Click here to load reader

pdf [808 KB]

 • View
  238

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of pdf [808 KB]

 • 1

  Podrka unapreenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji

  Podrka unapreenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji:Predlog osnovnog skupa elektronskih usluga lokalne samouprave

  i

  Predlog Indeksa razvoja eUprave jedinica lokalne samouprave

  Beograd, april 2016. godine

  Republika Srbija Ministarstvo dravne uprave i lokalne samouprave DIREKCIJA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE

 • 2

  Podrka unapreenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji

  Podrka unapreenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji:Predlog osnovnog skupa elektronskih usluga lokalne samouprave iPredlog Indeksa razvoja eUprave jedinica lokalne samouprave

  Izdavai:Tim za socijalno ukljuivanje i smanjenje siromatvaDirekcija za elektronsku upravu

  Urednice:Irena RadinoviMarija Kujai

  Autori:Ljiljana MihajloviIvan Branisavljevi

  PODRKA: Izrada publikacije omoguena je sredstvima vajcarske agencije za razvoj i saradnju u okviru projekta Podrka unapreenju procesa socijalnog ukljuivanja u Republici Srbiji

  NAPOMENA: Ova publikacija ne predstavlja zvanian stav Vlade Republike Srbije. Svi pojmovi upotrebljeni u izvetaju u mukom gramatikom rodu obuhvataju muki i enski rod lica na koja se odnose.

  Republika Srbija Ministarstvo dravne uprave i lokalne samouprave DIREKCIJA ZA ELEKTRONSKU UPRAVU

  VLADA REPUBLIKE SRBIJE

 • 3

  Podrka unapreenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji

  Sadraj

  1. Uvod ....................................................................................................................................................................................4

  1.1 Cilj projekt .......................................................................................................................................................5

  1.2 Kratak saetak izvestaj ...........................................................................................................................6

  2. Osnovni skup elektronskih usluga lokalne samouprav .............................................8

  2.1 Podaci korieni za odabir osnovnog skupa eUsluga ....................................9

  2.1.1 Osnovne eUsluge po Capgemini (Evropska komisija) ..................................10

  2.1.2 Osnovne eUsluge po Merenju eSpremnosti JLS u Republici

  Srbiji ..........................................................................................................................................................................11

  2.1.3. Statistika korienja eUsluga Grada Beograda na Portalu ............11

  2.1.4 Statistika zastupljenosti usluga JLS na Portalu eUprava ..........12

  2.2. Osnovni skup eUsluga lokalne samouprave .......................................................13

  2.3. Implementacija Osnovnog skupa eUsluga Konsultacije sa predstavnicima JLS .....................................................................................................................................17

  3. Metodologija za rangiranje lokalnih samouprava u odnosu na online usluge ......................................................................................................................................................20

  3.1 Indeks razvoja eUprave jedinica lokalne samouprave EULS ...........21

  3.1.1 Indeks online usluga .............................................................................................................25

  3.1.2 Indeks telekomunikacione infrastrukture ........................................................28

  3.1.3 Indeks obrazovanja stanovnitva ..................................................................................28

  4. Rangiranje jedinica lokalne samouprave u odnosu na Indeks razvoja eUprave za 2014.g .............................................................................................................................................29

  4.1 Indeks razvoja eUprave po gradovima i optinama Srbije za 2014 .......29

  4.2 Kategorizacija gradova i optina Srbije po ocenjivanju za 2014 ......36

  5. Nalazi i preporuke po ocenjivanju za 2014 godinu .................................................44

 • 4

  Podrka unapreenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji

  1. Uvod

  Direkcija za elektronsku upravu je, kao odgovorna za usklaivanje/standardizaciju, unapreenje IKT infrastrukture i korienje interneta dravnih organa/lokalnih samouprava, izradila Smernice za izradu veb prezentacija organa dravne uprave i lokalne samouprave (dalje: Smernice) sa ciljem da unapredi komunikaciju izmeu graana/privrede i dravne administracije1. Smernice su prvi put definisane 2005. godine i redovno unapreivane iz godine u godinu. Kriterijumi za ocenjivanje veb prezentacija organa dravne uprave (dalje: Kriterijumi) su izraeni uz Smernice 2012. godine. Od tada se redovno sprovodi ocenjivanje, o tome izvetava Vlada RS, koja na godinjem nivou usvaja Izvetaj o usklaenosti veb sajtova dravnih organa sa Smernicama.

  Smernice sadre praktina uputstva kojih se treba pridravati pri razvoju veb prezentacija organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave. Ovaj dokument ilustruje opredeljenje Vlade Republike Srbije da se unapredi prisustvo organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave na Internetu.

  Cilj Smernica jeste obezbeivanje uniformnosti veb sajtova organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, kao i unapreenje komunikacije sa graanima. Pruanjem jasnih, tanih i aktuelnih informacija o uslugama i aktivnostima obezbeuje se transparentnost njihovog rada i poveava poverenje graana. Takoe, verodostojnost prezentacije proizilazi iz jednobraznog domenskog imena sajtova organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i veze sa nacionalnim Portalom eUprava. Nain prezentovanja informacija na sajtovima organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave treba da bude takav da su te informacije dostupne svima.

  Sadraj postavljen na veb prezentaciji organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave treba da omogui:

  pruanje informacija o radu organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave javnosti;

  unapreenje komunikacije sa graanima, privrednim subjektima i drugim organima dravne uprave, organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave;

  1 http://www.deu.gov.rs/dokumenti

 • 5

  Podrka unapreenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji

  predstavljanje sopstvenih potencijala organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave;

  jaanje poverenja izmeu organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i graana;

  poveanje transparentnosti i dostupnosti; jednostavnije pronalaenje odgovarajue javne usluge.

  Ocenjivanje veb prezentacija jedinica lokalne samouprave je prvi put uraeno 2014. godine. Rezultati ocenjivanja su ukazali na niske ocene lokalnih samouprava. Naime, prosena ocena usklaenosti prezentacija jedinica lokalne samouprave sa Smernicama za 2014. godinu je 130,64 od maksimalnih 300 poena, to znai da je ispunjenost kriterijuma 43,54%.2 Na osnovu tih rezultata je data preporuka da se obezbedi program podrke lokalnim samoupravama da unaprede kvalitet svojih veb prezentacija i informacija koje su na njima raspoloive.

  1.1 Cilj projekta

  Cilj ovog projekta je da se obezbedi podrka Direkciji za elektronsku upravu da razvije pristup budue podrke za unapreenje elektronskih usluga (eUsluga) na lokalnom nivou, na osnovu evaluacije merenja kroz sledee aktivnosti:

  1. Odabir osnovnog skupa elektronskih usluga, koji e se pratiti na lokalnom nivou

  2. Razvoj metodologije za uporednu analizu i praenje (benchmarking) napretka lokalnih samouprava Republike Srbije u implementaciji elektronskih usluga (ocenjivae se osnovni skup). Metodologija treba da omogui dodeljivanje jednoznane ocene lokalnoj samoupravi u odnosu na dostignuti nivo razvoja veb prezentacije i ponuenih elektronskih usluga. Na bazi tih ocena se moe izvriti rangiranje lokalnih samouprava i meriti napredak u vremenu.

  3. Primena razvijene metodologije na raspoloive podatke za 2014. godinu iz Izvetaja o oceni usklaenosti veb prezentacija lokalnih samouprava sa Smernicama

  2 Usklaenost veb prezentacija jedinica lokalne samouprave sa dokumentom Smernice za izradu veb prezentacija organa dravne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave Ocenjivane za 2014. godinu Izvetaj Vladi

 • 6

  Podrka unapreenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji

  4. Razvoj aplikacije za vizuelni prikaz podataka dobijenih primenom razvijene metodologije za podatke iz 2014 godine

  5. Analiza dobijenih podataka primenom metodologije i definisanje preporuka za buduu podrku lokalnim samoupravama.

  1.2 Kratak saetak izvestaja

  Izvetaj ima pet odeljaka: Uvod, Osnovni skup elektronskih usluga lokalne samouprave, Metodologija za rangiranje lokalnih samouprava Republike Srbije u odnosu na online usluge, Rangiranje jedinica lokalne samouprave Republike Srbije u odnosu na Indeks razvoja eUprave za 2014.godinu i Nalaze i preporuke.

  U Uvodu je predstavljen Tim za socijalno ukljuivanje i smanjenje siromatva u okviru Vlade Republike Srbije koji je pozicioniran na centralnom vladinom nivou i radi sa svim ministarstvima i agencijama sa ciljem da podri procese smanjenja siromatva i socijalno ukljuivanje u Republici Srbiji, kao poruilac projekta i Direkcija za elektronsku upravu, kao odgovorna za usklaivanje/standardizaciju, unapreenje IKT infrastruktu