23
” OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA GODINA SKORO SVATKO JE BIO FARMER; POSLJEDNJIH PEDESET GODINA SKORO NITKO VIŠE NIJE FARMER. POSLJEDNJIH NEKOLIKO GODINA SVAKO ŽELI BITI FARMER ILI ZAGRLITI FARMERA ILI BAR KUPITI I JESTI LOKALNU HRANU KOJA NIJE PRSKANA PESTICIDIMA, MODIFICIRANA, FALSIFICIRANA I PROMIJENJENA DO NIVOA DA SE NE MOŽE JESTI.”

OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

” OVO JE KR ATKA P OVIJE S T C IVILIZAC IJE : P R VIH P E T TIS UĆ A G ODINA S KOR O S VATKO JE B IO FAR ME R ;

P OS LJE DNJIH P E DE S E T G ODINA S KOR O NITKO VIŠ E NIJE FAR ME R . P OS LJE DNJIH NE KOLIKO G ODINA S VAKO ŽE LI B ITI FAR ME R ILI ZAG R LITI FAR ME R A ILI B AR KUP ITI

I JE S TI LOKALNU HR ANU KOJA NIJE P R S KANA P E S TIC IDIMA, MODIFIC IR ANA, FALS IFIC IR ANA I

P R OMIJE NJE NA DO NIVOA DA S E NE MOŽE JE S TI.”

Page 2: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

PERMAKULTURA-PROMJENA NAČINA RAZMIŠLJANJA

• Briga za čovjeka• Briga za okoliš• Očuvanje života u svoj njegovoj cjelovitosti

• Stvaranje uravnoteženog ljudskog okoliša – cjeloviti pristup

• Naglasak je na proizvodnji i odgovornoj potrošnji

• Praktičnost, a ne teorije

Page 3: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ČOVJEK ILI KOTAČIĆ STROJA

• Uzrok gladi nije nedostatna poljoprivredna proizvodnja nego loša politika i nepravedna podjela resursa

• 80% siromašnih i pothranjenih u svijetu su ljudi sa sela

• broj farmera opada• bacanje hrane

• Masovna proizvodnja, prekomjerno okrupnjavanje, specijalizacija i uniformiranost

• Prilagođenost industriji• Trend smanjenja plodnosti

tla i smanjenje raspoloživih površina

• Narušena etika (genetički inženjering, biopiratstvo, mesna industrija…)

• Potrošnja vode, fosilnih goriva, prateća kemijska industrija

• Upitna kvaliteta finalnog proizvoda

S VJE TS KA P OLITIKA G LADI

P R OB LE MATIČ NA P R OIZVODNJA

Page 4: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ENERGETSKA EFIKASNOST

Page 5: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ZAGAĐENJAP E S TIC IDI I MINE R ALNA G NOJIVA

ZAG AĐE NJA R ADI P R OME TA

• uvoz – izvoz• promet sirovina i

finalnog proizvoda do kupca

• promet radi kupnje

OTP AD P OS LJE DIC E

• teški metali• ostaci pesticida u

hrani• zagađenje voda• klimatske promjene

• ambalaža i vrećice• organski otpad• otpad industrije• opasni otpad ostataka

pesticida i ambalaže• otpadna gnojnica

• ostaci u okolišu i u hrani

• narušena bioraznolikost i smanjena ravnoteža ekosustava

Page 6: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

NAKUPLJANJE ŠTETNIH TVARI U BILJKAMA

VELIKO SREDNJE MALO VRLO MALO

salatašpinatendivijakras salatamrkva

keljkupusciklabijela reparotkvica krumpir

kukuruz šećeracbrokulacvjetačakelj pupčarcelerkupine i jagode

grahgrašakdinjarajčicapaprikapatliđankoštićavo voćejabučasto voće

• Sposobnost nakupljanja teških metala

• Rezidue pesticida• naranče• jagode• salata• kupus

Page 7: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

EKOLOŠKI OTISAK I POLJOPRIVREDA

• Ukupni s vje ts ki e ko lo š ki o tis ak – 2,7 ha/s tan• B io kapac ite t – 1,8 ha/s tan• pro izvo dnja hrane č ini 1/3 e ko lo š ko g o tis ka

E KOLOŠ KI OTIS AK P OVE Ć AVA:

U KOJOJ MJE R I OP TE R E Č UJE MO OKOLIŠ

• Ko nzumac ija uvo znih pro izvo da – pro me t• Ko nzumac ija me s a, me s nih i mlije č nih

pre rađe vina i jaja• Ko nzumac ija indus trijs ki pre rađe nih pro izvo da• P o ljo privre dna pro izvo dnja ko ja izis kuje ve lika

ulag anja i o pte re ć uje o ko liš i ko nzumac ija tako pro izve de ne hrane

Page 8: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ODGOVORNA POTROŠNJA(FARETRADE)

• Grupe solidarne potrošnje• Kupujte lokalno i sezonski• Imajte na umu da kupnjom

podržavate određeni način proizvodnje i stil života – stvarna cijena proizvoda nikad nije istaknuta!

• Podržite ekološke poljoprivrednike kupnjom njihovih proizvoda ili volonterskim radom

• Udružite se i surađujte s lokalnim ekološkim proizvođačima i ostalim potrošačima – pravedna cijena, svi zadovoljni, druženje

Page 9: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

UZGOJITE VLASTITU HRANU!

• Ušteda, rekreacija, druženje, zdravija hrana, prehrana prilagođena vlastitim potrebama, kontakt sa zemljom, pozitivan utjecaj na psihološko stanje

• Smanjivanje ekološkog otiska• Smanjivanje globalnog zagrijavanja

ZAŠ TO UZG AJATI VLAS TITU HR ANU:

Page 10: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

VLASNIČKI ODNOSI• Privatno zemljište• Zajednički vrtovi i voćnjaci• J avni vrtovi• Školski vrt• Guerilla gardening

Page 11: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ŠTO I KAKO• Procijenite vlastite potrebe, želje i mogućnosti• Urbana permakultura ili život na selu• Proizvodnja za vlastite potrebe ili komercijalna proizvodnja• Vegetarijanski ili mješoviti sustav• Vlastiti stil• Učenje kroz volonterizam (WOOF)

Page 12: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

PRIRODA KAO INSPIRACIJA• U prirodi je sve povezano, a otpad ne postoji

(mreže, kruženje)• Biljke i životinje žive u harmoničnim zajednicama

(raznolikost, partnerstvo, dinamična ravnoteža)• Tlo je uvijek prekriveno• Šumski vrt

Page 13: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

PRINCIPI PERMAKULTURE

• R AC IONALNOS T I Š TE DNJA R E S UR S A• S VAKI E LE ME NT IMA VIŠ E FUNKC IJA• S VAKU FUNKC IJU P ODR ŽAVA VIŠ E E LE ME NATA –

R AZNOLIKOS T, KR UŽE NJE• S VAKI E LE ME NT P OTP OMAŽE DR UG E E LE ME NTE -

MR E ŽE• UČ INKOVITO P LANIR ANJE E NE R G IJE – R AZMJE Š TAJ

E LE ME NATA P R E MA ZONAMA• OB LIKOVANJE U HUMANIM MJE R ILIMA I

P R OP OR C IJAMA

Page 14: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

NA POČETKU JE UVIJEK SJEMENKA• Čuvajte vlastito sjeme najljepših biljaka• Razmjenjujte sa susjedima i prijateljima• Otkrijte zaboravljene sorte i sačuvajte ih od izumiranja

Page 15: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ZONA 0: PROZORSKE DASKE, BALKONI,

LONCI, KROVOVI• Cilj je da hrana gotovo sama ulazi u tanjur• Nisko začinsko bilje za sadnju u lonce: timijan, bosiljak,

kadulja, peršin i celer listaš, metvica, vlasac, kres salata…

• Presadnice za vrt• Klice• Kućni uzgoj gljiva• J estive penjačice

Page 16: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ZONA 1: ZAČINSKA GREDICA I MALI VRT UZ KUĆU

• Biljna spirala• Povišene gredice• Ključ gredice

OB LIC IŠ TO

UZG AJATI• Ljekovito i začinsko bilje: timijan, matičnjak,

origano, mažuran, bosiljak, kopar, komorač, češnjak, vlasac, kadulja, borač, neven…

• Salate: zelena salata, endivija, radič, matovilac, rukola, mini rajčice…

• “Grincajg”: peršin, mrkva, celer, korabica, kelj

Page 17: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ZONA 2: VRT I VOĆNJAK

• Je s tivi živo tni pro s to r• Dje č je ig rališ te

FUNKC IJE VR TA

E KOLOŠ KO VR TLAR E NJE

• B rig a o tlu, malč iranje• Ko mpo s t – zbrinjavanje

o tpada i g no jidba• Š te dljivo ko riš te nje

vo de• E ko lo š ka zaš tita bilja• Mje š o vite g re dic e

pre ma o dno s ima me đu biljkama. plo do re d

• P ro mije nje n o dno s pre ma ko ro vima

• Vo ć ke po s vuda

Page 18: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ZONA 3: NJIVE I PAŠNJACI• Reducirana ili potpuno

izostavljena obrada – povratak života ispod površine

• Briga o organskoj tvari

Viš e znamo o g ibanju ne be s kih tije la ne g o o tlu po d vlas titim no g ama.

Le o nardo da Vinc i

B R IG A O TLU

P LODOR E D• Izbor kulture• Redovita izmjena

kultura ili izmjena mješovitih kultura

UZG OJ ŽIVOTINJA

• Izbor vrsta i pasmina životinja

• Povezanost s ostatkom proizvodnje

• Korištenje manje kvalitetnih tala za ispašu

Page 19: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ZONA 4: LIVADE, PAŠNJACI, ŠUMEDIVLJINA KAO R E S UR S

• Sakupljanje jestivog samoniklog bilja i gljiva

• ekstenzivni uzgoj životinja• uzgoj gljiva

Page 20: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ZONA 5: DIVLJINAZAŠ TITA P R IR ODNIH S TANIŠ TA

DIVLJINA NA KUĆ NOM P R AG U

• Šume• Močvare• Rijeke• Poludivlji ekosustavi livada i

pašnjaka• Živice, šikare i soliterna stabla

• Plitka jezerca• Kućice za ptice• Hoteli za kukce• Ručna košnja livada

Page 21: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

BERBA I ČUVANJE PLODOVA• Zimnica• Sušenje• Trap• Brza potrošnja - uzgoj na

otvorenom ili u stakleniku tijekom cijele godine

Page 22: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

ZBRINJAVANJE OTPADA• Smanjivanje količine ambalaže i

jednokratnih vrećica• Odvajanje otpada• Kompostiranje

Page 23: OVO JE KRATKA POVIJEST CIVILIZACIJE: PRVIH PET TISUĆA

BUDITE DIO RJEŠENJA, A NE PROBLEMA!

HVALA