Otyłość i głodzenie

Embed Size (px)

Text of Otyłość i głodzenie

 • Otyo i godzenieOtyo i godzenie

 • Otyo lub nadwagaOtyo lub nadwaga

  zwikszenie masy ciaa spowodowane zwikszenie masy ciaa spowodowane zgromadzeniem nadmiernej iloci tkanki zgromadzeniem nadmiernej iloci tkanki tuszczowejtuszczowej

  zdarza si, e wzrost masy ciaa moe zdarza si, e wzrost masy ciaa moe wynika zzatrzymania wody wynika zzatrzymania wody worganizmie, zwikszenia masy worganizmie, zwikszenia masy miniowej, tkanek miszowych itp. miniowej, tkanek miszowych itp.

 • ObjawyObjawy Naley odrni nadwag odczuwan jako Naley odrni nadwag odczuwan jako

  niedogodno od nadwagi szkodzcej zdrowiu.niedogodno od nadwagi szkodzcej zdrowiu. o nadwadze mwimy wwczas, gdy o nadwadze mwimy wwczas, gdy

  wspczynnik masy ciaa BMI (body mass index), wspczynnik masy ciaa BMI (body mass index), znajduje si w przedziale 25-30znajduje si w przedziale 25-30

  z otyoci mamy do czynienia, gdy wynosi on z otyoci mamy do czynienia, gdy wynosi on powyej 30powyej 30

  Prawidowa warto wspczynnika BMI wynosi Prawidowa warto wspczynnika BMI wynosi 20-25.20-25.

 • BMI (Body Mass Index) BMI (Body Mass Index) czyliczyli Wskanik Masy CiaaWskanik Masy Ciaa

  charakteryzuje relacj pomidzy mas charakteryzuje relacj pomidzy mas ciaa a wzrostem. Obliczajc BMI moemy ciaa a wzrostem. Obliczajc BMI moemy okreli ilo tkanki tuszczowej w okreli ilo tkanki tuszczowej w organizmie. Liczne badania organizmie. Liczne badania epidemiologiczne wykazay, e BMI dobrze epidemiologiczne wykazay, e BMI dobrze koreluje z mas tej tkanki oraz umoliwia koreluje z mas tej tkanki oraz umoliwia ocen zagroenia miertelnoci i ocen zagroenia miertelnoci i chorobowoci. chorobowoci.

 • Wskanik Masy Ciaa obliczamyWskanik Masy Ciaa obliczamywg poniszego wzoru:wg poniszego wzoru:

  BMI = masa ciaa [kg]BMI = masa ciaa [kg] / / wzrost2 wzrost2 [m2][m2]

 • Typy otyoci:Typy otyoci:

  "gruszka" - (udowo-poladkowa)"gruszka" - (udowo-poladkowa) czciej wystpuje u kobiet. czciej wystpuje u kobiet.

  "jabko" - "jabko" - (inne okrelenia: (inne okrelenia: brzusznabrzuszna, , wisceralnawisceralna - tkanka tuszczowa - tkanka tuszczowa zlokalizowana jest gwnie wewntrz jamy zlokalizowana jest gwnie wewntrz jamy brzusznej) czciej dotyczy mczyzn.brzusznej) czciej dotyczy mczyzn.

 • Jabko Gruszka Jabko Gruszka

 • Przyczyny:Przyczyny:Nadwaga wystpuje wtedy, gdy dostawa energii przekracza Nadwaga wystpuje wtedy, gdy dostawa energii przekracza zapotrzebowanie organizmu, mwic prociej - gdy konsumpcja jest zapotrzebowanie organizmu, mwic prociej - gdy konsumpcja jest zbyt obfita. Analizy przyzwyczaje ywieniowych osb z nadwag zbyt obfita. Analizy przyzwyczaje ywieniowych osb z nadwag wykazay, e zazwyczaj jedz one zbyt sodko i nazbyt tusto. wykazay, e zazwyczaj jedz one zbyt sodko i nazbyt tusto.

  Czynniki wywoujce nadwag:Czynniki wywoujce nadwag: obcienia rodzinne (dziedziczne skonnoci do tycia, czsto s to obcienia rodzinne (dziedziczne skonnoci do tycia, czsto s to

  jednak dziedziczne nawyki zego jedzenia);jednak dziedziczne nawyki zego jedzenia); zbyt mao ruchu;zbyt mao ruchu; siedzcy tryb ycia;siedzcy tryb ycia; czste jedzenie (np. w barach szybkiej obsugi);czste jedzenie (np. w barach szybkiej obsugi); nadmierne podjadanie midzy posikami;nadmierne podjadanie midzy posikami; problemy natury psychicznej;problemy natury psychicznej; jedzenie sodkich i tustych produktw (wypieki, ciasta, frytki, jedzenie sodkich i tustych produktw (wypieki, ciasta, frytki,

  wdliny, uywanie zbyt duych iloci tuszczu do przygotowywania wdliny, uywanie zbyt duych iloci tuszczu do przygotowywania potraw).potraw).

 • Choroby zwizane z Choroby zwizane z otyoci:otyoci:

  Cukrzyca typu IICukrzyca typu II Nadcinienie ttniczeNadcinienie ttnicze HiperlipidemiaHiperlipidemia Choroba niedokrwienna sercaChoroba niedokrwienna serca Niewydolno sercaNiewydolno serca Udar mzguUdar mzgu NowotworyNowotwory Zaburzenia oddychaniaZaburzenia oddychania Kamica pcherzyka ciowegoKamica pcherzyka ciowego Zaburzenia miniowo-szkieletoweZaburzenia miniowo-szkieletowe ylaki koczyn dolnychylaki koczyn dolnych Powikania ciowePowikania ciowe Zaburzenia miesiczkowaniaZaburzenia miesiczkowania Nietolerancja stresuNietolerancja stresu

 • Odchudzanie a nastpnie Odchudzanie a nastpnie utrzymanie nalenej masy utrzymanie nalenej masy

  ciaa, wiele osb musi ciaa, wiele osb musi wiadomie prowadzi przez wiadomie prowadzi przez

  cae swoje ycie. Wymaga to cae swoje ycie. Wymaga to samokontroli trybu ycia, samokontroli trybu ycia, diety oraz regularnego diety oraz regularnego

  waenia si, aby w waenia si, aby w odpowiednim momencie odpowiednim momencie

  uchwyci moment nawrotu uchwyci moment nawrotu tycia. Leczenie otyoci jest tycia. Leczenie otyoci jest zadaniem dugotrwaym i zadaniem dugotrwaym i wymaga jednoczesnego wymaga jednoczesnego stosowania wielu metod, stosowania wielu metod,

  ktre lekarz dobiera ktre lekarz dobiera indywidualnie do kadego indywidualnie do kadego

  przypadku. przypadku.

 • Sposoby leczenia otyoci:Sposoby leczenia otyoci: DietaDieta - zalecenia dietetyczne oprcz zmniejszenia - zalecenia dietetyczne oprcz zmniejszenia

  kalorycznoci posikw powinny polega przede kalorycznoci posikw powinny polega przede wszystkim na ograniczeniu spoycia tuszczu oraz cukrw wszystkim na ograniczeniu spoycia tuszczu oraz cukrw prostych. Jednoczenie naley zaleca jak najwiksze prostych. Jednoczenie naley zaleca jak najwiksze spoycie warzyw i owocw oraz cakowite unikanie spoycie warzyw i owocw oraz cakowite unikanie konsumpcji alkoholu. Ubytek masy ciaa i tempo jego konsumpcji alkoholu. Ubytek masy ciaa i tempo jego uzyskiwania bdzie zaleao od wielkoci deficytu uzyskiwania bdzie zaleao od wielkoci deficytu energetycznego - rnicy midzy energi uzyskiwan w energetycznego - rnicy midzy energi uzyskiwan w diecie a wydatkowan przez organizm.diecie a wydatkowan przez organizm.

  Wysiek fizycznyWysiek fizyczny - wzmoona aktywno fizyczna - wzmoona aktywno fizyczna stanowi jeden z podstawowych elementw kadego stanowi jeden z podstawowych elementw kadego programu odchudzajcego. Uatwia ona utrat energii, programu odchudzajcego. Uatwia ona utrat energii, wyrwnuje wspistniejce zaburzenia mataboliczne, wyrwnuje wspistniejce zaburzenia mataboliczne, obnia wydzielanie insuliny, zapobiega obnieniu obnia wydzielanie insuliny, zapobiega obnieniu podstawowej przemiany materii po odchudzaniu oraz podstawowej przemiany materii po odchudzaniu oraz efektowi jo-jo. efektowi jo-jo.

 • SposobySposoby leczenia otyoci, c.d.:leczenia otyoci, c.d.: Leczenie farmakologiczneLeczenie farmakologiczne - naley rozpocz, gdy: - naley rozpocz, gdy: *BMI jest wysze ni 30 kg/m2 *BMI jest wysze ni 30 kg/m2 *BMI jest nisze, ale wspistniej choroby zwizane z *BMI jest nisze, ale wspistniej choroby zwizane z

  otyoci (cukrzyca typu II, nadcinienie, hiperlipidemia) otyoci (cukrzyca typu II, nadcinienie, hiperlipidemia) *prby leczenia sam diet i wysikiem fizycznym *prby leczenia sam diet i wysikiem fizycznym

  zakoczyy si niepowodzeniem.zakoczyy si niepowodzeniem.Zaleca si, aby leki wspomagajce leczenie otyoci byy Zaleca si, aby leki wspomagajce leczenie otyoci byy stosowane pod nadzorem lekarskim, jako uzupenienie stosowane pod nadzorem lekarskim, jako uzupenienie terapii opartej na diecie i poprawie stylu ycia. terapii opartej na diecie i poprawie stylu ycia.

  Leczenie chirurgiczneLeczenie chirurgiczne preferowan metod jest preferowan metod jest gastroplastyka. U osb z: gastroplastyka. U osb z:

  *BMI powyej 40 kg/m2 *BMI powyej 40 kg/m2 *BMI 35-40 kg/m2 w sytuacji zagroenia ycia lub *BMI 35-40 kg/m2 w sytuacji zagroenia ycia lub

  przygotowania do operacji, gdy otyo stanowi przygotowania do operacji, gdy otyo stanowi przeszkod w skutecznym leczeniu choroby przeszkod w skutecznym leczeniu choroby podstawowej. podstawowej.

 • Efekty zmniejszenia masy ciaa:Efekty zmniejszenia masy ciaa: Zmniejszenie masy ciaa u osoby z nadwag lub otyej przynosi Zmniejszenie masy ciaa u osoby z nadwag lub otyej przynosi

  popraw w zakresie powika fizycznych, metabolicznych, popraw w zakresie powika fizycznych, metabolicznych, endokrynologicznych i psychologicznych. endokrynologicznych i psychologicznych.

  Ju utrata masy ciaa rzdu 10 kg powoduje: Ju utrata masy ciaa rzdu 10 kg powoduje: 40% spadek z powodu rakw, ktrych rozwj zwizany jest z 40% spadek z powodu rakw, ktrych rozwj zwizany jest z

  otyoci otyoci 30% spadek zgonw z powodu powika cukrzycy 30% spadek zgonw z powodu powika cukrzycy 20% spadek umieralnoci oglnej 20% spadek umieralnoci oglnej obnienie skurczowego cinienia krwi o 10 mmHg i rozkurczowego o obnienie skurczowego cinienia krwi o 10 mmHg i rozkurczowego o

  20 mm Hg 20 mm Hg spadek o 50% stenia glukozy na czczo spadek o 50% stenia glukozy na czczo spadek stenia cholesterolu cakowitego o 10% spadek stenia cholesterolu cakowitego o 10% spadek LDL o 15% spadek LDL o 15% spadek triglicerydw o 30% spadek triglicerydw o 30% wzrost HDL o 8% wzrost HDL o 8% spadek agregacji erytrocytw i popraw zdolnoci fibrynolitycznejspadek agregacji erytrocytw i popraw zdolnoci fibrynolitycznej

 • Co moesz zrobi:Co moesz zrobi: Wyznacz sobie realn granic masy ciaa, ktr bdzie mona utrzyma bez Wyznacz sobie realn granic masy ciaa, ktr bdzie mona utrzyma bez

  nadmiernych wyrzecze i cierpie.nadmiernych wyrzecze i cierpie. Przeznacz duo czasu na odchudzanie. Spadek masy ciaa wikszy ni kilogram Przeznacz duo czasu na odchudzanie. Spadek masy ciaa wikszy ni kilogram

  dziennie jest nierealny, sensownie jest stara si zrzuca od dwch do trzech dziennie jest nierealny, sensownie jest