Pend Islam

 • Upload
  wawieda

 • View
  301

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Pend Islam

  1/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  1.0 PENGENALAN

  Pendidikan merupakan suatu proses berterusan yang mengandungi unsur-unsur

  pengajaran, latihan, bimbingan dan pimpinan dengan tumpuan khas kepada pemindahan

  pelbagai ilmu, nilai agama dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk

  diaplikasikan oleh individu (pengajar atau pendidik) kepada individu yang memerlukan

  pendidikan itu. Justeru, pendidikan itu merujuk kepada manusia sebagai objek utama

  dalam proses pendidikan.

  Dalam hal ini, pelbagai definisi diberikan berhubung istilah pendidikan.

  Antaranya ialah pandangan pakar pendidikan dari Amerika iaitu John Dewey, dalam

  Abdul Halim el-Muhammady, Januari 1984. Pendidikan Islam Skop DanMatlamatnya,

  Jurnal Pendidikan, Tahun 1, bil. 1, ABIM, Selangor, menegaskan bahawa pendidikan

  ialah satu proses membentuk kecenderungan asas yang berupa akliah dan perasaan

  terhadap alam dan manusia. Hassan Langgulung pula merumuskan pengertian

  pendidikan itu sebagai menambah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada individu

  dalam masyarakat.

  Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai prosesmendidik dan melatih akliah,

  jasmaniah, dan ruhaniah manusia. Ia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan

  al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w bagi melahirkan insan yang bertakwa dan

  mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Untuk mencapai matlamat tersebut,

  pendidikan akliah atau intelektual amat penting dalam mendidik akal. Ini kerana akal

  merupakan unsur paling berharga kepada manusia yang bertindak (berfikir) secara

  rasional tetapi kemampuannya agak terbatas. Fungsi tersebut telah dijelaskan dalam

  perkataan iqra yang mana keadaan akal sentiasa menerima bimbingan Allah. Oleh

  itu, pendidikan Islam menekankan peri pentingnya pengisian dalam melatih akliah

  manusia dengan nilai-nilai ketuhanan (ilmu tauhid), sifat ketaatan (taabbud) dan

  penyucian rohani (tazkiyyah). Dengan demikian, pendidikan akal atau mental tidak

  tersisih daripada nilai-nilai kerohanian.

  Pendidikan Islam berasaskan aqidah dan syariat Allah SWT. Sesuatu sistem

  pendidikan hanya dapat dianggap sebagai sistem pendidikan Islam apabila segala

  prinsip, kepercayaan serta kandungannya berasaskan Islam. Secara umumnya,

  Pendidikan Islam ialah satu proses mendidik dan melatih akal, jasmani dan roh manusia

  berasaskan nilai-nilai Islamiyah bersumberkan Al-Qurandan Sunnah untuk melahirkanmanusia yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.

  1

 • 8/8/2019 Pend Islam

  2/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Pendidikan Islam dilaksanakan untuk mengembangkan tasawwur (konsep) dan

  kefahaman terhadap kehidupan berlandaskan al-Quran di dalam jiwa anak-anak. Asas

  dan teras sistem pendidikan ini adalah hakikat tauhid kepada Allah. Di dalam al-Quran

  (dan Sunnah Rasulullah) terdapat metodologi (kaedah) untuk mendidik manusia.

  Metodologi itu telah terbukti berkesan mendidik generasi awal. Rahsia utama kejayaan

  metodologi itu ialah memahami jiwa manusia yang tidak ubah bagaikan peti yang

  berkunci rapat manakala memahami jiwa menjadi kuncinya. Sebenarnya sistem

  pendidikan yang paling berkesan dan mampu membawa perubahan menyeluruh dalam

  diri manusia adalah sistem pendidikan yang berupaya berbicara dengan jiwa. Hanya

  pendidikan Islam sahaja mempunyai metodologi itu dan mampu merawat jiwa manusia.

  Oleh yang demikian, dalam proses mendidik murid-murid untuk memahami isi

  pelajaran secara maksimum perlukan pendekatan yang berkesan. Dalam konteksPendidikan Islam, peranan pendidik atau guru amat penting sama pentingnya dengan

  kepentingan alat yang meningkatkan kefahaman dan penghayatan. Tanpa kefahaman dan

  penghayatan, tidak akan lahir nilai murni yang bakal memandu tingkahlaku. Pendekatan-

  pendekatan yang digunakan oleh para guru dalam pengajaan Pendidikan Islam ini

  hendaklah berlandaskan model, prinsip atau teori pembelajaran. Ini akan mewujudkan

  keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah.

  Pendekatan dalam pengajaran Pendidikan Islam boleh dipelbagaikan. Ia boleh ditentukan

  oleh cara sesuatu kandungan itu diolah, sejauh mana penglibatan pelajar dalam proses

  pengajaran serta teknik pengajaran yang digunakan. Pendekatan ini hendaklah

  mencerminkan satu pandangan tentang hakikat satu matlamat pengajaran. Sebagai guru

  Pendidikan Islam, pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan pengajaran dan

  pembelajaran yang berkesan perlulah dikuasai dengan baik supaya guru dapat

  mempraktikkan di dalam bilik darjah dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan

  diminati.

  Pendidikan Islam Di Sekolah Rendah

  2

 • 8/8/2019 Pend Islam

  3/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari

  tahun 1 hingga tahun 6. Pendidikan Islam menekankan kemahiran-kemahiran asas yang

  perlu dikuasai oleh individu muslim meliputi aspek keimanan, kemanusiaan,

  kemasyarakatan dan kenegaraan. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah, pertama;

  pendidikan asas tilawah al-Quran, kedua; pembentukan akidah dan bimbingan Asas

  Fardu Ain, ketiga; pemupukan amalan Fardu Ain dan Fardu Kifayah yang dituntut oleh

  Syariat Islam dan keempat; penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam

  diri murid. Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan.

  Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-

  murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih berusaha

  dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa

  dan negara.Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu, amalan dan

  kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat

  menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab,

  berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal

  2.0 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

  potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang

  seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan

  kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat

  Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan

  diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan

  negara.

  3.0 FALSAFAH DAN MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM

  3.1 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

  3

 • 8/8/2019 Pend Islam

  4/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan

  dahulu tentang Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan

  falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia

  bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al-Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan

  fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh

  pengetahuan biasa.

  Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

  "Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate

  reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human

  perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics" Jadi, falsafah

  merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu

  sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalahfalsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang

  kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan

  mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada

  kitab Allah, maka itu tidakalah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab

  itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme,

  Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan

  banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca daripada Allah atau wahyu, maka ia akan sama

  sahaja perinsipnya dan juga matlamatnya.

  Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

  Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah, tidak

  kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain,

  perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Sebaliknya,

  seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam, malah ia telah lebih dahulu

  mendalami falsafah lain daripada Islam, menjadi sangat susah ia menerima falsafah

  Islam. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan

  dengan kehendak Islam.

  Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah

  Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. Dan ajaran

  Islam itu bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Failasuf Islam dari

  setiap zaman, apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari

  daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan, iaitu: Siapa anda (apa hakikat

  4

 • 8/8/2019 Pend Islam

  5/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana

  anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin, 1991).

  Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang

  berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana

  (surah An-Nahli 125). Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud

  mengenal golongan. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah

  memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya".

  Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu, kerana ilmulah penyuluh

  untuk mengenal sesuatu. Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar. Dalam versi yang lain

  Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi

  pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah"Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakim". Ia bermaksud orang yang mahir

  dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad

  Nasir, 1978). Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu, iaitu ilmu yang tinggi

  martabatnya. Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. Orang yang mempunyai

  hikmah mempunyai pandangan yang jauh, bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke

  hadapan, tetapi sampai ke alam akhirat. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakim di

  dalam Al-Quran.

  Falsafah Islam cuba mencari hakikat manusia dan alam semesta ini. Setelah berusaha

  mencari dan berfikir berdasarkan wahyu, maka dapat dirumuskan bahawa manusia

  dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah, kemudian

  mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan amanah yang

  diberikan oleh Allah. Ini adalah berdasarkan kepada ayat 55 surah Az-Zariyat :

  Begitu juga sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30:

  5

 • 8/8/2019 Pend Islam

  6/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Maksudnya Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya

  Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa

  Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan

  padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji

  Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui

  apa yang tidak kamu ketahui."

  Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam,

  iaitu falsafah Islam untuk pendidikan, dan ia disebut Falsafah Pendidikan Islam (Al-

  Syaibany, 1991). Jadi, maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan

  manusia dengan dan ilmu pengetahaun yang cukup agar ia kenal dirinya serta tugas dan

  tanggungjawabnya, serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan

  tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Bila ia dapat menjalankan tugas

  dan tanggungjawab ini dengan baik maka jadilah ia insan yang saleh.

  Ahli falsafah pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah

  perkara-perkara yang perlu dimasuklah ke dalam kurikulum pendidikan. Ini termasuklah

  ilmu, kemahiran, nilai, pengalaman dan sebagainya, yang mana setelah menjalani

  pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya, kenal Tuhannya,

  faham tujuan Allah jadikan segala yang ada, mengetahui hukum-hukum Allah dan

  mengamalkannya, bertamadun, pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun

  bukan Islam. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan

  Islam ialah:

  Pendidikan Aqidah, Pendidikan Ibadah, Pendidikan Akhlak, Pendidikan Akal,

  Pendidikan Jasmani, Pendidikan Rohani, Pendidikan Keterampilan, Pendidikan

  Keibubapaan, Pendidikan Kemasyarakatan, Pendidikan Kepimpinan, dan banyak lagi.

  Oleh itu dapatlah dirumuskan bahawa pendapat ahli-ahli falsafah ini bertepatan

  dengan Falsafah Pendidkan Islam iaitu Falsafah Pendidikan Islam adalah satu usahayang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam

  6

 • 8/8/2019 Pend Islam

  7/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran,

  keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai

  tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara

  ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

  3.2 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

  MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM

  Sebagaimana yang diketahui umum, bila sahaja disebut tentang pendidikan Islam,

  maka sudah pasti ianya berkait rapat dengan dua sumber utama iaitu Al-Quran dan Al-

  Hadith.

  Terdapat beberapa pendapat diutarakan oleh tokoh-tokoh dalam bidang

  pendidikan berkaitan matlamat Pendidikan Islam, di antaranya Ibnu Khaldun yang

  menyatakan bahawa Pendidikan Islam mempunyai dua tujuan, iaitu tujuan keagamaan

  dengan beramal untuk hari akhirat sehingga seseorang itu menemui Tuhannya setelah

  selesai menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan ke atasnya. Kedua, tujuan ilmiah

  yang bersifat keduniaan, iaitu apa yang diungkapkan oleh pendidikan moden dengan

  tujuan kemanfaatan hidup. Samak (1980) pula menyatakan bahawa matlamat

  pendidikan islam adalah menuju ke arah dua matlamat iaitu matlamat am dan matlamat

  khas. Manakala Mohd. Attiah al-Ibrashi pula menjelaskan matlamat Pendidikan Islam

  sebagai bertaqarrub kepada Allah, bukan untuk menjadi pemimpin yang bermegah-

  megah dan berlumba-lumba.

  Matlamat Pendidikan Islam boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: -

  Tujuan Am dan Tujuan Khas

  a) Tujuan Am

  i. Untuk membentuk akhlak yang mulia.

  ii. Persiapan untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

  7

 • 8/8/2019 Pend Islam

  8/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  iii. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan manfaat atau lebih dikenali

  dengan nama tujuan bidang vokesional dan profesional.

  iv. Menumbuhkan semangat ilmiah dan rasa ingin tahu pada pelajar yang

  memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri.

  v. Memperlengkapkan pengetahuan para pelajar dalam bidang-bidang profesional,

  teknikal dan pertukangan supaya dapat menguasai kerjaya dan kemahiran

  pekerjaan tertentu di samping memelihara aspek-aspek kerohanian dan

  keagamaan.

  vi. Memperkenalkan kepada manusia tentang kedudukan mereka di antara sekelian

  makhluk dan tanggungjawab individu dalam hidup ini.

  b) Tujuan Khasi. Memperkenalkan aqidah Islam dan dasarnya , asal usul hukum dan ibadat serta

  cara perlaksanaannya yang betul.

  ii. Menimbulkan kesedaran yang betul pada diri pelajar terhadap agama termasuklah

  prinsip dan dasar akhlak yang mulia.

  iii. Menanamkan keimanan kepada Allah dan kepada segala rukun iman yang lain.

  iv. Menimbulkan minat di kalangan generasi muda untuk menambahkan ilmu

  pengetahuan dan adab kesopanan, serta melaksanakan hukum-hukum agama

  dengan rela

  v. Menanamkan rasa cinta dan sikap menghargai Al-Quran, dengan membacanya

  dengan baik, memahaminya dan mengamalkan ajarannya.

  vi. Menanamkan kesedaran terhadap sejarah, rasa bangga terhadap kebudayaan

  Islam dan pahlawan-pahlawannya serta mencontohi peribadi mereka.

  vii. Melahirkan sikap rela, optimistik, percaya pada diri sendiri, bertanggungjawab,

  menghargai kewajipan, tolong-menolong di atas dasar taqwa, kasih sayang serta

  cintakan kebaikan.

  Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, jelas kepada kita bahawa sebenarnya matlamat

  Pendidikan Islam ialah untuk menghasilkan muslim yang berilmu, beriman,

  berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-

  Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke

  arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara.

  8

 • 8/8/2019 Pend Islam

  9/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  OBJEKTIF

  Objektif Pendidikan Islam ialah untuk melahirkan generasi muslim yang berilmu, berktrampilan,

  berakhlak mulia dan bertakwa. Namun begitu setiap bidang Pendidikan Islam sekolah rendahmempunyai objektif yang khusus.

  1) Asuhan Tilawah al-Quran

  Al-Quran merupakan sumber rujukan dan pegangan umat Islam. Oleh itu, semua orang Islam

  diwajibkan mempelajari isi al-Quran dan memahami isi kandungannya. Antara objektif

  bidang asuhan tilawah al-Quran ialah :

  - membaca surah-surah terpilih daripada juzu amma dengan betul dan fasih

  - memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan

  - menghafaz ayat-ayat terpilih untuk bacaan solat dan ibadat harian

  - memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dengan menghayati beberapa

  surah sebagai rujukan petunjuk Allah.

  - Murid-murid juga dapat mengambil pengajaran yang terdapat didalam surah-

  surah yang dipelajari.

  - Murid-murid dapat mengetahui sebab dinamakan sesuatu surah serta bilangan

  ayat bagi sesuatu surah.

  2) Asas Ulum Syariah Islamiyah

  Asas ulum syariah dibahagikan kepada pelajarn akidah, ibadat dan sirah. Bidang

  akidah lebih menumpukan kepada aspek asas akidah menerusi pemantapan iman,

  pemupukan sikap tanggungjawab murid sebagai manusia yang sedar dan insaf akan

  tanggungjawab terhadap Allah dan rasul, diri sendiri, keluarga, masyrakat, alam sekitar

  dan negara. Bidang ibadah pula merupakan komponen kurikulim pengajaran dan

  pembelajaran yang banyak mengandungi unsure amali meliputi fardhu Ain dan fardhu

  Kifayah. Ia bertujuan melahirkan muslim dan mukmin yang bertakwa, beramal soleh,

  bertanggungjawab dan berakhlak mulia serta beristiqamah sebagai hamba dan khalifah

  Allah. Manakala bidang pelajaran sirah pula lebih memaparkan sirah hidup Rasulullah

  s.a.w sebagai iktibar bagi membangun diri individu, masyarakat dan negara. Objektif

  bidang ini ialah :

  - memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan

  benteng keagamaan

  - memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.w sebagai asasperkembangan tamadun manusia

  9

 • 8/8/2019 Pend Islam

  10/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  - mengamalkan ibadah-ibadah asas fardhu ain serta memahami fardhu kifayah

  sebagai tuntutan kewajipan umat Islam

  - murid-murid dapat mengetahui rukun iman dan rukun islam

  - murid-murid dapat menyatakan hikmah yang tersirat di sebalik rukun iman

  - murid-murid dapat menyatakan dalil-dalil tentang wajibnya beriman

  dengan rukun-rukun iman

  - Murid-murid dapat menyatakan bukti-bukti tentang keadilan,kekuasaan

  dan lain-lain sifat bagi Allah

  3) Asas Akhlak Islamiyah

  Asas akhlak Islamiyah menumpukan kepada :

  - mengamal adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian

  - kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dan hubungannya dengan

  Allah SWT dan Rasulullah SAW

  - kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri

  sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara

  - murid-murid dapat menyatakan adab-adab dalam Islam yang meliputi cara hidup

  manusia keseluruhannya

  - murid-murid dapat mencontohi adab dan mengamalkan adab tersebut dalam

  kehidupan sepenuhnya

  4) Jawi

  Objektif bidang Jawi ini ialah :

  - membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

  - menulis tulisan jawi dengan baik

  - membaca jawi dengan lancar serta mempelajari seni tulisan jawi

  - Membaca dan menulis sukukata terbuka dan tertutup

  - Mengelaskan jenis-jenis ayat

  3.3 BIDANG-BIDANG PENDIDIKAN ISLAM

  Islam merupakan agama yang syumul dan tidak memisahkan antara soal

  kehidupan duniawi mahu pun ukhrawi, malahan Islam merupakan satu-satunya wadah

  yang menghubungkan semua aspek kehidupan manusia dengan semua keadaan dan

  persekitaran meliputi soal dan hak individu, masyarakat dan negara.

  10

 • 8/8/2019 Pend Islam

  11/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Secara umumnya, bidang-bidang dalam Pendidikan Islam terbahagi kepada aspek

  iaitu :

  1) Pendidikan keimanan ( Tarbiyah al-Imaniah ).

  2) Pendidikan akhlak ( Tarbiyah al-Akhlakiyyah ).

  3) Pendidikan jasmani ( Tarbiyah al-Jismyiah ).

  4) Pendidikan pemikiran ( Tarbiyah al-Aqliyah ).

  5) Pendidikan kerohanian ( Tarbiyah al-Ruhiyah ).

  6) Pendidikan kemasyarakatan ( Tarbiyah al-Ijtimaiah ).

  Pendidikan keimanan ( Tarbiyah al-Imaniah ).

  Yang dimaksudkan dengan pendidikan keimanan menurut pandangan Ulwan,

  Abdullah Nasih (1981), beliau menyatakan bahawa kanak-kanak perlu diperkenalkansejak dari kecil lagi tentang asas-asas keimanan, mengajar dan memahami prinsip-prinsip

  syariah sebagaiman sabda Nabi Muhammad S.A.W yang bermaksud setiap anak itu

  lahir dengan fitrah. Ibubapalah yang menjadikan ia majusi, nasrani atau yahudi .

  Hati yang terdidik dan dilatih sejak usia kanak-kanak mampu menghidupkan nur

  ketaqwaan dan keimanan dalam hati seterusnya menjadi benteng yang utuh dalam

  menempuhi cabaran hidup di masa-masa yang akan datang.

  Pendidikan akhlak ( Tarbiyah al-Akhlakiyyah ).

  Pendidikan Akhlak merupakan jiwa bagi Pendidikan Islam sebagai mana

  pendapat al-Ibrayi (1969) . Prinsip dan nilai luhur perlu di tanam di hati kanak-kanak

  agar dari usia yang masih mentah lagi, meeka dapat diterapkan asas dan penghayatan

  muqarrab iaitu merasa diri hampir dan dekat dengan Allah. Perasaan takutkan Allah

  dapat mencegah diri dari melakukan perkara mungkar dan keji seterusnya melahirkan

  insan yang mempunyai akhlak yang mulia

  Menurut Abdul Jawad ( 1983 ), pendidikan akhlak bermatlamat seperti berikut :

  i. Pendidikan Dhamir iaitu perasaan manusia.

  ii. Pendidikan insan muslim ke arah berakhlak secara islam dalam menjaga

  dan mengawal tingkah laku.

  iii. Pendidikan insan muslim ke arah berakhlak secara islam dalm urusan

  kemasyarakatan..

  11

 • 8/8/2019 Pend Islam

  12/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  iv. Pendidikan insan muslim mengikut akhlak Rasulullah sebagai pendidik

  dari segi perkataan, perbuatan dan sifat yang menggambarkan akhlak Al-

  Quran.

  Ringkasnya dapatlah dirumuskan bahawa pendidikan akhlak merupakan satu usaha

  untuk membina peribadi, masyarakat dan budaya yang baik seterusnya menjamin

  kebahagian diri, masyarakat dan negara.

  Pendidikan jasmani ( Tarbiyah al-Jismyiah ).

  Pendidikan Jasmani merupakan satu cabang dari bidang Pendidikan Islam dan

  diberikan perhatian khusus memandangkan penjagaan tubuh badan adalah unsur yang

  berkait rapat dengan ibadah. Tubuh badan yang sihat dapat menjamin dari serangan

  penyakit . Menurut Al-Mursafi (1987) , adalah menjadi dasar Pendidikan Islam yangmenuntut umatnya menjaga kesihatan diri demi kesejahteraan dalam menjalani

  kehidupan seharian.

  Tujuannya yang utama ialah bagi melahirkan generasi muslim yang kuat dan

  sihat dalam menjalankan tanggungjawab dan kewajiban terhadap Allah. Di antara

  perkara yang ditekankan ialah :

  i. Kaedah makan minum dan tidur sebagaimana cara Rasulullah yang

  mempunyai hikmah yang tersendiri.

  ii. Bagaimana berjaga-jaga daripada penyakit berjangkit.

  iii. Menyegerakan usaha mengubati anak-anak daripada penyakit.

  iv. Mengutamakan pencegahan penyakit dan membekalkan anak-anak

  dengan ilmu asas-asas kesihatan.

  v. Menyediakan alat dan tempat untuk riadah.

  vi. Mengingatkan anak-anak tentang pengorbanan dan mengelakan mereka

  hanyut dalam kemewahan.

  Keseluruhannya, adalah jelas bahawa Islam tidak mengabaikan aspek Pendidikan

  Jasmani , malahan ianya adalah komponen penting dalam mendidik masyarakat tentang

  penjagaan kesihatan diri dalam bentuk fizikal yang sesuai dengan tuntutan agama Islam.

  Pendidikan pemikiran ( Tarbiyah al-Aqliyah ).

  Akal merupakan anggota penting dalam diri manusia. Tanpa akal seseorang

  manusia itu tidak diwajibkan syariat Islam ke atasnya walaupun pada dasarnya dia

  12

 • 8/8/2019 Pend Islam

  13/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  seorang Islam. Akal berfungsi sebagai alat berfikir yang seterusnya menjurus kepada

  (taklif) cara bagi mendapatkan ilmu pengetahuan dan petunjuk dari Allah.

  Menurut Abdul Ghani Shamsudin (1994 ), pendidikan aqliyyah mempunyai ciri-

  ciri berikut :

  i. Mempunyai urutan retorik dan kaedah pendalilan yang betul.

  ii. Tidak mudah menerima sesuatu tanpa dalil yang munasabah.

  iii. Menolak curiga (zan) dalam perkara-perkara yang memerlukan keyakinan

  tuntas (jazm).

  iv. Tidak berasaskan sentimen , hawa nafsu dan perhitungan peribadi dalam

  hal yang memerlukan sifat objektif dan bebas.

  v. Tidak statik, taklid buta dan kecenderungan meniru datuk nenek dan

  orang ramai tanpa perhitungan kebenaran.vi. Mempunyai kecenderungan renungan dan pengamatan yang tajam

  terhadap sesuatu persoalan.

  vii. Mengambil kira gagasan pemikiran ilmiah oleh para ahli fikir yang boleh

  diketengahkan di peringkat yang lebih tinggi tanpa bercanggah dengan

  hokum syarak.

  Pendidikan akal bertujuan untuk membina pemikiran kanak-kanak dalam ilmu

  syariah, ilmu keduniaan yang bermanfaat dan mengukuhkan unsur-unsur tamadun Islam.

  Jesteru itu, adalah penting pemikiran kanak-kanak diperkukuhkan konsep-konsep Islam

  seperti Islam sebagai Ad-Din, Al-Quran sebagai nizam dan sebagainya.

  Pendidikan kerohanian ( Tarbiyah al-Ruhiyah )

  Asas atau pun tunjang utama ialah beriman kepada Allah. Dengan erti lain,

  bahawa ia adalah cara dalam menjalinkan ikatan yang erat antara manusia dengan Allah

  dalam semua keadaan. Muhammad Ibrahim Salim (e.t) menganggap pendidikan

  kerohanian sebagai asas pembaikan jiwa manusia.

  Di antara prinsip-prinsip pendidikan rohani mengikut pandangan Abdul Ghani

  Shamsudin ialah :

  i. Islam memberikan perhatian khusus kepada pendidikan rohani atas

  keyakinan bahawa manusia terdiri dari unsur roh, akal dan jasad. Sifat roh

  yang merentasi dimensi hidup duniawi, alam barzakh dan ukhrawi

  merupakan unsur relatif yang kekal.

  ii. Konsep penyembahan dan beribadat hanya kepada Allah.

  13

 • 8/8/2019 Pend Islam

  14/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  iii. Menghapuskan sifat atau kecenderungan buruk, membentuk jiwa yang

  beragama, peka dan bertanggungjawab.

  iv. Mengasuh pelajar dengan sifat-sifat batin yang condong ke arah sifat-sifat

  terpuji dan menghindari sifat-sifat tercela.

  v. Membentuk anak didik supaya sentiasa memerlukan Allah.

  vi. Mendidik pelajar supaya mencintai Allah, Rasulullah, keluarga baginda,

  orang yang soleh dan beriman serta orang yang rajin membaca Al-Quran.

  Ringkasnya dapat ditegaskan bahawa hidup manusia di dunia bukan semata-mata

  hanya kerana nafsu semata-mata tetapi perlu berteraskan iman yang dipupuk dan dibelai

  dengan ilmu serta amalan diri.

  Pendidikan kemasyarakatan ( Tarbiyah al-Ijtimaiah )Pendidkan kemasyarakatan bermaksud mendidik anak-anak semenjak kecil lagi

  sentiasa mengamalkan adab susila yang mulia dalam masyarakat dan asas rohani yang

  tinggi kesan dari aqidah islamiah yang abadi serta perasaan iman yang mendalam

  sehinga lahir masyarakat yang berkeperibadian unggul dan bijaksana.

  Bagi Abdul Ghani Shamsudin (1982), beliau menyatakan bahawa tanggungjawab

  pendidikan masyarakat mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut :

  i. Menyemai dasar-dasar kejiwaan yang mulia.

  ii. Memelihara hak orang lain.

  iii. Membiasakan mereka dengan peraturan umum social.

  iv. Pengawasan, pemerhatian dan kritikan yang membina terhadap

  masyarakat sekaliling.

  4.0 KEPENTINGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN

  ISLAM YANG BERKESAN

  Semua pelajaran Pendidikan Islam diajar menuju ke satu matlamat sahaja, iaitu

  melahirkan insan yang soleh dan bertamadun, yang beriman serta beramal dengan

  ilmunya, yang mampu memikul tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah, bagi

  membangun diri, keluarga, masyarakat dan negaranya, merangkumi aspek jasmani,

  rohani, emosi dan intelek berdasarkan prinsip Islam yang dipetik daripada Al-Quran dan

  As-Sunnah.

  14

 • 8/8/2019 Pend Islam

  15/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Kepentingan Pendidikan Islam yang utama dan tertinggi ialah untuk membawa

  manusia mengenal penciptanya, mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepada Allah,

  melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya dengan

  penuh redha. Tujuan serta kepentingan Pendidikan Islam dirumuskan oleh Dr Abdur

  Rahman Salih di dalam bukunya, dalam tiga matlamat atau tujuan, iaitu matlamat yang

  bersifat fizik (ahdaf jismiyah), bersifat mental (ahdaf aqliyah) dan bersifat kerohanian

  (ahdaf ruhaniyah).

  Antara kepentingan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam yang berkesan,

  ialah :

  (a) Memudahkan pelajar memahami aqidah Islam, dasar-dasarnya, usul-usul

  ibadah, dan cara-cara melaksanakannya dengan betul, membiasakan mereka

  mematuhi aqidah Islam dan menjalankan serta menghormati syiar-syiar ad-din.

  (b) Menumbuhkan kesedaran yang betul dalam diri pelajar terhadap agama, termasuk

  prinsip-prinsip, dan dasar-dasar akhlak yang mulia, menyedarkannya akan bidah,

  khurafat, kepalsuan dan kebiasaan usang yang melekat tanpa disedari, sedangkan

  Islam bersih.

  (c) Menanamkan keimanan kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab-Nya dan Hari

  Akhirat berdasarkan kefahaman, kesedaran dan kehalusan perasaan.

  (d) Mendidik naluri, motivasi dan keinginan pelajar, membentenginya dengan aqidah

  dan nilai-nilai syarak serta membiasakan mereka menahan rang-sangan dalaman,

  mengatur emosi dan membimbingnya dengan baik serta mengamalkannya dalam

  kehidupan seharian.

  (e) Membersihkan hati pelajar daripada sifat dengki, hasad, iri hati, benci, kasar,

  zalim, ego, menipu, khianat, nifak, ragu- ragu serta sifat-sifat buruk dan hina.

  (f) Meransang minat murid untuk belajar dan meneroka ilmu-ilmu yang terdapat

  dalam pembelajaran Pendidikan Islam terutamanya berkaitan dengan kelebihan

  mukjizat Al-Quran yang tersirat mahu pun tersurat.

  Jadi, guru hendaklah bersedia sebelum memasuki kelas berdepan dengan pelajar.

  Guru harus faham terlebih dahulu tujuan ia mengajar mata pelajaran berkenaan. Guru

  15

 • 8/8/2019 Pend Islam

  16/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  sentiasa bertanya kepada dirinya; Apakah sampai objektif pengajaran dan pembelajaran,

  dan apakah sampai tujuan yang tersirat di dadanya. Guru harus pastikan bahawa setiap

  kali ia masuk kelas ada suatu yang baru yang disampaikan atau, pelajar merasakan ada

  suatu yang baru setiap kali mengikuti kelas. Maka dengan ini pelajar tidak merasa jemu

  mengikuti kelas Pendidikan Islam, kerana mereka sentiasa dapat sesuatu yang baru. Guru

  juga patut renungkan, apakah ada kemungkinan besar tercapai matlamat pendidikan

  dalam masa sekian-sekian tahun itu untuk melahirkan generasi Islam yang faham Islam

  dan mengamalkan Islam. Yang boleh membaca Al-Quran dengan baik dan menghayati

  kandungan dan ajarannya.

  Untuk itu, guru seharusnya faham dan jelas tujuan mengajar dan belajar dan

  segala aktiviti dalam dan di luar bilik darjah. Faktor utama dalam pengajaran dan pembelajaran berkesan ini ialah guru. Sebagai guru ia hendaklah mahir di dalam

  menggunakan pelbagai kaedah pengajaran, disamping itu guru adalah merupakan orang

  yang mendalam pengetahuannya dalam isi pengajaran yang hendak disampaikan.

  Disamping pengetahuan tersebut sikap guru dalam profesion ini adalah memainkan

  peranan penting dalam merealisasikan pengajaran yang berkesan, guru hendaklah

  bersikap amanah, bertanggungjawab, ikhlas dan perihatin dalam semua aspek

  pengajarannya. Guru hendaklah merasakan bahawa kejayaan murid adalah kejayaan

  dirinya sendiri. Oleh itu setiap tindakan guru dalam profesionnya akan menghasilkan

  kejayaan.

  5.0 LIMA KAEDAH / TEKNIK PENGAJARAN RASULULLAH

  5.1 Kaedah Hafalan

  Kaedah hafalan juga merupakan suatu kaedah yang penting dalam pembelajaran.

  Rasulullah SAW apabila menerima wahyu, Baginda akan menghafaz wahyu tersebut

  dengan bersunggu-sungguh, kerana bimbang kalau-kalau wahyu itu hilang dari

  ingatannya. Allah telah menjelaskan keadaan Rasul-Nya dengan firman-Nya dalam

  Surah Al-Qiamat (16-19) :

  16

 • 8/8/2019 Pend Islam

  17/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Yang bermaksud :

  Janganlah kamu gerakkan lidahmu, untuk (membaca) Al-Quran kerana hendak segera

  (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di

  dadamu) dan (membuatnya pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai

  membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan

  Kamilah penjelasannya.

  Kaedah hafalan bukan sahaja diambil daripada Al-Quran bahkan juga terdapat

  daripada gambaran sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang bermaksud:

  Semasa Rasullullah SAW berusia 40 tahun, Baginda mengasingkan diri di Gua Hirak,

  kerana beribadat kepada Allah SWT . Pada suatu malam, Baginda didatangi oleh

  Malaikat Jibril a.s. yang menyerupai manusia, mengajar Junjungan supaya membaca.

  Selepas beberapa kali diajar dan diulang bacaannya, baharulah Rasulullah dapat

  membaca dan mengingatinya secara hafalan mengikut bacaan Jibril a.s. dan dapat

  mengingatinya pada bila-bila masa sahaja. Pada hakikatnya, hafalan merupakan suatu

  latihan dan penekanan kepada Rasullullah SAW . Ia bertujuan untuk menguatkan ingatan

  dan memudahkan Baginda menghafal wahyu yang lain yang diturunkan. Dengan kata

  lain, hafalan boleh melatih seseorang menambah kecerdasan otak, kepintaran, kekuatan

  ingatan dan keyakinan.

  5.2 Kaedah Perbincangan

  Perbincangan merupakan satu strategi pengajaran berbentuk perbualan di

  kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan guru. Sewaktu perbincangan pelajar

  itu diberi peranan aktif untuk menyatakan pandangan atau pendapat mereka mengenai

  sesuatu topik sambil pandangan-pandangan yang diberikan akan dibimbing ke arah satu

  prinsip atau pandangan yang menyeluruh. Tujuan kaedah ini adalah untuk menggalakkan

  17

 • 8/8/2019 Pend Islam

  18/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  pertukaran idea secara bebas antara beberapa orang pelajar tentang sesuatu topik. Justeru

  itu, perbincangan mestilah berasaskan kepada dua prinsip utama:

  (a) Kebebasan bersuara: Setiap individu menyedari bahawa mereka bebas bersuara

  untuk menyatakan pendapat kepada sesiapa sahaja yang menyertai perbincangan

  tersebut.

  (b) Mencari persefahaman: Setiap individu mencari katasepakat berdasarkan kepada

  kefahaman masing-masing dengan saling berbincang dan mencari satu ketetapan

  terhadap sesuatu isu atau persoalan yang dikemukakan.

  Kaedah ini sering diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu

  pengetahuan, kefahaman dan pendidikan kepada para sahabatnya. Allah SWT mengajar

  Rasulullah SAW agar bermusyawarah dan berbincang dengan para pengikutnya bagimemutuskan sesuatu perkara. Justeru itu, kaedah tersebut telah ditunjukkan oleh baginda

  melalui perbincangan dengan para sahabatnya dalam masalah tawanan perang Badar.

  Abu Bakar mencadangkan supaya tawanan tersebut dikenakan tebusan bagi

  membebaskan diri. Manakala Umar pula menyarankan supaya tawanan tersebut dibunuh.

  Sehubungan dengan itu turunlah wahyu untuk menjelaskan isu tersebut:

  Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhan

  musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda sedangkan Allah

  menghendaki ahala akhirat untukmu. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

  (Al-Anfal : 67)

  5.3 Kaedah Syarahan

  18

 • 8/8/2019 Pend Islam

  19/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Kaedah ini boleh dilaksanakan melalui pengajian berkitab dalam pelbagai disiplin

  ilmu yang dilaksanakan secara berkala dan konsisten. Pengajian yang dilaksanakan itu

  hendaklah bersifat mendidik, memberi kefahaman serta penerapan nilai-nilai yang baik

  terhadap mereka yang diajarnya. Kaedah Syarahan merupakan kaedah pengajaran di

  mana guru lebih banyak melibatkan diri dalam memberi huraian, penjelasan, serta

  penerangan kepada pelajar. Ia juga merupakan satu bentuk penyampaian atau penerangan

  mengenai sesuatu isi pengajaran secara lisan oleh guru. Pembelajaran menerusi kaedah

  ini menampakkan kebergantungan pelajar kepada guru dan secara tidak langsung ia

  boleh melahirkan rasa hormat dan sanjungan pelajar terhadap guru.

  Rasulullah SAW sebagai Rasul, pendidik dan contoh utama umat Islam sentiasa

  mengambil contoh daripada roh al-Quran bagi menyampaikan ilmu pengetahuan.Baginda juga telah menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

  dengan fitrah manusia. Antara kaedah yang diamalkan baginda termasuklah kaedah

  syarahan. Kaedah ini dapat dilihat ketika baginda menyampaikan pengajaran di rumah

  Arqam bin Abi Arqam, di Masjid Nabawi dan di tempat-tempat lain. Sebagai contoh

  kaedah ini, baginda aplikasikan ketika mula-mula diperintah oleh Allah untuk

  menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan. Baginda telah memanggil orang-

  orang Quraish ke Bukit Safa dan menyampaikan syarahan baginda di sana. Bahkan di

  dalam al-Quran sendiri terdapat banyak ayat yang berbentuk syarahan atau kuliah

  antaranya firman Allah SWT :

  Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap

  dan terang, namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan tuhan mereka

  (Al-Anaam :1)

  5.4 Kaedah Tunjuk Cara

  Kaedah ini merupakan satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan

  19

 • 8/8/2019 Pend Islam

  20/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  kemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di

  hadapan pelajar. Kaedah tunjukcara ini melibatkan aktiviti penerangan, demontrasi guru

  bersama aktiviti pendengaran dan penglihatan serta amali dan percubaan pelajar. Kaedah

  tunjukcara ini lebih mengutamakan pemerhatian murid secara langsung tehadap sesuatu

  objek atau proses, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kaedah

  tunjukcara ini dapat memberikan pelajar peluang untuk berinteraksi secara terus dengan

  isi dan situasi pembelajaran. Ini secara tidak langsung akan memberikan mereka

  pengalaman, kemahiran dan pengetahuan.

  Kaedah ini juga turut dipraktikkan oleh Rasulllah SAW ketika baginda didatangi

  oleh Jibril dengan rupa yang amat cantik dan bauan yang harum, sambil berkata:

  Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepada engkau dan serulah sekelianjin dan manusia dengan kalimah syahadah, kemudian Jibril menyuruh Rasulullah SAW

  mengambil wudhuk, kemudian bangun dan menyuruh nabi bersembahyang. Jibril

  mengajarkan nabi berwudhuk dan bersembahyang. Tujuan kaedah tunjukcara

  diaplikasikan dalam pengajaran adalah untuk membolehkan para pelajar melihat dan

  mengikuti setiap langkah dan pergerakan sesuatu ibadah yang berbentuk amali supaya

  mereka dapat melaksanakannya dengan betul dan sah mengikut syarak. Secara tidak

  langsung kaedah ini turut memberikan motivasi yang dapat dicontohi oleh pelajar untuk

  melaksanakannya di luar waktu pembelajaran atau di rumah dengan penuh keyakinan.

  5.5 Kaedah Soal Jawab

  Kaedah soal jawab merupakan kaedah di mana guru mengemukan soalan

  manakala pelajar pula memberikan jawapan. Kaedah ini turut diamalkan oleh Rasullullah

  SAW. Melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Umar al-Khatab,

  beliau menceritakan:

  Pada suatu ketika sedang Rasulullah SAW di kelilingi oleh para sahabat dalam sebuah

  majlis ilmu, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian putih, lalu duduk di sisi

  Rasulullah SAW. Ia merapatkan lututnya ke lutut nabi dan meletakkan dua tangannya ke

  atas riba nabi sambil bertanya tentang Islam, Iman, Ihsan dan Hari Kiamat. Baginda

  menjawab dengan baik dan sempurna serta dinyatakan alamat-alamat Kiamat. Selepas

  Rasulullah SAW selesai menjawab, lelaki tersebut menghilangkan diri. Sehubungan

  20

 • 8/8/2019 Pend Islam

  21/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  dengan itu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya bahawa lelaki tersebut

  adalah Jibril a.s yang datang untuk menerangkan pengajaran agama.

  Berdasarkan petikan hadis di atas, menunjukkan bahawa tingkah laku yang

  ditunjukkan oleh Jibril a.s dalam majlis tersebut dapat dijadikan panduan oleh umat

  Islam ketika menghadiri majlis ilmu. Jibril memperlihatkan adab-adab ketika menuntut

  ilmu seperti hormat, merendah diri dan bersifat mesra dengan guru. Secara tidak

  langsung perlakuan tersebut memberi interpretasi bahawa kaedah soal jawab terikat

  dengan adab dan disiplin dalam pembelajaran. Di samping itu, situasi Rasulullah SAW

  dan para sahabat menunjukkan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran dengan

  kaedah soal jawab disepadukan dengan kaedah perbincangan kerana ia dapat

  menambahkan lagi keberkesanan pembelajaran di samping membantu meningkatkankecerdasan otak, mencungkil bakat dan dapat menghidupkan suasana pembelajaran. Oleh

  itu, guru adalah digalakan mempraktikkan kaedah soal jawab semasa proses P&P kerana

  ia merupakan kaedah interaksi dua hala yang melibatkan pelajar dan guru, di samping

  itu, ia turut menyumbang kepada kesan yang positif dan memberikan kefahaman yang

  lebih jelas kepada pelajar.

  6.0 FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam

  Butiran Am

  Nama : Wan Muhamad b. Wan Harun

  No. Kad Pengenalan : 740922-03-5685

  Tarikh : 4 Januari 2009 ( Ahad )

  Masa : 10.45 pagi hingga 11.15 pagi (30 minit)

  Kelas/Tahun : 4 Bestari

  Bilangan Murid : 35 orang

  21

 • 8/8/2019 Pend Islam

  22/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Mata Pelajaran : Pendidikan Islam

  Bidang : Ibadat

  Tajuk Pengajaran : Rukun Solat

  Hasil Pembelajaran : Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid

  dapat :

  Aras 1 : i) Menyatakan dengan betul maksud rukun solat.

  Aras 2 : ii) Menyatakan secara lisan perkara-perkara rukun

  solat dengan betul.

  Aras 3 : iii) Murid dapatmenyenaraikan perkara rukun solat

  mengikut urutan dengan betul.

  Objektif KBKK : i) Membanding beza antara perkara rukun dan perkara

  sunat dalam solat.Pengetahuan sedia ada : Murid sudah biasa melihat dan mengerjakan solat

  lima waktu sehari semalam.

  Penerapan Nilai Murni : Kebersihan,berdisiplin dan bersyukur.

  Penyerapan Ilmu : Matematik

  Gabungjalin : Akhlak dan Aqidah.

  BBM : Laptop, LCD Projektor, lembaran kerja MS Excel

  22

 • 8/8/2019 Pend Islam

  23/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN

  Pendahuluan( 2 minit )

  Doa belajar

  Murid membacakan doa belajar secara beramai-ramai.

  Nillai:Memohon keberkatan AllahS.W.T

  Set Induksi( 3 minit )

  Slaid Rukun Islam

  Nasyid dirikan solat

  Guru menayangkan slaid berkaitan sambil

  memperdengarkan lagu nasyid dirikan solat Guru bersoal jawab dengan murid tentang

  pemahaman berkaitan nasyid tersebut danmengaitkannya dengan tajuk yang akan diajariaitu Rukun Solat

  Soalannya :1. Apakah tema nasyid yang kamu dengar tadi ?.2. Apa kaitannya dengan tajuk pembelajaran hari

  ini ?.

  Guru kemudiannya membuat perkaitan bahawa didalam solat terdapat perkara-perkara rukun danperkara-perkara sunat.

  Kemahiran KBKKMeninterpretasikanmaklumat

  Langkah 1(3 minit)

  Pengertian RukunSolat

  Perkara-perkarawajib dalam solatyang jika sengaja atau

  Guru menayangkan slaid rukun solat.

  Guru meminta murid membacakan maksud rukun

  solat secara latih tubi

  23

 • 8/8/2019 Pend Islam

  24/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN

  SambunganLangkah 1

  tertinggal akan membatalkansolat

  Guru memberikan penerangan kepada muridtentang maksud rukun solat.

  Langkah 2( 15 minit )

  Rukun solat 13 perkara :1) Niat2) Takbiratul Ihram

  3) Berdiri tegak4) Membaca Al-Fatihah5) Rukuk serta

  tamaninah6) Iktidal serta

  tamaninah7) Sujud serta

  tamaninah8) Duduk antara 2 sujud

  serta tamaninah9) Membaca tahiyyat

  akhir10)Duduk tahiyyat akhir11)Membaca selawat ke

  atas Nabi Muhammadpada tahiyyat akhir

  12)Memberi salam13)Tertib

  Guru menayangkan slaid yang mengandungiperkara-perkara rukun solat dari slaid 7 hinggaslaid 19

  Guru menyuruh murid membaca teks perkara-perkara rukun solat secara individu, kumpulanatau kelas secara latih tubi

  Guru memberikan penerangan berkaitan perkara-perkara rukun solat berdasarkan slaid-slaidberkenaan.

  .

  Laman web URL :http://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.html

  http://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.html

  http://kelasiqra.tripod.com/solat6.html

  http://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htm

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Solat#Rukun_Solat

  http://www.angelfire.com/pr

  o/sembahyang/rukun.html

  24

  http://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.htmlhttp://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://kelasiqra.tripod.com/solat6.htmlhttp://kelasiqra.tripod.com/solat6.htmlhttp://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htmhttp://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htmhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://www.angelfire.com/pro/sembahyang/rukun.htmlhttp://www.angelfire.com/pro/sembahyang/rukun.htmlhttp://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.htmlhttp://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://kelasiqra.tripod.com/solat6.htmlhttp://kelasiqra.tripod.com/solat6.htmlhttp://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htmhttp://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htmhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://www.angelfire.com/pro/sembahyang/rukun.htmlhttp://www.angelfire.com/pro/sembahyang/rukun.html
 • 8/8/2019 Pend Islam

  25/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CATATAN

  Langkah 3

  ( 5 minit )

  Penilaian dan pengukuhan Guru bersoal jawab dengan murid :Soalannya :

  1. Sila sebutkan pengertian rukun solat.2. Berapakah bilangan rukun solat ?.3. Nyatakan perkara-perkara rukun solat.

  Guru meminta murid untuk mencari maklumattambahan berkaitan rukun solat denganmenggunakan pencarian internet. (sebagaimanaURL di sebelah)

  Guru mengarahkan murid untuk menyusunsemula perkara-perkara rukun solat mengikuturutan nombor yang betul.

  http://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.html

  http://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.html

  http://kelasiqra.tripod.com/solat6.html

  http://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htm

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Solat#Rukun_Solathttp://www.angelfire.com/pr

  o/sembahyang/rukun.html

  BBM

  Lembaran kerja Ms Excel

  Penutup

  ( 2 minit )

  Rumusan dan refleksi Guru dan murid berbincang dan membuatrumusan tentang perkara-perkara rukun solat.

  Guru membuat rumusan nilai berkaitan sifatberdisiplin dan kebersihan semasa mendirikansolat.

  1. Dalam solat kita mestilah berdisiplin supaya solatkita tidak batal.

  25

  http://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.htmlhttp://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://kelasiqra.tripod.com/solat6.htmlhttp://kelasiqra.tripod.com/solat6.htmlhttp://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htmhttp://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htmhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://www.angelfire.com/pro/sembahyang/rukun.htmlhttp://www.angelfire.com/pro/sembahyang/rukun.htmlhttp://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.htmlhttp://www.geocities.com/skparitjawa/rukunsolat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://www.geocities.com/CapitolHill/6163/solat.htmlhttp://kelasiqra.tripod.com/solat6.htmlhttp://kelasiqra.tripod.com/solat6.htmlhttp://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htmhttp://rieonline.netfirms.com/bab_solat.htmhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Solathttp://www.angelfire.com/pro/sembahyang/rukun.htmlhttp://www.angelfire.com/pro/sembahyang/rukun.html
 • 8/8/2019 Pend Islam

  26/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Catatan refleksi :

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  Ulasan Guru Pembimbing :

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  Ulasan Pensyarah :

  ___________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  26

 • 8/8/2019 Pend Islam

  27/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  7.0 PENUTUP

  Pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang suci dan penting. Ia menjadi

  bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam dan merupakan ibadat yang besar.

  Dalam konteks Pendidikan Islam, peranan pendidik atau murabbi amat penting dan sama

  pentingnya dengan kepentingan alat yang meningkatkan kefahaman dan penghayatan.

  Tanpa kefahaman dan penghayatan, tidak akan lahir nilai murni yang bakal memandu

  tingkahlaku.

  Sesungguhnya guru adalah sebagai pendukung, pencorak, pembentuk dan

  pembina generasi di hari muka. Dengan bebanan tugas seharian yang semakin bertambah

  dan rumit pada masa kini, bidang kerjaya guru merupakan satu bidang yang amat

  mencabar. Namun demikian, kita masih mempunyai rakan dan panduan dari Allah s.w.t

  untuk memohon bantuan dan pertolongan kerana kerjaya perguruan adalah media

  dakwah untuk terus memartabatkan nilai kemuliaan manusia .

  Bibliografi

  27

 • 8/8/2019 Pend Islam

  28/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Ahmad Mohd Salleh (2000), Pendidikan Islam : Asas Dinamika Guru Jilid 1. Fajar

  Bakti Sdn. Bhd. Shah Alam

  Ahmad Mohd. Salleh ( 2008 ), Siri Pendidikan Guru ; Pengajian Agama Islam & j-QAF,

  Metadologi dan Pedagogi Pendidikan. Oxford Fajar Sdn. Bhd. Selangor

  Kementerian Pendidikan Malaysia (1980) Buku Teks pendidikan Islam . Kuala Lumpur:

  Dewan Bahasa dan pustaka.

  Manual Pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam KBSR Berasaskan Pendekatan

  Islam Hadhari tahun 2005.

  Open universiti, Universiti Terbuka Malaysia, ( 2007 ) " HBSL 1103 Pengenalan

  Pendidikan Islam " Kuala Lumpur. Meteor Doc.Sdn.Bhd.

  Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (1992). Tujuan dan objektif pendidikan Islam.

  Penterjemah.Samsudin Jaapar. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

  Sejarah Pendidikan Zaman Rasulullah. http://www.karyanet.com akses pada 17 Februari

  2009.