Osvrt na 1. kolokvij iz Osnova sociologije - SOCIOLOGIJA Uvodno predavanje ¢«Sociologija prou¤†ava dru¥Œtveni

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Osvrt na 1. kolokvij iz Osnova sociologije - SOCIOLOGIJA Uvodno predavanje ¢«Sociologija...

 • SOCIOLOGIJA

  Uvodno predavanje

  «Sociologija proučava društveni život, ljudske

  skupine i društvo. To je sjajan, silan pothvat, jer se

  njezino područje proučavanja odnosi upravo na

  naše ponašanje kao društvenih bića.»

  (Giddens, Sociologija)

  Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

  PRAVNI FAKULTET – Integrirani studij prava

  Ak. god. 2018./2019.

 • Nastava i seminari

  Nositelj kolegija i predmetni nastavnik:

  izv. prof. dr. sc. Josip Berdica

  Suradnik u seminarskoj nastavi:

  pred. Toni Pranić, mag. soc.

 • OBVEZNA LITERATURA

  GIDDENS, A., Sociologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb,

  2007.

  (izabrana poglavlja: 1-2, 7-8 i 14)

  HAVILAND, W., Kulturalna antropologija, Naklada Slap,

  Jastrebarsko, 2004. (str. 330-341)

  VRBAN, D., Sociologija prava: Uvod i izvorišne osnove, Golden

  marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

  (izabrana poglavlja: 1–2, 4–5)

  SVA NAVEDENA OBVEZNA LITERATURA S IZABRANIM POGLAVLJIMA NALAZI

  SE FOTOKOPIRANA I ZAJEDNIČKI UVEZANA U KNJIŽNICI FAKULTETA!

 • Knjige kojima ćemo se dodatno služiti

  na predavanjima

  FERARI, V., Pravo i društvo, CID, Podgorica, 2011.

  (izabrana poglavlja 1–2, 5)

  DOPUNSKA LITERATURA:

  HARALAMBOS, M.; HEALD, R., Uvod u sociologiju, Globus, Zagreb,

  1994.

 • Predavanja

   SASTAVNI DIO ispitne materije

   NAJLAKŠI NAČIN DA

  POLOŽITE ISPIT!!!

   SHVATITI I RAZUMJETI ono najvažnije (ne prepisivati slajdove!);

  PP prezentacije NISU ISPITNA MATERIJA!!!!

   PRAVILA predavanja ...

  Predavanja imaju dva osnovna cilja:

  RAZVIJATI VAŠU IMAGINACIJU I

  POTICATI VAS DA RAZMIŠLJATE!

 • OBVEZA POHAĐANJA PREDAVANJA

  ZA REDOVNE STUDENTE

  U semestru Vam je dozvoljeno izostati s ukupno 30 %

  nastavnih sati što znači da

  imate pravo izostati s 9 predavanja u semestru!

  VIŠE OD 9 IZOSTANKA = USKRATA POTPISA

  budući da …

  «Nastavnik MORA uskratiti potpis studentu

  koji je izostao s više od 30 % nastavnih sati

  utvrđenih ishodima učenja u studijskom programu

  te student ne može pristupiti ispitu». Pravilnik o studijima i studiranju, čl. 58., st. 2

 • Broj izostanaka prije kolokvija (redovni studenti)

   PRIJE 1. KOLOKVIJA

  imate pravo izostati s 4 termina predavanja

   PRIJE 2. KOLOKVIJA

  imate pravo izostati s 5 termina predavanja

  Više od dopuštenog broja izostanaka =

  sami se isključujete s kolokvija!

 • Način polaganja ispita

   Kroz skupljanje bodova tijekom cijelog semestra;

   Ispit se polaže pisano i usmeno;

   Elementi za formiranje konačne ocjene preko:

   kolokvija = samo pisano (50 – 70% ocjene) ili

   ispita = pisano (40 – 50% ocjene) + usmeno (10 – 20% ocjene)

   dolazaka na predavanja i zadataka (do 10% ocjene na redovnom studiju)

   kritičkih osvrta (10 – 20% ocjene na redovnom studiju,

  odnosno 5 – 30% ocjene na izvanrednom studiju).

 • Ono što redovni studenti

  MINIMALNO MORAJU …  Dolaziti redovito na predavanja

  minimalno 21 dolazak (od 30) → 5 %

   Dobiti pozitivnu ocjenu iz oba kolokvija/ispita

  minimalna ocjena dovoljan → 50 %

  ______

  55 %

  (DOVOLJAN)

  UKOLIKO STE MINIMALISTI NE MORATE U

  SEMESTRU NIŠTA DODATNO RADITI OSIM

  ONOGA ŠTO SE MINIMALNO OD VAS OČEKUJE:

  (1) DOLAZITI NA MINIMALAN BROJ

  PREDAVANJA I

  (2) DOBITI MINIMALNE OCJENE NA

  KOLOKVIJU/ISPITU.

 • Ono što redovni studenti MOGU

  dodatno raditi …  Pohađati predavanja više od minimuma

  23 do 30 dolazaka → 6 – 9 %

   Pisati zadaću (koja „nadoknađuje” u postocima dva izostanka s predavanja)

   Pisati kritičke osvrte (jedan ili oba)

  svaki nosi po 10 % → 10 ili 20 % _____________

  donosi maksimalno 30 % BUDUĆI DA SVI MORATE ISPUNITI MINIMUM (min. 55 % ocjene) OVI ELEMENTI

  SLUŽE DA BI STE SAMOSTALNO KREIRALI VLASTITU OCJENU!

 • Ono što izvanredni studenti

  MINIMALNO MORAJU …

   Napisati 1. kritički osvrt → 5 %

   Dobiti pozitivnu ocjenu iz oba kolokvija/ispita

  minimalna ocjena dovoljan → 50 %

  ______

  55 %

  (DOVOLJAN)

  IZVANREDNI STUDENTI MOGU PISATI I OSTALA

  DVA KRITIČKA OSVRTA PRI ČEMU TREBAJU

  VODITI RAČUNA DA IM 2. KRITIČKI OSVRT NOSI

  10% A 3. KRITIČKI OSVRT 15% OD OCJENE.

  UKUPNO PREKO SVA TRI KRITIČKA OSVRTA

  IZVANREDNI STUDENTI MOGU SKUPITI

  IZMEĐU 5% DO 30% OD OCJENE.

 • Preračunavanje postotaka u ocjene Skupljeni postoci Konačna ocjena

  min. 55 – 67

  68 – 78

  79 – 89

  90 – max. 100

  dovoljan

  dobar

  vrlo dobar

  izvrstan

 • Kolokviji

   Dva pismena kolokvija tijekom semestra:

   Tko položi 1. kolokvij = 1. dio gradiva (obvezna literatura: Giddens)

   ima privilegij pristupiti 2. kolokviju = 2. dio gradiva (obvezna literatura: Haviland i Vrban)

   Nose do 70 % konačne ocjene.

  STUDENTI KOJI SU

  REDOVITO UPISANI NA 2.

  GODINU A NISU POLOŽILI

  SOCIOLOGIJU NEMAJU

  PRAVO IZLAZITI NA

  KOLOKVIJE!

 • Koncept kolokvijâ

  1. Deskriptivna ili «otvorena» pitanja

  2. «Zatvorena» pitanja

   Maksimalan broj bodova – 18 (nema negativnih bodova)

   Raspon bodova:

  9 ½ bodova: nepotpun kolokvij → usmeni (ako želite proći)

  10 i više bodova – prolaz na kolokviju

 • Tko se SAM isključuje s kolokvijâ

  1. Studenti koji su predali plagijat* (kod kritičkih osvrta);

  2. Redovni studenti koji su izostali više od dopuštenog broja izostanaka po kolokviju;

  3. Redovni studenti koji su na evidencijskim listama s predavanja potpisani od drugih (a nisu bili nazočni na predavanju),

  *Plagiranjem se u ovom slučaju smatra:

  (1) student nije autor teksta već je tekst napisao netko drugi u ime dotičnog studenta,

  (2) student potpisuje cijelo tuđe djelo svojim imenom,

  (3) student predaje prijevod ili tuđi tekst bez navođenja izvora i

  (4) student preuzima dijelove tuđeg teksta bez navođenja izvora (uključujući Internet).

 • Kritički osvrti  VLASTITA RAZMIŠLJANJA na odabranu temu;

   U osvrtima treba obraditi odabranu temu uz iznošenje vlastitih zapažanja i razmišljanja. NE PREPISIVATI I PREPRIČAVATI TEKSTOVE!

   Osvrti trebaju:

  (A) biti predani isprintani nastavniku na vrijeme (najkasnije do naznačenih datuma)

  (B) u tiskanom obliku

  (C) do 3 stranice maksimalno.

   Ukoliko osvrt nije napisan u skladu s odabranom temom i u odgovarajućem obliku nastavnik će ga odbiti!

  TEKSTOVI ZA OSVRTE

  DOSTUPNI SU U PDF FORMATU

  NA STRANICU MOODLE!

 • Teme za kritičke osvrte 1. KRITIČKI OSVRT

   Calhoun, C., Wieviorka, M., Manifest

  za društvene znanosti, Tim Press,

  Zagreb, 2017., str 11-51.

   Pusić, E., Društvena regulacija, Globus,

  Zagreb, 1989., str. 44-61.

   Eagleton, T., Kultura, Ljevak, Zagreb,

  2017., str. 11-35.

   Castells, M., Moć identiteta, Golden

  marketing, Zagreb, 2002., str. 140-

  181.

   Kuvačić, I., Funkcionalizam u sociologiji,

  Naprijed, Zagreb, 1990., str. 327-336.

   Maritain, J., Čovjek i država, Globus,

  Zagreb, 1992., str. 17-39.

  2. KRITIČKI OSVRT

   MacCormick, N., Institucije prava, Breza,

  Zagreb, 2014., str. 29-42, 147-166.

   Gurvitch, G., Sociologija, Naprijed,

  Zagreb, 1966., str. 185-201.

   Pusić, E., Društvena regulacija, Globus,

  Zagreb, 1989., str. 79- 91.

   Geertz, C., Lokalno znanje, AGM,

  Zagreb, 2010., str. 267-291.

  3. KRITIČKI OSVRT

  (samo za izvanredni studij)

   Sandel, M., Pravednost: Kako ispravno

  postupiti, Algoritam, Zagreb, 2013.

  (poglavlje po izboru).

  PONAVLJAČI koji su već pisali kritičke osvrte NISU DUŽNI pisati nove, ali su

  DUŽNI prije 1. kolokvija dostaviti mailom obavijest o temi/ama koje su pisali.

 • SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

  PRAVNI FAKULTET

  Kritički osvrt 1 (ili 2)

  Čovjek i država (Naslov odabranog članka/poglavlja)

  Student/ica:

  __________

  (Vaša e-mail adresa)

  Osijek, 2019.

 • Termini za predaju kritičkih osvrta

   Tekstovi kritičkih osvrta predaju se isprintani nastavniku

  najkasnije do:

   8. travnja (ponedjeljak) za 1. kritički osvrt

   27. svibnja (ponedjeljak) za 2. (i 3.) kritički osvrt

   Nakon ovih termina tekstovi se više ne mogu predavati! TEKSTOVI NISU MEĐUSOBNO UVJETOVANI.

  REDOVNI STUDENTI MOGU NAPISATI OBA, SAMO JEDAN ILI NI JEDAN.

  IZVANREDNI STUDENTI MORAJU NAPISATI SAMO 1. KRITIČKI OSVRT.

 • Zadaci

   Manje obveze u sklopu predavanja na redovnom studiju.

  Mogu ih pisat