Click here to load reader

Paso 3 komo gente hd c

  • View
    219

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Paso 3 komo gente hd c

  • 1. KKOOSSMMOO GGEENNTTEE::IINNDDIIVVIIDDUUAALLMMEENNTTEE YY EENN CCOONNJJUUNNTTOOhhaaggaa cclliicc eenn llaass fflleecchhaass ppaarraa ccoonnttiinnuuaarrIImmaaggeenn ppoorr nneellllaarrtt eenn ssxxcc..hhuu PPrrooppiieeddaadd IInntteelleeccttuuaall MMii CCaassiittaa 22001144

2. Espaa y el mundo estn en ccrriissiiss ffiinnaanncciieerraa,,mmeennttaall,, eemmoocciioonnaall yy eexxiisstteenncciiaall..LLaass ccoossaass nnoo vvaann aa mmeejjoorraarr hhaassttaa qquueeeemmppeecceemmooss aa ttoommaarr mmeeddiiddaass ddiirreeccttaass ppaarraarreessoollvveerr llooss pprroobblleemmaass.. 3. Un proyecto ha sido desarrollado ppoorr uunn ggrruuppoo ddeemmuujjeerreess iinntteerrnnaacciioonnaalleess,, rreessiiddeenntteess eenn AAnnddaalluuccaa,,EEssppaaaa,, ppaarraa ddeessaarrrroollllaarr yy ooffrreecceerr ssoolluucciioonneessppaarraa llaass ppeerrssoonnaass qquuee qquuiieerreenn uunn mmuunnddoo mmeejjoorrppaarraa ss mmiissmmaass yy ssuuss hhiijjooss.. 4. EEll pprrooyyeeccttoo ssee llllaammaa KKoossmmoo GGeennttee..KKoossmmoo GGeennttee aappooyyaarr aa llooss hhoommbbrreess yy mmuujjeerreessddee ttooddoo eell mmuunnddoo ppaarrttiicciippaannddoo eenn llaa ccrreeaacciinn ddeeuunnaa mmaarrccaa aalltteerrnnaattiivvaa ddee sseerrvviicciiooss,, pprroodduuccttooss yypprrooyyeeccttooss bbaassaaddooss e nn vvaalloorreess hhuummaannooss,, vvaalloorreessqquuee ssoonn llaa ttiiccaa,, llaa ssoosstteenniibbiilliiddaadd yy llaa jjuussttiicciiaa..EEssttooss ppuueeddeenn vvaarriiaarr ddeessddee mmuueebblleess ppaarraa eell hhooggaarr,,mmooddaa,, ccuullttuurraa,, ssaalluudd yy eedduuccaacciinn,, hhaassttaapprroodduuccttooss,, sseerrvviicciiooss yy pprrooyyeeccttooss eeccoollggiiccooss yymmeeddiiooaammbbiieennttaalleess qquuee rreessppoonnddaann aa llaass ddiiffeerreenntteesseeddaaddeess ee iinntteerreesseess.. 5. PPrroommoottoorreess ddee KKoossmmoo ssoonn llooss ffuunnddaaddoorreess ddeeKKoossmmoo GGeennttee..EEssttooss ssoonn hhoommbbrreess yy mmuujjeerreess eennccaarrggaaddooss ddeeddeessaarrrroollllaarr llaass eessttrruuccttuurraass ddee llaa ccoommuunniiddaadd eenn eellmmuunnddoo rreeaall,, aa ttrraavvss ddee ccoonnssuullttaass,, aannlliissiiss ddee llaassnneecceessiiddaaddeess yy uunnaa ccoommbbiinnaacciinn ddee eeqquuiippooss ddeeddeessaarrrroolllloo,, ggrruuppooss ddee ttrraabbaajjoo,, ccoommuunniiddaaddeesscciibbeerrnnttiiccaass yy eell eejjeerrcciicciioo ddeell vvoottoo ppaarraa llaa ttoommaa ddeeddeecciissiioonneess.. 6. El primer objetivo es crear uunn nnuueevvoo mmooddeelloossoocciioo--eeccoonnmmiiccoo bbaassaaddoo eenn llaa ccrreeaattiivviiddaadd yy llaaggeenneerroossiiddaadd yy llooss vvaalloorreess hhuummaannooss,, ssoobbrree ttooddoo,,eenn lluuggaarr ddee llooss vvaalloorreess mmaatteerriiaalleess..EEll sseegguunnddoo oobbjjeettiivvoo eess ttrraabbaajjaarr jjuunnttooss ppaarraa ccrreeaarreell mmuunnddoo eenn eell qquuee ddeesseeaammooss vviivviirr aa ttrraavvss ddeellddeessaarrrroolllloo ddee pprrooyyeeccttooss yy llaa oorrggaanniizzaacciinn ddeeeevveennttooss yy aaccttiivviiddaaddeess..EEll tteerrcceerr oobbjjeettiivvoo eess rreeuunniirr aa uunn 11%% ddee llaassppeerrssoonnaass ccoonnsscciieenntteess eenn ttooddoo eell mmuunnddoo aa ttrraavvssddee nnuueessttrraa ccaammppaannaa LLeeeerr yy TTrraannssffoorrmmaarr.. 7. Es por eso que slo las personas qquuee ccrreeeenn qquueettiieenneenn aall mmeennooss ttrreess ddee llaass ccuuaalliiddaaddeess qquueebbuussccaammooss qquuee llllaammaammooss PPAACCEESS -- PPoossiittiivvaass,,AAbbiieerrttaass,, CCoonnssiiddeerraaddaass,, EEnnttuussiiaassttaass yy SSoocciiaabblleess --hhaann ssiiddoo iinnvviittaaddooss aa uunniirrssee aa llaa ccoommuunniiddaadd.. 8. Al leer, automticamente ttrraannssffoorrmmaass ttuussppeennssaammiieennttooss,, ttuuss sseennttiimmiieennttooss yy ttuu mmuunnddoo.. NNoottiieenneess qquuee eessttaarr ddee aaccuueerrddoo ccoonn eell rreellaattoo qquuee sseepprreesseennttaa..SSiimmpplleemmeennttee ssee ttee iinnvviittaa aa eexxaammiinnaarr ttuusssseennttiimmiieennttooss aacceerrccaa ddee ccmmoo ttuuss ppeennssaammiieennttoossaaffeeccttaann aa ttuuss eexxppeerriieenncciiaass yy aa llaass eexxppeerriieenncciiaass ddeeoottrraass ppeerrssoonnaass.. 9. LLeeeerr yy TTrraannssffoorrmmaarr 10. RReecciibbiirrss cciinnccoo ccaappttuullooss ddee llaa sseerriiee llllaammaaddaaCCmmoo ttee hhaarraa sseennttiirr aallggoo aass?? qquuee aanniimmaa aa llaaggeennttee aa ppeennssaarr eenn ccmmoo hheemmooss lllleeggaaddoo aa ppeennssaarreenn llaa ffoorrmmaa eenn qquuee lloo hhaacceemmooss eell uunnoo ddeell oottrroo,, yyddeessaaffaa aa llooss lleeccttoorreess aa rreefflleexxiioonnaarr ssoobbrree lloo qquueeppiieennssaann aacceerrccaa ddee nnuueessttrraass iiddeeaass ssoobbrree ggnneerroo,,rraazzaa,, ccllaassee yy rreelliiggiinn yy ppoorr qquu nnooss ddiivviiddeenn yy nnoosssseeppaarraann.. SSoolloo ccuueessttaa 44 eeuurrooss..EEll nnffaassiiss eesstt eenn eell ppooddeerr ddeell ccoorraazznn yy llaammeennttee ddee llaa ggeennttee ccoommnn,, qquuee eessttnn ccaannssaaddoossddeell eessttaaddoo ddee llaass ccoossaass aaccttuuaalleess,, aa jjuunnttaarrssee ppaarraaccrreeaarr uunn mmuunnddoo mmeejjoorr.. 11. EEll 8800%% ddee llooss ffoonnddooss ddee llaa ccaammppaaaa LLeeeerr yyTTrraannssffoorrmmaarr ssee ddeessttiinnaarr aa ddeessaarrrroollllaarr sseerrvviicciiooss,,pprrooyyeeccttooss yy pprroodduuccttooss ppaarraa aappooyyaarr aa llaass mmuujjeerreess,,ddoonnddee ssuuss ppaarreejjaass yy ffaammiilliiaass ppooddrrnn ddeesseemmppeeaarr uunnppaappeell aaccttiivvoo eenn llaa ttrraannssffoorrmmaacciinn ddee ssuu mmuunnddooIImmaaggeenneess ddee ssxxcc..hhuu 12. yy eenn ccrreeaarr uunnaa mmaarrccaa aalltteerrnnaattiivvaa ddeepprroodduuccttooss bbaassaaddooss e nn llooss vvaalloorreess hhuummaannooss qquueessoonn ttiiccooss,, jjuussttooss yy ssoosstteenniibblleess..IImmaaggeenneess ddee::ecofriend,comdesignlaunches.combuscut.blogspot.com.eslongviewsystems.comgreenoneventures.com1stclasscleaningnyc.comigreenspot.commariposachic.com 13. EEll 110000%% ddee llooss iinnggrreessooss ddee aammbbooss pprrooyyeeccttooss sseevvuueellvvee aa iinnvveerrttiirr eenn llooss rreessppeeccttiivvooss pprrooyyeeccttooss ppaarraaggeenneerraarr iinnggrreessooss aaddiicciioonnaalleess qquuee ssiigguueennpprrooppoorrcciioonnaannddoo ppuueessttooss ddee ttrraabbaajjoo yy sseerrvviicciiooss ddeeccaalliiddaadd ppaarraa llaa ggeennttee ccoommnn..EEssttee mmooddeelloo ddee llaa ccrreeaattiivviiddaadd yy llaa ggeenneerroossiiddaaddccoommoo uunn mmeeddiioo ddee ttrraannssffoorrmmaarr nnuueessttrroo mmuunnddooccoommeennzzaarr eenn AAnnddaalluuccaa yy eenn oottrraass rreeggiioonneess ddeeEEssppaaaa sseegguuiiddoo ddee nnuueessttrraass ccoommuunniiddaaddeessrreeggiioonnaalleess eenn ttooddoo eell mmuunnddoo.. 14. SSii qquuiieerreess ffoorrmmaarr ppaarrttee ddee nnuueessttrraa ccoommuunniiddaadd ppeerroo nnooccoonnoocceess aa nniinnggnn PPrroommoottoorr ddee KKoossmmoo,, ppuueeddeess sseerrmmiieemmbbrroo ddee nnuueessttrraa ccoommuunniiddaadd gglloobbaall ddee KKoossmmooGGeennttee..CCoommoo uunnaa ppaarrttee ddee ttuu ssuussccrriippcciinn,, rreecciibbiirrss uunn vvoottooppaarraa iinnfflluuiirr eenn llooss ddeessaarrrroollllooss yy llaass rreeccoommeennddaacciioonneessddee llooss PPrroommoottoorreess ddee KKoossmmoo.. 15. GGRRAACCIIAASS PPOORR TTUU TTIIEEMMPPOO..por favor ir a SUSCRIBIR