of 79 /79
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – NEGOCIERE CONF. NORME INTERNE ASE BUCUREŞTI - ANEXA 2B A OUG 34/2006 “SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ȘI MONITORIZARE ” cod CPV : 79713000-5 Modele Formulare MODELE FORMULARE Page 1 of 79

Partea III a documentaţiei de atribuire – Modele Formulare · Web viewIX din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, organizată de . …………………… în

Embed Size (px)

Text of Partea III a documentaţiei de atribuire – Modele Formulare · Web viewIX din OUG 34/2006 cu...

Partea III a documentaiei de atribuire Modele Formulare

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI NEGOCIERE CONF. NORME INTERNE ASE BUCURETI - ANEXA 2B A OUG 34/2006 SERVICII DE PAZ, PROTECIE I MONITORIZARE

cod CPV : 79713000-5

Modele Formulare

MODELE FORMULARE

FORMULAR NR. 1

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

nregistrat la sediul autoritii contractante

(denumire/nume)

Nr. ........... / ..................

SCRISOARE DE NAINTARE

Ctre

..............................................................................

(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a inivitaiei de participare publicat pe site-ul propriu al instituiei dvs. www.achizitiipublice.ase.ro , sub nr. ........ din ................(zi/lun/an,), prin care suntem invitai s prezentm ofert n scopul atribuirii contractului ................................................................................. (denumirea contractului de achiziie public) cod CPV............. noi, ................. (denumirea/numele ofertantului) v transmitem, alturat, urmtoarele:

1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de ..... copii:

a) oferta de servicii de ..........

b) documentele care nsoesc oferta;

Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele dumneavoastr.

Data completrii...................

Cu stim,

Ofertant

................................

(semntura autorizat / tampil)

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

FORMULAR NR. 2

MPUTERNICIRE

Noi_______________________________( denumirea/numele ofertantului), avand sediul social n___________________________________ ( adresa completa), telefon _____________, fax ________________, nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. ___________________, CUI ______________, reprezentat legal prin _______________________________( nume, prenume) n calitate de ____________________(functie)

IMPUTERNICIM,

prin prezenta, pe d-nul /d-na____________________________________ domiciliat(a) n _______________________________________________________(adresa completa) care se legitimeaza cu B.I./C.I. seria _____ nr.___________, CNP ___________________, eliberat de ___________________, la data de _____________, avnd funcia de ___________________________, s ne reprezinte la procedura de negociere prin publicarea unui anun de participare pe site-ul propriu www.achizitiipublice.ase.ro, organizat cu respectarea prevederilor art. 35-38, art. 56, art. 2 alin. (2) i ale cap. IX din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, organizat de . n scopul atribuirii contractului de .......................................................

n ndeplinirea mandatului su mandatarul va avea urmtoarele drepturi:

1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la procedura de negociere prin publicarea unui anun de participare pe site-ul propriu www.achizitiipublice.ase.ro organizat cu respectarea prevederilor art. 35-38, art. 56, art. 2 alin. (2) i ale cap. IX din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,;

2. S participe n numele subscrisei la cele dou etape ale procedurii, s negocieze preul i clauzele contractuale obligatorii i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii.

3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de negociere n timpul desfurrii etapelor procedurii.

4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.

Prin prezenta mputernicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.

Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

Data Denumirea mandantului

____________ S.C. ______________________________

reprezentat prin

Semntura

FORMULAR NR. 3

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

FORMULAR DE OFERT*)

pentru servicii

Catre ........................................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de negociere, subsemnatii, reprezentani ai ofertantului

______________________________________________, ne oferim ca, n conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam _____________________________________ pentru un pre (tarif) unitar pe or /agent (denumirea serviciului)

___________________________________________________________ lei, reprezentand

( suma in litere si in cifre)

___________________________ euro (sau ntr-o alt valut convertibil, agreat de ofertant), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in

(suma in litere si in cifre)

valoare de _________________________lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______________

___________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________ si

(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

_

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar alternativa;

_

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului) (semnatura si stampila)

NOT Formular nr. 3:

1. Pentru completarea valorilor echivalente n Euro sau ntr-o alt valut convertibil, agreat de ofertant, se va utiliza cursul oficial de schimb stabilit de BNR , valabil pentru data calendaristic anterioar cu 4 ( patru ) zile datei limit de depunere a ofertelor.

2. Formularul se completeaz att pentru propunerea financiar preliminar, i dup caz, pentru propunerea financiar final (definitiv) rezultat n urma negocierii.

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

FORMULAR NR. 3A

CENTRALIZATOR DE PRETURI (TARIFE)*

pentru servicii de paz

Nr crt.

Denumire serviciu

Nr. ageni paz / nr. posturi

Nr ore de prestaie pe zi

Nr zile calendaristice,

100 zile calendaristice

Nr. total ore de prestaie 100 zile calendaristice

P.U. (tarif) de prestare pe or-agent

Valoare total max. de prestaie pe 100 zile calendaristice

Curs de schimb BNR Lei / Valut (Euro sau alt valut), valabil pentru data calendaristic anterioar cu 4(patru) zile datei limit de depunere a ofertelor

Valoare prestatie fara TVA

LEI fara TVA

LEI fara TVA

echiv. n Euro sau n valuta covertibil agreat deofertant

0

1

2

3

4

5

6

8=5*7

9

10

1

Servicii de paz, protecie i monitorizare posturi 24h

24

24

100

57.600

2

Servicii de paz, protecie i monitorizare - eventuale posturi suplimentare ce pot fi solicitate, n funcie de necesiti 24h

5

24

100

12.000

3

Servicii de paz, protecie i monitorizare posturi 16h

2

16

100

3200

4

Servicii de paz, protecie i monitorizare posturi 8h

1

12

100

1200

PRE TOTAL MAXIM

***

***

***

74.000

TOTAL RON:

Valut:

........ % asociati RON:

........ % subcontractanti RON:

........ % asociati euro

(sau valuta covertibil agreat de

ofertant):

........ % subcontractanti euro

(sau valuta covertibil agreat de

ofertant):

Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de asociati/sau de subcontractori.

Pentru sustinerea pretului ofertat ofertantii vor prezenta:eventuale avantaje conferite prin reglementri legale; situaia stocurilor de echipamente de lucru / accesorii / dotri tehnice / diverse materiale ce vor fi puse la dispoziia personalului ce va fi alocat prestaiei; dup caz, modul de organizare i metodele utilizate n cadrul procesului de lucru.

*) NOT: Preul total pentru cele maxim 100 zile calendaristice de prestaie se va determina, de ctre ofertant, prin luarea n calcul a tuturor tipurilor de posturi de paz i a tuturor agenilor necesari ocuprii acestor posturi (inclusiv a celor 5 posturi fixe/mobile a 24h ce pot fi solicitate, n mod suplimentar, pe parcursul derulrii viitorului contract)- conform prevederilor Caietului de sarcini .

Dei autoritatea contractant NU solicit n cadrul criteriului de evaluare financiar a ofertelor preul (tariful) total al prestaiei, acesta va fi determinat de ofertani, NUMAI la completarea formularului 3A - formular centralizator de preuri (tarife)- Formulare, pentru o perioad de maxim 100 zile calendaristice n scopul verificrii ncadrrii ofertei financiare (att cea preliminar, ct i cea final, negociat) n valoarea fondurilor alocate de autoritatea contractant pentru achiziia de servicii de paz, protecie monitorizare i mentenan/ ntretinerea sistemelor de alarmare mpotriva efraciei.

Ofertant,

......................

(semnatura autorizata)

Data completarii

Operator economic,

............................... (semntur autorizat si stampil)

FORMULAR NR. 4

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA*

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................................................................................

(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv c, n ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii

Operator economic,

............................... (semntur autorizat si stampil)

NOTA - *):

1. Se va completa, in mod obligatoriu, de ctre ofertani i, dup caz, de ctre asociaii acestora, de catre terul sau de catre fiecare din terii susintor(i) financiar sau tehnic-profesional.

FORMULAR NR. 5

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

DECLARAIE*privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ..................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de ............................... (zi/lun/an), organizat de ...................................................... (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c:

a) nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;

b) Abrogat prin O.U.G. 76/2010

c) mi-am indeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia (sau n ara .., n care sunt stabilit);

c1) n ultimii 2 ani mi-am ndeplinit corespunzator obligatiile contractuale si nu am savrsit vreo fapt care, din motive imputabile mie, a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor mei;

d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotararea definitiv a unei instane judectoresti, pentru vreo fapt care s fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;

e) nu prezint informatii false, ci prezint, n mod corect i complet, informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

neleg c, n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea, sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completarii

Operator economic,

............................... (semntur autorizat si stampil)

NOT - *):

1. Se va completa, in mod obligatoriu, de ctre ofertani i, dup caz, de ctre asociaii acestora, pentru toate punctele de mai sus, respectiv: a), c), c1), d) si e).

2. Se va completa, de catre terul sau de catre fiecare din terii susintor(i) financiar sau tehnic-profesional, daca este cazul, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) de mai sus.

FORMULAR NR. 6

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

CERTIFICATde participare la licitaie cu ofert independent

I. Subsemnatul/Subsemnaii, ........................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ............................................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ........................................, n calitate de autoritate contractant, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificm, prin prezenta, c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele .........................................., urmtoarele:

1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;

2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;

3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;

4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;

5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;

6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.

III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntru totul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data...............

Reprezentant / Reprezentanti legali(semnaturi)

---------------

NOT: Se va completa, in mod obligatoriu, de ctre ofertani

FORMULAR NR. 7

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

Declaratie

privind nencadrarea n prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006,

cu modificrile si completrile ulterioare

Subsemnatul .., reprezentant legal/mputernicit al operatorului economic .. participant la procedura de atribuire a contractului de .. in calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator (se va completa optiunea corespunzatoare, dupa caz), prin prezenta, declar pe propria rspundere, cunoscnd prevederile art. 326 Cod penal privind falsul n declaratii, c, n cadrul consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare a acestuia, i/sau n calitate de actionari ori asociati, nu se regsesc persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute de art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile si completrile ulterioare, cu urmatoarele persoane care dein funcie de decizie n autoritatea contractant Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu privire la organizarea, derularea i finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aprob/semneaz documente emise n legtur cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprob bugetul aferent autoritii contractante, necesar finanrii contractelor de achiziie public):

1. Prof. univ. Dr. Pavel Nastase Rector;

2. Prof. univ. Dr. Constantin Mitrut Prorector responsabil cu patrimoniu, activitatea administrativa, sociala si relatii cu studentii;

3. Prof. univ. Dr. Nicolae Istudor Prorector responsabil cu Relatiile interinstitutionale si cu mediul economico social;

4. Prof. univ. dr. Robert Aurelian Sova Prorector responsabil cu planificare si alocarea resurselor;

5. Ec. Danut Ghican Director General Administrativ;

6. Ec. Dr. Gabriela Loredana Dinulescu - Director Economic;

7. Ec. Monica Banica Sef Serviciu Contabilitate cu atributii de Director Economic;

8. Ec. Elizabeth Cristinne Onofrei Sef Serviciu Achizitii Publice;

9. Ing. Florian Mogila Director Directia ehnica;

10. Ing. Mari Dugenik Sef Serviciu Tehnic Investitii;

11. Ec. Marcel Francu Directia Tehnica;

12. Ec. Nastase Virginia Director Directia Sociala;

13. Ec. Mariana Vasilica Pop Directia Sociala;

14. Ec. Anca Daniela Dima Economist Serviciul Achizitii Publice ;

15. Ec. Alexandru Tudor Economist Serviciul Achizitii Publice;

16. C.j. Gabriel Cristian Raduina Sef Serviciu Juridic si Contencios Administrativ;

17. C.J. Veronica Negut - Serviciul Juridic si Contencios Administrativ;

Declar, de asemenea, faptul c am luat cunotin despre sanctiunea prevzut de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile si completrile ulterioare.

Data completarii

Operator economic,

............................... (semntur autorizat si stampil)

NOT:

1. Conform prevederilor Art. 36 (1), lit. g) din H.G. 925 / 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, oferta care este depus cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din ordonana de urgen, raportat la data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor va fi declarat INACCEPTABIL.

2. Formularul Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 se va completa, in mod obligatoriu, de ctre ofertani i, dup caz, de ctre asociaii i / sau subcontractanii acestora precum i de ctre terul sau de catre fiecare din terii susintor(i) financiar sau tehnic-profesional.

FORMULAR NR. 8

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

INFORMAII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul de nregistrare fiscal:

3. Adresa sediului social:

4. Telefon / Fax / E-mail:

5. Certificatul de nmatriculare (J) (numrul nmatriculare/inregistrare, data si locul de inmatriculare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale/punctelor de lucru, dac este cazul:

______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare dac este cazul)

8. Principala pia a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri anual n lei

(la 31 dec.)

Cifra de afaceri anual

echivalent n euro sau o alt valut convertibil, agreat de ofertant

(la 31 dec.)

2012

2013

2014

Media anual:

Operator economic,

..................................

(semntur autorizat)

NOT: La completarea formularului nr. 8, pentru determinarea echivalenelor n Euro sau ntr-o alt valut convertibil agreat, ale valorilor cifrelor de afaceri globale pe anii 2012, 2013 i 2014, solicitate n RON, se vor utiliza cursurile medii anuale de schimb comunicate de BNR pentru anii respectivi, disponibile la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

FORMULAR NR. 9

Model formular - Angajament ter susintor financiar Cifra de afaceri

Ter susintor financiar

..........................

(denumirea) ANGAJAMENT

privind susinerea financiar a cifrei de afaceri (global sau n domeniu)

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Ctre, ................................................................................

(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziie public), noi ....................... (denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm ca, n situaia n care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) ntmpin dificulti de natur financiar, pe parcursul derulrii contractului, s garantm, necondiionat i irevocabil, autoritii contractante achizitoare susinerea financiar pentru ndeplinirea contractului conform ofertei prezentate i a contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.

Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar.

Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant n limita prezentului angajament, n legtur cu susinerea cifrei de afaceri care rezult din documentul anexat prezentului Angajament.

Prezentul document reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a obligaiilor asumate prin angajamentul de susinere financiar acordat ............................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,

Ter susintor,

...........................

.....................

(semntur autorizat)

NOT:

Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, n conformitate cu prevederile art. 180 i ale art. 181 lit. a), c1) i d) precum i cu prevederile art. 69 din OUG 34/2006 cu modificrile si completrile ulterioare.

Formularul nr. 9 (indice 1)

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susinerea financiar a cifrei de afaceri

Ter susintor financiar

..........................

(denumirea/numele)

DECLARAIE

PRIVIND CIFRA DE AFACERI

Subsemnatul, ............................................... (nume i prenume), n calitate de mputernicit al ................................................................ (denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la ........................................................ (adresa terului susintor financiar), tel.: ...............................,fax: ............................,e-mail: ................................................,Cod fiscal ............................., Certificat de nmatriculare/nregistrare .................................. (nr. nmatriculare/nregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (n conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activiti CAEN pentru care exist autorizare .................................. (se va solicita dup caz, certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.

Anul

Cifra de afaceri anual (la 31 dec.)

lei

Cifra de afaceri anual (la 31 dec.)

echivalent euro

1..............

2.............

3..............

Media anual :

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic,

..................................

Nume i prenume

(semntur autorizat)

Formularul nr. 10

Angajament Ter susintor tehnico-profesional

Ter susintor tehnico-profesional

..........................

(denumirea / numele)

Nr. . / data

ANGAJAMENT

privind susinerea tehnic i profesional a ofertantului /

grupului de operatori economici

Ctre, ..............................................

(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziie public), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.

Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar.

n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice i/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.

Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.

Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament.

Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat ............................................ (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,

Ter susintor,

...........................

.....................

(semntur autorizat / tampil pers. juridice)

NOT:

Persoana care asigur susinerea tehnico-profesional nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c1) i d) precum i prevederilor art. 69 din OUG 34/2006 cu modificrile si completrile ulterioare.

FORMULAR NR. 11 - CV EUROPASS

Curriculum vitae

Europass*

Inserai fotografia (rubric facultativ)

Informaii personale

Nume / Prenume

Nume, Prenume

Adres(e)

Numr imobil, nume strad, cod potal, localitate, ar (rubric facultativ)

Telefon(oane)

(rubric facultativ)

Mobil:

(rubric facultativ)

Fax(uri)

(rubric facultativ)

E-mail(uri)

(rubric facultativ)

Naionalitate(-ti)

(rubric facultativ)

Data naterii

(rubric facultativ)

Sex

(rubric facultativ)

Locul de munc / Domeniul ocupaional

Experiena profesional

Perioada

Menionai separat fiecare experien profesional relevant, ncepnd cu cea mai recent dintre acestea

Funcia sau postul ocupat

Activiti i responsabiliti principale

Numele i adresa angajatorului

Tipul activitii sau sectorul de activitate

Educaie i formare

Perioada

Menionai separat fiecare forma de nvmnt i program de formare profesional absolvite, ncepnd cu cel mai recent

Calificarea / diploma obinut

Disciplinele principale studiate / competene profesionale dobndite

Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare

Nivelul n clasificarea naional sau internaional

(rubric facultativ)

Aptitudini i competene personale

Limba(i) matern(e)

Precizai limba(ile) matern(e) (dac este cazul specificai a doua limb matern, vezi instruciunile)

Limba(i) strin(e) cunoscut(e)

Autoevaluare

nelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversaie

Discurs oral

Exprimare scris

Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

Competene i abiliti sociale

(rubric facultativ)

Competene i aptitudini organizatorice

(rubric facultativ doar pentru personalul alocat derulrii viitorului contract, nu i pentru coordonator)

Competene i aptitudini tehnice

(rubric facultativ)

Competene i aptitudini de utilizare a calculatorului

Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite

Competene i aptitudini artistice

(rubric facultativ)

Alte competene i aptitudini

Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite (rubric facultativ)

Permis(e) de conducere

Menionai dac deinei un permis de conducere i categoria (rubric facultativ)

Informaii suplimentare

(rubric facultativ)

Anexe

Enumerai documentele anexate CV-ului, dup caz (rubric facultativ)

Data Semntura

.

NOT:

* Modelul CV ului europass are caracter informativ i facultativ, ofertanii putnd adopta i alte modele, elaborate conform normelor Uniunii Europene, cu condiia ca acestea s conin cel puin informaiile solicitate de autoritatea contractant n cmpurile obligatorii ale modelului prezentat.

FORMULAR NR. 12

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

DECLARAIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic,

..................................

(semntur autorizat)

FORMULAR NR. 12A

Tabel-anex la declaraia privind lista principalelor prestri de servicii n ultimii 3 ani

Nr crt

Denumirea si obiectul contractului

+

Numarul si data contractului

Cod

CPV

Denumirea / numele beneficiarului / clientului

+

Adresa

Calitatea in contract*)

Pretul total al contractului (lei)

Pretul total al contractului (valuta**)

Natura si cantitatea serv. (U.M.)

Perioada de prestare

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

....

Data completarii Operator economic,

.

(semnatura autorizata)

NOT:

1. - *) Pentru completarea coloanei 3 a tabelului la formularul nr. 12A, se va preciza calitatea in care ofertantul a participat la indeplinirea contractului.

2. Pentru completarea coloanei 5 a Formularului nr. 12A (Tabelul-anex la formularul nr. 12), Preul total al contractului (valut**), ofertantul va nscrie valorile echivalente n moneda Euro sau ntr-o alt valut convertibil agreat, ale contractelor derulate n RON fr TVA, lund ca informaii de referin, pentru stabilirea echivalentului n valut, cursurile medii anuale publicate de BNR, la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

3. Dac prestrile similare de servicii, prezentate de ofertant, fac referire i la o anumit perioad a anului 2015 - pn la data limit de depunere a ofertelor, operatorul economic va utiliza, la stabilirea echivalentului n valut al valorii acestora n moneda RON, cursul mediu al intervalului calendaristic cuprins ntre data de 01.01.2015 i data anterioar cu 4 (patru) zile, datei limit de primire a ofertelor, utiliznd informaiile publicate de BNR la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

FORMULAR NR. 13

BANCA (SOCIETATEA DE ASIGURARI)

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE (BANCAR) DE BUNA EXECUIE *

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,

(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ................................... lei reprezentand 10% (zece la suta) din valoarea contractului fr TVA.

(urmeaz variante)

- n mod condiionat, respectiv dup constatarea culpei contractantului _____________ garantat de noi, n conformitate cu contractul garantat,

sau

- n mod necondiionat, respectiv la prima cerere a achizitorului __________, pe baza declaraiei acesteia cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute n contractul de achiziie public mai sus menionat,

Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nicio alt formalitate suplimentar din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este irevocabila.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________.

Parafata de Banca / Societatea de asigurari _______ in ziua ______ luna ________ anul _____ .

.............................

(semnatura autorizata)

NOT *)

Documentul se solicit a fi prezentat numai n cazul n care ofertantul alege aceast modalitate de constituire a garaniei de bun execuie, formularul fiind adaptat i pentru societile de asigurri, ca i pentru oricare alta societate financiara abilitata - fiind respectate prevederile art. 86 (4), lit. b), din HG 925 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

FORMULAR NR. 14

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

DECLARAIE PRIVIND SNTATEA I PROTECIA MUNCII

Subsemnatul .. (nume i prenume), reprezentant al .. (denumirea ofertantului), declar pe propria rspundere c m angajez s prestez serviciile, pe parcursul ndeplinirii contractului, n conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare n Romnia.

De asemenea, declar pe propria rspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii i am inclus costul pentru ndeplinirea acestor obligaii.

Data completrii :[ZZ.LL.AAAA]

Operator economic,......

(nume, semntura autorizat i tampila)

FORMULAR NR. 15

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

DECLARAIE

PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ___________________________________ (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai _______________________________ (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatur cu activitatea noastr.

Nr.

crt.

Denumire subcontractant

Partea/prile din contract

ce urmeaz a fi

subcontractate

Acord subcontractor cu

specimen de semnatura

Data

..............

Operator economic,

........................

(semnatur)

FORMULAR NR. 16

ACORD DE ASOCIERE

n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobat prin legea nr.337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

1. Prile acordului :

_______________________, reprezentat prin................................, n calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

i

________________________ reprezentat prin..............................., n calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti:

a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ................................... ................................(denumire autoritate contractant) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind ctigtoare.

2.2 Alte activitai ce se vor realiza n comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

___________________________________

2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecarei pri la ndeplinirea contractului de achiziie public este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se va efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii de atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).

4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei:

4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru ntocmirea ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord.

4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru semnarea contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord, n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).

5. ncetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;

b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord;

c) alte cauze prevzute de lege.

6. Comunicri

6.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la adresa/adresele ......................................................., prevzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare.

7. Litigii

7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor fi soluionate de ctre instana de judecat competent.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte, astzi............................(data semnrii lui)

Liderul asociatiei,

______________________

(denumire societate)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

................................

ASOCIAT n

___________________

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

Formular IMM

ANEXA 1

DECLARAIE

privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

I. Date de identificare a ntreprinderii

Denumirea ntreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de nregistrare

Numele i funcia

(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii

Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:

[ ] ntreprindere autonom. n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr.2.

[ ] ntreprindere partener. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.

[ ] ntreprindere legat. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1

Exerciiul financiar de referin2

Numrul mediu anual de salariaiCifra de afaceri anual net (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)*Active totale

(mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)**

Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare).

( Nu

( Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior)

Semntura .....................................................................................

(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)

Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data ntocmirii ....................................

Semntura ..........................................

____________________________

NOTE:

1) Datele sunt calculate n conformitate cu Art. 6 din Legea 346/2004, modificat i completat prin OG 27/2006.

2) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

3 )* i ** Pentru determinarea valorilor echivalente n mii euro sau alt valut agreat de ofertant, ale indicatorilor afereni ultimului exerciiu financiar (anul 2014), prezentai n mii lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb comunicat de BNR, potrivit informaiilor disponibile la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx,

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

Formular IMM

ANEXA 2

CALCULULpentru ntreprinderile partenere sau legate

Seciunile care trebuie incluse, dup caz:

- seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale);

- seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale).

Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate

Perioada de referin

Numrul mediu anual de salariai

Cifra de afaceri anual net

(mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)*

Total active

(mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)**

1. Datele1 ntreprinderii solicitante sau din situaiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din seciunea B2

2. Datele cumulate1 n mod proporional ale tuturor ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor introduce datele din seciunea A)

3. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor legate1 (dac exist) - dac nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din seciunea B)

TOTAL

Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din Anexa nr.1.

___________

1 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

2 Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus.

NOTA:

*) i **): Pentru determinarea valorilor echivalente n mii euro sau alt valut agreat de ofertant, ale indicatorilor afereni ultimului exerciiu financiar (anul 2014), prezentai n mii lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb comunicat de BNR, potrivit informaiilor disponibile la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

Formular IMM

ANEXA 2-1

FIA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a ntreprinderii

Denumirea ntreprinderii

Adresa sediului social

Codul unic de nregistrare

Numele, prenumele i funcia

( preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent)

2. Date referitoare la ntreprinderea legat

Perioada de referin

Numrul mediu anual de salariai3

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)*

Active totale

(mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)**

Total

NOT: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare.

3. Calculul proporional

a) Indicai exact proporia deinut4 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi:

Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat)

b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse n tabelul de la pct.1.

Tabelul de parteneriat - A.2.

Procent

Numrul mediu anual de salariai

Cifra de afaceri anual net

(mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)*

Active totale5

(mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)**

Valoare rezultat n urma aplicrii celui mai mare procent la datele introduse n tabelul de la pct.1.

Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1.

___________

3 n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener.

5 Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.

NOTA:

*) i **) Pentru determinarea valorilor echivalente n mii euro sau alt valut agreat de ofertant, ale indicatorilor afereni ultimului exerciiu financiar (anul 2014), prezentai n mii lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb comunicat de BNR, potrivit informaiilor disponibile la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

Formular IMM

ANEXA 2-2

ntreprinderi partenere

Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" (cte o fi pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate), datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos.

1. Date de identificare i date financiare preliminare

Tabelul A.1.

ntreprinderea partener - Date de identificareNumrul mediu anual de salariaiCifra de afaceri anual net (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)*Active totale (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)**

Numele sau denumirea ntreprinderiiAdresa sediului socialCod unic de nregistrareNumele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total:

Observatii:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.

Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere).

Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este

necesar, adugai "fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

_________________

NOTA:

*) i **) Pentru determinarea valorilor echivalente n mii euro sau alt valut agreat de ofertant, ale indicatorilor afereni ultimului exerciiu financiar (anul 2014), prezentai n mii lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb comunicat de BNR, potrivit informaiilor disponibile la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

Formular IMM

ANEXA 2-3

FIAprivind legtura dintre ntreprinderi nr. ............ din tabelul B.2., seciunea B

(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a ntreprinderii

Denumirea ntreprinderii

Adresa sediului social

Codul unic de nregistrare

Numele, prenumele i funcia

(preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent)

2. Date referitoare la ntreprindere

Perioada de referin

Numrul mediu anual de salariai7

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)*

Active totale (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)**

Total

Datele trebuie introduse n tabelul B.2. din Seciunea B.

Observatii:

1. Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

2. Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n seciunea A.

___________

7 n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

NOTA:

*) i **) Pentru determinarea valorilor echivalente n mii euro sau alt valut agreat de ofertant, ale indicatorilor afereni ultimului exerciiu financiar (anul 2014), prezentai n mii lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb comunicat de BNR, potrivit informaiilor disponibile la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

OPERATOR ECONOMIC

.......

(denumirea/numele)

Nr. nreg. / dat - societate ofertant

Formular IMM

ANEXA 2-4

NTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii:

Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1).

Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOT:

Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare6).

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B.1.

Numrul mediu anual de salariai7

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)*

Active totale (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)**

Total

Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate".

Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare

ntreprinderea legat(denumire/date de identificare)Adresa sediului socialCod unic de nregistrareNumele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent

A.

B.

C.

D.

E.

Observatii:

ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie adugate la seciunea A.

___________

6 Definiia ntreprinderii legate din Legea 346/2004, modificat i completat prin OG 27/2006..

7 n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

NOT:

*) i **) Pentru determinarea valorilor echivalente n mii euro sau alt valut agreat de ofertant, ale indicatorilor afereni ultimului exerciiu financiar (anul 2014), prezentai n mii lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb comunicat de BNR, potrivit informaiilor disponibile la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va completa o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B.2.

ntreprinderea numrul:

Numrul mediu anual de salariai

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)*

Active totale (mii lei / mii Euro sau alt valut agreat de ofertant)**

1.#)

2. #)

3. #)

4. #)

5. #)

Total

NOT

Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate).

______ ________________

NOT

1. #); 2. #); 3. #); 4. #) i 5. #): Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere.

2. *) i **) Pentru determinarea valorilor echivalente n mii euro sau alt valut agreat de ofertant, ale indicatorilor afereni ultimului exerciiu financiar (anul 2014), prezentai n mii lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb comunicat de BNR, potrivit informaiilor disponibile la link-ul http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

FORMULAR NR. 17

PROIECT CONTRACT

PRESTRI SERVICII DE PAZ, PROTECIE, MONITORIZARE I MENTENAN

-Proiect -

1. Preambul

In conformitate cu OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare ale OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare,

ntre:

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI, cu sediul n Bucureti, Piaa Roman, nr. 6, sectorul 1. telefon: 021/319.19.00/01 - int. 139 i tel./fax: 021/319.19.66, cod fiscal 4433775, cod IBAN: R077 TREZ 7015 0460 1X00 0416, deschis la Trezoreria Sectoruluii 1 al mun. Bucureti, reprezentat prin RECTOR - Prof. univ. dr. Pavel NSTASE denumit, n continuare, ACHIZITOR, pe de-o parte

i

S.C. ... cu sediul social n , str. ... nr. ., sector / jude .i (dup caz) punct de lucru n , str. nr. ., sector / jude .., telefon: .. / fax : , nregistrat la Oficiul Registrului Comerului sub nr. J./../.., avnd C.I.F.: RO . i cod IBAN: ROyy TREZ yyyy 069X XX0y yyyy deschis la Trezoreria , reprezentat legal prin FUNCIE - Nume, denumita, in continuare, PRESTATOR, pe de alt parte

precum i

b.n baza urmtoarelor acte normative:

Legea nr. 31 /1990, republicat, privind societile comerciale cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor modificata si completata prin O.U.G. nr. 16 / 2005 si Legea nr. 9 / 2007, legea 40/2010, republicata in Monitorul Oficial nr.189 din 18 martie 2014 si modificata prin legea 56/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.202 din 26 martie 2015;

Hotarrea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor modificata prin Hotrrea Guvernului Romniei nr. 361 privind modificarea HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial Nr.343 din data de 9 Mai 2014;

Hotarrea Guvernului nr. 935 din 22/08/2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 23/08/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie;

Legea 295 / 2004, privind regimul armelor si al munitiilor, republicata - modificata si completata prin Legea nr. 288/2011 si Legea 187/2012, republicat n Monitorul Oficial nr.425 din 10.06.2014

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea in munca, modificata si completata prin Legea 51/2012 i Legea nr. 187 /2012;

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii din Romnia, republicat in M.O. 345/18 mai 2011, modificat si completat prin ultimele acte normative: Leg. Nr.12/2015 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie i Leg. nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul munciipublicata inMonitorul Oficial, partea I, nr. 316 din 8 mai;

Hotrrea Guvernului Romniei nr.1091 din 10 Decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat, ce reglementeaza nivelul salariului minim pentru cele 2 perioade ale anului 2015, publicat n Monitorul Oficial nr. 902 din 11.12.2014.

Cod Civil Romn n vigoare;

Codului fiscal n vigoare

Obiectului specific de activitate al prestatorului de servicii, cod CAEN ..... - activiti de investigaie, paza i protecie de bunuri i persoane, autorizat de instana judectoreasc i cu Licena P eliberata de ctre Inspectoratul General al Poliiei - Direcia Politie de Ordine Public, (conform regulamentului propriu de organizare i funcionare)

precum i n baza

oricror alte reglementri n vigoare n Romnia la data ncheierii i pe parcursul derulrii prezentului, care au legtur cu sau fac referire la obiectul prezentului contract, a intervenit prezentul CONTRACT DE PRESTRI SERVICII DE PAZ, PROTECIE I MONITORIZARE

ambele pri fiind de acord cu condiiile stipulate de acesta.

2.Definiii

2.1 n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:

a.contract- reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.

b.achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;

c.preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;

d.servicii - activiti a cror prestare face obiectul contractului;

e.produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa / anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate, conform contractului;

f.fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ.Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;

j. zi-z\ calendaristic; an - 365 de zile.

3.Interpretare

3.1.n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii

Art. 1. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

1. PRESTATORUL se oblig s efectueze servicii de paz, protecie,monitorizare i mentenan - cod CPV 79713000-5 (Servicii de paz), n folosul ACHIZITORULUI, n condiiile convenite n prezentul contract, n conformitate cu prevederile capitolelor Caietului de sarcini - ca parte integrant a prezentului contract, constituit n Anexa 1, cu prevederile Propunerii tehnice a prestatorului constituit n Anexa 2 a prezentului, cu prevederile Propunerii financiare finale a prestatorului, prezentat n etapa final de negociere - constituit n Anexa 3 a prezentului precum i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

2. (1) Serviciile ce vor fi prestate n cadrul prezentului constau n activiti de paz, protecie i monitorizare a obiectivului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI, cu toate posturile de paz aferente locaiilor din Bucureti i din alte localiti n care se situeaz centrele de nvmnt la distan (denumit, n continuare, prin prezentul, "obiectiv").

2. (2) Posturile de paz identificate i determinate la data ncheierii prezentului i situate la urmtoarele adrese:

1. Imobilul Ion N. Angelescu - Piata Romana nr. 6 / str. Caderea Bastiliei nr. 2-10, sectorul 1, Bucuresti

(4 posturi paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil cu misiunea de filtru acces pe timp de zi, de paza si supraveghere pe timp de noapte.

Postul nr. 2. - post inarmat mobil dispus la Casieria centrala a A.S.E., asigurat de 1 agent paza - 24h din 24h; dotat cu arma de foc, cu misiunea de protectie personal casierie si insotire transport valori monetare.

Postul nr. 3. - post fix, asigurat de un agent, 16h din 24h, intre orele 06,00 - 22,00, cu misiunea de paza si control acces (corp Rectorat).

Postul nr. 4 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in gangul (pasajul acoperit) din Piata Romana, cu misiunea de filtru acces pe timp de zi, de paza si supraveghere pe timp de noapte.

2. Imobliul Mihai Eminescu - B-dul Dacia nr. 41, sectorul 1, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de filtru acces pe timp de zi, de paza si supraveghere pe timp de noapte.

3. Imobilul Virgil Madgearu - Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sectorul 1, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de filtru acces pe timp de zi, de paza si supraveghere pe timp de noapte.

4. Imobilul Virgil Madgearu Intrarea Poet Al. Macedonski, nr. 2, sectorul 1, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de filtru acces pe timp de zi, de paza si supraveghere pe timp de noapte.

5. Imobilul Cihoski al Directiei General - Administrative a A.S.E. - Str. Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la poarta de la intrarea in imobil, cu misiunea de filtru acces pe timp de zi, de paza si supraveghere pe timp de noapte cu misunea de paza si control acces auto si persoane.

6. Imobilul Sala de Sport, - Str. Stanislas Cihoski nr. 9, sectorul 1, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in curtea imobilului, cu misiunea de filtru acces pe timp de zi, de paza si supraveghere pe timp de noapte.

7. Imobilul Mihail Moxa - Str. Mihail Moxa nr. 5 - 7, sectorul 1, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent 24h din 24h, dispus la poarta de la intrarea in imobilul de invatamant, cu misiunea de paza si control acces.

8. Imobilul Victor Slavescu - Calea Grivitei 2 - 2A, sectorul 1, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de paza si control acces.

9. Imobilul Nicolae Iorga - Calea Serban Voda nr. nr. 22 - 24, sectorul 4, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de paza si control acces.

10. Imobilul Tache Ionescu - Tache Ionescu, nr. 11, sectorul 1, Bucuresti (1 Post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de paza si control acces.

11. Imobilul Frumoasa - Str. Frumoasa, nr. 31, sectorul 1, Bucuresti (1 Post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de paza si control acces.

12. Imobilul - Centrul teritorial Buzau - Cartier Brosteni, Piata Colegiului, Buzau (1 Post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 16h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de paza si control acces.

13. Imobilul Mihail Moxa - Str. Mihail Moxa nr. 11, sectorul 1, Bucuresti (3 posturi paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in campus, cu misiunea de blocare a

accesului neautorizat in Complexul studentesc Moxa pe timp de zi, de paza si supraveghere pe timp de noapte.

Postul nr. 2 - post fix, asigurat de un agent 24h din 24h, dispus la intrarea in Caminul Moxa D, cu misiunea de

filtru acces pe timp de zi, de paza si supraveghere pe timp de noapte.

Postul nr. 3 - post mobil, asigurat de un agent, 24h din 24h, cu misunea de control acces pe timp de zi, paza si

supraveghere pe timpul noptii, a caminului Moxa D.

14. Caminul Vitan - Str. Energeticienilor nr. 9 - 11, sectorul 3, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de de paza si supraveghere pe timp de noapte.

15. Complexul Agronomie - Caminul C 1 si Caminul C 2 - Str. Marasti nr. 59, sectorul 1, Bucuresti (2 posturi

paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in Caminul C1, cu misiunea de paza si

supraveghere pe timp de noapte.

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in Caminul C2, cu misiunea de paza si

supraveghere pe timp de noapte.

16. Complexul Tei - Caminul Tei - B-dul Lacul Tei nr. 116, sector 2, Bucuresti (1 post paza).

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 12h din 24h, dispus la intrarea in Caminul Tei cu misiunea de paza

si supraveghere pe timp de noapte.

17. Complexul Studentesc Belvedere - Caminele A1-A2 si Caminele A3-A4 Str. Cristian Pascal nr. 25 27,

sectorul 6, Bucuresti (2 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in Caminele A1 si A2, cu misiunea

de paza si supraveghere pe timp de noapte.

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in Caminele A3 si A4, cu misiunea

de paza si supraveghere pe timp de noapte.

18. Camin Casa de Oaspeti str. Bozieni, nr. 821, sector 6, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de de paza si

supraveghere pe timp de noapte.

19. Camin Belvedere A7 str. Chibzuintei, nr. 2, sector 6, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de de paza si

supraveghere pe timp de noapte.

20. Camin Occidentului str. Occidentului, nr. 7, sector 1, Bucuresti (1 post paza)

Postul nr. 1 - post fix, asigurat de un agent, 24h din 24h, dispus la intrarea in imobil, cu misiunea de de paza si

supraveghere pe timp de noapte

3. - (1) "Obiectivul' Academia de Studii Economice din Bucureti, pentru care se vor presta servicii de paz, protecie, monitorizare (monitorizare n sistem video - la locaiile n care exist echipamente de supraveghere n funciune) i mentenan , se constituie din imobile de nvmnt cercetare, din spatii de cazare i de preparare si servire a mesei pentru studeni i cursani - situate n capital precum i, dup caz, n funcie de necesiti i din eventuale alte incinte, situate n Bucureti, i n centrele de nvmnt la distan din alte localiti.

Locaiile determinate la data ncheierii prezentului genereaz urmtoarele posturi de paz i, implicit, necesitatea asigurrii acestora cu personal de paza, protecie i monitorizare

Tabelul I: Situaia posturilor de paz din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureti

Nr.

crt.

Imobil ASE /

Nr. Posturi

Tipuri de posturi de paza (nr. ore)

TOTAL POSTURI

OBSERVATII

24/24

16/24

12/24

1

Imobil Ion Angelescu

- str. Piata Romana nr.6

1

1

2

Numrul de posturi de paz situate n imobilul Ion Angelescu

str. Piata Romana nr. 6

-1 post 24/24 h gang Piaa Romana

-1 post 16/24h Rectorat

2

Imobil Ion Angelescu

- Str. Caderea Bastiliei nr. 2 - 10

2

2

Numarul de posturi de paza situate in imobilul Ion Angelescu str. Caderea Bastiliei nr. 2-10

- 1 post 24/24 h poarta Caderea Bastiliei

- 1 post 24/24 h Casieria Centrala ASE post armat

3

Imobil Eminescu

-Bd. Dacia Nr. 41 (fosta str. M. Eminescu nr. 13 15)

1

1

Numrul de posturi de paz situate n imobilul Eminescu , bd. Dacia nr. 41

- 1 post 24/24 h intrare imobil

4

Imobil V. Madgearu

-Calea Dorobantilor

Nr. 15 - 17

1

1

Numrul de posturi de paza situate n imobilul din Calea Dorobanilor

Nr. 15 - 17

- 1 post 24/24 h intrare imobil din Calea Dorobanilor

5

Imobil V.Madgearu

-Intr. Alexandru Macedonski nr. 2

1

1

Numrul de posturi de paz situate n imobilul din Intr. Alexandru Macedonski nr.2

- 1 post 24/24 h intrare imobil

6

Imobil Cihoschi

-Str. Cihoski nr. 5

1

1

Numarul de posturi de paza situate in imobilul din str. Cihoski nr. 5

-1 post 24/24 h poarta imobil

7

Imobil Sala de Sport, - Str. Cihoschi, nr. 9

1

1

Numrul de posturi de paz situate n imobilul Sala de Sport din str. Cihoschi, nr. 9

- 1 post 24/24 h intrare curte imobil

8

Imobil M.Moxa (nv.)

-Str. Mihail Moxa

nr. 5-7

1

1

Numrul de posturi de paz situate n imobilul din str. Mihail Moxa nr.5- 7

-1 post 24/24 h intrare curte imobil

9

Imobil V.Slvescu

-Calea Grivitei nr. 2-2A

1

1

Numrul de posturi de paz situate n imobilul din Calea Griviei nr. 2-2A

- 1 post 24/24 h intrare n imobil

10

Imobil N.Iorga

-Calea erban Vod nr. 22-24

1

1

Numrul de posturi de paz situate n imobilul din Calea erban Vod nr. 22-24

- 1 post 24/24 h intrare in imobil

11

Imobil Tache Ionescu

-Str. Tache Ionescu nr. 11

1

1

Numrul de posturi de paz situate n imobilul din Tache Ionescu nr. 11

- 1 post 24/24 h intrare in imobil

12

Imobil Frumoasa,

-Str. Frumoasa, nr.31, sector 1

1

1

Numrul de posturi de paz situate n imobilul din str. Frumoasa, nr. 31

- 1 post 24/24 h intrare n imobil

13

Imobil centrul teritorial Buzau - Cartier Broteni, Piata Colegiului, Buzu

1

1

Numrul de posturi de paz situate n imobilul centrul teritorial Buzau

- 1 post 16/24 h intrare in imobil

14

Imobil M.Moxa (cmine)

-Str. Mihail Moxa nr. 11

3

3

Numrul de posturi de paz situate n imobilul din str.Mihail Moxa nr. 11

-1 post 24/24 h intrare bariera

-1 post 24/24 h cmin Moxa D

-1 post 24/24 h mobil

15

Cmin Vitan

-Str. Energeticienilor nr. 9-11

1

1

Numrul de posturi de paz situate n cminul din Str. Energeticienilor nr. 9-11 (Vitan)

- 1 post 24/24 h intrare n cmin

16

Complex Agronomie Cmin C1, Cmin C2

-Bd. Mrti nr. 59

2

2

Numrul de posturi de paz situate n cminele din Bd. Marati nr. 59 (Agronomie C1, C2

- 1 post 24/24 h intrare n cmin C1

- 1 post 24/24 h intrare n cmin C2

17

Complexul Tei

Cmin Tei C1

-Bd. Lacul Tei nr. 116

1

1

Numrul de posturi de paz situate n cminul din Bd. Lacul Tei nr. 116 (Tei)

- 1 posturi 12/24 h intrare n cmin Tei

18

Complexul Studenesc Belvedere

-Str. Ing. Cristian Pascal nr. 25-27 (cmin A1-A2; A3 A4 Belvedere)

2

2

Numrul de posturi de paz situate n cminele din Str. Ing. Cristian Pascal nr. 25-27 (cmin A1-A2; A3 A4 Belvedere)

- 1 post 24/24 h intrare n camin A1-A2

- 1 post 24/24 h intrare n camin A3-A4

19

Camin Casa de Oaspeti Str. Bozieni, nr. 821

1

1

Numar de posturi de paz

1post paz fi