174
Klasa: 602-03/19-02/676 Ur.Broj: 2117/1-44-04/19-01 Metković, 7. listopada 2019. godine Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti koje strukovna škola namjerava provesti tijekom školske godine 2019/2020 te donosi kalendar tih aktivnosti. Ravnatelj Predsjednica ŠO Marijo Obradović, dipl. econ. Ana Vidović, prof.

Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

Klasa: 602-03/19-02/676 Ur.Broj: 2117/1-44-04/19-01 Metković, 7. listopada 2019. godine

Ovaj dokument saţima sve školske i

izvanškolske aktivnosti koje strukovna škola

namjerava provesti tijekom školske godine

2019/2020 te donosi kalendar tih aktivnosti.

Ravnatelj Predsjednica ŠO

Marijo Obradović, dipl. econ. Ana Vidović, prof.

Page 2: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

2

UVOD 6 PODACI O ŠKOLI 9

SADRŢAJ RADA ŠKOLE 11 Popis razrednih odjeljenja u školskoj godini 13

Raspored teorijske i praktiĉne nastave 15

IZBORNA NASTAVA

Njemaĉki jezik 19

Latinski jezik 20

Ljudska prava 21

Logika 23

Filozofija 24

Prometnice 25

Vodogradnje 27

Glodanje CAM/CAD tehnologijom 28

Nekonvencionalni postupci obrade 29

Obnovljivi izvori energije 30

Rashladna i termiĉka tehnika 31

Rasklopna postrojenja 31

Obiteljski posao 32

Globalno poslovno okruţenje 33

Osnove turizma 34

Uvod u poslovno upravljanje 35

Raĉunovodstvo neprofitnih organizacija 36

Upravljanje prodajom 37

Analiza financijskih izvješća 38

Marketing usluga 39

Javne financije 41

DODATNA NASTAVA

Hrvatski jezik 43

Engleski jezik 47

Matematika 49

DOPUNSKA NASTAVA

Hrvatski jezik 52

Engleski jezik 55

Matematika 56

Page 3: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

3

FAKULTATIVNA NASTAVA

Hrvatski jezik 60

Engleski jezik 63

Matematika u fotografiji 64

Fizika 65

Sociologija 66

PROJEKTI

Ĉitanjem do zvijezda 70

Knjiţevni vremeplov 73

Naši junaci 76

G. E. O. P. A. R. K. S. 78

European patterns: Migration of people and birds 81

P. O. R. T. S. 83

Projektna nastava engleskog jezika 85

Odgoj za humanitarne vrijednosti 87

Antinim stazama 89

Projekt za specijalnu bolnicu Gornja Bistra 90

Slatki Boţić u Neretvi 92

Od Neretve do Cetine 93

Delicije u Neretvi 95

Dani jegulje u Neretvi 96

Dani kruha 97

Marijini obroci 97

Metković – kulturni grad u prometu 98

GraĊanski odgoj 99

Svjetski dan filozofije 101

Komunikacija – adolescenti 103

Projekti MUP-a 104

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Hrvatskim jezikom kroz povijest, normu i mreţu 105

Noć knjige 2019 107

Kameleon 107

Pisac 109

Sudoku 110

Veĉer matematike 111

Page 4: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

4

Dan broja π 111

Praktikum 112

Humanitarne akcije 113

Odricanja u Došašću i Korizmi 113

Boţićno ukrašavanje školskog prostora 114

Vijeće uĉenika 115

Program preventivnih mjera protiv nasilja 115

Program preventivnih mjera protiv ovisnosti 117

Program preventivnih mjera protiv spolnih bolesti 118

Program prevencije kockanja mladih–Tko zapravo pobjeĊuje? 120

Program prevencije nasilja u mladenaĉkim vezama 121

Dani otvorenih vrata 122

Ispitni koordinator i Školsko ispitno povjerenstvo 122

ŠKOLSKA NATJECANJA

Hrvatski jezik 126

Lidrano 127

Matematika 128

Klokan bez granica 129

Geografija 130

Fizika 131

Vjeronauĉna olimpijada 131

Nosive konstrukcije 133

Vozaĉ mot. Vozila 134

Postavljanje lanaca 135

Grand Gourmet 135

Barske mješavine i posluţivanje sveĉanog menu-a 136

Junior „BARMEN KUP― Karlovac 137

Regionalno GASTRO 137

Drţavno i meĊunarodno GASTRO 138

Biser mora 139

Smotra turistiĉko- ugostiteljskih škola Dalmacije 140

Strojarska zanimanja 140

STRUĈNI IZLETI I EKSKURZIJE

Adriatic Gastro Show 142

Prirodoslovni muzej Metković 142

Page 5: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

5

Terenska nastava u Veroni 145

Posjet Zagrebu 145

Park prirode Biokovo 147

Zvjezdano selo Mosor 148

Pelješac 149

Muzej Nikola Tesla 150

HE Svitava 151

Interliber 152

Izleti aktiva matematike 153

Posjet PMF-u 153

Fešta o' fizike 154

Sajam gospodarstva Mostar 155

Struĉne posjete aktiva strojarstva 156

Sajam vjeţbeniĉkih tvrtki 157

Bankarstvo i osiguranje - terenska nastava 158

Struĉni izleti modnih tehniĉara 159

Tehniĉki muzej Zagreb 160

Nadzorni centar HAC – Prometni centar Split 161

Skladište Vindija Metković 161

Ţeljezniĉki kolodvor Metković 162

Sajam „GAST― Split 163

Valamar Lacroma Dubrovnik 163

Susret maturanata 164

Ekskurzije 165

GODIŠNJI VREMENIK 167

Vremenik obrane završnog rada 168

RASPORED INOFRMACIJA ZA 1. I 2. RAZRED 169

RASPORED INFORMACIJA ZA 3. I 4. RAZRED 170

TERMINI KONZULTACIJA PROFESORA 171

Page 6: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

6

1. UVOD

Temeljni dokument za izradu Školskog kurikuluma je Nacionalni kurikulum

koji propisuje:

Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

Nacionalni kurikulum utvrĊuje vrijednosti, naĉela,

općeobrazovne ciljeve i ciljeve pouĉavanja, koncepciju uĉenja i

pouĉavanja, pristupe pouĉavanju, obrazovne ciljeve po

obrazovnim podruĉjima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje.

Nacionalni kurikulum donosi ministar.

Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadrţaje, procese i

aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i

obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni

razvoj uĉenika. On obuhvaća, osim sluţbenih programa nastave, i druge

programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti uĉenika i nastavnika,

pokazuje po ĉemu je škola prepoznatljiva.

Školski kurikulum temelji se na uĉeniĉkoj razini znanja, interesa i sposobnosti,

na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba uĉenika, roditelja

i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja

uĉenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja.

Školskim kurikulumom se utvrĊuju:

– aktivnost, program i/ili projekt

– ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

– namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

– nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

– naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

– vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

– detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

– naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja.

Page 7: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

7

Planiranim aktivnostima, programima i projektima teţimo kvalitetnim

rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na uĉenika i njegov razvoj, struĉnu

samostalnost i odgovornost uĉitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu

uţe i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji uĉinkovitog i kvalitetnog

obrazovnog sustava.

NOSITELJI AKTIVNOSTI IZRADE I DONOŠENJA ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Školski kurikulum donosi Školski odbor do 30. rujna tekuće školske godine na

prijedlog Nastavniĉkog vijeća a za organizaciju i pripremu zaduţen je

ravnatelj.

JAVNOST RADA

Školski kurikulum bit će objavljen na mreţnim stranicama škole i bit će

dostupan uĉenicima, roditeljima i svima zainteresiranima za ţivot i rad škole.

Projekt unapređenja rada Škole

Na početku ove školske godine pokrenuli smo proces izrade novog Školskog

kurikuluma. Na sjednici Nastavničkog vijeća raspravljali smo kakvu Školu

želimo imati, te je zaključeno da nam je glavni cilj ostao isti, te da želimo imati

«suvremeno opremljenu školu koja će opremom i metodama rada pratiti

suvremene tehnološke i pedagoške tijekove i u kojoj će raditi stručno i

pedagoški educirani nastavnici. Školu poznatu po dobroj atmosferi i

prijateljskom odnosu među nastavnicima i učenicima, Školu u koju će učenici

dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavnike, te motivirani za stjecanje

stručnih kompetencija. Isto tako, Školu koja će omogućiti učenicima postizanje

stručnih kompetencija potrebnih za tržište rada.

Vrlo je važno u radu škole naglasiti odgojnu komponentu u nastavnom

procesu i ojačavati dobre i konstruktivne međuljudske odnose, kako između

samih nastavnika, tako i nastavnika i učenika.

Trebamo težiti timskom radu, izmjenjivati iskustva i informacije i pomagati

jedni drugima, ne samo u izvođenju nastavnog procesa, već i u donošenju

važnih odluka.

Page 8: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

8

Stoga planiramo:

Timski rješavati probleme, obrazovne ili odgojne, na koje nailaze

pojedini nastavnici u radu i to ne samo retorički, već konkretno u praksi.

Održavati najmanje mjesečno jedanput sastanke stručnih aktiva tijekom

kojih će nastavnici razmjenjivati iskustva i informacije o

karakteristikama i uočenim problemima u nastavnom procesu, te

poraditi na usklađivanju kriterija ocjenjivanja.

Organizirati jedanput kvartalno (prije zajedničke Kvartalne sjednice)

sastanak Razrednog vijeća, za potrebne razrede ponaosob, na kojem će

sudjelovati samo nastavnici koji predaju u tom razredu.

Ostvarivati kontinuiranu, svakodnevnu komunikaciju između

predmetnih nastavnika i razrednika razreda u kojima isti predaju.

Navedene aktivnosti koordinirat će ravnatelj, a realizirat će ih predsjednici

pojedinih stručnih aktiva. Aktivnosti moraju biti gotove do kraja nastavne

godine.

Page 9: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

9

1. PODATCI O ŠKOLI

OSNIVAĈ: DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 12

ŠIFRA: 19-049-501

Telefon: 020/ 681-088

Fax: 020/681-712

e-mail: ured@ss –metkovic.skole.hr

RAVNATELJ: Marijo Obradović, prof.

TAJNICA: Josip Ujdur, dipl.prav.

PEDAGOGINJA: Violeta Oršulić, prof.

SOCIJALNA PEDAGOGINJA:

Ana Vidović, prof.

RAĈUNOVODSTVO: Tonkica Pulić, dipl.oecc.

KNJIŽNIĈARI: Ivana Ujdur, prof. Petra Sršen, prof.

Page 10: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

10

REGISTRACIJA: Srednja škola Metković iz Metkovića upisana je u sudski

registar kod Trgovaĉkog suda u Splitu pod brojem TL-97/202. od 18 lipnja 1997.g. Škola je dobila Rješenje za poĉetak rada i izvoĊenje programa za stjecanje

srednje struĉne spreme:

PROGRAM KLASA UR.BROJ DATUM RJEŠENJA

Prodavaĉ UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Automehaniĉar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Elektromehaniĉar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Vodoinstalater UP/I-602-03/05-05/0027 366-05-2 5.4.2005.

Instalater grijanja i klimatizacije

UP/I-602-03/05-05/0027 366-05-2 5.4.2005.

Vozaĉ mot.vozila UP/I-602-03/94-01-272 380-02-5/5-94-01 19.7.1994.

Konobar UP/I-602-03/00-01-01/58 532-02-2/5-94-01 30.6.2011.

Kuhar UP/I-602-03/00-01-01/58 532-02-2/5-94-01 30.6.2011.

Pomoćni kuhar i

slastiĉar

UP/I-602-03/09-05/00016 533-09-09-0002 24.2.2009.

GraĊevinski

tehniĉar

UP/I-602-03/07-05/00013 533-09-07-005 5.4.2007.

Elektrotehniĉar UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Raĉunalni

tehniĉar za strojarstvo

UP/I-602-03/08-05/00033 533-09-08-007 18.4.2008.

Strojarski raĉunalni tehniĉar

UP/I-602-03/17-05/00224 533-05-18-0004 19.3.2018.

Odjevni tehniĉar UP/I-602-03/11-05/00015 533-09-11-0004 14.3.2011.

Ekonomist UP/I-602-03/94-01-272 380-02-2/5-94-01 19.7.1994.

Ekonomist UP/I-602-03/17-05/00224 533-05-18-0004 19.3.2018.

Upravni referent UP/I-602-03/08-05/00033 532-02-02/9-96-01 18.11.1996.

Modni tehniĉar UP/I-602-03/17-05/00224 533-05-18-0004 1.9.2017.

Page 11: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

11

2. SADRŽAJ RADA ŠKOLE

Ove školske godine izvoditi ćemo nastavu u devet podruĉja rada i 15 razliĉitih

zanimanja, od ĉega su 7 ĉetverogodišnjih i 8 trogodišnjih.

PROGRAM Industrijski

Obrtniĉki Tehniĉki

I II III I II III I II III IV

Automehaniĉar 0,5 0,3 0,3

Elektromehaniĉar 0,5 0,3 0,3

Vodoinstalater 0,3

Instalater grijanja i klimatizacije

0,3

Vozaĉ mot.vozila 1 1 1

Konobar 1 1 1

Kuhar 1 1 1

Pomoćni kuhar i

slastiĉar

1

1

1

GraĊevinski

tehniĉar

1

1

Elektrotehniĉar

1

1

Raĉunalni

tehniĉar za strojarstvo

1

Strojarski raĉunalni tehniĉar

1

Modni tehniĉar 1

Ekonomist 1 1 1 1

Upravni referent 1 1 1 1

UKUPNO ODJELA 35

1 1 1 4 3,9 3,9 5 3 4 3

Page 12: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

12

Iz gornje tablice je vidljivo da se struktura razreda u školskoj 2019./20. godini sastoji od 15 razrednih odjeljenja u ĉetverogodišnjim programima, 3 u trogodišnjim industrijskim, 17 u trogodišnjim obrtniĉkim ( ukljuĉujući pomoćne kuhare i slastiĉare).

Ĉetverogodišnji programi:

raĉunalni tehniĉar u strojarstvu

strojarski raĉunalni tehniĉar

ekonomist

upravni referent

graĊevinski tehniĉar

elektrotehniĉar

modni tehniĉar Trogodišnji industrijski programi:

vozaĉ motornog vozila

Trogodišnji obrtniĉki programi:

konobar

kuhar

pomoćni kuhar i slastiĉar

elektromehaniĉar

automehaniĉar

vodoinstalater

instalater grijanja i klimatizacije

Page 13: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

13

3.1.POPIS RAZREDNIH ODJELJENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

Razred Zanimanje Razrednik Broj uĉenika Uk. Ž

I.B GraĊevinski tehniĉar Marija Menalo 17 3

I.C Automehaniĉar Romana Ćuţe 10 /

I.D Elektrotehniĉar Nikolina Anković 20 0

I.E Elektromehaniĉar Romana Ćuţe 9 /

I.F Konobar Snjeţana Batinović 15 3

I.G Vozaĉ mot. vozila Ivan Menalo 19 2

I.H Kuhar Petar Nikolić 20 7

I.i Ekonomist Sanja Raguţ 21 15

I.J Upravni referent Ţeljka Dodig 18 13

I.K Modni tehniĉar Jadranka Nikolić 13 13

I.M Pomoćni kuhar i slast. Rosanda Lovrić 3 2

II.C Automehaniĉar Milan Barišić 5 /

II.D Strojarski raĉ. tehniĉar Matej Lazarević 19 1

II.E Elektromehaniĉar Milan Barišić 4 /

II.F Konobar Rade Nikoletić 10 3

II.G Vozaĉ mot. Vozila Petar Jelavić 15 0

II.H Kuhar Zoran Martinović 21 7

II.i Ekonomist Ţeljka Jeramaz 19 12

II.K Upravni referent Ivan Đerek 20 12

II.L Instalater gr. i klim. Milan Barišić 6 /

II.M Pomoćni kuhar i slast. Mirjana Antolović 6 1

III.B GraĊevinski tehniĉar Vedran Niţić 16 /

III.C Automehaniĉar Suzana Antonini 7 /

III.D Elektrotehniĉar Zorana Vekić 18 /

III.E Elektromehaniĉar Suzana Antonini 4 /

III.F Konobar Darko Primorac 14 3

III.G Vozaĉ mot. Vozila Ivana Leontenko 21 1

III.H Kuhar Nina Bjeliš 24 7

Page 14: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

14

III.i Ekonomist Mladenka Cvitković 20 6

III.J Upravni referent Nikolina Bulum 22 17

III.K Pomoćni kuhar i slast. Tatjana Matić 4 1

III.L Vodoinstalater Suzana Antonini 3 /

IV.D Raĉunalni teh. za stroj. Zoran Grgić 16 /

IV.i Ekonomist Danijela Baćilo 16 4

IV.J Upravni referent Julija Kneţević 22 18

UKUPNO: 497 151

Organizacija nastave

Nastava se izvodi u dvije smjene. Jutarnja smjena započinje u 7:30 sati, a

završava u 13,25 sati. Popodnevna smjena započinje u 13,30 sati i završava u

19,30 sati.

Nastavni proces ćemo izvoditi kontinuiranom izmjenom praktične i teorijske

nastave tijekom tjedna.

Zbog nedostatka kabineta, pri izradi rasporeda teorijske i praktične nastave

vodili smo računa o ravnomjernoj raspoređenosti učenika po obrtničkim

radionicama i učionicama, kao i kombiniranju nastave tjelesne kulture.

Page 15: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

15

2.2. Raspored teorijske i praktične nastave

Razred Zanimanje Pon Uto Sri Čet Pet

I.B GraĊevinski tehniĉar T T T T T

I.C Automehaničar T PN T T PN

I.D Elektrotehniĉar T T T T T

I.E Elektromehaničar T PN T T T

I.F Konobar UP T T T T

I.G Vozač mot. vozila T T T T T

I.H Kuhar KU T T T T

I.i Ekonomist T T T T T

I.J Upravni referent T T T T T

I.K Modni tehniĉar T T T T T

I.M Pomoćni kuhar i slast. T T PN KU T

II.C Automehaničar PN T T T PN

II.D Strojarski raĉ. tehniĉar T T T T T

II.E Elektromehaničar PN T T T T

II.F Konobar T UP T T T

II.G Vozač mot. Vozila T T T T PN

II.H Kuhar T KU T T T

II.i Ekonomist T T T T T

II.K Upravni referent T T T T T

II.L Instalater gr. i klim. PN T T T PN

II.M Pomoćni kuhar i slast. T T KU PN T

III.B GraĊevinski tehniĉar T T T T T

III.C Automehaničar T T PN PN T

III.D Elektrotehniĉar T T T T T

III.E Elektromehaničar T T PN PN T

III.F Konobar T T T T UP

III.G Vozač mot. Vozila T PN T T T

III.H Kuhar T T T T KU

Page 16: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

16

III.i Ekonomist T T T T T

III.J Upravni referent T T T T T

III.K Pomoćni kuhar i slast. T T KU PN T

III.L Vodoinstalater T T PN PN T

IV.D Raĉunalni teh. za stroj. T T T T T

IV.i Ekonomist T T T T T

IV.J Upravni referent T T T T T

UKUPNO PRAKTIČNE NASTAVE 5 5 6 6 6

T - teorija; PN - praktična nastava;

UP - ugostiteljsko posluživanje; K - kuharstvo.

Temeljem nastavnog plana, te materijalnih i kadrovskih uvjeta, planiramo

realizirati sate praktične nastave u školskim radionicama na način:

Razred Zanimanje Broj sati

I.C Automehaničar 490 sati

I.E Elektromehaničar 245 sati

I.F Konobar 175 sati

I.G Vozač mot. Vozila 70 sati

I.H Kuhar 245 sati

I.K Modni tehniĉar 140 sati

I.M Pomoćni kuhar i slastičar 245 sati

II.E Elektromehaničar 245 sati

II.F Konobar 175 sati

II.H Kuhar 245 sati

II.M Pomoćni kuhar i slastičar 245 sati

II.L Instalater grij. i klim. 490 sati

III.D Elektrotehniĉar 140 sati

III.E Elektromehaničar 512 sati

Page 17: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

17

III.F Konobar 192 sata

III.H Kuhar 224 sata

III.K Pomoćni kuhar i slastičar 224 sata

III.L Vodoinstalater 448 sati

Ukupno: 4,750 sati

Praćenje učenika na praktičnoj nastavi kod obrtnika i u poduzećima:

Marijo Batinović i Domagoj Leontić, prate učenike prvih, drugih i trećih

razreda u zanimanjima: automehaničar, vodoinstalater i instalater

grijanja i klimatizacije.

Rade Nikoletić prati učenike prvih, drugih i trećih razreda u

zanimanjima: konobar.

Vedran Perić prati učenike prvih, drugih i trećih razreda u zanimanju:

kuhar

Ivana Leontenko; prati učenike drugih i trećih razreda u zanimanju

vozač motornog vozila.

Nino Kaleb; prati učenike trećih razreda u zanimanju elektrotehnika i

elektromehaničar

Page 18: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

18

3. IZBORNA NASTAVA

U pojedinim zanimanjima naši učenici imaju u nastavnom planu i programu

izbornu nastavu.

U ovoj školskoj godini u 17 odjela održat će se izborna nastava.

Nastavu izvodi 3 profesor po jedan (1) sat, 11 profesora po dva (2) sata, 1

profesor po tri (3) sata tjedno i 2 profesora po četiri (4) sata tjedno.

Izborni predmet Nastavnik Sati tjed.

Broj

učenika

Njemački jezik Julija Knežević 2 40

Njemaĉki jezik Zoran Martinović 2 14

Latinski jezik Ivana Menalo 2 38

Ljudska prava Željka Dodig 2 42

Logika Rosanda Lovrić 2 22

Filozofija Rosanda Lovrić 2 22

Prometnice Vedran Nižić 4 16

Vodogradnje Gordana Barišić 4 16

Glodanje CAM/CAD tehnologijom

Zoran Grgić

2

16

Nekonvencionalni postupci obrade

Milan Barišić

1

16

Obnovljivi izvori energije Matej Lazarević 1 16

Rashladna i termička tehnika

Josip Tošić

4

3

Rasklopna postrojenja Goran Manenica 1 18

Obiteljski posao Mladenka Cvitković 2 10

Globalno poslovno

okruženje

Nikica Jelavić

2

10

Osnove turizma Nikica Jelavić 2 10

Uvod u poslovno upravljanje

Branka Kosović 2 9

Računovodstvo neprofitnih organizacija

Mladenka Cvitković 2 10

Upravljanje prodajom Snježana Batinović 2 10

Page 19: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

19

Analiza financijskih

izvješća

Mladenka Cvitković

2

8

Marketing usluga Nikica Jelavić 2 8

Javne financije Branka Kosović 2 22

4.1. Njemaĉki jezik

Profesor: Julijana Kneţević, Zoran Martinović

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 3

Odjeli: 1.g, 2g, 3g

Broj uĉenika: 55

Cilj: -Standardizirati pisane oblike komunikacije -Pravilno reagirati na upute nastavnika -Širiti usmenu komunikaciju -Unaprijediti opću sposobnost izraţavanja

Zadaci: -Razvijati jeziĉne vještine za receptivno i produktivno snalaţenje

-Omogućiti osnovnu komunikaciju na stranom jeziku

-Uoĉiti posebnosti sustava drugog stranog jezika

-Razumjeti jednostavnu zvuĉnu poruku

Oĉekivani ishodi: Razumijevanje izvornog govornika na nivou A1-A2 Uĉenici će moći razviti interes prema uĉenju njemaĉkog jezika, upoznati se s germanskom kulturom, razviti interes za uĉenje stranih jezika, nauĉiti vaţnost upoznavanja s drugim kulturama

Naĉin vrednovanja: Naĉin realizacije

Sudionici: Profesorica i uĉenici navedenih razreda

Naĉini uĉenja (što rade uĉenici):

Uĉenici slušaju predavanja, samostalno rješavaju zadatke,

usvajaju gradivo uz pomoć radnih listova,

igre, pjesme, filma, sudjeluju u projektima vezanim uz njemaĉki i jezik, Metode pouĉavanja (što rade uĉitelji):

Metode pouĉavanja u izbornoj nastavi iz njem. se temelje na

interakciji s uĉenicima kako bi

uĉenici što više samostalno, u paru ili grupi radili i na taj naĉin usvajali gradivo.

Nastavne teme: Nastavne teme za 2. razred: -Grüsse -Meine Ecke -Zusmmenleben -Liebe

Page 20: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

20

-Jugendliche u. Gesellschaft Nastavne teme za 3. razred: -Jobben -Europa -Abhängigkeit -Vorurteile -Film

Literatura: Zweite Sprache Deutsch de. 1,2,3, I. Horvatić-Ĉajko

4.2 Latinski jezik

Profesor: Ivana Menalo,prof.

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: I.J

Broj uĉenika: 18

Cilj: Osposobiti uĉenike da uoĉe,spoznaju,razumiju, i prepoznaju

jeziĉne strukture ,civilizacijski kontekst

Zadaci: Nauĉiti uĉenike osnovnim gramatiĉkim sadrţajima,usvajanje vokabulara,usvajanje osnovnih civilizacijskih pojmova

Oĉekivani ishodi: Uĉenik samostalno i uz pomoć nastavnika prevodi

reĉenice,prepoznaje gramatiĉke sadrţaje,koristi odreĊeni broj

rijeĉi i koristi ih u prijevodu teksta

Naĉin vrednovanja: Uĉenici se vrednuju kroz sastavnice koje su propisane(razumijevanje,gramatika,vokabular i civilizacija)

Nastavne teme: -deklinacije -konjugacije -pridjevi -glagoli -zamjenice -brojevi

Literatura: G.G.Pauš;Elementa Latina,Zagreb,2014.

Page 21: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

21

4.4. Ljudska prava

Profesor: Željka Dodig

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 2

Odjeli: 2k, 3J

4.3. Latinski jezik

Profesor: Ivana Menalo,prof.

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: II.K

Broj uĉenika: 20

Cilj: Osposobiti uĉenike da uoĉe,spoznaju,razumiju, i prepoznaju

jeziĉne strukture ,civilizacijski kontekst

Zadaci: Nauĉiti uĉenike primjeni nauĉenog iz prvog razreda u

prevoĊenju tekstova,koristiti što više pravne terminologije i poslovica vezanih za struku.

Oĉekivani ishodi: Uĉenik samostalno i uz pomoć nastavnika prevodi

reĉenice,prepoznaje gramatiĉke sadrţaje,koristi odreĊeni broj

rijeĉi i koristi ih u prijevodu teksta

Naĉin vrednovanja: Uĉenici se vrednuju kroz sastavnice koje su propisane(razumijevanje,gramatika,vokabular i civilizacija)

Nastavne teme: -glagoli -osobitosti imenica -nepravilni glagoli -konstrukcije

Literatura: G.G.Pauš;Elementa Latina,Zagreb,2014.

Page 22: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

22

Broj učenika: 42 učenika

Cilj: Podizanju svijesti, obrazovanju i uključivanju učenika u rad na

promociji i zaštiti ljudskih prava i demokratizaciji društva kroz

obrazovni program te razvoj kulture koja podržava ljudska

prava i slobode.

Poticanje na kulturu konstruktivnog dijaloga, tolerancije,

solidarnosti. Snažnije uključivanje mladih u jačanju

demokratskih vrijednosti društva.

Zadaci: Razvijati kulturu dijaloga, tolerancije, nenasilnog rješavanja

sukoba, konstruktivnog dijaloga, uvažavanja različitosti.

Očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta kroz razne primjere

iz svakodnevnog života.

Jačanje socijalnih kompetencija koje omogućuju lakše

prepoznavanje društvenih problema te aktivno sudjelovanje u

rješavanju istih.

Očekivani ishodi: Jačanje svijesti o različitim kršenjima ljudskih prava u povijesti i u suvremeno doba Aktivno sudjelovanje u zaštiti raznih oblika ljudskih prava Razvijati dijalog tolerancije, solidarnosti, mirnog rješavanja sukoba

Način vrednovanja: Usmeni i pisani rad Radionice na zadane teme Prezentacije na zadane teme

Ukrašavanje prostora škole – obilježavanje datuma vezanih za

određene teme Eseji na zadanu temu

Slobodne teme učenika prema vlastitim afinitetima- izrada eseja,

prezentacija, plakata, knjižica, slikovnih prikaza i ostalo

Nastavne teme: 1.Razvoj ljudskih prava 2. Narušavanje ljudskih prava

3. Ugroženost ljudskih prava u Hrvatskoj

4. Tolerancija i uvažavanje različitosti 5. Nenasilno rješavanje sukoba – konstruktivni dijalog 6. Kulturni identitet

7. Aktivni građani 8. Socijalna prava 9. Demokratske vrijednosti i ljudska prava

10. Pravo čovjeka na zdrav okoliš 11. Diskriminacija

Page 23: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

23

Literatura: Dokumenti o ljudskim pravima – Opća deklaracija o ljudskim pravima

Living democracy – priručnik

Centar za mirovne studije – priručnici na različite teme

Sociologija, udžbenik za srednje škole

Udžbenici povijesti za srednje škole

Politika i gospodarstvo, udžbenik za srednju školu

Građanski odgoj i obrazovanje – priručnici

4.5. Logika

Profesor: Rosanda Lovrić, prof.

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 3j

Broj učenika: 22

Cilj:

-Razvijati sposobnosti logičnog iskazivanja misli

Zadaci: -Razvijati sposobnosti pravilnog zaključivanja i mišljenja u svakodnevnoj komunikaciji

-Razvijati objektivno mišljenja i kritički odnos prema svijetu

Očekivani ishodi: -Učeni-k/ca može odrediti pojmove koji se javljaju u nekom

sudu. Učeni-k/ca može odrediti opseg i sadržaj poznatih mu

pojmova. Učenik može iskazati definicije za pojam, sadržaj pojma

i opseg pojma na različite načine.

- Učeni-k/ca može nabrojiti vrste odnosa među pojmovima i

navesti njihova obilježja, može odrediti koji odnos ostvaruju

zadani poznati pojmovi, može za zadani pojam odrediti onaj koji

s njime ostvaruje određeni odnos.

- Učeni-k/ca prepoznaje sudove. Može izdvojiti logički subjekt i

logički predikat u „aristotelovskim sudovima.― Može iskazati

definiciju suda svojim riječima.

- Učeni-k/ca može prepoznati javljanje zaključka u nekom

tekstu, može izdvojiti premise i konkluziju. Učeni-k/ca može

izložiti, analizirati i kritizirati podjelu zaključaka na deduktivne i

induktivne. Učeni-k/ca može prepoznati i riječima iskazati

razliku između valjanosti zaključka i istinitosti sudova od kojih se sastoji.

- Učeni-k/ca prepoznaje i primjenjuje „neposredno

Page 24: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

24

zaključivanje―. Prepoznaje u tekstu deduktivan posredan

zaključak, može izdvojiti njegove premise i konkluzije. Može

svojim riječima odrediti i razdijeliti pojam o deduktivnom

zaključku.

Način vrednovanja: - Zadaća nastavnika logike nije učiti učenike samo onome što se

može ocijeniti. Sadržaji koji se mogu ocijeniti tek su sredstva, a

njihovo je razumijevanje važan preduvjet za rađanje lijepih sposobnosti koje su nam cilj. - Elementi ocjenjivanja: 1) prijevodi

2) razumijevanje logičkih sadržaja Nastavne teme: -Uvod u logiku

-Pojam -Sud

-Zaključak -Istinosne funkcije -Kvantifikacija

-Opća metodologija

Literatura: -Davor Lauc, Zvonimir Šikić

-Gajo Petrović: Logika, ŠK,Zagreb 1982.g.

-Ante Vlastelica: Logika, Vježbe zadaci rješenje, ŠK, Zagreb 2001. god.

4.6. Filozofija

Profesor: Rosanda Lovrić, prof.

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 4j

Broj uĉenika: 22

Cilj: Poticanje i razvijanje sposobnosti kritiĉkoga mišljenja i refleksivne prakse Razvijanje sposobnosti snalaţenja meĊu razliĉitim filozofskim pojmovima, stavovima, teorijama… Razvijanje argumentacijskih vještina, prezentacijskih, dijaloških sposobnosti, sposobnost slušanja… Poticanje sposobnosti povezivanja filozofskih sadrţaja i metoda sa

sadrţajima

Zadaci: razumijevanje filozofskih problema i njihovih rješenja na primjerima najvećih dostignuća filozofske misli, kao i

Page 25: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

25

osposobljavanje pozitivnim transferom za razumijevanje drugih teorijskih i praktiĉnih problema

UnapreĊivanje općeg obrazovanja uĉenika sagledavanjem opće-

teorijskih i humanistiĉkih tokova mišljenja koja su uobliĉavala

odreĊene povijesne epohe i ĉinila osnovu suvremenih

humanistiĉkih i kritiĉkih orijentacija

Oĉekivani ishodi: Od uĉenika se oĉekuje raspon od poznavanja do analize i argumentiranog osvrta na dijelove filozofskih sustava usmjerene na rješavanje pojedinih filozofskih problema

Naĉin vrednovanja: Zadaća nastavnika filozofije nije uĉiti uĉenike samo onome što se

moţe ocijeniti. Sadrţaji koji se mogu ocijeniti tek su sredstva, a

njihovo je razumijevanje vaţan preduvjet za raĊanje lijepih sposobnosti koje su nam cilj.

Nastavne teme: Uvod u filozofiju Filozofske discipline Povijest filozofije Antiĉka filozofija Srednjovjekovna Novovjekovna filozofija Suvremena filozofija

Literatura: Reškovac, T., Filozofija, Profil, Zagreb, 2008. Kalin, B., Povijest filozofije, ŠK, Zagreb, 2010.

4.7. Prometnice

Profesor: Vedran Niţić, mag.ing.aedif.

Broj sati tjedno: 4

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.B

Broj uĉenika: 16

Cilj: Usvajanje znanja i vještine potrebnih za projektiranje, izgradnju i odrţavanje cestovnih prometnih pravaca. Usvajanje struĉnih pojmova, te upoznavanje prometnih objekata i njihovih konstruktivnih dijelova. Ovladavanje suvremenim metodama graĊenja i naĉinom korištenja suvremenih materijala pri izvedbi cestovnih pravaca.

Zadaci: - razvijati osjećaj za vaţnost i ljepotu prometnih objekata

- usvojiti struĉne pojmove

Page 26: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

26

- razvijati interes i odgovornost prema struci - razvijati logiĉki naĉin razmišljanja - upoznati prometne objekte i sve njihove konstruktivne dijelove - ovladati suvremenim metodama graĊenja i suvremenim materijalima - razvijati samostalnost u rješavanju programskih zadataka - usvojiti principe projektiranja prometnica - steći osjećaj za prostorno predoĉavanje prometnih objekata

- razvijati osjećaj za oĉuvanje okoliša pri projektiranju prometnih objekata - razvijati smisao za preglednost, sistematiĉnost, toĉnost, preciznost i urednost - nauĉiti samostalno se sluţiti pravilnicima o tehniĉkim uvjetima pri projektiranju prometnica

Oĉekivani ishodi: Uĉenici će moći:

- opisati kriterije za razvrstavanje prometnica

- definirati pojmove, ulogu, struĉne nazive i veliĉine

sastavnih dijelova prometnice u popreĉnom presjeku

- razlikovati elemente gornjeg i donjeg ustroja prometnice

- objasniti usku vezu geodetske i graĊevinske struke pri gradnji prometnica

- razlikovati i usporediti vrste suvremenih kolniĉkih

zastora, te obrazloţiti odabir

Naĉin vrednovanja: Kontinuirano tijekom cijele školske godine usmenim putem kroz formativno vrednovanje, te sumativno vrednovanje kroz dvije pisane provjere znanja. Izrada samostalnih uĉeniĉkih projekata.

Nastavne teme: - Uvod u graĊenje prometnica - Konstruktivni elementi prometnice - Izvedba zemljanih radova - Donji ustroj prometnice - Geodetski radovi - Gornji ustroj prometnice - Kolniĉka konstrukcija

Literatura: - Uvod u projektiranje i graĊenje cesta, Korleat Ţeljko

- Geometrija voţnje, Korleat Ţeljko

- Priruĉnik za projektiranje cesta, Cindori Kovaĉević Marina

Page 27: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

27

4.8. VODOGRADNJE

Profesor: Prof. Gordana Barišić

Broj sati tjedno: 3

Broj odjela: 1

Odjeli: 3 B

Broj uĉenika: 12

Cilj:

- Upoznati ponašanje vode na planetu Zemlji, razumjeti prirodne pojave vezane za vodu

- Ovladati znanjima iz hidrologije radi dobivanja podataka iz prirode koji će se koristiti u proraĉunu

- Usvojiti osnovna znanja iz hidraulike potrebna za proraĉune osnovnih hidrauliĉkih veliĉina, te

dimenzioniranje hidrotehniĉkih sustava i objekata

Zadaci: - Razumjeti uzroke i posljedice prirodnih pojava vezanih za vodu na planetu

- Usvojiti terminologiju koja se koristi u hidrotehnici

- Upoznati metode mjerenja osnovnih prirodnih pojava radi prepoznavanja relevantnih podataka i njihovog korištenja u proraĉunima

- Razvijati smisao za sistematiĉnost i razumijevanje pri izradi zadanih programa

- Razvijati osjećaj za ispravno i toĉno prikazivanje podataka i urednost u radu

Oĉekivani ishodi: Odgovorno ponašanje prema vodnim resursima -Ukazati na promjene naĉina ţivljenja u svrhu

odrţivog razvoja i kao pojedinac pokušati doprinijeti istom

- Osposobiti uĉenike da steĉena znanja koriste pri izradi

razliĉitih proraĉuna

Naĉin vrednovanja: - Pismeno izraţavanje

- Usmeno izraţavanje

- Vrednuje se i uĉenikovo izlaganje i angaţiranost na nastavi

Nastavne teme:

- Zaštita ĉovjekova okoliša

- Hidrološki ciklus i vodna bilanca

- Zakon o vodama

- Oborine, sprave i mjerenje

- Ishlapljivanje, sprave i mjerenje

Page 28: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

28

- Površinske vode, slivno podruĉje

- Vodostaj, metode mjerenja brzina

- Proraĉun protoka

- Nanosi u vodotoku, vrste, porijeklo, sprave i mjerenja

- Podzemne vode

- Hidraulika, podjela, fizikalna svojstva vode

- Hidrostatika - pojam i vrste tlaka u tekućini

- Hidrodinamika - vrste energije u tekućini

Literatura: - HIDRAULIKA, M. Dobrić

- OSNOVE HIDROTEHNIKE, G. Hajdn

- NASUTE BRANE, E. Nonveille

4.9. GLODANJE CAD/ CAM TEHNOLOGIJOM

Profesor: ZORAN GRGIĆ

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 4.D

Broj uĉenika: 16

Cilj: Steći znanja u novim tehnologijama i inovacijama u svom

zanimanju.

Zadaci: Upoznati uĉenike s novostima u struci te novim tehnološkim

dostignućima.

Oĉekivani ishodi: Uĉenici samostalno ovladaju CAM kroz CAM tehnologijom te da

mogu samostalno izraditi konkretni predmet.

Naĉin vrednovanja: Usmena provjera, rješavanje praktiĉnih zadataka, izrada vjeţbi u

radionici te individualnih zadataka.

Nastavne teme: -Crtanje i modeliranje 3D objekta

-Tehnološki postupak CAM gloadanja

-Simulacija programa

-Izrada predmeta na CNC glodalici

Literatura: „NUMERIĈKI UPRAVLJANI ALATNI STROJEVI― – Mladen

Page 29: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

29

Bošnjaković

„NOVE TEHNOLOGIJE― – Mato Luĉić

Internet

4.10. NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE

Profesor: MILAN BARIŠIĆ

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 4.D

Broj uĉenika: 16

Cilj: primijeniti nekonvencionalne postupke u obradi metala, ovisno o

zahtjevu za izradak i ekonomiĉnost izradbe

Zadaci: Modul Nekonvencionalni postupci obrade pruţa polaznicima

osnovni uvid u novije tehnološke postupke, kao npr. upotrebu

vode, lasera, elektroerozijskih tehnologija u strojarskoj

proizvodnji.

Oĉekivani ishodi: 1. razlikovati procese nekonvencionalnih postupaka obrade u

odnosu na uvjete obrade

2. prepoznati strukture nekonvencionalnih strojeva na temelju

postupaka

3. usporediti prednosti i nedostatke nekonvencionalnih

postupaka obrade

4. pridruţiti parametre postupcima obrade deformacijom,

erozijom, vodom i laserom

5. primijeniti raĉunalo u pojedinim nekonvencionalnim

postupcima

Naĉin vrednovanja: Elementi: usvojenost programskih sadrţaja, sudjelovanje u

nastavnom procesu.

Oblici: usmeno provjeravanje, pisano provjeravanje, problemski

Page 30: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

30

zadatak, projektni zadatak, seminarski rad.

Nastavne teme: ● Postupci obrade izrezivanjem

● Obrade deformacijom

● Elektro – kemijske obrade

Literatura: Prema Katalogu obveznih udţbenika i pripadajućih dopunskih

nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

4.11. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Profesor: MATEJ LAZAREVIĆ

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 4D

Broj uĉenika: 16

Cilj: Razumijevanje temeljnih znaĉajki obnovljivih izvora energije i

tehnologija za njihovu primjenu ; Dati pregled trendova

korištenja obnovljivih izvora energije ; Dati pregled osnovne

zakonske regulative koja se odnosi na obnovljive izvore energije

Zadaci: Upoznati uĉenike o temeljnim znaĉenjima obnovljivih izvora

energije te naĉin uporabe u industriji i kućanstvima.

Oĉekivani ishodi: Definirati temeljne karakteristike pojedinih obnovljivih izvora

energije, te temeljne znaĉajke pojedinih tehnologija primjene

obnovljivih izvora energije, 2. Opisati osnovne elemente sustava

za razliĉite tehnologije primjene obnovljivih izvora energije,

Naĉin vrednovanja: Usmeni,pismeni i referat (prezentacija)

Nastavne teme: Energetika,Hidroelektrane,Energija sunca,Energija

vjetra,Biomasa,

Geotermalna energija.

Literatura: Priruĉnik za nastavnike – obnovljivi izvori energije, internet

Page 31: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

31

4.12. RASHLADNA I TERMIĈKA TEHNIKA

Profesor: Josip Tošić

Broj sati tjedno: 4

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.E

Broj uĉenika: 4

Cilj: Uĉenici trebaju upoznati osnove termiĉke i rashladne tehnike s

naglaskom na primjeni kućanskih aparata

Zadaci: Upoznati osnovne zakonitosti pretvaranja elektriĉne energije u toplinsku. Upoznati princip rada i graĊu kućanskih aparata.

Oĉekivani ishodi: Nastavu izvoditi u uĉionici i u prostoriji posebne namjene za

laboratorijske vjeţbe.

Naĉin vrednovanja: Pismeno i usmeno vrednovanje uĉenika i izvoĊenje

laboratorijskih vjeţbi

Nastavne teme: 1. Osnovne znanosti o toplini 2. Termiĉki aparati i ureĊaji

3. Rashladni aparati i ureĊaji 4. Strojevi za pranje

Literatura: B.Parać, Kućanski aparati

4.13. RASKLOPNA POSTROJENJA

Profesor: Goran Manenica

Broj sati tjedno: 3

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.D

Page 32: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

32

Broj uĉenika: 18

Cilj: -Upoznavanje uĉenika sa ulogom , konstrukcijom i funkcioniranjem elektro-energetskih postrojenja -Upoznavanje uĉenika sa novim tehnologijama i riješenjima

-Zadovoljiti interese i potrebe uĉenika za proširivanje i stjecanje novih znanja i vještina

Zadaci: - Upoznati uĉenike sa ulogom RP

- Prouĉiti sastavnice nekog RP

- Objasniti ulogu i osobine pojedine sastavnice u RP

- Slikovno ,shematski i grafiĉki prikazati pojedine elemente

Naĉin vrednovanja: Pismeno i usmeno vrednovanje uĉenika i izvoĊenje

laboratorijskih vjeţbi

Nastavne teme: - Uloga RP u EES

- Sabirnice

- Izolatori

- Sabirnice

- Sklopke

- Rastavljaĉi

- Releji

- Uzemljenje

- Izvedbe RP

Literatura: H.Poţan Visokonaponska rasklopna postrojenja , ŠK , Zagreb

4.14. OBITELJSKI POSAO

Profesor: Mladenka Cvitković, prof. ekonomskih predmeta

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 1.i

Broj uĉenika: 10

Cilj: - Omogućiti bolje razumijevanje vaţnosti obitelji kao

ĉimbenika razvoja gospodarstva

- Primijeniti steĉene kompetencije za planiranje trošenja

raspoloţivog dohotka i pokretanje vlastitog posla u

budućnosti

Page 33: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

33

- Steći kompetencije iz podruĉja promišljanja ideje,

pokretanja i voĊenja malog/obiteljskog posla jer u

Republici Hrvatskoj najveći udio u gospodarstvu imaju upravo mali subjekti

- Omogućiti preispitivanje, pokretanje i osnivanje

vlastitog/malog posla koji moţe voditi samostalno

- Planirati, raspodijeliti i voditi financijski proraĉun vlastite obitelji

Oĉekivani ishodi: - Identificirati subjekte i znaĉajke malog obiteljskog posla.

- Otkriti prednosti i izazove malog obiteljskog posla

- Preispitati mogućnosti pokretanja malog obiteljskog posla

koji se moţe voditi od kuće

- Primijeniti specifiĉnosti malih organizacija u voĊenju vlastitog ili obiteljskog posla

- Izraĉunati primitke i izdatke na primjerima vlastitog

dţeparca i obiteljskog proraĉuna

Naĉin vrednovanja: - U skladu sa Pravilnikom o naĉinima, postupcima i

elementima vrednovanja uĉenika u osnovnoj i srednjoj

školi kroz elemente vrednovanja: usvojenost sadrţaja,

primjena sadrţaja, suradnja u nastavnom procesu.

- Ocjenjivanje izraĊenih školskih I domaćih uradaka -

seminara, plakata, mapa pouĉavanja ,prezentacije uĉenika Nastavne teme: - Subjekti i karakteristike malog/obiteljskog posla

- Prednosti i izazovi malog/obiteljskog posla

- Mali obiteljski posao koje se moţe voditi iz kuć

- Izdaci i primitci vlastitog dţeparca/izdaci i primitski

obiteljskog proraĉuna

Literatura: Tintor, Ţ., Ĉizmadija, I. 2019. Obiteljski posao, udţbenik u prvom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica. Školska knjiga. Zagreb.

4.15. Globalno poslovno okruženje

Profesor: Branka Kosović

Broj sati tjedno: 2 sata

Broj odjela: 1

Odjeli: 1.i

Broj učenika: 11

Page 34: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

34

Cilj: Cilj predmeta je usvojiti znanje o suvremenim globalizacijskim tijekovima, te razviti osobne stavove prema globalizacijskom procesu.

Zadaci: - Objasniti pojam, dimenzije i znaĉaj globalizacijskih procesa

Analizirati aktivnosti u globalnom okruţenju

-Opisati multikulturalno okruţenje Preispitati odnos Hrvatske i suvremenih globalizacijskih tijekova Prikazati ĉimbenike nacionalnog identiteta kao osnova nacionalne konkurentnosti

Način vrednovanja: Elementi: usvojenost sadrţaja, primjena sadrţaja, suradnja u nastavnom procesu

- Usvojenost sadrţaja – usmena provjera znanja, provjera

usvojenosti struĉne terminologije

pisana provjera – kontrolne zadaće

- Primjena sadrţaja –

Usmena provjera znanja – kroz praktiĉnu primjenu sadrţaja(nivo

analize i sinteze), provjera ili prezentacija domaćih uradaka,

individualna provjera pomoću radnih listova, praktiĉni dio

kontrolnih zadaća

- Suradnja u nastavnom procesu – praćenje domaćih uradaka, seminarski rad,rješavanje unutar manje grupe, urednost i preglednost pisanih radova, prezentacija grupnog rada – usmena, elektroniĉka, pred ploĉom, plakatima....

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, vjeţbe Nastavne teme: Pojam, dimenzije i vaţnost globalizacije

Rezultati globalizacijskih aktivnosti Multikulturalno okruţenje Hrvatska i globalizacija

Literatura: Ivana Levak, Sanja Pintarić, Globalno poslovno

okruţenje, Školska knjiga, 2014, Zagreb Stiglitz i: Globalizacija i dvojbe koje izaziva, Algoritam, Zagreb, 2004 Milanković A. Globalizacija, Pun liber, Osijek, Zagreb, Split 2001 Beck u:, Što je globalizacija, Vizura, Zagreb, 2011

4.16. Osnove turizma

Profesor: Nikica Jelavić

Broj sati tjedno: 2 sata

Broj odjela: 1

Odjeli: 2 i

Page 35: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

35

Broj učenika: 10

Cilj:

Razumjevanje općih postavki turizma kao važnog sektora u okviru nacionalnog gospodarstva Republike Hrvatske.Razvijati samostalnost,timski rad,odgovornost i osobnu kreativnost .

Zadaci: -razumijevanje općih postavki turizma kao vaţnog sektora u okviru nacionalnog gospodarstva Republike Hrvatske

-razumjeti osnovne pojmove i pristupe izuĈavanju turizma,

-razumjeti vrste i specifiĈne oblike turizma kao sustava unutar nacionalnog gospodarstva,

-razumjeti i pratiti suvremene trendove i poloţaj Republike Hrvatske u globalnim

turistiĉkim kretanjima,

Očekivani ishodi: Usvojiti sadržaj,primjeniti sadržaj i suradnja u nastavi

Način vrednovanja: Usmena i pismena provjera,izrada seminara,prezentacija te plakata

Nastavne teme: 1. Osnovni pojam u turizmu 2. Nastanak i razvoj turizma

3. Djelovanje i učinci turizma

4. Turističko tržište,oblici i vrste turizma

5. Osnovna obilježja turizma u Hrvatskoj

Literatura: Sanja Čorak,Vesna Mikačić,Željko Trezner,Ivan Kožić/Osnove turizma/Školska knjiga

4.17. Uvod u poslovno upravljanje

Profesor: Branka Kosović

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 2. i

Broj učenika: 9

Cilj: Cilj ovog predmeta je razumijevanje osnovnih pojmova i razvoj vještina upravljanja u kontekstu ostvarivanja postavljenih organizacijskih ciljeva kroz efikasno korištenje raspoloţivim resursima.

Page 36: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

36

Očekivani ishodi: opisati pojam i funkcije poslovnog upravljanja objasniti menadţerske vještine

povezati menadţerske funkcije i vještine: planiranje,

organiziranje, upravljanje ljudima, voĊenje i nadziranje

interpretirati primjenu menadţmenta u posebnim podruĉjima izvesti razredni projekt

Način vrednovanja: USVOJENOST SADRŢAJA

usvojenost nastavnih tema predviĊenih modulom usmenim i

pisanim provjerama, povezivanje steĉenih kompetencija s primjerima iz prakse, korelacija s ostalim obveznim i izbornim strukovnim modulima te usvajanje struĉne terminologije

PRIMJENA SADRŢAJA

povezivanje nastavnog sadrţaja s podatcima dobivenim

samostalnim istraţivanjem, kreativna samostalna primjena

steĉenih kompetencija iz modula u rješavanju vjeţbi, zadataka,

studija sluĉaja, izrada SURADNJA U NASTAVNOM PROCESU suradnja u usvajanju nastavnih sadrţaja, kontinuiranost i

samostalnost u pisanju domaćih uradaka, seminarskih radova, projektnih zadataka, odnos prema radu i odnos prema drugim polaznicima, motiviranost za uĉenje predmeta te razvijanje

stvaralaštva, kreativnosti i poduzetniĉke slobode jednostavnijih

poslovnih projekata iz podruĉja menadţmenta Nastavne teme: Uvod u poslovno upravljanje

Menadţerske funkcije

Posebna podruĉja primjene menadţmenta Literatura: Dorĉić–Kereković, V., Vinković Kukolić B. 2014. Uvod u

poslovno upravljanje. udţbenik u drugom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomistica/ekonomist. Školska knjiga. Zagreb.

4.18. Računovodstvo neprofitnih organizacija

Profesor:

Mladenka Cvitković

Broj sati tjedno: 2 sata

Broj odjela: 1 odjel

Odjeli: 3. i Ekonomist

Broj učenika:

10 učenika

Cilj: Cilj predmeta je primjeniti stečena znanja i vještine pri

izvršavanju poslova računovodstva neprofitnih organizacija

Page 37: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

37

Razumjeti financijski plan neprofitnih organizacija

Razviti samostalnost i odgovornost u obavljanju poslova.

Zadaci: usvajanje pripadajuće računovodstvene terminologije

uspoređivanje ciljeva i zadataka neprofitnih u odnosu na profitne organizacije

korištenje usvojenih sadržaja u provođenju poslovnih

promjena neprofitne organizacije Mladi oca Ante Gabrića, povezivanje teorije i prakse

razvijanje samostalnosti i odgovornosti u obavljanju poslova

računovodstva neprofitnih organizacija

Očekivani ishodi: navesti obilježja računovodstva neprofitnih organizacija

identificirati temeljne računovodstvene pojmove neprofitnih organizacija

prikazati financijski plan neprofitnih organizacija

provesti promjene neprofitnih organizacija

napraviti financijske izvještaje neprofitnih organizacija

Način vrednovanja: U skladu sa Pravilnikom o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

kroz elemente vrednovanja: usvojenost sadržaja, primjena

sadržaja, suradnja u nastavnom procesu.

ocjenjivanje izrađenih školskih I domaćih uradaka -

seminara, plakata, mapa poučavanja

prezentacije učenika

Nastavne teme: Uvod u računovodstvo neprofitnih organizacija

Osnovne računovodstvene kategorije neprofitnih organizacija

Financijski plan neprofitnih organizacija

Evidentiranje poslovnih promjena na računovodstvenim kategorijama

Financijsko izvješćivanje u računovodstvu neprofitnih organizacija

Literatura: Mira Dimitrić, Marija Horvatić Kapelac, Miran Novokmet:

Računovodstvo neprofitnih organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

4.19. Upravljanje prodajom

Profesor: Snježana Batinović

Broj sati tjedno: 2

Page 38: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

38

Broj odjela: 1

Odjeli: 3i

Broj učenika: 10

Cilj: Cilj predmeta je razumijevanje suvremene prodaje koja se razvija kao strategija uspostavljanja odnosa i razvijanje partnerstva kako

bi se zadovoljie potrebe potrošača/klijenata.

Zadaci: -korelirati odnose prodaje i marketinga -planirati, ostvarivati i kontrolirati zamišljene poslove marketing prodaje

-uokviriti značaj prodaje u društvenom okruženju

Očekivani ishodi: 1. Opisati značenje osobne prodaje u marketinškoj koncepciji poslovanja

2. Analizirati obilježja prodajne sile

3. Ilustrirati pomak od prodajnog prema dugoročnom odnosu s kupcima/korisnicima

4. Analizirati ciljeve i oblike unapređenja prodaje usmjerene kupcima/korisnicima

5. Povezati različite oblike unapređenja prodaje usmjerene posrednicima

6. Opisati suvremene kanale e-prodaje

Način vrednovanja: -pisana provjera znanja -usmena provjera znanja -seminarski rad/referat

-vježbe

Nastavne teme: 1. Osobna prodaja kao nastavak marketinškog shvaćanja 2. Prodajna sila 3. Razvijanje strategije uspostavljanja odnosa

4. Unapređenje prodaje usmjereno potrošačima

5. Unapređenje prodaje usmjerene posrednicima

6. Mogućnosti osobne prodaje u informacijsko doba

Literatura: Jurković Majić, O., Arambašić, S. 2013. Upravljanje prodajom. MATE. Zagreb

4.20. Analiza financijskih izvješća

Profesor: Mladenka Cvitković

Broj sati tjedno: 2

Page 39: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

39

Broj odjela: 1

Odjeli: IV i

Broj uĉenika: 8

Cilj: - Cilj predmeta je pruţiti osnovna znanja i vještine potrebne za analizu financijskih izvještaja

- Primijeniti postupke, vrste i pokazatelje financijske analize pri iskazivanju promjena ekonomskih kategorija

- Usporediti rezultat analize financijskih izvještaja i prilagoĊavati se zahtjevima poslovnog okruţja

Oĉekivani ishodi: - Razlikovati financijske izvještaje.

- Prikazati znaĉenje i postupke analize financijskih izvještaja.

- Provesti horizontalnu analizu financijskih izvještaja.

- Provesti vertikalnu analizu financijskih izvještaja. Izvesti analizu financijskih izvještaja pomoću pokazatelja

Naĉin vrednovanja: - U skladu sa Pravilnikom o naĉinima, postupcima i

elementima vrednovanja uĉenika u osnovnoj i srednjoj

školi kroz elemente vrednovanja: usvojenost sadrţaja,

primjena sadrţaja, suradnja u nastavnom procesu.

- Ocjenjivanje izraĊenih školskih I domaćih uradaka -

seminara, plakata, mapa pouĉavanja ,prezentacije uĉenika Nastavne teme: - Financijski izvještaji

- Uvod u analizu financijskih izvještaja

- Horizontalna analiza financijskih izvještaja

- Vertikalna analiza financijskih izvještaja

- Analiza financijskih izvještaja pomoću skupine pokazatelja

Literatura: Tintor, Ţ.: Analiza financijskih izvještaja, udţbenik u ĉetvrtom

razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica, Školska knjiga, Zagreb, 2014. Horvatić-Kapelac, M., Novokmet, M., Tintor, Ţ.: Analiza

financijskih izvještaja, radna biljeţnica u ĉetvrtom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

4.21. Marketing usluga

Profesor: Nikica Jelavić

Page 40: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

40

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 4. i

Broj učenika: 8

Cilj:

- Razumjeti pojam usluge i njezine uloge u društvu

izučavanjem ponašanja korisnika usluga

- Razumjeti marketing kao uslužne djelatnosti čiji udio u društvenom proizvodu suvremenih gospodarstava

neprekidno raste, te specifičnosti primjene i prilagodbi

marketinga usluga obilježjima pojedine uslužne djelatnosti (naglasak na bankarski sektor, sektor osiguranja, turizam, obrazovanje).

- Razumjeti ulogu usluge u modernom tržišnom gospodarstvu,

Zadaci: - Poticati interes učenika za usvajanjem sadržaja vezanih uz

specifičnosti primjene marketinškog instrumentarija u

djelatnostima uslužnog sektora

- Povezivanje teorije i prakse kroz seminarske radove i

stručne posjete

- Razvijati samostalnost, timski rad, odgovornost, osobnu kreativnost i prezentacijske aktivnosti

- Primjenjivati pripadajuću markentišku terminologiju

Očekivani ishodi: - opisati specifičnosti usluga i uslužnih djelatnosti

- objasniti specifičnosti elemenata marketinškog miksa u

uslužnim djelatnostima

- analizirati elemente ključne za oblikovanje marketinške

strategije uslužnog organizacija

- razumjeti primjenu marketinškog instrumentarija u

pojedinim djelatnostima uslužnog sektora

- razumjeti primjenu marketinškog instrumentarija u neprofitnim organizacijama

Način vrednovanja: - ocjenjivanje izrađenih školskih I domaćih uradaka -

seminara, plakata, mapa poučavanja

- prezentacije učenika

- U skladu sa Pravilnikom o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

školi kroz elemente vrednovanja: usvojenost sadržaja,

primjena sadržaja, suradnja u nastavnom procesu. Nastavne teme: - važnost usluga u tržišnom gospodarstvu

- ciljana tržišta

Page 41: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

41

- kvaliteta usluge

- specifičnosti elemenata marketinškog miksa kod

pružatelja usluga

- strategija usluga i značenje marke

- marketing usluga posebnih područja

- marketing usluga neprofitnih organizacija Literatura: Đurđana Ozretić Došen, Olivera Jurković Majić: Marketing

usluga, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

4.22. Javne financije

Profesor: BRANKA KOSOVIĆ

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: IV J – upravni referent

Broj uĉenika: 22

Cilj: Cilj predmeta je upoznavanje s temeljnim pojmovima javnih financija, kako bi lakše razumjeli financijsko poslovanje drţave

Oĉekivani ishodi: Pojam javnih financija Preispitati postojeća rješenja u podruĉju javnih prihoda i javne potrošnje Senzibilizirati uĉenike u smislu demokratskog utjecaja graĊana na izvore financiranja i njihovo trošenje

Naĉin vrednovanja: Elementi: usvojenost sadrţaja, primjena sadrţaja, suradnja u nastavnom procesu

- Usvojenost sadrţaja – usmena provjera razumijevanja

teorijskih sadrţaja , pisana provjera teorijskih sadrţaja

- Primjena sadrţaja – pisane provjere s rješavanjem

zadataka uz vrjednovanje toĉnosti i urednosti, usmena

provjera primjene sadrţaja rješavanjem zadataka

- Suradnja u nastavnom procesu – praćenje domaćih uradaka, seminarski rad, rješavanje unutar manje grupe, urednost i preglednost pisanih radova, prezentacija grupnog rada – usmena, elektroniĉka, pred ploĉom, plakatima....

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, vjeţbe Nastavne teme: Javne financije

Javni prihodi Vrste poreza Elementi oporezivanja Porezne stope

Page 42: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

42

Naĉela oporezivanja

Ciljevi i uĉinci oporezivanja Porezni sustav Sustav javnih prihoda u RH Sustav javnih rashoda u RH

Literatura: Barbara Jelĉić, Boţidar Jelĉić, JAVNE FINANCIJE,Birotehnika Zagreb 2000.god Internet stranice instituta za javne financije Pero Jurković, Javne financije, Masmedia, Zagreb 2002. Harvey S. Rosen, Javne financije, Institut za javne financije

Page 43: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

43

5.DODATNA, DOPUNSKA I FAKULTATIVNA NASTAVA

U ovoj školskoj godini odrţat će se dodatna nastava za maturante, dopunska nastava za

pojedine razrede te fakultativna za uĉenike koji to ţele. Dodatna nastava će se izvoditi iz

hrvatskog jezika, engleskog jezika i matematike. Dopunska će biti iz hrvatskog i engleskog

jezika te matematike, dok će se fakultativna izvoditi kroz hrvatski i engleski jezik, matematik

u u fotografiji, fiziku i sociologiju u turizmu.

-DODATNA NASTAVA-

Nastavni predmet iz dodatne

nastave

Profesor Broj uĉenika

Hrvatski jezik Nikolina Anković

Danijela Baćilo

Sanja Raguţ

Maturanti po odazivu

Engleski jezik Suzana Antonini

Petar Nikolić

Kristina Šuman

Maturanti po odazivu

Matematika Josip Cvitanović

Darija Jurković

Marija Veraja (Antonio Jurić)

Maturanti po odazivu

5.1. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Danijela Baćilo

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 4. i

Broj učenika: Po odazivu

Page 44: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

44

Cilj: Pripremiti učenike za uspješno polaganje državne mature iz Hrvatskoga jezika. Ponoviti, proširiti i i usustaviti nastavno

gradivo iz jezika i književnosti. Učenici će moći:

ponoviti i uvježbati jezične i književne sadržaje;

upoznati tipove zadataka na državnoj maturi,

primijeniti stečena znanja na različitim tipovima zadataka sa ili bez vezanog teksta;

uvježbati pisanje eseja

uvježbati pismeno i usmeno jezično izražavanje u

zadanom žanru;

razviti kritički odnos prema medijima i odgovorno ih koristiti uz poštovanje autorskih prava;

razviti samostalnost i odgovornost.

Zadatci:

Vježbe fonetike, morfologije, sintakse, leksikologije, stilistike, pravopisa, javnog nastupa,

jezičnog izražavanja: eseja, referata, seminarskog uratka, poslovnih dopisa, korištenja izvora i oblikovanja podataka.

Način realizacije: Predavanjima, radionicama rješavanja zadataka s ispravkom, pisanja eseja s ispravkom, terenskom nastavom.

Nastavne teme: Prema Programu Ministarstva i Katalogu za državnu maturu

NCVVO-a koji se objavljuje u listopadu: gradivo jezika, jezičnog

izražavanja i hrvatske i svjetske književnosti od 1. do 4. godine Literatura: Prema Programu Ministarstva

Čitanke iz svjetske književnosti 1, 2, 3

(NEVENKA KOŠUTIĆ BROZOVIĆ za 1 i 2, SREĆKO LISTEŠ ZA 3).

Priručnici za pripremu ispita državne mature autora:

DUBRAVKA BOUŠA, MARIJA GAZZARI, ŽARKO GAZZARI,

SNJEŽANA ZRINJAN, DAVOR PISKAČ, DRAGICA DUJMOVIĆ-

MARKUSI, SANDRA ROSETTI BAZDAN i dr. te mrežnim stranicama: http://matura.ihjj.hr/, http://matura.ihjj.hr/morfologija.html, http://sikavica.joler.eu/drzavna-matura, https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/provedeni-ispiti/, http://mojamatura.net/dosadanji-ispiti-hrv-a, http://mojamatura.net/web-preporuke/2054-moja-muionica i dr.

Page 45: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

45

5.2. Hrvatski jezik

Profesor: Nikolina Anković, prof.

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 4.j

Broj uĉenika: Po odazivu

Cilj: Pripremiti uĉenike za uspješno polaganje drţavne mature iz Hrvatskoga jezika. Ponoviti, proširiti i i usustaviti nastavno gradivo iz jezika i knjiţevnosti

Zadaci: Omogućiti uĉenicima da uz pomoć nastavnika dodatno ponove,

uvjeţbaju i dopune svoja znanja i vještine iz HJ i knjiţevnosti.

Upoznati uĉenike sa svim razinama ispita drţavne mature, te

omogućiti svim uĉenicima koji ţele nauĉiti više da poluĉe bolji

rezultat na drţavnoj maturi koji će im pomoći pri upisu na

ţeljeni fakultet.

Naĉin realizacije: Jedan sat tjedno tijekom cijele nastavne godine. Nakon ponavljanja gradiva i uvjeţbavanja zadataka svake ispitne

cjeline piše se i analizira test, a i razliĉiti tipovi eseja, a na kraju nastavne godine piše se simulacija cijele mature.

Nastavne teme: 1. Fonetske i fonološke jedinice hrvatskoga standardnog jezika (glasovi, slogovi, prozodija); glasovne promjene – 1 sat

2. Epika, lirika, drama – 2 sata 3. Diskurzivni knjiţevni rod – esej – 2 sata (predviĊeno

pisanje eseja za domaću zadaću) 4. Biblija – 1 sat 5. Ilijada i Odiseja – 1 sat 6. Eshil, Okovani Prometej – 1 sat 7. Sofoklo, Antigona – 1 sat 8. Plaut, Škrtac – 1 sat 9. Povijesni razvoj hrvatskoga jezika IX. – XV. st. – 1 sat 10. Predrenesansa (Dante, Petrarca, Boccaccio) – 2 sata 11. Shakespeare – Hamlet; soneti – 1 sat 12. Miguel de Cervantes, Don Quijote – 1 sat 13. M. Marulić, Judita – 1 sat

14. Hrvatska petrarkistiĉka lirika (Menĉetić, Dţ. Drţić, Lucić) – 1 sat

15. M. Drţić, Dundo Maroje – 1 sat

16. I. Gundulić (Suze sina razmetnoga, Dubravka), I. B.

Page 46: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

46

Vuĉić, Plandovanja – 1 sat

17. Vrste rijeĉi; hrvatska narjeĉja; morfostilistika - 2 sata 18. Povijesni razvoj hrvatskoga jezika – 17., 18., 19. st. – 1

sat 19. J. W. Goethe- Patnje mladoga Werthera- 1 sat 20. P. Preradović, pjesme – 1 sat

21. I. Maţuranić, Smrt Smail-age Čengića - 1 sat 22. A. Šenoa, Zlatarovo zlato – 1 sat 23. Honore de Balzac, Otac Goriot – 1 sat 24. Dostojevski, Zločin i kazna – 1 sat

25. Kovaĉić, U registraturi – 1 sat

26. Novak, Posljednji Stipančići – 1 sat

27. S. S. Kranjĉević, pjesme – 1 sat 28. Moderna – Baudelaire – 1 sata 29. H. Ibsen, Nora – 1 sat 30. Hrvatska moderna, J. Leskovar – 1 sat 31. Matoš, Vidrić (pjesme) – 1 sat

32. D. Šimunović, Duga – 1 sat

33. I. Kozarac, Đuka Begović – 1 sat 34. Nehajev, Bijeg – 1 sat 35. Sintaksa – 4 sata 36. M. Proust, Combray– 1 sat 37. F. Kafka, Preobrazba – 1 sat 38. A. Camus, Stranac – 1 sat 39. A. B. Šimić, pjesme – 1 sat

40. Krleţa, Povratak Filipa Latinovicza, Gospoda Glembajevi, pjesme – 3 sata

41. I. Andrić, Prokleta avlija – 1 sat 42. B. Brecht, Majka Hrabrost i njezina djeca – 1 sat 43. Leksikologija – 2 sata 44. Tin Ujević, pjesme – 1 sat

45. D. Cesarić, D. Tadijanović (pjesme) – 1 sat

46. R. Marinković, Kiklop – 1 sat

47. Jure Kaštelan, Vesna Parun, Ivan Slamnig, Josip Pupaĉić,

Slavko Mihalić (pjesme) – 2 sata

48. A. Šoljan- Kratki izlet; Sallinger- Lovac ţitu (proza u trapericama)- 1 sata

49. Ivo Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja – 1 sat

Literatura: Bouša – Gazzari –Gazzari, Hrvatski jezik na drţavnoj maturi, Školska knjiga Snjeţana Zrinjan, Hrvatski na drţavnoj maturi, ALFA, 2011.

Marija Gazzari, Ţeljko Gazzari, matura+, Školska knjiga, 2009.

Milivoj Solar, Teorija knjiţevnosti, Školska knjiga

Milivoj Solar, Knjţevni leksikon, Matica hrvatska

Babić – Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga

Teţak – Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga

Skupina autora, Rjeĉnik hrvatskoga jezika, Školska knjiga

Page 47: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

47

5.3. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Sanja Raguţ

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 1

Odjeli: 4D

Broj uĉenika: 16

Cilj: Razvijanje vještina i sposobnosti gramatiĉkog mišljenja,

gradiva knjiţevnosti, lektirnih djela

Zadaci: Pisanje eseja, rješavanje gradiva knjiţevnosti, vjeţbanje jeziĉnog gradiva, Rješavanje zadataka probne mature

Naĉin realizacije: Rad u skupinama i rješavanje zadataka s prošlih drţavnih matura

Nastavne teme: Gradivo 1,2,3 r. srednje škole, ĉitanka i udţbenik iz jezika

Literatura: Gramatika. Pravopis, Ĉitanka, Udţbenik, Katalog

5.4. ENGLESKI JEZIK

Profesor: Suzana Antonini

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 4 D

Broj uĉenika: Po odazivu

Page 48: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

48

Cilj: Pripremiti uĉenike za Drţavnu maturu

Zadaci: Zadatci višestrukog izbora, zadatci dopunjavanja, ĉitanja s

razumijevanjem, slušanja s razumijevanjem te pisanja kratkog

odgovora ili eseja

Naĉin realizacije: Kroz nastavni tjedan. Ponedjeljkom 7.sat jutarnje smjene, petkom

2. sat popodnevne smjene

Nastavne teme: Tehnologija, Ljudi, Školstvo, Posao, Obiteljski i društveni ţivot,

Hrana, Putovanja, Kultura, Zdravlje, Sport, Tehnologija, Priroda i

okoliš, Drţava i Društvo

Literatura: Longman Exam Accelerator-Pearson, Engleski jezik za drţavnu

maturu-Alfa, New Headway Upper-Intermediate-Oxford

5.5. ENGLESKI JEZIK

Profesor: Petar Nikolić

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 4j

Broj uĉenika: Po odazivu

Cilj: Omogućiti svim uĉenicima uspješno savladavanje nastavnih

sadrţaja koji nisu obuhvaćeni obaveznim programom, te

nadograditi steĉena znanja u redovitoj nastavi. Krajnji cilj

priprema je omogućiti što bolji plasman uĉenika na obje razine

Drţavne mature.

Zadaci: - Kontinuirano praćenje napretka uĉenika,

pojedinaĉno/grupno postignuće kroz vjeţbe i simuliranje

tijeka pojedinih dijelova Drţavne mature

Naĉin realizacije: Dodatna nastava će se odrţavati srijedom od 13,30 – 14,15

-Po potrebi moguća je izmjena pa će se odrţati blok sat dodatne

nastave srijedom za vrijeme pisanja eseja

Page 49: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

49

Nastavne teme: - Raznovrsni materijali za ĉitanje, slušanje i pisanje iz

udţbenika za pripremu Drţavne mature, materijali s

internetskih stranca

Literatura: - Oxford University Press, Oxford Teachers' Club

5.6. ENGLESKI JEZIK

Profesor: Kristina Šuman

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 4. i

Broj uĉenika: 16

Cilj: Pripremiti uĉenike za drţavnu

Zadaci: Zadatci višestrukog izbora, zadatci dopunjavanja, zadatci ĉitanja

s razumijevanjem, zadatci slušanja s razumijevanjem, pisanje

eseja ili emaila

Naĉin realizacije: Nastavni sat ĉetvrtkom od 12:45 do 13:25.

Nastavne teme: Obitelj i društveni ţivot, hrana, putovanja, sport, zdravlje,

tehnologija, ekologija, školstvo, kultura, drţava, društvo

Literatura: New Headway Upper-Intermediate – Oxford

Longman exam accelerator - pearson

Engleski jezik za maturu - element

5.7. MATEMATIKA

Profesor: Josip Cvitanović, Nikolina Bulum, Marija Veraja

Broj sati tjedno: 1-2

Page 50: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

50

Broj odjela: 3

Odjeli: 4.i, 4.d, 4.j

Broj uĉenika: Po odazivu

Cilj: - Pripremiti uĉenike za polaganje drţavne mature

- Dati uĉenicima uvid u moguće zadatke koji se pojavljuju

na maturi

Zadaci: - Osposobiti uĉenike za razumijevanje, povezivanje,

zakljuĉivanje, prepoznavanje i razlikovanje, samostalna

primjena znanja.

Naĉin realizacije: - Uĉenici će rješavati odgovarajuće zadatke kako bi što prije

i uspješnije savladati poteškoće u uĉenju matematike.

- Nastavnik vodi i usmjerava uĉenike, priprema zadatke i

dodatne materijale.

Nastavne teme: - Brojevi i algebra

- Funkcije

- Jednadţbe i nejednadţbe

- Geometrija, Analitiĉka geometrija

- Modeliranje

Literatura: - Karolina Brleković, Jelena Noskov: Matematika na

drţavnoj maturi, ŠK, Zagreb 2010.

- Vesna Skoĉir; Matematika za maturu; Element, Zagreb,

2010.

- Branimir Dakić, Neven Elezović; Matematika u 24 lekcije,

Element, Zagreb 2010.

- Snjeţana Šišić, Damir Šišić; Matematika; PROFIL, Zagreb,

2011.

Page 51: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

51

5.8. MATEMATIKA

Profesor: Antonio Jurić

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 4.i

Broj uĉenika Po odazivu

Ciljevi programa:

-razvijati kod uĉenika svijest o potrebi ovladavanja osnovnim

matematiĉkim znanjem

- upoznavanje s odnosima prostornih i brojevnih veliĉina,

razvijati svijest o njihovom meĊusobnom povezivanju i

pridruţivanju

-primjenjivati steĉeno matematiĉko znanje, planski pristupati

problemima i ekonomiĉno ih rješavati

- razvijati sposobnost funkcionalnog mišljenja, pravilnog

logiĉkog zakljuĉivanja, uopćavanja, procjenjivanja i prostornog

predoĉavanja

Namjena programa:

Pomoć u uĉenju i svladavanju nastavnih sadrţaja matematike

onim uĉenicima koji ne prate nastavni program s oĉekivanom

razinom uspjeha.

Naĉin realizacije

programa:

Individualizirani pristup, rad u paru, timski rad.

Okvirni troškovnik:

Kopiranje nastavnih listića

Naĉin praćenja i

vrednovanja:

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadrţaja

Page 52: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

52

-DOPUNSKA NASTAVA-

Nastavni predmet iz

dopunske nastave

Profesor Odjel

Hrvatski jezik Nikolina Anković

Biljana Cvitanović – Duvnjak

Marija Menalo

Sanja Raguţ

3.j

3.b, 3.f

1.c/e, 1.f, 1.g

1.i, 2.d

Engleski jezik Goranka Ivanković

Zorana Vekić

1.d, 2.d

1.b, 3.b, 3.d

Matematika Nikolina Bulum

Darija Jurković

Antonio Jurić (Marija

Veraja)

1.i

2.i

1.j, 2.d

5.9. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Nikolina Anković

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.j

Broj učenika: 22

Cilj: * vježbati s učenicima koji teže svladavaju gradivo, * ispravljanje nedovoljnih ocjena – prema potrebi,

*uvježbavanje jezičnih sadržaja

*pomoći učenicima razviti čitalačku pismenost, ukazati učenicima na

dobre i loše strane e-izvora i pomoći im u korištenju istih, razviti

kritičko čitanje medija

*uvježbati sudjelovanje poslovnoj komunikaciji

*uvježbati čitanje i razumijevanje teksta

*uvježbati usmeno i pisano izražavanje i javni nastup

Zadatci: *uvježbati rješavanje zadataka vezanih uz ponavljanje gradiva morfologije i povijesti jezika do pol. 19. st. i usvajanje gradiva sintakse

i povijesti jezika do poč. 20. st. te pravopisnih sadržaja,

*uvježbati oblikovanje poslovnih dopisa, molbe, žalbe, životopisa i ostalih obrazaca vezanih uz poslovnu svakodnevicu i struku,

*uvježbati izvođenje javnog govora, razviti vještine javnog nastupa i

Page 53: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

53

argumentacije,

*uvježbati rješavanje zadataka vezanih uz ponavljanje književnog gradiva 2. razreda od renesanse do romantizma i uz usvajanje novog gradiva od realizma do moderne,

*uvježbati rješavanje različitih tipova zadataka prema Katalogu za

državnu maturu,

*uvježbati pisanje različitih oblika eseja.

Način realizacije: Jedan sat tjedno

Nastavne teme: Prema programu Ministarstva znanosti i obrazovanja i dinamici

učeničkog rada

Literatura: Hrvatski pravopis. 2013. Priredio Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

E. Barić, i dr. 2005. Hrvatska gramatika. Zagreb. Marica Kurtak. Hrvatski jezik 3. 2012. Zagreb.

5.10. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Biljana Duvnjak – Cvitanović

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 2

Odjeli: 3.b, 3.f

Broj uĉenika: 30

Cilj: Osposobiti uĉenike da razumiju i prepoznaju jeziĉnu strukturu

i gradivo trećeg razreda

Zadaci: Prepoznati i svladati gradivo

Naĉin realizacije: Individualni rad, rad u parovima

Nastavne teme: Gradivo 3.razreda srednje škole

Literatura: Udţbenik za 3.razred srednje škole

Page 54: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

54

5.11. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Marija Menalo

Broj sati tjedno: 3

Broj odjela: 3

Odjeli: 1.c/e, 1.f, 1.g

Broj uĉenika: 53

Cilj: Osposobiti uĉenike da razumiju i prepoznaju jeziĉnu strukturu

Zadaci: Prepoznati i svladati osnovno gradivo

Naĉin realizacije: Individualni rad, rad u parovima

Nastavne teme: Gradivo 1.razreda srednje škole iz jeziĉnog udţbenika

Literatura: Nastavni listići i udţbenik za 1.razred srednje škole

5.12. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Sanja Raguž

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 2

Odjeli: 2.d, 1.i

Broj učenika: 40

Cilj: Učenici koji u postupcima redovite nastave ne postižu

zadovoljavajuće rezultate. Nadoknaditi gubitke u znanju i vještinama te tako osposobiti

učenike za uspješno učenje jezičnog gradiva.

Zadaci: Zadatci po etapama jezičnog gradiva.

Način realizacije:

Učenici koji teže usvajaju jezično gradivo.

Vježbanje jezičnog gradiva,individualno.

Često ponavljanje i vježbanje na radnim listićima ili školskoj

ploči.

Page 55: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

55

Nastavne teme: Veliko i malo slovo. Alternacije ije/ je/ e/ i Glasovne promjene

Vrste riječi Literatura: Gramatika, Pravopis,udžbenik iz jezika

5.13. ENGLESKI JEZIK

Profesor: Goranka Ivanković

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 2

Odjeli: 1.d i 2.d

Broj uĉenika: 39

Cilj: Cilj je pruţiti individualnu pomoć uĉenicima koji imaju

poteškoće u svladavanju redovnog programa iz engleskog jezika,

pouĉiti uĉenike kako primijeniti odgovarajuća gramatiĉka,

pravopisna i stilska pravila, kako poboljšati govorne vještine.

Vjeţbanje nauĉenog kroz primjenu tijekom nastave kao i

poticanje uĉenika na dodatni rad.

Zadaci: Aktivno primjenjivati usvojeno znanje

Naĉin realizacije: Program se realizira kroz dva sata nastave tjedno tijekom cijele

školske godine. Rad se odvija kao individualni,rad u paru,

uvjeţbavanje gramatiĉkih zadataka, uvjeţbavanje govornih i

slušnih vještina.

Nastavne teme: 1.d odjeljenje: Unit 1, 2, 3, 4,5

2.d odjeljenje: Unit 7, 8, 9, 10, 11, 12

Literatura: 1.d Insight Intermediate Student's book with E-book

2.d Headway Intermediate Student'S Book s radnim priruĉnicima

za uĉenike i dodatnim materijalima nastavnika

Page 56: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

56

5.14. ENGLESKI JEZIK

Profesor: Zorana Vekić

Broj sati tjedno: 3

Broj odjela: 3

Odjeli: 1.b, 2.d, 3.d

Broj učenika: 44

Cilj: Dopunska nastava iz engleskog jezika namijenjena je učenicima

slabijeg znanja engleskog jezika, koji žele popraviti svoje znanje

engleskog jezika i uvježbati vještine čitanja i slušanja s

razumijevanjem. Cilj dopunske nastave je pomoći učenicima slabijeg znanja i slabijih vještina da se adekvatnije pripreme za

svladavanje gradiva predviđenog nastavnim planom i programom

Zadaci: Aktivnost razumijevanja u fazama vježbanja i ponavljanja.

Grupni oblik nastave s tradicionalnim metodama omogućit će

učenicima preuzimanje odgovornosti te osigurati suradnju.

Način realizacije: Kroz grupni i individualni pristup vježbat će se zadatci s

proteklih sati, proširivati i utvrđivati znanje gramatičkih struktura koji su neophodni za razredni nivo i zastupljeni u

redovitom programu, te će se proširivati vokabular kroz rad na

različitim tekstovima. Nastavne teme: Teme koje se obrađuju vezane su uz školu, sport, ekologiju,

odnose u društvu i obitelji, medije, zabavu, tehnologiju.

Literatura: Osnovni udžbenici i dodatni priručnici koji će se koristiti su: Oxford Exam Excellence, Longman Matura Practice Tests, Longman Exam Activator, Longman Exam Accelerator, Školska knjiga Master Your Exams, Školska knjiga Engleski jezik na

državnoj maturi. New Headway intermediate book Liz and John Soars Fourth edition Oxford.

5.15. Dopunska nastava iz matematike - 1. i 2. razredi

Profesor: Nikolina Bulum, Marija Veraja, Darija Jurković

Page 57: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

57

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 4

Odjeli: 1.i, 1.j, 2.d, 2.i,

Broj uĉenika: Po odazivu

Cilj: - Olakšati uĉenicima praćenje redovite nastave

- Vjeţbanje i ponavljanje gradiva

Zadaci: - Osposobiti uĉenike za razumijevanje, povezivanje,

zakljuĉivanje, prepoznavanje i razlikovanje, samostalna

primjena znanja.

Naĉin realizacije: - Uĉenici će rješavati odgovarajuće zadatke kako bi što prije

i uspješnije savladati poteškoće u uĉenju matematike.

- Nastavnik vodi i usmjerava uĉenike, priprema zadatke i

dodatne materijale.

Nastavne teme: - Aktualno gradivo na nastavi

Literatura: - Odabrani udţbenici za nastavu

5.16. MATEMATIKA

Profesor: Antonio Jurić

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 1.j

Broj uĉenika: 8

Ciljevi programa:

-razvijati kod uĉenika svijest o potrebi ovladavanja osnovnim

matematiĉkim znanjem

- upoznavanje s odnosima prostornih i brojevnih veliĉina,

Page 58: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

58

razvijati svijest o njihovom meĊusobnom povezivanju i

pridruţivanju

-primjenjivati steĉeno matematiĉko znanje, planski pristupati

problemima i ekonomiĉno ih rješavati

- razvijati sposobnost funkcionalnog mišljenja, pravilnog

logiĉkog zakljuĉivanja, uopćavanja, procjenjivanja i prostornog

predoĉavanja

Namjena programa:

Pomoć u uĉenju i svladavanju nastavnih sadrţaja matematike

onim uĉenicima koji ne prate nastavni program s oĉekivanom

razinom uspjeha.

Naĉin realizacije

programa:

Individualizirani pristup, rad u paru, timski rad.

Okvirni troškovnik:

Kopiranje nastavnih listića

Naĉin praćenja i

vrednovanja:

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadrţaja.

Nastavne teme: Definirane su okvirnim planom i programom za redovnu nastavu:

1.Realni brojevi i njihova svojstva

2.Potencije s cjelobrojnim eksponentom

3.Algebarski izrazi

4.Linearne jednadţbe

5.Linearne nejednadţbe

6.Linearna funkcija

7.Sukladnost i sliĉnost

8.Trigonometrija pravokutnog trokuta

9.Podaci

Literatura: Z. Šikić, R. Kalazić, S. Lukaĉ, K. Penzer-MATEMATIKA, udţbenik

za prvi razred gimnazije i srednje škole

Page 59: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

59

5.18. MATEMATIKA

Profesor: Antonio Jurić

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 2.d

Broj uĉenika: 19

Ciljevi programa:

-razvijati kod uĉenika svijest o potrebi ovladavanja osnovnim

matematiĉkim znanjem

- upoznavanje s odnosima prostornih i brojevnih veliĉina,

razvijati svijest o njihovom meĊusobnom povezivanju i

pridruţivanju

-primjenjivati steĉeno matematiĉko znanje, planski pristupati

problemima i ekonomiĉno ih rješavati

- razvijati sposobnost funkcionalnog mišljenja, pravilnog

logiĉkog zakljuĉivanja, uopćavanja, procjenjivanja i prostornog

predoĉavanja

Namjena programa:

Pomoć u uĉenju i svladavanju nastavnih sadrţaja matematike

onim uĉenicima koji ne prate nastavni program s oĉekivanom

razinom uspjeha.

Naĉin realizacije

programa:

Individualizirani pristup, rad u paru, timski rad.

Okvirni troškovnik:

Kopiranje nastavnih listića

Naĉin praćenja i

vrednovanja:

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadrţaja.

Nastavne teme: Definirane su okvirnim planom i programom za redovnu

nastavu:

1.Kompleksni brojevi

2.Kvadratna jednadţba

3.Kvadratna funkcija i njezin graf

Page 60: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

60

4.Trigonometrija pravokutnog trokuta

5.Eksponencijalne i logaritamske funkcije

6.Geometrija prostora

7.Poliedri i rotacijska tijela

Literatura: Z. Šikić, K. Penzar, S.Šišić, D. Šišić-MATEMATIKA 2, udţbenici i

zbirke zadataka za drugi razred gimnazije i tehniĉke škole

-FAKULTATIVNA NASTAVA-

Naziv Profesor Odjeli

Hrvatski jezik Suzana Niţić 3.d

Engleski jezik Zorana Vekić 1.d

Matematika u fotografiji Josip Cvitanović 2.k, 3.i, 4.j

Fizika Tatjana Azinović 3.d

Sociologija Ţeljka Dodig 3.j, 4.j

5.19. HRVATSKI JEZIK

Profesor: Suzana Niţić

Broj sati tjedno: 3

Broj odjela: 1

Odjeli: 3. D

Broj uĉenika: 14

Cilj: 1. Osvijestiti vlastiti odnos prema medijima i medijskim

tekstovima.

Page 61: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

61

2. Upoznati jezik i sintaksu medija kao i kritiĉku recepciju

medijskih tekstova.

3. Razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na

njihov estetski, tehnološki i organizacijsko-produkcijski aspekt.

4. Upoznavanje s osnovnim pojmovima medijske kulture, s

razvojem i vrstama medija i medijskom recepcijom.

5. Usvajanje temeljnih spoznaja o nastanku i naravi medija,

stjecanje uvida u vrednovanje medijskih proizvoda

6. izgraĊivanje vlastitog stava i kritiĉkog mišljenja.

Zadaci: Uĉenik će moći:

- konstruirati medijski tekst upotrebljavajući medijski jezik na

adekvatan naĉin;

- znati oblikovati medijski tekst obzirom na tip publike;

- znati koristiti medije u zagovaranju odreĊenih demokratskih

vrijednosti ili ideja (graĊanske inicijative);

Naĉin realizacije: Uz korištenje prezentacija i izlaganja, naglasak će biti na

interaktivnim (participativnim) i iskustvenim metodama

primjenjivim u obrazovnom sustavu: > Rasprave > Analiza

medijskih sadrţaja > Interaktivne vjeţbe kreiranja alternativnih

sadrţaja > Korištenje filmova i multimedije.

Nastavnica je medijator u procesu analize medijskih tekstova i

usmjerava uĉenike/uĉenice da razlikuju, definiraju, usporeĊuju,

analiziraju (rašĉlanjuju), otkrivaju i rezimiraju, te da steĉena

znanja koriste u procesu kreativne proizvodnje vlastitih

medijskih tekstova.

Naĉin vrednovanja: Procjenjivanje će biti usmjereno na procjenjivanje (i ocjenjivanje)

uĉeniĉkih uradaka koji ili sadrţe analizu ili kao rezultat imaju

medijsku poruku koju su sami, odnosno u skupini, kreirali.

Nastavne teme: Osnovni pojmovnik

Razvoj medija

Jezik medija

Novi mediji

Fotografija u svijetu vizualnih komunikacija, marketingu, znanosti i umjetnosti

Osnovni elementi fotografije

Page 62: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

62

Geometrijski elementi u slikovnoj kompoziciji

Zlatni rez i druga pravila pri snimanju raznih sadrţaja

Podruĉja u fotografiji

Fotografsko oblikovanje za marketinške potrebe

Mala povijest kinematografije

Snimateljska sintaksa

Snimateljska gramatika

Snimateljska stenografija

Ekspozicija

Kratki film na zadanu temu

Literatura: 1. Castells, M. Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura. Zagreb: Golden marketing, 2000-2003. Sv. 1 : Uspon umreţenog društva. 2000. Sv. 2 : Moć identiteta. 2002. Sv. 3 :

Kraj tisućljeća. 2003.

2. Inglis, F. Teorija medija. Zagreb: Barbat i AGM, 1997.

3. Levinson, P. Digitalni McLuhan: vodiĉ za novo doba. Zagreb: Izvori, 2001.

4. McLuhan, M. The Gutenberg galaxy: the making of typographic man. [Reprinted]. Toronto: University of Toronto Press , 2000.

5. McLuhan, M.; Fiore, Q. The medium is the massage: an inventory of effects. Corte Madera : Ginko Press, 2001. Medijska komunikacija, individualna i masovna komunikacija, istodobnost

6. Novo vrijeme, novi mediji: medijska pismenost mladih u

21. st. (priruĉnik), Cesi online izdanje

7. 7 Odgoj za medije: od koncepta do školske prakse. Medijska pismenost i civilno društvo. Erjavec, Karmen. 2005.

8. Teţak, Stjepko, 2002, Metodika nastave filma, Zagreb: Školska

knjiga.

9. Vrabec, Miroslav, 1967, Film i odgoj – osnove teorije filmskog odgoja,

Zagreb: Školska knjiga.

10. https://sites.google.com/site/medijskapismenostmladih/

Page 63: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

63

5.20. ENGLESKI JEZIK

Profesor: Zorana Vekić

Broj sati tjedno: 1*35

Broj odjela: 1

Odjeli: 1.D

Broj uĉenika: 20

Cilj: Cilj fakultativne nastave je pripremiti zainteresirane uĉenike

prvih razreda za natjecanje iz engleskog jezika te svim uĉenicima

pruţiti priliku da prošire znanje ukljuĉenošću u meĊunarodne

projekte engleskog jezika u podruĉjima kojima se u redovnoj

nastavi nema vremena posvetiti paţnju.

Zadaci: Suradniĉka obrada,rješavanje problema, komunikacija u

zadatcima u kojima se raspravlja, producira i istraţuje.

Naĉin realizacije: Priprema uĉenika za natjecanje odvijat će se kroz vjeţbe na

konkretnim zadacima s prijašnjih natjecanja te vjeţbe

gramatiĉkih struktura i ĉitanja s razumijevanjem. Vjeţbe ĉitanja i

slušanja s razumijevanjem za unapreĊivanje relevantnih vještina

kod uĉenika provodit će se na uĉenicima nepoznatim tekstovima

iz odobrenih udţbenika i radnih biljeţnica za gimnazijski

program te dodatne materijele iz ĉasopisa ili interneta.

Naĉin vrednovanja: Razgovor,Rezultati natjecanja i izvješće Nastavniĉkom vijeću.

Nastavne teme: Teme koje se obraĊuju vezane su uz školu, sport, ekologiju,

odnose u društvu i obitelji, medije, zabavu, tehnologiju.

Literatura: Osnovni udţbenici i dodatni priruĉnici koji će se koristiti su:

Oxford Exam Excellence, Longman Matura Practice Tests,

Longman Exam Activator, Longman Exam Accelerator, Školska

knjiga Master Your Exams, Školska knjiga Engleski jezik na

drţavnoj maturi. New Headway intermediate book Liz and John

Soars Fourth edition Oxford.

Page 64: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

64

5.21 MATEMATIKA U FOTOGRAFIJJI

Profesor: Josip Cvitanović

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 3

Odjeli: 2.k, 3.i, 4.j

Broj uĉenika: 10

Cilj: Primjena znanja iz matematike steĉenih u redovnoj nastavi u

fotografiji.

Zadaci: Upoznati uĉenike s osnovama u rukovanju fotoaparatom i

njegovom opremom te im predoĉiti povezanost matematike i

svijeta fotografije. Steĉeno znanje iskoristiti u praksi.

Naĉin realizacije: Teorijski dio nastave u uĉionici s pametnom ploĉom, monitorom,

DSLR fotoaparatom. Praktiĉni dio u uĉionici i izvan škole.

Naĉin vrednovanja: Vrednovanje samostalnih uĉeniĉkih fotografija sa zadanim

temama i tehnikama fotografiranja.

Nastavne teme: - Vrste fotoaparata i veliĉina senzora

- Objektivi

- Ţarišna duljina

- Ekspozicijski trokut

- Brzina zatvaraĉa – Vrijeme i pokret

- Otvor blende – Dubinska oštrina

- ISO osjetljivost

- Raĉunanje dugih ekspozicija

- Balans bijele

- Kompozicija

- Zlatni rez

Page 65: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

65

- Pravilo trećina (Rule of the thirds)

- Obrada fotografije

- Vrste fotografije

Literatura: Digitalna fotografija, Scott Kelby

5.22. FIZIKA

Profesor: Tatjana Azinović

Broj sati tjedno: 1

Broj odjela: 1

Odjeli: 3.D

Broj uĉenika: 16

Cilj: Stjecanje vještina i sposobnosti potrebnih u svakodnevnom ţivotu,

ali i znanja potrebnih za razumijevanje prirodnih pojava,

korištenje modernih tehnologija te uporaba znanstvenih metoda.

Zadaci:

Razvijanje uĉeniĉke samostalnosti i kreativnosti.

Stavljanje uĉenika u središte nastavnog procesa

primjenom novih metoda uĉenja i pouĉavanja uvoĊenjem

projetne i istraţivaĉke nastave.

Integriranje nastavnih sadrţaja sa stvarnim ţivotom.

PobuĊivanje znatiţelje i motivacije za daljnji nastavak

obrazovanja na srodnim fakultetima.

Poticanje interesa za fiziku i stjecanje temeljnih znanja

potrebnih za razumijevanje fiziĉkih fenomena,

koncepata, zakona teorija.

Razvoj znanstveno-istraţivaĉkog pristupa, zakljuĉivanja i

eksperimentalnih vještina kroz formuliranje istraţivaĉkih

Page 66: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

66

pitanja i hipoteza, provoĊenje kontrole varijabla,

sistematiziranje i analiziranje podataka.

Razvoj vještina modeliranja fiziĉkih problema

korištenjem matematiĉkih i raĉunalnih alata te vještina

rješavanja problema i vrednovanja rezultata.

Naĉin realizacije: Nastava se realizira u uĉionici i kroz terensku nastavu

Naĉin vrednovanja: Vrednovanje se temelji na elementima ocjenjivanja prema

izvedbenom planu rada (usvojenost sadrţaja, primjena sadrţaja,

suradnja u nastavnom procesu).

Nastavne teme: Fizika u sportu

Osmisli pokus

Terenska nastava

Fizika prirodnih pojava

Fešta o’ fizike

Literatura: Internet i udţbenici iz fizike za ĉetverogodišnji program.

5.23. SOCIOLOGIJA

Profesor: Ţeljka Dodig

Broj sati tjedno: 2

Broj odjela: 2

Odjeli: 3J, 4J

Broj uĉenika: 17

Cilj: 1. stjecanje znanja o razvoju turizma u svijetu i razumijevanje sloţenih odnosa izmeĊu ljudi i okoliša,

razvijanje kritiĉkoga mišljenja te osobne i društvene odgovornosti prema ljudskog djelovanju u kontekstu razvoja turizma

2. stjecanje spoznaja o razvoju turizma u širem zaviĉaju kroz

Page 67: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

67

terensko istraţivanje

3. promišljanje i stjecanje spoznaja o uzrocima i posljedicama ljudskoga utjecaja na prirodu koje pridonose razvoju svih oblika mišljenja, osobito kreativnoga razmišljanja i rješavanja problema.

4. razvijanje motivacije za djelovanje na dobrobit okoliša i svih ljudi.

5. aktivno djelovanje u školi i zajednici s ciljem prepoznavanja potreba, osmišljavanja primjerenih i inovativnih rješenja i konkretnoga doprinosa zajednici.

6. poticanje razmišljanja orijentiranoga prema budućnosti i

razvijanje osobne odgovornosti prema budućim generacijama, što je preduvjet za stvaranje društva

temeljenoga na odrţivome razvoju.

7. Uĉenike je potrebno usmjeriti na uoĉavanje i kritiĉko

prosuĊivanje stanja u okolišu i društvu. Uĉi se na

primjerima odrţivoga razvoja u vlastitoj zajednici, ali i u

drugim dijelovima zemlje i svijeta. Škole se posebno potiĉe

da u svoj rad ugrade naĉela odrţivosti kako bi uĉenik u

najbliţem okruţju mogao spoznati vaţnost oĉuvanja

okoliša i osvijestiti vaţnost pravednoga pristupa kvaliteti

ţivota svih ĉlanova društva te kako bi mogao djelovati u

skladu s tim spoznajama. Izvanuĉioniĉka nastava

omogućuje neposredno upoznavanje s primjerima dobre prakse u lokalnoj zajednici i društvu- suradnju s muzejima, parkovima prirode, nacionalnim parkovima i sliĉnim edukacijskim institucijama, obilazak gospodarskih

subjekata, institucija i organizacija ĉije je poslovanje i

djelovanje u skladu s naĉelima odrţivosti. Takav naĉin

uĉenja omogućuje im uoĉavanje utjecaja lokalne politike i

gospodarstva na razvoj zajednice usmjeren na odrţivost

na lokalnoj i na drţavnoj razini

Zadaci:

- Razvijanje svijesti o konceptu odrţivog razvoja kroz razvoj

turistiĉke destinacije

- Upoznavanje turistiĉkih kretanja u lokalnoj zajednici i

upoznavanja sa razliĉitim konceptima razvoja turistiĉke destinacije

- Razumijevanje meĊusobne povezanosti razvoja turizma i ostalih grana gospodarstva

- Upoznavanje sa osnovnim konceptima ekološke poljoprivrede kao znaĉajnog turistiĉkog potencijala doline

Page 68: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

68

Neretve

- Istraţivanje na temu odrţivog razvoja u dolini Neretve

- Razvijanje svijesti o ekološkom otisku i mogućnostima

koje moţemo koristiti za smanjenje ĉovjekova utjecaja na okoliš

Naĉin realizacije:

- kroz nastavni plan i program

- terenska nastava

- terensko istraţivanje

Naĉin vrednovanja:

Usmeni i pisani rad

Radionice na zadane teme

Prezentacije na zadane teme

Ukrašavanje prostora škole – obiljeţavanje datuma vezanih za

odreĊene teme

Eseji na zadanu temu

Slobodne teme uĉenika prema vlastitim afinitetima- izrada eseja,

prezentacija, plakata, knjiţica, slikovnih prikaza i ostalo

Nastavne teme: 1. Razvoj turizma Srednje Dalmacije

2. Odrţivi razvoj

3. 72 sata bez kompromisa

4. Razvoj turistiĉke destinacije – suradnja sa TZ Metković

5. Terensko istraţivanje o pozicioniranju Metkovića kao

turistiĉke destinacije

6. Autentiĉnost i uloga naslijeĊa(heritage tourism)

7. Marketing u turizmu

8. Ekologija i turizam

9. Ekološki otisak

10. HAOP – istraţivanje

11. Terenska nastava – PP Biokovo

12. Razvoj ruralnog turizma i njegov utjecaj na lokalno stanovništvo

Page 69: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

69

13. Plava i Zelena Hrvatska

14. Digitalna knjiga – sociologija turizma

15. Prirodna i kulturna baština doline Neretve – evaluacija

Literatura:

1. Fanuko, Sociologija ( udţbenik za srednje škole)

2. Jokić B. : „Turizam u sociokulturološkoj perspektivi―

3. Vukonić B.: „Povijest hrvatskog turizma―, Prometej, Zagreb, 2005.

4. Kuvaĉić I. : „ Uvod u Sociologiju―, Golden marketing-

Tehniĉka knjiga, Zagreb ,2004

5. Slobodno vrijeme, putovanje i turizam : sociološki pristup / Fulvio Šuran

6. Nastanak i razvoj sociologije turizma / Mirko Štifanić (

ĉasopis društvena istraţivanja)

Internet izvori:

1. http://geographyfieldwork.com/TourismGrowthCauses.htm, (20.02.2015.)

2.http://www.dzs.hr/

3.http://www.hsd.hr

4. putovnica.net

5. metkovic.hr

6. punkufer.hr

7. croatiafulloflife.hr

8. htz.hr

Page 70: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

70

6.PROJEKTI

6.1. ĈITANJEM DO ZVIJEZDA

Tema - SF literatura za mlade

Razredi: Prvi, drugi, treći i ĉetvrti razredi

Voditelji aktivnosti: Voditelji: Ivana Ujdur, dipl. knjiţniĉar,

profesorice hrvatskog jezika:Anković,

Nikolina; Antolović, Mirjana, Baćilo

Danijela; Duvnjak, Biljana; Menalo Marija;

Niţić, Suzana; Raguţ, Sanja; Sršen, Petra i

ostali profesori suradnici

Poticanje uĉenika na ĉitanje, praćenje

ĉitanja i razumijevanja, priprema uĉenika

za Natjecanje

sudjelovanjem uĉenika u kvizu i izradi

digitalnog uratka, suradnja uĉenika,

profesora i knjiţniĉara te ostalih suradnika.

Cilj:

predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija uĉenika/ca i njihovih

mentora/ica na podruĉju ĉitanja

motivirati i potaknuti uĉenike na

ĉitanje s razumijevanjem, istraţivanje, otkrivanje i kreativno stvaranje

potaknuti timski rad i individualni napor

pouĉavati uĉenike/ce informacijskim

tehnikama, vještinama i znanjima

Page 71: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

71

raditi na unaprjeĊenju ţivotnih

vještina i sposobnosti uĉenika/ca

poticati uĉenike/ce na organizirano

i smisleno provoĊenje slobodnog vremena

Zadaci: Ĉitanje zadanih djela s pripremanjem

razliĉitim vrstama vjeţbi i provjera za

oblikovanje digitalnog multimedijskog

sadrţaja u suradnji s profesorom

mentorom i knjiţniĉarem i sudjelovanje

u kvizu.

Namjena: Potiĉe se ĉitanje s kritiĉkim osvrtom,

razumijevanje i poznavanje proĉitanog

djela, istraţivanje, otkrivanje i kreativno

stvaranje, razvoj individualnog procesa

uĉenja, razvoj suradniĉkog i

natjecateljskog duha, razvijanje

informacijskih tehnika, vještina i

znanja; unaprjeĊenje ţivotnih vještina i

sposobnosti djece i mladih; razvoj

kreativnosti djece i mladih;

potiĉe se mlade na organizirano i

smisleno provoĊenje slobodnog

vremena; stvaralaštvo djece i mladih.

Oĉekivani ishodi/postignuća: Uĉenik će moći razviti kulturne potrebe

i navike, ljubav prema ĉitanju, vještinu

ĉitanja s razumijevanjem, kritiĉko

mišljenje, vještinu biljeţenja,

saţimanja, aktualizacije, problemske

analize, odgovornog korištenja izvora,

uporabu IKT tehnologije.

Sudionici

Uĉenici prvih, drugih, trećih i ĉetvrtih

razreda, knjiţniĉari, profesori mentori i

ostali suradnici.

Naĉin Naĉini uĉenja (što rade Uĉenik aktivno ĉita s biljeţenjem, oblikuje

umne mape, suraĊuje s drugim uĉenicima

Page 72: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

72

realizacije uĉenici): sudionicima, knjiţniĉarem i profesorom

mentorom, priprema, rješava razliĉite vrste

pripremnih provjera, sudjeluje u vjeţbama

i oblikuje digitalni uradak.

Metode pouĉavanja (što

rade nastavnici)

Nastavnici u suradnji s knjiţniĉarkom i uz

pismene roditeljske suglasnosti pripremaju

uĉenike razgovorima o proĉitanom djelu,

pomaţu im u oblikovanjem plakata, umnih

mapa, pripremaju provjere ĉitanja i

razumijevanja, analiziraju uraĊeno,

oblikuju prijedloge za poboljšanje, vode

uĉenike na natjecanjima, prate rezultate

oblikujući izvješća i dostavljajući rezultate.

Trajanje izvedbe: U etapama:

školska razina

studeni 29. 11. predaja multimedijskog uratka

prosinac 6.12. kviz

regionalna razina

veljaĉa 28.2. predaja multimedijskog uratka

oţujak 6. 3. kviz

nacionalna razina

svibanj 8.5. predaja multimedijskog uratka

svibanj 13. 5. kviz

Potrebni resursi : Knjige s popisa u dovoljnom broju

primjeraka

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Povjerenstva za nadzor , obrasci, ispiti,

izvješća

Troškovnik: Škola, Grad i roditelji uĉenika

Vrednovanje: *Objava rezultata, priznanja

sudionicima, nagrade najuspješnijim

uĉenicima

*samovrednovanje i vrednovanje

Page 73: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

73

znanja, vještina i sposobnosti

* uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik,

u dijelu za bilješke o radu i

napredovanja

6.2. KNJIŽEVNI VREMEPLOV

Razredi: prvi k modni tehniĉar

Voditelji aktivnosti: Danijela Baćilo i profesori suradnici

Cilj: obrada sadrţaja iz knjiţevne povijesti;

cilj je prvoga dijela zadatka uĉenje i

pouĉavanje, a drugoga kreativno stvaranje i

izraţavanje.

Zadaci:

• Istraţiti, prouĉiti, predstaviti temu

(vizualno, usmeno), pouĉiti druge:

usmeno izlaganje o temi, vizualno

predstavljanje teme (plakat), izrada

podsjetnika za druge uĉenike, stvaranje

5 zadataka razliĉitoga tipa za sat sinteze

i ponavljanja gradiva (predati

nastavniku), mapa projekta (predati

nastavniku).

• Stvaralaĉki timski zadatak: predstaviti

temu dramski, odnosno scenski. Vrijeme

za predstavljanje jest 3 – 5 minuta po

timu (oko 30 minuta za 6 timova).

• Nadzadatak: stvaralaĉki zadatak u

koordinaciji timova – timovi formiraju

ţivu kronološku crtu. Svaki tim za svoje

razdoblje oţivotvoruje (scenski izraz) tri

obiljeţja koja smatra kljuĉnima za temu

• Popis zadataka:

Page 74: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

74

• Temeljna civilizacijska djela,

• Biblija

• Antika

• Srednji vijek u europskoj knjiţevnosti

• Srednji vijek u hrvatskoj knjiţevnosti

• Humanizam i (pred)renesansa

Namjena: Razvoj samostalnosti i odgovornosti,

suradniĉko uĉenje, kritiĉka uporaba medija,

korištenje izvora uz poštivanje autorskih

prava, obrada nastavnog gradiva,

Oĉekivani ishodi/postignuća: – istraţuje razliĉite izvore informacija i

primjenjuje ih pri oblikovanju

teksta: prikuplja, razvrstava i povezuje

informacije i ideje u skladu s temom

i svrhom pisanja

– sluţi se informacijama poštujući prava

intelektualnoga vlasništva

– opisuje temeljne knjiţevnoteorijske pojmove

i polazišta bitna za razumijevanje knjiţevnosti

kao umjetnosti te oblike i naĉine knjiţevnog

izraţavanja

– opisuje i razlikuje knjiţevne ţanrove i vrste

te njihova osnovna obiljeţja na oglednim

primjerima

– opisuje osobitosti hrvatske usmenoknjiţevne

baštine

– analizira knjiţevni tekst na sadrţajnoj i

izraznoj razini primjenjujući

knjiţevnoteorijske pojmove vezane uz prozne

vrste, poetske vrste i dramske vrste

– razlikuje razliĉite kulturne obrasce na

odabranim tekstovima i njihov utjecaj na

oblikovanje vlastitoga kulturnog identiteta

– Uĉenik izraţava svoj literarni doţivljaj i

Page 75: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

75

objašnjava stav o knjiţevnom tekstu.

– Uĉenik se stvaralaĉki izraţava prema

vlastitome interesu potaknut tekstom

osr:

-Suradniĉki uĉi i radi u timu

- Razvija nacionalni i kulturni identitet

zajedništvom i pripadnošću skupini.

uku.

-Uĉenik u timu samostalno odreĊuje ciljeve

uĉenja, odabire pristup uĉenju te planira

uĉenje.

-Uĉenik samovrednuje proces uĉenja i svoje

rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te

na temelju toga planira buduće uĉenje.

ikt

Uĉenik se koristi društvenim mreţama i

mreţnim programima uz upravljanje

razliĉitim postavkama funkcionalnosti

Sudionici Pet skupina (timova)

Naĉin

realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

•Istraţuju zadanu temu, usmeno je i likovno

predstavljaju, izrada zadataka, podsjetnika,

mape projekta, scenski izraz

Metode pouĉavanja (što rade

nastavnici)

Nastavnik daje zadatke i upute, provjerava

rad na projektu, usmjerava, vrednuje i

nadzire vršnjaĉko vrednovanje

Trajanje izvedbe: Ovisno o tipu zadatka; trominutna i

petominutna izlaganje

Potrebni resursi : Knjiţniĉni fond, mreţne stranice, zadatci,

obrasci i u digitalnome repozitoriju

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

• sumativno, prema elementima i

kriterijima vrednovanja timskoga rada

(uĉenici i nastavnik jednako sudjeluju u

ocjenjivanju).

Page 76: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

76

• formativno (vršnjaĉko vrednovanje

uĉenika, usmeni komentari i dojam).

• formativno (nastavnik daje povratnu

informaciju i komentira stvaralaštvo,

poticajno, ali konstruktivno).

Troškovnik: Škola osigurava ispis potrebnih materijala i

kupnju papira za plakate te njihovu pripremu

(okvir i sl.)

6.3. NAŠI JUNACI

Razredi: prvi k modni tehniĉar

Voditelji aktivnosti: Danijela Baćilo i profesori suradnici

Cilj: obrada sadrţaja iz knjiţevne povijesti;

cilj je prvoga dijela zadatka uĉenje i

pouĉavanje, a drugoga kreativno stvaranje i

izraţavanje.

Zadaci: Istraţiti, prouĉiti, predstaviti temu

(vizualno, usmeno), pouĉiti druge: usmeno izlaganje o temi, vizualno predstavljanje teme (plakat), izrada podsjetnika za druge uĉenike,

stvaranje 5 zadataka razliĉitoga tipa za sat sinteze i ponavljanja gradiva (predati nastavniku), mapa projekta (predati nastavniku).

• Stvaralaĉki timski zadatak: predstaviti

temu dramski, odnosno scenski. Vrijeme

za predstavljanje jest 3 – 5 minuta po

timu (oko 30 minuta za 6 timova).

• Popis zadataka:

• Biblijski junaci

• Antiĉki junaci

• Srednjovjekovni junaci

• Novovjekovni junaci

Page 77: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

77

Namjena: Razvoj samostalnosti i odgovornosti,

suradniĉko uĉenje, kritiĉka uporaba medija,

korištenje izvora uz poštivanje autorskih

prava, obrada nastavnog gradiva,

Oĉekivani ishodi/postignuća: – odreĊuje temu, oblik, svrhu (javna i

osobna) i namjenu govornoga teksta:

informiranje, uvjeravanje i pregovaranje

istraţuje razliĉite izvore informacija i

primjenjuje ih pri oblikovanju

teksta: prikuplja, razvrstava i povezuje

informacije i ideje u skladu s temom

i svrhom pisanja

– sluţi se informacijama poštujući prava

intelektualnoga vlasništva

– razlikuje razliĉite kulturne obrasce na

odabranim tekstovima i njihov utjecaj na

oblikovanje vlastitoga kulturnog identiteta

– Uĉenik izraţava svoj literarni doţivljaj i

objašnjava stav o knjiţevnom tekstu.

– Uĉenik se stvaralaĉki izraţava prema

vlastitome interesu potaknut tekstom

osr:

-Suradniĉki uĉi i radi u timu

- Razvija nacionalni i kulturni identitet

zajedništvom i pripadnošću skupini.

uku.

-Uĉenik u timu samostalno odreĊuje ciljeve

uĉenja, odabire pristup uĉenju te planira

uĉenje.

-Uĉenik samovrednuje proces uĉenja i svoje

rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te

na temelju toga planira buduće uĉenje.

ikt

Uĉenik se koristi društvenim mreţama i

mreţnim programima uz upravljanje

Page 78: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

78

razliĉitim postavkama funkcionalnosti

Sudionici Pet skupina (timova)

Naĉin

realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Istraţuju zadanu temu, usmeno je i likovno

predstavljaju, izrada zadataka, podsjetnika,

mape projekta, scenski izraz

Metode pouĉavanja (što rade

nastavnici)

Nastavnik daje zadatke i upute, provjerava

rad na projektu, usmjerava, vrednuje i

nadzire vršnjaĉko vrednovanje.

Trajanje izvedbe: Ovisno o tipu zadatka; trominutna i

petominutna izlaganja

Potrebni resursi : Knjiţniĉni fond, mreţne stranice, zadatci,

obrasci i u digitalnome repozitoriju,

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

• sumativno, prema elementima i

kriterijima vrednovanja timskoga rada

(uĉenici i nastavnik jednako sudjeluju u

ocjenjivanju).

• formativno (vršnjaĉko vrednovanje

uĉenika, usmeni komentari i dojam).

• formativno (nastavnik daje povratnu

informaciju i komentira stvaralaštvo,

poticajno, ali konstruktivno).

Troškovnik: Škola osigurava ispis potrebnih materijala i

kupnju papira za plakate te njihovu pripremu

(okvir i sl.)

6.4. ERASMUS+ KA229 „G.E.O.P.A.R.K.S –

Getting into the Earth of Observer People,

Awake, Responsible and Keen on Saving

Cultural Heritage―

Razredi: uĉenici prvih, drugih, trećih i ĉetvrtih

razreda

Voditelji aktivnosti: Petar Nikolić, prof. mentor -koordinator

Page 79: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

79

projekta

Suradnici:

- Dana Svaguša, prof. kemije i biologije

- Ţeljka Jeramaz, prof. geografije

- Nina Bjeliš, dipl.ing

- Ivan Đerek, prof. geografije

- Goranka Ivanković, prof. engleskog

jezika

- Katarina Barišić, prof. povijesti

Cilj: - jaĉanje jeziĉnih i digitalnih

kompetencija

- osuvremenjivanje nastave razmjenom

dobre prakse sa strateškim partnerima

u projektu ( škole iz Turske, Slovenije i

Italije―

- promicanje meĊukulturalnog dijaloga

- prouĉavanje geoparkova pod zaštitom

UNESCO-a

Zadaci:

- izrada prezentacija

- mobilnost u Italiju, Tursku i Sloveniju

- planiranje mobilnosti

- organizacija struĉnog terenskog izleta na

Papuk

- izrada plakata i postera, brošura

- izrada fotografija

- rad na Twinspaceu

- organizacija Erasmus tjedna s projektnim

aktivnostima sa strateškim partnerima

Namjena: - promicanje vaţnosti prirodoslovnih

predmeta s naglaskom na geologiju i

Page 80: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

80

geografiju

- oĉuvanje okoliša

- razvijati svijest o vaţnosti kulturne i

prirodne baštine za ĉovjeĉanstvo

- upoznati kulturu, povijest i obrazovni

sustav partnerskih zemalja

- razvijati svijest o pripadnosti zajednici

– lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i

europskoj

- razvijanje poduzetništva i poticanje

cjeloţivotnog uĉenja

poticanje i popularizacija terenske nastave

Oĉekivani ishodi/postignuća: - usvajanje znanja i vještina

Sudionici Uĉenici svih razreda

Naĉin

realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

IzraĊuju prezentacije, fotografije, snimaju

videa, rade intervjue, odlaze na terensku

nastavu, rade pokuse, komuniciraju s

uĉenicima iz partnerskih škola, odlaze na

mobilnost

Metode pouĉavanja (što rade

nastavnici)

Komuniciraju s koordinatorom iz Turske o

zadacima i vremeniku provedbe zadataka,

organiziraju, planiraju i odlaze na mobilnosti

s uĉenicima, koordiniraju zadatke i radionice

te terenske nastave, diseminiraju aktivnosti s

mobilnosti

Trajanje izvedbe: Školska godina 2018./2019., 2019./2020.

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Evaluacijski listići, ankete

Troškovnik: Projekt financiran iz Agencije za mobilnost i

programe Europske unije, Erasmus+ program

Page 81: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

81

6.5. ERASMUS+ KA229 „European

patterns: Migration of people and

birds―

Razredi: učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih

razreda

Voditelji aktivnosti: Petar Nikolić, prof. mentor engleskog jezika i geografije – koordinator i voditelj projekta

Suradnici u projektu:

- Dana Svaguša, prof. biologije i kemije

- Ivan Đerek, prof. povijesti i geografije

- Nina Bjeliš, dipl.ing

- Suzana Nižić, prof.hrvatskog jezika

- Nikolina Anković, prof. hrvatskog jezika

- Katarina Barišić, prof. povijesti

- Goranka Ivanković, prof. engleskog jezika

- Željka Dodig, prof. sociologije

- Vedran Nižić, dipl.ing građevine

Cilj: - jačanje jezičnih i digitalnih kompetencija

- osuvremenjivanje nastave razmjenom dobre prakse sa strateškim partnerima

u projektu ( škole iz Njemačke, Rumunjske, Poljske, Turske, Velike Britanije)

- promicanje međukulturalnog dijaloga

- promicanje geografije, prirodnih znanosti i terenske nastave

Zadaci: - izrada prezentacija

- mobilnosti u Tursku, Rumunjsku, Poljsku,

Njemačku i Veliku Britaniju

- planiranje mobilnosti

- prevođenje tekstova, pisanje eseja i pjesama

Page 82: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

82

- izrada fotografija, izrada foto kalendara

- promatranje ptica

- proučavanje migracija kroz povijest

- zadaci na TwinSpaceu na platformi

eTwinning

- izrada plakata, postera i brošura

- organizacija Erasmus tjedna

Namjena: - promicanje važnosti prirodoslovnih i

društvenih predmeta

- razvijati svijest o međukulturalnosti i

inkluziji

- upoznati kulturu, povijest i obrazovni

sustav partnerskih zemalja

- razvijati svijest o pripadnosti zajednici

– lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i

europskoj

- razvijanje poduzetništva i poticanje

cjeloživotnog učenja

poticanje i popularizacija terenske nastave

Očekivani ishodi/postignuća: - usvajanje znanja i vještina o temi

projekta

- jačanje jezičnih, komunikacijskih,

organizacijskih i digitalnih

kompetencija

Sudionici Zainteresirani učenici svih razreda

Način

realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Izrađuju prezentacije, fotografije, snimaju

videa, rade intervjue, odlaze na terensku

nastavu, rade pokuse, komuniciraju s

učenicima iz partnerskih škola, odlaze na

mobilnost

Metode poučavanja (što rade

nastavnici)

Komuniciraju s koordinatorom iz Njemačke o

zadacima i vremeniku provedbe zadataka,

planiraju i odlaze na mobilnosti s učenicima,

koordiniraju zadatke i radionice te terenske

Page 83: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

83

nastave, diseminiraju aktivnosti s mobilnosti,

organiziraju aktivnosti u školi vezano za

projekt

Trajanje izvedbe: Školska godina 2018./19., 2019./2020.

Potrebni resursi : Financirano iz projekta

Način praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Evaluacijski listići, ankete, twinspace

Troškovnik: Projekt financiran iz Agencije za mobilnost i

programe Europske unije, Erasmus+ program

6.6. Erasmus KA229 People Organising

Redevelopment Technology and

Sustainability

Razredi: Svi zainteresiran učenici

Voditelji aktivnosti: Petar Nikolić,prof. engleskog i geografije -

koordinator projekta

Suradnici:

Dana Svaguša, prof. kemije i biologije

Željka Jeramaz, prof. geografije

Nikolina Anković, prof. hrvatskog jezika

Goranka Ivanković, prof. engleskog jezika

Katarina Barišić, prof. povijesti

Nina Bjeliš, dipl.ing, nastavnik strukovnih predmeta

Ivan Đerek, prof. geografije i povijesti

Cilj: - Osuvremenjivanje nastave razmjenom primjera dobre prakse sa školama iz

Portugala, Estonije, Italija, Grčke i Cipra

- Jačanje jezične i digitalne

Page 84: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

84

kompetencije

- Poticanje terenske nastave

- Proučavanje luka danas i kroz prošlost

Zadaci: Izrada web stranice projekta, proučavanje

prošlosti riječnih i morskih luka te izrada

prezentacija, e-knjiga i brošura, suradnja na

eTwinning-u i Twinspace-u, online sastanci s

partnerima, organizacija terenske nastave u

skladu s projektnim zadacima, organizacija

aktivnosti čišćenja okoliša, pripreme za

mobilnosti – jezične i kulturološke i sl.

Namjena: - promicanje važnosti prirodoslovnih predmeta s naglaskom na geologiju i geografiju

- očuvanje okoliša

- razvijati svijest o važnosti luka

- razvijati svijest o važnosti kulturne i

prirodne baštine za čovječanstvo

- upoznati kulturu, povijest i obrazovni sustav partnerskih zemalja

- razvijati svijest o pripadnosti zajednici

- lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj

- poticanje i popularizacija terenske nastave

- razvijanje poduzetništva i poticanje

cjeloživotnog učenja

Očekivani ishodi/postignuća: Usvajanje svih projektnih ciljeva prema

odobrenoj prijavi

Sudionici Zainteresirani učenici svih razreda

Način

realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Izrađuju prezentacije, fotografije, snimaju

videa, rade intervjue, odlaze na terensku

nastavu, rade pokuse, komuniciraju s

učenicima iz partnerskih škola, odlaze na

mobilnost

Page 85: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

85

Metode poučavanja (što rade

nastavnici)

Komuniciraju s koordinatorom iz Turske o

zadacima i vremeniku provedbe zadataka,

organiziraju, planiraju i odlaze na mobilnosti

s učenicima, koordiniraju zadatke i radionice

te terenske nastave, diseminiraju aktivnosti s

mobilnosti

Trajanje izvedbe: 24 mjeseca, počevši od 1. rujna 2019.

Potrebni resursi : Svi potrebni resursi financiraju se iz

projektnih sredstava

Način praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Izlazne kartice, evaluacijski listići, ankete

Troškovnik: Projekt se sufinancira iz programa Erasmus+

6.7. PROJEKTNA NASTAVA ENGLESKOG

JEZIKA

Razredi: 1.,2.,3.,4. razredi

Voditelji aktivnosti: Zorana Vekić

Cilj: Uvesti učenike u britansku, irsku, američku

kulturu, civilizaciju, jezik i književnost.

Poticanje međunarodne suradnje, posjet

institucijama, koncertima, književnim

večerima, specijaliziranim programima,

smotrama i sl.

Zadaci: Osposobljavanje učenika za pismeni i usmeni

izričaj na stranom jeziku, izrada projekata.

Namjena: Povezivanje školskog gradiva, terenska

nastava

Očekivani ishodi/postignuća: Osnovni ishod je, dakle, stvoriti mladog

čovjeka sposobnog usmeno i pismeno

komunicirati sa svijetom na stranome jeziku

kroz praktičnu primjenu apsolviranog

znanja.

Page 86: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

86

Sudionici Nastavnici Engleskog jezika

Način

realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Posjet Odjelu za Engleski jezik i književnost

Sveučilišta u Zadru

Posjet i suradnja s British Councilom

Posjeti koncertima, smotrama ( npr. Irski dani

– St.Patrick's Day)

Posjeti predstavljanjima novih književnih,

znanstvenih i drugih djela

Posjeti muzejima, arhivima i drugim

institucijama

Posjet i suradnja s Kućom Europe u Zagrebu

Odlazak u Kino Pobjeda Metković i suradnja s

Gradskom knjižnicom i Prirodoslovnim

muzejom u Metkoviću

Etwinning i Erasmus+ projekti i mobilnosti,

Suradnja s Agencijom za mobilnost i Europske

programe

UNESCO AspNet škole

Suradnja s nevladinim udrugama ( Good

inicijativa, Friedrich Ebert zaklada, Forum za

slobodu odgoja….)

Školsko natjecanje iz engleskog jezika

SEMEP ljetna škola za očuvanje okoliša

Sastanak mladih Mediterana Nice Francuska

The Best in English natjecanje mladih.

Goi Peace international

Cross School activities, Language Classroom

Linked with Town and Town Associations,

Needs and Deeds, Garden Festivals/Activites,

After School Clubs, School Canteen- Our

Dream, All The Trees In My Town

Ekoškola (udruga Lijepa Naša),Dreamdo

School

Page 87: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

87

Metode poučavanja (što rade

nastavnici)

Individualni rad, rad u skupini, rad u paru i

vođeni rad

Trajanje izvedbe: 2019./2020. (mjesečno i višemjesečno)

Potrebni resursi : Popratne web stranice, suradnje s drugim

školama

Način praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Razgovor

Rezultati natjecanja

Izvješće Nastavničkom vijeću

Troškovnik: Kopiranje

6.8. ODGOJ ZA HUMANITARNE VRIJEDNOSTI MLADI OCA ANTE

GABRIĆA Razredi: Prvi, drugi, treći, ĉetvrti razredi

Voditelji aktivnosti: Violeta Oršulić, prof.,

Ivana Ujdur, prof. Branka Kosović, prof.

Ana Vidović, prof.

Ţeljka Dodig, prof.

Danijela Baćilo, prof.,Sanja Raguţ Svi zainteresirani profesori koji se budu ukljuĉili

Cilj: Jaĉati kod uĉenika pozitivan duh

humanosti i meĊusobnog pomaganja. Naglašavanje potrebe za

humanitarnim akcijama Crvenog kriţa, Caritasa, Zajednica pape Ivana

XXIII, naše škole u svrhu pruţanja

pomoći novootvorenoj školi u Indiji,

kao i potrebnim uĉenicima naše škole i

potrebnih u zajednici u kojoj ţivimo.

Naglašavanje potrebe pruţanja

pomoći drugima.

Osvijestiti vrijednosti pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja.

Page 88: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

88

Jaĉati komunikaciju u socijalnom

okruţenju.

Upoznavanje, poštivanje i provoĊenje ljudskih prava.

Jaĉanje ekološke svijesti.

Zadaci: SuraĊivati sa lokalnom zajednicom, misijskom postajom Mariapoli, povezati odgojne vrijednosti sa obrazovnim i humanitarnim djelovanjem

Namjena: -Proširiti duh solidarnosti na svakog uĉenika u školi. -potaknuti vršnjaĉku pomoć – volontiranje i

pomoć uĉenicima kojima je potrebna

-Poticati uĉenike na suosjećanje prema osobama koje ne poznaju. -Integrirati razne teme u satove razrednika. -Ukljuĉiti što više uĉenika u akcije Crvenog

kriţa i Caritasa te općenito volontiranje (72 sata bez kompromisa; Polumaraton, za Udrugu Prijatelji – Dan mrtvih, Dan sjećanja

na Vukovar, Dani oca Ante Gabrića, Slatki

Boţić, udruga Leptirić, udruga Oca Ante

Gabrića, Domovi za stare i nemoćne i pomoć bolnici Gornja Bistra) -Integrirati s meĊupredmetnim temama

-Pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma za nabavu lijekova i pomagala

Oĉekivani ishodi/postignuća: Ostvarenje svih ciljeva koji su stavljeni u projektu

Sudionici Svi zainteresirani uĉenici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Sudjelovanje u dobrotvornim akcijama, radionicama, volontiranja, obiljeţavanje dana

oca Ante Gabrića i drugih dogaĊanja u gradu, Organiziranje prigodnih priredaba u domovima i dnevnim boravcima udruga za stare i nemoćne osobe za Dane kruha, Dan škole, Svetog Nikolu i druge blagdane

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

Radionice u školskoj knjiţnici i drugim

planom predviĊenim mjestima; praktikumima škole

Trajanje izvedbe: Tijekom školske godine

Potrebni resursi : Materijali i sirovine će se osiguravati i prikupljati u skladu s potrebama akcije koja

Page 89: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

89

se bude provela

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Prezentacije projekta u prostorijama matiĉne škole, stvaranje audiovizualnog zapisa te objavljivanje na stranici škole

Troškovnik: Troškove projekta snosi Srednja škola Metković, uĉenici, roditelji i sponzori

6.9. ANTINIM STAZAMA – MLADI OCA

ANTE GABRIĆA Razredi: Svi razredi srednje škole

Voditelji aktivnosti: Profesori : Ivana Ujdur, Branka Kosović,

Violeta Oršulić, Dana Paponja, Mario

Batinović, Danijela Baćilo, Željka Dodig,

Matej Lazarević, Ana Vidović, Mladenka

Cvitković, Vedran Perić, Zoran Grgić i svi

zainteresirani profesori i učenici koji se budu

uključili

Cilj: -održati misijsku postaju oca Ante u

Marijapoliju, održati novootvorenu školu,

pružiti pomoć našim učenicima i potrebitim u zajednici,

- jačati kod učenika pozitivan duh humanosti

i međusobnog pomaganja,

- obilježiti dane oca Ante kako u školi, tako i prigodnim programom u Gradskom kulturnom središtu - suradnja s društvenim i kulturnim institucijama u gradu - suradnja s drugim školama

- naglašavanje potrebe pružanja pomoći drugima - osvijestiti vrijednosti pomaganja potrebitima i razviti trajnu naviku pomaganja

-jačati komunikaciju u socijalnom okruženju Namjena: -Proširiti duh solidarnosti na svakog učenika

u školi i u zajednici

-Poticati učenike na suosjećanje prema osobama koje ne poznaju. -Integrirati dobrotvorni rad u satove razrednika.

-Uključiti što više učenika i roditelja

-Integrirati s Međupredmetnim temama

-Pomoć misijskoj postaji oca Ante i potrebi

zajednice u kojoj živimo Sudionici Svi zainteresirani uĉenici

Page 90: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

90

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Organiziranje dobrotvornih akcija,

izrada u praktikumima, sudjelovanje u programu škole i u Gradskom kulturnom središtu.

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

Radionice u školskoj knjiţnici i drugim

planom predviĊenim mjestima Predstavljanje programa, tijeka i

rezultata u školi i javnosti

Trajanje izvedbe: Kroz cijelu godinu i prigodnim programom

kroz obilježavanje Dana oca Ante Gabrića

Potrebni resursi : Materijali i sirovine će se osiguravati kako se

odreĊene aktivnosti

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Prezentacija projekta u prostorijama matiĉne škole, Stvaranje audiovizualnog zapisa te objavljivanje na stranici škole.

Troškovnik: Troškove projekta snosi Srednja škola Metković , uĉenici, roditelji i sponzori

6.10. PROJEKT ZA SPECIJALNU BOLNICU ZA

KRONIĈNE BOLESTI DJEĈJE DOBI GORNJA BISTRA

MLADI OCA ANTE GABRIĆA Razredi: Prvi, drugi, treći i ĉetvrti razredi

Voditelji aktivnosti: Violeta Oršulić, prof.,Danijela Baćilo, prof.,

Ivana Ujdur, prof.,Branka Kosović, prof., Ana

Vidović, prof., Ţeljka Dodig, prof.,Sanja

Raguţ,prof, Marija Menalo, prof. , Dana

Paponja, str. uĉit., Vedran Perić, str. uĉit. i

Rade Nikolić, str. uĉit. i svi profesori koji se

budu ukljuĉili

Cilj: -Suradnja s Gradom Metkovićem, gradskim institucijama, udrugama, gradovima i općinama Ţupanije -Suradnja s drugim školama -Suradnja uĉenika, nastavnika i roditelja

-Jaĉati kod uĉenika duh humanosti i

meĊusobnog pomaganja

-Naglašavanje potrebe pruţanja pomoći drugima. -Osvijestiti vrijednosti pomaganja potrebitima

Page 91: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

91

i razviti trajnu naviku pomaganja -Jaĉati komunikaciju u socijalnom okruţenju.

-Upoznavanje, poštivanje i provoĊenje ljudskih prava

Namjena: -Proširiti duh solidarnosti na svakog uĉenika u školi. -Poticati uĉenike na suosjećanje prema osobama koje ne poznaju. -Ukljuĉiti što više uĉenika u zajedniĉke aktivnosti -Integracija s GraĊanskim odgojem

-Organizacija trajne pomoći Bolnici -Potaknuti mlade na svrhovito korištenje slobodnog vremena

Sudionici Svi zainteresirani uĉenici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Izrada potrebnih predmeta i ureĊenje prostora Bolnice likovnim stvaralaštvom uĉenika prema potrebama Bolnice

-Suradnja i praktiĉna nastava naših uĉenika

kuhara, konobara, slastiĉara, trgovaca,

graĊevinaca i drugih usmjerenja ukljuĉenih u program izradom slatkiša i jela te potrebno. -Predstavljanje scenskog stvaralaštva naših uĉenika prigodnim zabavnim programom

prilagoĊenim ţeljama i potrebama dobnih skupina djece u Bolnici

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

-Radionice u školskoj knjiţnici i drugim

planom predviĊenim mjestima

-Pruţanje materijalne i duhovne pomoći korisnicima Bolnice -Organizacija Boţićnog sajma na Slatkom

Boţiću u Neretvi s prodajom rukotvorina za donacije i organizacija drugih humanitarnih akcija u svrhu prikupljanja sredstava za Bolnicu

Trajanje izvedbe: Tijekom školske godine

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Prezentacija projekta u prostorijama matiĉne škole, Stvaranje audiovizualnog zapisa te objavljivanje na stranici škole

Troškovnik: Troškove projekta snosi Srednja škola Metković , uĉenici, roditelji i sponzori

Page 92: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

92

6.11. SLATKI BOŽIĆ U NERETVI

Razredi: Svi zainteresirani

Voditelji aktivnosti: Violeta Oršulić, prof., Ivana Ujdur,

prof.,Branka Kosović, prof., Ana Vidović,

prof., Željka Dodig, prof.,Danijela Baćilo,

prof.,Sanja Raguž,prof, Dana Paponja, str.

učit., Vedran Perić, str. učit. i Rade Nikolić,

str. učit. Jadranka Nikolić, prof., Ana Kozina, prof. -Svi zainteresirani profesori koji se budu

uključilI

Cilj: -Obilježavanje blagdana u suradnji s

Turističkom zajednicom grada Metkovića i drugim gradskim institucijama, udrugama,

gradovima i općinama Županije - uputiti na ljepotu i raznolikosti slavljenja

Božića te potaknuti učenike i nastavnike na humanost prema drugima

-očuvanje starih običaja, zdravice i starih

tradicionalnih kolača

-Suradnja učenika, nastavnika i roditelja i drugim školama

-Jačati kod učenika pozitivan duh humanosti

i međusobnog pomaganja

-Naglašavanje potrebe pružanja pomoći drugima.

-Organizacija Božićnog sajma u svrhu prodaje rukotvorina za humanitarne svrhe

-Praktična primjena nastavnih sadržaja

predstavljanjem umijeća naših učenika

kuhara, konobara, slastičara, građevinara,

modnih tehničara, strojarskih zanimanja i

drugih usmjerenja uključenih u program -Predstavljanje scenskog, glazbenog i

likovnog stvaralaštva naših učenika i nastavnika

-Očuvanje tradicije i baštine organizacijom

prigodnih koncerata, priredbi, izložbi i

drugih kulturnih sadržaja

Namjena: -Proširiti duh solidarnosti na svakog uĉenika u školi.. -Ukljuĉiti što više uĉenika u zajedniĉke aktivnosti

-Integracija s Međupredmetnim temama

Page 93: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

93

-Pomoć potrebitim uĉenicima naše škole

-Pomoć donacijama u projektu Antinim

stazama, za Djeĉju bolnicu u Bistri i drugim humanitarnim akcijama od prikupljenih sredstava -Suradnja škole s Turistiĉkom zajednicom

Grada i predstavljanje uĉeniĉkih vještina i stvaralaštva

Sudionici Svi zainteresirani

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici): Predstavljanje umijeća naših učenika

kuhara, konobara, slastičara,

građevinara, modnih tehničara, strojarskih zanimanja i drugih

usmjerenja uključenih u program Predstavljanje scenskog i likovnog

stvaralaštva naših učenika

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

-Radionice u školskoj knjiţnici i drugim

planom predviĊenim mjestima

-Pruţanje materijalne i duhovne pomoći

uĉenicima naše škole

-Organizacija Boţićnog sajma u svrhu prodaje rukotvorina za humanitarne svrhe

Trajanje izvedbe: Prosinac 2019.

Potrebni resursi : Materijali potrebni za izradu materijala će se

osiguravati iz financija škole

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Prezentacija projekta u prostorijama matiĉne škole, Stvaranje audiovizualnog zapisa te objavljivanje na stranici škole.

Troškovnik: Troškove projekta snosi Srednja škola Metković , uĉenici, roditelji i sponzori

6.12. OD NERETVE DO CETINE

Razredi: Prvi,drugi i treći razred srednje strukovne

škole, smjerovi kuhar i konobar

Voditelji aktivnosti: Nastavnici kuharstva i ugostiteljskog

posluživanja

Page 94: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

94

(Dana Paponja, Vedran Perić, Mijo Ćelić, Rade

Nikoletić)

Cilj: Razmjena ikustava u pripremanju i

posluživanju autohtonih jela

Zadaci: Učenici uz pomoć nastavnika prikupljaju

recepte prema kojima pripremaju, a potom i

poslužuju jela na tradicionalan način

Namjena: Otrgnuti stara jela zaboravu približavajući ih

novim generacijama inovativnim načinom

priprave, smanjiti intergeneracijski jaz

produbljivanjem znanja učenika o načinu

života i prehrane svojih predaka

Očekivani ishodi/postignuća: Povrćati interes učenika za nematerijalnu

kulturnu i gastronomsku baštinu, osvijestiti

važnost očuvanja priprave i posluživanja

starih jela kao neizostavnog dijela kulturne

baštine našeg kraja

Sudionici Nastavnici i učenici srednjih škola

Način

realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Učenici prikupljaju recepte te ih uz pomoć

nastavnika pripravljaju

Metode poučavanja (što rade

nastavnici)

Nastavnici svojim znanjem i savjetima

omogućuju fuziju narodnih recepata i

inovativnog načina priprave jela s ciljem

približavanja negdašnjeg načina ishrane

današnjem čovjeku

Trajanje izvedbe: Školska godina 2019./2020.

Potrebni resursi : Namirnice, inventar, praktikum

Način praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Kroz ocjenjivanje učeničkih postignuća te

poticaj za daljnju motivaciju i nagrađivanje

Page 95: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

95

Troškovnik: Sveukupni troškovi pića, namirnica,

inventara i prijevoza učenika i nastavnika u

druge škole

cca. 6 000 kn

6.13. DELICIJE U NERETVI

Razredi: Učenici 1.K (Pomoćni kuhari i slastičari

Voditelji aktivnosti: Rosanda Lovrić, prof.

Nina Bjeliš, prof.

Dana Paponja

Cilj: -Očuvanje neretvanskih slastica koje

baštinimo od predaka

-Uvođenje učenika s posebnim potrebama u

projekt

Zadaci: -Spravljanje jednostavnih starinskih kolača te

zajedničko blagovanje

-Izrada plakata

Namjena: - Upoznati učenike s nastankom i izradom

tradicionalnih neretvanskih slastica

-Ukazati na važnost očuvanja tradicije

-Predstavljanje tradicije široj javnosti

Očekivani ishodi/postignuća: -Izrada slastica

- Prezentacija u školi slastica koje su izradili

Sudionici -Profesori i učenici

Način

realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Učenici će donijeti stare tradicionalne recepte

kolača

Izrađivati će i sudjelovati koliko mogu u

spremanju kolača

Napisati recepte i od njih napraviti pano u

Page 96: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

96

obliku plakata

Metode poučavanja (što rade

nastavnici)

Vode, nadziru i pomažu

Trajanje izvedbe: Kroz školsku godinu

Potrebni resursi : Ljudski: profesori i učenici

Način praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Nema ga

Troškovnik: Snosi Srednja škola Metković i profesori

6.14. DANI JEGULJE U NERETVI

Nositelji programa: Dana Paponja, Vedran Perić i Rade Nikoletić

Cilj programa: Očuvanje neretvanskih jela koje baštinimo od

predaka. Očuvanje tradicije i jezičnog identiteta

Namjena programa: Upoznati učenike s nastankom i izradom

tradicionalnih neretvanskih jela

Zadaci: Planiranje, praćenje procjena rada učenika i

samoprocjena. Samostalnost i kreativnost u radu

Način realizacije programa: Kroz nastavni plan i program te dodatni rad u školi

Vrijeme provođenja programa: Tijekom školske godine

Troškovnik Sveukupni troškovi potrebnog inventara i

namirnica 7000 kn

Način vrednovanja i način korištenja

načina vrednovanja

Kroz ocjenjivanje učeničkih postignuća te poticaj

za daljnju motivaciju i nagrađivanje

Page 97: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

97

6.15. DANI KRUHA

Nositelji programa: Dana Paponja, Vedran Perić i Rade Nikoletić uz

ostale nastavnike

Cilj programa: Potaknuti učenike na zahvalnost ljudima koji su

nama svojim radom omogućili svakodnevni „kruh―

Namjena programa: Upoznati učenike s nastajanjem kruha (od zrna do

kruha)

Zadaci: Planiranje, praćenje procjena rada učenika i

samoprocjena, samostalnost i kreativnost u radu.

Izrada peciva za školu i udrugu i zajedničko

blagovanje

Način realizacije programa: Kroz nastavni plan i program te dodatni rad u školi

Vrijeme provođenja programa: Listopad 2019.

Troškovnik Sveukupni troškovi namirnica za pripremanje

kruha i pekarskih proizvoda cca.1500kn

Način vrednovanja i način korištenja

načina vrednovanja

Kroz ocjenjivanje učeničkih postignuća te poticaj

za daljnju motivaciju i nagrađivanje

6.16. MARIJINI OBROCI – Mary's meals

Razredi: Od 1. razreda do 4. razreda

Voditelji aktivnosti: Rosanda Lovrić, prof.

Cilj: - uĉiti uĉenike solidarnosti i empatiji -Skrenuti pozornost na globalni problem gladi, pogotovo u afriĉkim zemljama

Zadaci: -ukljuĉiti što više djece u projekt, poticati na samovoljno odricanje za potrebe drugih

Namjena: - potaknuti djecu na štednju za veće dobro, osvijestiti ih da smo svi povezani i da malim gestama mogu uĉiniti puno dobra za druge osobe

Oĉekivani ishodi/postignuća: -Uĉenici će razviti svijet o znaĉenju „hrane―

kao izvora ţivota

Page 98: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

98

- shvatiti koliko su sretni i Bogu zahvalni za blagodati koje posjeduju, jer će kroz projekt

uvidjeti kao sreću ĉine male i osnovne stvari u

ţivotu Sudionici -Svi uĉenici od 1. do 4. razreda

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

-Uĉenici koliko mogu i kako mogu donose po jednu kunu, kako bi pomogli da svako dijete primi barem jedan svakodnevni obrok u svojoj školi ili drugom mjestu na kojem se obrazuje. Mi smatramo da u ovom svijetu punom izobilja moţemo mnogo postići ako

radimo zajedno. Prosjeĉno 120 kn dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Svaka donacija, bez obzira na veliĉinu, ĉini veliku

razliku u ţivotima gladne djece. Metode pouĉavanja (što rade

nastavnici) -Potiĉu uĉenike u suradnji sa roditeljima kako

bi ĉinili dobro

Trajanje izvedbe: -Kroz školsku godinu

Potrebni resursi : -Profesor dostupan svima i uĉenici

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

-Nastavnik će s vremena na vrijeme potaknuti

uĉenike na vaţnost projekta. Uĉenici će

periodiĉno prebrojiti novac i voditi evidenciju o prikupljenim novcima i uplaćenim. Izabrati dva uĉenika iz svakoga

razreda koji će voditi evidenciju. Nakon svake

uplate na oglasnu ploĉu staviti uplatnicu sa

uplaćenim iznosom kako bi uĉenici imali

uvida u uplaćenom novcu

Troškovnik: Nema ga

6.17. METKOVIĆ-KULTURNI GRAD U PROMETU

Razredi: 2g i 3g

Voditelji aktivnosti: Prof. Ivana Leontenko

Cilj: Poticati uĉenike, kao i sve sudionike u prometu na sigurno i kulturno ponašanje u cestovnom prometu.

Page 99: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

99

Zadaci: Uoĉavati prometne situacije na koje inaĉe ne

obraćamo paţnju na tri raskriţja u gradu bez semafora. Rezultate istraţivanja prezentirati javnosti, s ulogom poticanja kulturnog i sigurnog ponašanja svih sudionika u prometu.

Namjena: Podizanje razine kulture i odgovornosti svih sudionika u cestovnom prometu.

Oĉekivani ishodi/postignuća: Prikupiti podatke o ponašanju pješaka i vozaĉa na raskriţjima bez semafora.

Utvrditi što vozaĉima smeta u ponašanju

pješaka, a što pješacima kod vozaĉa.

Sudionici 12 uĉenika iz 2g i 3g razreda zanimanja:

vozaĉ motornog vozila (po 4 na svakom

raskriţju), pratnja prometne policije i nastavnika

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

Promatraju, zapisuju, vode statistiĉku evidenciju, te analiziraju dobivene rezultate.

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

Pojašnjava zadatak, priprema potreban materijal, vodi i usmjerava uĉenike, te uspostavlja komunikaciju sa prometnom policijom i medijima.

Trajanje izvedbe: 24.listopada2019. od 12 do15 sati, Analiza 25.listopada2019.

Potrebni resursi : Ljudski: uĉenici, nastavnik, prometna policija. Materijalni: papir, pribor za pisanje, reflektirajući prsluci

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Nagraditi uĉenike poticajnom ocjenom iz predmeta: PuCP i Prometna tehnika

Troškovnik: Papir, toner, izrada letaka i fotografija

Page 100: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

100

6.18. GRAĐANSKI ODGOJ

Razredi: Od 1. do 4. Razreda

Voditelji aktivnosti: Rosanda Lovrić, prof.

Suzana Niţić, prof.

Cilj: -Uĉenike upoznaje i uvodi u metode i postupke koje vlast koristi u procesu upravljanja. -Razvijati interes uĉenika za aktivno

graĊanstvo i sudjelovanje u vlasti

Zadaci: -Kroz školsku godinu

Namjena: -Program je usmjeren na razvijanje javne politike koja se bavi odreĊenim problemom u

zajednici, stoga je vaţno da uĉenici razumiju pojam javne politike

Oĉekivani ishodi/postignuća: - Uĉenik kao emancipirani i društveno

angaţirani graĊanin razliĉitih zajednica u kojima ima status nositelja prava i odgovornosti

Sudionici Profesori i uĉenici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

-Uĉenici su ukljuĉeni u sudjelovanje graĊana u rješavanju problema u zajednici 1 korak: Uoĉavanje problema javne politike u našoj zajednici (Dogovor oko problema za prouĉavanje)

2 korak: odabir problema za istraţivanje 3 korak: Prikupljanje podataka o problemu koji će istraţivati 4 korak: Izrada razrednog portfelja 5 korak: Predstavljanje portfelja 6 korak: osvrt

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

-Voditi uĉenike u pripremi i provedbi

zadataka kroz Priruĉnik za nastavnike projekt

graĊanin

-Pomoći uĉenicima pri pronalaţenju izvora podataka

Trajanje izvedbe: Kroz školsku godinu

Potrebni resursi : -materijalni: tehniĉka potpora: raĉunalo, LCD projektor , papir za plakate, ljepilo, flomasteri, umnoţeni nastavni listići,

- ljudski: uĉenici, nastavnici;

Page 101: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

101

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

- usmenim vrednovanjem suuĉesnika

- samovrednovanjem uĉenika

- evaluacijski listići na radionicama Troškovnik:

Troškove će snositi Srednja škola Metković

6.19. SVJETSKI DAN FILOZOFIJE

Razredi: 4.j

Voditelji aktivnosti: Rosanda Lovrić, prof.

Cilj: - razvijanje i produbljivanje interesa za filozofiju i filozofske teme - razvijanje sposobnosti javne prezentacije, aktivnog slušanja i kritiĉkog razmišljanja

- pribliţiti i aktualizirati filozofske teme svim naraštajima

Zadaci: -istraţuju i prikupljaju podatke

- išĉitavaju zadanu literaturu

- meĊusobno izmjenjuju analizirane podatke

- dogovaraju se i zajedniĉki osmišljavaju prezentaciju - izraĊuju prezentaciju u odabranom

digitalnom sadrţaju

- predstavljaju rezultate istraţivanja

- kritiĉki propituju temu - aktivno sudjeluju u organiziranim radionicama

Namjena: -Zainteresirani uĉenici i nastavnici

Oĉekivani ishodi/postignuća: -Uĉenici će moći: - istraţiti zadanu filozofsku temu (tema se definira naknadno u skladu s UNESCOVIM odreĊenjem za ovu godinu)

- išĉitati zadanu literaturu na temu -

definirati, izdvojiti i prikazati najvaţnije postavke zadane teme - kritiĉki promisliti o zadanoj temi i formulirati stajalište - osmisliti i kreirati prezentaciju teme putem odabranih digitalnih sadrţaja

- javno predstaviti rezultate istraţivanja

ostalim uĉenicima

Page 102: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

102

Sudionici -Zainteresirani uĉenici i nastavnici, vanjski suradnici

Naĉin realizacije

Naĉini uĉenja (što rade

uĉenici):

- istraţuju i prikupljaju podatke

- išĉitavaju zadanu literaturu

- meĊusobno izmjenjuju analizirane podatke

- dogovaraju se i zajedniĉki osmišljavaju prezentaciju - izraĊuju prezentaciju u odabranom

digitalnom sadrţaju

- predstavljaju rezultate istraţivanja

- kritiĉki propituju temu - aktivno sudjeluju u organiziranim radionicama

Metode pouĉavanja (što rade nastavnici)

-obrazlaţu zadanu temu i usmjeravaju

uĉenike u radu

- zadaju im literaturu za ĉitanje (odlomke relevantnih tekstova) - pomaţu im pri analizi sadrţaja

- pomaţu im pri selekciji sadrţaja za

prezentiranje i upućuju ih u rad s digitalnim

sadrţajima - organiziraju predavanje i radionice vanjskih suradnika - organiziraju susrete s uĉenicima koji pripremaju projekt kao i susrete s ostalim uĉenicima koji će prisustvovati prezentaciji rezultata projekta i predavanju i radionicama - vrednuju rezultate rada

Trajanje izvedbe: -Studeni-treći ĉetvrtak – Svjetski dan filozofije – UNESCO

Potrebni resursi : -Uĉionica za sastanke i digitalna tehnologija za izradu prezentacije.

Naĉin praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

-Uĉenici koji će s nastavnikom pripremati projekt i izraditi prezentaciju i izlagati je bit će vrednovani ocjenom iz nastavnog predmeta Filozofije.

Troškovnik: Ne

Page 103: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

103

6.20. KOMUNIKACIJA IZMEĐU

ADOLESCENATA I STARIJIH OSOBA

Razredi: Od 1. razreda do 4. razreda

Voditelji aktivnosti: Rosanda Lovrić, prof.

Cilj: Upoznati se s problemima starih ljudi koji

žive u svojim domovima, te pronaći rješenja

za poboljšanje njihovog života.

Kroz komunikaciju sa njima ukazati im koliko

su potrebni i bitni u društvu

Zadaci: Uključiti što više učenika u projekt, poticati

na razvijanju i održavanju komunikacije sa

starijim osobama

Namjena: Dom za starije i nemoćne osobe Metković

Očekivani ishodi/postignuća: -učenici će razviti svijet o važnosti

komunikacije

- shvatiti će koliko je potrebno znati i

razvijati svijest o brizi za starije osobe

- spoznati će koliko je bitno komunicirati i

kako dobrom komunikacijom postižemo i

održavamo dobre odnose

Sudionici -Svi učenici od 1. do 4. razreda

Način

realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

Razgovaraju, sudjelovanje u radionicama

Metode poučavanja (što rade

nastavnici)

Potiču učenike na suradnju i pripremaju

određene materijale za radionice

Trajanje izvedbe: Tijekom godine

Potrebni resursi : Ne

Page 104: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

104

Način praćenja i provjere

ishoda/postignuća:

Nastavnik će s vremena na vrijeme potaknuti

učenike na važnost projekta.

Napraviti obostranu anketu, kako bi uvidjeli

kvalitetu rada i time ga poboljšati

Troškovnik: Nema ga

6.21. PROJEKTI MUP-a

Razredi: Od 1. do 4. razreda

Voditelji aktivnosti: Policijski službenici i profesori od strane navedenog ministarstva

Cilj: -Učenike upoznaje i uvodi u metode i postupke koje moraju koristiti za sigurnost u prometu (KLIK; RULET NA CESTI)

-Razvijati interes učenika za edukaciju i

osnaživanje otpornosti prema negativnim

čimbenicima u okolini (ZDRAV ZA 5)

Zadaci: -Kroz školsku godinu

Namjena: -Projekti KLIK i RULET NA CESTI su usmjereni

na razvijanje javne svijesti učenika radi

sigurnosti u prometu kao budućih vozača (završni razredi) - projekt „ZDRAV ZA 5― se bavi prevencijom

rizičnih ponašanja kod prvih i drugih razreda

Očekivani ishodi/postignuća: - Učenik kao pojedinac apsolvira zadane

parametre i primjenjuje ih u budućnosti

Sudionici Učenici 1. i 2. razreda (Zdrav za 5)

Učenici završnih razreda (KLIK i RULET NA CESTI)

Način realizacije

Načini učenja (što rade

učenici):

-sudjeluju u predavanjima, prezentacijama i simulacijama

Metode poučavanja -predavanja, prikazivanja video – isječaka,

simulacija nesreća

Trajanje izvedbe: Kroz školsku godinu

Potrebni resursi : -osigurani od strane MUP-a

Page 105: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

105

7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

7.1. HRVATSKIM JEZIKOM KROZ

POVIJEST, NORMU I MREŽU

Nositelj programa: Danijela Baćilo, prof.

Sudionici: Učenici prvih razreda: 1. k modni tehničar;

drugih razreda: ekonomisti 2. i, upravni

referenti 2. k; četvrtih razreda: 4. i ekonomist

i profesori suradnici.

Ciljevi: - poticati učenike na proučavanje

hrvatskoga jezika, usavršavanje

jezične komunikacije i pismenosti te

stvaranje zanimanja i za jezične

sadržaje izvan propisanoga plana i

programa, tj. poticati učenike na

samostalno proučavanje jezikoslovne

literature

- poticati spoznaje o vrijednosti

stečenoga znanja, vještina i

sposobnosti te njihove primjene u

daljnjoj naobrazbi i razvijanju jezične

kulture

- razvijati poticajne i pozitivne motive

za samovrednovanje i vrednovanje

znanja, vještina i sposobnosti

- razvijati ljubav i skrb za hrvatski jezik

- prevencija ovisnosti i osmišljavanje

slobodnog vremena mladih

- razvoj suradničkog duha i vještina.

Zadatci: *temeljito proučavanje hrvatskog jezika kroz

stručnu literaturu približavajući se

gimnazijskim standardima

* usustavljivanje jezičnog gradiva

prepoznavanje i primjena jezičnih norma.

Page 106: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

106

* rješavanje zadataka, vježbi i testova.

Namjena programa: *osposobiti učenika za privatno i službeno

komuniciranje

* pripremiti učenike za Natjecanje u

poznavanju Hrvatskog jezika

*kritičko pristupanje medijima

Način realizacije programa: *u suradnji i suglasnosti s roditeljima i

razrednicima, pedagoškom službom i

kulturnim institucijama te pojedincima koji se

bave jezikom na lokalnoj, županijskoj i

državnoj razini

* skupni i individualni rad s učenicima izvan

njihovog rasporeda sati

* izrada testova i vježbi, rad s udžbenicima za

gimnazije, korištenje izvora: hrvatski pravopis

i gramatika, materijali s natjecanja, propisana

lektura prema dobivenim Uputama za tu

godinu.

Vrijeme provođenja programa: od 9. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020.

koristeći termine koji odgovaraju učenicima

nakon nastave ili u suprotnoj smjeni.

Troškovnik: *Ministarstvo pokriva troškove putovanja na

županijskoj i državnoj razini.

Na školskoj razini Škola osigurava materijale i

prostor za provođenje natjecanja.

Način vrednovanja i način korištenja načina

vrednovanja

- samovrednovanje i vrednovanje

znanja, vještina i sposobnosti

- učenička postignuća bilježiti u imenik,

u dijelu za bilješke o radu i

napredovanja, diplome, priznanja,

izleti.

Page 107: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

107

7.2. NOĆ KNJIGE 2019.

Nositelj programa: Aktiv hrvatskog jezika

Sudionici: Uĉenici i nastavnici

Ciljevi: Osvijestiti civilizacijski i kulturni znaĉaj

pisane rijeĉi, istraţivanje,

buĊenje kreacije i

Zadaci: Istraţivanje, priprema tekstova za izvoĊenje, izvedba, evaluacija

Namjena programa: Svim uĉenicima, nastavnicima i

zainteresiranim graĊanima

Naĉin realizacije programa: Javna manifestacija

Vrijeme provoĊenja programa Od poĉ. g. do oţujka 2020.

Troškovnik: Troškovi materijala

7.3. DRAMSKA SKUPINA KAMELEON

Nositelj programa:

Danijela Baćilo, svi zainteresirani suradnici

Sudionici: učenici prvih razreda: 1. k modni tehničar, drugih razreda: 2. i ekonomisti, 2. k upravni

referenti i četvrtih razreda: 4. i razreda

odjevni tehničar, profesori suradnici,

knjižničari, razrednici, pedagoginje, kulturni

djelatnici Metkovića i Županije, članovi i djelatnici zainteresiranih udruga kao i zainteresirani roditelji.

Ciljevi: razvijati i poticati učeničko literarno, novinarsko i dramsko-scensko stvaralaštvo,

promicati učeničko pisano i govorno

izražavanje na hrvatskome jeziku, otkrivati,

pratiti i poticati učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti i predstaviti stvaralaštvo smotre LiDraNo javnosti.

učenici će moći:

* razviti ljubav i skrb za jezik, književnost i

Page 108: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

108

scenski izričaj,

* primijeniti kreativnost u školskom životu mladih,

*osmisliti slobodno vrijeme i izbjeći rizična ponašanja.

Zadatci: * učenici će u raznovrsnim oblicima jezičnog

izražavanja (usmeno, pismeno, scensko, likovno) primjenjivati znanja i vještine

stečene na nastavi hrvatskog jezika i strukovnih predmeta, samostalnim

pojedinačnim i skupnim javnim nastupima u školi i izvan nje;

* surađivati s drugim školskim i izvanškolskim skupinama i pojedincima,

razvijati suradnički duh, snošljivost, solidarnosti; * izraziti osobnost, pripremati se za

rješavanje životnih pitanja kroz igru uloga,

razvoj medijske kulture kroz izložbe, kazališne predstave i druge aktivnosti,

*razviti kritički pristup medijima

odgovarajućim pristupom u njihovu korištenju za potrebe aktivnosti

Namjena programa: * osposobiti učenika za pisano i govorno

izražavanje i komuniciranje

* pripremiti učenike za Lidrano smotru

* omogućiti slobodu stvaralaštva učenika i

družina

i osobno stvaralačko izražavanje

*poticati suradnički duh

*kritičko pristupanje medijima *prevencija ovisnosti i osmišljavanje slobodnog vremena mladih

*pridonos kulturnom životu škole, učešće u

kulturnom životu Metkovića i Županije.

Način realizacije programa: *u suglasnosti s roditeljima i razrednicima

učenika, Udrugom mladih oca Ante Gabrića, kulturnim, znanstvenim i socijalnim udrugama

Metkovića te zainteresiranim djelatnicima,

*obilježavanje prigodnih nadnevaka i blagdana

Vrijeme provođenja programa Od 9. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020.

1. listopada Međunarodni dan starih osoba, zadnji tjedan listopada Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje 15. 10. — 15.11. Mjesec hrvatske knjige 13. 11. Dan škole,

Page 109: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

109

17. 11. Spomen na Vukovar 6. 12. Sv. Nikola

22./23. 12. Slatki Božić 14. 2. Valentinovo 20.— 28. 2. Dani oca Ante

siječanj/veljača Lidrano

ožujak/travanj Bistra 15. 3. Dan hrvatskog jezika

23. 4. Noć knjige

Troškovnik: Škola, grad i županija.

*vrednovanje i samovrednovanje učeničke

kreativnosti opisno, brojčano i priznanjima.

7.4. POSJET PISCA PROF.ANITE PETI-

STANTIĆ,

-autorice knjige Čitanjem do

(spo)razumijevanja)

Nositelj programa: Ivana Ujdur, knjižničarka

Danijela Baćilo, prof.hrvatskog jezika

Sudionici: Učenici škole i nastavnici hrvatskoga jezika

Ciljevi: Usvojiti vještine čitanja s razumijevanjem i

potaknuti oblikovanje kritičkog mišljenja

mladih

Zadaci: Pročitati knjigu; poslušati predstavljanje

knjige i izlaganje autorice te sudjelovati u

radionici čitanja s razumijevanjem

Namjena programa: Poticanje čitanja s razumijevanjem i

oblikovanje kritičkog mišljenja učenika s

posebnim naglaskom na potrebe pisanja

državne mature iz hrvatskoga jezika

Način realizacije programa: Dolazak autorice u školu na jedan dan

Vrijeme provođenja programa Ožujak 2020.

Page 110: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

110

Troškovnik:

/ (troškove snosi izdavač knjige)

7.5. SUDOKU

Nositelj programa: Josip Cvitanović

Sudionici: Uĉenici 3.-ih razreda

Ciljevi: - Popularizacija matematike, poticanje

kreativnosti i znatiţelje kao osnove za

daljnje uĉenje matematike

Zadaci: - Prouĉavanje matematike kroz struĉnu

literaturu i materijale s natjecanja

- Rad na zadatcima, vjeţbama i

testovima.

Namjena programa: - Pribliţiti matematiku uĉenicima na

zabavan naĉin

Naĉin realizacije programa: - Grupni i individualni rad s uĉenicima

izvan njihovog rasporeda sati.

- Izrada testova i vjeţbi sa prošlih

natjecanja

Vrijeme provoĊenja programa - Od listopada 2019. do studenoga

2019.

Troškovnik: - Troškove natjecanja snosi Srednja

škola Metković

Page 111: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

111

7.6. VEĈER MATEMATIKE

Nositelj programa: Aktiv matematike

Sudionici: Uĉenici svih razreda

Ciljevi: - razvoj i unapreĊenje znanja

- pribliţavanje matematike uĉenicima

- primjena matematike u svakodnevnom

ţivotu

Zadaci: - izrada panoa, radionice, igranje

matematiĉkih igara, matematiĉki kviz

Namjena programa: - matematika u svakodnevnom ţivotu

- samostalnost i kreativnost u radu

- razvijanje samostalnog rada i rada u

timu

- Razvijanje odgovornosti, toĉnosti u

radu

Naĉin realizacije programa: - izvannastavne aktivnosti, kroz

svakodnevnu nastavu

Vrijeme provoĊenja programa - prosinac 2019.

Troškovnik: - Troškove snosi Srednja škola Metković

7.7. DAN BROJA 𝝅

Nositelj programa: Aktiv matematike

Sudionici: Uĉenici svih razreda

Ciljevi: - razvoj i unapreĊenje znanja

- pribliţavanje matematike uĉenicima

Page 112: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

112

- primjena matematike u svakodnevnom

ţivotu

Zadaci: - izrada panoa, radionice, matematiĉki

kviz

Namjena programa: - matematika u svakodnevnom ţivotu

- samostalnost i kreativnost u radu

- razvijanje samostalnog rada i rada u

timu

- Razvijanje odgovornosti, toĉnosti u

radu

Naĉin realizacije programa: - izvannastavne aktivnosti, kroz

svakodnevnu nastavu

Vrijeme provoĊenja programa - Oţujak 2020.

Troškovnik: - Troškove snosi Srednja škola Metković

7.8. PRAKTIKUM

Nositelj programa: Gordana Barišić

Sudionici: III B

Ciljevi: Upoznati se sa naĉinima ispitivanja materijala

Prepoznati nove mogućnosti graditeljstva

Razlikovanje vrsta krovišta

Zadaci: Skiciranja gradilišta, izrada modela krovišta

Opisati tehnologiju izvedbe ceste

Namjena programa: Upoznavanje uĉenika sa arhitektonskim

rješenjima

Niskogradnje i visokogradnje

Naĉin realizacije programa: Obilasci lokalnih gradilišta – obiteljskih kuća,

stambenih zgrada, ceste

Page 113: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

113

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine

Troškovnik: /

7.9. HUMANITARNE AKCIJE

- tijekom školske godine sa udrugama „Dobra―,

„Prijatelj― i „Leptirići― te „Mladi oca Ante Gabrića―

Nositelji programa: Dana Paponja, Vedran Perić i Rade Nikoletić

Cilj programa: Poticanje uĉenika na humanitarni i timski rad u

školi i izvan nje

Namjena programa: Samovrednovanje i poticanje na daljnji rad

Zadaci: Prezentacija uĉenika i njihov rad

Naĉin realizacije programa: Kroz nastavni planom i program i dodatni rad u

školi

Vrijeme provoĊenja programa: Tijekom cijele školske godine 2019./20.

Troškovnik Sveukupni troškovi pića namirnica i inventara

cca.10000kn

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Kroz ocjenjivanje uĉeniĉkih postignuća te poticaj

za daljnju motivaciju i nagraĊivanje

7.10. ODRICANJA U DOŠAŠĆU I KORIZMI

Nositelj programa: Rosanda Lovrić, prof.

Sudionici: Uĉenici od 1. Do 4. razreda

Ciljevi: -Pomoći najpotrebnijima u našoj blizini ili

Page 114: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

114

onima kojima treba naša pomoć

Zadaci: Kroz korizmu i došašće uĉenici će se odreći,

po jednu kunu ili nekakav slatkiš kako bi

podijelili sa svojim bliţnjima

Namjena programa: Razvijati kod uĉenika osjećaj za drugoga,

kako nije sam na svijetu, i kako nas puno ljudi

treba u našoj blizini

Naĉin realizacije programa: U dogovoru sa roditeljima, uĉenici će na sat

vjeronauka donositi ono ĉega su se odrekli.

Skupljati će do kraja korizme ili došašća i

odnijeti u Caritas ili neku drugi ustanovu

Vrijeme provoĊenja programa Kroz korizmu i došašće

Troškovnik: Ne

7.11. BOŽIĆNO UKRAŠAVANJE ŠKOLSKOG PROSTORA

Nositelj programa: Ţeljka Dodig,prof. ,Vedran Niţić, prof., Ana

Vidović,prof. i ostali koji ţele sudjelovati

Sudionici: Svi zainteresirani uĉenici

Ciljevi: Zadrţati tradiciju ukrašavanja škole tijekom blagdana

Zadaci: IzraĊivanjem ukrasa i plakata doĉarati vrijeme u kojem se nalazimo, da se ne izgubi osjećaj koji tradicija nosi

Namjena programa: Poticanje pozitivne atmosfere i odnosa

Naĉin realizacije programa: OdreĊeno vrijeme prije ukrasiti školski

prostor sa ukrasima i obiljeţjima koji će

uĉenici izraĊivati u suradnji s profesorima kroz radionice

Vrijeme provoĊenja programa Prosinac 2019

Troškovnik: Ovisno o materijalu koji bude korišten

Page 115: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

115

7.12. VIJEĆE UĈENIKA

Nositelj programa: -Mario Obradović, ravnatelj škole

-Struĉni suradnici i profesori koji pomaţu

Vijeće uĉenika u prijedlogu i izradi plana i programa rada

Sudionici: Izabrani uĉenici iz 36 razrednih odjela

Ciljevi: Cilj Vijeća uĉenika je da ostvaruje savjetodavnu ulogu u ostvarivanju bolje suradnje i njihovo lakše i neposredno komuniciranje s Nastavniĉkim vijećem,

Razredbenim vijećem, Vijećem roditelja, radi

ostvarivanja kvalitete rada i ţivota u školi.

Zadaci: -Aktivan rad vijeća uĉenika

- razmjenjivanje informacija sa Nastavniĉkim

vijećem, Razrednim vijećem, Vijećem roditelja. -pomaganje uĉenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza

Namjena programa: -zastupa i razvija uĉeniĉka prava, interese, obveze i uloge u školi - usvoji aktivan odnos prema školi i zajednici u kojoj škola djeluje

Naĉin realizacije programa: -Svaki razredni odjel izabire po jednog uĉenika u Vijeće uĉenika.

-Odabir uĉenika vrši se tajnim glasovanjem o

predloţenim kandidatima.

-Mandat ĉlanova Vijeća moţe trajati od jedne

do ĉetiri godine.

-Izabrani predstavnici vijeća uĉenika, tajnim

glasovanjem izabiru predsjednika Vijeća

uĉenika.

-Nakon ustanovljenja Vijeća uĉenika,

odreĊuje se prostor i vrijeme za djelovanje, te

struĉni suradnici iz škole.

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/19

Troškovnik: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva

7.13. PROGRAM PREVENTIVNIH MJERA

PROTIV NASILJA

Nositelj programa: -Asja Cvitanović- Palinić, školski lijeĉnik;

Page 116: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

116

-MUP

-Struĉni suradnici u suradnji s razrednicima

Sudionici: Uĉenici prvih i drugih razreda

Ciljevi: -sprijeĉiti nasilje u školi,

-educirati uĉenike o nenasilnom rješavanju

sukoba,

-utjecati na njihovo ponašanje i na stavove,

-utjecati na ponašanja izmeĊu uĉenika i

nastavnika,

-razvijati vještine komuniciranja,

-vjeţbati javni nastup.

Zadaci: Pomoć i podrška u rješavanju problema.

Namjena programa: -Educiranje uĉenika o pojavnim oblicima

nasilja,

-senzibilizacija za problem nasilja u školi,

-individualni rad s uĉenicima i rješavanje

problema u sluĉaju pojave nasilja u školi,

-anketiranje uĉenika o pojavi nasilja u školi,

prezentacija rezultata i rasprava na satovima

razrednika, te na Vijeću uĉenika;

-izrada plakata, panoa i ostalih materijala na

temu nasilja u suradnji sa knjiţniĉarkom

škole;

-organizacija radionica i predavanja na

satovima razrednika na temu nasilja;

-predloţiti postavljanje „ sanduĉića

povjerenja― u hodniku škole u koji bi uĉenici

mogli prijaviti sluĉajeva nasilja, dati neke

prijedloge,

-tjedni forum na temu nasilja (kolege, obitelj,

škola, veze).

Naĉin realizacije programa: -individualni razgovori s uĉenicima,

Page 117: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

117

nastavnicima i roditeljima

-po potrebi prisustvovati roditeljskim

sastancima,

-rasprave o pojavnosti nasilja u školi na

Vijeću roditelja,

-radionice, plakati, predavanja,

-tjedne forum predstave

-obrada tema na satima razredne zajednice,

-suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, PU

Metković, školskim lijeĉnikom

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2019/20

Troškovnik: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva

7.14. PROGRAM PREVENTIVNIH MJERA

PROTIV OVISNOSTI -

#PitajMeKakoSam

Nositelj programa: Udruga Ivan XXIII

Sudionici: Uĉenici prvih razreda

Ciljevi: -Suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti.

-Pribliţiti uĉenicima i roditeljima program

ovisnosti.

-Poticanje razvoja pozitivne slike o sebi.

Zadaci: Pomoć i podrška u rješavanju problema.

Namjena programa: -Educirati uĉenike o štetnosti zlouporabe

sredstava ovisnosti

-Anketiranje uĉenika I razreda o pojavnosti

svih vrsta ovisnosti

Page 118: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

118

-Posebnu pozornost posvetiti uĉenicima iz

riziĉnih skupina (uĉenici koji dolaze iz

nepotpunih obitelji, uĉenici s većim brojem

izostanaka, uĉenici s problemima adaptacije)-

s njima provoditi individualni rad u suradnji s

razrednicima i roditeljima.

-Ako se identificira neki od konzumenata

droge, u suradnji s roditeljima uĉenici će se

upućivati u Centar za prevenciju ovisnosti

radi provoĊenja terapijskog postupka.

-IzraĊivanje plakata i plakata na temu

ovisnost u suradnji s knjiţniĉarkom škole

-Organizirati radionice, tribine,kampove,

javne tribine i sl. na temu ovisnosti i po

potrebi ostalih riziĉnih ponašanja

-Suradnja s roditeljima odnosit će se na

individualne razgovore, po potrebi roditeljske

sastanke, informiranjem putem panoa,

brošura…

-Ostvariti suradnju s Centrom za prevenciju i

van bolniĉko lijeĉenje ovisnosti, Centrom za

socijalnu skrb, školskim lijeĉnikom i PU

Metković.

Naĉin realizacije programa: -Grupni rad s uĉenicima i roditeljima

- Radionice, predavanja, kampovi, javna

tribina…

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2019./20.

Troškovnik: Troškove realizacije programa snosi udruga

zajedno sa školom

7.15. PROGRAM PREVENTIVNIH MJERA

PROTIV SPOLNIH BOLESTI

Nositelj programa: -Asja Palinić- Cvitanović, školski lijeĉnik;

Page 119: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

119

-Struĉni suradnici u suradnji s razrednicima.

Sudionici: Svi razredi

Ciljevi: -povećati svijest mladih ljudi o pozitivnim i

negativnim ĉimbenicima koji utjeĉu na spolno

ponašanje i HIV – zarazu;

-pomoći mladim ljudima u uĉenju ĉinjenica o

AIDS –u, asertivnoj komunikaciji i

protektivnom spolnom ponašanju,

-upozavanje sa spolnim bolestima i naĉinima

prenošenja spolnih bolesti.

Zadaci: -ohrabriti uĉenike da poduzmu akcije za

prevenciju AIDS-a i spolnih bolesti unutar

školske sredine

Namjena programa: -Educirati uĉenike o štetnosti zlouporabe

sredstava ovisnosti

-Anketiranje uĉenika I razreda o pojavnosti

svih vrsta ovisnosti

-Posebnu pozornost posvetiti uĉenicima iz

riziĉnih skupina (uĉenici koji dolaze iz

nepotpunih obitelji, uĉenici s većim brojem

izostanaka, uĉenici s problemima adaptacije)-

s njima provoditi individualni rad u suradnji s

razrednicima i roditeljima.

-Ako se identificira neki od konzumenata

droge, u suradnji s roditeljima uĉenici će se

upućivati u Centar za prevenciju ovisnosti

radi provoĊenja terapijskog postupka.

-IzraĊivanje plakata i plakata na temu

ovisnost u suradnji s knjiţniĉarkom škole

-Organizirati radionice, tribine i sl. na temu

ovisnosti.

-Suradnja s roditeljima odnosit će se na

individualne razgovore, po potrebi roditeljske

sastanke, informiranjem putem panoa,

brošura…

-Ostvariti suradnju s Centrom za prevenciju i

Page 120: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

120

van bolniĉko lijeĉenje ovisnosti, Centrom za

socijalnu skrb, školskim lijeĉnikom i PU

Metković.

Naĉin realizacije programa: -predavanja, radionice, anketiranja, plakati.

-individualni razgovori s uĉenicima,

-obrada tema na satima razredne zajednice,

sve u suradnji sa školskim lijeĉnikom.

-organizirati grupu uĉenika drugih razreda

koja će educirati vršnjake o prevenciji HIV-a.

i spolno prenosivih bolesti. Uĉenici će

program realizirati uz pomoć nastavnika/ce

biologije, kemije i školskog lijeĉnika.

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2019/20

Troškovnik: Nisu potrebna dodatna materijalna sredstva

7.16. PROGRAM PREVENCIJE KOCKANJA MLADIH – TKO ZAPRAVO

POBJEĐUJE? Nositelj programa: -Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

-Ana Vidović, struĉni suradnik

Sudionici: Prvi i drugi razredi

Ciljevi: -poboljšano znanje o obiljeţjima igara na

sreću i psihosocijalnim posljedicama kockanja, -poboljšana statistiĉka znanja o šansama i vjerojatnostima, -smanjene kognitivne distorzije povezane s kockanjem, -unaprijeĊene vještine rješavanja problema i donošenja odluka, -unaprijeĊene vještine odolijevanja

vršnjaĉkom pritisku,

-osnaţen osjećaj generalne samo-efikasnosti Zadaci: -proći program kroz jednu informacijsko-

motivacijsku radionicu i osam strukturiranih sa

Page 121: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

121

pojaĉanom interaktivnom komponentom

Namjena programa: Prevencija kockanja mladih adolescentske dobi te razvoj prikladnog odnosa prema igrama na sreću, kao i osobno odgovornog

ponašanja u ovom podruĉju.

Naĉin realizacije programa: Jednom tjedno u razredu (grupno), interaktivne metode rada – pouĉavanje s

aktivnim sudjelovanjem uĉenika, te mnoštvo

vjeţbi i samostalnih zadataka

Vrijeme provoĊenja programa Tijekom školske godine 2018/19

Troškovnik: Nisu potrebna nikakva dodatna sredstva

7.17. PROGRAM PREVENCIJE NASILJA U

MLADENAĈKIM VEZAMA Nositelj programa: Suada Sulĉić, prof. psihologije i pedagogije

Sudionici: Drugi razredi

Ciljevi: Upoznati uĉenike s komunikacijskim

vještinama koje omogućavaju uspostavljanje i

odrţavanje kvalitetnih odnosa na svim razinama

Zadaci: -prepoznati većinu ponašanja koja vode u

nasilje; prepoznati i navesti razliĉite oblike

nasilja u vezama; prepoznati razliĉite oblike

struĉne i vršnjaĉke pomoći Namjena programa: Dio nacionalnog programa sprjeĉavanja

nasilja u obitelji; provodi se diljem Hrvatske

Naĉin realizacije programa: proći program u 4 razreda kroz 4 radionice u blok satima kroz dva posjeta

Vrijeme provoĊenja programa Prvo polugodište školske godine 2019/20

Troškovnik: Nisu potrebna nikakva dodatna sredstva

Page 122: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

122

7.18. DANI OTVORENIH VRATA

Nositelj programa: Srednja škola Metković

Sudionici: Uĉenici završnog razreda osnovne škole

Ciljevi: -predstavljanje škole uĉenicima i njihovim

roditeljima

Zadaci: -kroz prezentacije predstaviti aktivnosti i naĉin rada pojedinih smjerova

Namjena programa: -upoznavanje uĉenika i roditelja s

usmjerenjima i strukama

-pribliţavanje škole budućim uĉenicima

Naĉin realizacije programa: -kroz svakodnevnu nastavu

Vrijeme provoĊenja programa -svibanj 2019.

Troškovnik: Troškove snosi Srednja škola Metković

7.19. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG KOORDINATORA I ŠKOLSKOG

ISPITNOG POVJERENSTVA

Školsko ispitno povjerenstvo u školskoj godini 2019./2020.:

Ravnatelj: Marijo Obradović, prof.

Koordinator: Ţeljka Dodig, prof.

Zamjenik koordinatora: Ana Vidović, soc.pedagog

Ĉlanovi povjerenstva:

1. Baćilo Danijela, prof.

2. Grgić Zoran, prof.

3. Kneţević Julijana, prof.

4. Raguţ Sanja, prof.

- Ravnatelj imenuje školsko ispitno povjerenstvo za tekuću školsku godinu, a za svaki

ispitni rok ravnatelj imenuje deţurne nastavnike.

Poslovi i zadaci ispitnoga koordinatora su:

Page 123: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

123

- osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava uĉenika za ispite

- zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala

- osiguravanje prostorija za provoĊenje ispita

- nadzor provoĊenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita i povrat

ispitnih materijala Centru

- informiranje svih uĉenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadacima i ciljevima

vrjednovanja te savjetovanje uĉenika o odabiru izbornih predmeta drţavne mature

- informiranje uĉenika o postupku provoĊenja ispita, koordiniranje prijavljivanja za ispite

na razini škole i pravovremeno dostavljanje rezultata ispita uĉenicima

- voĊenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za uĉenike s teškoćama

- informiranje nastavnika o sustavu, zadacima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja,

savjetovanje i pruţanje podrške

- sudjelovanje na struĉnim sastancima i skupovima koje organizira Centar

- organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i

novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem

- osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike

- suraĊivanje s roditeljima u savjetovanju uĉenika glede odabira izbornih predmeta drţavne

mature

- unošenje i aţuriranje podataka o: školi, nastavnim predmetima, matiĉnim podatcima

uĉenika u bazu podataka

PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG KOORDINATORA

I ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Datum Sadrţaj Sudionici

Kolovoz 2019.

Rujan 2019.

ProvoĊenje jesenskog roka drţavne mature 2018./2019.

(prema kalendaru)

Objava rezultata jesenskog roka

Prigovori: primitak i obrada

Suradnja s razrednicima:

ispis svjedodţbi i potvrda o poloţenim ispitima i

potvrda o ponovno poloţenim ispitima, evidentiranje u

matiĉnu knjigu

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi školskog

ispitnog povjerenstva iz

školske godine

2018./2019.

Page 124: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

124

Listopad 2019. Evaluacija rezultata drţavne mature

Prva sjednica novog školskog ispitnog povjerenstva

Kratko upoznavanje završnih razreda s drţavnom

maturom prema Pravilniku o polaganju drţavne mature

s posebnim naglaskom na prilagodbu ispitne tehnologije

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi školskog

ispitnog povjerenstva iz

školske godine

2019./2020.

Studeni 2019. Detaljnije upoznavanje uĉenika s drţavnom maturom

prema potrebi

Struĉno usavršavanje u organizaciji NCVVO-a

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Prosinac 2019. ProvoĊenje roditeljskih sastanak u ĉetvrtim

razredima: upoznavanje roditelja s drţavnom maturom

prema Pravilniku o polaganju drţavne mature i

kalendarom

Upoznavanje ĉlanova ŠIP-a s novostima vezanim uz

drţavnu maturu

Upoznavanje uĉenika s procesom prijava ispita

drţavne mature i prijavom fakulteta u sustavu NISPVU,

upoznavanje uĉenika s mogućnošću prilagodbe ispitne

tehnologije te potrebnom dokumentacijom koju je

obavezno priloţiti kako bi se ostvarilo pravo na

prilagodbu ispitne tehnologije

Provjera podataka u sustavu NISPVU te ispravci

pogrešno unesenih podataka

Konzultacije s uĉenicima po potrebi

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Sijeĉanj 2020.

Prijave drţavne mature

Predaja dokumentacije za prilagodbu ispitne tehnologije

ispitnoj koordinatorici

Konzultacije s uĉenicima po potrebi (usmeno i

elektroniĉkim putem)

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Veljaĉa 2020. Završetak prijava drţavne mature

Predaja zahtjeva za prilagodbom ispitne tehnologije

NCVVO-u

Konzultacije s uĉenicima po potrebi (usmeno i

elektroniĉkim putem)

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Oţujak 2020. Zamolbe uĉenika (promjena, odjava i naknadna prijava

ispita)

Konzultacije s uĉenicima po potrebi

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Page 125: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

125

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Travanj 2020. Pripreme za drţavnu maturu

Struĉno usavršavanje u organizaciji NCVVO-a

Konzultacije s uĉenicima

Zamolbe uĉenika do roka odreĊenog kalendarom

uĉenika (promjena, odjava i naknadna prijava ispita)

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Svibanj 2020. Priprema drţavne mature

Organizacija drţavne mature u ljetnom roku

(deţurstva), upoznavanje nastavniĉkog vijeća s

pravilima provoĊenja ispita drţavne mature

Detaljna priprema uĉenika ĉetvrtih razreda za drţavnu

maturu (ponašanje na ispitu, dozvoljeni pribor, rokovi)

Konzultacije s uĉenicima

Zamolbe uĉenika do roka odreĊenog kalendarom

uĉenika (promjena, odjava i naknadna prijava ispita)

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Nastavniĉko vijeće

Lipanj 2020. Organizacija i provedba drţavne mature u ljetnom roku

Prigovori na provedbu: primitak i obrada

Konzultacije s uĉenicima po potrebi

Upoznavanje uĉenika s prijavom u jesenskom roku

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Srpanj 2020. Objava privremenih rezultata drţavne mature

Prigovori na rezultate: primitak i obrada

Objava konaĉnih rezultata

Izdavanje svjedodţbi i potvrda uĉenicima koji su

uspješno poloţili drţavnu maturu (suradnja s

razrednicima)

Obradović Marijo,

ravnatelj – predsjednik

ŠIP-a

Ţeljka Dodig – ispitni

koordinator

Ĉlanovi ŠIP-a

Page 126: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

126

8. ŠKOLSKA NATJECANJA

8.1. POZNAVANJE HRVATSKOG JEZIKA

Nositelji programa: profesori hrvatskog jezika

Cilj programa: - poticati uĉenike na prouĉavanje hrvatskoga

jezika, usavršavanje jeziĉne komunikacije i pismenosti te stvaranje zanimanja i za jeziĉne sadrţaje izvan propisanoga plana i

programa, tj. poticati uĉenike na

samostalno prouĉavanje jezikoslovne literature

- poticati spoznaje o vrijednosti steĉenoga znanja, vještina i sposobnosti te njihove primjene u daljnjoj naobrazbi i razvijanju jeziĉne kulture

- razvijati poticajne i pozitivne motive za samovrednovanje i vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti

- poticati standardizaciju u izradi ispita i ispitnih zadataka

- razmjenjivati iskustva uĉitelja i nastavnika

steĉenih tijekom rada s uĉenicima u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima vezanim uz pouĉavanje hrvatskoga standardnog jezika.

Namjena programa: * Osposobiti uĉenika za privatno i sluţbeno

komuniciranje * pripremiti uĉenike za Natjecanje u poznavanju Hrvatskog jezika *kritiĉko pristupanje medijima

Zadatci: * temeljito prouĉavanje hrvatskog jezika kroz

struĉnu literaturu

* usustavljivanje jeziĉnog gradiva, primjena

jeziĉnih norma.

* rješavanje zadataka, vjeţbi i testova.

Naĉin realizacije programa: *u suradnji i suglasnosti s roditeljima i razrednicima, pedagoškom sluţbom, institucijama i pojedincima koji se bave jezikom na lokalnoj, ţupanijskoj i drţavnoj razini. * skupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati

Page 127: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

127

* Izrada testova i vjeţbi, rad s udţbenicima za gimnazije, korištenje izvora: hrvatski pravopis i gramatika, materijali s natjecanja

Vrijeme provoĊenja programa: 9. rujna 2019. — 31. kolovoza 2020.

Troškovnik *Ministarstvo pokriva troškove putovanja na ţupanijskoj i drţavnoj razini Na školskoj razini Škola osigurava materijale i prostor za provoĊenje natjecanja.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

*samovrednovanje i vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti * uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u dijelu za bilješke o radu i napredovanja, diplome, priznanja, izleti.

8.2. LIDRANO

Nositelji programa: profesori hrvatskog jezika

Cilj programa: Razvijati i poticati uĉeniĉko literarno, novinarsko i

dramsko-scensko stvaralaštvo, promicati uĉeniĉko

pisano i govorno izraţavanje na hrvatskome jeziku,

otkrivati, pratiti i poticati uĉenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti i predstaviti stvaralaštvo smotre LiDraNo javnosti.

Namjena programa: * Osposobiti uĉenika za pisano i govorno

izraţavanje i komuniciranje

* pripremiti uĉenike za Lidrano smotru

* omogućiti slobodu stvaralaštva uĉenika i druţina

i osobno stvaralaĉko izraţavanje

*poticati suradniĉki duh

*kritiĉko pristupanje medijima *prevencija ovisnosti i osmišljavanje slobodnog vremena mladih

Zadatci: - razvijati i poticati uĉeniĉko literarno, novinarsko i dramsko-scensko stvaralaštvo

- promicati uĉeniĉko pisano i govorno

Page 128: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

128

izraţavanje na hrvatskome jeziku

- otkrivati, pratiti i poticati uĉenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti

- predstaviti stvaralaštvo smotre LiDraNo javnosti (škola, općina, grad, ţupanija,

drţava).

Naĉin realizacije programa: *U suradnji i suglasnosti s roditeljima i razrednicima, pedagoškom sluţbom, institucijama ,

udrugama i pojedincima na lokalnoj, ţupanijskoj i

drţavnoj razini.

* Skupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati

Vrijeme provoĊenja programa: 9. rujna 2019. — 31. kolovoza 2020. Prema Vremeniku i Uputama Agencije za odgoj i obrazovanje.

Troškovnik *Ministarstvo pokriva troškove putovanja na ţupanijskoj i drţavnoj razini. Na školskoj razini Škola osigurava materijale i prostor za provoĊenje natjecanja.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

* Uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u dijelu za bilješke o radu i napredovanja, diplome, priznanja, izleti.

8.3. MATEMATIKA

Nositelji programa: Aktiv matematike

Cilj programa: - Usavršiti uĉenikovo poznavanje matematike

- Potaknuti uĉenika na samostalno rješavanje

matematiĉkih problema.

- Razvijati zanimanje za matematiku i njene

primjene.

Namjena programa: - Pripremiti uĉenike za natjecanje iz

matematike

Zadaci: - Prouĉavanje matematike kroz struĉnu

literaturu i materijale s natjecanja

- Rad na zadacima, vjeţbama i testovima.

Page 129: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

129

Naĉin realizacije programa: - Grupni i individualni rad s uĉenicima izvan

njihovog rasporeda sati. Izrada testova i

vjeţbi.

Vrijeme provoĊenja programa: - Od 9. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020.

Troškovnik - Ministarstvo pokriva troškove putovanja na

ţupanijskoj i drţavnoj razinu

- Na školskoj razini škola osigurava

materijale i prostor za provoĊenje

natjecanja

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

- Uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u

dijelu za bilješke o radu i napredovanja,

diplome, priznanja , izleti

8.4. KLOKAN BEZ GRANICA

Nositelji programa: Aktiv matematike

Cilj programa: - Popularizirati matematiku i omogućiti

širenje osnovne matematiĉke kulture.

- Motivirati uĉenike da se bave matematikom

izvan redovitih školskih programa.

Namjena programa: - Pribliţiti matematiku našim uĉenicima na

zabavan naĉin

Zadaci: - Prouĉavanje matematike kroz struĉnu

literaturu i materijale s natjecanja.

- Rad na zadacima, vjeţbama i testovima

Naĉin realizacije programa: - Grupni i individualni rad s uĉenicima izvan

njihovog rasporeda sati.

- Izrada testova i vjeţbi sa prošlih natjecanja

Page 130: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

130

Vrijeme provoĊenja programa: - Natjecanje se provodi sredinom oţujka

2020.

Troškovnik - Natjecanje se samofinancira ĉlanarinom

sudionika - natjecatelja, 15 kn po uĉeniku.

- Prikupljena se sredstva koriste za

organizaciju, pripremu zadataka i

simboliĉne poklone svim natjecateljima.

- Najmanje polovina prikupljene svote mora

se potrošiti na nagrade najboljima.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

- HMD objavljuje rezultate i listu 10%

najboljih rješavaĉa po kategorijama.

8.5. GEOGRAFIJA

Nositelji programa: Ţeljka Jeramaz, prof.

Cilj programa: -nastupati na školskim, ţupanijskim, drţavnim natjecanjima i prezentirati našu školu -razvoj i unapreĊenje znanja

Namjena programa: -priprema uĉenika za natjecanje -samostalnost i kreativnost u radu -razvijanje samostalnog rada i rada u timu -razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu

Zadaci: -priprema uĉenika za natjecanje -samostalnost i kreativnost u radu -razvijanje samostalnog rada i rada u timu -razvijanje odgovornosti, toĉnosti u radu

Naĉin realizacije programa: 1 sat tjedno

Vrijeme provoĊenja programa: Tijekom nastavne godine 2018/2019

Troškovnik Troškove natjecanja snosi Srednja škola Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u dijelu za bilješke o radu i napredovanju, diplome, priznanja , izleti

Page 131: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

131

8.6. FIZIKA

Nositelji programa: Tatjana Marić

Cilj programa: Usavršiti uĉenikovo poznavanje fizike Potaknuti uĉenike na samostalno rješavanje problemskih zadataka Razvijati interes za fiziku i njenu primjenu

Namjena programa: Priprema uĉenika za natjecanja iz fizike

Zadaci: Pouĉavanje fizike kroz struĉnu literaturu i materijale s ranijih natjecanja Uvjeţbavanje raĉunskih zadataka

Naĉin realizacije programa: Grupni i individualni rad s uĉenicima izvan njihovog rasporeda sati

Vrijeme provoĊenja programa: Od 3. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020.

Troškovnik Ministarstvo pokriva troškove putovanja na ţupanijskoj i drţavnoj razini

Na školskoj razini škola osigurava materijale i prostor za provoĊenje natjecanja

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Uĉeniĉka postignuća biljeţiti u imenik, u dijelu za bilješke o radu i napredovanja, diplome, priznanja , izleti

8.7. VJERONAUĈNA OLIMPIJADA

Nositelji programa: - Katehetski ured Splitsko-makarske

nadbiskupije

- Škola (vjerouĉitelj)

Cilj programa: Demonstracija usvojenog znanja i vještina

Page 132: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

132

uĉenika iz podruĉja religije i duhovnosti

Namjena programa: -potaknuti uĉenike na cjeloviti razvoj osobe

(intelektualni, duhovni i afektivni),

-ostvariti ozraĉje odgovornosti i zajedništva

uĉenika kroz meĊusobno druţenje.

Zadaci: -Pripremanje za natjecanje iz vjeronauka-

Vjeronauĉna olimpijada

-Usvojiti zadano gradivo nacionalnog katehetskog

ureda

Naĉin realizacije programa: -Program natjecanja iz vjeronauka provodi se na

tri razine: školskoj (sudjeluju svi prijavljeni

uĉenici), ţupanijskoj/meĊuţupanijskoj

nad/biskupijskoj

(Školu predstavljaju 4 uĉenika/ice + 1 uĉenik/ca

zamjena) i drţavnoj razini (isto kao ţupanijska

razina)

Vrijeme provoĊenja programa: -Školsko natjecanje

-Ţupanijsko/meĊuţupanijsko – nad/biskupijsko

natjecanje

-Drţavno natjecanje

(Sve razine natjecanja provode se prema

planiranom rasporedu organizatora)

Troškovnik -Troškovnik je uvjetovan plasmanom uĉenika.

Školska razina natjecanja:

- potrošni materijal i kopiranje

-Ţupanijska razina: troškovi prijevoza do mjesta

odrţavanja natjecanja.

-Drţavna razina: troškovi prijevoza do mjesta

odrţavanja natjecanja.

Page 133: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

133

-Troškove prijevoza snosi škola.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

-Znanje uĉenika provjerava se pismeno

(rješavanje testova). Usvojene vještine i

korelaciju s drugim uĉenicima vrednovati će

ostali uĉenici, predmetni nastavnik, Škola i

Splitsko-makarska nadbiskupija putem

pismenih pohvala i priznanja te prigodnih

simboliĉnih darova odabranim uĉenicima

8.8. NOSIVE KONSTRUKCIJE

Nositelj programa: Vedran Niţić, mag.ing.aedif

Cilj programa: Popularizirati struku i nastupati na školskim,

ţupanijskim, drţavnim natjecanjima, te

prezentirati našu školu uz razvoj i unapreĊenje

znanja.

Namjena programa: - priprema uĉenika za natjecanje

- samostalnost i kreativnost u radu

- razvijanje samostalnog rada i rada u timu

- razvijanje odgovornosti i toĉnosti u radu

Zadaci: - razviti vještine timskog i samostalnog rada

- razviti kritiĉki odnos prema vlastitom i

tuĊem radu

- zainteresirati uĉenika za daljnje

usavršavanje i napredovanje

Naĉin realizacije programa: - skupni i individualni rad s uĉenicima izvan

njihovog rasporeda sati

- izrada testova i vjeţbi

Page 134: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

134

Vrijeme provoĊenja programa: Od 9. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020.

Troškovnik Troškove natjecanja snosi Srednja škola Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Samoevaluacija, brojĉana ocjena dodatnog rada

uĉenika/ce iz nastavnog predmeta.

8.9. VOZAĈ MOTORNOG VOZILA

Nositelji programa: Agencija za strukovno obrazovanje

Cilj programa: Osposobiti uĉenike za samostalno upravljanje

teretnim motornim vozilom.

Omogućiti uĉenicima razmjenu znanja i iskustava

za sigurno upravljanje motornim vozilom

Namjena programa: Aktivno sudjelovanje uĉenika u osposobljavanju za

zanimanje.

Zadaci: Izvesti zadanu radnju vozilom.

Razvijati odgovornost i toĉnost u radu.

Naĉin realizacije programa: IzvoĊenje odreĊene radnje vozilom, uz primjenu

teorijskih znanja.

Vrijeme provoĊenja programa: Sijeĉanj2020.

Troškovnik Sredstva i oprema Srednje škole Metković

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Komisija boduje zadatak prema uputama Agencije

za strukovno obrazovanje

Page 135: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

135

8.10. POSTAVLJANJE LANACA ZA SNIJEG

Nositelji programa: Srednja škola Metković

Cilj programa: Osposobiti uĉenike za samostalno postavljanje

lanaca za snijeg na kotaĉe vozila

Namjena programa: Aktivno i samostalno osposobljavanje uĉenika za

voţnju

Zadaci: Izvesti radnju postavljanja lanaca u što kraćem

vremenu

Naĉin realizacije programa: Postavljanje lanaca na vozilo školskom dvorištu

Vrijeme provoĊenja programa: 09.09.2019. do 31.08.2020.

Troškovnik Nema troškova

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Mjeri se vrijeme i najbolji dobivaju poticajnu

ocjenu i pohvalu

8.11. NATJECANJE ―GRAND GOURMET― U MAKARSKOJ

SINKRONIZIRANO POSLUŽIVANJE

Nositelji programa: Srednja škola Metković

Cilj programa: Osobni razvoj uĉenika, njegovo osposobljavanje i

struĉno usavršavanje za zanimanje konobar

Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uĉenika i poticanje

na timski rad i suradniĉki odnos

Zadaci: Provjera znanja i vještina usporeĊujući druge

domaće i meĊunarodne škole kako bismo mogli

procijeniti na kojoj se razini nalazimo

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: 22.10-25.10.2019

Troškovnik Inventar potreban za postavljanje stola, te za

sinkronizirano posluţivanje.

Page 136: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

136

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se u

kojoj mjeri su uĉenici razvili sposobnosti i svladali

znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluţiti kao

smjernica za budući rad. Prema unaprijed

utvrĊenim elementima ocjenjivanja utvrdit će se

uspjeh pojedinih ekipa. Uĉenici se natjeĉu u

ekipama koje se sastoje od tri uĉenika konobara.

8.12. PRIPREMANJE BARSKIH MJEŠAVINA I

POSLUŽIVANJE SVEĈANOG MENU-A OD

PET SLIJEDOVA

Nositelji programa: Srednja škola Metković

Cilj programa: Osobni razvoj uĉenika, njegovo osposobljavanje i

struĉno usavršavanje za zanimanje konobar

Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uĉenika i poticanje

na timski rad i suradniĉki odnos

Zadaci: Uĉenici koji ostvare najbolji rezultat predstavljat će

nas na regionalnom gastro natjecanju

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: Sijeĉanj 2020

Troškovnik Piće potrebno za pripremanje kratkih i dugih

barskih mješavina te hrana i piće koje će se koristiti

kod posluţivanja sveĉanog menu-a.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se u

kojoj mjeri su uĉenici razvili sposobnosti i svladali

znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluţiti kao

smjernica za budući rad. Prema unaprijed

utvrĊenim elementima ocjenjivanja utvrdit će se

uspjeh pojedinih ekipa. Uĉenici se natjeĉu u

ekipama koje se sastoje od jednog uĉenika kuhara i

jednog uĉenika konobara

Page 137: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

137

8.13. JUNIOR ―BARMEN KUP― KARLOVAC

Nositelji programa: Trgovaĉko – ugostiteljska škola Karlovac

Cilj programa: Struĉno osposobljavanje i usavršavanje uĉenika za

zanimanje barmen

Namjena programa: Poticanje uĉenika na individualni rad, struĉno

usavršavanje, napredovanje u struci i suradniĉki

odnos s uĉenicima ostalih škola

Zadaci: Upoznavanje novih znanja i vještina.

Prezentiranje steĉenih znanja i vještina na pravilan

ugostiteljski naĉin

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – individualni rad

Vrijeme provoĊenja programa: Lipanj 2020

Troškovnik Troškovi prijevoza, noćenja, ruĉka, troškovi pića

potrebnog za pripravljanje barskih mješavina…

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Prema unaprijed utvrĊenim elementima

ocjenjivanja utvrdit će se uspjeh pojedinog

natjecatelja.

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se koliko

su uĉenici napredovali i savladali zadatke

postavljene pred njih te kako će to prezentirati u

praksi, a nastavnicima će sluţiti kao smjernica za

budući rad

8.14. REGIONALNO NATJECANJE UĈENIKA

UGOSTITELJSKO – TURISTIĈKIH ŠKOLA

―GASTRO 2020―

Nositelji programa: Agencija za strukovno obrazovanje i zajednica

ugostiteljsko – turistiĉkih škola

Cilj programa: Osobni razvoj uĉenika, njegovo osposobljavanje i

struĉno usavršavanje za zanimanje konobar

Page 138: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

138

Namjena programa: Ocjenjivanje samostalnog rada uĉenika i poticanje

na timski rad i suradniĉki odnos s uĉenicima

ostalih škola

Zadaci: Prezentiranje znanja i vještina steĉenih (nauĉenih)

u školi na regionalnom gastro natjecanju

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: Odredit će agencija za strukovno obrazovanje

( vjerojatno veljaĉa )

Troškovnik Troškove će bit moguće odrediti nakon što se

utvrdi mjesto odrţavanja natjecanja

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se u

kojoj mjeri su uĉenici razvili sposobnosti i svladali

znanja iz svoje struke, a nastavnicima sluţiti kao

smjernica za budući rad. Prema unaprijed

utvrĊenim elementima ocjenjivanja utvrdit će se

uspjeh pojedinih ekipa. Uĉenici se natjeĉu u

ekipama koje se sastoje od jednog kuhara i jednog

konobara iz matiĉne škole.

8.15. DRŽAVNO I MEĐUNARODNO

NATJECANJE UĈENIKA TURISTIĈKO–

UGOSTITELJSKIH ŠKOLA ―GASTRO― 2020.

Nositelji programa: ASO, zajednica ugostiteljsko turistiĉkih škola,

sponzori

Cilj programa: Struĉno osposobljavanje i usavršavanje uĉenika u

zanimanju konobar, kao i njegov osobni razvoj

Namjena programa: Ocjenjivanje rada uĉenika i poticanje na timski rad

Zadaci: Prezentiranje steĉenih znanja i vještina na pravilan

ugostiteljski naĉin

Naĉin realizacije programa: Natjecanje – timski rad

Vrijeme provoĊenja programa: Vremenik će naknadno odrediti ASO

Page 139: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

139

( vjerojatno oţujak )

Troškovnik Troškovi pripreme namirnica jela i pića

cca.10000kn

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Prema unaprijed utvrĊenim elementima

ocjenjivanja utvrdit će se uspjeh pojedinih ekipa.

Na temelju ostvarenih rezultata utvrdit će se koliko

su uĉenici napredovali i savladali zadatke

postavljene pred njih te kako će to prezentirati u

praksi, a nastavnicima će sluţiti kao smjernica za

budući rad

8.16. MEĐUNARODNI KULINARSKI FESTIVAL

Nositelji programa: Dana Paponja i Vedran Perić

Cilj programa: Struĉno osposobljavanje i usavršavanje uĉenika u

zanimanju kuhar i njihov osobni razvoJ

Namjena programa: Ocjenjivanje rada uĉenika, poticanje na timski rad

te predstavljanje škole

Zadaci: Prezentacija uĉenika i njihov rad

Naĉin realizacije programa: Kroz nastavni planom i program i dodatni rad u

školi

Vrijeme provoĊenja programa: Travanj 2020

Troškovnik Sveukupni troškovi pića namirnica i inventara,

prijevoza i smještaja cca.10000kn

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Kroz ocjenjivanje uĉeniĉkih postignuća te poticaj

za daljnju motivaciju i nagraĊivanje

Page 140: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

140

8.16. SMOTRA UGOSTITELJSKO– TURISTIĈKIH

ŠKOLA DALMACIJA

Nositelji programa: S. Š:―AMK― Vis, Splitsko – dalmatinska ţupanija,

struĉni uĉitelji

Cilj programa: Razmjena iskustva i steĉenih znanja meĊu

uĉenicima

Namjena programa: Prezentacija i posluţivanje jela dalmatinske

kuhinje te pripremanje kratkih i dugih barskih

mješavina

Zadaci: Pripremanje i posluţivanje autohtonih

neretvanskih jela

Naĉin realizacije programa: Prezentacija i posluţivanje jela neretvanske

kuhinje te pripremanje kratkih i dugih barskih

mješavina

Vrijeme provoĊenja programa: Svibanj, 2020.

Troškovnik Troškovi prijevoza, noćenja, hrane i pića cca.

10000kn

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Usvojena znanja i vještine koriste se za daljnje

unapreĊivanje znanja i primjeni u praksi

Povezivanje teoretskih znanja sa praksom u

nastavnom procesu

8.17. STROJARSKA ZANIMANJA :

VODOINSTALATER, INSTALATER GRIJANJA

I KLIMATIZACIJE, AUTOMEHANIĈAR,

RAĈUNALNI TEHNIĈAR ZA STROJARSTVO

Nositelji programa: Aktiv strojarstva

Cilj programa: Pripremiti uĉenike za natjecanja iz pojedinih

podruĉja ovisno o programu zanimanja

Namjena programa: Proširiti znanje iz strukovnih predmeta koji su

sadrţani

Page 141: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

141

u podruĉju u kojem se uĉenik natjeĉe

Naĉin realizacije programa: Dodatni rad sa uĉenicima u nenastavno vrijeme

Vrijeme provoĊenja programa: Školska godina 2019/2020

Troškovnik Srednja škola Metković - ASOO

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

naĉina vrednovanja

Usvojena znanja i vještine koriste se za daljnje

unapreĊivanje znanja i primjeni u praksi

Povezivanje teoretskih znanja sa praksom u

nastavnom procesu

Page 142: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

142

9. STRUČNI IZLETI I EKSKURZIJE

9.1. ADRIATIC GASTRO SHOW, SPLIT

Nositelj programa: Nina Bjeliš, dipl.ing.preh.tehn.

Sudionici: Svi zainteresirani uĉenici zanimanja kuhar,

konobar, ekonomist, upravni referent

Cilj: Upoznavanje uĉenika s djelatnošću i

uslugama koje će se prezentirati na sajmu te stjecanje novih znanja i tehnologija u proizvodnji prehrambenih proizvoda.

Zadaci: Tijekom obilaska sajma vidjeti meĊunarodne

sajmove prehrane, pića, vina, vina, kave,

sladoleda i slastica, turizma, hotelske i

ugostiteljske opreme. Upoznati se s

autohtonom kuhinjom. Promatrati naĉine

ocjenjivanja vina i jakih alkoholnih pića i

natjecanje barmera.

Namjena: Povezati školske sadrţaje sa praksom i

promocija novih proizvoda.

Naĉin realizacije: Kroz nastavni plan i program. Kroz

izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

rezultata vrednovanja:

Razgovor o izletu, prezentacije, pisani osvrt

na zadanu temu.

Vrijeme provoĊenja: 5. – 8. veljaĉe, 2020.

Troškovnik: Troškove najpovoljnijeg prijevoznika snose

uĉenici odnosno njihovi roditelji.

9.2. PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ

Nositelj programa: Nina Bjeliš, dipl.ing.preh.tehn.

Sudionici: Uĉenici drugih i trećih razreda

Page 143: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

143

Cilj: Cilj je potaknuti uĉenike na zaštitu prirode i

ugroţenih ţivotinja, upoznati se s

ţivotinjskim vrstama koje obitavaju na

podruĉju Delte Neretve.

Zadaci: Posjeta i razgledavanje muzeja uz struĉno

vodstvo.

Namjena: Povezati školske sadrţaje i terensku nastavu.

Vidjeti razne vrste ptica i divljih ţivotinja koje

obitavaju na podruĉju Delte Neretve. Vidjeti

razne vrste riba, a osobito jegulju te se

upoznati sa naĉinom razmnoţavanja jegulje.

Naĉin realizacije: Razgledavanje izloţbe i muzeja.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

rezultata vrednovanja:

Pisani osvrt na zadanu temu.

Vrijeme provoĊenja: sijeĉanj 2020.

Troškovnik: Cijenu ulaznica za muzej snose uĉenici

odnosno njihovi roditeji.

9.3. PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ

Nositelj programa: Ivana Leontenko, prof prometa

Sudionici: Uĉenici trećeg razreda razreda vozaĉ

motornog vozila

Cilj: Cilj je potaknuti uĉenike na zaštitu prirode i

ugroţenih ţivotinja, upoznati se s ţivotinjskim

vrstama koje obitavaju na podruĉju Delte

Neretve.

Zadaci: Posjeta i razgledavanje muzeja uz struĉno

vodstvo.

Namjena: Povezati školske sadrţaje i terensku nastavu.

Vidjeti razne vrste ptica i divljih ţivotinja koje

obitavaju na podruĉju Delte Neretve. Vidjeti

razne vrste riba, a osobito jegulju te se

Page 144: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

144

upoznati sa naĉinom razmnoţavanja jegulje.

Naĉin realizacije: Razgledavanje izloţbe i muzeja.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

rezultata vrednovanja:

Pisani osvrt na zadanu temu.

Vrijeme provoĊenja: Studeni, 2019.

Troškovnik: Cijenu ulaznica za muzej snose uĉenici

odnosno njihovi roditeji.

9.4.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ -terenska nastava iz biologije

Nositelj programa: Tatjana Matić, prof. Dana Svaguša, prof.

Sudionici: Uĉenici 1.razreda

Ciljevi: uz struĉno vodstvo muzeja uĉenici se

upoznaju s karakteristiĉnim biljnim i

ţivotinjskim svijetom zaviĉaja

Zadaci: uz struĉno vodstvo muzeja uĉenici se

upoznaju s karakteristiĉnim biljnim i

ţivotinjskim svijetom zaviĉaja

Namjena programa: uĉenici će uz pratnju nastavnika posjetiti

Prirodoslovni muzej u Metkoviću i uz struĉno

vodstvo muzeja uĉenici će se uz interaktivne

sadrţaje, razgovor i diskusiju pobliţe

upoznati s biljnim i ţivotinjskim svijetom doline Neretve

Naĉin realizacije programa: rad u skupini, frontalna metoda, metoda razgovora, demonstracija

Vrijeme provoĊenja programa Svibanj 2020.

Page 145: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

145

Troškovnik: troškovi ulaznica

9.5. TERENSKA NASTAVA U VERONI

Nositelj programa: Petar Nikolić

Sudionici: Zainteresirani uĉenici prvih razreda

Cilj: Poticanje terenska nastave iz engleskog jezika

i geografije

Zadaci: - Prouĉavanje engleske knjiţevnosti

- Posjet Veroni, Julijinoj kući-

Shakespeare „Romeo i Julija―

- Posjet Gardalandu – turistiĉka

geografija

Namjena: Povezivanje nastavnih sadrţaja

Naĉin realizacije: Terenska nastava autobusom

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

rezultata vrednovanja:

Evaluacijski listići, izlazne kartice

Vrijeme provoĊenja: Lipanj ili kolovoz

Troškovnik: Roditelji plaćaju organizaciju

9.6. POSJET ZAGREBAĈKOM ADVENTU,

TEHNIĈKOM MUZEJU I

ZVJEZDARNICI ZAGREB (TERENSKA

NASTAVA)

Nositelj programa: Ţeljka Dodig, prof.

Ţeljka Jeramaz, prof.

Ana Vidović,soc.pedagog

Page 146: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

146

Sudionici: Uĉenici od 1. do 4. razreda

Cilj: - Upoznavanje uĉenika sa turistiĉkom ponudom grada Zagreba

- Razvoj turistiĉke destinacije kroz

modele odrţivog razvoja

- Upoznavanje sa osnovama astronomije

Zadaci: - Upoznavanje uĉenika sa adventskim

dogaĊanjima

- aktivno sudjelovanje uĉenika u

upoznavanju prošlosti Zagreba

- istraţivanje na temu kako se razvija

urbani turizam

- razgledavanje Tehniĉkog muzeja uz

struĉno vodstvo i predavanja u

Teslinom kabinetu i planetariju

Namjena: - Povezati sadrţaj nastave geografije sa konkretnim prostornim procesima i promjenama

- Povezati teorijske postavke nastave

Sociologije turizma sa razvojem

urbane destinacije i mogućnostima

daljnjeg odrţivog razvoja prostora

Naĉin realizacije: - kroz nastavni plan i program

- kroz terensku nastavu

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

rezultata vrednovanja:

- pisani osvrt na zadanu temu

- prezentacija

- izrada materijala za digitalnu knjigu

Sociologija turizma

- plakati na zadanu temu

Vrijeme provoĊenja: - prosinac 2019.

Troškovnik: - uĉenici snose troškove prema ponudi najpovoljnijeg autoprijevoznika

- predviĊeni troškovi – 300kn

Page 147: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

147

9.7. PARK PRIRODE BIOKOVO, ADRION –

PREZENTACIJSKI CENTAR, MAKARSKA

Nositelj programa: - Ţeljka Dodig, prof.

- Ţeljka Jeramaz, prof.

- Nina Bjeliš, prof.

- Josip Cvitanović, prof.

Sudionici: - Uĉenici od 1. do 4. razreda

Cilj: - Povezati teorijska znanja o oĉuvanju

okoliša, odrţivom razvoju, razvoju turizma sa konkretnim prostornim procesima

- Ukazati na vaţnost ekološke svijesti i

koncepta odrţivog razvoja

Zadaci: - Obilazak PP Biokovo uz struĉno vodstvo

- Razvoj krškog prostora kroz

prezentacije u centru Adrion

Namjena: - Povezati školske sadrţaje i terensku nastavu.

- Upoznati se s mehanizmom zaštite

prirode u RH.

- Upoznati se s radom djelatnika Javne

ustanove Park prirode Biokovo –

- Prepoznati zaštitu podruĉja kao vaţan

element u procesu oĉuvanja biološke i

krajobrazne raznolikost.

- Upoznati se sa ţivotom lokalnog

stanovništva u zaštićenom podruĉju

- Razumjeti vaţnost razvoja ruralnog

turizma

- Upoznati se sa naĉinima volontiranja

u zaštićenim prostorima Hrvatske

Naĉin realizacije: - Kroz nastavni plan i program

- Kroz terensku nastavu

Page 148: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

148

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

rezultata vrednovanja:

- Prezentacija

- Izrada plakata

- Pisani osvrt na zadanu temu

- Foto priĉa na stranicama škole

- Letak o volontiranju u zaštićenim

prostorima

Vrijeme provoĊenja: - Oţujak – travanj 2020.

Troškovnik: - Troškove snose uĉenici

9.8. ZVJEZDANO SELO MOSOR

Nositelj programa: Ţeljka Dodig, prof.

Ţeljka Jeramaz, prof.

Đerek Ivan, prof.

Sudionici: Zainteresirani uĉenici od 2. do 4. razreda

Cilj: - upoznavanje prirodnog okoliša: posjet izvoru rijeke Ţrnovnice, obilazak planinskog

izvora Mali Dibić, te razgledavanje špilje

-upoznavanje biljnog i ţivotinjskog svijeta

- razvijanje ekološke svijesti kod uĉenika

- predavanje iz astronomije, s temom Sunĉev sustav - panoramsko upoznavanje okoliša s terase zvjezdarnice: promatranje panoramskim teleskopom: planina Mosor i Biokovo, otoka Šolte, Braĉa, Hvara, Visa i Jabuke,

Kaštelanskog zaljeva s Ĉiovom, te gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira; - osvrt na povijest, teritorijalni smještaj i podjelu Poljica - promatranje noćnog neba teleskopom

Zadaci: - upoznavanje prirodnog okoliša: posjet izvoru rijeke Ţrnovnice, obilazak planinskog

izvora Mali Dibić, te razgledavanje špilje

-upoznavanje biljnog i ţivotinjskog svijeta

- razvijanje ekološke svijesti kod uĉenika

- predavanje iz astronomije, s temom Sunĉev sustav

Page 149: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

149

- panoramsko upoznavanje okoliša s terase zvjezdarnice: promatranje panoramskim teleskopom: planina Mosor i Biokovo, otoka Šolte, Braĉa, Hvara, Visa i Jabuke,

Kaštelanskog zaljeva s Ĉiovom, te gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira; - osvrt na povijest, teritorijalni smještaj i podjelu Poljica - promatranje noćnog neba teleskopom

Namjena: - povezati sadrţaj nastave Geografije i terensku nastavu - razvijati funkcionalne zadatke nastave Geografije - kritiĉki promišljati o razvoju turistiĉke

destinacije i konceptu odrţivog razvoja

- povezati nastavne sadrţaje Sociologije

turizma sa aktualnim istraţivanjem destinacije

Naĉin realizacije: -kroz nastavni plan i program - kroz terensku nastavu

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

- pisani osvrt na zadanu temu, prezentacije, plakati

Vrijeme provoĊenja: Rujan 2019.

Troškovnik: - troškove snose uĉenici - prijevoz prema najpovoljnijoj ponudi autoprijevoznika - ulaznica u Zvjezdano selo - procjena troškova: do 200 kn

9.9. PELJEŠAC

Nositelj programa: - Ţeljka Dodig, prof.

- Ostali zainteresirani profesor

Sudionici: - Uĉenici od 1.-4. razreda

Cilj: - Upoznati prirodnu i kulturnu baštinu prostora

- Razumjeti ekonomski razvoj prostora

Page 150: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

150

u skladu sa ciljevima programa

odrţivog razvoja

Zadaci:

- Kroz struĉno vodstvo upoznati se sa

prirodno osnovom i društvenim

ĉimbenicima prostora

- Razumjeti turistiĉka kretanja i razvoj

turizma kroz razliĉite sociološke

teorije

Namjena: - Povezati nastavne sadrţaje sociologije, geografije sa aktualnim procesima u prostoru

Naĉin realizacije: - Kroz nastavni plan i program

- Kroz terensku nastavu

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

rezultata vrednovanja:

- Prezentacija na zadanu temu

- Plakati

- Ĉlanak na stranici škole

- Pisani osvrt na zadanu temu

- Terensko istraţivanje

Vrijeme provoĊenja: - Oţujak – svibanj 2020.

Troškovnik: - Uĉenici snose troškove prema ponudi najpovoljnijeg autoprijevoznika

- Procjena troškova – 200 kn

9.10. Muzej Nikola Tesla - Gospić

Nositelj programa: Josip Tošić i Goran Manenica

Sudionici: Elektrotehnika i elektromehanika

Page 151: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

151

Cilj: Usvojiti znanja iz elektrotehniĉkih predmeta

Zadaci: Razgledavati radove Nikole Tesle

Namjena: Praktiĉni dio iz elektrotehniĉkih predmeta

Naĉin realizacije: Razgledavanje

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Sudjelovanje uĉenika u razgovoru i prezentaciji

Vrijeme provoĊenja: Travanj 2020

Troškovnik: Karta za autobus

9.11. HE SVITAVA

Nositelj programa: JOSIP TOŠIĆ I GORAN MANENICA

Sudionici: ELEKTROTEHNIKA I ELEKTROMEHANIKA

Cilj: Usvojiti znanja iz elektrotehniĉkih predmeta

Zadaci: Upoznati osnovne dijelove i princip rada HE Svitava

Namjena: Praktiĉni dio iz elektrotehniĉkih predmeta

Naĉin realizacije: Razgledavanje HE

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Sudjelovanje uĉenika u razgovoru i prezentaciji

Page 152: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

152

Vrijeme provoĊenja: SVIBANJ 2020

Troškovnik: Karta za autobus

9.12. INTERLIBER

Nositelj programa: profesori srednje škole Metković

Sudionici: Zainteresirani profesori i osoblje škole

Cilj: -osvješćivanje spoznaje o vaţnosti knjige i

knjiţarske djelatnosti u nacionalnoj kulturi

- razvijanje spoznaje o vaţnosti knjiga u

odgoju i obrazovanju

- poticanje i razvijanje zanimanja za ĉitanje

knjiga

- upoznavanje uĉenika s poslovnim svijetom

izdavaĉkog i edukativnog stvaralaštva

- World Education Fair - Sajam svjetskog

obrazovanja koji se odrţava u Kongresnoj

dvorani Zagrebaĉkog velesajma.

Zadatci: Razvijanje spoznaje o vaţnosti i potrebi knjiga

u obrazovanju uĉenika.

Edukacija uĉenika o ponašanju prilikom

posjeta sajmu.

Namjena: Aktivnost je namijenjena svim nastavnicima i

osoblju škole.

Naĉin realizacije: 1.Posjet sajmu, sudjelovanje na knjiţevnoj

radionici ili predstavljanju knjige

2. Posjet World Education Fair-u - Sajam

svjetskog obrazovanja 16. i 17. studenog

2018. (petak, subota) u Kongresnoj dvorani

Zagrebaĉkog velesajma.

Vrijeme provoĊenja: od 16. do 18. studenog 2019.

Troškovnik: Troškove prijevoza snose profesori

Page 153: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

153

9.13. STRUĈNI IZLET AKTIVA MATEMATIKE Tvornice Konĉar transformatori, HUB385, Rimac automobili, Znanstveni park i ostalo

Nositelj programa: Josip Cvitanović

Sudionici: Uĉenici svih razreda

Cilj: - pridonijeti boljem razumijevanju usvojenih teorijskih znanja

- uĉenici stjeĉu nova znanja iz svog

zanimanja i stjeĉu saznanja o novim tehnologijama i tehnološkim inovacijama u svom zanimanju

Zadaci: - otkriti matematiĉke probleme u raznim zanimanjima

Namjena: - namjena struĉnih izleta i ekskurzija je

da uĉenici vide primjenu matematike

u svakodnevnom ţivotu i na taj naĉin

pripreme za budućnost

Naĉin realizacije: - u dogovoru s tvrtkama dogovara se jednodnevni izlet

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

- vrednuje se koliki je uĉinak u smislu

edukacije uĉenika postignut

- Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja

Vrijeme provoĊenja: - provodi se od 9. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020., a prema kalendaru struĉnih izleta i ekskurzija.

Troškovnik: - izraĊuje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, cijene ulaznice i eventualnih dodatnih troškova.

9.14. POSJET PMF-u I TEHNIĈKOM

MUZEJU

Nositelj programa: Tatjana Azinović

Sudionici: Polaznici fakultativne nastave iz fizike (3.D)

Cilj: Analiza utjecaja razvoja znanosti na razvoj

društva.

Upoznati uĉenike s realnim mogućnostima

Page 154: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

154

primjene znanja iz fizike i srodnih znanosti u

razvoju visokih tehnologija i gospodarstva u

cjelini.

Zadaci: Razvijanje uĉeniĉke samostalnosti i

kreativnosti, pobuĊivanje znatiţelje i

motivacije za daljnji nastavak obrazovanja na

srodnim fakultetima, poticanje interesa za

fiziku i stjecanje temeljnih znanja potrebnih

za razumijevanje fiziĉkih fenomena,

koncepata, zakona teorije

Namjena: primjena fizike u svakodnevnom ţivotu

Naĉin realizacije: Posjet PMF-u u Zagrebu

Posjet tvrtki PicoLogic

Posjet tehniĉkom muzeju

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

rezultata vrednovanja:

Vrednovat će se kroz usmeno izlaganje

Ocjenjivanje u imenik, brojĉano i opisno

Vrijeme provoĊenja: Prosinac 2019.

Troškovnik: Uĉenici i roditelji

9.15. FEŠTA O' FIZIKE

Nositelj programa: Tatjana Azinović

Sudionici: Polaznici fakultativne nastave iz fizike (3.D)

Cilj: Razvoj interesa i ljubavi prema fizici i srodnim znanostima, osposobljavanje uĉenika za rad u praktikumu fizike

Naĉin realizacije: Posjet priredbi Fešta o' fizike

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednovat će se kroz sposobnost samostalnog

izvoĊenja pokusa i prezentacije istog

Page 155: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

155

Ocjenjuje se u imenik, brojĉano i opisno

Vrijeme provoĊenja: Lipanj, 2020.

Troškovnik: Uĉenici i roditelji

9.16. SAJAM GOSPODARSTVA MOSTAR

Nositelj programa: STRUĈNI AKTIV EKONOMIJE i TRGOVINE

Sudionici: UĈENICI ZANIMANJA EKONOMIST (SVE

ĈETIRI GODINE)

UPRAVNI REFERENT (TREĆI I ĈETVRTI RAZRED)

Cilj: Usvajanje novih znanja iz zanimanja za koje se uĉenici školuju, s naglaskom na

organizaciju i naĉin predstavljanja tvrtke na sajmu

Zadaci: - uoĉiti organizaciju štanda na sajmu - sudjelovanje i analiza anketa provedenih na sajmu - prikupiti oblike poslovne komunikacije (verbalne i neverbalne) - prikupiti podatke o zemljama iz kojih dolaze sudionici sajma - odabrati sudionika prema osobnom interesu i obaviti razgovor kupac - prodavatelj - analizirati prednosti i nedostatke sajma za pojedince i gospodarstvo zemalja ĉlanica

Namjena: Primijeniti steĉena znanja iz struĉnih

predmeta u stvarnom ţivotu.

Uoĉiti nove trendove u razvoju poduzetništva i obrtništva kako bi imali znanja za samostalni rad

Naĉin realizacije: Jednodnevni izlet autobusom prema kalendaru odrţavanja sajma

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je uĉinak u smislu

edukacije uĉenika postignut. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

Vrijeme provoĊenja: Travanj 2020.

Troškovnik: Uĉenici snose troškove u cijelosti

Page 156: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

156

9.17. SAJAM GOSPODARSTVA MOSTAR

Nositelj programa: Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici: Uĉenici zanimanja: Vozaĉ motornog vozila

Cilj: Uĉenici stjeĉu nova znanja iz svog zanimanja i stjeĉu znanja o novim tehnologijama i inovacijama u svom zanimanju.

Zadaci: Upoznati uĉenike sa novostima na trţištu u svojoj struci, te novim tehnološkim dostignućima

Namjena: Da se uĉenici pripreme za trţište rada.

Naĉin realizacije: Prema planu i programu.

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Provode se pisana izvješća. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšanje obrazovanja u struci i poboljšanja praktiĉne nastave.

Vrijeme provoĊenja: 09.09.2019. do 31.08.2020.

Troškovnik: IzraĊuje se na osnovu cijena prijevoza nekoliko ponuda prijevoznika, te cijene ulaznica (uĉenici snose troškove prijevoza i ulaznica)

9.18. STRUĈNE POSJETE

Nositelj programa: Aktiv strojarstva

Sudionici: Uĉenici 4D,3C,2D,2C

Cilj: Sajam SASO,Sajam Mostar 2020, HE

Svitava,Fakultet Strojarstava Mostar,Feal

Page 157: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

157

Široki Brijeg.

Zadaci: Upoznati uĉenike sa novitetima u strojarskoj

struci, tehnologiji rada i novim tehnologijama

Namjena: Primijeniti steĉena znanja iz struĉnih

predmeta u stvarnom ţivotu.

Uoĉiti nove trendove u razvoj trţišta i

obrtništva kako bi imali znanja za samostalni

rad

Naĉin realizacije: Jednodnevni izlet autobusom prema

kalendaru odrţavanja sajma

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja

rezultata vrednovanja:

Seminarski radovi kroz struĉne predmete

Vrijeme provoĊenja: Školska godina 2019-2020

Troškovnik: Uĉenici snose troškove

9.19. SAJAM VJEŽBENIĈKIH TVRTKI

Nositelj programa: STRUĈNI AKTIV EKONOMIJE i TRGOVINE

Sudionici: UĈENICI ZANIMANJA EKONOMIST (TREĆI I

ĈETVRTI RAZRED)

Cilj: Samostalno predstaviti vjeţbeniĉku tvrtku na sajmu

Zadaci: - Osmisliti štand

- Sklopiti kupoprodajne poslove

- Analizirati rezultate izlaganja na sajmu

Namjena: Znanja steĉena na struĉnim predmetima i

radom u okviru predmeta Vjeţbeniĉka tvrtka predstaviti ostalim sudionicima sajma, te spoznati prednosti i nedostatke dosadašnjeg rada vjeţbeniĉke tvrtke

Naĉin realizacije: Jednodnevni izlet autobusom

Page 158: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

158

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Vrednuje se koliki je uĉinak u smislu

edukacije uĉenika postignut. Rezultati i saznanja se koriste za poboljšavanje obrazovanja u struci,

Vrijeme provoĊenja: Oţujak 2020.

Troškovnik: Troškove snosi škola prema troškovniku

9.20. BANKARSTVO I OSIGURANJE – TERENSKA NASTAVA

Nastavnik: Mladenka Cvitković

Broj sati tjedno: 2 sata

Broj odjela: 1 odjel

Odjeli: 3. i Ekonomist

Broj uĉenika: 20 uĉenika

Cilj: Posjet organizirati s uĉenicima zanimanja ekonomist kako bi

se upoznali s naĉinom poslovanja bankarske ustanove u

praksi i osiguravajućeg društva u praksi

Povezati teoriju i praksu

U razgovoru sa sluţbenicima banke i osiguravajućeg društva

steći nova praktiĉna znanja Zadaci: Razumjeti razliku izmeĊu debitnih i kreditnih kartica i

provoĊenje postupaka vezanih za izdavanje kartica

Razumjeti i provoditi transakcije vezane uz kreditno poslovanje i štedno-ulagaĉke proizvode banke

Usporediti vrste osiguranja

Oĉekivani ishodi: Upoznati elemente novĉanica i kovanica.

Razlikovati kreditne institucije u RH

Usporediti vrste raĉuna pravnih i fiziĉkih osoba

Opisati kartiĉno poslovanje

Izraditi štedno-ulagaĉki plan

Opisati elemente teĉajne liste

Razlikovati karakteristike razliĉitih vrsta kredita

Analizirati sudionike poslovnog bankarstva

Analizirati djelatnost osiguranja

Naĉin vrednovanja: Nakon posjeta banci uĉenici trebaju na temelju zapaţanja i

uz pomoć teoretskog znanja sistematizirati sadrţaje i

povezati teoriju i praksu.

Page 159: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

159

U razredu diskutirati i komentirati radne sadrţaje

Vrijeme provoĊenja: Tijekom nastavne godine

Troškovnik: Provedba ne iziskuje dodatna financijska sredstva

9.21. STRUĈNI IZLETI – MODNI TEHNIĈAR

Nositelj programa: Predavaĉi strukovnih sadrţaja Jadranka

Nikolić i Ana Kozina

Sudionici: Uĉenice 1.razreda – MODNI TEHNIĈAR

Cilj: • upoznati primjere strukovnih sadrţaja

u stvarnom okruţenju

• proširiti spoznaje o domaćem kazališnom stvaralaštvu

• upoznati organizaciju proizvodnje, suvremene tehnologije te tehnološke inovacije u tekstilnoj industriji

Zadaci:

Posjetiti kostimiranu kazališnu predstavu, modnu reviju, odjel tekstila u muzeju, modni salon i tekstilnu tvornicu

Namjena: Povezivanje gradiva strukovnih predmeta s doţivljajem primjera realne proizvodnje i ostvarenja kazališne i primijenjene umjetnosti

Naĉin realizacije: Jednodnevni struĉni izleti:

• Posjet kazališnoj predstavi u Splitu, Dubrovniku ili Zagrebu

• Posjet tvornici tekstila u Omišu

Višednevni struĉni izlet:

• Posjet modnoj reviji, kazalištu, muzeju i modnom salonu renomiranih hrvatskih modnih kreatora i tekstilnim tvornicama

Page 160: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

160

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Izrada izvješća, referata i plakata koji se

odlaţu u uĉeniĉku mapu te se ocjenjuje u strukovnim predmetima na kraju školske godine

Vrijeme provoĊenja: Za vrijeme trajanja nastavne godine 2019./2020.

Troškovnik: Troškove snose sudionici programa

9.22. POSJET TEHNIČKOM MUZEJU U ZAGREBU

Nositelj programa: Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici: Uĉenici zanimanja: vozaĉ motornog vozila

Cilj: Upoznati se s razvojem Otto i Diesel motora, te njihovim naĉinom rada

Zadaci: Proširiti znanje o motorima s unutarnjim izgaranjem

Namjena: Vidjeti Otto i Diesel motore ugraĊene u

cestovna vozila kroz dvadeseto stoljeće, te

uoĉiti razvoj i razlike

Naĉin realizacije: Prema planu i programu za predmet cestovna vozila

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Kroz prezentacije uĉenika i vjeţbe

Vrijeme provoĊenja: 09.09.2019. do 31.08.2020.

Troškovnik: IzraĊuje se na temelju ponuda više prijevoznika i cijena ulaznice za muzej.

Page 161: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

161

9.23. POSJET NADZORNOM CENTRU HAC I PROMETNOM CENTRU SPLIT

Nositelj programa: Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici:

Učenici zanimanja: vozač motornog vozila

Cilj: Omogućiti učenicima stjecanje novih znanja o

sigurnosti cestovnog prometa kroz praćenje protoka i reguliranje prometa.

Zadaci: Primijeniti svoja znanja iz struke u stvarnoj situaciji.

Namjena:

Aktivno sudjelovanje učenika za sigurno

ponašanje u vožnji.

Način realizacije: Prema planu i programu.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Putem izvješća i rješavanjem primjerenih

vježbi.

Vrijeme provođenja: 09.09.2019. do 31.08.2020.

Troškovnik: Izrađuje se na osnovu cijena više prijevoznika

(učenici snose troškove prijevoza).

9.24. POSJET SKLADIŠTU VINDIJA U

METKOVIĆU Nositelj programa: Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici:

Učenici smjera: Vozač motornog vozila

Page 162: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

162

Cilj: Uĉenici stječu znanja o sredstvima mehanizacije prekrcaja, te načinima skladištenja i slaganja tereta, te zaštita tereta na vozilu. Pokazati dokumentaciju koja se koristi u prijevozu

Zadaci: Upoznati učenike sa naĉinom rada u skladištu i primjeni novih tehnologija u radu

Namjena: Učenici spoznaju tijek samostalnog rada pri ukrcaju, iskrcaju, te skladištenju tereta i pripadajuće dokumentacije

Način realizacije: Prema izvedbenom planu i programu

9.25. POSJET ŽELJEZNIČKOM

KOLODVORU U METKOVIĆU Nositelj programa:

Aktiv prometa (prof. Ivana Leontenko)

Sudionici:

Uĉenici zanimanja: Vozaĉ motornog vozila

Cilj: Upoznati uĉenike sa naĉinom regulacije vlakova i signalizacijom u ţeljezniĉkom prometu. Proširti teorijska znanja u stvarnoj situaciji.

Zadaci: Osposobiti uĉenike za prmjenu teorijskih znanja na stvarne primjere.

Namjena:

Da uĉenici steknu opće znanje o prometu

Naĉin realizacije: Program se realizira prema planu i programu

Naĉin vrednovanja i naĉin korištenja rezultata vrednovanja:

Putem izvješća i rješavanje vjeţbi

Vrijeme provoĊenja: Od 09.09.2019. do 31.08.2020.

Page 163: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

163

Troškovnik: Nema troškova,jer je kolodvor u gradu

9.26 SAJAM ―GAST― Split 2020.

Nositelj programa: Dana Paponja, Vedran Perić i Rade Nikoletić

Sudionici: Izlagači gastronomskih materijala i opreme

Cilj: Učenici će moći u obilasku sajma vidjeti

novitete i na koji način se spaja teorija sa praksom te se upoznati sa promocijom ugostiteljskih proizvoda

Namjena: Upoznavanje noviteta u gastronomiji

Način realizacije: Posjet – individualni rad – analiza

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

U aktivnoj raspravi osvrnuti se i analizirati posjet sajmu. Koristiti za daljnje

unapređivanje znanja u usmjerenju turizam i ugostiteljstvo

Vrijeme provođenja: Travanj 2020.

Troškovnik: Troškovi prijevoza i ulaznica na sajam – 5000kn

9.27. ―VALAMAR LACROMA DUBROVNIK― -posjet hotelu s četiri ili pet zvjezdica

Nositelji programa: Dana Paponja, Vedran Perić, Mijo Ćelić i Rade

Nikoletić

Cilj programa: Omogućiti učenicima da se prvenstveno upoznaju sa odabranom destinacijom te izvan škole usporede

teoriju, praksu i način rada hotela s pet zvjezdica Namjena programa: Uvidjeti razlike u hotelima između tri, četiri i pet

zvijezdica

Zadaci: Upoznati kako funkcioniraju velike hotelske kuće i njihova organizacijska shema

Page 164: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

164

Način realizacije programa: a) proširivanje znanja učenika na jedan drugačiji

način b) susret s hotelom visoke kategorije 4 i5 zvjezdica

c) sudjelovanje učenika u samoj pripremi „radnog― izleta

Vrijeme provođenja programa: Polazak iz Metkovića planira se u jutarnjim satima,

radni posjet, ručak te predviđeni povratak u poslijepodnevnim satima, studeni 2019.

Troškovnik Troškovi prijevoza i ručka. Išlo bi 50 učenika cca. 5000kn

Način vrednovanja i način

korištenja načina vrednovanja

Nakon povratka na satovima ugostiteljskog

posluživanja imat ćemo rad u timovima gdje će

učenici iznijeti svoje mišljenje o hotelu i poslužnim odjelima i usporediti znanja iz teorije i prakse

Usvojena znanja olakšavaju i podižu kvalitetu odnosa u razredu, iskustvo iskoristiti za

daljnje unapređivanje znanja koje će ih potaknuti da i nakon završene srednje škole nastave obrazovanje u jednoj od visokoškolskih ustanova

9.28. SUSRET MATURANATA SPLITSKO-MAKARSKE NADBISKUPIJE

Nositelj programa: Splitsko-makarska nadbiskupija i Katehetski ured

Sudionici: -Maturanti

Cilj: -Obilježavanje završetka važne dionice

životnog puta, kako bi osnaženi u zajedništvu vjere krenuli dalje stazama na koje ih Gospodin poziva

-Uključivanje učenika u aktivno kreiranje i

življenje svog kršćanskog identiteta -Upoznati druge maturante u biskupiji i u zajedništvu slaviti Boga

Zadaci: -Učenike na vrijeme upoznati sa susretom maturanata -Poticati ih na zajedništvo u vjeri

Namjena: -Otkriti važnost izgradnje osobnog vjerskog

svjetonazora i kršćanskog stava vjere

Način realizacije: -Izvanškolska aktivnost

-Jednodnevni izlet organizira se na način da jedan ili više autobusa (ovisno o broju prijavljenih maturanata) polazi ispred škole rano ujutro na dan izleta. Odredište izleta je

Page 165: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

165

Humac u Bosni i Hercegovini te Mostar i

Međugorje.

-Povratak je istog dana u večernjim satima,

također ispred

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

- Vrednovanje akcije provodi Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije i rezultate

iznosi na svojim mrežnim stranicama.

-program se vrednuje brojčanim i opisnim ocjenama unutar nastavnog procesa, kroz rubriku Zalaganje -rezultati vrednovanja koriste se za

cjelokupan zbroj ocjena učenika na kraju nastavne godine, ali i kao poticaj za daljnje aktivnosti izvan samog nastavnog procesa

Vrijeme provođenja: Mjesec ožujak/travanj 2020.

Troškovnik: Učenici sami financiraju troškove puta

9.29. EKSKURZIJE

Nositelj programa: Razrednici 2. i 3. razreda šk. god 2019./2020.:

Milan Barišić 2.ceL; Rade Nikoletić 2.f; Petar

Jelavić 2.g; Zoran Martinović 2.h; Vedran

Nižić 3.b; Zorana Vekić 3.d; Mladenka

Cvitković 3.i; Nikolina Bulum 3.J

*Ivana Leontenko 3.g i Julijana Knežević planiraju ekskurziju tijekom Uskršnjih praznika zbog neodlaska na istu prošle školske godine

Sudionici: Nastavnici, učenici drugih i trećih razreda

Cilj: Upoznati učenike s kulturom te poviješću

zemlje u koju putuju. Usvojiti kulturu

putovanja (poštivanja različitosti, tradicija,

istraživanje autohtonih proizvoda itd).

Namjena: Razvijat će se svijest o multikulturalnosti,

suživotu i vrijednostima upoznavanja drugih

civilizacija, običaja i načina života. Usavršiti

znanje engleskog jezika i razvijati jezične sposobnosti.

Page 166: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

166

Način realizacije: Ekskurzija će se realizirati u organizaciji

turističke agencije koju će na roditeljskim

sastancima izabrati roditelji i učenici kao i destinaciju, tj. program u toj zemlji

(obvezujući kulturni sadržaj).

Potpis ugovora s agencijom uz napomenu

pridržavanja svih zakonskih obveza pri

organiziranju ekskurzije (osiguranje učenika,

prisutnost vodiča, starost vozila i slično).

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Prezentacija učenika na oglasnoj ploči

Razgovor o iskustvu putovanja na satu

razredne zajednice i o kulturi posjećene

zemlje

Na građanskom odgoju razgovor o

propisima i pravilima koje prate putovanje

Vrijeme provođenja: Tjedan prije početka nastave u školskoj godini

2020./2021.

Troškovnik: Troškove snose učenici, odnosni njihovi

roditelj

Page 167: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

167

10.GODIŠNJI VREMENIK

DOGAĐAJI VRIJEME-DATUM

Prva sjednica Nastavniĉkog vijeća 24. kolovoza 2019.

Poĉetak nastave 9.rujna 2019.

Druga sjednica Nastavniĉkog vijeća 18.rujna 2019.

Konstitutivna sjednica Vijeća roditelja Listopad

Konstitutivna sjednica Vijeća uĉenika Listopad

Struĉni izlet u inozemstvu ili tuzemstvu Ekskurzije

Milan Barišić 2C/E/L; Rade Nikoletić

2.F; Petar Jelavić 2.G; Zoran

Martinović 2.H; Vedran Niţić 3.B,

Zorana Vekić 3.D; Mladenka

Cvitković 3.i; Nikolina Bulum 3.J

Kroz godinu Druga polovica kolovoza

Ivana Leontenko 3.g i Julijana

Knežević 4.j tijekom Uskršnjih praznika

Dan škole 13. studenog 2019.

Sjednice Vijeća uĉenika – prijedlozi za

unaprjeĊenje rada škole

Kroz godinu

Treća sjednica Nastavniĉkog vijeća Polovicom studenog

Zadnji dan nastave 1. Polugodišta Petak, 20. prosinca 2019.

Ĉetvrta sjednica Nastavniĉkog vijeća Tijekom prosinca

ZIMSKI ODMOR UĈENIKA 23.prosinca 2019. - 10.siječnja 2020.

Poĉetak nastave drugog polugodišta -07:30 h

13. siječnja 2020.

Peta sjednica Nastavniĉkog vijeća Poĉetkom veljaĉe Posljednji dan nastave prije proljetnih praznika

9. travnja 2020.

PROLJETNI ODMOR UĈENIKA 10. travnja – 17. travnja 2020.

Poĉetak nastave 4. Kvartala 20.travnja 2020.

Šesta sjednica Nastavniĉkog vijeća Poĉetkom travnja

Završetak nastave za uĉenike završnih razreda

22. svibnja 2020.

Sjednica RV završnih razreda -18:45 (potvrda uspjeha)

25. svibnja 2020.

DOPUNSKI RAD – MATURANTI -prema rasporedu objavljenom na stranicama škole

26. svibnja – 03. lipnja 2020.

Sedma sjednica Nastavniĉkog vijeća 4. lipnja 2020.

Završetak nastave za uĉenike 1.,2. i 3. Razreda

17. lipnja 2020.

Page 168: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

168

Osma sjednica Nastavniĉkog vijeća 23. lipnja 2020.

DOPUNSKI RAD-Ostali uĉenici

-prema rasporedu objavljenom na stranicama škole

24.lipnja - 03. srpnja 2020.

Sjednica RV nakon dopunskog rada – 12,00

03. srpnja 2020.

Podjela svjedodţbi: 8. srpnja 2020.

1. Razred 08,00 2. Razred 09,00 3. Razred 10,00

Deveta sjednica Nastavniĉkog vijeća -10,30

8. srpnja 2020.

POPRAVNI ISPITI – JESENSKI ROK Prijava ispitnog roka – 8 sati 17. kolovoza 2020. Pismeni iz hrv.jezika – 9 sati 17. kolovoza 2020. Pismeni ispit iz stranih jezika -11 h 17. kolovoza 2020. Pismeni iz matematike – 8 h 18. kolovoza 2020. Pismeni iz ostalih predmeta – 10 h 18. kolovoza 2020. Usmeni dio ispita: Hrvatski/Strani jezik – od 8 h

19. kolovoza 2020.

Usmeni dio ispita: Matematika/ostali predmeti- od 8 h

Četvrtak, 20. kolovoza 2020.

Deseta sjednica Nastavniĉkog vijeća-08,30 h

21. kolovoza 2020.

Upis u drugi, treći, ĉetvrti razred izvršit će se na poĉetku školske godine. Upis

će izvršiti razrednici.

10.1. VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Zimski rok Prijava obrane završnog rada Do 29. studenog 2019. Obrana završnog rada 6. veljaĉe 2020.

Podjela svjedodţbi završnog rada Po dogovoru s razrednikom Ljetni rok Prijava obrane završnog rada Do 9. travnja 2020. Obrana završnog rada 8. lipnja – 10. lipnja 2020.

Podjela svjedodţbi završnog rada Po dogovoru s razrednikom

Jesenski rok Prijava obrane završnog rada Do 09. srpnja 2020. Obrana završnog rada 24. kolovoza – 28. kolovoza

Podjela svjedodţbi završnog rada Po dogovoru s razrednikom

Page 169: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

169

RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE

-PRVI I DRUGI RAZRED

Razred RAZREDNIK Dan u tjednu Vrijeme informacija

I.B MARIJA MENALO ČETVRTAK 15:00

I.C/E ROMANA ĆUŽE SRIJEDA 09:10

I.D NIKOLINA ANKOVIĆ ČETVRTAK 14:15 – 15:00

I.F SNJEŽANA BATINOVIĆ PONEDJELJAK 17:00-17:50

I.G IVAN MENALO SRIJEDA 17:00

I.H PETAR NIKOLIĆ PONEDJELJAK 18:00

I.i SANJA RAGUŽ SRIJEDA 18:00 – 18:45

I.J ŽELJKA DODIG PONEDJELJAK 15:10 – 15:55

I.K JADRANKA NIKOLIĆ PONEDJELJAK 17:00

I.M ROSANDA LOVRIĆ UTORAK 09:00 – 10:00

II.C/E/L MILAN BARIŠIĆ UTORAK 16:00

II.D MATEJ LAZAREVIĆ PONEDJELJAK 17:00

II.F RADE NIKOLETIĆ UTORAK 13:30 – 15:00

II.G PETAR JELAVIĆ UTORAK

ČETVRTAK

18:40 – 19:00 17:00 – 17:40

II.H ZORAN MARTINOVIĆ ČETVRTAK 12:45 – 13:30

II.i ŽELJKA JERAMAZ PONEDJELJAK 15:10 – 15:55

II.K IVAN ĐEREK SRIJEDA 14:15 – 14:45

II.M MIRJANA ANTOLOVIĆ SRIJEDA 15:10-15:55

Page 170: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

170

RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE

-TREĆI I ČETVRTI RAZRED-

Razred RAZREDNIK Dan u tjednu Vrijeme informacija

III.B VEDRAN NIŽIĆ PETAK 17:55 – 18:40

III.C/E/L SUZANA ANTONINI PONEDJELJAK 08:20 – 09:05

III.D ZORANA VEKIĆ PONEDJELJAK 14:15-15:05

III.F DARKO PRIMORAC ĈETVRTAK 12:45-13:25

III.G IVANA LEONTENKO UTORAK 18:40

III.H NINA BJELIŠ SRIJEDA 13:30

III.i MLADENKA CVITKOVIĆ PONEDJELJAK 17:05 – 17:50

III.J NIKOLINA BULUM SRIJEDA 09:05 – 10:00

III.K TATJANA MATIĆ SRIJEDA 14:20 – 15:00

IV.D ZORAN GRGIĆ UTORAK 17:50

IV.i DANIJELA BAĆILO UTORAK 12:00

IV.J JULIJANA KNEŽEVIĆ SRIJEDA 16:45

Page 171: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

171

TERMINI ZA KONZULTACIJE PROFESORA

IME I PREZIME DAN VRIJEME

1. NIKOLINA ANKOVIĆ ĈETVRTAK 14:15-15:00

2. MIRJANA ANTOLOVIĆ SRIJEDA 15:10- 15:55

3. SUZANA ANTONINI PONEDJELJAK 08:20-09:05

4. TATJANA AZINOVIĆ UTORAK 10:15-11:00

5. DANIJELA BAĆILO UTORAK 12:00

6. ANA BARIŠIĆ UTORAK 17:05-17:50

7. GORDANA BARIŠIĆ ĈETVRTAK 18:00-18:40

8. KATARINA BARIŠIĆ SRIJEDA 16:00

9. MILAN BARIŠIĆ UTORAK 16:00

10. ANTE BATINOVIĆ PETAK 13:30

11. MARIO BATINOVIĆ UTORAK 10:00-11:00

12. SNJEŽANA BATINOVIĆ PONEDJELJAK 17:00-17:50

13. NINA BJELIŠ SRIJEDA 13:30

14. KATICA BOROVAC SRIJEDA 10:15-11:00

15. NIKOLINA BULUM SRIJEDA 09:05-10:00

16. JOSIP CVITANOVIĆ SRIJEDA 14:20-15:05

17. MLADENKA CVITKOVIĆ PONEDJELJAK 17:05-17:50

18. SANJA ĈOKO UTORAK 16:15-17:00

19. MIJO ĆELIĆ PONEDJELJAK 14:00

20. ROMANA ĆUŽE UTORAK 13:30

Page 172: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

172

21. ŽELJKA DODIG PONEDJELJAK 15:10-15:55

22. BILJANA CVITANOVIĆ-DUVNJAK

PONEDJELJAK 12:00-12:30

23. IVAN ĐEREK SRIJEDA 14:15-14:45

24. ANICA GOLUŽA UTORAK 08:15-09:00

25. MAJA GRBAVAC PONEDJELJAK 09:05-09:55

26. ZORAN GRGIĆ UTORAK 17:50

27. GORANKA IVANKOVIĆ PETAK 11:55-12:40

28. ANTONIO JELAŠ PONEDJELJAK 17:05-17:50

29. NIKICA JELAVIĆ UTORAK 08:15-09:00

30. PETAR JELAVIĆ UTORAK 18:40-19:00

31. ŽELJKA JERAMAZ PONEDJELJAK 15:10-15:55

32. IVANA JOVANOVIĆ PETAK 14:20-15:05

33. ANTONIO JURIĆ PETAK 08:15-09:00

34. DARIJA JURKOVIĆ UTORAK 11:55-12:40

35. NINO KALEB UTORAK 17:00

36. JULIJA KNEŽEVIĆ SRIJEDA 16:45

37. BRANKA KOSOVIĆ ĈETVRTAK 15:05-15:55

38. ANA KOZINA PONEDJELJAK 12:00

39. MATEJ LAZAREVIĆ PONEDJELJAK 17:00-17:45

40. IVANA LEONTENKO UTORAK 18:40

41. DOMAGOJ LEONTIĆ PONEDJELJAK 13:30

42. ROSANDA LOVRIĆ UTORAK 09:00-10:00

43. GORAN MANENICA ĈETVRTAK 16:45

Page 173: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

173

44. ZORAN MARTINOVIĆ SRIJEDA 15:55-16:20

45. DALIBOR MATELJAK UTORAK 16:00

46. TATJANA MATIĆ SRIJEDA 14:20-15:00

47. ŽELJKO MEDIĆ PONEDJELJAK 09:10-10:10

48. IVAN MENALO SRIJEDA 17:00

49. IVANA MENALO UTORAK 08:20-09:05

50. MARIJA MENALO ĈETVRTAK 15:00-16:00

51. MARKO MUSTAPIĆ SRIJEDA 08:15-09:00

52. RADE NIKOLETIĆ PETAK 13:30-15:00

53. JADRANKA NIKOLIĆ PONEDJELJAK 17:00

54. PETAR NIKOLIĆ PONEDJELJAK 18:00-18:45

55. SUZANA NIŽIĆ PONEDJELJAK 12:45 – 13:30

56. VEDRAN NIŽIĆ PETAK 18:00-18:45

57. DANA PAPONJA SRIJEDA 11:50

58. VEDRAN PERIĆ PONEDJELJAK 1H ĈETVRTAK 2F

PETAK 2H, 3.H

07:30-8:00 18:45

13:30 – 14:15

59. DARKO PRIMORAC ĈETVRTAK 12:45-13:25

60. SANJA RAGUŽ SRIJEDA 18:00-18:45

61. MARIO SRŠEN PONEDJELJAK 13:30

62. DANA SVAGUŠA ĈETVRTAK 13:30-14:15

63. IVAN ŠARIĆ UTORAK 14:15-15:00

64. IVAN ŠPRLJE PETAK 07:30-08:15

65. KRISTINA ŠUMAN ĈETVRTAK 14:20

Page 174: Ovaj dokument saţima sve školske i izvanškolske aktivnosti ...ss-metkovic.skole.hr/upload/ss-metkovic/images...Rashladna i termiĉka tehnika 31 Rasklopna postrojenja 31 Obiteljski

174

66. MARIO ŠUTALO UTORAK 11:30-11:55

67. JOSIP TOŠIĆ PETAK 18:40

68. DARKO VEKIĆ PONEDJELJAK 16:45

69. ZORANA VEKIĆ PONEDJELJAK 13:30

70. KATICA VIŠTICA SRIJEDA 09:00

71. MARINKO ZUBAC PONEDJELJAK 11:05-11:55