of 12 /12
Han chat nh4n bai dkr thi 23 gib 00 phiat ngay 31/10/2021 23 gier 00 phiat ngdy 07/11/2021 23 gier 00 phat ngay 14/11/2021 23 aib 00 phut ngay 21/11/2021 Ngay cling bet ket qua 05/11/2021 12/11/2021 19/11/2021 26/11/2021 Kji Ngay ra 1 25/10/2021 2 01/11/2021 3 08/11/2021 4 15/11/2021 OY BAN NHAN DAN ()HAN TAN BiNH THANH TRA CQNG BOA xA Ho' CHU NGHiA Villa NAM Dc 14p — Tkr do — Hanh phtic TánBmnkngàyA dicing 20 nam 2021 S6: o ttO c iTTQ V/v tri6'n Ichai cuOe thi "Tim hi'eu phap luat ye ph6ng, chong tham nhartg" ten clia ban thanh pho Kinh Thia truemg cac Ban nganh — Doan the quan; Thu truemg cac co quan, don vi thuOc quan; Chia tich fly ban nhan dan , 15 phueing, , Hieu trifling cac trueng Mani Non, Ti'eu hpc, Trung h9c co so tren ilia ban quan Tan Binh. Thgc hien C8ng van se) 1294/TTTP-VP ngay 13 thing 10 nam 2021 cilia Thanh tra Thanh pho ve viec trien khai HOi thi "Tim hieu phap luat ye ?hang, chong tham nhang" nam 2021, Thanh tra pan de nghi cac co quan, don vi, Uy ban nhan dan 15 phuong nhu sau: 1. Phan thi trip tuyen atti i ttryng dkr thi: can be, deg chirc, vien chirc, ngubi lao &Ong trong the co quan, to chirc, don vi, doanh nghiep, hi vien, thanh vien ciaa cac to chirc chinh tri - xa hei, to chirc xã hi ngh'e nghiep, hoc sinh, sinh vien va nguai dan tit dia ban quan Tan Binh. Hinh thtic thi: cuOc thi dupe tã chirc theo hinh thirc thi trac nghiem va tra lâi cau hoi (viet bang tieng Ngueri du thi truy cap vao dia chi website: http://hoithiphonechongthamnhunu.com d'e tham gia thi. DIM gian thi: Heti thi din tfr ngay 25/10/2021 din 'way 10/12/2021, gm 06 k'Y thi:

OY BAN NHAN DAN CQNG BOA xA Ho' CHU NGHiA Villa NAM …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OY BAN NHAN DAN CQNG BOA xA Ho' CHU NGHiA Villa NAM …

2021-10-15 (2)Ngay cling bet ket qua
05/11/2021
12/11/2021
19/11/2021
26/11/2021
THANH TRA
CQNG BOA xA Ho' CHU NGHiA Villa NAM Dc 14p — Tkr do — Hanh phtic
TánBmnkngàyA dicing 20 nam 2021 S6: ottOciTTQ
V/v tri6'n Ichai cuOe thi "Tim hi'eu phap luat ye
ph6ng, chong tham nhartg" ten clia ban thanh pho
Kinh Thia truemg cac Ban nganh — Doan the quan; Thu truemg cac co quan, don vi thuOc quan; Chia tich fly ban nhan dan,15 phueing,, Hieu trifling cac trueng Mani Non, Ti'eu hpc, Trung
h9c co so tren ilia ban quan Tan Binh.
Thgc hien C8ng van se) 1294/TTTP-VP ngay 13 thing 10 nam 2021 cilia Thanh tra Thanh pho ve viec trien khai HOi thi "Tim hieu phap luat ye ?hang, chong tham nhang" nam 2021, Thanh tra pan de nghi cac co quan, don vi, Uy ban nhan dan 15 phuong nhu sau:
1. Phan thi trip tuyen
attii ttryng dkr thi: can be, deg chirc, vien chirc, ngubi lao &Ong trong the co quan, to chirc, don vi, doanh nghiep, hi vien, thanh vien ciaa cac to chirc chinh tri - xa hei, to chirc xã hi ngh'e nghiep, hoc sinh, sinh vien va nguai dan tit dia ban quan Tan Binh.
Hinh thtic thi: cuOc thi dupe tã chirc theo hinh thirc thi trac nghiem va tra lâi cau hoi (viet bang tieng Ngueri du thi truy cap vao dia chi website: http://hoithiphonechongthamnhunu.com d'e tham gia thi.
DIM gian thi: Heti thi din tfr ngay 25/10/2021 din 'way 10/12/2021, gm 06 k'Y thi:
KS/ Ngay ra de Han ehot nhan bail thy thi
A A Ngay cong bo ket qua
5 22/11/2021 23 gia 00phin
ngay 28/11/2021 03/12/2021
10/12/2021
2. Phan thi tap the
061 fining dtr thi: can be, cong chirc cila the ca quan, don vi, lily ban nhan dan 15 phuang true thuee Uy ban nhan dan quan Tan Binh
Hinh that thi: cac don vi tham gia du thi xay dimg 01 video clip ve chü de tuyen truyen, van deng can bo, cong chüc, vien chic, nguai lao deng và nhan dan chap hanh, cac quy dinh ctia ,phap.luat ye phong, chong, tham nhiing. Video clip tuyen truyen có thai luang toi thieu 5 phut vã toi da 10 phut (file video ca dinh dang *.mp4), sir dung ngon ngir' tieng Viet.
Cach that va thin gian girl hair dwthi: cac don vi gin video clip du thi (kern theo file bai thuyet minh toc phcim thi) ye Thanh tra quan Tan Binh theng,qua dia chi mail: thanhtratanbittlatphartkovsn trot ngay 30 thing 10 nam 2021 de thuc hien tong hap gni ye Thanh tra Thanh pho.
Lice 5: bai thuye't minh video clip dkr thi co day chi ale thong tin, gam: ten tac pheim du' thi; ten va dia chi ca quan, don vi tham gia du thi; so dien thogi lien ho cria ca quan, don vi; n(ri dung thuyet minh video clip die thi.
(Dinh kern Gong van sa 1294/177P-VP ngay 13 thcing 10 neun 2021, The te the)
- Nhu: tren; - CC TTQ: - bru: VT.
Hang Ira Dung
. Minh I Thin glen len 13.10.2021
tIliVt•*"116* ipt 15:22.30 +07:00
UY BAN NHAN DAN 1HANH PRO HO Cl-I1 MINI!
THANTI TRA THANI1 PllO
s6: iahriTTP-vp Vv Iri&n khai,HOithi "Tim hiju phcip luat 4 phong, chong tham &ding" nam 2021
CONG HOA XA HQ1 CHI) NOHLA VICT NAM Dc Ip - Tv do - Hgnh phtic
Thiuth phe Ha Chi Mink ngay4 !hang 10 ;lam 2021
Kinh Thu twang the SO- ban-nganh Thanh ph6;
- Chit tich Uy ban nhan dan thanh phO Thu Dire; Chit tich tiy ban nhan dan the quan - huyen.
Ngay 22 than 4 nam 2021, Thanh tra Thanh pM HO Chi Mirth ban hanh Ke,hoach sif; 19/KH-TTTP ve to chirc Hi thi "Tim hieu phap 1u41 ye phong, clr 'Ong tham hang" nam 2021. Theo do, Hi thi co 02 phan thi, gom:
Thi nye tuyen: duvc to chire theo hinh (hire thi trac nghiem va tra lai cau hoi (viet bang tiet Viet) vari 0814 thi, tir ngay 05/7/2021 den ngly 03/9/2021.
Thi tap the: to chirc thi vong lc* phan thi p tap the tir ngay 05/7/2021 den ngay 03/9/2021 va te chirc yang chung ket du kien 01 buoi tix ngay 21/10/2021 den ngay 20/11/2021.
Tuy nhien, truck tinh hinh din bien phirc tap aid dich berth COV1D-19 trong theri gian qua, Thanh tra Thanh ph& HO Chi Minh da có Van ban 9251111P-VP ngay 30 thang 6 num 2021 \fa Van ban so 1073/IT1P-VP ngay 27 thang 7 nam 2021 ye dOi tit&i gian then khai yang thi true tuyen HOi thi "Tun !lieu phcip luOt ye' phong, chong thorn nhting narn 2021".
Hien nay, cong the phong, chong dich benh tren dia ban Thanh pito da buere dau dat ket qua. Oy ban nhan clan Thanh pito dã dieu chinh the bien phap pitting, chong dich COVID-19 theo Chi thi so 18/CT-UBND ngay 30 thang 9 nam 202,1. VI vay, Thanh tra Thanh phO HO Chi Minh tiep ti,ic trien khai HOi thi "Tim hieu phop kit ye phOng, cluing tham nhimg" nam 2021. cv the nhu sau:
1. Phtin thi trvc tuytko
- 061 ttroing thi: can bO, cong chirc, vien chat, ngueri lao dOng trong cac co quan, to chirc, don i. cloanh nghiep, hôi vien, thanh vien cüa the to chin: chinh in - xa hOi, tO chile x.fi hi ituhe nghiO, hoc sinh, sinh vien \fa nguai elan Vert dia ban Thanh phi) 116 ('hi Minh Ord thanh vien Ban TO chirc, giup vide).
Hinh thirc thi: cityc till C. RIC 16 chile theo hinh thdc thi trite nghim va in 161 cau hoi (kiet bang tiClig icht). Ngurd dti thi truy cdp vdo clia chi website: !alp: Iiiiit-Itiphon2chou di"! tharn gia thi.
Om - Thai gian thi: ?hi dlin tit ntiy 25/10/2021 din ngtiy 10/12/2021.
06 kY thi Olen chinh gidni tn. 08 kj•ihi c•tin 06 ky: thi):
Kt Ngity ra da Han chit nhan hai diy thi
Ngay cling b6 ket qua
1 25/10/2021 nn • ngay
3 08/11/202 23g ngity 14/11/2021 19/11/2021
15/11/2021 23g ngay 2 1 / 1 1/2021 26/11/2021
5 23g ngay 22/ 1 1/2021 2R/11/2021 03/12/2021
6 23g ngay 29/11/2021 05/12/2021 10/12/2021
Ni dung thi, flitI thi: duvc digt, hien theo KC hoach s8 19/KH-TTTP ngay 22/1/2021 dm Thanh Ira Thanh ph() 116 Chi Minh.
2. Phan thi tap th .e4
- Did tulyng dty 1)8, cong chirc tai caic sd, ban, nganh Thanh ph8, Liy ban nit dan thanh phi) Ihü dirc, Oy. ban 'Than On the quan, huyen, uy ban than dan xa, pluximg, thi tran va doan hOi vier) dm the to chirc chinh tri - xa hOi tren dia ban Thanh phi) 115 Chi Minh (.trir thanh vien Ban TO chirc, Ban Giam khan, To glop viec).
Hinh that thin thi: cãc dun vj tham gia du thi xay dyng 01 video clip y(11 chit dC tuyen truyan, van Ong can bO, &Ong chire, \den chUc,, ngtreri lao Ong va nhan dan chap hanh cac quy dinh cüa phap Iut ye phong, thong tham nth-mg. Video clip tuyen truyen ce th8i Itrong tOi dila! 5 phat va t8i da 10 phUt (We video co dinh clang *.mp4),st dung ngon ngEr (long Viet.
Cach that va thiri gian, gfri hal thy, thi: cac don vj giri video clip dcr thi (kem theo hal thuyet tninh tac dy• tho ve Thanh Ira Thanh pho Ho Chi Minh qua ilia chi mail: thitimhiettphapluntpcin2021(112nutitcont, &trot ngiy 01 thing 11 Elam 2021.
Line .vrt: hal thuyet minii in/co clip ti:r thi ce; day chi c-gc thong tin. grim: ten kic phcim thi: ten vi dia chi cri• spia;!. don I thorn 4a thr thi; so dic;n thogi lien he cno cos quan, don ncii dung tinh chp hr thi.
Can dr vito tinh tin. flm 1 :hire 1-181 thi se cham trao giai doi voi the video clip da gtri Ha du Wi hor!,.: to chice Wing chung ket thi then nni dung KC hooch di U, '
3
3. Giai tinkling 3.1. Gull thwang cho phitn thi bye tuyin:
Ca cAu giai thuemg cho cac tdp thE va ca than, gam: 03 Gal tap the dai veri m& IcST: 01 giai nhAt, 01 giai thi, 01 giai ba.
03 Giai ca nhan den veri mi 1c57: 01 giai nhAt, 01 giai nhi, 01 giii ba. 06 Giii tdp the tang ket 06 kSr thi: 01 giai nhat, 01 giai nhi, 01 giai ba, 03
giai Ichuyen khich (veri tieu chi xet giai elm mOi kt)
06 Giai cá than tang ket 06 ky thi: 01 giai nhAt, 01 giai nhi, 01 giai ba, 03 fiai khuyen lchich (duqc xem xet teen cdc tieu chi: c6 so bai d giii nhat, c6 nhieu bai tham gia, c6 then gian tham gia nhanh that, c6 s8 bai tra leri dung (hoc gan dung) see luqng ngueri doan clang dap an dm 05 cau trAc nghiem nhiEu nhAt).
Cac tdp thE va cá nhan dat giii se nhdne duqc Gray khen elm Chanh Thanh tra Thanh pho HE Chi Minh va flan mat voi s8 den thuerng nhu sau:
a) Di von mei thi:
Giai tdp the:
Giai ba: 700.000 tang
+ Giai nhi: 700.000 (tang
Giai tdp the:
+ Giai khuyen Ichich (03 giai): 1.500.000 dang/giai
Giai ca than: Giai nhAt: 1.500.000 clang
Giai nhi: 1.000.000 dang
Giai ba: 700.000 clang + Giai IchuyEn khich (03 giai): 500.000 dang/giai
3.2. GO thwàng cho phan thi top th'i:
Ca cau giai thuemg cüa phau thi Lap the gam: 01 giai nhat, 01 giai nhi, 01 giai ba, 02 giai lchuyen khich. Cac dal tham gia du thi dat giai së duqc nhan
4
Giay khen cüa Chat+ Thanh tra Thanh ph6 He Chi Minh va tin mat vei s6 tien thuong nhu sau:
- Giai nhat: 10.000.000 deng/giai.
- Giai nhi: 7.000.000 deng/giai.
Giai ba: 5.000.000 deng/giai.
Giai lchuyen khich: 3.000.000 deng/giai.
4. Thong bio Wet qua via trao giii thuir" ng Thong bcio kit qua thi:
KM qua phan thi true tuyen se duct cap that vã thong bao hang tuan tren website cüa Hi thi.
KM qua phan thi tap the'së dugc cOng b6 sau lchi Ban Te chirc HOi thi hoan thanh viec cham diem video clip du thi.
Trao giat thttong: Ban TO chirc Mei thi sê trao giai thuerng cho cac tap the va cac cá nhan dat giai trong buOi teng ket; trong truerng hgp Ichong the to chi:re teng ket tut tiep, giai thuOng se dugc giri den cac top the, ca nhan qua duang buu din vã qua tai lchoan ca than.
De Wei thi dat dugc hien qua cao và thu hut dugc sir tham gia don dao cüa cac thi sinh, Thanh tra Thanh pho HO Chi Minh kinh de nghi ck co quan, dcm vi day mart tuyen truyen, von &Ong can be, cong chdc, vien chirc, doan vien, hei vien, hoc sixth, sinh vien va nguOi‘ &an ten dia ban Thanh phi') tich cut tham gia phan thi tnic tuyen. Deng then, de nghi Thu truerng ck Sar-ban-nganh Thanh phi\ thanh pho Thu Due va ck quan-huyen chi dao viec tham gia tich cue nOi dung phan thi tap the dm Hi thi.
(Dinh kem hoach so 19/1al-T77'P ngay 22/4/2021 cáa Thanh tra Thcinh phe va The te HOi thi "Tim hien quy clinh phap luck ye phong, chong tham nhiing" nàm 2021)
Nei nhOn: - Nhu tren; - Thanh tra Chinh phit (de b/c); - 93ND Thanh phi; Ha Chi Minh (6 b/c); - Uy ban MTTQ Viet Nam TP 146 Chi Minh; - Hi Luett gia Thanh ph6 H6 Chi Minh; - HOi Lien hip Phu n& Thanh pho H6 Chi Minh; - HOi Cru chien binh Thanh ph6 H6 Chi Minh; - Hi Nong dan ThAnh ph6 H6 Chi Minh; - Thanh doan Thanh phi-5 H6 Chi Minh; - Lien doan Lao dOng Thanh phO H6 Chi Minh; - Chanh Thanh tra cac so, nganti; - Chanh Thanh tra thanh ph6 Thu Dire,
Chan]) Thanh tra cac quon, huyen; Larth do Thanh tra 'MAIM oho 1.16 chi Minh:
- Tnthng cac, phOng Ira -FP 14.04; - Lim: VT, VP (PCTI-UT.Van)
<at' StangMinh D4t
PHO
coNG HoA xA. HQI CHI] NGHLA VICT NAM Dc 1p — Ty- do — Ranh phut
THE LC quy dinh pheapIuat v Suing, ch6ng tham nhting"
theo Ké hooch so 14 /Kt-TTTP ngayjetthcing 4 nam 2021 awl Thanh tra Thanh pito HO Chi Minh)
1. Dili ttryng thy thi
Phan thi tryr tuyin:
Di tuong du thi: can b0, tong chirc, vien tithe, ngueri lao dOng trong cat co quan, to chirc, don vi, doanh nghiep, hOi vien, thanh vien dm cat tc3 chIrc chinh tri - xa hOi, to chirc xã hOi nghe nghiep, h9c sinh, sinh vien va ngueri dan tren dia bin Thanh pho HO Chi Minh (trir thanh vien Ban TO chat, TO gift') viec).
Phan thi the': DM tuong du thi: can b0, tong chirc tai cat so, ban, nganh Thanh ph6, Uy
ban nhan dan thanh pho Thil dirt, Uy ban nhan dan cat quan, huyen, Uy ban nhan dan xa, phuerng, thi tan vã doan vien, hOi vien cüa cat to chat chinh tri - xã heti ten dia ban Thanh ph 6 HO Chi Minh (trir thanh vien Ban TO chIrc, Ban Giam kit, TO glop viec).
2. NW dung thi Luat Phong, ch6ng tham nhang nam 2018. Nghi dinh s6 59/2019/ND-CP ngay 01 thing 7 nam 2019 dm Chinh phil
quy dinh chi tiet mot s6 dieu va bin phap thi hanh luat phong, thong tham nhang.
Nghi dinh 130/2020/ND-CP ngay 30 thang 10 nam 2020 dm Chinh phu ye kiEm soat tai san, thu nhap cna ngueri có chat vu, quyen han trong co quan, to chdc, dcm vi.
3. Hinh that thi 3.1. Phan thi tryc tuyin:
Phan thi duct t6 dart theo hinh tilde thi teat nghiem va tra leri cau had (viet bang tieng Viet). Co 08 kSi thi, de thi mai ky gem 06 cau va phan du doan so ngtrili co dap an dung ca 05 tau trac nghiem:
05 tau hOi trac nghiem, ngueri dir thi chon mOt trong cat dap an chinh xic that trong cat dap an dua ra cho mO cau hOi.
01 can hOi tu luan ngAn, rigueri du thi tra lài t6; da 200 chir.
Thang diem tei da cUa mei thi la 30 diem. M8i cau frac nghiem tra led dung duce tinh 04 diem; eau hoi tkr luan duce cham ten thang diem 10.
Ket qua cá nhan can cCr theo ck thir tu tru tien sau: tons diem dat duce; theri gian gin bai du thi; du doan dung nhat (hoc gan diing) so luong ngued tra lei dap an dung ca. 05 cau tra'c nghiem.
- Kt qua tap the can cir theo cac Mir tr uu tien sau: set luong bai tham gia, so lugng bai dat giai, tong diem cac bai thi, thai gian giri bai thi.
- Nguari du thi truy cap vao Trang thong tin dien ul Thanh tra Thith phe HO Chi Minh (http://www.thanhtra.hochiminhcity.gov.vn) de tham gia thi.
, Wei thi la 07 ngay, cuoc thi së bit dau,vao ngay thir Hai hang tun va kat thac vao 23 gio ala ngay chit Nhat trong tuan ala mei kY thi. Cong be ket qua mei vao ngay thu Sau (tuan Ice tiep) sau Ichi ket thitc mei IcST thi. Cu the nhu sau:
K$, Ngay ra de Han chOt nh4n bai du thi
Ngay con be ket qua
1 05/7/2021 23g ngay 11/7/2021
16/7/2021
23/7/2021
30/7/2021
06/8/2021
13/8/2021
27/8/2021
03/9/2021
3.2. Philn thi tfip tha: a) Mang logi:
- Hinh thirc thi: cac dun vi tham gia du thi xay dung 01 video clip ve chü de tuyen truyen, van dOnQ can be, cling chirc,, vien chirc, ngtrai lao dOng va nhan dan chap hanh cac quy dinh cita phap luat ve phong, chong tham nhiing. Video clip tuyen truyen có thoi kterng toi thieu 5 phut va te:fri da 10 phut (file video co dinh clang *.mp4), sir dung nOn net tieng Viet.
3
- Cach thirc gUi bai dkr thi: cac dun vi tham gia du thi gni video clip (kern theo file bai thuyet mirth tac pham du thi) ve Thanh tra Thanh pho Ho Chi Mirth qua dia chi mail: thitimhieuphapluatpcm202 ICOL,gmail.com
Luu )1): bed thuyet minh video clip diet thi có 014 die ccic thong an, tom: ten tic ph am dzi thi; ten va ilia chi ca quan, don vl tham gia chi thi; so din thaqi lien he ch a ca quan, don vi; nOi dung thuyet minh video clip dv thi.
- Tiou chi chArn diem: Thang diem tai da ctia phAr' thi la 50 diem, cu the cac lieu chi nhu sau: + t Wong: 10 diem (Y ttrOng hay, sang to pha hop yen cha de clia hal thi). + NOi dung: 30 di& (nOi dung dam bao plin hop v6i chti de HOi thi, mang
tinh tuyen truyen, van clang, gido duc can b0, deg chCrc, vien chirc, nguiri lao clang va than dan chap hanh nghiem tuc cac guy dinh cüa phap 1* ve phong, chong tham nhilng).
+ Thai gian trinh bay: 10 diem (dam bao theo guy dinh theri lugng 01 video clip du thi toi thieu la 5 phut, tOi da la 10 phut).
Ban T6 chac sê chon ra 05 video clip ce sa diem cao nhat ducrc dun vi thuc hien video clip vao yang chung ket, du.gc phan bá nhu sau:
ICI& s6, ban, nginh: 01 dan vi.
Khai quan, huyen va Oy ban nhan dan Thanh phi; Thn Mc: 01 don vi. Khai xA, phuemg, thi trAn: 01 dan vi. Khasi doan the: 01 don vi
Thanh tra Thanh pha Ha Chi Minh: 01 phong chuyen mon, nghiep vv.
b) Kmg chung kit: Veng chung ket gam 05 dOi du thi den tir 05 don vi c6 sa diem cao nhAt 6
yang loai. Cac don vi duce chon vao yang chung ket c6 trach nhiem thanh lap 01 dolt thi cUa don vi minh va cir thi sixth tham du. Mai doi thi gOm 05 thanh vien, trong da ca 03 thanh vi'en chinh va 02 thanh vien dkr hi.
Mtn doi thi tham gia yang chung ket thkrc hien day dit 03 phan thi, thang diem UM da la 100 diem, gam:
- Phan thi trc nghiem (30 diem) PS thi doan skr lcien qua hinh anh (30 diem) Phan thi tieu phAm (40 diem)
Kt qua xep hang can dr vao tang sa dim a 03 phan thi yang chung kat.
Phi% 1: thi triw nghtem (tang diim Id 30 diem): M6i dai thi ding tra 161 Ian km 10 cau heti tren man hinh. Sau khi.nghe
ngueri dan chucrng trinh doc nai dung timg cau hai, di thi c6 05 giay dê dim bang dap an cho cau tra leri.
A M6i cau tra 161 dung dugc tinh 03 diem, tra lai sai khong c6 diem.
- Phiin 2: thi Joan str kiOt qua hinh (ink (tong diem la 30 diem):
CO 10 hinh anh dugc dua ra theo ilia tir tir 1 den 10 (theo hinh ye). Moi se có 02 lugt lva chgn hinh anh (m6i luck chgn 01 O theo so thir tv bat ic.D. Ci mi hinh anh se có 03 dir lieu sv kin, dva vao cac hinh anh hien ra de tim cac cum tir co 5, nghla lien quan den Gong tac phong, thong tham
—1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
M6i dOi dtr thi së co 30 &Sty d tra leri 01 01 edit lieu thi 1/3 hinh anh xuat hi'en. Tra led dung ca. 03 da lieu thi hiral arth xuat hien toan din va dOi thi phai cho biet do la hinh anh cüa sv kin nao. SO diem dat dugc cfm 01 ô hinh anh la 15 diem (tra lài dung 01 dü lieu se dugc 03 diem, tra EM dung sv kin cüa hinh anh se dugc 06 diem). Tnremg hop dOi dir thi dua ra dap an sai ye sv kin thi cac depi c6n lai dugc,gianh quyen tra läi (tra 16i diang se dirge 05 diem, tra 16i sai thi khong c6 diem). Cac den thi khong dugc gianh quyen tra IM dOi Yen dit lieu tra 1&i sai.
Phan 3: thi lieu phiim (tong diem la 40 dam): Ni dung: tieu pham do dOi thi tv xay dung gait' Yeti nOi dung giai phip
dau trait phong, chitin tham nhung trong co quan, to chirc, dun vi.
+ Hitt thirc the hien da clang, sang tao, khong han che YE thE loai va s8 lugng dien vien (trong do: CO str tham gia (ila it nhat 02 thanh vien dOi thi).
MOi dOi cltr thi sê co tiled gian 10 phtit de thvc hi'en phan_thi tieu phAm. Neu deli clv thi trinh bay qua theai gian quy dinh se bi trir diem (mai phitt qua gier hi trir 01 diem) trong tong so diem dm dOi thi trong pit thi nay. Cac ,thanh vien Ban Giam khao cham diem nye tiep sau khi mai dOi thi ket thfic phan thi. Diem thi ctia mOi dOi la diem trung binh cOng cma cac thanh vien Ban Giam khao. Tieu chi chain diem nhu sau:
Ni dung tieu pham: 30 diem.
Trinh bay (hinh thirc trinh bay phong phU, ket hop veri nhac, ca, ho, ye, nghe thuat bleu dien, cong tac chuan bi, dao cv...): 10 diem.
4. Gal thwthig
4.1. GO thtrang cho wing thi trtrc tuyen:
Co cau giai thuerng cho cac tap the va ca nhan,
Giai tap the deli vdri m6i 01 giai nhat, 01 giai nhi, 01 gili ba.
Giai ca nhan &SI voi rn6i ldc 01 giai nhat, 01 giai nhi, 01 giai ha.
Giai tap the tong ket 08 k,* thi: 01 giai nhat, 01 giai nhi, 01 giai ba, 03 giai khuyen khich (yen tieu chi xet giai ccia moi ky).
Giai ca nhan tong ket 08 ky thi: 01 giai nhat, 01 giai nhi, 01 giai ba, 03 giai khuyan khich (ducyc xern xet tren cac tieu chi: CO s8 bai dat giai nhat, ce
da 1iu vã sv kien. Tra 16i thing
1. 's• 14
5
nhieu bai tham gia, c6 theri gian tham gia nhanh nhat, c6 so bai tra led ditng (hoac gan dung) so lugng nguaci doin dung dap an cilia 05 cau trac nghim nhieu nhat).
Cac $p the va ca nhan dat sial se nhanedugc Giay Ichen cda Charth Thanh tra Thanh pito HO Chi Minh va tien mat yeti so den thuang nhu sau:
a) DJ/ voi mei/ kfr thi:
Giai $p the: Giai nhat: 1.500.000 clang
+ Giai nhi: 1.000.000 clang Giai ba: 700.000 dang
Giai ca nhan: Giai nhat: 1.000.000 clang
Giai nhi: 700.000 clang Giai ba: 500.000 clang
b) Tang kJ:- cuac thi:
Giai $p the:
Giai nhat: 3.000.000 dang
+ Giai nhi: 2.500.000 clang Giai ba: 2.000.000 (tang Giai khuyen khich (03 giai): 1.500.000 dang/gial
Giai ca than: Giii milk 1.500.000 Jiang
GUI nhi: 1.000.000 dang Giai ba: 700.000 clang Giai khuyen Much (03 giai): 500.000 dang/giai
4.2. Gitii thuitng cho phiin thi dip thi:
Ca 6.'1.1 gial thtremg cüa phan thi tap the gam: 01 gial !that, 01 giai nhi, 01 giai ba, 02 giai Ichuyen khich. Cac dal thi dat giai se duqc nhan Giay khen cüa Chanh Thanh tra math pito HO Chi Minh va tion mg vei so tien thuemg nhu sau:
Giai nhat: 10.000.000 dang/giai.
Giai nhi: 7.000.000 dang/giai.
Giai ba: 5.000.000 dang/giai. Giai Ichuyen khich: 3.000.000 danWgiai.
Ngoai ra, Ban To chirc con trao 02 giai phi, bao
01 giai danh cho de tai flea pham hay nhat: gia tri giai thuang la 500.000 dang/giai.
- 01 giai cO dOng vien xuat sac nhat: gia tri giai thuong IA 500.000 dang/giai.
Tong ket và trao giai thuthig plan thi tryt tuyee n va phan' thi top the se- ducc to chirc sau khi ket th6c Wing thi chung ket Hoi thi "Tim hieu quy dinh phap luat ye phong, ch6ng tham nhang" nam 2021./.
BAN TO alit THI