Click here to load reader

Pedagogia comunicarii - Laurentiu Soitu comunicarii... · PDF fileARGUMENTE ALE COMUNICARII. uNEr iNrnrrnrnnr r. 1. MOTIVATIA TEMEI Pornim de la diferenla dintre nivelul de cunoqtinle,

 • View
  91

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Pedagogia comunicarii - Laurentiu Soitu comunicarii... · PDF fileARGUMENTE ALE...

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale A RomAniei $OITU, LAURENTIU

  Pedagogia comunicirii / Laurenliu $oitu - Iaqi: Institutul European,2002

  280 p.;19 cm - (Universitaria, Psiho-Pedagogie) Bibliogr. ISBN: 973-611-199-7

  371:316.77

  @ Institutul European Iaqi rsBN 973-611-199-7 PRINTED IN ROMANIA

  Laurenfiu $oitu

  PEDAGOGIA COMUNICANII

  INSTITUTUL EUROPEAN 2002

 • TABLA DE MATERII

  Prefa{d la edi{ia a doua

  Pedagogia comunicdrii

  III. CONCEPTUL DE SINE iN COML]NICAREA INTERPERSONALA....... .......47 [I.1. Comparalia cu sine............... ...............47 III. 2. Organizarea internd qi elementele constitutive ale

  conceptului de sine.......... ...................51 III. 3. Imporlanfa sinelui in rela{ionare ........53

  IV. COMPETENTA $I COMPETENTE DE COMLNICARE................ ...........................56 IV.l. Competen{e gi aptitudini..... ................58 IV.2. Competen{e dobintide in qcoald.... ...........................59 IV.3. Competen{e de comunicare.. ...............60 IV.4. Competen{e gi aptitudini de comunicare.......................................62 IV.5. Niveluri gi sfere ale competentei................. ............63 1V.6. Persoana competentd ...........................65

  v. TrpuRr DE coMLlNrcARE EDUCATIONAL4.................................69 V.l.Comunicare-somunicareeducafional5............ .......69

  1.1. Dimensiunile comunicdrii................. ...................69 1.2. Realitatea comunicdrii.................... ......................72 1.3. Ipostaze ale comunicdrii................... ....................75 1.4. Distorsiunea comunicdrii................... ...................76 1.5. Obstacole qi remedieri ale comunicdrii.....................................78 1.6. Reducfiunea comunicdrii................... ...................82 1.7. Acfiuni de comunicare educationali.........................................85 1.8. Practica de comunicare centratb pe sens...................................89 1.9. Master'95. Exerciliu .......................92 1.10. Etape ale educaliei pentru comunicare.. .............95

  V.2. Educa{ie qi instruire.... ..........................99 2.1. Educafia ......................99

  2.1.1. Scopurile educafiei.. ..............100 2.l.2.Idealul educa{iei ...................101

  2.2.Instructia ...................104 2.2.l.Diferenlele dintre invdldmint gi educafie.......................106 2.2.2. Actorli sistemului educativ....... .................107

  2.3. $coala qi educafia.... ......................109 2.4. Consecin,te de inldturat sau de pdstrat? .................. .................112

  V.3. Etica formatorului. ........113 3.1. Ac,tiunea educatorului un mod de a fi........... .....115

  275

 • LAURENTIU $OITU

  3.2. Responsabilitatea op!iunii........ .....117 3.3. Magna qi minima moralia......... .....120 3.4. Binele qi duqmanullui................. .......................123 3.5. Morala - raportul lui Eu cu Mine............. ..........125 3.6. Metafora qi morald...... ...................127 3.7. Diferenqa dintre educa{ie qi manipulare .............131

  V.4. Formatorul * magistru de comunicare.........................................133 4.l.Profesor,educatorsauformator?................... .....133 4.2. Jocul retoric al formatorului.................. ............. l3 5 4.3. Persuasiunea - raport cu celdlalt..... ...................137 4.4. Formatorul incongtient ...................139 4.5. Pericole qi reguli........ ....................141 4.6. Valori care structureazd coerenla. ......................142

  V.5. Cui transmitem?. ...........142 5.1. Nevoia de dirijare..... .....................142 5.2. Aqa se nasc motivaliile.... ..............144 5.3. Circumstanlele socio-afective................... .........146

  V.6. Rela{ii de comunicare................... ......147 6.1. Parteneriatul actorilor ....................141 6.2.Elementele care favorizeazd relafia........... .........149 6.3.Condiliilereugiteincomunicare................... ......151

  vI. coMuNrcARE $r coMLrNrcARE DIDACTICA ......153 VI.l. Comunicare didactic6................... .....153

  1.1. Particularitd,ti............... ..................153 1.2. Comunicareaprinintrebdri....... .....158

  YI.2. A asculta sauaauzl?... ......................160 2.1. Forme ale falsei ascultdri....... ........160 2.2. Cauze ale neascultdrii................... ......................162 2.3. Ascultarea cu scop informativ, de dobindire a

  cunoqtinlelor ..............163 VI.3.Informalie qi comunicare didactici................... .....166

  3.1. Comunicare qi informare didacticd .....................169 3.2. Procesul de transmitere a cunoqtinlelor............... ....................111 3.3. Modalitd{i de structurare a cunogtinlelor.................................113 3.4. ModalitSli de dirijare qi concetrare a atenfiei...... ....................11 4 3.5.Strategiidecomunicaredidacticd.... ...................175

  VI. 4. Responsabilitatea limbajului..... .......119 4.1. Dialogul educajional... ...................181

  276

  Pedagogia comunicdrii

  27',|

 • LAURENTIU $OITU

  VIII. EVALUAREAREZULTATELOR ........239 Vil.l. Funcfia socialS a evaludrii.... ..........239

  1.1. Comunicarea este evaluare....... .....241 VIII.2. Evaluarea dupd exigen{ele elerului.. ...................250 VIIL3. Condilii ale reuqitei.... ....................251

  CONCLUZII ...........254

  ANEXE....... ............257 Anexa 1 - Fiqa competenlelor elemlui...... ....................251 Anexa 2 -Tabele de prezentare a competenfelor................. ..............258

  I . Competen{e universale pentru profesorii invdldmintului superior........ ...............258

  2. Supracompeten!e........... ...................259 3. Competenle generice.... ....................260 4. G;ila de analizl.Lafarge - Coppee...... ...................261 5. Extras din fiqa de seleclie a cadrelor (Bouygues).......................262 6. Cele gaisprezece competenfe... .........263

  Anexa 3 - Chestionar tip CAB....... ............264 Date sintetice ....-.....-..............266

  BIBLIOGRAFIE SELECTIVA ............. ..........269

  In aceeaEi colecfie

  Seria Medicind G. Bouvenot et al., Patologie medicald, vol. 1-6 Marie-Jeanne Aldea et al., O b s te tr i c d fiz i o I o gi c d Rodica Petrovanu, Medicind internd Antigona Trofor, Curs de pneumoftiziologie

  Seria Economie Tiberiu Brdilean, Monetarismul in teoria Si politica economicd Tiberiu Brdilean, O istorie a doctrinelor economice

  Seria Comunicare Ioan Drdgan et al., Construc{ia simbolicd a cimpului electoral Daniela Roventa-Frumu$ani, Semioticd, societate, culturd Denis McQuail, Comunicarea Gheorghe Schwartz, Politica Si presa

  Seria Drept Maria Gai1d, Drept civil. Obligalii

  Seria Filosofie Constantin Sbldvistru, Discursul puterii

  Seria Istorie Victor Spinei, Marile migralii din estul Si sud-estul Europei

  tn secolele IX-XIII Vasile Cristian et al., Crestomalie de istorie universald

  Seria Litere Ana DorobS!, Mircea Fotea, Limba romdnd de bazd,vol.l-2 Corneliu Dimitriu, Gramatica limbii romdne, vol. I

  Seria Jurnalism Marian Petcu, Tipologia presei romdneSti

  Seria Restituiri Ioan Petrovici, Curs de logicii

  Seria Psiho-pedagogie Laurenliu $oitu, Cornel HdvAmeanu, Agresivitatea in Scoald Horst Siebert,Invdlarea autodirijatd Si consilierea pentru adulli

  Seria $tiinye politice Gianfranco, Pasquino, Curs de Stiinyd politicd

  278

 • LAURTNTIU $OITU

  MuQumim studenlilor din aceSti ani, ei fiind cei care au favorizat verificarea multora dintre idei.

  Datordm apoi recunoStinld Si celor nenumili, fdrd de care ceva in plus Si important ar.fi lipsit acestei lucrdri.

  AUTORUL

  10

  I. PEDAGOGIA ARGUMENTE ALE

  COMUNICARII. uNEr iNrnrrnrnnr

  r. 1. MOTIVATIA TEMEI

  Pornim de la diferenla dintre nivelul de cunoqtinle, acumuldri qi

  cxerciliul limbajului, comunicdrii. Exerciliul comuniclrii are implica-

  {ii pentru limbajul qtiinjific, exact, dar qi pentru limbajul obignuit. AbsenJa acestui exerciliu - bazat pe reguli de sintax6, mor-

  lblogie, stilisticd - este, de regul6, pusd pe seama etapelor qcolare anterioare, resimlindu-se qi la absolvenfii de studii superioare. Remar-

  ca aceasta este fdcutd de numerogi autori din diferite !iri. Souriau considerd cd pentru populalia francezd,,scrisul este un enorrn act de

  vandalism, care afecteazd estetica limbii" datoritb abseniei semnelor cle punctualie, cele care dau viald frazei qi sens cuvintelor. Alli autori (Ball) observd incapacitatea unor absolvenli - de orice nivel - sd cxprime un gind, sd organizeze qi sd construiasci un discurs. Adesea, lceste demersuri rdmin la nivel obscur gi neconvingdtor.

  Pe de altd parte, fiecare am constatat dificultatea unor studen{i irr a elabora ori sus{ine, cu nuanle qi sensuri personale, o temd: inca- pacitatea vorbitorilor de a evita cacofoniille, rostind ,,virgula" in mij- krcul frazei; absenJa deprinderii de a evita pleonasmele sau exprimd- rilc tautologice. Cazul cel mai des intilnit este expresia ,,a aduce aportul"; accentele puse gregit pe silabele din cuvint - catScter in loc dc caract6r -, sau pe cuvinte in fraz6.

  11

 • LAURENTru $OITU

  I.2.TPOTEZA DE LUCRU

  Este posibild intervenlia qcolii, indeosebi la nivelul preuniver- sitar, pentru evitarea gi ameliorarea acestor stdri.

  Calea: conStientizarea Ia profesori, elevi, familie, societate, a nevoilor Si posibilitdlilor de comunicare eficientd.

  Modalit5li de realizare: gindirea, imaginarea, pro