OTSUS NR 38–2016, MILLES SÄTESTATAKSE .OTSUS NR 38–2016, MILLES SÄTESTATAKSE KONTROLLIKOJA

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OTSUS NR 38–2016, MILLES SÄTESTATAKSE .OTSUS NR 38–2016, MILLES SÄTESTATAKSE KONTROLLIKOJA

CPR078952ET07-16PP-DEC061-16FIN-D-38-TR.DOCX

OTSUS NR 382016, MILLES STESTATAKSE KONTROLLIKOJA KODUKORRA

RAKENDUSEESKIRJAD(*)

(*) Viimati muudetud kontrollikoja 14. septembri 2017. aasta ja 13. detsembri 2018. aasta

koosolekutel.

2

SISUKORD

I JAOTIS KONTROLLIKOJA LESEHITUS 6 I PEATKK LIIKMED 6

1. JAGU LIIKMETE IGUS TEABELE JA KOHUSTUS TEAVET JAGADA (kodukorra artikkel 1) 6

Artikkel 1 6 Artikkel 2 6 Artikkel 3 7 Artikkel 4 7

2. JAGU LIIKMETE KOHUSTUSED JA LESANNETE TITMINE (kodukorra artikkel 3) 7

Artikkel 5 7 Artikkel 6 7 Artikkel 6a 8 Artikkel 7 8

3. JAGU AMETIST TAGANDAMINE (kodukorra artikkel 4) 9 Artikkel 8 9

4. JAGU LIIKME AJUTINE ASENDAMINE (kodukorra artikkel 6) 9 Artikkel 9 9

5. JAGU PRESIDENDI VALIMISE KORD (kodukorra artikkel 7) 10 Artikkel 10 10

6. JAGU VLISSUHTED (kodukorra artikli 9 like 1 punktid b ja e) 11 Artikkel 11 11 Artikkel 12 11

II PEATKK AUDITIKOJAD (KODUKORRA ARTIKLID 10 JA 11) 11 Artikkel 13 11 Artikkel 14 11 Artikkel 15 12 Artikkel 16 12 Artikkel 17 12 Artikkel 18 12

III PEATKK KOMITEED (KODUKORRA ARTIKKEL 12) 13 1. JAGU HALDUSKOMITEE 13

Artikkel 19 13 Artikkel 20 13 Artikkel 21 13 Artikkel 22 13 Artikkel 23 14 Artikkel 24 15 Artikkel 25 15 Artikkel 26 15 Artikkel 27 15 Artikkel 28 15 Artikkel 29 16

3

Artikkel 30 16 2. JAGU AUDITI KVALITEEDIKONTROLLI KOMITEE 16

Artikkel 31 16 Artikkel 32 16

3. JAGU EETIKAKOMITEE 17 Artikkel 33 17 Artikkel 34 17

4. JAGU SISEAUDITI KOMITEE 17 Artikkel 35 17 Artikkel 36 17 Artikkel 37 18

IV PEATKK PEASEKRETR (KODUKORRA ARTIKKEL 13) 18 Artikkel 38 18 Artikkel 39 19 Artikkel 40 19

V PEATKK KONTROLLIKOJA LESANNETE TITMINE 19 1. JAGU VOLITAMINE (kodukorra artikkel 14) 19

Artikkel 41 19 Artikkel 42 20

2. JAGU ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR (kodukorra artikkel 16) 20 Artikkel 43 20 Artikkel 44 21

II JAOTIS KONTROLLIKOJA TKORRALDUS 21 II PEATKK KONTROLLIKOJA JA AUDITIKODADE KOOSOLEKUD (KODUKORRA ARTIKLID 1724) 21

1. JAGU LDEESKIRJAD 21 Artikkel 45 21 Artikkel 46 21 Artikkel 47 22 Artikkel 48 22 Artikkel 49 22 Artikkel 50 22

2. JAGU AUDITIKODADE KOOSOLEKUD 23 Artikkel 51 23 Artikkel 52 23 Artikkel 53 23 Artikkel 54 23 Artikkel 55 23

II PEATKK DOKUMENTIDE ETTEVALMISTAMINE, VASTUVTMINE JA AUTENTIMINE (KODUKORRA ARTIKLID 2528) 24

1. JAGU DOKUMENTIDE ETTEVALMISTAMINE 24 Artikkel 56 24

2. JAGU ESIALGSETE THELEPANEKUTE LBIVAATAMINE JA EDASTAMINE ASJASSEPUUTUVATELE ASUTUSTELE 24

Artikkel 57 24

4

Artikkel 58 25 Artikkel 59 25 Artikkel 60 25 Artikkel 61 25 Artikkel 62 26 Artikkel 63 26

3. JAGU KONTROLLIKOJA OTSUSTE VASTUVTMINE 26 Artikkel 64 26 Artikkel 65 27

4. JAGU AUDITIKODADE OTSUSTE VASTUVTMINE 27 Artikkel 66 27 Artikkel 67 28

III PEATKK KONTROLLIKOJA VLJUNDITEST TEAVITAMINE (KODUKORRA ARTIKLID 28 JA 29) 28

1. JAGU EDASTAMINE 28 Artikkel 68 28 Artikkel 69 29

2. JAGU AVALDAMINE 29 Artikkel 70 29 Artikkel 71 29

3. JAGU VLJASTAMINE 30 Artikkel 72 30

IV PEATKK ARUANNETE, ARVAMUSTE JA THELEPANEKUTE VAIDLUSTAMINE KOLMANDATE ISIKUTE POOLT (KODUKORRA ARTIKLID 25 JA 26) 30

Artikkel 73 30 V PEATKK AUDITITE LBIVIIMINE (KODUKORRA ARTIKLID 30 JA 31) 31

1. JAGU LDPHIMTTED 31 Artikkel 74 31

2. JAGU AUDITILESANNETE TITMINE 31 Artikkel 75 31 Artikkel 76 31

3. JAGU DIREKTORAADI JUHTIMISMEESKOND 32 Artikkel 77 32

III JAOTIS LPP- JA LEMINEKUSTTED 32 Artikkel 78 32 Artikkel 79 32 Artikkel 80 33 Artikkel 81 33

I LISA. Otsus kontrollikoja dokumentidele avaliku juurdepsu kohta

II LISA. Kontrollikoja liikmete kitumisjuhend

III LISA. Otsus, millega kehtestatakse Euroopa Kontrollikoja eetikajuhised

5

OTSUS NR 382016, MILLES STESTATAKSE KONTROLLIKOJA KODUKORRA

RAKENDUSEESKIRJAD

EUROOPA LIIDU KONTROLLIKODA, vttes arvesse

Euroopa Liidu asutamislepingut, eriti selle artiklit 13,

Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 285287,

Euroopa Aatomienergiahenduse (EURATOMi) asutamislepingut, eriti selle artikli 106a liget 1,

kontrollikoja poolt 11. mrtsil 2010 vastu vetud kodukorda, eriti selle artiklit 34,

kontrollikoja reformi, eriti 2016. aasta 17. mrtsi koosolekul vastu vetud otsuseid (DEC 28/16 Final (PV), mis tingivad muudatuste tegemist kontrollikoja kodukorra rakenduseeskirjades;

ON VASTU VTNUD KESOLEVA OTSUSE:

6

I JAOTIS KONTROLLIKOJA LESEHITUS

I PEATKK

LIIKMED

1. JAGU

LIIKMETE IGUS TEABELE JA KOHUSTUS TEAVET JAGADA

(kodukorra artikkel 1)

Artikkel 1

1. Igal liikmel on juurdepsuigus kogu kontrollikoja tegevust puudutavale teabele.

2. Kui liikmeni juab teave, mis ei puuduta ainuksi tema kontrollikoja kodukorra artiklites 10 ja 11 mratletud lesandeid, peab ta selle edastama teis(t)ele liikme(te)le, kelle vastutusala vib antud teave olulisel mral puudutada.

Kui liikmeni juab teave, mis pakub ldist huvi vi on kontrollikojale erilise thtsusega, tuleb see teatavaks teha kigile liikmetele, olenemata sellest, kas see puudutab tema lesandeid vi mitte.

3. Kahes eelmises likes viidatud teabest informeeritakse ja vimaldatakse sellele juurdepsu ainult kontrollikoja sisekasutuse huvides. Asjassepuutuvate lesannete eest vastutav(ad) liige/liikmed on vastutav(ad) ka teabe ksitlemise eest nii auditikodade kui kontrollikoja ees.

4. Ilma, et see piiraks presidendi vastutust vlissuhete alal, on liikmetel volitused vljaspool kontrollikoda selgitada ja kommenteerida kiki aruandeid, arvamusi, thelepanekuid ja muud teavet, mille kontrollikoda on otsustanud avalikustada kodukorra artikli 29 (ja selle rakenduseeskirjade) vi mne muu eriotsuse alusel. Sellistes kommentaarides ei tohi liikmed aga avaldada konfidentsiaalse iseloomuga teavet, mida nad valdavad tnu oma liikmestaatusele.

5. Kiki aruandeid, arvamusi, thelepanekuid ja muud teavet, mida kontrollikoda on otsustanud mitte avalikustada, tuleb ksitleda konfidentsiaalsetena ning neid vib kolmandatele isikutele edastada ainult kontrollikoja algatatud erimenetlust kasutades, selle puudumisel aga kontrollikoja heakskiidul.

Artikkel 2

Ettekandev liige edastab kogu auditeeritud riikliku asutuse ja asjassepuutuva riikliku kontrolliasutusega peetava kirjavahetuse koopiad (mis vivad olla elektroonilisel kujul) samast riigist prit olevale kontrollikoja liikmele.

7

Artikkel 3

Kui liige nustub andma intervjuu mne muu riigi ajakirjandusele kui tema pritoluriik, vib ta eelnevalt nu pidada liikmega, kes on prit knealusest riigist.

Artikkel 4

Kik liikmele adresseeritud kirjad, mis seonduvad kontrollikoja tegevusega, tuleb registreerida ametlikus kirjade registreerimise infossteemis, et oleks vimalik rakendada kontrollikoja nimele saabunud kirjade jaotamiseks ja silitamiseks ette nhtud tavamenetlusi.

2. JAGU

LIIKMETE KOHUSTUSED JA LESANNETE TITMINE

(kodukorra artikkel 3)

Artikkel 5

1. Liikmed hoiduvad igasugusest talasest tegevusest vljaspool kontrollikoda ning muust asutusevlisest tegevusest, mis lheb vastuollu sltumatuse ja valmisoleku phimtetega nende lesannete titmisel, nagu mratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 ligetes 3 ja 4.

2. Sel eesmrgil hinnatakse igasugust kimasolevat vi kavatsetavat asutusevlist tegevust jrgmiste ldkriteeriumide alusel:

a) tegevus ei tohi varju heita kontrollikoja erapooletusele;

b) puudub huvide konflikt;

c) tegevusele ei kulu liialt suur osa liikme ajast;

d) tegevusega ei kaasne rahalist tulu.

Artikkel 6

1. Liige edastab hiljemalt 30 tpeva jooksul prast ametisse asumist kontrollikoja presidendile deklaratsiooni oma asutusevliste tegevuste kohta, kirjeldades neid nii tpselt kui vimalik vastavalt artikli 5 likes 2 toodud neljale kriteeriumile.

2. Kontrollikoja presidendile tuleb viivitamatult teatada uuest asutusevlisest tegevusest, mis ei kuulu likes 1 viidatud tegevuste hulka, ning muutustest deklareeritud tegevuses, mis seonduvad he vi mitme artikli 5 likes 2 toodud kriteeriumiga. Kohustus kehtib ka kontrollikoja endiste liikmete suhtes aasta jooksul prast kontrollikoja liikme kohalt lahkumist.

8

3. President edastab deklaratsiooni kontrollikoja liikmetele ja selle hindamise eest vastutavale eetikakomiteele, nagu on kirjeldatud artiklites 33 ja 34.

Artikkel 6a

1. Liikmed peavad osalema kigil kontrollikoja koosolekutel ning kigi auditikodade ja komiteede koosolekutel, mille koosseisu nad kuuluvad.

2. Koosolekut juhatav liige peab asjaomaste teenistuste abil registreerima liikmete kohalolu ja puudumise. Liikmete puudumine loetakse phjendatuks nuetekohaselt phjendatud kirjaliku taotluse alusel. Koosoleku eesistuja edastab sellekohase teabe koos kirjalike phjendustega peale iga koosolekut kontrollikoja sekretariaadile, kus peetakse kohalolijate nimekirja.

3. Koosoleku eesistuja vib lugeda phjendatuks liikmete puudumise likes 1 osutatud koosolekult jrgmistel phjustel:

- halb tervislik seisund;

- tsised perekondlikud asjaolud;

- lapseootus, rasedus- ja snnituspuhkus ning vanemapuhkus;

- vramatu jud;

- auditikodade ja komiteede koosolekute puhul ametlikus lhetuses viibimine;

- kontrollikoja koosolekute puhul ametlikus lhetuses viibimine (erandjuhtudel);

Kahtluste vi lahkarvamuste korral vib koosoleku juhataja ksida presidendi arvamust, kelle otsus on lplik.

Artikkel 7

1. Kontrollikoda nimetab presi