(Panginoong Jesus, lubos naming itinatalaga sa Iyo sa pamamagitan ni Maria,

 • View
  46

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LUBOS NA PAGTATALAGA NG SARILI KAY HESUS SA PAMAMAGITAN. NI St. Louie Marie De Montfort. NI MARIA. (Panginoong Jesus, lubos naming itinatalaga sa Iyo sa pamamagitan ni Maria, ang aming sarili, aming bansa, Russia, at ang buong mundo.). - PowerPoint PPT Presentation

Text of (Panginoong Jesus, lubos naming itinatalaga sa Iyo sa pamamagitan ni Maria,

 • (Panginoong Jesus, lubos naming itinatalaga sa Iyo sa pamamagitan ni Maria, ang aming sarili, aming bansa, Russia, at ang buong mundo.)

  LUBOS NA PAGTATALAGA NG SARILI KAY HESUS SA PAMAMAGITAN

  NI St. Louie Marie De MontfortNI MARIA

 • O Walang Hanggan at Nagkatawan-taong Karunungan, Hesus na

  pinaka-iibig at pinakapupuri, tunay na Diyos at tunay na Tao, bugtong na Anak ng Walang Hanggang Ama at ni Maria laging Birhen, pinakasasamba Kita, nananahan sa kaluwalhatian ng Iyong Ama magpakailanman, at sa walang dungis na sinapupunan

 • ni Maria, Inang karapat-dapat sa Iyong pagkakatawang-tao.

  Pinasasalamatan Kita sa iyong buong-pusong pagtanggap sa kondisyon ng isang alipin upang sa pamamagitan nito ay mapalaya ako sa pagkaalipin sa kasamaan. Pinupuri Kita sapagkat pinili mong sundin si Maria, iyong Ina, sa lahat ng bagay, upang sa pamamagitan

 • din niya, akoy maging tapat na alipin ng pag-ibig mo. Subalit inaamin kong hindi ako naging tapat sa mga panata at pangako ko noong ako ay binyagan. Hindi ko natupad ang aking mga tungkulin, at hindi ako karapat-dapat tawaging anak Mo, o maging alipin Mo. Sapagkat wala nang nararapat sa akin kung hindi ang pagtakwil at pagkamuhi mo, hindi na muli ako

 • lalapit ng mag- isa sa Banal mong Harapan. Kaya ngayon akoy lumalapit sa pamamagitan ng iyong mahabaging Ina. Sa tulong niya, nais kong makamtan mula sa Iyo ang pagsisisi at kapatawaran ng aking mga kasalanan, at ang Karunungang nais kong manahan sa akin.

  Akoy dumudulog sa iyo, Mariang Kalinis-linisan, buhay na

 • Tabernakulo ng Diyos, niloob ng Karunungang Walang Hanggan na papurihan ka ng mga tao ganun din ng mga anghel. Binabati kita bilang Reyna ng langit at lupa, sapagkat minarapat ng Diyos na lahat ng nasasakupan Niya ay mapasailalim sa pangangalaga mo. Nagsusumamo ako sa iyo, laging saklolo ng mga makasalanan, ng may pananalig sa iyong mahabaging puso na hindi pa

 • binigo ang sinuman. Naway ipag-kaloob mo sa akin ang minimithing Karunungan at kaugnay ng petisyong ito, tanggapin mo nawa ang mga pangako ko at pag-aalay ng sarili sa kabila ng aking mga kakulangan.

  Ako, (pangalan), hindi tapat at makasalanan, ay pinapanibago at pinagtitibay ngayon, sa

 • pamamagitan mo, ang aking mga pangako noong ako ay binyagan. Itinatakwil ko si Satanas magpa-kailanman, ang mga pangako niyang walang kabuluhan, at mga masasamang adhikain, at ibinibigay ko ang buong sarili kay Jesu-Kristo, ang Karunungang Nagkatawang-tao, upang katulad Niya ay pasanin ko ang sariling krus habang nabubuhay, at higit na maging tapat kaysa noon.

 • *Sa araw na ito, saksi ang sangkalangitan, ay hinihirang kita, Maria, bilang aking Ina at Reyna. Isinusuko at itinatalaga ko sa iyo ang aking sarili, katawan, at kaluluwa, bilang alipin mo, kasama ang lahat ng pag-aari ko, ispiritwal man o materyal, kahit ang halaga ng lahat ng aking mabubuting gawa, noon, ngayon, at magpakai-lanman. Lubos kong Ipinauubaya sa iyo ang aking sarili at lahat ng

 • pag-aari ko, at ang karapatang gawin sa akin anumang nais mo, para sa lalong ikakaluwalhati ng Diyos ngayon at magpasawalang-hanggan.

  Tanggapin mo, mapagpalang Birhen, ang munting handog ng pagkaalipin ko upang parangalan at tularan ang buong-pusong pagsunod ni Hesus sa iyo bilang Kanyang Ina. Sa pamamagitan nito, nais ko ring magpasalamat sa Diyos sa mga

 • prebilehiyong pinagkaloob sa iyo ng Santisima Trinidad. Ipinapahayag kong sa mga darating na panahon ay paparangalan at susundin kita sa lahat ng bagay bilang alipin ng pag-ibig.

  O Inang kaibig-ibig, iharap mo ako sa iyong Anak bilang Kanyang alipin ngayon at magpakailanman, upang Siya na nagligtas sa akin sa pamamagitan mo ay tanggapin ako.

 • Ina ng Awa, loobin mo sanang taglayin ko ang tunay na Karunungan ng Diyos, at ibilang ako sa mga minamahal, tinuturuan, ginagabayan, at pinoprotektahan mo, bilang mga anak at alipin.

  Tapat na Birhen gawin mong sa lahat ng bagay ay akoy maging tapat ding taga-sunod at alipin ni Hesus, ang Walang Hanggang

 • Karunungan, upang ako, sa pamamagitan ng tulong at halimbawa mo, ay lubos na lumago at taglayin ang kabanalan ni Hesus noong Siya ay nabuhay sa mundo, ganun din

  ang ganap na Kaluwalhatian Niya sa langit. Amen.

Related documents