Panos Karnezis / LAVIRINT

 • Published on
  07-Apr-2016

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odlomak iz romana.

Transcript

 • LAVIrINT

 • Panos KarnezisTHE MAZE

  Copyright 2004, 2007, Panos Karnezis

  Knjiga je objavljena uz podrku Evropske komisije.

  Ova publikacija odraava iskljuivo stavove autora i Komisija se ne moesmatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadranih u njoj.

 • panos karnezis

  LAVIrINTPreveo sa engleskogAleksa Golijanin

  MMXII

 • U senci oveka koji hoda na suncu, krije se vie tajni nego usvim religijama, prolim, sadanjim i buduim.

  oro de Kiriko

 • Istorijska napomena

  Godine 1919, odmah posle Prvog svetskog rata, grkeekspedicione snage su se iskrcale u Maloj Aziji, da bi, uskladu sa zvanino proklamovanom misijom, zatitilegrko stanovnitvo od neprijateljske turske veine. Ipak,pravi cilj ekspedicije bilo je trajno pripajanje Grkoj me-diteranskih oblasti Otomanskog carstva, u kojima je i-vela znaajna grka manjina. Grka okupacija je trajalado leta 1922, kada se ratna srea okrenula u koristTuraka. Posle velike turske ofanzive, koja je brzo dovelado potpunog poraza, grka vojska je bila primorana nahaotino povlaenje ka obali i evakuaciju iz Male Azije.

 • Jeka zvona je udno odudarala od jutarnjeg mira. Zvukse pronosio preko krovova od crvenog crepa, iznad na-putenog grada, u kojem su demontirana artiljerijskaorua leala razbacana meu gvozdenim ramovima odkreveta, stolovima od hrastovine i razbijenim ormani-ma. Jedan stari potanski motocikl stajao je naslonjen nazid. Ostaci somotskih zavesa vijorili su se kroz prozorevelike kue. Oblak crvene praine uao je u dnevnusobu, nosei sa sobom zemlju s ravnice, sparuene rui-ne pupoljke i komadie suve hartije. U nekada velian-stvenoj prostoriji ostali su samo poderana grimiznasofa, pare ilima s resama i sto u obliku ahovske table,ija je povrina bila izgrebana noem. Na drvenom par-ketu, odmah pored gomile smea i sasuenog cvea, le-ala je koa leoparda, bez glave, repa i apa. Na drugomkraju sobe, ono to je u prvi mah izgledalo kao pramacneke barke, zapravo je bio prednji deo velike kade, u i-

  7

 • jem je trupu neko dao oduka svom preziru bezoniminom defekacije.

  Iznenadni um u visini poda razbio je tiinu: pacovkoji se migoljio kroz kr i lom, zaustavio se da onjuivazduh. Protrao je kroz snop svetlosti, provukao sekroz pukotinu na francuskim prozorima i izaao na ve-randu. Tamo u dvoritu, leje s cveem i biljkama bile sutemeljno izgaene. Stablo trenje bilo je unakaenoudarcima sekire, a njegovo lie se osuilo i otpalo. Kadaje izalo sunce, jato vrana je uzletelo s njegove kronje.

  Iupano bunje se kotrljalo prljavim ulicama. Duotvorenog kanala punog sasuenog izmeta, pruao se la-virint uskih uliica ni u tim siromanijim kuama nijebilo nikog. Gradska venica na trgu je bila spaljena, anjen krov uruen. Vrane su letele prema obodima grada.Nadomak poslednjih kua, nasred seoskog puta, lealisu leevi vodenih bivola, jo uvek upregnuti u zapregenatovarene blagom prekrivenim prainom: komadimanametaja, utihnulim starinskim satom, tekimViktrolinim gramofonom. Vrane su sletele na mrtve i-votinje, koje su ve bile u poodmakloj fazi raspadanja:egzodus se verovatno dogodio nekoliko nedelja ranije.

  Sunce se podiglo jo vie. Vetar je okretao tokovenaputenih zaprega. Dve vrane su se otimale oko koma-da trulog mesa. Jeka crkvenih zvona je utihnula.Poinjao je proleni dan. Lagano, ravnica je izbrisalagrad iz venog anadolijskog pejzaa.

  8

 • Prvi deo

  Povlaenje

 • Brigadir Nestor se uspravio u svom leaju i protrljao oi,blede i bezbojne, kao da je uporna navika da ih trljalancima prstiju izlizala sav njihov sjaj. Zevnuo je i ot-vorio sanduk kljuem iz svenja koji mu je visio oko vra-ta. Sanduk je bio pun ispeglane i uredno sloene odee,od koje dobar deo jo nije obukao od kada je bio naovom zadatku: paradnu uniformu sa odlikovanjima itrakama, crnu veernju uniformu sa satenskim reverimai zlatnim epoletama, kratku bluzu za jahanje sa arenimvrpcama. Preturao je po sanduku. Ispod para konih i-zama s rajsferlusom i srebrnim mamuzama, pronaaoje sveanj pisama, sve to mu je njegova ena poslala odpoetka rata: boine i uskrnje estitke, iseke iz novi-na, razglednicu iz neke morske banje, deiji crte vota-nim bojicama. Povukao je gumicu koja je drala pisma ipustio ih da se raspu po podu.

  U zadnjem delu kamiona bilo je vrue i mrano. a -torsko krilo razvueno preko krova i stranica nije pro-

  11

  1

 • putalo svetlost unutra, niti toplotu napolje. BrigadirNestor se oseao malaksalo. Grlo mu je bilo suvo, ali onoza im je udeo nije bilo ni pie, niti sve vazduh. Ustaoje i s mukom odravao ravnoteu, dok se kamion klatios jedne na drugu stranu. Zakoraio je preko svoje prepi-ske, oslonio se na poret, podigao poklopac lonca po-mou pincete i izvukao stakleni, hipodermiki pric.Izvukao je njim sadraj jedne boice, zavrnuo rukav, za-tegao gumenu traku visoko iznad lakta i ubrizgao mor-fijum.

  Kamion je nastavio svoje putovanje, tako to je upa-dao i ispadao iz svake rupe na putu. Nalet vrele praineudario je u atorsko krilo kao nasumina paljba. Auspuhje uzvratio na vatru, a miris benzina okruio je brigadi-ra Nestora neprijatnim dakom miriljave soli. Sunce jebacalo senku kamiona preko tla od alitre: izgledao jekao veliki balegar koji se sporo gega po vruini. Svudaokolo bila su gola brda. Du puta su se nizali izbeljenikosturi ptica i kamila. Osetivi morfijum u krvi, brigadirje zakolutao oima i osmehnuo se. Droga je uskoro oda-gnala umor i e. Prikolica je zakripala, a jedna mala,limena olja se zakotrljala po podu. Vetar je nosio glassvetenika.

  Siromahe i uboge, koji trae vode, a nje nema, ko-jima se jezik osuio od ei, njih u usliiti, ja Gospod, jaBog Izrailjev, neu ih ostaviti.

  Brigadir je na trenutak zaboravio sve uase i pomisliokako plovi mirnim morem. More je bilo njihov cilj iako ne onaj konani; to je bila domovina. Ali, ako se do-mognu obale, imali su dobre izglede za spasenje. Oi su

  12

 • mu zasuzile od isparenja benzina. Tek sada je primetioeksplozije izmuenog auspuha, ali njegov opijeni um ihje pogreno protumaio. Odakle dolazi paljba? Ali, nijese mnogo uznemirio, kao da zaseda nije bila pretnja vesamo neprijatnost. Dok je kamion bio na krivini, krozprorez na atorskom krilu je prodrlo malo svetlosti, apraina u prikolici je zasvetlucala. Tamo napolju, leina-ri su kruili iznad kolone vojnika i nestrpljivo kretali.

  Otvoriu reke na visovima i izvore usred dolina, pu-stinju u obratiti u jezero vodeno i suvu zemlju u izvorevodene.

  Brigada je bila u pokretu jo od zore. Koliko je bilosati? Brigadir Nestor je znao samo da je bio dan, da jebilo vrue i da su jo uvek bili u divljini. Koliko dugo suve u ovom lavirintu? Da je bio priseban, znao bi odgo-vor, ali morfijum mu je progutao pamenje. Na hori-zontu su se uzdizali stubovi praine. Stari oficir se naka-ljao. Kapci su mu oteali i on se opet zavalio u svoj leaj.

  Posadiu u pustinji kedar, sitim, mirtu i maslinu; po-sadiu u pustoj zemlji jelu, brest i imir.

  Glas koji je recitovao se udaljavao, a brigadir je uto-nuo u san bez snova.

  U avgustu, ekanju je doao kraj. Tog jutra, sunce koje jesvanulo bilo je crveno i zlokobno. Linija horizonta jepod sunevom svetlou izgledala kao crta povuena fi-nim mastilom, a uskoro se ukazao i ostatak anadolijskestepe, beskrajna visoravan, s tek po nekim brdom, bu-novima mirte i drevnim ruevinama. Onda je poelo.

  13

 • Artiljerijski bara je oznaio poetak neprijateljske ofan-zive. Topovi su preorali rovove, a onda, im su baterijeprestale s paljbom, iz dimne zavese je izronila peadija.Du fronta je bilo rasporeeno deset divizija, a neprija-telj je nastupao u talasima, s bajonetima, zadihan. Tralisu preko gole ravnice, uz utvrena brda i nita ih nijemoglo zaustaviti, ni bodljikava ica, niti mitraljeskapaljba. Mrtvi su se gomilali u rovovima, ali dolazili sunovi, sve dok sva utvrenja, jedno za drugim, nisu palau njihove ruke.

  Brigadir Nestor je bio u krevetu kad je poela ofanzi-va. Prethodne veeri je iao na ples u oblinji grad, kojije trajao do duboko u no. Obradovao se pozivu, kojimu je uputio predsednik lokalnog drutvenog kluba,poto mu je dugo zatije na frontu otupelo ula. Imao jevrst stav o situaciji i preneo ga nadreenima: sadanjaneaktivnost nije znaila produavanje mira ve sve veuizvesnost katastrofe. Ali, vremenom, kao i kod mnogihdrugih oficira i vojnika, njegova frustracija je ustupilamesto apatiji. Na plesu, gde ga je saletela grupa veselihdama i trgovaca, izbegavao je rasprave o status quo, osimto je primetio kako je, po njegovom miljenju, linijafronta otrica noa zarivena duboko u bok neprijatelja ida se oni koji misle kako moe biti mira, a da se ona pa-ljivo ne izvue, samo zavaravaju. Te veeri je najveideo vremena proveo u bifeu, gde je probao razna jela itek posle ponoi, kad je limeni orkestar zasvirao Rosenaus dem Sden1, dopustio je sebi da udovolji elji jedne

  14

  1 Rue s juga, valcer Johana trausa mlaeg (Johann Strauss II,18251899). (Prim. prev.)

 • raskone lepotice i doneo hrabru odluku, za oveka nje-govih godina, da zaplee u bekom stilu. Melodija valce-ra mu je jo odzvanjala u uima, kad je u zoru poelo ne-prijateljsko bombardovanje.

  Sve je bilo gotovo za dva dana. Pejza se uskoro sa-stojao od raskomadanih tela, naputenih utvrenja i te-legrafskih stubova s pokidanim icama. Ono to je osta-lo od vojske, razbilo se na jedinice bez komande, koje suignorisale nareenja i samo gledale da izvuku ive glave:rat u Maloj Aziji bio je izgubljen. U vrtlogu poraza, de-setkovana jedinica brigadira Nestora, s manje od hiljaduljudi, sauvala je disciplinu i pokuavala da nae put izlavirinta, ne bi li stigla do mora. Morali su da izbegava-ju kontakt s neprijateljem. Putovali su ve danima, me-njali pravac svaki put kada bi posumnjali da ih negdeeka zaseda, ali obala jo nije bila na vidiku. Pored toga,komunikacija s glavnim tabom bila je prekinuta i mno-gi su pretpostavljali da je ostatak Ekspedicionog korpu-sa ve evakuisan s poluostrva.

  U svakom sluaju, brigadir Nestor je odluio da neistakne belu zastavu.

  Prvo to je uradio kada se probudio, bilo je da sakrijepric ispod svog poljskog kreveta. Bilo je kasno popodnei kolona se zaustavila. Napolju se ulo frktanje konja iponeki udarac potkovica po kamenju. Brigadir Nestor sezavalio u stolicu i prekrstio ruke preko stomaka. Oseaose zadovoljno, iako je bio svestan da to raspoloenje du-guje samo morfijumu; vremenom je nauio da njegovo

  15

 • dejstvo prihvati bez stida. Posle nekog vremena je ustaoi pokuavao da otvori kutiju s cigarama bajonetom. Jouvek se muio, kada se jedan mladi oficir popeo u pri-kolicu i salutirao mu na uobiajen nain. Uniforma muje bila prekrivena prainom, na apki nije imao kokardu,a pozadi je zavukao pekir, da bi zatitio vrat. Brigadir jeovla pogledao svog potinjenog. Nezadovoljno je suziopogled.

  Vi ste, Porfirije, rekao je. Uinilo mi se da je DonKihot.

  Njegov naelnik taba je obrisao lice manetom. Nijeodgovorio; ve je navikao na takve komentare. Kroz po-dignuto atorsko krilo u prikolicu je uletela praina s vi-soravni i pala na ebad, mape i lonac s kafom koji se pu-io na poretu. Izbrijanog lica, major je izgledao mnogomlai.

  Vreme je?, upitao je brigadir.Radio-telegrafista je sedeo u uglu, odmah pored sta-

  rog bicikla koji je pokretao dinamo. Ne odgovorivi ni-ta, major Porfirije je seo na bicikl. Postavljen na pedaljiznad poda, zadnji toak se zavrteo i zaitao. Major jepredano okretao pedale. Bilo je neeg oajnikog u tomzadatku, koji je izgledao kao igra, pored svog tog pra-njavog pribora, malog poreta i stola s poutelim ma-pama.

  Narednih sat vremena brigadir Nestor je slao porukei ekao nekakav odgovor, ali uo je samo elektroma-gnetski um. Najzad je odustao i slegnuo ramenima.Nje gov naelnik taba je obrisao elo i prestao da okree

  16

 • pedale. Opet im nije uspelo. Cele protekle nedelje su po-kuavali da stupe u kontakt s glavnim tabom, ali jediniodgovori koje su dobili bili su poruka neprijatelja, kojiih je pozivao na predaju, i molitva koju im je otpevuiooperater na beinom telegrafu s nekog grkog trgova-kog broda nadomak Sueckog kanala. Brigadir je uz-dahnuo i nasuo dve kafe. im je srknuo, napravio je gri-masu.

  Trebalo je da kafa bez eera bude Sizifova kazna,rekao je.

  Kada se tog jutra probudio otkrio je da je njegova li-menka sa eerom nestala. Prvo je posumnjao na svogposilnog, ali nekoliko svedoka je potvrdilo da je momakproveo no u ambulanti, da bi se oporavio od ujeda zmi-je. Drugih osumnjienih nije bilo. Brigadir je podigaoruke ka nebu.

  Krah discipline. Da mi je samo znati ko ga je ukrao.Spustio je olju na pod i ponovo uzeo kutiju s cigara-

  ma. Na poklopcu je bio naslikan Afrikanac kome je dimizlazio na ui. Brigadir je opet pokuao da bajonetomprovali bravu. Otrica je skliznula i posekla mu prst.Kutija je pala na pod. Stari oficir je poeo da sisa prst.Kraj njegovih nogu, karikatura Afrikanca mu se rugala.Major je podigao kutiju, izvadio perorez iz depa i zavu-kao vrh u ljeb brave. Kad se najzad zaulo pucanje me-tala, brigadir je ispustio uzdah olakanja i obradovao semirisu duvana. Neko vreme dvojica mukarca su puila.

  Nedostaje mi itanje novina, rekao je brigadir.Nema tu ta da se ita. Kad su stvari krenule loe,

  17

 • poeli su da tampaju stare prie, s drugim imenima idatumima.

  Brigadir Nestor se sloio da je cenzura uticala na kva-litet izvetavanja, ali bilo kakve novine su bolje od nika-kvih. Zavukao je ruku pod leaj i izvukao veliku knjigu.Na hrbatu je pisalo, Leksikon grkih i rimskih mitova. Sastrane se videlo nekoliko krivudavih linija povueniholovkom. Lupnuo je prstom po koricama.

  Najprijatnije tivo. Otac kae da mi je to blie srcunego Biblija.

  Major je bacio pogled na knjigu. Zarali bicikl izastola je izgledao kao relikvija iz starih, bezbrinih vre-mena. Oficiru je to vie liilo na prizor iz neke stare baj-ke, nego iz seanja. Izvadio je cigaru iz usta, stavio je udep i rairio mapu preko kolena.

  Dobro, rekao je, izgubili smo se.Ali, uvek postoji mogunost boanske intervencije,

  rekao je njegov komandant ironino. Major se nagnuo nad mapu.Naa poslednja potvrena pozicija stara je tri dana,

  rekao je. Ali, staza kojom sada idemo nije ucrtana namapu.

  Moda je to put u propast, rekao je brigadir.U daljini se zauo krik neke ptice, slian kletvi.

  Osetivi nelagodnost oko srca, major Porfirije je otpiomalo kafe, ali ni to nije pomoglo. Spustio je svoju olju.

  Ova kampanja mi se nije sviala od prvog dana, re-kao je. Pre svega, nismo znali nita o terenu.

  18

 • ta tu ima da se zna? Istok, zapad, sever, jug. To nijeobilazak istorijskih znamenitosti.

  Da je to tako prosto, do sad bismo ve bili kodkue.

  Brigadir Nestor se uozbiljio.Disciplina nam je sada potrebnija nego ikada, ma-

  jore.Major Porfirije je pustio da mu pogled odluta od o-

  lje, preko poreta i koverti razbacanih po podu, do opa-saa s revolverom koji je visio s krova prikolice: svet sa-et u nekoliko nepovezanih predmeta. Kao ivot uzatvorskoj eliji: nita nije bilo vano. Brigadir Nestor jekinuo.

  Prokleta praina. Od nje u dobiti alergiju. mr-knuo je. Naravno, razumem vae razoaranje u ovimokolnostima. Ali, budite sigurni, ova pria jo nije zavr-ena. Sada smo dole ali

  Major se ponovo bacio na prouavanje mape.Da ne spominjem nau hriansku brau, ovde u

  Anadoliji, nastavio je nadreeni. Opet e im biti potre-bna naa pomo.

  Morfijum ga je inio reitim....