće i nedovoljna suradnja i podrška roditelja

Načini evaluacije Provedbom kratkih provjera matematičkih zadataka pismenim i usmenim putem. Očekivani rezultati Učenici će se znati služiti osnovnim matematičkim radnjama drugog razreda. Odgovorne osobe Radojka Kozina, učiteljica mentor, Nikolina Bizjak, Anita Svilokos.

Page 28: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE- PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKO, 3.r; DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE

Ciklus 1. ciklus (3.a i 3.b razred)Cilj - pomoći učenicima koji teže svadavaju i usvajaju nastavno gradivo matematike redovnim putemObrazloženje cilja

- omogućiti svim učenicima da usvoje osnove redovnog programa- pokazati učenicima kako samostalno učiti- razvijati radne navike

Očekivani ishodi

- Učenici će moći bolje pratiti redovan nastavni program- Učenici će moći samostalno rješavati jednostavne matematičke zadatke- Učenici će moći sigurnije i pravilnije rješavati matematičke zadatke primjenom osnovnih računskih radnji- Učenici će moći bolje razvijati samoorganizirano učenje, odgovornost za rad, točnost, urednost…. - Učenici će moći bolje razvijati pozitivno samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Oblici izvedbe - frontalni rad, individualni radSudionici - učenici 3.a i 3.b razredaNačini učenja Učenici će pamćenjem činjenica, razumijevanjem i pravilnom primjenom usvojiti sadržaje matematike: Prirodni

brojevi, Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje brojeva do tisuću, Pisano zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje brojeva do tisuću, Zadaci riječima, Pravac u ravnini, Međusobni odnosi dvaju pravaca u ravnini, Krug i kružnica, Izvođenje više računskih radnji.

Metode poučavanja

Učitelj će u ralizaciji dopunske nastave koristiti individualizirani pristup učenju služeći se konkretnim materijalom I modelom brojevne crte s različitim metodamarada:metoda demonstracije, metoda crtanja, metoda objašnjavanja, metoda razgovora…..

Trajanje izvedbe

tijekom cijele nastavne godine 2015./2016., jednom tjedno, jedan školski sat

Moguće teškoće/ Resursi

- nedostatak didaktičkog materijala- nemogućnost umnožavanja nastavnih listića potrebnih za rad- nedovoljna motiviranost učenika za učenje

Načini evaluacije

- individualnim izlaganjem učenika- provjerom kroz pisane radove- kontinuiranim praćenjem napretka učenika u odnosu na početno stanje

Očekivani rezultati

Učenici će steći znanje za rješavanje jednostavnih matematičkih zadataka potrebnih za primjenu u različitim nastavnim i životnim situacijama.

Odgovorne osobe

Ivanka Knežević, učiteljica razredne nastave

Page 29: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE :MATEMATIČKO - DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE

Ciklus 1. ciklus (4.razred) Cilj Usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovne nastave Obrazloženje cilja Svi učenici trebaju usvojiti usvojiti nastavne sadržaje predviđene nastavnim planom i programom na osnovnoj razini. Zbog

različitih poteškoća učenici se uključuju u rad dopunske nastve kako bi uvježbali izvođenje računskih postupaka i ponavljali osnovna matematička znanja i vještine koje su potrebne za praćenje redovne nastave matematike. Posebno je važno pomoći učenicima koji zbog bolesti ili iz bilo kojeg drugog razloga nisu usvojili određeno nastavno gradivo.

Očekivani ishodi Učenik/ca će znati izvoditi jednostavne matematičke radnje koristeći osnovne računske radnje. Učenik/ca će moći osnovno usvojeno znanje koristiti u svakodnevnim životnim situacijama. Učenik/ca će napredujući steći motivirajući stav i interes za uspješnije usvajanje matematičkih sadržaja.

Oblici izvedbe Individualan rad s učenicima, specifični matematički sadržaji koji se rade u paru ili manjim skupinama Sudionici Učenici koji su kontinuirano ili povremeno uključeni u dopunski rad nastave matematike , učiteljica, roditelji Načini učenja Učenje po analogiji,učenje pomoću didaktičkih matematičkih materijala, učenje kroz igru, učenje povezivanjem životne

stvarnosti i nastave matematike Metode poučavanja Razgovor, objašnjavanje, demonstracija, crtanje Trajanje izvedbe Školska godina 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Neprepoznate psihofizičke poteškoće koje učeniku/ci značajno otežavaju napredak u radu,nekontinuiran rad učenika na redovnoj ili dopunskoj nastavi i kod kuće, nedovoljna suradnja i podrška roditelja

Načini evaluacije Pisane provjere u okviru redovne nastave matematike, primjena naučenih sadržaja u životnim situacijama Očekivani rezultati Značajan napredak svakog učenika uključenog u rad dopunske nastave prema njegovim individualnim mogućnostima, tj. lakše i

kvalitetnije praćenje nastave matematike u redovnoj nastavi Odgovorne osobe Razredna učiteljica Julija Požega

Page 30: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUM – MATEMATIČKO PODRUČJE (DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE / 4.RAZRED )

Ciklus 1. ciklus (4. razred)

Cilj -pomoći učenicima koji teže svadavaju i usvajaju nastavno gradivo matematike redovnim putem

Obrazloženje cilja -pomoći učenicima nadoknaditi znanje iz programa redovne nastave koje im nedostaje ili ga teže usvajaju ,te ih bolje pripremiti za dalji

napredak

Očekivani ishodi Učenici će moći :

-samostalno rješavati jednostavne matematičke zadatke

-sigurnije i pravilnije rješavati matematičke zadatke primjenom osnovnih računskih radnji

-bolje razvijati samoorganizirano učenje, odgovornost za rad, navikavati se na urednost i preglednost….

-bolje razvijati pozitivno samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

-razvijati sposobnost za samostalan rad i osjećaj za odgovorno djelovanje

Oblici izvedbe - kroz sadržaje dopunske nastave matematike

Sudionici - učenici 4.b razreda

Načini učenja -Učenje će se temeljiti na: iskustvu učenika, učenjem od konkretnog prema apstraktnom, aktivnim sudjelovanjem učenika, putem igre,...

Metode poučavanja -Pri poučavanju dopunske nastave koristiti će se individualizirani pristup učenja s kombiniranjem različitih metoda rada : metoda

demonstracije,razgovora, metoda crtanja, metoda objašnjavanja, metoda rada s tekstom, pismenih radova, učenja kroz igru i...

Trajanje izvedbe - tijekom cijele nastavne godine 2015./2016., jednom tjedno, jedan školski sat

Moguće teškoće/

Resursi

-nedostatak didaktičkog materijala

-nemogućnost umnožavanja nastavnih listića potrebnih za rad

-nedovoljna motiviranost učenika za učenje

Načini evaluacije -individualnim izlaganjem učenika

-provjerom kroz pisane radove

-kontinuiranim praćenjem napretka učenika u odnosu na početno stanje , a sukladno Pravilniku o praćenju i ocjenjivanju učenikovih postignuća

-primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i svakodnevnom životu

Očekivani rezultati - učenici će steći osnovna matematička znanja potrebna za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu odnosno za primjenu u

različitim životnim situacijama

Odgovorne osobe učiteljica Jadranka Janković

Page 31: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE- PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKO, 4.r; DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE Ciklus 1. ciklus (4. c razred) Cilj - pomoći učenicima koji teže svadavaju i usvajaju nastavno gradivo matematike redovnim putem Obrazloženje cilja

- omogućiti svim učenicima da usvoje osnove redovnog programa - pokazati učenicima kako samostalno učiti - razvijati radne navike

Očekivani ishodi - Učenici će moći bolje pratiti redovan nastavni program - Učenici će moći samostalno rješavati jednostavne matematičke zadatke - Učenici će moći sigurnije i pravilnije rješavati matematičke zadatke primjenom osnovnih računskih radnji - Učenici će moći bolje razvijati samoorganizirano učenje, odgovornost za rad, točnost, urednost…. - Učenici će moći bolje razvijati pozitivno samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Oblici izvedbe - individualni rad Sudionici - učenici 4.c razreda Načini učenja Učenici će pamćenjem činjenica, razumijevanjem i pravilnom primjenom usvojiti sadržaje matematike: Prirodni

brojevi, Zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje brojeva do tisuću, Pisano zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje brojeva do tisuću, Zadaci riječima, Pravac u ravnini, Međusobni odnosi dvaju pravaca u ravnini, Krug i kružnica, Izvođenje više računskih radnji.

Metode poučavanja

Učitelj će u ralizaciji dopunske nastave koristiti individualizirani pristup učenju služeći se konkretnim materijalom I modelom brojevne crte s različitim metodamarada:metoda demonstracije, metoda crtanja, metoda objašnjavanja, metoda razgovora…..

Trajanje izvedbe

tijekom cijele nastavne godine 2015./2016., jednom tjedno, jedan školski sat

Moguće teškoće/ Resursi

- nedostatak didaktičkog materijala - nemogućnost umnožavanja nastavnih listića potrebnih za rad - nedovoljna motiviranost učenika za učenje

Načini evaluacije

- individualnim izlaganjem učenika - provjerom kroz pisane radove - kontinuiranim praćenjem napretka učenika u odnosu na početno stanje

Očekivani rezultati

Učenici će steći znanje za rješavanje jednostavnih matematičkih zadataka potrebnih za primjenu u različitim nastavnim i životnim situacijama.

Odgovorne osobe

Maja Pirc, učiteljica razredne nastave

Page 32: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMKO PODRUČJE MATEMATIČKO  ‐ DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE  

Ivana Skokić, učiteljica matematike 

Ciklus 2. ciklus ‐ 6. razredCilj Usvajanje nastavnih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom redovne nastave Obrazloženje cilja Omogućiti svim učenicima da usvoje osnove redovnog programa i razviju radne navike Očekivani ishodi Učenici će moći: 

‐ izvoditi jednostavne matematičke radnje. ‐ osnovno usvojeno znanje koristiti u svakodnevnim životnim situacijama. ‐ napredujući stjecati motivirajući stav i interes za uspješnije usvajanje matematičkih sadržaja.

Oblici izvedbe Individualni rad s učenicima kroz sadržaje dopunske nastave matematike Sudionici Učenici 6.b razreda Načini učenja Učenici će pamćenjem činjenica, razumijevanjem i pravilnom primjenom usvojiti sadržaje matematike: operacije s razlomcima, 

trokut, cijeli brojevi, racionalni brojevi, linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom, četverokut Metode poučavanja Razgovor, objašnjavanje, demonstracija, crtanje Trajanje izvedbe Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine Moguće teškoće / Resursi

‐ nedostatak didaktičkog materijala ‐ nedovoljna motiviranost učenika za učenje ‐ nekontinuiran rad učenika na redovnoj ili dopunskoj nastavi i kod kuće 

Načini evaluacije ‐ individualnim izlaganjem učenika ‐ provjerom kroz pisane radove ‐ kontinuiranim praćenjem napretka učenika u odnosu na početno stanje

Očekivani rezultati Učenici će steći znanje za rješavanje jednostavnih matematičkih zadataka potrebnih za primjenu u različitim nastavnim i životnim situacijama.

Odgovorne osobe Ivana Skokić, učiteljica matematike

Page 33: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE -MATEMATIČKO ( DOPUNSKA NASTAVA MATEMATIKE 5.-8.razred)

Ciklus 2. i 3.ciklus(5.-8.razred) Cilj Osposobiti učenike da usvoje minimum znanja koje nisu usvojili tijekom redovite nastave.

Obrazloženje cilja Pomoći u učenju i uspješnom savladavanju nastavnih sadržaja matematike,uvježbavanju osnovnih

aritmetičkih i geometrijskih sadržaja.Poticati učenike na važnost redovitog učenja i vježbanja,te upornosti u radu.

Očekivani ishodi Učenici će znati rješavati elementarne zadatke. Oblici izvedbe Individualan rad sa učenicima,rad u paru. Sudionici Učenici koji imaju poteškoća sa savladavanjem gradiva Načini učenja Učenje po analogiji,rješavanje zadataka po zadanom primjeru, učenje povezivanjem životne stvarnosti i

nastave matematike. Metode poučavanja Demonstracija, razgovor, suradničko učenje Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine 1. sat tjedno. Moguće teškoće / Resursi

Neredovit dolazak na dopunsku nastavu , te nekontinuirano učenje i vježbanje.

Načini evaluacije Bilježenje, zapažanja o radu na radnim listićima, diskretno promatranje rada na satu, pisana i usmena provjera.

Očekivani rezultati Napredak svakog učenika prema individualnim mogućnostima , te lakše praćenje redovite nastave matematike.

Odgovorne osobe Franjo Čačić, Danijela Medjed-Sertić, učitelji matematike

Page 34: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

DODATNA NASTAVA

Page 35: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (MATEMATIČKO PODRUČJE - DODATNI RAD IZ MATEMATIKE 1. RAZREDI)

Ciklus 1. CIKLUS - PRVI RAZREDICilj Usvojiti temeljna matematička znanja, vještine i procese te uspostaviti i razumjeti matematičke odnose i veze. Obrazloženje cilja Kroz osnovne računske radnje zbrajanja i oduzimanja učenici će naučiti razumjeti i rješavati matematičke probleme prilagođene

njihovoj dobi. Očekivani ishodi - učenici će moći zbrajati i oduzimati do 20

- učenici će moći rješavati matematičke priče- učenici će moći rješavati matematičke križaljke- učenici će moći u timu razvrstavati geometrijska tijela i likove- učenici će slagati različite oblike od geometrijskih tijela

Oblici izvedbe Individualni rad. Sudionici Učenici prvih razreda. Načini učenja - učenici u paru izrađuju računske pričice i rješavaju ih

- učenici određuju odnose među brojevima i uspoređuju ih- učenici primjenjuju vezu zbrajanja i oduzimanja kroz računske priče- učenici od plastelina izrađuju geometrijska tijela

Metode poučavanja - učitelj organizira timski radi i rad u paru- učitelj dogovara suradnju s ostalim učiteljima prvih razreda- učitelj usmjerava i pomaže učenicima da dođu do cilja- učitelj daje učenicima povratnu informaciju o realiziranim sadržajima

Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava: papir, plastelin, računalo, pisač. Češće izostajanje učenika,nedovoljna suradnja roditelja.

Načini evaluacije Nastavni listići, plakati. Očekivani rezultati Učenici će ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja do 20. Učenici će stečenim znanjem znati rješavati problemske zadatke. Odgovorne osobe Vera Pranjić, učiteljica razredne nastave

Page 36: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKOPODRUČJE(MATEMATIČKO‐PRIRODOSLOVNO,2.adodatniradmatematika)

Ciklus  1.ciklus, 2.razred Ciljevi i vrijednosti koje želimo postići 

Omogućiti učenicima da radom na zadatcima iz programa dodatnog rada razvijaju sposobnost rješavanja problema primjenjivih u svakodnevnom životu; koristiti matematičku logiku za lakše razumijevanje pojava u svakodnevnom životnom okruženju; poticati znatiželju za rješavanje matematičkih problemskih zadataka: detektirati učenike sa izraženijom matematičkom inteligencijom; poticati strpljivost, točnost i sistematičnost u radu na zadatcima; poticati učenike na suradničko učenje ; postizati radno poticajno ozračje u radu skupine. Zadovoljiti potrebe učenika da se bave matematikom, da razvijaju matematičko  mišljenje ‐ prostorno predočavanje, logičko zaključivanje, uočavanje veza, te i da učinkovito koriste  matematiku u svakodnevnom životu. Cilj je i usmjeriti  takvo dijete prema dugoročnoj i koordiniranoj izvannastavnoj i/ili izvanškolskoj matematičkoj izobrazbi. 

Obrazloženje cilja  Učenici koji posjeduju izraženo razvijene matematičko‐logičke sposobnosti i vještine, te s lakoćom usvajaju zahtjevnija matematička znanja trebaju radom na dodatnim zadatcima potencirati svoja matematička znanja. Polaznici dodatnog rada moraju imati pristup aktualnim matematičkim sadržajima  te je poželjno da budu izloženi autentičnim matematičkim problemima. Učenici će kroz sadržaje i rad stjecati šire obrazovne osnove koje su im potrebne za lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja prirodnih i društvenih znanosti. 

Očekivani ishodi    

Učenik/ca će se osjećati dobro, motivirajuće, napredno jer će zadovoljiti svoje potrebe za radom na dodatnim matematičkim sadržajima. Učenik/ca će radeći na odabranim matematičkim sadržajima  poticati svoju  znatiželju i neovisnost, uključivati  u svoj rad  raznolike materijale te povezivati  školsko iskustvo s iskustvom izvan škole. Učenik/ca će razvijati svoje matematičko‐logičke sposobnosti. Sadržaji koji prate redovan nastavni program iz matematike za 2.razred na kojima će aktivnost učenika biti intenzivnija u uočavanju, zapamćivanju, crtanju, mišljenju, zapisivanju, izvođenju računskih radnji, te dodatni matematički zadatci:  odnosi među predmetima, tijela u prostoru, crte, brojevi do 100, zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje brojeva do 100, problemski zadatci,zadatci s jednostavnim jednadžbama, mozgalice, magični kvadrati, e‐matematika. 

Sadržaji za postizanje cilja 

Oblici izvedbe  Individualni rad s učenicima, specifični sadržaji ‐ radom u skupini ili paru Sudionici  Učenici/ce koji su s lakoćom svladali program matematike u redovnoj  nastavi i koji pokazuju izrazite sklonosti i interes za 

matematiku, kao i oni učenici koji su za matematiku zainteresirani bez obzira na njihove objektivne mogućnosti., učiteljica Načini učenja  Učenje  primjenom matematičkih situacija i pravila po analogiji,  učenje otkrivanjem, učenje pokušajima , učenje izloženosti 

autentičnim matematičkim problemima, učenje pomoću e‐računalne podrške. Metode poučavanja   Razgovor, usmeno izlaganje, čitanje i rad na tekstu‐ korištenje matematičkih časopisa i druge literature, rad na računalu Teškoće / Resursi  Nedostupna kvalitetna literatura, nemogućnost korištenja e‐podrške. Načini evaluacije  Rezultati na matematičkim natjecanjima unutar skupine dodatne nastave ili na razini paralelnih odjela u školi, izvješća i bilješke 

učitelja ‐ sustavno praćenje učeničkih  sposobnosti, postignuća, uspjeha i interesa. Anketni upitnici za učenike. Očekivani rezultati  Zadovoljavanje potreba učenika  da najbolje uče u okolini i na sadržajima koja su  im  motivirajuća, koji potiču njihovu znatiželju i 

neovisnost, uključuju korištenje raznolikih materijala te povezuje školsko iskustvo s iskustvom izvan škole Odgovorne osobe  Učiteljica Nikolina Bizjak   

Page 37: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

  KURIKULUMKO PODRUČJE JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO   ‐ DODATNA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA 

     

ANITA SVILOKOS, UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE 

Ciklus 1. ciklus Cilj Usvojiti šire znanje iz nastave hrvatskog jezika u 2. razredu osnovne škole. 

Obrazloženje cilja Svi učenici mogu usvojiti šire znanje potrebno za kontinuirano pračenje i skcesivno kvalitativno i kvantitativno usvajanje nastavnog gradiva u okviru dodatnog hrvatskog jezika. Učenici koji u tom procesu imaju više interesa za dramsko i umjetničko područje ostvarit će to individualnim radom. Cilj je radom kroz dodatne sadržaje i proširenu literaturu zainteresirati učenike za usvajanje dodatnih zvanja. 

Očekivani ishodi Učenik/ca će koristiti usvojeno znanje u verbalnoj i pisanoj komunikaciji sa okolinom. Učenik/ca će steći velik opseg jezičnog znanja i vještina. Učenik/ca će u okviru individualnih mogućnosti razvijati radne navike i osnaživati interes za usvojene dodatne nastavne sadržaje hrvatskog jezika te stjecati zadovoljstvo osobnim napredkom.

Oblici izvedbe Individualni rad s učenicima, specifični sadržaji‐ radom u skupini ili paru. Sudionici Učenici polaznici dodatnog rada iz hrvatskog jezika, učiteljica, glumci, književnici, literatura. Načini učenja Učenje radom na tekstu, učenje kroz igru, učenje pomoću didaktičkih materijala. Metode poučavanja Objašnjavanje, čitanje, pisanje, slaganje rečeničnih cijelina, vođeno govorenje, dramatizacija, recitiranje. Trajanje izvedbe Jedan školski sat tjedno tijeko školske godine. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak susreta s književnikom ili dramskim umjetnikom.

Načini evaluacije Pisane i usmene provjere znanja i jezičnih vještina u redovnoj nastavi hrvatskog jezika, pravogovorno i pravopisno pravilna komunikacija, nastupi na priredbama (školskim, gradskim).

Očekivani rezultati Značajan napredak svakog učenika uključenog u dodatni rad hrvatskog jezika prema njegovim individualnim mogučnostima, tj. lakše i kvalitetnije pračenje hrvatskog jezika u medijima i literaturi.

Odgovorne osobe Razredna učiteljica Anita Svilokos  

 

Page 38: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - DODATNA NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA)

Ciklus 2. razred – 1. ciklus Cilj Razvijanje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku

Ponavljanje i proširivanje usvojenih znanja iz tematskih cjelina: pozdravljanje, predstavljanje i oslovljavanje, moja obitelj i ja, škola i školski pribor, brojevi, boje, aktivnosti u razredu i razredni jezik, hrana i glavni dnevni obroci, dijelovi tijela, životinje, odjeća i blagdani Proširivanje kulturoloških spoznaja i upoznavanje različitosti među kulturama; upoznavanje kulture zemalja engleskog govornog područja Razvijanje samopouzdanja i odgovornosti za postignute rezultate

Obrazloženje cilja Dodatnim radom putem različitih aktivnosti i igara motivirati učenike da prošire vokabular i poboljšaju komunikacijske vještine u služenju stranim jezikom

Očekivani ishodi Učenici će kroz različite aktivnosti, igre, pjesmice proširiti vokabular i usvojiti svakodnevne izraze i klišeje pri upoznavanju i komunikaciji na stranom jeziku Biti sigurniji u usmenoj komunikaciji, uočiti i usvojiti specifičnosti stranog jezika i unaprijediti izgovor Uočiti specifičnosti u pisanju na stranom jeziku kroz zadatke nadopunjavanja, prepisivanja Voditi kratke uvježbane dijaloge, pjevati prigodne pjesmice

Oblici izvedbe Individualni rad, rad u paru, rad u skupini Sudionici Zainteresirani učenici 2. a b i c razreda Načini učenja Učenici ponavljaju i usvajaju nove izraze; Vježbaju čitanje dijaloga, Igraju igre uloga, Usvajaju pjesmice uz

pokret, Igraju igre sa slikovnim karticama i karticama s riječima, Rješavaju listiće i dopunjaljke Metode poučavanja Učitelj organizira, usmjerava i potiče rad učenika; frontalni rad, indidvidualni rad Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom školske godine Moguće teškoće/Resursi Poteškoće s umnožavanjem listića za rad; Udžbenici drugih izdavača Načini evaluacije Učiteljica prati i nadzire napredak učenika; učenici rješavaju zadatke na listićima; dramatizacija dijaloga Očekivani rezultati Učenici će unaprijediti svoje kompetencije govorenja, čitanja i pisanja te vještine raspoznavanja,

razumijevanja, reagiranja na naputke i naredbe na engleskom jeziku; uočiti specifičnosti intonacije u govoru kroz prigodne igre, pjesmice i dijaloge

Odgovorne osobe Natalija Džafo, učiteljica engleskog jezika

Page 39: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKOPODRUČJE(MATEMATIČKO‐PRIRODOSLOVNO,3.ai3.bdodatniradmatematika)

Ciklus 1. Ciklus ‐ 3.razred Cilj Stručno voditi učenike polaznike dodatnog rada kako bi zadovoljili potrebe susatavnog i naprednog rada u okviru nastavnog 

predmeta matematike, razvijajti  matematičko  mišljenje ‐ prostorno predočavanje, logičko zaključivanje, uočavanje veza, te i da učinkovita uporaba  matematike u svakodnevnom životu. Cilj je i usmjeriti  takvo dijete prema dugoročnoj i koordiniranoj izvannastavnoj i/ili izvanškolskoj matematičkoj izobrazbi. 

Obrazloženje cilja Učenici koji posjeduju izraženo razvijene matematičko‐logičke sposobnosti i vještine, te s lakoćom usvajaju zahtjevnija matematička znanja trebaju radom na dodatnim zadatcima potencirati svoja matematička znanja. Polaznici dodatnog rada moraju imati pristup aktualnim matematičkim sadržajima  te je poželjno da budu izloženi autentičnim matematičkim problemima. Učenici će kroz sadržaje i rad stjecati šire obrazovne osnove koje su im potrebne za lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja prirodnih i društvenih znanosti. 

Očekivani ishodi Učenik/ca će se osjećati dobro, motivirajuće, napredno jer će zadovoljiti svoje potrebe za radom na dodatnim matematičkim sadržajima. Učenik/ca će radeći na odabranim matematičkim sadržajima  poticati svoju  znatiželju i neovisnost, uključivati  u svoj rad  raznolike materijale te povezivati  školsko iskustvo s iskustvom izvan škole. Pokušavat će samostalno rješavati sve složenije matematičke sitacije i tražiti kvalitetna matematička rješenja. 

Oblici izvedbe Individualni rad s učenicima, specifični sadržaji ‐ radom u skupini ili paru Sudionici Učenici/ce koji su s lakoćom svladali program matematike u redovnoj  nastavi i koji pokazuju izrazite sklonosti i interes za 

matematiku, kao i oni učenici koji su za matematiku zainteresirani bez obzira na stuanj razvijenosti matematičkih  sposobnosti., učiteljica

Načini učenja Učenje  primjenom matematičkih situacija i pravila po analogiji,  učenje otkrivanjem, učenje pokušajima , učenje izloženosti autentičnim matematičkim problemima, učenje pomoću e‐računalne podrške.

Metode poučavanja  Razgovor, usmeno izlaganje, čitanje i rad na tekstu‐ korištenje matematičkih časopisa i druge literature, rad na računalu Trajanje izvedbe Jedan sat tjedno tijekom školske godine Moguće teškoće / Resursi

Češća i kvalitetnija  uporaba e‐matematičkih sadržaja.,./ Stručna matematička literatura sa prilagođenim zadatcima učenicima 3.razreda.,

Načini evaluacije Rezultati na matematičkim natjecanjima  Klokan bez granica, unutar skupine dodatne nastave ili na razini paralelnih odjela u školi, izvješća i bilješke učitelja ‐ sustavno praćenje učeničkih  sposobnosti, postignuća, uspjeha i interesa. Anketni upitnici za učenike. 

Očekivani rezultati Zadovoljavanje potreba učenika  da najbolje uče u okolini i na sadržajima koja su  im  motivirajuća, koji potiču njihove misaone procese,potiče njihovu znatiželju i neovisnost, uključuje korištenje raznolikih materijala te povezuje školsko iskustvo s iskustvom izvan škole 

Odgovorne osobe Učiteljica Diana Mesić   

Page 40: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE : MATEMATIČKO-DODATNA NASTAVA MATEMATIKE

Ciklus 1. ciklus (4.razred ) Cilj Proširivanje temeljnih znanja, razvoj sposobnosti i umijeća rješavanja složenijih matematičkih problema , razvijanje

matematičkog mišljenja i logičkog zaključivanja Obrazloženje cilja Aktivnost dodatne nastave omogućit će učenicima koji pokazuju poseban interes i sposobnost za nastavne sadržaje iz

matematike da prošire svoje znanje i zadovolje svoj interes za stjecanjem više saznanja iz matematike, a koja se ne uče na redovnoj nastavi. Omogućit će učenicima da izraze svoje težnje za raznim oblicima i načinima rada i da pokažu svoje sposobnosti.

Očekivani ishodi Učenik/ca će proširiti temeljna znanja potrebna za praćenje sadržaja u redovnoj nastavi, povećati svoje spososbnosti i umijeća rješavanja matematičkih problema,te razviti matematičko mišljenje i logičko zaključivanje . Učenik/ca će koristiti usvojeno znanje u verbalnoj i pisanoj komunikaciji sa okolinom. Učenik/ca će u okviru individualnih mogućnosti razvijati radne navike i osnažiti interes za usvojene nastavne sadržaje iz matematike te stjecati zadovoljstvo osobnim napretkom.

Oblici izvedbe Individualan rad s učenicima, specifični sadržaji - radom u skupini ili paru Sudionici Učenici polaznici dodatnog rada iz matematike, učiteljica, ostali učitelji, roditelji Načini učenja Učenje radom na tekstu,učenje pomoću didaktičkih materijala, učenje kroz igru, učenje pomoću e- podrške Metode poučavanja Razgovora, demonstracije, grafičkih radova, pisanja, čitanja Trajanje izvedbe Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine Moguće teškoće / Resursi

Češće izostajanje, nedovoljna suradnja i podrška roditelja, nemogućnost e-podrške

Načini evaluacije Nastavni listići, plakati Očekivani rezultati Značajan napredak svakog učenika uključenog u dodatni rad matematike prema njegovim individualnim mogućnostima

Pomaganje suučenicima kojima je potrebna pomoć u okviru redovne nastave Učenici će steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja

Odgovorne osobe Razredna učiteljica Julija Požega

Page 41: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE MATEMATIKA/DODATNI RAD/4. RAZRED

Ciklus 1.ciklus (4. razred) Cilj -osposobiti učenike za razvijanje i primjenu matematičkog razmišljanja u rješavanju problema u različitim svakodnevnim

situacijama -razvijati pozitivan stav prema matematičkim sadržajima i motivirati učenike za uspjeh u matematičkim aktivnostima -jačati sposobnost logičkog mišljenja, uočavanja i postavljanja matematičkog problema, njegovo rješavanje i vrednovanje rješenja -poticati strpljivost, točnost i sistematičnost u izvršavanju zadataka -produbljivati suradničke odnose među učenicima, ali i razvijati pozitivan natjecateljski duh -stvoriti ugodno radno poticajno ozračje u radu skupine -pravilno upotrebljavati matematički jezik i tumačiti znanja

Obrazloženje cilja -omogućiti dodatno učenje učenicima koji pokazuju zanimanje za matematičke sadržaje (nadareni i motivirani učenici) -pripremiti učenike za natjecanja

Očekivani ishodi Učenici će : -usvojiti temeljna matematička znanja, vještine i procese -biti osposobljeni za logičko mišljenje rješavanjem matematičkih problema -razviti sposobnost za samostalni rad i osjećaj za odgovorno djelovanje -biti osposobljeni za apstraktno i prostorno mišljenje te logičko zaključivanje -steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja

Oblici izvedbe -kroz sadržaje dodatnog rada matematike Sudionici -učenici 4.b razreda Načini učenja -po Bloomovoj taksonomiji- analizom, sintezom i evaluacijom rješavat će: logičke zadatke , magične kvadrate , razne zadatke

s matematičkih natjecanja , trokute, pravokutnike, kvadrate, matematičke igre i zagonetke, ... Metode poučavanja -kreativno učenje, MNEMO, egzemplarna nastava, metoda zdravog razuma, metoda demonstracije, metoda crtanja, metoda

uzastopnog približavanja (pokušaja i pogrešaka),metoda tablica, suradničke matematičke aktivnosti,... Trajanje izvedbe -tijekom cijele nastavne godine 2014./2015., jednom tjedno, jedan školski sat Moguće teškoće / Resursi

-nesamokritični učenici koji nisu uspješni i treba im dati vremena da sami osjete koji je to napor za njih -nedostatak materijalnih sredstava (didaktički materijal,papir, pisač, toner,...), 15 kn za prijavu na natjecanje KLOKANA, ...

Načini evaluacije -vrednovanje uradaka učiteljice, samovrednovanje učenika, vrednovanje rada u paru i skupini, natjecanje unutar skupine, sudjelovanje na međunarodnom matematičkom natjecanju KLOKAN BEZ GRANICA, evaluacija roditelja, evaluacija stručnog tima škole, vrednovanje rezultata na natjecanju, ...

Očekivani rezultati -učenici će imati razvijene matematičke kompetencije -razvijeno samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima

Odgovorne osobe učiteljica Jadranka Janković

Page 42: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE: MATEMATIČKO PODRUČJE- Dodatni rad iz matematike, 4.r

Ciklus 1. ciklus (4. c razred) Cilj - osposobiti učenike za razvijanje i primjenu matematičkog razmišljanja u rješavanju problema u različitim svakodnevnim situacijama

- razvijati pozitivan stav prema matematičkim sadržajima i motivirati učenike za uspjeh u matematičkim aktivnostima - jačati sposobnosti logičkog mišljenja, uočavanja i postavljanja matematičkog problema, njegovo rješavanje i vrednovanje rješenja - poticati strpljivost, točnost i sistematičnost u izvršavanju zadataka - produbljivati suradničke odnose među učenicima, ali i razvijati pozitivan natjecateljski duh -stvoriti ugodno radno poticajno ozračje u radu skupine - pravilno upotrebljavati matematički jezik i tumačiti znanja

Obrazloženje cilja - omogućiti dodatno učenje učenicima koji pokazuju zanimanje za matematičke sadržaje Očekivani ishodi - učenici će moći rješavati složenije matematičke zadatke primjerene njihovoj dobi

- učenici će moći uspoređivati, procijenjivati, uvrštavati, izostavljati i pridruživati brojeve u skupu do 1000 - učenici će moći rješavati zadatke matematičke logike, lakše jednadžbe i nejednadžbe, problemske zadatke i zadatke dosjetke - učenici će moći rješavati zadatke geometrije jednako dugih štapića i problemske zadatke s pločicama domina

Oblici izvedbe Kroz sadržaje dodatne nastave matematike za 4. razrede Sudionici Učenici 4.c Načini učenja Po Bloomovoj taksonomiji- analizom, sintezom i evaluacijom Metode poučavanja

- metode izlaganja, metoda demonstracije, metode zornog prikaza, aktivnosti pokušaja i pogreške individualno i u skupini, metoda crtanja, igre i rad na računalu, kreativno učenje, suradničke matematičke aktivnosti, metoda zdravog razuma, mnemo tehnika

Trajanje izvedbe tijekom cijele nastavne godine 2015./2016., jednom tjedno, jedan školski sat Moguće teškoće / Resursi

- nedovoljna motiviranost učenika - nedostatak materijalnih sredstava ( didaktički materijali, papir, pisač, toner, računalo...)

Načini evaluacije - analiza učeničkih samostalnih uradaka, samovrednovanje učenika, vrednovanje rada u paru i skupini, natjecanje unutar skupina, međurazredno natjecanje, sudjelovanje na međunarodnom natjecanju Klokan bez granica

Očekivani rezultati - učenici će steći znanja iz dodatnih matematičkih sadržaja za treći razred, - steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja - učenici će razvijati odgovornost za svoj uspjeh i napredak, te jačati svijest o svojim matematičkim postignućima

Odgovorne osobe Maja Pirc, učiteljica razredne nastave

Page 43: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

  KURIKULUMKO PODRUČJE PRIRODOSLOVNO    ‐ GEOGRAFIJA ‐ DODATNA NASTAVA ‐ 5.RAZRED     

VIŠNJA TADIĆ, UČITELJICA GEOGRAFIJE 

Ciklus Drugi ciklus ‐ 5. razred Cilj Razviti sposobnost tumačenja prirodno‐geografskih pojava i procesa na Zemlji,  na lokalnoj i globalnoj razini, razviti kartografsku 

pismenost, koristiti se informacijskom tehnologijom u prikupljanju i obradi podataka, samostalno rješavati probleme i surađivati u timu, odgovorno se odnositi prema uporabi prirodnih bogatstava

Obrazloženje cilja Učenik živi u prirodnom okruženju čije pojave i procese treba razumjeti, snaći se u njemu i prostorno ga predočiti. Pri tome se može služiti suvremenom tehnologijom u prikupljanju podataka radeći samostalno ili u skupini. Upoznaje se sa znanstvenim metodama istraživanja i obrade podataka iskustveno stvarajući vlastite stavove.

Očekivani ishodi Promatrati i bilježiti ključne značajke promatrane geografske pojave ili procesa. Prikazati rezultate crtežom, tablicom ili jednostavnim grafikonom. Prepoznati i definirati osnovne pojmove o svemiru i Sunčevu sustavu. Razlikovati svemirska tijela. Opisati povezanost elemenata prirodne osnove i prostornoga rasporeda. Rabiti mjerilo u predočavanju prostornih pojava i procesa.

Oblici izvedbe Individualni rad, skupni rad, istraživački terenski rad Sudionici Učenici 5.a i 5.b razreda. Načini učenja Promatranje, bilježenje, dokumentiranje podataka, analiza sadržaja, grafičko prikazivanje, praktičan rad, demonstracija, prezent. Metode poučavanja Usmeno informiranje, demonstracija, direktna i ind. grafička metoda, rasprava, debata, uzorkovanje, mjerenje, fotografiranje. Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom školske godine Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak pribora i alata, nemotiviranost, financijske poteškoće, vremenske prilike.

Načini evaluacije Vrednovanje pisanih i usmenih zadataka i vježbi, praktičnih, istraživačkih radova, grafičkih radova, demonstracija, natjecanja. Očekivani rezultati Razviti geografske vještine istraživanja, graditi znanstveni svjetonazor i ekološku svijest. Odgovorne osobe Učitelj geografije, prirode, matematike, povijesti, informatike.

 

 

 

Page 44: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE -MATEMATIČKO ( DODATNA NASTAVA MATEMATIKE 5.-8.razred)

Ciklus 2. i 3. (5.-8.razred ) Cilj Rad s darovitim učenicima:

-produbljivanje znanja,sposobnosti, te razvijanje darovitosti na području matematike; -osposobiti učenike za rješavanje matematičkih problema primjenjivih u svakodnevnom životu ; -naučiti ih tumačiti podatke i upotrebljavati matematički jezik ; -osposobiti ih za apstraktno mišljenje te logičko zaključivanje; -shvaćati metode matematičkog mišljenja koje se očituju u pravilnom rasuđivanju i zaključivanju, matematičkoj intuiciji,mašti i stvaralačkom mišljenju -kroz proces učenja dati im ulogu aktivnih sudionika i tako ih osposobiti za cjeloživotno učenje.

Obrazloženje cilja Individualnim pristupom zainteresiranim učenicima omogućiti proširivanje i produbljivanje sadržaja iz redovite nastave u skladu s interesima učenika.

Očekivani ishodi Rješavati složenije zadatke,te primijeniti znanje u problemskim zadatcima . Oblici izvedbe Individualni rad Sudionici Zainteresirani učenici za matematičke sadržaje. Načini učenja Suradničko skupno učenje , individualni rad,rad u paru. Metode poučavanja Demonstracija, razgovor, suradničko učenje Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine Moguće teškoće / Resursi

Načini evaluacije Individualno praćenje učeničkih ostvarenja i vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i zadataka,te odnosa prema radu. Primjena usvojenog znanja na redovitoj nastavi , natjecanjima , festivalima.

Očekivani rezultati Učenici će steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja ,razvijati odgovornost za svoj uspjeh i napredak , te jačati svijest o svojim matematičkim postignućima.

Odgovorne osobe Franjo Čačić ,Danijela Medjed-Sertić, učitelji matematike

Page 45: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - Dodatna nastava hrvatskoga jezika

Ciklus 7. i 8. razred – 3.ciklus Cilj 1. Proširiti znanja iz područja hrvatskoga jezika i književnosti na temelju izbornih i proširenih sadržaja

2. Postići što bolje rezultate na Školskom natjecanju iz hrvatskoga jezika 3. Organizirati i održati natjecanja u govorenju i krasnoslovu za Dane hrvatskoga jezika 4. Naučiti pisati osnovne oblike unutar novinarskog stila i upoznati oblike mrežnog novinarstva

Obrazloženje cilja Namjera je individualnim pristupom pomoći zainteresiranim učenicima produbljivanje nastavnih sadržaja, posebno razumijevanja gramatike. Također se želi razvijati sposobnosti usmenog i pisanog izražavanja učenika u okviru manje formalnih oblika rada.

Očekivani ishodi Učenici će usvojiti izborne sadržaje nastavnog plana i programa iz hrvatskoga jezika (popridjevljeni glagolski prilozi,preoblike složenih rečenica (futur I., futurII., prezent), sličnosti i razlike između rečenica s veznicima da i kako, uzročna i namjerna rečenica, tvorba riječi – osnovni pojmovi i tvorbeni načini, tvorenje novih riječi prijenosom značenja, tvorenje novih riječi preobrazbom, riječi iz stranih jezika). Učenici će sudjelovati u organizaciji Dana hrvatskoga jezika, osmišljavanju programa i prezentacija, te prezentirati svoje uratke. Učenici će sudjelovati na školskom natjecanju iz hrvatskoga jezika. Učenici će pratiti i pisati školske vijesti, komentare i reportaže te postavljati iste na mrežnu stranicu škole.

Oblici izvedbe - individualni rad, rad u skupinama, istraživalački rad Sudionici Zainteresirani učenici 7. a i b razreda te 8. a i b razreda Načini učenja Učenici istražuju zadane teme, prezentiraju u različitim oblicima, zapisuju bilješke tijekom predavanja, oblikuju i održavaju javne

nastupe. Metode poučavanja Usmjereni razgovor, problemski pristup, rad na tekstu. Trajanje izvedbe Šk.god. 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Nemotiviranost učenika, tehnički problemi (pristup internetu, ispisivanje materijala, neusklađenost računalnih programa) / Rječnici hrvatskoga jezika, Gramatika i pravopis hrvatskoga jezika, internetski portali vezani uz hrvatski jezik i književnost, časopisi Hrvatski jezik i Jezik, različiti tekstovi vezani uz funkcionalne stilove hrvatskoga jezika

Načini evaluacije opisno praćenje rada i motiviranosti, rezultati na Školskom natjecanju iz hrvatskoga jezika, brojčano vrednovanje javnih govora Očekivani rezultati Usvojenost sadržaja na razini vrlo dobre inicijalne provjere unutar gimnazijskog programa. Dva učenika na Županijskom

natjecanju iz hrvatskoga jezika. Sigurnost učenika u javnom nastupu. Odgovorne osobe Irena Balen – Gorišek, učiteljica hrvatskog jezika

Page 46: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - ENGLESKI JEZIK -DODATNA NASTAVA, 7. i 8. razred)

Ciklus 3.ciklus Cilj Unapređivanje znanja engleskog jezika Obrazloženje cilja Usustavljivanje gradiva osnovne škole te unapređivanje i proširivanje znanja i vještina koje učenici stječu na redovnoj nastavi Očekivani ishodi Učenici će utvrditi i proširiti poznavanje jezičnih zakonitosti na pismenim i usmenim zadatcima

Učenici će sudjelovati na školskom (županijskom) natjecanju iz engleskog jezika Učenici će moći simultano prevoditi kraće i duže odsječke govora Učenici će davati usmene kritičke osvrte na pogledane filmove sa zadanom tematikom Učenici će usavršiti usmeni jezični izraz kroz fonetske vježbe Učenici će biti upoznati s odabranim autorima britanske književnosti i njihovim djelima

Oblici izvedbe Individualni rad. Sudionici Učenici 7. i 8. razreda koji pokažu dodatni interes za učenje engleskog jezika, učiteljica engleskog jezika Načini učenja Učenici uvježbavaju jezične zakonitosti na zadatcima

Učenici rješavaju testove sa školskih i županijskih natjecanja Učenici gledaju filmove Učenici izvode vježbe pismenog i usmenog prevođenja Učenici pretražuju podatke na Internetu Učenici čitaju, prevode i sudjeluju u dramatizaciji prilagođenih tekstova engleske književnosti Učenici uvježbavaju izgovor pojedinih glasova i riječi sudjelovanjem u govornim vježbama Učenici sudjeluju u debati na zadanu temu

Metode poučavanja Usmeno poučavanje Davanje povratnih informacija Ponavljanje i utvrđivanje gradiva s učenicima Poučavanje putem audiovizualnih sredstava Usmjeravanje učenika i davanje uputa za rad

Trajanje izvedbe Tijekom cijele godine unutar 35 nastavnih sati Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak dostupnih i ispravnih računala, kvarovi na fotokopirnom stroju... Računalo, projektor, papiri, fotokopirni stroj, audiovizualni materijali

Načini evaluacije Školsko natjecanje, samovrednovanje i vrednovanje na relaciji učitelj-učenik te učenik-učenik Očekivani rezultati Učenici će unaprijediti znanje engleskog jezika unutar svih jezičnih djelatnosti Odgovorne osobe Iva Černelić-učiteljica engleskog jezika

Page 47: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE : PRIRODOSLOVNO PODRUČJE - DODATNA NASTAVA BIOLOGIJE - 8. razred

Ciklus 3. ciklus (8. razr.) Cilj Upoznati građu ljudskog tijela Obrazloženje cilja Stjecanje prirodnoznanstvenih kompetencija koje će učenicima omogućiti usvojiti osnovna načela

građe ljudskog tijela, zaštite zdravlja i higijene te razviti pozitivne životne stavove. Očekivani ishodi Učenici će poznavati i opisati građu ljudskog tijela prema sustavima organa.

Učenici će objasniti važnost individualne odgovornosti za zdravlje. Učenici će shvatiti da važnost prehrane, nedostaak fizičke aktivnosti, uzimanje sredstava ovisnosti i druga rizična ponašanja presdstavljaju opasnost za zdravlje. Učenici će prosuditi važnost poštovanja prema živim bićima, drugim ljudima i samome sebi.

Oblici izvedbe Kroz sadržaje i praktične radove DOD nastave prirode, biologije u suradnji s predmetima: geografije, povijesti, likovne kulture , vjeronauka. Timskim radom u radionicama. Radom u paru fotografiranjem i vođenjem zabilješki. Individualno- vođenje dnevnika rada i prikupljanje prirodnog materijala

Sudionici Učenici osmog razreda, učitelj biologije, školski liječnik, pedagog škole, vanjski suradnici, javne ustanove. Načini učenja Učenici sudjeluju u razradi dodatnog sadržaja biologije.

Učenici izrađuju praktične radove. Učenici vlastitim idejama doprinose realizaciji projekata kroz DOD nastavu biologije, povijesti i geografije Učenici samostalno mikroskopiraju. Učenici izrađuju plakate i PP prezentacije. Učenici primjenjuju matematičke zakone.

Metode poučavanja

Učitelj usmeno informira učenike o planiranim temama. Usmjerava učenike ka određenom cilju. Učitelj daje povratne informacije o realiziranim sadržajima. Usmjeravanje učenika ka samostalmom istraživanju. Upućuje učenike prema akcijskom istraživanju. Organizira suradnje s javnim ustanovama za zaštitu prirode. Učitelj daje povratne informacije. Učitelj organizira terensku nastavu uz pomoć vanjskih suradnika.

Page 48: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE : PRIRODOSLOVNO PODRUČJE - DODATNA NASTAVA BIOLOGIJE - 8. razred

Organiziranje javne tribine i debate.

Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom cijele školske godine.

Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava. Elementarne nepogode

Načini evaluacije Izložba praktičnihi radrova. Rješavanjem zadataka za vrednovanje. Izrada plakata, portofolia, PP prezentacija. Školska i županijska natjecjnja. Samoevaluacija Humanitarne akcije

Očekivani rezultati Učenici će usvojiti osnovna načela zdravlja i odgovornosti za vlastito tijelo i zdravlje društva u cjelini. Stečeno znanje primjeniti u svakodnevnom životu.

Odgovorne osobe Ivanka Benović, učiteljica biologije

Page 49: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE PRIRODOSLOVNO PODRUČJE - DODATNA NASTAVA KEMIJE 8.RAZRED

Ciklus 3.ciklus Cilj Proširiti osnovna znanja o tvarima i kemijskim promjenama koje se odvijaju u živoj i neživoj prirodi, a potrebna su za

razumijevanje prirodnih pojava i procesa u svakodnevnom životu i okruženju. Obrazloženje cilja Uvođenjem učenika u znanstveni način razmišljanja odgojiti ga za razuman odnos prema prirodi i čovjekovoj okolini.

Izvođenjem pokusa stjecati korisna kemijska znanja. Očekivani ishodi Učenici će usvajanjem znanja o kemijskim elementima i njihovim svojstvima, ugljiku i organskim spojevima, te biološki važnim

spojevima, razlikovati metale od nemetala, izračunavati maseni udio elemenata u spoju, usporediti svojstva organskih i anorganskih spojeva, diskutirati o kancerogenim tvarima, oblikovati stavove o štetnosti alkohola na fizičko i mentalno zdravlje, raspravljati o važnosti pravilne uporabe masti i ugljikohidrata u prehrani čovjeka.

Oblici izvedbe Individualni rad. Sudionici Polaznici dodatne nastave i učiteljica Marica Lazić Načini učenja Učenici će izvoditi pokuse, rješavati problemske zadatke, raditi na tekstu, pisati jednadžbe, prikupljati podatke, razmjenjivati

iskustva i stečena znanja, izrađivati plakate. Metode poučavanja Usmeno izlaganje, praktični radovi, demonstracijski pokusi, rješavanje zadataka, pružanje povratnih informacija o uspješnosti

rada. Trajanje izvedbe Tijekom školske godine Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak laboratorijske opreme

Načini evaluacije Prezentacija učeničkih radova i riješenih zadataka Očekivani rezultati Učenici će naučiti raspravljati o pokusima, analizirati, vrjednovati i tumačiti prikupljene podatke, znati prikazati rezultate opažanja

i mjerenja tablicom, grafikonima, pronalaziti primjere iz svakodnevnog života. Odgovorne osobe Učiteljica kemije Marica Lazić

Page 50: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE Društveno-humanističko) – (DOD- Vjeronaučna skupina)

Ciklus 2. i 3. ciklus ( 5. 6. i 8.r.) Cilj Upoznati velike svjetske religije i religiozne pokrete koji su prisutni u hrvatskom društvu, napose u gradu Sisku. Učenici će posjetiti

Pravoslavnu crkvu u Sisku, Islamski centar u Sisku, katedralu ili Baziliku sv. Kvirina u Sisku. Upoznati ključne kršćanske osobe koje su utjecale na opću ljudsku povijest u prošlosti i sadašnjosti. Pripremati se za natjecanje iz vjeronauka na školskoj i županijskoj razini. Sudjelovati u humanitarnim akcijama, napose u projektu Unicef-škole za Afriku

Obrazloženje cilja Upoznati temeljne životne i religijsko-etičke poglede i razumjeti njihovu zavisnost o vremenu i kulturi. Usvojiti međukulturne kompetencije koje omogućuju razumijevanje i prihvaćanje drugoga i drugačijega bez obzira na spol, kulturu, religijsku, nacionalnu i etičku pripadnost. Razviti valjan odnos prema radu te usvojiti znanja i vještine koje su potrebne za sudjelovanje na vjeronaučnoj olimpijadi.

Očekivani ishodi Učenici će objasniti različitost religijskog stanja u hrvatskom društvu, posebno u gradu Sisku te mjesto religije u suvremenom društvu. Učenici će dati primjer i opisati kako su vrijednosti svjetskih religija pridonijele promjeni hrvatskog i drugih društva. Učenici će objasniti različite tipove obreda i religijskih činjenica u svjetskim religijama i objasniti njihovo značenje za sljedbenike tih religija. Učenici će objasniti utjecaj kršćanstva na hrvatsko društvo, na kulturu, tradiciju, umjetnost i književnost. Učenici će obrazložiti značenje vrijednosti kao što su poštenje, poštovanje i solidarnost i primijeniti ih u svojem svakodnevnom životu. Učenici će objasniti što znači sloboda u očima današnjeg čovjeka, osobito mladih. Učenici će pronaći novinske članke koje govore o činjenju konkretnih dijela milosrđa. Učenici će opisati način pripremanja katekumena na primanje sakramenata i usporediti s inicijacijskim obredom u drugim religijama. Učenici će istražiti o važnim Marijanskim svetištima u hrvatskom narodu. Učenici će usvojiti nastavne sadržaje koji su potrebni za sudjelovanje na vjeronaučnoj olimpijadi na školskoj i županijskoj razini.

Oblici izvedbe istraživanje na internetu, izrada plakata i prezentacija, intervjua s pripadnicima drugih religija, čitanje i analiza biblijskih tekstova i svetih tekstova pripadnika drugih religija, radionice, parlaonica

Sudionici Učenici 5. 6. i 8. razreda, učitelji vjeronauka , povijesti, geografije, hrvatskog jezika. Načini učenja Učenici izrađuju praktične radove i istražuju na internetu.

Učenici čitaju i analiziraju tekstove iz svetih knjiga različitih svjetskih religija. Učenici gledaju filmove. Učenici izrađuju plakate i PP prezentacije. Učenici prikupljaju dodatne izvore znanja (literatura, članci...) Učenici sudjeluju na vjeronaučnoj olimpijadi. Učenici sudjeluju u humanitarnim akcijama škole.

Page 51: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE Društveno-humanističko) – (DOD- Vjeronaučna skupina)

Metode poučavanja Učitelj usmeno informira učenike o planiranim temama. Učitelj usmjerava učenika k određenom cilju. Učitelj usmjerava učenike k samostalnom istraživanju. Učitelj priprema učenika za školsko i županijsko natjecanje. Odlazak na županijsko natjecanje. Učitelj potiče učenike na sudjelovanje u humanitarnim akcijama.

Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom školske godine, 1 sat tjedno. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava.

Načini evaluacije Školsko i županijsko natjecanje. Izložba praktičnih radova u školskom prostoru. Plakati i PP prezentacije. Samoevaluacija. Humanitarne akcije.

Očekivani rezultati Učenici će primijeniti stečeno znanje u svakodnevnom životu. Učenici će sudjelovati u humanitarnim akcijama. Učenici će primijeniti svoje znanje na školskom i županijskom natjecanju. Učenici će izložiti svoje radove u prostorijama škole.

Odgovorne osobe Zoran Vračan, učitelj vjeronauka, Ilovana Crnkić, vjeroučiteljica, Milica Komlenić, učiteljica povijesti, Irena Balen Gorišek, učiteljica hrvatskog jezika

Page 52: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE DODATNA NASTAVA VJERONAUKA-BIBLIJSKO-LITURGIJSKA SKUPINA

Ciklus 6.RAZRED Cilj 1. Proširiti znanja iz područja vjeronauka na temelju izbornih sadržaja

2. Pripreme za različita liturgijska slavlja Obrazloženje cilja Namjera je individualnim pristupom pomoći zainteresiranim učenicima produbljivanje nastavnih sadržaja, posebno

razumijevanja liturgijske godine i biblijskih tekstova. Također se želi razvijati interes učenika za aktivno sudjelovanje u euharistijskim slavljima.

Očekivani ishodi Učenici će usvojiti izborne sadržaje nastavnog plana i programa iz vjeronauka. Učenici će proširiti znanje o egzegezi biblijskih tekstova. Učenici će aktivno sudjelovati u životu župe, posebno liturgijskim slavljima. Učenici će upoznati katoličke blagdane i doživjeti njihov smisao u liturgiji Crkve.

Oblici izvedbe Rad u skupinama, frontalni rad. Sudionici Zainteresirani učenici 6. a i b razreda Načini učenja Učenici istražuju zadane teme, prezentiraju u različitim oblicima, zapisuju bilješke tijekom predavanja, sudjeluju u liturgijskim

slavljima i analiziraju biblijske tekstove. Metode poučavanja Usmjereni razgovor, problemski pristup, rad na tekstu. Trajanje izvedbe Šk.god. 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Nemotiviranost učenika, tehnički problemi (pristup internetu, ispisivanje materijala, neusklađenost računalnih programa), neusklađenost rasporeda i školske obaveze u vremenu održavanja liturgijskih slavlja.

Načini evaluacije Opisno praćenje rada i motiviranosti, brojčano vrednovanje javnog izlaganja pomoću Power Point prezentacija Očekivani rezultati Usvojenost dodatnih sadržaja iz vjeronauka, aktivno sudjelovanje i sadržajno razumijevanje liturgijskih slavlja. Odgovorne osobe Svjetlana Morić, učiteljica vjeronauka

Page 53: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

  KURIKULUMKO PODRUČJE TEHNIČKO I INFORMATIČKO PODRUČJE   ‐ DODATNA NASTAVA INFORMATIKE     

Dijana Marić, učiteljica informatike  

Ciklus 3. ciklus Cilj 1. Proširiti znanja iz područja informatike  na temelju izbornih  sadržaja  

2. Postići što bolje rezultate  na  Školskom natjecanju iz informatike  3.Izbor i korištenje  Web 2.0 alata te njihova primjena

Obrazloženje cilja Priprema darovitih i zainteresiranih učenika za natjecanje iz informatike na svim razinama. Razvijati timski rad te kreativnost u radu korištenjem Web 2.0 alata.

Očekivani ishodi ‐ usvojiti  napredna  informatička znanja, vještine i procese iz programskog jezika Logo  te iz područja Osnove informatike ‐ sudjelovati u organizaciji dana Sigurnost na internetu te primjenom Web 2.0 alata prezentirati svoje uratke ‐ sudjelovati na Školskom natjecanju iz informatike  

Oblici izvedbe Samostalan rad na računalu putem nastave u inf. učionici, samostalan rad učenika kod kuće, rad u paru Sudionici Zainteresirani učenici 8.a, 8.b Načini učenja ‐ učenici će rješavati problemske zadatke, praktičan rad na računalu, koristiti dodatnu literaturu te sadržaje na Webu, 

razmjenjivati iskustva i stečena znanja, prezentirati sadržaje na različite načine Metode poučavanja ‐ učitelj planira, organizira, vodi i potiče rad učenika 

‐ učenici vode bilješke tijekom rada, sudjeluju u planiranim aktivnostima, sudjeluju na natjecanjima, prezentiraju gotove radove drugim učenicima 

Trajanje izvedbe 2 sata tjedno, 70 sati  Moguće teškoće / Resursi

‐ Izostajanje s nastave, nezainteresiranost za rad, nedovoljna motiviranost za rad, nemogućnost e ‐ podrške ‐ informatička učionica, udžbenici, dodatna literatura,  pristup Internetu, Infokup

Načini evaluacije Natjecanje Infokup, natjecanje unutar skupine,objava kreativnih radova na web stranici škole, prezentacija radova drugim učenicima

Očekivani rezultati Uspjeh na natjecanjima, kreativna primjena novih vještina u novim situacijama i zadacima  Odgovorne osobe Dijana Marić, učiteljica informatike 

 

 

 

Page 54: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMKO PODRUČJE JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - DODATNA NASTAVA NJEMAČKOG JEZIKA

SNJEŽANA ČORAK, UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA

Ciklus 2. ciklus Cilj Stvoriti aktivan odnos djece prema stranom jeziku.

Obrazloženje cilja Razvijanje sposobnosti za primjenu njemačkoj jezika u svakodnevnom životu i djeci poznatim situacijama. Očekivani ishodi Učenik će koristiti njemački jezik u komunikaciji vrlo tečno. Oblici izvedbe Razgovor, individualizirani pristupom, suradničko učenje Sudionici Učenici osmih razreda Načini učenja Rad na tekstu, razgovor. Metode poučavanja Individualni pristup Trajanje izvedbe Tijekom školske godine 2015/2016. Moguće teškoće / Resursi

Raspored sati za učenike osmih razreda.

Načini evaluacije Samoevaluacijom i evaluacijom učitelja, kvalitativno i kvantativno ocjenjivanje Očekivani rezultati Učenik će koristiti njemački jezik u komunikaciji vrlo tečno Odgovorne osobe Snježana Čorak, učiteljica njemačkog jezika

Page 55: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Page 56: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

  KURIKULUMKO PODRUČJE UMJETNIČKO PODRUČJE   ‐ INA STVARALAČKA SKUPINA     

VERA PRANJIĆ, RAZREDNA UČITELJICA 

Ciklus 1.CIKLUS ‐ 1.razredi Cilj Razvijanje interesa za stvaralaštvo, upoznavati različite tehnikei materijale za rad i usvršavati tehnike rada Obrazloženje cilja Učenici će produbiti interes za stvaralaštvo i izražavanje, osjetljivost  i kritičnost za stvaralački izraz Očekivani ishodi Učenik/ca  će upoznati različite tehnike i služiti se njima. 

Učenik/ca će upoznati upotrebu različitih materijala i koristiti se njima u radu. Učenik/ca će sudjelovati u estetskom uređenju prostorija škole. Učenik/ca će moći izraziti svoju kreativnost i primjenjivati  je u osobnom životu.

Oblici izvedbe Individualan rad s učenicima, specifični sadržaji ‐ radom u skupini ili paru Sudionici Učenici polaznici stvaralačke skupine, učiteljica, ostali učenici i učitelji u školi, roditelji... Načini učenja Učenje radom na tekstu,učenje pomoću didaktičkih materijala, učenje kroz igru, učenje pomoću e‐ podrške    Metode poučavanja Prezentacija kreativnih ostvarenja, demonstracija načina rada i materijala za rad. Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijala: papir, literatura, računalo, pisač, fotoaparat. Češće izostajanje, nedovoljna suradnja s roditeljima, učiteljima i ostalim učenicima, nemogućnost e‐podrške

Načini evaluacije Prezentacija  stvaralačkih radova izlaganjem u prostorijama učionice, škole... Objavljivanje radova na web stranici škole Sudjelovanje na stvaralačkim natječajima izvan škole

Očekivani rezultati Učenici će znati prepoznati različite materijale i primjeniti različite tehnike rada Odgovorne osobe Razredna učiteljica Vera Pranjić

 

 

 

 

 

Page 57: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMKO PODRUČJE UMJETNIČKO PODRUČJE - KREATIVNA STVARAONICA

Željka Kleković Brajenović, učiteljica razredne nastave

Ciklus Prvi ciklus Cilj Razviti praktično-radne vještine i kulturu rada samostalnim i skupnim oblicima umjetničkih aktivnosti i učeničkog stvaralaštva, što

će moći primijeniti u svakodnevnom životu. Izraziti i oblikovati ideje, osjećaje, doživljaje i iskustva u svim umjetničkim područjima i oblicima te pritom osjetiti zadovoljstvo stvaranja.

Obrazloženje cilja Stjecanjem temeljnih znanja iz područja likovnog stvaralaštva razviti kod učenika samostalnost, kreativnost, praktično-radne vještine, inicijativnost te tako utjecati na razvoj poduzetničke kompetencije.

Očekivani ishodi Rukama će iskazati fine motoričke vještine izvođenjem složenih pokreta pri oblikovanju dvodimenzijskih i trodimenzijskih likovnih radova i dizajnerskih zadataka. Individualno ili u skupini, primjenjivati jednostavne elemente znanja, vještine i postupke vizualno-stvaralačkog oblikovanja. Osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u vizualnim aktivnostima i stvaralaštvu. Steći sigurnost i osjetiti odgovornost u zajedničkim likovno-vizualnim aktivnostima i stvaralačkom radu te u izložbama dječjih radova.

Oblici izvedbe Individualni rad s učenicima, rad u skupini, rad u paru Sudionici Učenici 1. i 2. razreda Načini učenja Upoznavanje slikarske tehnike i tehnike prostorno-plastičnog oblikovanja, otkrivati mogućnosti i načine oblikovanja gline,

upoznati proces proizvodnje keramike, Modeliranje, građenje, lijevanje, utiskivanje, crtanje, slikanje, oslikavanje, istraživanje,umjetničko stvaranje

Metode poučavanja Demonstracija, objašnjavanje, razgovor, kreativno učenje, rad na lončarskom kolu Trajanje izvedbe Jedan sat tjedno tijekom školske godine 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Teškoće: nedostatak materijalnih sredstava za nabavku potrebnog materijala (glina, glazure, boje za platno, platno-žutica, svila, papir…) Resursi: nabavka osnovnih sredstva za rad Kreativne stvaraonice kao izvannastavne aktivnosti OŠ Viktorovac, prodaja ukrasnih i uporabnih predmeta unutar rada učeničke zadruge te od ostvarene dobiti kupiti nova sredstva za rad.

Načini evaluacije Izložba proizvoda u prostoru škole, sudjelovanje i izlaganje na raznim gradskim manifestacijama, mogućnost prodaje i ostvarivanje dobiti u sklopu učeničke zadruge, sudjelovanje na natjecanjima, smotrama, sajmovima…

Očekivani rezultati Učenici će razviti fine motoričke vještine te savladati osnove u oblikovanju gline pri izradi ukrasnih i uporabnih predmeta. Steći će znanje u području umjetničkog i učeničkog stvaralaštva oslikavajući platno, modelirajući glinu.

Page 58: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMKO PODRUČJE UMJETNIČKO PODRUČJE - KREATIVNA STVARAONICA

Željka Kleković Brajenović, učiteljica razredne nastave

Naučit će izraziti i oblikovati ideje, osjećaje, doživljaje kroz razne tehnike likovnog stvaralaštva i pri tome osjetiti zadovoljstvo stvaranja, a razvit će se u poduzetne, kreativne i samostalne osobe koji će znati planirati svoj rad i ostvariti planove. Svojim radovima promovirat će OŠ Viktorovac na izložbama u školi i gradu, sudjelovat će na natjecanjima, smotrama te ostvariti zapažene rezultate originalnošću svojih proizvoda.

Odgovorne osobe Željka Kleković Brajenović, učiteljica razredne nastave

Page 59: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (UMJETNIČKO PODRUČJE - INA LIKOVNA GRUPA)

Ciklus 1. CIKLUS - 1. I 2. RAZREDI Cilj Razvijati zanimanje, estetsko iskustvo, osjetljivost i kritičnost za likovni izraz pri estetskom uređenju škole i sudjelovanju na

likovnim natječajima. Obrazloženje cilja Poučavanje učenika radom različitim likovnim tehničkim sredstvima, slikanjem, crtanjem, oblikovanjem i dizajnom ; urediti

prostorije škole i sudjelovati na likovnim natječajima. Očekivani ishodi - učenici će prepoznati različita likovna sredstva i služiti se njima

- učenici će uspješno oslikavati zadane teme - učenici će likovno osmišljavati i uređivati prostorije škole - učenici će sudjelovati na ponuđenim likovnim natječajima

Oblici izvedbe Individualni rad Sudionici Učenici prvih i drugih razreda, roditelji. Načini učenja Učenici će slikati, crtati, modelirati i graditi; dizajnirati zadane teme. Metode poučavanja - prezentiranje umjetničke slike

- upućivati učenike na način korištenja likovnih tehničkim sredstvima - organizirati radionice u sklopu IUN

Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak likovno tehničkih sredstava ( vodene boje, tempere, plastelin, tuš ..) Nedostatak materijalnim sredstava za organizaciju INE

Načini evaluacije - uređenje prostorije škole uz prigodne teme - sudjelovanje na likovnim natječajima - organizacija likovne izložbe

Očekivani rezultati Učenici će se znati izraziti različitim likovno tehničkim sredstvima i tehnikama. Odgovorne osobe Radojka Kozina, učiteljica razredne nastave

Page 60: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUCJE / INA SPORTSKA GRUPA)

Ciklus 1. CIKLUS / 1. i 2. RAZRED Cilj Razvijati svijest o važnosti tjelesnog vježbanja te ju znati primijeniti u sportskim i sportsko rekreativnim aktivnostima i sudjelovati

na sportskim natjecanjima. Obrazloženje cilja - poticati učenike na redovito tjelesno vježbanje

- razvijati kod učenika natjecateljski duh i poštivanje sportskih pravila Očekivani ishodi - učenici ce uočiti potrebu i navike redovitog tjelesnog vježbanja

- učenici ce sudjelovati na sportskim natjecanjima - upoznavanje s elementima kulture navijanja

Oblici izvedbe - kroz sportske grupe, timski rad Sudionici - učenici prvih i drugih razreda Načini učenja Učenici ce vježbati , sportove loptom, bacati i hvatati, kolutati se, trčati,skakati, penjati se, puzati, provlačiti, igrati se, plesati, Metode poučavanja - demonstracija korištenja sportskim rekvizitima

- demonstracija različitih oblika vježbi Trajanje izvedbe Tijekom školske godine 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak sportskih rekvizita ( lopte, obruči, vijače i sportskog prostora.

Načini evaluacije - provedbom sportskih aktivnosti - fotografiranjem - posjetom i sudjelovanjem na sportskim natjecanjima

Očekivani rezultati Razvijen odgovoran stav prema zdravlju i tjelesnoj aktivnost Odgovorne osobe Učiteljica Nikolina Bizjak

Page 61: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE- UMJETNIČKO PODRUČJE – PLESNA SKUPINA Ciklus 1. ciklus (1. I 2. razredi) Cilj - Tijekom nastavne godine uvježbati razne plesne pokrete i koreografije te ih prezentirati na prigodnim školskim priredbama

Obrazloženje cilja Razvijati kod djece estetsku kulturu pokreta u svim njenim dijelovima: lijepom držanju tijela, orijentaciji u prostoru, izražajnost-emocionalnost u

pokretu; glazbenu izražajnost: takt, ritam, tempo, dinamiku, melodiju; osjećaj odnosa tona i pokreta; slobodnu kreativnost pokreta i glazbe Razvijati pozitivan stav o kulturi svakodnevnog vježbanja koje doprinosi fizičkom i psihičkom zdravlju pojedinca Razvoj kulture javnog nastupa

Očekivani ishodi Učenici će moći primjenjivati naučene plesne korake uz zadanu glazbu Učenici će samostalno moći izvesti uvježbanu koreografiju Učenici će steći samopouzdanje za javne nastupe Učenici će naučiti izvoditi pokrete u ritmu glazbe Učenici će poboljšati koordinaciju pokreta, pravilno držanje tijela i kondiciju

Oblici izvedbe Kroz praktični rad na satovima plesne skupine kao izvannastavne aktivnosti, kroz prigodne nastupe Sudionici Učenici 1. I 2. razreda koji pokazuju sklonost umjetničkim područjima Načini učenja Učenici sudjeluju u tjednim probama skupine

Učenici daju prijedloge I vlastite ideje plesnih pokreta i glazbe Učenici vlastitim idejama doprinose realizaciji dogovorenog sadržaja Učenici naučene pokrete prezentiraju pred publikom Učenici razvijaju kritički stav prema radu

Metode poučavanja - metoda usmenog izlaganja - metoda demonstracije - metoda standardno ponavljajućeg vježbanja - usmjeravanje učenika k predviđenom cilju - organizacija nastupa na školskim I gradskim priredbama

Trajanje izvedbe Tijekom cijele nastavne godine, jedan školski sat tjedno Moguće teškoće/ Resursi

- nedostatak sredstava za izradu kostima - neodgovarajući prostor za vježbanje

Načini evaluacije - samoprocjena učenika-polaznika skupine, razgovor s učenicima, povratne informacije od publike Očekivani rezultati Uspješno realizirani nastupi, zadovoljstvo učenika postigutim sadržajima, poboljšana tjelesna spremnost i razvijen osjećaj za ritam Odgovorne osobe Anita Svilokos, učiteljica RN

Page 62: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKOPODRUČJEJEZIČNO‐UMJETNIČKO,RECITATORSKO‐DRAMSKASKUPINA3.razred)

Ciklus 1. Ciklus ‐ 3.razred 

Cilj Odgajati i poučavati za život kroz specifične dramske sadržaje .,proširivati rad na dramskom  i svakom drugom književnom) tekstu pogodnom za interpretaciju., izražavati i razvijati osjećaje učenika, stavove, sposobnosti i sklonosti., razvijati maštu i stvaralaštvo., stjecati i razvijati društvenu svijesti – samokritičnost, odgovornost, trpeljivost., bolje shvaćanje ljudskog ponašanja i međuljudskih odnosa., stjecati  sigurnost i samopouzdanje., razvijati  govorne i izražajne sposobnosti., razvijati humanih moralnih uvjerenja., učiti surađivati, cijeniti sebe i druge i tako stjecati poštovanje drugih., pomoći dramski darovitim učenicima da razviju svoje potencijale u okviru mogućnosti izvedivosti u školi. 

Obrazloženje cilja  U rad skupine se uključuju učenici koji pokazuju  sposobnost i imaju interes za ekspresivnost – riječju, pokretom, gestom i  mimikom. Ciljevi se ostvaruju kroz uvođenje  scenski h zadataka kao što su prepoznavanje i usvajanje osnovnih elemenata glume , memoriranje jednostavne dramske forme, zamišljanje i izrada scenografije, razumijevanje didaskalija, predočavanje likova, njihova govora, ponašanja i kretanja, uočavanje, tumačenje i stvaranje dramske radnje., kreativnost, maštu, govorne i izražajne sposobnosti učenika te sigurnost i samopouzdanje. Važno je imati na umu da će poticaj za dramsko stvaralaštvo biti u okviru mogućnosti učenikove individualnosti i dobi.,  

Očekivani ishodi Dramatizacijama osmisliti, pripremiti i uvježbati scenski nastup.,suradnju, uvažavanje svog  rada i rad drugih učenika., samokritičnost, odgovornost, suradništvo.,implementacija metode dramskog odgoja u redovnu nastavu i obrnuto., uvođenjem dramskih metoda i igara oslobađati učenike straha od pogrješaka koje uzrokuju njihovu zatvorenost i pasivnost., rad u ugodnom i poticajnom  radnom ozračju., učenikova doživljajna i misaona iskustva obogaćivati kroz posjete kazališnim predstavama za djecu. Nastupajući pred roditeljima na razrednim svečanostima, drugim učenicima i na školskim priredbama osjećati uspješno, važno i sposobno učenici‐ polaznici skupine će zadovoljiti svoje iskazane potrebe.  

Oblici izvedbe Svi socijalni oblici rada kojima će se moći ostvariti planirani dramsko‐recitatorski saadržaji. Sudionici Učenici/ce koji imaju potrebne interpretacijske  sposobnosti, kao i oni učenici koji su za glumu i recitaciju zainteresirani bez obzira 

na stupanj razvijenosti dramski izražajnih  sposobnosti., učiteljica Načini učenja Zajednički  i individualni rad na zadanim tekstovima, igra, posjete kazališnim predstavama Metode poučavanja Razgovor, demonstracija, improvizacija, interpretativno čitanje i govorenje, monolog, dijalog, izrada lutaka i dramskih rekvizita 

Trajanje izvedbe Jedan sat tjedno tijekom školske godine Teškoće/resursi Uređenje scenskih prostora, kostimi za glumce‐učenike Načini evaluacije Nastupi  polaznika skupine u dramskim  i recitatorskim cjelinama na razrednim i školskim prigodnim svečanostima. 

Očekivani rezultati Individualni napredak polaznika u dramskom i interpretativnom izričaju, druženje, međusobno uvažavanje i pomaganje, zadovoljstvo i ponos na učinjeno. 

Odgovorne osobe  Diana Mesić, učiteljica razredne nastave   

Page 63: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE :UMJETNIČKO - INA- LITERARNO-NOVINARSKA SKUPINA

Ciklus 1. ciklus (4.razred) Cilj Razvijanje literarne darovitosti i upoznavanje s literarnim i novinarskim izrazima Obrazloženje cilja Pomoći učeniku/ci u razvijanju osjećajnosti i osjetljivosti, govornih i drugih izražajnih sposobnosti,komunikacijskih vještina ,

mašte, kreativnosti, formiranju stavova te stjecanju i razvijanju društvene svijesti (odgovornost, samokritičnost, sigurnost i samopouzdanje).

Očekivani ishodi Učenik/ca će moći izdvojiti bitne obavijesti odnosno podatke. Učenik/ca će moći samostalno se koristiti raznovrsnim medijima i izvorima podataka, odnosno obavijesti. Učenik/ca će moći usmeno i pismeno izraziti svoje nakane, misli, stavove i osjećaje na razumljiv i uvjerljivo oblikovan način. Učenik/ca će moći sročiti usmene i pisane tekstove u skladu sa sadržajno-formalnim zakonitostima pojedine tekstne vrste te uz odabir odgovarajućeg jezičnog stila. Učenik/ca će moći jezično međudjelovati sa sugovornicima i slušateljima različite dobi, spola, zanimanja, društvenih skupina i kultura.

Oblici izvedbe Individualan rad s učenicima, specifični sadržaji - radom u skupini ili paru Sudionici Učenici polaznici literarno-novinarske skupine, učiteljica, ostali učenici i učitelji u školi, roditelji... Načini učenja Učenje radom na tekstu,učenje pomoću didaktičkih materijala, učenje kroz igru, učenje pomoću e- podrške Metode poučavanja Čitanje, pisanje, objašnjavanje, vođeno govorenje i pisanje,slaganje rečeničnih cjelina Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava: papir,računalo, pisač, fotoaparat. Češće izostajanje, nedovoljna suradnja s roditeljima, učiteljima i ostalim učenicima, nemogućnost e-podrške

Načini evaluacije Prezentacija literarnih radova izlaganjem na panou u školi i čitanjem uradaka Prezentacija novinarskih sposobnosti na priredbama u školi i izvan nje Objavljivanje radova na web stranici škole Sudjelovanje na literarnim natječajima izvan škole

Očekivani rezultati Proširivanje jezičnog izričaja, obogaćivanje rječnika Odgovorne osobe Razredna učiteljica Julija Požega

Page 64: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE - UMJETNIČKO, 4. r, DRAMSKA SKUPINA Ciklus 1. ciklus (4. razredi) Cilj - tijekom nastavne godine uvježbati kraće igrokaze i prezentirati ih na prigodnim školskim i drugim priredbama Obrazloženje cilja

-.razvijati govorne i izražajne sposobnosti učenika - stjecati sigurnost i samopouzdanje - razvijati maštu učenika i poticati stvaralaštvo u okviru mogućnosti učenikove individualnosti i dobi - učiti surađivati, cijeniti sebe, svoj rad, druge i rad drugih učenika - stjecati i razvijati društvenu svijest (samokritičnost, odgovornost, suradništvo) - razvijati humana moralna uvjerenja - upoznavati učenike s prirodom dramskog izraza - pomoći dramski darovitima da razviju svoje sposobnosti - implementirati metode dramskog odgoja u redovnu nastavu (hrvatski jezik, likovnu i glazbenu kulturu, - matematiku, sat razrednika) i obrnuto - uvođenjem dramskih metoda i igara oslobađati učenike straha od neuspjeha - razvoj kulture javnog nastupa - stvaranje ugodnog i poticajnog radnog ozračja -obogaćivati učenikova doživljajna i misaona iskustva kroz posjete kazališnim predstavama za djecu.

Očekivani ishodi

- učenici će moći primjenjivati naučene načine izražavanja u svakodnevnim situacijama - učenici će samostalno moći izvesti uvježbani igrokaz - učenici će steći samopouzdanje za javne nastupe - učenici će naučiti važnost timskog rada I međusobnog poštovanja

Oblici izvedbe kroz praktični rad na satovima dramske skupine kao izvannastavne aktivnosti, kroz prigodne nastupe Sudionici učenici 4. razreda koji pokazuju sklonost dramsko- umjetničkim područjima Načini učenja - učenici sudjeluju u tjednim probama skupine

- učenici vlastitim idejama doprinose realizaciji dogovorenog sadržaja - učenici naučene igrokaze prezentiraju pred publikom - učenici razvijaju kritički stav prema radu

Metode poučavanja

- metoda usmenog izlaganja - metoda demonstracije

Page 65: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

-metoda standardno- ponavljajućeg vježbanja - metoda zornosti - usmjeravanje učenika k predviđenom cilju - organizacija nastupa na školskim i gradskim priredbama

Trajanje izvedbe

tijekom cijele nastavne godine, jedan školski sat tjedno

Moguće teškoće/ Resursi

- nedostatak sredstava za izradu scenografije, kostima - neodgovarajući prostor za vježbanje

Načini evaluacije

- samoprocjena učenika-polaznika skupine, razgovor s učenicima, povratne informacije od publike

Očekivani rezultati

uspješno realizirani nastupi, zadovoljstvo učenika postigutim sadržajima, povećan interes učenika za dramsku umjetnost

Odgovorne osobe

Maja Pirc, učiteljica razredne nastave

Page 66: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - IZVANNASTAVNA AKTIVNOST DRAMSKE SKUPINE ENGLESKOG JEZIKA)

Ciklus 1.ciklusCilj Ponoviti izraze: Hello. I'm..., Hi, my/ your, Good evening, Goodbye, See you (later), ponoviti i uvježbati riječi: name, read, ask,

answer, listen, talk, repeat, match Uvesti riječi vezane uz obitelj i obiteljske odnose, usvojiti uporabu posvojnih pridjeva i posvojnog 's s imenicama. Naučiti postavljati pitanja o ljudima i njihovim stvarima, predstaviti svoju obitelj Ponoviti i primijeniti riječi i gramatičke strukture u kratkom slobodnom tekstu Razvijati vještinu pisanja kratkog teksta, vježbati pravopis i pravilan izgovor Uvesti engleski jezik u geografske sadržaje -usvojiti i ponoviti nazive za zemlje, kontinente, oceane, karte, imenovati geografska mjesta na engleskom jeziku Naučiti pjesmice napamet uz pokrete i ples

Obrazloženje cilja Učenici imaju nedostatno znanje o životu u Velikoj Britaniji Očekivani ishodi Učenici će moći pričati na engleskom jeziku Oblici izvedbe Rad u skupini Sudionici Učenici 4. razreda i učiteljica Flora Žuta Načini učenja Učenici prepisuju tekst

Učenici uče nepoznate riječi Učenici ponavljaju riječi i rečenice Učenici uče tekst napamet Učenici uče pokrete i pjevaju pjesmicu na engleskom jeziku

Metode poučavanja Govorenje, pjevanje, pokazivanje plesnih pokreta, ispravljanje i usmjeravanje učenika Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak interneta Zauzetost učionice broj 11 u kojoj je projektor

Načini evaluacije Učenici će pokazati svoj uloženi trud na školskim priredbama i u gradu Očekivani rezultati Učenici će usvojiti izgovor i pisanje riječi, naučiti pravilnu ortografiju određenih riječi Odgovorne osobe Flora Žuta, učiteljica engleskog jezika

Page 67: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE – JEZIČNO KOMUNIKACIJSKO - DRAMSKA SKUPINA

BLAŽENKA KRSTIČEVIĆ, UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA

Ciklus 2.3. ciklus

Cilj - razvijanje samopouzdanja, razvijanje ljubavi prema kazalištu,glumi

Obrazloženje cilja Razvijanje sposobnosti dramskog izričaja

Očekivani ishodi Učenici će samostalno glumiti, dramatizirati tekst

Oblici izvedbe Rad u skupini

Sudionici 5.,6.,7.,8.r

Načini učenja Rad na tekstu

Metode poučavanja Metoda pisanja, metoda čitanja

Trajanje izvedbe Triput izvedba na pozornici tijekom godine

Moguće teškoće / Resursi

Manjak rekvizita

Načini evaluacije priredba

Očekivani rezultati sposobnost dramatizacije teksta uz pravilno naglašavanje riječi, vježba rečenične intonacije, prevladavanje straha od javnog nastupa

Odgovorne osobe Blaženka Krstičević, učiteljica hrvatskog jezika

Page 68: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE UMJETNIČKO PODRUČJE-KERAMIČKA RADIONICA

Ciklus 2. i 3. ciklus(5.-8.razredi) Cilj Razviti sposobnosti kreativnog izražavanja kroz oblikovanje gline, usvojiti tehniku

rada,produbiti I proširiti znanje učenika iz područja likovne umjetnosti Obrazloženje cilja Učenici će steći trajna i uporabljiva znanja, razvijati sposobnosti i vještine u likovnom izražavanju

(modeliranju i građenju)

Očekivani ishodi Učenici će upoznati osnove i prirodu keramike, steći teoretska znanja o glini i njenom porijeklu i znati razlikovati vrste gline. Učenici će usvojiti osnovna znanja o oblikovanju keramičkih oblika,upoznati će pribor za rad s keramikom i dijelove peći za keramiku. Učenici će moći pripremati i sušiti keramiku,slikati engobama (tzv. zemljanim bojama) na vlažnoj glini. Učenici će prepoznati različite vrste glazura, keramičke vrste i tehnike-porculan, majolika, fajansa, kamenina, terakota. Učenici će kroz vježbe moći: - modelirati od jedne glinene mase - konveksno-konkavni oblik, -modelirati oduzimanjem od mase - prošupljeni oblik, -oblikovati volumen na plohi - niski i uleknuti reljef, -oblikovati osnovne keramičke oblike spajanjem dijelova iz plašta i spiralnim nizanjem valjaka -pripremati gotove oblike za podglazurno pečenje , Učenici će upoznati rad na lončarskom kolu- pripremanje gline , centriranje i otvaranje. Izrađivati će jednostavne keramičke oblike na lončarskom kolu - zdjelica, tanjurić, lončić,te modele i kalupe za reljefne pločice. Učenici će dekorirati keramičke predmete utiskivanjem struktura i oslikavati keramiku dekorativnim bojama, glazurama.

Oblici izvedbe Individualni rad Sudionici Učenici od 5.-8.r. Načini učenja Aktivno sudjelovati u individualnom I grupnom radu , uređivanju škole , panoa ,štandova I pripremanju izložbi

Crtati,slikati,modelirati I graditi ,upoznati umjetnička djela I njihove autore I prikupljati dodatne izvore znanja (literature,web…)

Metode poučavanja Učitelj će poučavati,objašnjavati,demonstrirati,pripremati radionice,pribor I material I usmjeravati učenike ka određenom cilju.

Page 69: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE UMJETNIČKO PODRUČJE-KERAMIČKA RADIONICA

Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom školske godine Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava

Načini evaluacije Likovni radovi učenika,zapažanja(bilježnica izvannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi),sudjelovanje u kulturnoj I javnoj djelatnosti škole i grada(Dani kruha,Sajam cvijeća,Dan škole),te na likovnim natječajima.

Očekivani rezultati Učenici će primjeniti stečeno znanje u svakodnevnom životu. Učenici će prepoznati određene estetske vrijednosti u likovno- umjetničkom djelu, likovnom ostvarenju i okruženju. Učenici će sadržaje i spoznaje stečene umjetničkim iskustvom povezati sa sadržajima drugih odgojno – obrazovnih područja te tako proširiti i objediniti znanje. Učenici će izlagati likovne uratke na tematskim izložbama.

Odgovorne osobe Irina Đurić,učitelj likovne kulture

Page 70: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE UMJETNIČKO PODRUČJE - VELIKI ZBOR 4.-8. razred

Ciklus 2.3.ciklus Cilj Zborski nastupi na školskim priredbama i smotri zborova u županiji Obrazloženje cilja Nastupom učenika zboraša uveličati razne školske priredbe i smotre zborova u županiji u kojima se iskazuju: učeničko stvaralaštvo

i sposobnosti umjetničke osobnosti. Očekivani ishodi Učenici će razvijati osjetljivost za kvalitetu i ljepotu pjevnog tona, te upoznati osnove pjevačkih pojmova. Komunikacijom uključiti

svoja zapažanja, vrijednosti, osjećaje i spoznaje o glazbi. Kroz glazbu i pjevanje učenici će uvažavati posebnosti individualnog razvoja. Učenici će svojim nastupom izraziti i iskazati svoje stvaralaštvo i umjetničke sposobnosti.

Oblici izvedbe Kroz uvježbavanje raznih pjesama, na školskim priredbama, a po potrebi i u gradskim i županijskim manifestacijama. Sudionici Učenici od 4.-8. razreda koji pokazuju interes i sklonost prema pjesmi i glazbenom izrazu, i nastavnica glazbene kulture Elia Bratić. Načini učenja Učenici sudjeluju na vježbama zbora, školskim priredbama, a povremeno i u gradskim i županijskim manifestacijama. Metode poučavanja -Pripremiti zborske pjesme za razne prigode. -Upoznati učenike s novim glazbenim sadržajima, te ih demonstrirati, razvijati,

uvježbati i interpretirati. -Usmjeriti učenike na pravilan stav pri disanju i pjevanju, dinamici i tempu pjevačkih dionica, te izražaju glasovnih sposobnosti. -Uključiti učenike u školske priredbe i županijsku smotru. -Procijeniti učeničke umjetničke sposobnosti i učeničke upornosti i stav o realizaciji glazbenih izraza, individualno i zbora kao cjeline.

Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine, na školskim priredbama i županijskoj smotri zborova u Popovači. Moguće teškoće / Resursi

UPISATI RESURSE NPR TREBA VAM KAZETOFON ZA GLAZBU ILI KLAVIR ILI NEŠTO VALJDA TREBATE

Načini evaluacije Školske priredbe: Paljenje Božićnog drvca, Božićni koncert, Valentinovo, Viktorovac traži zvijezdu, Uskrsni koncert, Dan škole; Smotra zborova -Popovača

Očekivani rezultati Iskazati ljepotu pjesme i glazbe, pjevnog tona, stvaralaštvo i umjetničke sposobnosti. Odgovorne osobe Elia Bratić, nastavnica Glazbene kulture

Page 71: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (PRIRODOSLOVNO PODRUČJE - EKOLOGIJA)

Ciklus 2. i 3. ( 5.-8. razr.) Cilj Upoznati ekologiju kao znanost o živim bićima u okolišu i održivi razvoj. Obrazloženje cilja Stjecanje znanja o odnosu živih bića i okoliša i utjecaj čovjeka na njih.

Razvijanje prirodnoznanstvenih kompetencija za održivi razvoj. Očekivani ishodi Učenici će upoznati staništa na kojima žive živa bića.

Učenici će na određenim primjerima analizirati odnos čovjeka i prirode. Učenici će imenovati najpoznatije zaštićena područja na moru i kopnu u Hrvatskoj. Učenici će imenovati obnovljive i neobnovljive izvore energije. Učenici će objasniti na primjerima kako promjene ekoloških čimbenika tijekom godišnjih doba utječu na čovjeka. Učenici će prepoznati i imenovati zaštićene biljne i životinjske vrste. Učenici će primijeniti znanja o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada na ekološki prihvatljiv način. Učenici će opisati ekološki način proizvodnje hrane. Učenici će objasniti klimatske promjene koje utječu na biosferu. Učenici će imenovati što čovjek čini za zaštitu i očuvanje vlastitog okružja.

Oblici izvedbe Kroz sadržaje i praktične radove ekologije i redovne nastave prirode, biologije, geografije, povijesti, likovne kulture , vjeronauka. Timskim radom u radionicama. Radom u paru fotografiranjem i vođenjem zabilješki. Individualno- vođenje dnevnika rada i prikupljanje prirodnog materijala.

Sudionici Učenici od 5. do 8. Razreda,učiteljice biologije, geografije, povijesti, likovne kulture, vjeronauka. Javna ustanova za zaštitu prirode SMŽ.

Načini učenja Učenici sudjeluju u izradi plana eko-skupine. Učenici izrađuju praktične radove. Učenici prikupljaju podatke sa izvanučioničke nastave. Učenici sudjeluju u kreativnim radionicama. Učenici izrađuju plakate i PP prezentacije. Učenici prikupljaju dodatne izvore znanja(literatura..stručni listovi, članci..web str..) Učenici kreativno oblikuju Mali arboretum škole. Učenici upotpunjuju unutarnje estetko uredenje škole.

Metode poučavanja Učitelj usmeno informira učenike o planiranim temama. Usmjerava učenike ka određenom cilju. Učitelj daje povratne informacije o realiziranim sadržajima. Usmjeravanje učenika ka samostalmom istraživanju. Upućuje učenike prema akcijskom istraživanju.

Page 72: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

Organiziranje suradnje s javnim ustanovama za zaštitu prirode. Učitelj daje povratne informacije. Učitelj organizira terensku nastavu uz pomoć vanjskih suradnika. Organiziranje javne tribine i debate

Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom cijele školske godine. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava. Elementarne nepogode.

Načini evaluacije Školska, županijska natjecanja , smotre i susreti. Izložba praktičnih radova. Plakati, portofolio, PP prezentacije. Samoevaluacija Humanitarne akcije (Caritas, Crveni križ...)

Očekivani rezultati Učenici će primjeniti prirodnoznanstvene kompetencije koje će im omogućiti sudjelovanje u zaštiti prirode. Učenici će primjeniti stečeno znanje u svakodnevnom životu. Učenici će upotrijebiti holističku viziju zaštite ptirode. Učenici će preoblikovati školski okoliš. Učenici će prikupiti i razvrstati sekundarni otpad u školi. Učenici će povezati svoje znanje i sudjelovanje u humanitarnim akcijama. Učenici će primijeniti svoje znanje u Eko-kvizu. Učenici će prikazati na izložbi svoje praktične radove i likovne uratke vezane za ekologiju. Učenici će primijeniti svoje ekološko znanje u natjecanju iz vjeronauka .

Odgovorne osobe Ivanka Benović,uč. prirode i biologije, Višnja Tadić, uč.geografije, Milica Komlenić, uč. povijesti, Zoran Vračan, vjeroučitelj, Irina Đurić, uč. likovne kulture.

Page 73: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE MATEMATIČKO-PRIRODOSLOVNO ( ASTRONOMIJA – IZVANASTAVNA AKTIVNOST)

Ciklus DRUGI

Cilj Razviti sposobnost tumačenja prirodnih pojava i procesa u svemiru, razlikovati svemirske objekte i graditi znanstveni pristup i načine istraživanja te pravila dokazivanja.

Obrazloženje cilja Učenik živi u prirodnom okruženju čije pojave i procese treba razumjeti, a bliži i daleki svemir upoznati znanstveno utemeljenim metodama. Koristeći suvremenu tehnologiju u prikupljanju i obradi podataka raditi samostalno ili u skupini. Upoznaje se sa znanstvenim pristupom istraživanja i obrade podataka iskustveno stvarajući vlastite stavove.

Očekivani ishodi Prepoznati i definirati osnovne pojmove o svemiru i Sunčevu sustavu

Razlikovati svemirska tijela, objasniti položaj Zemlje u Sunčevu sustavu

Opisati utjecaj vrtnje Zemlje oko osi i oko Sunca na život ljudi i gospodarske djelatnosti

Crtežom prikazati Zemlju u Sunčevu sustavu i Mjesec kao njezin prirodni satelit

Crtežom prikazati i obrazložiti uzroke Mjesečevih i Sunčevih pomrčina

Navesti, na temelju promatranja, razlike zvjezdanoga neba tijekom različitih godišnjih doba

Raspraviti, na temelju promatranja, vidljivost zvijezda i planeta kroz dalekozor (teleskop)

Objasniti, zvijezde kao objekte istovrsne Suncu te njihov izgled na nebu i obilježja

Opisati Sunce kao glavni izvor energije na Zemlji

Oblici izvedbe Istraživalačka nastava kroz redovitu i dodatnu nastavu geografije, prirode, ekologije, izvanučioničku i terensku nastavu.

Page 74: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

Sudionici Učenici 5. I 6. razreda, učitelji geografije, prirode, ekologije, informatike, Prirodoslovno-astronomsko društvo Sisak, zvjezdarnica Zagreb, Tehnički muzej Zagreb

Načini učenja Promatranje nebeskih pojava i procesa, bilježenje, dokumentiranje podataka, analiza sadržaja, crtanje i grafičko prikazivanje, praktičan rad, mjerenje astronomskim instrumentima, opažanje dalekozorom, opažanje teleskopom, demonstracija, izrada plakata, prezentiranje.

Metode poučavanja Usmeno informiranje, demonstracija pojava i procesa, direktna i indirektna grafička, rasprava, debata, metoda rada s karticama, terenske opažačke metode prikupljanja materijal, mjerenja i fotografiranja.

Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom školske godine.

Moguće teškoće/

Resursi

Nedostatak pribora i alata za rad, financijske teškoće, loše vremenske prilike/

Zvjezdane karte, globus, kompas, fotoaparat, papir, pisač, astronomska pomagala: kvadrant za zvijezde, kvadrant za Sunce, suntrucker, astronomske grablje, školski kutomjer, modeli planeta, pomrčina, plime i oseke, gnomon, dalekozor, teleskop.

Načini evaluacije Vrednovanje pisanih i usmenih zadataka, praktičnih radova, istraživačkih radova, postera,skica, crteža, prezentiranja, natjecanja.

Očekivani rezultati Upoznati svemir i njegove prirodne zakonitosti, razvijati astronomske vještine istraživanja, graditi znanstveni pogled na svijet i ekološke stavove.

Odgovorne osobe Učitelj geografije Višnja Tadić, biologije i ekologije Ivanka Benović, učitelj povijesti Milica Komlenić, učitelj matematike Danijela Medjed Sertić, fizike Kristina Ferenčić i informatike Dijana Marić.

Page 75: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE MATEMATIČKO-PRIRODOSLOVNO ( ASTRONOMIJA – IZVANASTAVNA AKTIVNOST)

Ciklus Treći Cilj Razviti sposobnost tumačenja prirodnih pojava i procesa u svemiru, razlikovati svemirske objekte i graditi znanstveni

pristup i načine istraživanja te pravila dokazivanja. Obrazloženje cilja Učenik živi u prirodnom okruženju čije pojave i procese treba razumjeti, a bliži i daleki svemir upoznati znanstveno

utemeljenim metodama. Koristeći suvremenu tehnologiju u prikupljanju i obradi podataka raditi samostalno ili u skupini. Upoznaje se sa znanstvenim pristupom istraživanja i obrade podataka iskustveno stvarajući vlastite stavove.

Očekivani ishodi Prepoznati i definirati osnovne pojmove o svemiru i Sunčevu sustavu Razlikovati svemirska tijela, objasniti položaj Zemlje u Sunčevu sustavu Opisati utjecaj vrtnje Zemlje oko osi i oko Sunca na život ljudi i gospodarske djelatnosti Crtežom prikazati Zemlju u Sunčevu sustavu i Mjesec kao njezin prirodni satelit Crtežom prikazati i obrazložiti uzroke Mjesečevih i Sunčevih pomrčina Navesti, na temelju promatranja, razlike zvjezdanoga neba tijekom različitih godišnjih doba Raspraviti, na temelju promatranja, vidljivost zvijezda i planeta kroz dalekozor (teleskop) Objasniti, zvijezde kao objekte istovrsne Suncu te njihov izgled na nebu i obilježja Opisati Sunce kao glavni izvor energije na Zemlji Prepoznati i razumjeti zakonitosti, odnosa i funkcija u astrofizici Razvijati sposobnosti prepoznavanja i razumijevanja mjerljivih obilježja mjernih jedinica, mjernih sustava i procesa mjerenja Organizirati i i prikazivati podatke relevantne za odgovor Znati uspoređivati i mjeriti duljine, površine, kutove i vrijeme Znati načiniti, čitati i interpretirati podatke zapisane u tablicama i dijagramima Služiti se astronomskim koordinatama

Oblici izvedbe Istraživalačka nastava kroz redovitu i dodatnu nastavu geografije, prirode, ekologije, izvanučioničku i terensku nastavu.

Sudionici Učenici 7. I 8. razreda, učitelji geografije, prirode, ekologije, informatike, Prirodoslovno-astronomsko društvo Sisak, zvjezdarnica Zagreb, Tehnički muzej Zagreb

Page 76: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

Načini učenja Promatranje nebeskih pojava i procesa, bilježenje, dokumentiranje podataka, analiza sadržaja, crtanje i grafičko prikazivanje, praktičan rad, mjerenje astronomskim instrumentima, opažanje dalekozorom, opažanje teleskopom, demonstracija, izrada plakata, prezentiranje.

Metode poučavanja Usmeno informiranje, demonstracija pojava i procesa, direktna i indirektna grafička, rasprava, debata, metoda rada s karticama, terenske opažačke metode prikupljanja materijal, mjerenja i fotografiranja.

Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom školske godine. Moguće teškoće/ Resursi

Nedostatak pribora i alata za rad, financijske teškoće, loše vremenske prilike/ Zvjezdane karte, globus, kompas, fotoaparat, papir, pisač, astronomska pomagala: kvadrant za zvijezde, kvadrant za Sunce, suntrucker, astronomske grablje, školski kutomjer, modeli planeta, pomrčina, plime i oseke, gnomon, dalekozor, teleskop.

Načini evaluacije Vrednovanje pisanih i usmenih zadataka, praktičnih radova, istraživačkih radova, postera,skica, crteža, prezentiranja, natjecanja.

Očekivani rezultati Upoznati svemir i njegove prirodne zakonitosti, razvijati astronomske vještine istraživanja, graditi znanstveni pogled na svijet i ekološke stavove.

Odgovorne osobe Učitelj geografije Višnja Tadić, biologije i ekologije Ivanka Benović, učitelj povijesti Milica Komlenić, učitelj matematike Danijela Medjed Sertić, fizike Kristina Ferenčić i informatike Dijana Marić.

Page 77: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE DRUŠTVENO HUMANISTIČKO – IZVANNASTAVNA AKTIVNOST POVIJEST

MILICA KOMLENIĆ, UČITELJICA POVIJESTI

Ciklus Treći ciklus Cilj Steći znanja i sposobnosti kritičkoga prosuđivanja o :razvoju hrvatskog društva u razdoblju XX. stoljeća i njegova

položaja u kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa u svijetu u istom razdoblju. Obrazloženje cilja Stjecati znanja o europskim državama nakon i I. Svjetskog rata i hrvatskom narodu u istom razdoblju i Sisku u razvoju,

te znamenitim ličnostima svjetske ( Woodrow Wilson) i hrvatske povijesti ( Stjepan Radić, Alojzije Stepinac); Stjecanje znanja o razvoju demokracije- Deklaracije... ; Razvijati građanski svjetonazor i prava svakog čovjeka na slobodu i samoodređenje- Dan UN-a, Dan neovisnosti RH, Dan međunarodnog priznanja RH ... Potaknuti na razmišljanje o moralnim i duhovnim pitanjma koja proizlaze iz holokausta; Poticati njegovanje istraživačkog rada i tako pomoći proces usmjravanja mladih prema znanosti- natjecanja iz povijesti Utvrditi znanja o ratnim događajima, bojištima i novom načinu ratovanja u Drugom svjetskom ratu Stjecanje znanja o početku, tijeku Domovinskog rata i procesu oslobođenja hrvatskih prostora ( Bljesak i Oluja), te mirna reintegracija u istočno Slavoniji, razaranjima hrvatskih krajeva i gradova - Vukovar, Sisak ... Stjecanje znanja o proglašenju i priznanju hrvatske neovisnosti.

Očekivani ishodi Učenici će objasniti i usporediti društvene pojave, procese i događaje u hrvatskoj , europskoj i svjetskoj povijesti u novom vijeku XX. st. i XXI.st. Učenici će rabiti različite izvore informacija s ciljem istraživanja događaja u prošlosti i sadašnjosti na pojedinim kontinentima u Europi, Hrvatskoj i zavičaju; Učenici će razmotriti teme iz hrvatske povijesti te uočiti povezanost s europskim događajima- Versajski poredak, hrvatski narod u Prvoj i Drugoj Jugoslaviji, Drugi svjetski rat, Hladni rat, blokovska politika, detant, slom komunizma ...; Učenici će sudjelovati u organizaciji EDUKACIJSKOG JUTRA o holokaustu i toleranciji kojeg provodi Branko Lustig; Učenici će se uključiti u aktivnosti i suradnju s ostalim skupinama u školi u izvannastavnim ( Interliber,posjeti muzeju, kazališnoj predstavi u Zagrebu i sl.) aktivnostima, terenskoj nastavi ( Vukovar- Suza u oku, ponos u srcu, Komarevo- selo na prvoj crti bojišnice, Banovina- junačko srce Hrvatske, ...) i obilježavanju školskih i gradskih svečanosti ( Dan škole, Dan grada, ... ); Učenici će obilježavati događaje i obljetnice ključne za zavičajnu, hrvatsku i svjetsku povijest- Dan UN-a, Dan neovisnosti RH, Dan međunarodnog priznanja RH, Dan sjećanja na žrtve Vukovara,Dan prava čovjeka...);

Page 78: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE DRUŠTVENO HUMANISTIČKO – IZVANNASTAVNA AKTIVNOST POVIJEST

MILICA KOMLENIĆ, UČITELJICA POVIJESTI

Učenici će znati u osnovnm crtama znati prikazati tijek događaja - kronološki ih poredati i povezati ih u širi kontekst; Učenici će primijeniti stečena znanja i sposobnosti na šklskom i ili županijskom natjecanju iz povijesti.

Oblici izvedbe Kroz istraživalačku nastavu izvannastavnih aktivnosti povijesti, biologije, geografije, informatike, izvanučioničke i terenske nastave. Timskim radom u radionicama. Individualno- vođenjem bilješki i osvrtom na naučeno, prikupljnjem materijala. Radom u paru u izradi PP prezentacija. Skupni rad na izradi panoa u školi.

Sudionici Učenici osmih razreda, učitelji: povijesti, biologije , geografije , informatike , pedagoginja, Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, javne ustanove, učenici osmih razreda .

Načini učenja Učenici sudjeluju u izradi plana i programa rada izvannastavne aktivnosti povijesti; Učenici postaju subjekti procesa učenja na terenskoj nastavi jer samostalno propituju i zaključuju o predmetu učenja; Učenici analiziraju u suradnji s drugim učenicima praktične radove i iskušavaju mogućnosti primjene u izradi plakata i panoa; Učenici uče kroz suradnju s drugima; Učenici izrađuju PP prezentacije, prikupljaju dodatne izvore znanja ( literatura, stručni časopisi " Meridijani "...,

Metode poučavanja Učitelj organizira, usmjerava, potiče rad učenika u izvannastavnoj aktivnosti povijesti; Učitelj usmeno informira učenike o planiranim temama i aktivnostima; Učitelj je suradnik, voditelj, mentor, "navigator " znanja; Učitelj daje učenicima više mogućnosti i preuzimanje odgovornosti za njihovo vlastito učenje; Učitelj u suradnji s ostalim učiteljima i vanjskim suradnicima organizira terensku nastavu i izvanškolske aktivnosti.

Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom školske godine Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava. Elementarne nepogode.

Načini evaluacije Izrada panoa, plakata, PP prezentacija učenika; Rješavanjem zadataka za vrednovanje; Samoevaulacija usmena i pismena; Školsko i/ ili županijsko natjecanje.

Očekivani rezultati Učenici će steći znanja o razdoblju novoga vijeka XX.do poč. XXI. st. u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj povijesti; Učenici će razviti osjećaj domoljublja, poštivanja prava naroda i pojedinca.; Učenici će razviti pozitivan stav prema multikulturalnosti i pravu svakog naroda na slobodu i samoodređenje.

Odgovorne osobe Učiteljice: povijesti Milica Komlenić, biologije Ivanka Benović, geografije Višnja Tadić, infrmatike Dijana Marić, pedagoginja Dijana Sanković Strugačevac, razrednici osmih razreda Danijela Medjed- Sertić i Zoran Vračan.

Page 79: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (TEHNIČKO – INA PROMETNA)

Ciklus 3.ciklus Cilj Postiči osposobljenost učenika da se uspješno snalaze u realnim prometnim situacijama te promicanje

prometne kulture Obrazloženje cilja Sigurnost učenika u realnim prometnim situacijama posebice na putu od kuče do škole Očekivani ishodi Poznavanje osnovnih prometnih znakova

Pozitivan odnos prema radu i suradnja s drugim sudionicima u prometu Oblici izvedbe Rad na računalu (učionica informatike)

Prometni poligon (školsko igralište) Sudionici Učenici 5-tih razreda Načini učenja Rješavanje zadataka iz „Prometne učilice“.

Simulacija prometne situacije na školskom prometnom poligonu. Metode poučavanja Samostalan rad na računalu („Prometna učilica“).

Vožnja bicikla na poligonu uz nadzor učitelja (savladavanje prepreka). Trajanje izvedbe Školska godina 2015/2016. Moguće teškoće / Resursi

Izrada školskog poligona. Vremenski uvjeti.

Načini evaluacije -rezultati riješenih zadataka iz „Prometne učilice“ -bodovi sa školskog poligona -odlazak na županijsko natjecanje

Očekivani rezultati Sigurno i uspješno savladavanje svakodnevnih prometnih situacija Odgovorne osobe Učiteljica tehničke kulture Marina Cerovski

Page 80: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC Školska godina 2015./2016. Školska godina 2010./2011.

PROGRAM RADA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI: KOŠARKAŠKA SKUPINA DJEVOJČICE (7.– 8.r)

NASTAVNICA: VEDRANA ŠIMIĆ

Cilj i vrijednosti koje želimo postići

Sadržaji za postizanje cilja Proces učenja i poučavanja

Vremenik Vrjednovanje

• Usvojiti i znati primjenjivati kineziološka teorijska i motorička znanja • Osposobiti učenike za pravilnu primjenu specifičnih kinezioloških znanja u košarci • Znati i primjenjivati pravila ekipnih športskih igara • • Ciljano razvijati morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti • Tjelesnim vježbanjem povećavati radne sposobnosti • Imati odgovoran i objektivan odnos prema stanju i razvoju svojih antropoloških obilježja • Postići primjerenu razinu motoričkih postignuća • Biti osposobljeni za praćenje i vrednovanje osobnih postignuća pod utjecajem

Usavršiti specifična kineziološka motorička znanja (Košarkaška pravila) (Košarkaške tehnike) Držanje lopte Stavovi s loptom Hvatanje lopte Dodavanje lopte Vođenje lopte Košarkaški dvokorak Znati primijeniti pravila ekipnih sportskih igara -organizacija igre košarke -taktika košarke (individualna taktika) Razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti (snaga,koordinacija, brzina, agilnost,eksplozivnost, razvoj krvožilnog, dišnog i imunološkog sustava, te prevencija akutnih i kroničnih bole Metode učenja i metodske vježbe u košarci u skladu s dobi učenika

-metoda usmenog izlaganja -metoda demonstracije -metoda standardno ponavljajućeg vježbanja -metoda promjenjivog vježbanja

tijekom cijele školske godine

-kontinuirane procjene vrijednosti rada i konačnih uradaka učteljice -voditeljice -samo vrednovanje učenika-polaznika skupine -praćenje zdravstvenog statusa učenika -praćenje motoričkih znanja i sposobnosti u košarci

Page 81: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

tjelesnog vježbanja • Biti poticani i usmjeravani prema športu i športsko-rekreacijskim aktivnostima • Tjelesnim vježbanjem trajno poticati skladan rast i razvoj • Znati pravilno odabrati i primjenjivati te provoditi sadržaje tjelesnog vježbanja • Razviti svijest o važnosti čuvanja, unaprjeđivanja i promicanja zdravlja • Znati primjenjivati znanja o samokontroli tijekom tjelesnog vježbanja • Razumjeti, primjenjivati i promicati uljudne navijačke navike • Razvijati pozitivne osobine ličnosti,osobne afirmacije u skupini, a biti osposobljen i za timski rad • Razumjeti potrebu očuvanja športske povijesno-kulturne tradicije i baštine.

Postići optimalan sustav tijela- redoviti treninzi Sudjelovanje na natjecanjima Osposobiti učenike za smisleno aktivno provođenje odmora (razgovor o pozitivnom utjecaju bavljenja sportskim rekreacijskim aktivnostima na košarku) Znati primjenjivati znanja o samokontroli tijekom tjelesnog vježbanja (utvrditi pravila ponašanja na treningu) Razumjeti, primjenjivati i promicati uljudne navijačke navike (navijanje i bodrenje školske ekipe na natjecanjima) Zadovoljiti potrebu osobne afirmacije u skupini, a biti osposobljen za timski rad

-metoda postavljanja i rješavanja mot. zadataka

-od studenog do svibnja ovisno o postignutim rezultatima

-sudjelovanje na među školskim gradskim, županijskim i državnim natjecanjima -praćenje i vrednovanja rada na osnovu razine dosadašnjih sportskih postignuća i trenutne angažiranosti u sportskim klubovima.

Page 82: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC Školska godina 2015./2016.

PROGRAM RADA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI: RUKOMETNA SKUPINA- DJEČACI I DJEVOJČICE (7. i 8.r)

NASTAVNICA: VEDRANA ŠIMIĆ

Cilj i vrijednosti koje želimo postići

Sadržaji za postizanje cilja Proces učenja i poučavanja

Vremenik Vrjednovanje

• Usvojiti i znati primjenjivati kineziološka teorijska i motorička znanja

• Osposobiti učenike za pravilnu primjenu specifičnih kinezioloških znanja u rukometu • Znati i primjenjivati pravila ekipnih športskih igara • Ciljano razvijati morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti • Tjelesnim vježbanjem povećavati radne sposobnosti • Imati odgovoran i objektivan odnos prema stanju i razvoju svojih antropoloških obilježja • Postići primjerenu razinu motoričkih postignuća

Usavršiti specifična kineziološka motorička znanja (Rukometna pravila) Osposobiti učenike za pravilnu primjenu specifičnih kinezioloških znanja u rukometu (Rukometne tehnike) Držanje lopte Stavovi s loptom Hvatanje lopte Dodavanje lopte Vođenje lopte Zaustavljanje Podizanje lopte Kretanje koracima Varke Šutiranje Znati primijeniti pravila ekipnih sportskih igara -organizacija igre malog i velikog rukometa Taktika rukometa (individualna taktika) Razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti (snaga,koordinacija, brzina, agilnost,eksplozivnost, razvoj krvožilnog, dišnog i imunološkog sustava, te prevencija akutnih i kroničnih bolesti)

-metoda usmenog izlaganja -metoda demonstracije -metoda standardno ponavljajućeg vježbanja

tijekom cijele školske godine

-kontinuirane procjene vrijednosti rada i konačnih uradaka učteljice -voditeljice -samo vrjednovanje učenika-polaznika skupine -praćenje zdravstvenog statusa učenika -praćenje motoričkih znanja i sposobnosti u rukometu

Page 83: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

• Biti osposobljeni za praćenje ivrednovanje osobnih postignuća podutjecajem tjelesnog vježbanja

• Biti poticani i usmjeravani prema športui športsko-rekreacijskim aktivnostima

• Tjelesnim vježbanjem trajno poticatiskladan rast i razvoj

• Znati pravilno odabrati i primjenjivati teprovoditi sadržaje tjelesnog vježbanja

• Razviti svijest o važnosti čuvanja,unaprjeđivanja i promicanja zdravlja

• Znati primjenjivati znanja osamokontroli tijekom tjelesnog vježbanja

• Razumjeti, primjenjivati i promicatiuljudne navijačke navike

• Razvijati pozitivne osobineličnosti,osobne afirmacije u skupini, a bitiosposobljen i za timski rad

• Razumjeti potrebu očuvanja športskepovijesno-kulturne tradicije i baštine.

Metode učenja i metodske vježbe u rukometu u skladu s dobi učenika

Postići optimalan sustav tijela- redoviti treninzi

Sudjelovanje na natjecanjima

Osposobiti učenike za smisleno aktivno provođenje odmora (razgovor o pozitivnom utjecaju bavljenja sportskim rekreacijskim aktivnostima na rukomet)

Znati primjenjivati znanja o samokontroli tijekom tjelesnog vježbanja (utvrditi pravila ponašanja na treningu)

Razumjeti, primjenjivati i promicati uljudne navijačke navike (navijanje i bodrenje školske ekipe na natjecanjima)

Zadovoljiti potrebu osobne afirmacije u skupini, a biti osposobljen za timski rad

-metodapromjenjivogvježbanja-metodapostavljanja irješavanja mot.zadataka

-od studenog dosvibnja ovisno opostignutimrezultatima

-

-sudjelovanje na među školskim i županijskim natjecanjima

-praćenje i vrednovanja radana osnovu razinedosadašnjih sportskihpostignuća i trenutneangažiranosti u sportskimklubovima.

Page 84: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (UMJETNIČNO PODRUČJE, IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: FOTO-KLUB)

Ciklus 7. i 8. razred Cilj 1. Steći osnovne vještine korištenja fotoaparata i načina fotografiranja.

2. Organirirati izložbe fotografija 3.Fotografski zabilježiti razne aktivnosti naše škole.

Obrazloženje cilja Namjera je individualnim pristupom pomoći zainteresiranim učenicima svladavanje osnovnih vještina korištenja fotoaparata i fotografskih tehnika. Također se žele razviti vještine kreativne fotografije.

Očekivani ishodi Učenici će usvojiti osnove fotografije: rukovanje fotoaparatom i korištenje fotografske opreme te tehnike snimanja. Oblici izvedbe Individualni rad, rad u skupini Sudionici Zainteresirani učenici 7. a i b razreda i 8.a i b razreda Načini učenja Učenici vode bilješke sa nastave, samostalno izrađuju tematske fotografije, organiziraju izložbe fotografija. Metode poučavanja Usmjereni razgovor, problemski pristup, rad sa fotoaparatom, analiza fotografija. Trajanje izvedbe Šk.god. 2015./2016. Moguće teškoće / Resursi

Tehnički problemi: nedostatak fotoaparata i fotografske opreme, pristup internetu , nemogućnost razvijanja fotografija.

Načini evaluacije Opisno praćenje rada i motiviranosti. Očekivani rezultati Usvojenost sadržaja i osnovnih vještina fotografiranja. Odgovorne osobe Svjetlana Morić, učiteljica vjeronauka

Page 85: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE (Društveno-humanističko) – (INA-Vjeronaučno-dramska skupina)

Ciklus 1. 2. 3. ciklus ( 4.,5.6. 8.r.) Cilj Sudjelovanje na priredbama povodom obilježavanja Božića, Uskrsa i kraja školske godine.

Sudjelovanje u humanitarnim akcijama, posebno u projektu Unicef-škole za Afriku. Obrazloženje cilja Razviti valjan odnos prema radu te usvojiti znanja i vještine koje su potrebne za sudjelovanje na priredbama.

Razviti samopouzdanje i sigurnost u osobne sposobnosti i identitet te razviti sposobnost uravnoteženog odnosa prema vlastitomu i zajedničkom dobru.

Očekivani ishodi Učenici će izraziti verbalno i neverbalno, svoja razmišljanja, spoznaje i osjećaje (kroz glumu, izradu rekvizita i pjesmu). Učenici će obrazložiti značenje vrijednosti kao što su poštenje, poštovanje i solidarnost i primijeniti ih u svojem svakodnevnom životu . Učenici će usvojiti sadržaje koji su potrebni za sudjelovanje na priredbama. Učenici će objasniti utjecaj kršćanstva na hrvatsko društvo, na kulturu, tradiciju, umjetnost i književnost.

Oblici izvedbe individualni rad, samostalno izražavanje, skupni rad, scenski prikaz, rad u paru Sudionici Učenici 4., 5. 6. i 8. razreda, učitelji vjeronauka , hrvatskog jezika, glazbene i likovne kulture. Načini učenja Učenici izrađuju rekvizite potrebne za izvođenje priredbe.

Učenici čitaju i analiziraju tekstove vezane za pripremu priredbe. Učenici vježbaju govor i scenski prikaz. Učenici prikupljaju dodatne izvore znanja . Učenici sudjeluju na priredbi u školi. Učenici sudjeluju u humanitarnim akcijama škole.

Metode poučavanja Učitelj usmeno informira učenike o planiranim temama. Učitelj usmjerava učenika k određenom cilju. Učitelj usmjerava učenike k samostalnom istraživanju. Učitelj priprema učenika za priredbu. Učitelj potiče učenike na sudjelovanje u humanitarnim akcijama.

Trajanje izvedbe Kontinuirano tijekom školske godine, 1 sat tjedno. Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava.

Načini evaluacije Priredba za Božić, Uskrs i kraj školske godine. Scenski prikaz. Izrada rekvizita. Samoevaluacija. Humanitarne akcije.

Očekivani rezultati Učenici će primijeniti stečeno znanje u svakodnevnom životu. Učenici će sudjelovati u humanitarnim akcijama. Učenici će primijeniti svoje znanje na priredbama.

Odgovorne osobe Zoran Vračan, vjeroučitelj, Irena Balen Gorišek, učiteljica hrvatskog jezika, Elia Bratić, učiteljica glazbene kulture, Irina Đurić, učiteljica likovne kulture.

Page 86: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE UMJETNIČKO PODRUČJE - PRODUŽENI BORAVAK

Ciklus 1.ciklusCilj Usvojiti temeljna znanja i pozitivan odnos prema hrvatskoj kulturi i kulturama drugih naroda te prema kulturnoj i prirodnoj baštini

kroz sudjelovanje na školskim priredbama i gradskim manifestacijama. Obrazloženje cilja Poučavati učenike likovno - tehničkom, glazbenom i plesnom izrazu koji će demonstrirati na školskim priredbama i gradskim

manifestacijama. Očekivani ishodi Učenici će usvojiti nova znanja o hrvatskoj kulturi i baštini upoznajući tradiciju i običaje koje su njegovali naši stari, s posebnim

naglaskom na posavski kraj i njegova obilježja. Stečena znanja će demonstrirati kroz likovni, glazbeni i plesni izraz uređujući prostorije produženog boravka te sudjelujući na školskim i gradskim manifestacijama.

Oblici izvedbe Kroz slobodno vrijeme u organizaciji rada produženog boravka, na školskim priredbama te gradskim manifestacijama Sudionici Učenici prvih i drugih razreda, roditelji, učiteljice produženog boravka Načini učenja - Učenici će razlikovati likovne, plesne i glazbene tehnike izražavanja

- Učenici će demonstrirati hrvatsku tradiciju i običaje koristeći se različitim likovno - tehničkim, glazbenim ili plesnim izrazom- Učenici će primijeniti novo stečena znanja na likovno - tehničkom, glazbenom i plesnom području- Učenici će uređivati prostor škole i produženog boravka te umjetničkim izrazom doprinositi promociji škole i hrvatske baštine

Metode poučavanja - Priprema okvirnih sadržaja vezanih uz prigodna događanja- Usmjeravanje učenika k predviđenom cilju- Učiteljice produženog boravka dogovaraju suradnju s vanjskim suradnicima- Povratne informacije o realiziranim sadržajima- Organizirane radionice

Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine Moguće teškoće / Resursi

- Nedostatak materijalnih sredstava- Narodne nošnje, tradicijski predmeti, fotoaparat

Načini evaluacije Provedbom aktivnosti na školskim i gradskim manifestacijama, izradom plakata i PowerPoint prezentacija, fotografiranjem cjelogodišnjeg procesa, materijalnim primjerima učeničkih radova.

Očekivani rezultati Učenici će upoznati hrvatsku kulturnu baštinu, tradiciju i običaje te ju sukladno tome njegovati i poštivati. Odgovorne osobe Martina Buinac i Bojana Štimac, učiteljice produženog boravka

Page 87: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMKO PODRUČJE PRIRODOSLOVNO-UMJETNIČKO - MALI EKOLOZI

IME I PREZIME UČITELJA, RAZREDNA UČITELJICA ILI UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA

Ciklus 1.ciklus Cilj Upoznati ekologiju kao znanost o živim bićima i održivi razvoj Obrazloženje cilja Razvijanje kompetencija za održivi razvoj Očekivani ishodi Učenici će primjeniti znanja o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada na ekološki prihvatljiv način

Učenici će opisati ekološki način proizvodnje hrane Učenici će imenovati što čovjek čini za zaštitu i očuvanje vlastitog okružja

Oblici izvedbe Timski rad na radionicama kroz praktične radove, individualni ,frontalni Sudionici Učenici,roditelji,učiteljice u produženom boravku Načini učenja Učenici sudjeluju na kreativnim radionicama

Učenici izrađuju praktične radove,plakate Učenici sudjeluju u izradi ideja za uređenje prostora PB Učenici prikupljaju i razvrstavaju materijale potrebne za rad Učenici vlastitim idejama doprinose realizaciji dogovorenog sadržaja Učenici će razvijati kritički stav prema radu

Metode poučavanja Priprema okvirnih sadržaja vezanih uz nastavna područja i prigodna događanja Usmeno izlaganje i demonstracija Usmjeravanje učenika k predviđenom cilju Usmjeravanje učenika k samostalnom istraživanju

Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak sredstava ( pištolj za vruće ljepljenje,akrilne boje,pisač u boji,računalo,hamer papiri i sl.) i prostora za izvođenje praktičnog rada Otpadni materijali,plastične boce,rolice od kartona i sl.

Načini evaluacije Izložbe za javnost Plakati Materijalni primjeri učeničkog rada (razni upotrebljivi predmeti od otpadnih materijala)

Očekivani rezultati Estetski uređen prostor u PB Estetski uređen hol ispred prostorija PB Estetski uređeni štandovi na izložbama za javnost

Odgovorne osobe Bojana Štimac i Martina Buinac,učiteljice u PB

Page 88: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

PROJEKTI

Page 89: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE MEĐUPREDMETNO-OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ - PROJEKT-ŠKOLE ZA AFRIKU

IDANIJELA MEDJED-SERTIĆ,PROF.MATEMATIKE

Ciklus 1.-3. Cilj Humanitarnim akcijama prikupiti sredstva za kvalitetnije obrazovanje djece u najugroženijim područjima Afrike Obrazloženje cilja Razvijati empatiju kod svih sudionika projekta

Naučiti djecu kroz humanitarni rad o novim zemljama, kulturama,običajima,narodima Ukazati na važnost obrazovanja. Razvijanje moralnih vrednota,humanosti,odgovornosti,pravednosti,solidarnosti

Očekivani ishodi Učenici će biti upoznati s dječjim pravima , te o teškim životnim uvjetima djece u Africi kojima su uskraćena temeljna prava svakog djeteta. Učenici će uz pomoć učitelja i roditelja osmisliti i sudjelovati u radionicama kojima će prikupiti sredstva za pomoć

Oblici izvedbe Edukativno - humanitarne aktivnosti ,izložbe , sportske aktivnosti Sudionici Učenici , učitelji , pedagoginja , roditelji Načini učenja Učenici istražuju , sudjeluju u edukativnim radionicama Metode poučavanja Organizacija aktivnosti vezanih za provođenje humanitarne akcije

Obavještavanje učenika i roditelja te drugih učitelja o aktivnostima vezanim uz akciju Povratne informacije o prikupljenim sredstvima

Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine Moguće teškoće / Resursi Načini evaluacije Provedbom aktivnosti, fotografiranjem aktivnosti, snimanjem aktivnosti, izradom plakata i brošura, izvješćivanjem o prikupljenim

sredstvima Očekivani rezultati Prikupljen novac za kvalitetnije obrazovanje djece u Africi.

Učenici razvijaju vrijednosti - uvažavanje različitosti,pravednosti,solidarnosti,te jačaju osjećaj pouzdanja u vlastite mogućnosti i ponosa zbog doprinosa stvaranju boljeg svijeta.

Odgovorne osobe Danijela Medjed – Sertić, učiteljica matematike

Page 90: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE UMJETNIČKO – PROJEKT OBOJIMO STOLICE

IRINA ĐURIĆ, UČITELJICA LIKOVNE KULTURE; DANIJELA MEDJED-SERTIĆ, UČITELJICA MATEMATIKE

Ciklus 2. i 3. ciklus(5.-8.razredi)Cilj Obojati i urediti otpadne materijale, te od njih stvoriti stolove I stolice za školsko dvorište.

Obrazloženje cilja Učenici će stvaranjem i bojanjem stolica I stolova od otpadnih materijala ukazati na važnost iskorištavanja otpadnog materijala radi očuvanja okoliša

Očekivani ishodi Učenici će suradničkim radom razvijati pozitivne osobine ličnosti, timski rad te učiti kako se otpadni materijal može upotrijebiti u druge svrhe

Oblici izvedbe Rad u skupini Sudionici Učenici,učitelji,roditelji i tehničko osoblje Načini učenja Aktivno sudjelovati u individualnom I grupnom radu , uređivanju stolica I stolova od otpadnih materijala

Metode poučavanja Metoda usmenog izlaganja,metoda demonstracije I praktičnog rada Trajanje izvedbe tijekom školske godine-1 tjedan Moguće teškoće / Resursi

Nedostatak materijalnih sredstava za boje i kistove te slab odaziv roditelja

Načini evaluacije Web stranica škole, fotografije,power point prezentacije Očekivani rezultati Učenici će primjeniti stečeno znanje u svakodnevnom životu.

Bolja uzajamna suradnja svih sudionika Ljepše školsko dvorište Uvažavanje vlastitog i tuđeg rada

Odgovorne osobe Irina Đurić, učiteljica likovne culture; Danijela Medjed-Sertić, učiteljica matematike

Page 91: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMKO PODRUČJE MEĐUPREDMETNO-OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ - PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA

IDANIJELA MEDJED-SERTIĆ,PROF.MATEMATIKE

Ciklus 1.-3 Cilj Promicanje hrvatskog jezika,kulture ,običaja Obrazloženje cilja Suradnja učitelja s pedagoškim fakultetom u Mađarskoj Jozsef Eotvos Foiskola ,Baja Očekivani ishodi Učenici će biti upoznati s mađarskim jezikom i kulturom.

Učitelji i učenici će prezentirati sve bogatstvo hrvatskog jezika , naše zemlje , te grada Siska Oblici izvedbe Redovna i dodatna nastava .te prezentacije i izložbe Sudionici Učenici , učitelji , pedagoginja Načini učenja Učenici istražuju , sudjeluju u radionicama , vježbaju kulturu komuniciranja Metode poučavanja Poučavanje o jezičnim zakonitostima hrvatskog jezika,hrvatskim književnicima,povijesti RH i grada Siska Trajanje izvedbe Svibanj 2016. Moguće teškoće / Resursi Načini evaluacije Provedbom aktivnosti, fotografiranjem aktivnosti, snimanjem aktivnosti, izradom plakata i brošura Očekivani rezultati Učenici će razviti važnost očuvanja vlastitog jezika i kulture izvan granica. Odgovorne osobe Danijela Medjed - Sertić, učiteljica matematike; Irena Balen Gorišek, učiteljica hrvatskog jezika

Page 92: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

KURIKULUMSKO PODRUČJE TJELESNO ZDRAVSTVENO – PROJEKT VRTIM ZDRAVI FILM

VEDRANA ŠIMIĆ, UČITELJICA TJELESNO ZDRAVSTVENE KULTURE

Ciklus 3. ciklusCilj Educirati učenike sedmih razreda o važnosti pravilne prehrane i važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću Obrazloženje cilja Na taj način će naše poruke doprijeti do učenika u fazi u kojoj formiraju svoje stavove i ponašanja te im pomoći da

usvoje zdrave navike koje će biti dio njihovih života i u kasnijoj dobi. Očekivani ishodi Učenici će biti educirani o zdravim prehrambenim navikama.

Učenici će biti potaknuti na povećanje tjelesne aktivnosti. Unapređenje znanja učenika o poboljšanju kvalitete života putem prehrane i tjelesne aktivnosti senzibilizacijom kroz sportske aktivnosti. Poticanje okoline (roditela, učenika i učitelja) da budu spremni na prihvaćanje i podržavanje promjena prehrambenih navika.

Oblici izvedbe Individualni rad s učenicima, frontalni rad, rad u skupinama. Sudionici Učenici 7. razreda Načini učenja Učenike će se educirati o zdravim prehrambenim navikama i poticati na bavljenje tjelesnim aktivnostima.

Roditelji su ti koji bi donosili odluke o kupovini, brinuli o prehrani učenika, kao i o doručku učenika, obiteljsko okruženje najviše utječe na navike i ponašanja učenika. Škola sudjeluje u projektu na način da pružaju logističku podršku u provedbi projekta.

Metode poučavanja Učitelj će poučavati,objašnjavati,demonstrirati,pripremati radionice, usmjeravati učenike ka određenom cilju. Trajanje izvedbe Od 20. listopada do 23. prosinca Moguće teškoće / Resursi - Načini evaluacije N prvom satu, prije početka prvog predavanja provodi se Anketni upitnik 1.

Na zadnjem edukativnom predavanju, po završetku predavanja, provodi se Anketni upitnik 2. Na upitnicima koji će biti dostavljeni školama jasno je naznačeno o kojem Anketnom upitniku je riječ. Rezultati anketa biti će javno objavljeni. Vrtim Zdravi Film biti će medijski popraćen

Očekivani rezultati Učenici će steći znanja o zdravim prehrambenim navikama te da se što veći broj uključi u sportske aktivnosti. Potaknuti roditelje da podrže djecu u promjeni prehrambenih navika svoje djece i uključiti ih u proces vježbanja.

Odgovorne osobe Vedrana Šimić, učiteljica tjelesne I zdravstvene kulture

Page 93: OSNOVNA SŠKOLA VIKTOROVAC SISAK · Usmjeravanje odgoja na cjeloviti razvoj učenika i pripremu za kvalitetan život uz jačanje samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti 6. Upoznavanje

  KURIKULUMKO PODRUČJE OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ  ‐ UČENIK KAO MEDIJATOR     

DIJANA SANKOVIĆ STRUGAČEVAC, ŠKOLSKI PEDAGOG 

Ciklus 2.3. ciklus Cilj Upoznati učenike s osnovama medijacije. Obrazloženje cilja Razvijanje vještina rješavanja sukoba u svakodnevnim situacijama. Očekivani ishodi Učenici će moći spriječiti sukobe među sobom u školi, van škole. S roditeljima će učenici, uz tehnike medijacije, lakše pronaći 

zajednički jezik izvršavanja obaveza. S nastavnicima će učenici mnogo bolje surađivati na rješavanju razrednih problema i analizi odgojno obrazovne situacije. 

Oblici izvedbe Timski rad na radionicama kroz praktične radove. Sudionici Vijeće učenika 5.‐8. razreda, roditelji, učitelji, pedagoginja. Načini učenja Učenici sudjeluju na kreativnim radionicama 

Učenici izrađuju mentalne mape rješavanja problema Učenici  sudjeluju u izradi ideja rješavanja sukoba Učenici vježbaju osnovne tehnike medijacije Učenici će razvijati kritički stav sebi i drugima 

Metode poučavanja Izrada smjernica o osnovnim vještinama medijacije Usmeno izlaganje i demonstracija Usmjeravanje učenika k predviđenom cilju Usmjeravanje učenika k samostalnom istraživanju

Trajanje izvedbe Tijekom cijele školske godine Moguće teškoće / Resursi

Medijacija je iscrpna tehnika, pa je jedina poteškoća nemogućnost organizacije satnice kako bi učenici svaki tjedan vježbali primjenu tehnika pod nadzorom pedagoginje.

Načini evaluacije Razgovor s učenicima o uspješnosti tehnika, pismena evaluacija vijeća učenika. Očekivani rezultati Vijeće učenika koje posjeduje vještine kvalitetnog rješavanja sukoba, koje će učenici moći predstaviti svojim vršnjacima na 

satovima razrednika i primjena u svakodnevnom životu. Odgovorne osobe Dijana Sanković Strugačevac, školski pedagog