Click here to load reader

Panalangin Para Sa Kaluluwa-rosaryo2

  • View
    1.913

  • Download
    380

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prayer

Text of Panalangin Para Sa Kaluluwa-rosaryo2

Panalangin Para Sa Kaluluwa(Maaring gamitin ang rosaryo sa panalangin na ito. Ang Sampung Panalangin ay sa bahagi ng sampung "Aba Ginoong Maria")

Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo...+

AMEN.

Lahat:Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang kasalanan ko. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig ko ng lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo, nagtitika naman akong magkumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin Mo rin alang-alang sa Iyong mahal na Pasyon at pagkamatay Mo sa krus alang-alang sa akin. Siya nawa.

Buksan Mo, Panginoon ko, ang mga labi namin, palusugin ang aming mga loob at pakalinisin sa mga walang kapakanang mahahalay at linsong akala; papagningasin Mo ang aming puso ng magunam-gunam naming mataimtim ang Kamahal-mahalan Mong pinagdaanang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina, at ng maging dapat kaming dinggin sa harapan ng Iyong di-matingkalang kapangyarihan, na nabubuhay Ka at naghahari magpasawalang-hanggan. Siya nawa.

ANG SAMPUNG PANALANGIN

Namumuno:Lubhang maawaing Jesus ko, lingapin Mo ng matang maamo ang mga kaluluwa ng mga bininyagang nangamatay, lalo na ang kaluluwa ng namatay naming kaibigan/kapatid/magulang na si ________. Na dahil sa kanila ay nagpakasakit ka at namatay sa krus. Siya nawa.1. Jesus ko alang-alang sa masaganang dugo na Iyong ipinawis ng manalangin Ka sa Halamanan.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng Iyong kagalang-galang na mukha.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.3. Jesus ko, alang-alang sa masasakit na hampas na Iyong tiniis.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.4. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santuhan Mong ulo.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.5. Jesus ko, alang-alang sa paglakad Mo sa lansangan ng kapaitan ng krus ay Iyong kababaw-babaw.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.6. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan Mong mukha na naliligo sa dugo ay Iyong binayaang malarawan sa birang ni Veronica.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.7. Jesus ko, alang-alang sa damit Mong natitigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa Iyong katawan niyong mga tampalasan.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.8. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan Mong katawan na napako sa krus.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.9. Jesus ko, alang-alang sa Iyong mga kasantu-santuhang paa at kamay na pinakuan ng mga pakong ipinagdalita Mong masakit.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.10. Jesus ko, alang-alang sa tagiliran Mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat ay binukalan ng dugo at tubig.

Tugon:Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si________.

AMA NAMINAma namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo.Mapasaamin ang kaharian Mo.Sundin ang loob Mo dito sa lupa, para ng sa langit.

Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.At patawarin Mo po kami sa aming mga sala,Para ng pagpapatawad namin Sa mga nagkakasala sa amin.At huwag Mo po kaming ipahintulot sa tukso,At iadya Mo po kami sa lahat ng masama.Amen

ABA GINOONG MARIAAba, Ginoong Maria!Napupuno ka ng grasya,ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo;Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,ngayon at kung kami'y mamamatay.Amen.

LUWALHATILuwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan.Amen.

Namumuno:Pagkalooban Mo siya Panginoon ng kapayapaang walang hanggan.Lahat:Magbigay sa kanya ng liwanag at ilaw na walang hanggan.

Namumuno:Mapanatag nawa siya sa kapayapaan.Lahat:Siya nawa.

(5X - Uulitin ng limang beses Ang Sampung Panalangin, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, at "Kapayapaang Walang Hanggan/Eternel Rest" na gamit ang rosaryo)

PANALANGIN

Lahat:Katamis-tamisang Jesus ko, na sa pagsakop Mo sa sangkatauhan, ay inibig Mong Ikaw ay ipinanganak; tumulo ang Iyong mahalagang dugo sa pagsusugat; alipustain ng mga Hudyo, mapasa kamay niyong mga tampalasan sa paghalik ni Judas; gapusin ng lubid; dalhin sa pagpaparipahan sa Iyo; tulad sa Korderong walang sala; iharap kay Anas, kay Caipas, kay Pilato at Herodes; lurhan, at pinaratangan at pinatotohanan ng mga saksing sinungaling, tampalin; maging alimura; matadtad ng sugat ang buo Mong katawan sa hampas ng suplina, putungan ng koronang tinik, natakpan ang Iyong mukha ng isang purpura, sa pagpapalibhasa sa Iyo, malagay sa isang pagkahubong kahiya-hiya; napako sa krus, at natindig sa kanya; napagitna sa dalawang magnanakaw na parang isa sa kanila; painumin ng apdong nilahukan ng suka, at ang Iyong tagiliran ay sulain ng isang sibat. Hanguin Mo na Panginoon ko, alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para sa dalitaan Mo, ang mga kaluluwa sa Purgatoryo, sa pagdurusa nila, iakyat Mo silang matiwasay sa Iyong kaluwalhatian; iligtas Mo kami alang-alang sa mga karapatan ng Iyong kasantu-santuhang pagpa-pakasakit at pagkamatay sa krus, sa mga hirap sa impyerno, ng kami ay maging dapat na pumasok sa payapang kaharian, na Iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na napakisama sa Iyong naripa sa krus; nabubuhay Ka at naghahari, kasama ng Diyos Ama, at ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Siya nawa.

Nangunguna:Panginoon, maawa Ka sa kanya.Lahat:Kristo, maawa ka sa kanya.

Nangunguna:Panginoon, kahabagan Mo siya.Lahat:Kristo, kahabagan Mo siya.

Nangunguna:Panginoon, pakapakinggan Mo siyaLahat:Kristo, pakapakinggan Mo siya.

Nangunguna:Diyos Ama sa langit.Lahat:Maawa ka sa kanya.

Nangunguna:Diyos Anak na tumubos sa sanlibutanLahat:Maawa ka sa kanya.

Nangunguna:Diyos Espiritu Santo.Lahat:Maawa ka sa kanya.

Nangunguna:Santisima Trinidad, na tatlong Persona at iisang Diyos.Lahat:Maawa ka sa kanya.

LITANYA KAY SANTA MARIA

(Tugon:...Ipanalangin mo siya)

Santa Maria...Santang Ina ng Diyos...Santang Birhen, ng mga Birhen...Ina ni Kristo...Ina ng grasya ng Diyos...Inang kasakdal sakdalan...Inang walang malay sa kahalayan...Inang di malapitan ng masama...Inang kalinis-linisan...Inang kaibig-ibig...Inang kataka-taka...Ina ng magandang kahatulan...Ina ng mapag-adya...Birheng dapat igalang...Birheng dapat ipagbantog...Birheng makapangyayari...Birheng maawain...Birheng matibay na loob sa magaling...

Salamin ng katwiran...Luklukan ng karunungan...Mula ng tuwa namin...Sisidlan ng kabanalan...Sisidlang bunyi at bantog...Sisidlang bukod na mahal na makusaing sumunod saPanginoong Diyos...Rosang bulaklak, na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga...Tore ni David...Toreng Garing...Bahay na Ginto...Kaban ng Tipan...Pinto ng langit...Talang maliwanag...Mapagpagaling sa mga taong makasalanan...Mapang- aliw sa mga nagdadalamhati...Mapag-ampon sa mga Kristiyano...Reyna ng mga Anghel...Reyna ng mga Patriarka...Reyna ng mga Propeta...Reyna ng mga Apostol...Reyna ng mga Martir...Reyna ng mga Confessor...Reyna ng mga Birhen...Reyna ng lahat ng mga Santo...Reyna ng Kasantu-santuhang Rosaryo...Reynang tigib ng lumbay...Reynang iniakyat sa langit...Reyna ng kapayapaan...

KORDERO NG DIYOS

Nangunguna:Kordero ng Diyos, na nakakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan...Lahat:Patawarin Mo siya, Panginoon namin.

Nangunguna:Kordero ng Diyos, na nakakawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan...Lahat:Pakapakinggan Mo siya, Panginoon namin.

Nangunguna:Kordero ng Diyos, na nakakawala ng mga kasalanan ng santinakpang langit...Lahat:Kaawaan Mo siya Panginoon.

Nangunguna:Sa ilalim ng Iyong pagkakandili, O Santang Ina ng Diyos, kami ay lumililong, huwag mong talikdan ang aming pag-amo-amo, kung dinatnan ng kasalatan, bagkus iyong iadya kami sa dilang panganib birheng mahal at maluwalhati.

ABA PO SANTA MARIANG HARI

Lahat:Aba po Santa Mariang Hari, Ina ng awa, Ikaw nga po ang kabuhayan at katamisan namin, aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntung-hiningahan namin sa aming pagtangis; dini sa lupa, bayang kahapis-hapis, ay aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos na yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen.

Nangunguna:Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos.

Lahat:Nang kamiy maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong aming Panginoon.

Nangunguna:Panginoon namin, dinggin Mong nalulugod ang aming pag-aamo-amo at dumating nawa sa Iyong tainga ang aming pagtangis.

Ipinagtatagubilin namin sa Iyo, Panginoon namin, ang mga kaluluwa sa Purgatoryo at ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________ sapagkat pumanaw na siya sa mundo. Mangyaring Iyong ipatawad sa kanya, alang-alang sa walang katapusan Mong awa, ang mga kasalanang nagawa, at laging mabuhay sa Iyo, magpasa-walang hanggan.

Lahat:Siya nawa.

KREDO NG APOSTOLES

Lahat:Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng

Search related