PARTICULARITؤ‚بڑILE MOLECULAR-GENETICE ALE 5 ADNOTARE Victoria Sacarؤƒ. â€‍Particularitؤƒب›ile molecular-genetice

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PARTICULARITؤ‚بڑILE MOLECULAR-GENETICE ALE 5 ADNOTARE Victoria Sacarؤƒ....

 • ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

  INSTITUTULUI DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI

  PROTECȚIE A PLANTELOR

  Cu titlu de manuscris

  CZU: 577.2:611.73 (478)

  SACARĂ VICTORIA

  PARTICULARITĂȚILE MOLECULAR-GENETICE ALE

  PATOLOGIILOR NEUROMUSCULARE FRECVENT

  ÎNTÂLNITE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  162.02 – GENETICA OMULUI ȘI ANIMALELOR

  Teză de doctor habilitat în științe biologice

  Consultanți științifici: DUCA Maria, doctor habilitat în științe biologice,

  academician al AȘM, profesor universitar

  GROPPA Stanislav, doctor habilitat în științe medicale,

  academician al AȘM, profesor universitar

  Autor: SACARĂ Victoria,

  doctor în științe medicale,

  conferențiar cercetător

  CHIȘINĂU, 2019

 • 2

  © Sacară Victoria, 2019

 • CUPRINS

  ADNOTARE........................................................................................................................................ 5

  LISTA ABREVIERILOR .................................................................................................................... 8

  INTRODUCERE ............................................................................................................................... 10

  1. GENETICA MALADIILOR NEUROMUSCULARE. GENE-CANDITATE CU ROLUL

  MODIFICATOR AL PROCESULUI MIOPATIC ........................................................................... 21

  1.1. Actualități în domeniul patologiilor ereditare neuromusculare în lume și în Republica

  Moldova ............................................................................................................................................. 22

  1.2. Caracteristicile genetice ale bolilor ereditare neuromusculare abordate în studiu ..................... 33

  1.3. Caracterizarea genelor presupuse ca factori genetici modificatori în procesele miopatice ........ 55

  1.4. Concluzii la capitolul 1 ............................................................................................................... 66

  2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE ........................................................................ 67

  2.1. Materialele cercetării .................................................................................................................. 67

  2.2. Metode de cercetare .................................................................................................................... 70

  2.3. Metodele de analiză a rezultatelor obținute ................................................................................ 82

  2.4. Concluzii la capitolul 2 ............................................................................................................... 86

  3. ASPECTE CLINICO-EPIDEMIOLOGICE ȘI MOLECULAR-GENETICE ALE

  CERCETĂRII MALADIILOR EREDITARE NEUROMUSCULARE ........................................... 88

  3.1. Spectrul nozologic al bolilor ereditare ale sistemului nervos ..................................................... 88

  3.2. Prevalența bolilor neuromusculare ereditare frecvent întâlnite în Republica Moldova. ............ 92

  3.3. Caracteristicile molecular-genetice ale bolilor neuromusculare frecvente ................................. 97

  3.4. Diagnosticul prenatal al maladiilor neuromusculare (DMD/B și SMA) în Republica Moldova.

  Studiul retrospectiv și prospectiv al metodelor utilizate în diagnosticul prenatal ........................... 112

  3.5. Concluzii la capitolul 3 ............................................................................................................. 121

  4. ANALIZA FRECVENȚEI DE RĂSPÂNDIRE A VARIANTELOR POLIMORFE ALE

  GENELOR-CANDIDATE ȘI ASOCIEREA LOR CU REALIZAREA PROCESULUI

  MIOPATIC ...................................................................................................................................... 123

  4.1. Analiza variantelor polimorfe C677T și A1298C a genei MTHFR în grupul de control și la

  bolnavii cu DMD/B.......................................................................................................................... 124

  4.2. Analiza variantelor polimorfe a genelor MTR A2756G și MTRR A66G în grupul de control și

  la bolnavii cu DMD/B ...................................................................................................................... 129

  4.3. Analiza variantei polimorfe 4a/4b a genei eNOS la pacienții cu DMD/B și în grupul de

  control. ............................................................................................................................................ 132

  4.4. Concluzii la capitol 4............................................................................................................. 136

  5. MODELAREA INTERACȚIUNII GENOTIP–FENOTIP ȘI PROGNOSTICUL SEVERITĂȚII

  PROCESULUI PATOLOGIC LA PACIENȚII CU DMD/B .......................................................... 137

  5.1. Evaluarea impactului polimorfismelor genelor MTHFR, MTR, MTRR și eNOS asupra

  evoluției proceselor miopatice ......................................................................................................... 137

  5.2 Evaluarea interacțiunii intergenice ale genelor MTHFR, MTR, MTRR și eNOS la bolnavii cu

  DMD/B ............................................................................................................................................ 145

  5.3. Rolul genelor modificatoare investigate în patogenia miodistrofiei Duchenne........................ 159

  5.4.Strategia de diagnostic molecular prin personalizarea monitorizării pacienților cu DMD/B. 169

  5.5. Concluzii la capitolul 5 ............................................................................................................. 172

  SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE ............................................................................... 174

  CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI........................................................................... 186

  BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................................. 189

  Anexa1. Structura patologiilor BESN în Republica Moldova ......................................................... 214

 • 4

  Anexa 2. Distribuția incidenței DMD/B în diferite raioane din Republica Moldova. ..................... 215

  Anexa 3. Distribuția incidenței SMA în diferite raioane din Moldova ............................................ 216

  Anexa 4. Distribuția incidenței CMT în diferite raioane din RM .................................................... 217

  Anexa 5. Frecvența fiecărui exon din gena disrofinei implicat în procesul de deleție la pacienții cu

  DMD/B investigați ........................................................................................................................... 218

  Anexa 6. Schema complexului de proteine asociate distrofinei (DPC) în mușchii scheletici și ciclul

  folat .................................................................................................................................................. 219

  Anexa 7. Analiza de durată a delețiilor din gena DMD. .................................................................. 220

  Anexa 8. Distribuția frecvenței genotipurilor și alelelor genelor-candidate (în baza pacienților din

  studiu) .............................................................................................................................................. 221

  Anexa 9. Schema diagnosticului clinic ............................................................................................ 222

  Anexa 10. Schema diagnosticului molecular-genetic………………………………...... ………223

  Anexa 11. Schema tipurilor de deleție a exonilor în gena DMD..................................................224

  Anexa 12. Date predictive pentru calcularea riscului de invalidizare în funcție de factorul genetic

  prezent la pacient............................................................................................................................225

  Anexa 13. Schema procesului distrofic (E. Hoffman)...................................................................230

  Anexa 14. Schema procesului distrofic (L.P. Grinio)....................................................................231

  Anexa 15. Schema patogenezei a DMD/B cu implicarea genelor modificatoare ..........232

  Anexa 16. Strategia de diagnostic molecular pentru personalizare...............................................233

  Declarația privind asumarea răspunderii........................................................................................234

  CV AL AUTORULUI......................................................................................................... ..........235

 • 5

  ADNOTARE

  Victoria Sacară. „Particularitățile molecular-genetice ale patologiilor neuromusculare frecvent întâlnite

  în Republica Moldova”

  Teză de doctor habilitat în științe biologice. Chișinău, 2019

  Structura tezei: Teza include introducere,