of 29 /29
HOTĂRÂRE Nr. 38/2011 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei Text în vigoare începând cu data de 11 august 2017 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 11 august 2017. Act de bază #B: Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 Acte modificatoare #M1: Hotărârea Guvernului nr. 57/2012 #M2: Hotărârea Guvernului nr. 225/2012 #M3: Hotărârea Guvernului nr. 1291/2012 #M4: Hotărârea Guvernului nr. 778/2013 #M5: Hotărârea Guvernului nr. 559/2017 Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc. #CIN NOTĂ: A se vedea anexa nr. 2 "Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011" din Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1474/2011. #B În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei
Text în vigoare începând cu data de 11 august 2017
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
pân la 11 august 2017.
Act de baz #B: Hotrârea Guvernului nr. 38/2011
Acte modificatoare #M1: Hotrârea Guvernului nr. 57/2012
#M2: Hotrârea Guvernului nr. 225/2012
#M3: Hotrârea Guvernului nr. 1291/2012
#M4: Hotrârea Guvernului nr. 778/2013
#M5: Hotrârea Guvernului nr. 559/2017
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus
sunt scrise cu font italic. În faa fiecrei modificri sau completri este indicat
actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, în forma
#M1, #M2 etc.
#CIN
NOT: A se vedea anexa nr. 2 "Instruciuni de aplicare a unor prevederi din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru
susinerea familiei, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 38/2011" din Ordinul
ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1474/2011.
#B În temeiul art. 108 din Constituia României, republicat, i al art. 42 din Legea
nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei,
Guvernul României adopt prezenta hotrâre.
ART. 1
Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010
privind alocaia pentru susinerea familiei, prevzute în anexa care face parte
integrant din prezenta hotrâre.
La data intrrii în vigoare a prezentei hotrâri se abrog:
a) Hotrârea Guvernului nr. 1.539/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
105/2003 privind alocaia familial complementar i alocaia de susinere pentru
familia monoparental, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11
din 8 ianuarie 2004;
b) Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei nr. 136/2004 pentru
aprobarea Precizrilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 105/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
298 din 5 aprilie 2004.
ANEX
de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru
susinerea familiei
ART. 1
(1) Beneficiaz de alocaia pentru susinerea familiei, denumit în continuare
alocaie, prevzut de Legea nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea
familiei, denumit în continuare lege, familiile ai cror membri sunt ceteni
români care locuiesc în România.
(2) Alocaia se acord i familiilor i persoanelor singure care nu au cetenie
român, dac se afl în una dintre urmtoarele situaii:
a) sunt ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaiului Economic
European, ai Confederaiei Elveiene sau ai altor state, pe perioada în care au
domiciliul sau, dup caz, reedina în România, în condiiile legii;
b) sunt ceteni strini sau apatrizi crora li s-a acordat, în condiiile legii, o
form de protecie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dup caz, reedina în România, în
condiiile legii.
ART. 2
(1) Beneficiaz de alocaie familiile care îndeplinesc condiiile prevzute la art. 2
din lege.
(2) În perioada în care unul dintre soi este detaat pe perioad determinat în
interes de serviciu ori efectueaz serviciul militar pe baz de voluntariat, condiia
de a locui împreun se consider îndeplinit.
(3) Sunt considerai copii aflai în întreinerea familiilor definite la art. 2 din lege,
copiii naturali ai soilor sau ai unuia dintre acetia ori, dup caz, ai persoanei
singure, copiii adoptai, copiii încredinai în vederea adopiei, copiii aflai în
plasament sau în plasament în regim de urgen ori pentru care s-a instituit tutela în
condiiile legii, cu excepia celor aflai în plasament la asistentul maternal
profesionist.
(4) În situaia în care copiii în vârst de pân la 18 ani urmeaz o form de
învmânt în alt localitate decât cea de domiciliu sau de reedin, condiia de a
locui împreun se consider îndeplinit i pe aceast perioad, dac se prezint
dovada c sunt în întreinerea familiei ori a persoanei singure.
#M5
(4^1) În situaia în care copiii în vârst de pân la 18 ani urmeaz o form de
învmânt în strintate, acetia sunt luai în calcul la stabilirea dreptului la
alocaie doar dac reprezentantul legal al copilului prezint în termenul prevzut
la art. 27 alin. (1) din lege dovada frecventrii cursurilor i a numrului absenelor
înregistrate de copil/copii, eliberat de unitatea de învmânt din strintate, iar
aceasta funcioneaz în condiiile legislaiei statului respectiv.
#B (5) Asistentul maternal profesionist beneficiaz de alocaie în condiiile
prevzute la art. 4 alin. (2) din lege.
ART. 3
(1) Alocaia se acord lunar, pe baza cererii i declaraiei pe propria rspundere
întocmite de reprezentantul familiei, care se înregistreaz la primria comunei,
oraului, municipiului sau, dup caz, a sectorului municipiului Bucureti, în a crei
raz teritorial familia îi are domiciliul ori reedina.
(2) În cazul familiei fr domiciliu sau reedin i al celei fr locuin, cererea
de acordare a alocaiei se înregistreaz la primria comunei, oraului, municipiului
sau, dup caz, a sectorului municipiului Bucureti, în a crei raz teritorial aceasta
triete, însoit de o declaraie pe propria rspundere c nu a solicitat alocaia de la
alte primrii.
(3) Pentru persoanele prevzute la art. 1 alin. (2), cererea se înregistreaz la
primria comunei, oraului, municipiului sau, dup caz, a sectorului municipiului
Bucureti, în a crei raz teritorial domiciliaz ori îi are reedina familia.
#M5 (4) Modelul cererii i declaraiei pe propria rspundere este prevzut în anexa
nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 50/2011,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) În situaia în care solicitantul, la data solicitrii alocaiei este beneficiar de
ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificrile i completrile ulterioare, i/sau de ajutor pentru înclzirea locuinei
acordat în baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 70/2011 privind msurile
de protecie social în perioada sezonului rece, aprobat prin Legea nr. 92/2012,
cu modificrile i completrile ulterioare, cererea se completeaz potrivit
modelului prevzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin
Hotrârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
#M5 ART. 4
Reprezentantul familiei prevzut la art. 3 alin. (1) se stabilete în condiiile
prevzute de art. 11 din lege.
#B ART. 5
(1) Cererea i declaraia pe propria rspundere prevzut la art. 3 alin. (1) este
însoit de actele doveditoare privind componena familiei, veniturile acesteia i,
dup caz, privind frecventarea cursurilor colare de ctre copiii aflai în întreinere.
(2) În situaia în care familia definit la art. 2 din lege este beneficiar de ajutor
social, alocaia se acord la cererea reprezentantului familiei, însoit numai de
livretul de familie.
#M1 (3) În situaia prevzut la art. 2 alin. (4^1), dac reprezentantul legal nu
prezint dovada privind frecventarea cursurilor colare, copiii nu vor fi luai în
calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei i nici la stabilirea
cuantumului alocaiei.
#M5 (4) Pe msur ce se dezvolt protocoale de transfer de date i capacitatea
tehnic de comunicare a datelor între instituii în format electronic, documentele
doveditoare privind componena familiei i veniturile membrilor acesteia vor putea
fi preluate direct de la autoritatea sau instituia public competent, responsabil
de colectarea i gestionarea lor, dac acestea poart o semntur electronic
extins, cu acordul beneficiarului dreptului prevzut de lege. Lista documentelor
va fi adus la cunotina solicitanilor prin afiare la sediul primriei sau prin
afiare pe pagina de internet a acesteia.
#B ART. 6
(1) Componena familiei, filiaia copiilor i situaia lor juridic fa de
reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.
#M5
(2) *** Abrogat
(3) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaia familiei nu
este evideniat în livretul de familie, reprezentantul familiei prezint, dup caz, în
copie certificat pentru conformitate cu originalul la depunerea acestora,
urmtoarele documente:
a) certificatele de natere ale copiilor aflai în întreinerea familiilor definite la
art. 2 din lege;
b) certificatul de cstorie;
c) hotrârea judectoreasc de încredinare în vederea adopiei, potrivit legii;
d) hotrârea judectoreasc de încuviinare a adopiei, potrivit legii;
e) hotrârea judectoreasc sau, dup caz, hotrârea comisiei pentru protecia
copilului pentru msura plasamentului, potrivit legii;
f) decizia directorului general al direciei generale de asisten social i protecia
copilului sau, dup caz, hotrârea judectoreasc pentru msura plasamentului în
regim de urgen, potrivit legii;
g) hotrârea judectoreasc de instituire a tutelei sau, dup caz, dispoziia
autoritii tutelare, potrivit legii;
h) actul doveditor care atest calitatea de reprezentant legal al persoanei minore
lipsite de capacitate deplin de exerciiu al drepturilor civile, pentru situaia
prevzut la art. 12 alin. (3), respectiv printe, tutore, curator, alt persoan
desemnat reprezentant legal prin decizia directorului general al direciei generale
de asisten social i protecia copilului sau, dup caz, prin hotrâre
judectoreasc;
disprut/disprut;
j) hotrârea judectoreasc prin care soul/soia este arestat/arestat preventiv pe
o perioad mai mare de 30 de zile sau execut o pedeaps privativ de libertate i
nu particip la întreinerea copiilor;
k) dup caz, alte acte doveditoare privind componena familiei.
#M5 (4) Pentru situaiile prevzute la art. 1 alin. (2) nu se solicit livretul de familie.
Componena familiei, filiaia copiilor i situaia lor juridic fa de reprezentantul
legal se dovedesc cu documentele eliberate de autoritile din ara de origine,
traduse în limba român de un traductor autorizat, precum i cu alte documente
eliberate de autoritile române competente.
#M1 ART. 7
(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaz sau, dup caz,
le-au realizat în luna anterioar solicitrii dreptului, aa cum sunt acestea
prevzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(1^1) În cazul în care familia definit conform prevederilor art. 2 din lege are în
proprietate, închiriere, comodat sau în alt form de deinere cel puin unul dintre
bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordrii ajutorului
social, prevzut la art. 8 alin. (2) i (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare, aceasta nu beneficiaz de alocaie.
#B (2) Categoriile de venituri nete realizate i actele doveditoare sunt cele
menionate în formularul de cerere.
#M5
(3) *** Abrogat
#B (4) În situaia în care familia definit la art. 2 din lege locuiete i gospodrete
împreun cu alte familii sau persoane, la stabilirea venitului familiei solicitante de
alocaie se iau în calcul:
a) partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de
persoanele din gospodrie;
b) sumele reprezentând obligaii legale de întreinere fa de copiii pentru care se
solicit dreptul/i sau, dup caz, fa de prinii acestora.
(5) În cazul în care nu se poate determina partea prevzut la alin. (4) lit. a),
fiecare familie sau persoan singur va completa o declaraie pe propria rspundere
pentru venitul rezultat din gospodrirea împreun.
#M5
ART. 8
(1) Familiile definite la art. 2 din lege, care au în întreinere copii de vârst
colar, beneficiaz de alocaie în condiiile în care copiii frecventeaz fr
întrerupere cursurile unei forme de învmânt organizate potrivit legii, cu
excepia celor care le întrerup din motive medicale, i nu înregistreaz absene
nemotivate în cursul unui semestru care s conduc la scderea sub 8 a notei la
purtare.
(2) La depunerea cererii de acordare a alocaiei, reprezentantul familiei
prezint la dosar o adeverin eliberat de unitatea de învmânt la care sunt
înscrii copiii, care s ateste c acetia frecventeaz o form de învmânt
organizat potrivit legii.
(3) Beneficiaz de alocaie i familiile care au în întreinere copii de vârst
colar, dar care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învmânt
organizate potrivit legii sau repet anul colar din motive de sntate dovedite cu
certificat medical.
(4) Beneficiaz de alocaie i familiile care au în întreinere copii de vârst
colar dac unul sau mai muli dintre copii se afl în una sau mai multe din
urmtoarele situaii:
b) repet anul colar din alte motive decât cele medicale;
c) nu frecventeaz cursurile unei forme de învmânt organizate potrivit legii;
d) frecventeaz cursurile unei forme de învmânt organizate potrivit legii, dar
au înregistrat un numr de peste 20 de absene nemotivate în cursul unui semestru
colar;
e) a finalizat cursurile învmântului general obligatoriu, conform legii, dar nu
a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) Copilul aflat în situaiile prevzute la alin. (4) este luat în calcul la stabilirea
venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numrul de copii ai
familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaia se va acorda
corespunztor numrului de copii din familie care îndeplinesc condiiile prevzute
de lege.
(6) Prevederile alin. (4) i (5) se aplic în mod corespunztor i în situaia
prevzut la art. 2 alin. (4^1), dac reprezentantul legal nu prezint dovada
privind frecventarea cursurilor colare.
(7) Alocaia se acord i în perioada vacanelor colare.
(8) Pentru familiile care au în întreinere copii cu handicap grav sau accentuat,
de vârst colar i care nu frecventeaz o form de învmânt organizat potrivit
legii, alocaia se acord cu condiia prezentrii certificatului de încadrare într-un
grad de handicap i pe baza dovezii prin care se atest faptul c respectivul copil
nu poate fi înscris în nicio form de învmânt prevzut de lege.
(9) Dovada prevzut la alin. (8) se solicit de ctre primrie, dup caz, de la
secretariatele comisiilor pentru protecia copilului sau de la centrele judeene de
resurse i de asisten educaional, respectiv Centrul Municipiului Bucureti de
Resurse i Asisten Educaional.
(10) În aplicarea art. 27 alin. (2) din lege, cuantumul alocaiei se diminueaz cu
20% când se înregistreaz un numr de 10 absene nemotivate i se menine
aceast diminuare pân la înregistrarea unui numr de 19 absene nemotivate,
urmând ca în cazul înregistrrii unui numr de 20 de absene nemotivate
cuantumul alocaiei s se diminueze cu 50%.
(11) În situaia în care mai muli copii înregistreaz absene nemotivate,
diminuarea prevzut la art. 27 alin. (2) din lege se aplic pentru fiecare copil în
parte în funcie de numrul de absene nemotivate înregistrate de acesta, de fiecare
dat raportând diminuarea la cuantumul alocaiei.
(12) Cuantumul acordat în condiiile prevzute la alin. (11) se calculeaz ca
diferen între cuantumul alocaiei prevzut de lege, stabilit prin dispoziie a
primarului, i valoarea rezultat prin însumarea diminurilor.
(13) Formula de calcul pentru determinarea cuantumului diminuat potrivit alin.
(12) este urmtoarea:
Exemplu:
Familie format din so i soie i 2 copii de vârst colar.
Cuantumul alocaiei stabilit prin dispoziia primarului: 60 lei
Primul copil a înregistrat 10 absene colare nemotivate.
Al doilea copil a înregistrat 20 de absene colare nemotivate.
Calculul diminurii:
Pentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 lei
Diminuarea total pentru absenele nemotivate înregistrate: 12 lei + 30 lei = 42
lei
Cuantumul diminuat rezultat: 60 lei - 42 lei = 18 lei.
(14) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (3^1) din lege se procedeaz astfel:
a) în situaia în care unul dintre copii repet anul colar din alte motive decât
cele medicale, includerea în numrul de copii pentru care se acord alocaia se
face începând cu anul colar urmtor, dac acesta este înscris/frecventeaz
cursurile;
b) în situaia în care unul dintre copii înregistreaz peste 20 de absene
nemotivate/semestru includerea în numrul de copii pentru care se acord alocaia
se face începând cu semestrul urmtor, dac acesta este înscris/frecventeaz
cursurile.
(15) Modificarea cuantumului alocaiei se face în baza cererii prevzut la art. 3
alin. (5) i a dovezii eliberate de inspectoratul colar privind reînceperea
cursurilor colare.
(1) În vederea soluionrii cererii pentru acordarea alocaiei, primarul dispune, în
mod obligatoriu, verificarea prin anchet social, la domiciliul sau, dup caz, la
reedina solicitantului, a situaiei ce rezult din datele înscrise în actele
doveditoare.
(2) În cazul familiilor prevzute la art. 3 alin. (2), verificarea prevzut la alin.
(1) se va efectua la locul indicat de solicitant, de ctre o comisie format din cel
puin dou persoane.
#M3 (3) Ancheta social se efectueaz, în termenul prevzut la art. 15 alin. (2) din
lege, de la data înregistrrii cererii, de ctre personalul serviciului public de
asisten social din subordinea consiliului local sau, dup caz, de ctre
personalul din compartimentul cu atribuii în domeniul asistenei sociale din
aparatul de specialitate al primarului.
#B (4) Pentru definitivarea anchetei sociale personalul prevzut la alin. (3) poate
utiliza i informaii de la persoane sau instituii care cunosc situaia material,
social i civil a familiei solicitantului de alocaie.
#M5 (5) Ancheta social prevzut la alin. (1), precum i anchetele sociale prevzute
la art. 23 alin. (2), art. 25 alin. (1) i art. 28 alin. (2) din lege se întocmesc potrivit
modelului prevzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice, aprobate prin
Hotrârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
(6) În situaia în care alocaia se solicit o dat cu ajutorul social prevzut de
Legea nr. 416/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, verificarea
prevzut la alin. (1) se efectueaz o singur dat pentru stabilirea celor dou
drepturi.
(7) În situaia în care alocaia se solicit ulterior stabilirii dreptului la ajutorul
social prevzut de Legea nr. 416/2001, cu modificrile i completrile ulterioare,
acordarea dreptului la alocaie se face pe baza anchetei sociale efectuate pentru
stabilirea dreptului de ajutor social, luând în considerare documentele doveditoare
aferente, potrivit legii.
#M5 ART. 10
(1) Dreptul la alocaie se stabilete prin dispoziie scris a primarului i se
acord începând cu luna urmtoare înregistrrii cererii.
(2) În situaia prevzut la art. 9 alin. (6) dispoziia scris a primarului se emite
cu respectarea prevederilor art. 18^1 din lege i conine cuantumul separat al
fiecrui drept aprobat.
(3) Dispoziia primarului de stabilire a dreptului la alocaie se transmite la
ageniile pentru pli i inspecie social judeene, respectiv a municipiului
Bucureti, denumite în continuare agenii teritoriale, însoit de copia cererii i a
declaraiei pe propria rspundere, certificat de primar.
(4) Primarul are obligaia de a transmite ageniei teritoriale, pe baz de
borderou, documentele prevzute la alin. (3), pân la data de 5 a lunii urmtoare,
pentru luna anterioar. Borderoul se întocmete potrivit modelului prevzut în
anexa nr. 3.
(5) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziiei primarului
împreun cu ancheta social se pstreaz la primrie în dosarul titularului.
#M5 ART. 11
(1) Plata drepturilor de alocaie se face prin decizie a directorului executiv al
ageniei teritoriale, emis pe baza documentelor prevzute la art. 10 alin. (3).
(2) Plata alocaiei se asigur lunar de ctre ageniile judeene pe baz de
mandat potal sau, dup caz, în cont personal ori în cont de card, potrivit
dispoziiilor art. 22 din lege, inând seama de opiunea beneficiarului. Plata se
efectueaz în luna curent pentru drepturile lunii anterioare.
(3) În cazul familiilor prevzute la art. 10 alin. (3) din lege, plata alocaiei se
asigur prin stat de plat i se efectueaz pân la data de 15 a lunii în curs, pentru
luna anterioar. Ageniile teritoriale împreun cu primarii organizeaz activitatea
de plat a drepturilor de alocaie pentru aceste situaii.
(4) În situaia în care alocaia se solicit odat cu ajutorul social prevzut de
Legea nr. 416/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, plata drepturilor se
efectueaz la aceeai dat.
ART. 12
(1) Pentru copiii de vârst colar din familiile care beneficiaz de alocaie,
inspectoratele colare judeene, respectiv ale municipiului Bucureti, denumite în
continuare inspectorate colare, au obligaia de a comunica ageniilor teritoriale,
pân la data de 15 a lunii urmtoare încheierii semestrului colar, situaia privind
absenele colare nemotivate înregistrate de ctre aceti copii, conform formatului
electronic convenit cu ageniile teritoriale, care conine în mod obligatoriu
elementele prevzute la art. 27 alin. (1) din lege.
#B (2) Evidena prevzut la alin. (1) cuprinde i elevii înscrii în unitile de
învmânt private acreditate ori autorizate în condiiile legii.
(3) În vederea îndeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1), ageniile teritoriale
transmit inspectoratelor colare, pân la data de 15 a ultimei luni a semestrului
colar, evidena electronic a copiilor de vârst colar din familiile beneficiare de
alocaie.
(4) Evidena electronic, în formatul transmis de ageniile teritoriale, va fi
completat de ctre inspectoratele colare pe baza situaiei centralizate a absenelor
colare nemotivate comunicate de unitile de învmânt la care sunt înscrii copiii
din familiile beneficiare de alocaie.
(5) Evidena electronic a absenelor colare nemotivate pentru copiii de vârst
colar din familiile beneficiare de alocaie va conine în mod obligatoriu numele,
prenumele, codul numeric personal ale copiilor i reprezentanilor familiei, adresa
de domiciliu sau de reedin i numrul de absene nemotivate înregistrate.
(6) Procedura de transmitere a situaiei centralizate a absenelor colare
nemotivate, prevzut la alin. (3), de ctre unitile de învmânt va fi stabilit de
ctre Ministerul Educaiei Cercetrii, Tineretului i Sportului.
(7) Pentru anul colar 2010 - 2011, în vederea aplicrii prevederilor alin. (1) -
(5), inspectoratele colare transmit prima situaie a absenelor colare nemotivate
pân la data de 15 a lunii urmtoare încheierii celui de-al II-lea semestru colar.
#M5 ART. 13
(1) În cazul în care intervin modificri cu privire la componena familiei i/sau a
veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaiei are obligaia ca, în
termen de maximum 15 zile, s comunice în scris primarului modificrile
intervenite.
(2) În funcie de modificrile intervenite în situaia familiei titularului, se aplic
în mod corespunztor prevederile art. 23 alin. (2) i (3) din lege.
#M5 ART. 14
(1) În vederea urmririi respectrii condiiilor de acordare a dreptului la
alocaie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori
de câte ori este nevoie.
(2) În situaia prevzut la art. 9 alin. (6) i (7), ancheta social prevzut la
alin. (1) se efectueaz o singur dat, pentru ambele beneficii de asisten social
acordate.
(3) În situaia în care se constat schimbri ce conduc la modificarea
cuantumului alocaiei sau, dup caz, la încetarea dreptului de alocaie, se aplic în
mod corespunztor prevederile art. 25 alin. (2) - (4) din lege.
(4) În cazul în care titularul refuz s furnizeze informaiile necesare pentru
întocmirea anchetei sociale prevzute la alin. (1) se aplic dispoziiile art. 25 alin.
(5) din lege.
#M5 ART. 15
(1) Plata alocaiei se suspend în luna urmtoare celei în care se constat
existena uneia dintre situaiile prevzute la art. 28 alin. (1) din lege.
(2) Reluarea plii drepturilor de alocaie suspendate se face dup cum
urmeaz:
a) începând cu luna urmtoare încetrii msurii plasamentului sau
plasamentului în regim de urgen într-un serviciu de tip rezidenial, în situaia
revenirii în familia pentru care s-a stabilit dreptul iniial la alocaie, pentru situaia
prevzut la art. 28 alin. (1) lit. a) din lege;
b) începând cu luna urmtoare celei în care, dup verificarea prevzut la art.
28 alin. (2) din lege, primarul comunic ageniei teritoriale îndeplinirea de ctre
beneficiari a condiiilor de acordare, pentru situaiile prevzute la art. 28 alin. (1)
lit. b) i c) din lege.
(3) Plata alocaiei în condiiile prevzute la alin. (2) se face în cuantumul stabilit
prin dispoziia primarului sau, dup caz, în cuantumul diminuat conform art. 27
alin. (2) din lege.
(4) În situaia prevzut la art. 28 alin. (1) lit. a) din lege, în cazul în care
copilul/copiii pentru care s-a stabilit msura plasamentului sau a plasamentului în
regim de urgen într-un serviciu de tip rezidenial nu revine/revin în familia
pentru care s-a stabilit dreptul iniial la alocaie, dreptul înceteaz pentru familia
în cauz.
(1) Modificarea cuantumului alocaiei i încetarea dreptului în condiiile
prevzute la art. 25, art. 27 alin. (3) i (3^1), respectiv art. 32 din lege se fac prin
dispoziie a primarului.
(2) Dispoziiile primarului prevzute la alin. (1) se transmit ageniei teritoriale,
pe baz de borderou, în termenul prevzut la art. 10 alin. (4). Modelul borderoului
este prevzut în anexa nr. 4.
(3) Pe baza dispoziiei primarului, directorul ageniei teritoriale emite decizia de
modificare a cuantumului, respectiv de încetare a plii.
#B ART. 17
(1) Pentru situaiile în care numrul beneficiarilor este mai mare de 10, atât
dispoziia primarului, cât i decizia directorului ageniei teritoriale pot fi emise
colectiv, comunicarea acestora fiind realizat individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul ageniei teritoriale se stabilete prin
ordin al preedintelui Ageniei Naionale pentru Pli i Inspecie Social.
ART. 18
(1) Fondurile necesare pentru plata alocaiei, precum i a cheltuielilor de
transmitere se asigur din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale.
dreptului la alocaie, precum i pentru tiprirea formularelor cererii i declaraiei pe
propria rspundere pentru acordarea unor drepturi de asisten social prevzute la
art. 3 alin. (4) i art. 13 alin. (1) se asigur din bugetele locale.
(3) Lunar, pân la data de 15 a lunii, ageniile teritoriale transmit Ageniei
Naionale pentru Pli i Inspecie Social, pe baza documentelor prevzute la art.
10 alin. (2), fundamentarea necesarului de credite pentru plata alocaiei.
(4) Pe baza fundamentrilor prevzute la alin. (3), Agenia Naional pentru Pli
i Inspecie Social solicit Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale pân
la data de 20 a fiecrei luni necesarul de credite bugetare centralizat.
ART. 19
În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei i
Proteciei Sociale poate emite precizri sau instruciuni care se aprob prin ordin al
ministrului muncii, familiei i proteciei sociale.
ART. 20
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.
#CIN
NOTE: 1. Reproducem mai jos prevederile art. V, precum i ale meniunii privind
transpunerea normelor comunitare din Hotrârea Guvernului nr. 57/2012 (#M1).
#M1 "ART. V
Cererile pentru solicitarea ajutorului social i a alocaiei pentru susinerea
familiei, precum i anchetele sociale, întocmite în intervalul cuprins între data de 1
ianuarie 2011 i data intrrii în vigoare a prezentei hotrâri, pe baza modelelor
formularelor prevzute în anexele nr. 1 i 2 la Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotrârea
Guvernului nr. 50/2011, cu modificrile ulterioare, respectiv în anexele nr. 1 i 2 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind
alocaia pentru susinerea familiei, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.
38/2011, îi pstreaz valabilitatea, urmând ca persoanele solicitante s
beneficieze de ajutor social i alocaie pentru susinerea familiei, în msura în care
nu dein cel puin unul dintre bunurile cuprinse în lista prevzut în anexa nr. 4 la
prezenta hotrâre."
"Prezenta hotrâre transpune dispoziiile clauzei 2 a Acordului-cadru revizuit
din 18 iunie 2009 privind concediul pentru creterea copilului încheiat de
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC din anexa la Directiva
2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-
cadru revizuit privind concediul pentru creterea copilului, încheiat de
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i CES, i de abrogare a Directivei
96/34/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 18
martie 2010."
#CIN 2. Reproducem mai jos prevederile art. VI din Hotrârea Guvernului nr.
1291/2012 (#M3).
#M3 "ART. VI
(1) Calcularea noilor cuantumuri potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale art. 13 din Legea nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea
familiei, republicat, se face cu respectarea termenului de verificare prevzut la
art. 14^1 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificrile i completrile
ulterioare, respectiv ale art. 24 din Legea nr. 277/2010, republicat, dar nu mai
târziu de data de 31 ianuarie 2013.
(2) Aplicarea «Listei bunurilor care conduc la excluderea acordrii ajutorului
social» conform anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotrârea
Guvernului nr. 50/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se face
începând cu data de 1 ianuarie 2013. Pentru drepturile stabilite pân la aceast
dat, aplicarea se face de la data la care se împlinete termenul de 3 luni prevzut
la art. 14^1 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificrile i completrile
ulterioare, respectiv art. 24 din Legea nr. 277/2010, republicat."
#CIN 3. Reproducem mai jos prevederile art. IV din Hotrârea Guvernului nr.
778/2013 (#M4).
#M4 "ART. IV
(1) Pentru drepturile de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i de
alocaie pentru susinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010,
republicat, cu modificrile ulterioare, stabilite anterior intrrii în vigoare a
prezentei hotrâri, primarii au obligaia s reevalueze îndeplinirea condiiilor de
acordare, precum i cuantumul dreptului, conform anexei nr. 3 la prezenta
hotrâre, pân cel târziu la 31 martie 2014, cu excepia situaiei în care, în aceast
perioad, titularii acestor drepturi solicit acordarea ajutorului pentru înclzirea
locuinei prevzut de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 70/2011 privind
msurile de protecie social în perioada sezonului rece, aprobat prin Legea nr.
92/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, caz în care, odat cu stabilirea
acestui drept, se reevalueaz i drepturile de ajutor social, respectiv de alocaie
pentru susinerea familiei.
(2) Modificrile, suspendrile, încetrile drepturilor menionate la alin. (2) se
stabilesc prin dispoziie a primarului care se comunic ageniilor pentru pli i
inspecie social judeene, respectiv a municipiului Bucureti conform procedurilor
i în termenele prevzute de lege pentru aceste drepturi.
(3) În situaia în care formularul cuprinzând cererea i declaraia pe propria
rspundere în vederea solicitrii ajutorului pentru înclzirea locuinei cu energie
termic în sistem centralizat, gaze naturale sau lemne, crbuni, combustibili
petrolieri a fost completat potrivit modelului aprobat în anexa nr. 1 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
70/2011 privind msurile de protecie social în perioada sezonului rece, aprobate
prin Hotrârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificrile ulterioare, înainte de
modificrile aduse prin prezenta hotrâre, ajutorul se va acorda pe baza acestui
formular, sub rezerva stabilirii dreptului conform modificrilor i completrilor
aduse prin prezenta hotrâre, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 70/2011 privind msurile de protecie
social în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.
920/2011, cu modificrile ulterioare."
#CIN 4. Reproducem mai jos prevederile art. V din Hotrârea Guvernului nr.
559/2017 (#M5).
#M5 "ART. V
În situaia în care formularul cuprinzând cererea i declaraia pe propria
rspundere în vederea solicitrii drepturilor de ajutor social în baza prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificrile i completrile
ulterioare, de alocaie pentru susinerea familiei în baza prevederilor Legii nr.
277/2010, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i de ajutorul
pentru înclzirea locuinei acordat în baza prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 70/2011 privind msurile de protecie social în perioada sezonului
rece, aprobat prin Legea nr. 92/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, a
fost completat potrivit modelului aprobat înainte de modificrile aduse prin
prezenta hotrâre, drepturile se acord pe baza acestui formular, sub rezerva
stabilirii dreptului conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
93/2016 pentru reglementarea unor msuri de simplificare a acordrii unor
beneficii de asisten social, precum i pentru stabilirea unor msuri bugetare
pentru acestea în anul 2016, aprobat prin Legea nr. 104/2017."
#M5 ANEXA 1 [la normele metodologice] *** Abrogat
ANEXA 2 [la normele metodologice] *** Abrogat
#B ANEXA 3 *1)
- model -
BORDEROU
_______________________ __________________
Oficiul| Cod |
Documente |
transmise** |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| | | | | | | |
| |
|____|_____|_______|________|____________|__________|________|_________
_|______|
| |
|
|___________________________|__________________________________________
________|
* SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PRINTE I "2"
PENTRU FAMILIILE CU DOI PRINI.
** SE BIFEAZ PE COLOAN DOCUMENTUL CORESPUNZTOR
ATAAT BORDEROULUI.
ANEXA 4 *1)
la normele metodologice
- model -
BORDEROU
Oficiul| Cod |
|
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| | | | | | |
|
|____|_______|__________|____________|_______________|_____________|___
________|
| |
|
|_______________________|______________________________________________
________|
* SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PRINTE I "2"
PENTRU FAMILIILE CU DOI PRINI.
Figura 2Lex: Borderou dispoziii modificare cuantum/încetare drept