PA PLA D’ABSENTISME ESCOLAR - agora.xtec. ?· • Centralització de la detecció de l’absentisme…

 • Published on
  08-Oct-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PLA DABSENTISME ESCOLAR .Escola Artur Martorell de Badalona. Mar de 2016 1

  PLA DABSENTISME ESCOLAR

  ESCOLA ARTUR MARTORELL

  CURS 2015 -2016

  PA

 • PLA DABSENTISME ESCOLAR .Escola Artur Martorell de Badalona. Mar de 2016 2

  PLA DABSENTISME ESCOLAR

  ESCOLA ARTUR MARTORELL CURS 2015 -2016 Garantir lescolaritzaci i lassistncia de tots els alumnes al centres educatius s el primer gra per a aconseguir un dret a leducaci en igualtat doportunitats per a tots els infants. Per tant, la lluita contra labsentisme, per petit que sigui, ha de ser una prioritat. Al nostre centre labsentisme s gaireb inexistent, tot i aix, cal tenir un document que permeti articular la prevenci i lactuaci protocolitzada front situacions dabsentisme escolar que ens permeti exercir la funci educativa que com a centre tenim atribuda.

  OBJECTIU GENERAL Fomentar la plena escolaritzaci de tots els infants dels infants matriculats al nostre centre. OBJECTIUS ESPECFICS

  Reduir al mxim labsentisme escolar, encara que sigui noms puntual - dels infants matriculats al nostre centre.

  Establir criteris homogenis per a la detecci i de labsentisme escolar. Establir un protocol per a la intervenci en cas dabsentisme escolar. Potenciar les estratgies dacompanyament a lescolaritat i de millora

  de lxit educatiu, per a lalumnat en risc dabsentisme i dabandonament escolar.

  Potenciar el treball en xarxa i la corresponsabilitat en la prevenci i atenci de labsentisme escolar.

  DEFINICI DABSENTISME ESCOLAR

  El que defineix labsentisme s labsncia reiterada i no justificada dins de lhorari escolar de lalumnat en edat descolaritat obligatria en el centre educatiu on est matriculat

  La classificaci indicada pel Departament dEnsenyament per a tots els centres de Catalunya s la segent:

  1 Absentisme puntual o espordic. Es produeix espordicament i no sobserva continutat. Absncia de menys del 5% de les sessions lectives de mat i tarda.

  2 Absentisme moderat. Absncies entre el 5% i el 25% de les sessions lectives de mat i tarda durant el mes.

  3 Absentisme regular. Absncies que oscillen entre el 25% i el 75% de les sessions lectives de mat i tarda durant el mes.

 • PLA DABSENTISME ESCOLAR .Escola Artur Martorell de Badalona. Mar de 2016 3

  4 Absentisme crnic. Absncies de ms del 75% de les sessions lectives de mat i tarda durant el mes. En el cas dun 100% de faltes dassistncia sense justificar, es considerar abandonament escolar prematur

  LNIES BSIQUES DINTERVENCI LACCI PREVENTIVA. Una bona mesura per a fer front a labsentisme s realitzar una prevenci eficient que evitar que en un futur linfant falti a lescola sense justificaci. Al centre lacci preventiva simpulsa mitjanant aquestes eines :

  Actuacions de sensibilitzaci. s necessari realitzar una tasca de sensibilitzaci a les famlies en moments claus del curs, perode de pre-inscripci, a les reunions dinici de curs o en la signatura de la carta de comproms remarcant la obligatorietat de lassistncia al centre.

  Pla dacci tutorial i tutoria individualitzada: Espai dacompanyament, orientaci, motivaci del tutor/a cap al grup classe i a cada infant en particular.

  Pla individualitzat (PI) : Eina dadaptaci curricular per a integrar lalumnat amb necessitats educatives i situacions especials.

  Pla de convivncia: document de funcionament descola inclusiva i acollidora

  Pla dacollida: Document que aglutina estratgies dincorporaci dalumnat i de refor educatiu.

  Aprenentatge entre iguals en les dinmiques densenyament aprenentatge.

  !"! "#$$%&'!()!$*)+,%$'-'-.!/&)0)1,#2!#!'-)1,#2!'!$*'3+)1-#+4)!)+,%$'&

  Les tipologies establertes en aquest apartat es refereixen al total dabsncies mensuals de

  cada alumne/a i han estat elaborades a partir de la classificaci indicada pel Departament

  dEnsenyament per a tots els centres de Catalunya:

  1 Absentisme puntual o espordic. Es produeix espordicament i no sobserva continu-

  tat. Absncia de menys del 5% de les sessions lectives de mat i tarda.

  2 Absentisme moderat. Absncies entre el 5% i el 25% de les sessions lectives de mat i

  tarda durant el mes.

  3 Absentisme regular. Absncies que oscillen entre el 25% i el 75% de les sessions lectives

  de mat i tarda durant el mes.

  4 Absentisme crnic. Absncies de ms del 75% de les sessions lectives de mat i tarda

  durant el mes. En el cas dun 100% de faltes dassistncia sense justificar, es considerar

  abandonament escolar prematur.

  #$%&'()*+,'-./$'0-(-'123+4

  !5(6&./&+356789!()!:'$-)+;

  75(82)-4+/587669!()!:'$-)+;

  >!(#'!'$!4)+?!+)1+)!

  &)@A$'-'-!4)1+A'$?!

  %!3B

  C1-&)!>!#!8!(#)+!'$!4)+?!

  %!3B

  C1-&)!D!#!>8!(#)+!!

  '$!4)+?!%!3B

  C1-&)!>D!#!

 • PLA DABSENTISME ESCOLAR .Escola Artur Martorell de Badalona. Mar de 2016 4

  Entrevistes amb les famlies Acompanyament i orientaci en les transicions detapa educativa Treball en xarxa amb agents del territori externs a lescola

  DETECCI I TRACTAMENT DE LABSENTISME A LESCOLA

  Control sistemtic de lassistncia Per realitzar una detecci rpida i actuar en les primeres fases de labsentisme cal un control sistemtic de lassistncia. El tutor/a daula registra diriament les absncies de tots els alumnes al Full dAssistncia . Recull acumulatiu de lassistncia. El tutor fa el recull acumulatiu setmanal i/o mensual, on es registren les irregularitats en lassistncia: els retards reiterats, les absncies justificades i les absncies puntuals i reiterades dels alumnes. Serveix per classificar els casos segons la intensitat de labsentisme. El tutor/ a far tamb el diagnstic de la situaci. Centralitzaci de la detecci de labsentisme per part de la persona especialista dEd. Especial que actua com a referent dabsentisme de centre. Els tutors/es li trameten les situacions detectades en els reculls acumulatius i portar, si sescau, un control sistemtic dels casos dabsentisme i les seves intensitats. Establiment de les actuacions per incidir sobre les causes detectades. Passar el cas, si fos necessari, al Grup de Treball Multidisciplinar (GTM), que determinar el pla dactuaci i larticulaci de la intervenci dagents externs en el cas.

  Les situacions ms lleus, com els retards reiterats i les faltes justificades reiterades en menys del 25% de lhorari lectiu mensual, tamb sanalitzaran si afecten el rendiment de lalumne/a i shan dabordar des de la prevenci per tal que no derivin en situacions ms problemtiques.

  ESTRUCTURES BSIQUES DE COORDINACI El Pla de promoci de lescolaritat i prevenci de labsentisme escolar a Badalona, aprovat pel Ple de lAjuntament de Badalona en la sessi celebrada el dia 28 doctubre de 2014. Elaborat per lrea dEducaci, Esports i Joventut de lAjuntament de Badalona. Estableix les estructures bsiques que intervenen en el seguiment de labsentisme (Comissi Local, Comissi Tcnica Local, de Zona, etc.). En el present document noms establirem les funcions del GTM que funciona en el si de lescola.

 • PLA DABSENTISME ESCOLAR .Escola Artur Martorell de Badalona. Mar de 2016 5

  GRUP DE TREBALL MULTIDISCIPLINAR (GTM) A les reunions quadrimestral sabordar labsentisme i es realitza la detecci de les necessitats dacompanyament a lescolaritat. Composici: Direcci/ cap destudis/ Especialista dEd. Especial que actua com a referent del centre / persona de lEAP/ Educador/a Social /Tcnic/a de Salut de la zona. Funcions: Acordar el professional que ser el referent en cada cas concret. Iniciar Expedients dAbsentisme. Acordar un Pla de Treball Individualitzat, especfic per a cada cas. Fer el seguiment peridic dels casos individuals, de les actuacions preses i dels seus resultats. Fer lanlisi i el seguiment global de labsentisme en el centre. Establir la periodicitat de les reunions. Aportar informaci regular dels casos dabsentisme detectats (resolts i no resolts) i de les intervencions fetes. Fer propostes dintervenci a la Comissi Tcnica Local dabsentisme.

  PROTOCOL DACTUACI A partir del control diari dassistncia, el centre comunica als pares o tutors de lalumne/a la situaci mitjanant un correu electrnic, una trucada o altres vies de comunicaci. La intenci s conixer si la falta s justificada o b si la famlia desconeix labsencia de linfant. La intervenci que es dur a terme dependr en gran mesura del diagnstic elaborat en la fase de detecci amb la informaci disponible pel centre i els agents socioeducatius. Al GTM es traslladaran aquells casos en els quals: Shagin esgotat les primeres intervencions sense obtenir un canvi en lalumne/a o la famlia, o calgui la intervenci daltres professionals externs per reconduir la situaci. Shagi detectat, en la comunicaci del centre amb la famlia, algun indicador de risc.

  A les sessions de GTM es far una anlisi conjunta, (centre / agents externs) sacordaran i compartiran objectius, a ms destablir quins professionals han dactuar, de quina manera, i com fer el seguiment del cas. El GTM elaborar un disseny de la intervenci integrada que es recollir en el Pla dActuaci personalitzada. El pla dactuaci personalitzat s leina on es recullen les actuacions realitzades i les actuacions acordades que faran els diferents professionals, aix com el seu seguiment.

 • PLA DABSENTISME ESCOLAR .Escola Artur Martorell de Badalona. Mar de 2016 6

  ACTUACIONS SEGONS TIPOLOGIA Faltes justificades (ms del 25% de lhorari lectiu mensual) En aquests casos es justifica labsncia de la lalumne/a amb una nota familiar o mdica de manera reiterada.

  Sestableixen dos nivells dintervenci per reconduir la situaci:

  1r. El tutor/a daula