PENINGI(ATAII AKADEMIK BUKA INI 2 Ogos 2At2 2% jam ... Calon mesti menjawab dalam bentuk esei (karangan). Jawapan dalam bentuk nota diberi markah setengah

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PENINGI(ATAII AKADEMIK BUKA INI 2 Ogos 2At2 2% jam ... Calon mesti menjawab dalam bentuk esei...

 • NO. KAD PENGENALAN

  ANGKA GILIRAN

  PROGRAM PENINGI(ATAII

  SEJARAHKertas 2Ogos2At22% jam

  AKADEMIK SPM 2OI2 1249t2

  Duajam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHTNGGA DIBERITAHU

  l. Tulis nombor kad pengenalan dan angkagiliran anda pada petak yang disediakan.

  Kertas soalan ini mengandurgi dua bahagian:Bahagian Adon Bahagian B.

  Jawab semur soalan dalam Bahagian A dantiga soolan dalam Bahagian B.

  Jawcpan Bahagian A hendaklah ditulis didalam ruang yang disediakan dalam kertassoalan.

  Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis padakertas jawapan berasingan yang disediakan.

  Kertas soalan ini hendaklah diiknt dan dihantarbersama dengan kertas jawapan Bahagian B.

  Markah yang diperantukkan bagi setiap soalanatou ceraian soalan ditunjukkan dalamkurungan.

  Untuk Ke gunaan P e me riksa

  Bahagian SoalanMarkahPenuh

  MarkahDineroleh

  A

  10

  2 l0

  3 l0

  4 t0

  B

  5 20

  6 20

  7 20

  8 2A

  9 2A

  Jumlah

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak[Lihat halaman sebelahJ

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • 2

  Bahegian A

  pO narkahJ

  Jawab smtr& soalan

  Kedatangan Islam telah meningkatkan mutu bahasa dan kesusasteraan Melayu.

  (a) Senaraikan dua peranan tulisan jawi.

  (i)

  (ii)

  12 markahl

  (b) Senaraikan dua istilah bahasa Arab yang digunakan dalam balrasa Melayu.

  (i)

  (ii)

  [2, narkahl

  (c) Namakan bentuk sastera Islam yang mempngaruhi kesusasteraan Melayu.

  (i)

  tii)

  12nmkahl

  (d) Senaraikan dun kesan kedatangnn Islam ke atas bahass Melayu.

  (i)

  (ii)

  {2 nrkahl

  (e) Bendasarkan pengetahuan anda, apakah usalra yang boleh dilalcukan unfi* memartaba*anbahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa.

  (i)

  (ii)

  12 nukahl

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • (a) Berdasarkan maklumat di atas, apakah yang anda faham dengan Tarnarl' Gelap di Eropah?

  (i)

  (ii)

  {2 mslwhl

  (b) Jelaskan ciri-ciri Tamarl_ Gelap di Eropah.

  (i)

  (ii)

  12 markal$

  (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah and4 jelaskan pennmaan sistem feudaldiantara Eropahdengan zaman Kesultanan Melayu Melaka.

  (i)

  ( ii)p, nwkah)

  (d) Pada pendapat anda, apakah usaha-usalra yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaiannegara dalam bidang berikut:

  Ekonomi

  (i)

  (ii)

  [2nrkah]

  llmu pengetahuan

  (i)

  ( ii)

  {2 nwkahl

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • 4

  Idea pembentukan Malaysia telahpun dikemukakan sejak awal abad ke-19.

  (a) Namakan negeri-negeri yang dicadangkan oleh sir Malcolm MacDonald untuk digabungkandengan Persekutuan Tanah Melayu.

  (i)

  (ii)

  [2,markall

  (b) Pada pandangan and4 mengapakah Tunku AMul Ratrman tidsk brsetuju dengan cadangan LeeKuan Yew untuk menggabungkan hanya Singapura dengan Perskutmn Tanah Melayu ?

  (i)

  ( ii)

  12, morkah]

  (c) Apakah harapan Tunku Abdul Rahman tsrhadap gagasatt Malaysia ?

  (i)

  (ii)

  12nwkah)

  (d) Berdasarkan pengeahuan sejarah and4 mengapakah British memberikan kerjasama dalamproses pembentukan Malaysia ?

  (i)

  (ii)

  [2narkahl

  (e) Bagaimanakah konsep I Malaysia boleh menyumbang kepada kemajuan negara ?

  (i)

  (iD

  12nskahl

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • 4 (a) Nyatakan dua cadangan daripada Laporan Barnes 1950.

  (ii)

  12 n*kahl

  (b) Mengapakah Laporan Barnes ditentang oleh orang+rang Cina?

  U nokahl

  (c) Nyatakan dua cadangan PenyataRazak.

  [2 narkahl

  (d) Pada pendapat anda apakah ciri-ciri wargangara Malaysiayang ingin dilahirkan melaluiFalsafah Pendidikan Kebangsaan ?

  {2nokahl

  (e) Berikan cadangan anda untuk mer{adikan pendidikan di lvlalaysia bertaraf dunia.

  (i)

  (ii)

  (iii)

  13 mrkaltl

  (i)

  {ii)

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • Bahagian B

  [60 markah]

  Jawab tiga soalan sahaja.

  5 Menunrt sumber China dan India, kerajaan Kedah Tua dan Srivijaya terkenal kerana mempunyaipelabuhan entrepot.

  (a) Jelaskan faktor-falctor yang menjadikan Kedah Tua sebuah pelabuhan entrepot yang terkenal.l8 narkahl

  (b) Berdasarkan pengetahuan sejarah andq apakah yang boleh kita contohi daripada kerajaanSrivijaya dalam bidang maritim? 16 na*ahl

  (c) Pada pendapat anda, apakah cara unfuk menarik minat generasi muda mencsburi bidangperdagangan? t$narkahl

  6 Pembentukan kerajaan Islam di Madinsh pada tahun 622Mtelah menimbulkan perasaan iri dikalangan orang Arab Quraisy.

  (a) Jelaskan strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk memperkukuhlnkedudukan negsra Islam. [8 narkah]

  {b) Berdasarkan pengetahuan anda" nyatakan prinsippeperangan mengikut ajaran Islam.16 nukah)

  (c) Pada pendapat and4 apakah langkah yang sewajamya anda lakukan untuk mempertahankankedaulatan negara. t6 nokahl

  7 Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa saja bentuk tekanan ataupenjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar.

  (a) Nyatakan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu pada awal abad ke -20.18 nokahl

  (b) Tera*gkan tujuan penubuhan persatuan-persatuan Melayu pada awal abad ke -20. 17 nukahl(c) Andaikan anda adalah pejuang kemerdekaan, apakah yang akan anda lakukan bagi

  membangkitkan nasionalisme di negara kita. 15 mwkahl

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • E (a) Teranglian warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan di negeri-negeri Melayu.

  9 (a)(b)

  (c)

  (b) Nyatakanunsur-unsurNegeri Sembilan?

  [6 mokah]

  demokrasi dalam sistem pemerintahan berdasarkan Adat Perpatih di

  (c) Pada pandangan anda, mengapalcah instiarsi @ia negara kita perlu dihormati?IE nukahl

  [6 rurkahl

  Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan bedakunya Perang Dunia Pertama" [6 nqkahl

  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan buruk peperangan kepadadunia? 16 markahl

  (i) Anda merupakan salah seorang pemimpin utama dunia" jelaskan usaha-usaha yang bolehdilakukan untuk mengelakkan peperangan. 14 narkahJ

  (ii) Cadangkan langkah-langkah yeng boleh dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraanhidup di Malaysia? la marhahl

  KERTAS SOALAIY TAMAT

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • 1 SULIT

  PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2012

  ANJURAN

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

  (KEDAH)

  PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH 1249/2

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • 2 SULIT

  PANDUAN PEMERIKSAAN

  SEJARAH KERTAS 2

  PERCUBAAN SPM 2012

  Bahagian A (Soalan Struktur)

  1. Setiap soalan diperuntukan 10 markah.

  2. Cara penandaan dengan menanda () pada setiap isi atau point. Contoh : Soalan 1a Mengapakah orang Islam bercadang untuk menziarahi \

  kota Makkah. (2 markah)

  F1 - Terletaknya Kaabah 1 F2 - Kaabah menjadi pusat ibadat bagi orang Islam 1 F3 - Makkah tempat asal bagi orang Muhajirin 1

  (MARKAH MAKSIMUM DIPERUNTUKAN 2 MARKAH WALAUPUN PELAJAR

  MEMBERIKAN LEBIH DARIPADA 2 ISI )

  Bahagian B (Soalan Esei)

  1. Calon mesti menjawab dalam bentuk esei (karangan). Jawapan dalam bentuk nota diberi markah setengah daripada markah yang diperuntukkan.

  2. Tanda / dalam skima bermakna pilihan (ambil satu sahaja) dan beri markah.

  3. Pastikan setiap fakta (F), atau huraian (H) atau Contoh (C) diberi markah sekali sahaja.

  4. Gunakan simbol-simbol penandaan yang seragam dan selaras seperti tanda ,

  (_________ ) untuk isi yang diterima dan diberi markah.

  5. Gunakan juga perkataan yang sesuai dengan kesalahan seperti jawapan kabur, tidak berkaitan,terpesong dan lain-lain yang berkaitan.

  6. Markah kecil (bagi pecahan soalan a, b, c) ditulis dibahagian bawah setiap soalan seperti soalan 5a) 6//

  7. Jumlah markah bagi tiap-tiap soalan ditulis di bawah sekali dan digelungkan, contohnya 16.

  8. Jumlah markah daripada setiap soalan yang diperiksa hendaklah juga diisi di dalam borang markah yang dilampirkan.

  9. Untuk mengelakkan kesilapan menjumlah markah,buatlah rumusan dibahagian bawah setiap soalan.

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • 3 SULIT

  Contoh: soalan 5 a) 5 + 5b) 5 + 5c) 6 = 16

  10. Markah penuh ditulis di bahagian atas hadapan dan digelungkan 60.

  11. Tuliskan jumlah soalan dijawab kalau soalan kurang daripada empat.Tuliskan RUBRIC kalau tidak mengikut arahan kertas soalan (Jawab lebih daripada 3 soalan dalam

  bahagian B).

  12. Perkiraan peratus:

  Jumlah markah Kertas 1(40) + Jumlah markah Kertas 2 (100) X 100 = % Markah

  140

  13. Peratus markah disesuaikan dengan grading yang ditetapkan oleh JPN.

  Soalan + Skema Percuma di www.banksoalankita.com

 • 4 SULIT

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  Soalan Butiran Markah

  1(a) Senaraikan dua peranan tulisan jawi.

  F1

  F2

  F3

  F4

  F4

  F6

  Tulisan rasmi dalam pentadbiran

  Membaca

  Menulis

  Penterjemahan hasil kesusateraan

  Penterjemaham karya agama

  Tulisan pada batu nisan

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  [2m]

  1(b) Senaraikan dua istilah bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu

  F1

  F2

  F3