Perusahaan Cili

 • View
  119

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perusahaan Cili

Text of Perusahaan Cili

 • Suara

  R SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAR SDAPIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH

  BIL: 1/2010ISSN 0128/0112

  PERCUMA

  PENERAJU KEMAJUAN PEKEBUN KECIL

  MENARIK DI DALAM

  BANGKIT SETELAH DILANDA RIBUT KENCANG

  m/s...11

  USAHAWANTANAMANHERBAMAS COTEK

  m/s...12

  BEKAS PEKERJA LOMBONG KINI AHLI KELAB 2000 RISDA

  m/s...16

  BANGKIT SETELAH DILANDA RIBUT KENCANG

  m/s...11

 • SidangPengarangPENAUNGDato Mohammad Izat Hasan

  PENASIHATDato Hj. Ali Nordin Wahiduddin

  KETUA PENGARANGHjh. Halimah Abd. Kadir

  PENOLONG KETUA PENGARANGMohammad Rozahiri Mohamad Zakaria

  SIDANG PENGARANGNazri RahmatHjh. Robiyah IsmailJashairoladnin Shaidin

  PENTADBIRANFauziah Mashood

  SUMBANGAN ARTIKELAhli PENYINAR & Individu

  PENGEDARAN/PENYELARASANUnit Komunikasi Korporat,Pejabat Ketua PengarahIbu Pejabat RISDA,Kuala Lumpur

  Majalah Suara RISDA diterbitkan oleh Unit Komunikasi Korporat, Pejabat Ketua Pengarah untuk diedarkan kepada pekebun kecil. Penerbitan buletin ini bertujuan menyebarkan maklumat mengenai RISDA, hal berkaitan industri tanaman getah dan sawit serta aktiviti sampingan yang boleh menyumbang kepada pendapatan tambahan kepada pekebun kecil. Suara RISDA juga mengalu-alukan sumbangan sebarang artikel, cadangan dan pendapat dari pembaca. Hantarkan sumbangan artikel anda kepada alamat:

  KETUA PENGARANG SUARA RISDAUnit Komunikasi Korporat,Pejabat Ketua Pengarah, Tingkat 5,Ibu Pejabat RISDA,Karung Berkunci 11067,50990 Kuala Lumpur.atau Emel:halimah@risda.gov.myatau Faksimili:03-42565599http://www.risda.gov.my

  Kandungan

  DARI MEJA PENGARANGDari Meja Ketua Pengarang

  Dari sejak ditubuhkan pada tahun 1973, RISDA telah memberi penekanan k

  epada

  pembangunan tanah pekebun kecil dan telah berjaya menanam semula selu

  as 1.64

  juta hektar dengan getah, sawit dan tanaman lain. Kawasan tanah pekebu

  n kecil

  yang sesuai untuk dibangunkan mulai terhad. Begitu juga dengan purata ke

  luasan

  kebun yang dimiliki oleh pekebun kecil juga terhad iaitu 1.8 hektar.

  Untuk

  memastikan peningkatan pendapatan dari hasil kebun, produktiviti kebun

  sedia

  ada perlu ditingkatkan. Oleh itu, sebagai susulan, RISDA memberi pene

  kanan

  dan fokus kepada produktiviti kebun-kebun yang telah ditanam semula.

  Selaras dengan ini, RISDA telah mensasarkan produkvititi getah dan

  sawit

  sebagai petunjuk prestasi utama bagi tahun 2010 iaitu daripada 1,400 kil

  ogram

  sehektar setahun kepada 1,500 kilogram sehektar setahun bagi pekebun

  kecil

  getah. Manakala bagi pekebun kecil sawit pula, daripada 17 tan sehektar se

  tahun

  kepada 18 tan sehektar setahun. Selain daripada usaha-usaha RISD

  A untuk meningkatkan produktiviti getah

  pekebun kecil seperti pengesyoran klon getah bermutu, menubuhkan Kela

  b 2000

  Kg, memastikan kepadatan sekurang-kurangnya 500 pokok semasa me

  noreh,

  meningkatkan bilangan hari menoreh dengan menggunakan Alat Kalis

  Hujan

  serta meningkatkan gtt (gram per tapping per tree), RISDA juga memberi Ba

  ntuan

  PPG atau Peningkatan Produktiviti Getah. Program Peningkatan Produ

  ktiviti

  Getah dilaksanakan supaya pekebun kecil dapat meningkatkan kece

  kapan

  dan produktiviti getah kepada tahap 2000 kg sehektar setahun melalui a

  malan

  teknologi terkini. Bantuan PPG ini diberikan pada kadar maksimum RM

  1000

  sehektar dan diberi dalam bentuk bekalan Input Pertanian termasuk baja,

  racun

  rumpai, Etefon/Mortex dan RRIM Flow/G-Flex.

  Semoga dengan usaha-usaha RISDA ini, masyarakat pekebun kecil

  dapat

  meningkatkan produktiviti dan seterusnya beroleh pendapatan yang lebih

  tinggi,

  Insya-Allah. Wassalam. Selamat Maju Jaya, Wassalam.

  2

  3 Pekebun Kecil Penyumbang Utama Getah Negara

  4 Perunding Kaji Keberkesanan Koperasi

  5 RISDA Harapan Baru Pekebun Kecil Di Sabah

  6 Cendawan Kelabu Mampu Jana Pendapatan Lumayan

  8 Pekebun Kecil Ambil Sendiri Baja Atasi MAsalah Penyampaian

  10 Manisan Kerek Kebanggaan Kampung Tok Kah

  11 Bangkit Setelah Dilanda Ribut Kencang

  12 Usahawan Tanaman Herba Mas Cotek

  16 Bekas Pekerja Lombong Kini Ahli Kelab 2000 RISDA

  18 Kampung Teknologi Pendekatan Baru RISDA

  19 RISDA Wujudkan Semaian Transit Untuk Menambahbaik Sistem Bekalan Benih

  20 Mesra Alam Sisa Buangan Sawit Jadi Baja Organik

  22 TSB Kampung Orang Asli Changkat Bintangr

  23 Hasil Melebihi 30 MT Satu Realiti Di Ladang-ladang RISDA

  24 Bendi

  26 Program Tanam Semula & Pengurusan Getah

 • 3Oleh: NAZRI RAHMAT

  PEKEBUN KECIL meru pakan nadi pembangunan dan memberi sumbangan besar ke pada

  ekonomi negara khususnya dalam industri getah dan sawit negara, demikian ditegaskan oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, YB Dato Seri Hj. Mohd. Shafie Hj. Apdal dalam Majlis Penyampaian Dividen dan Pelancaran Tahun Pro duktiviti RISDA Negeri Selangor di Padang Sekolah Kebangsaan Sungai Selisek, Ulu Bernam pada 10 April 2010. Menurut katanya, harga getah dan sawit memberi kesan secara langsung kepada negara dan pendapatan kepada pekebun kecil terutama mereka yang memiliki keluasan kebun yang kecil dan bergantung sepenuhnya kepada komoditi ini sebagai sumber pendapatan utama dengan kenaikan harga semasa memberi impak pendapatan kepada pekebun kecil berada dalam keadaan yang selesa. Pekebun Kecil Getah menyumbang 95% keluaran getah negara.

  RISDA merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk membangunkan masyarakat pekebun kecil melalui program utama iaitu penanaman semula getah dan sawit yang tidak ekonomik supaya dapat meningkatkan pen dapatan pekebun kecil dan juga meningkatkan pengeluaran getah dan sawit negara. Selain program tanam semula, program pembangunan lain seperti pembekalan benih dan input perta nian bermutu tinggi, program pe ningkatan produktiviti, aktiviti eko nomi tambahan, khidmat pengem bangan dan pemindahan teknologi, pembangunan modal insan dan sebagainya dilaksanakan untuk

  membantu pekebun kecil menjadi masyarakat progresif dan sejahtera. Kini harga getah dan harga sawit amat memberangsangkan berbanding tahuntahun sebe lumnya di mana harga komoditi utama ini mengalami kejatuhan yang drastik sejak awal tahun 2009. Ini adalah disebabkan kekurangan bahan mentah akibat cuaca yang tidak menentu di kebanyakan negara pengeluar seperti Thailand dan Indonesia. Harga SMR 20 semasa telah mencecah RM10.51 sekilogram pada minggu pertama April 2010. Harga di ladang yang diterima oleh pekebun kecil bagi getah skrap adalahRM5.00 sekilogram sementara harga minyak sawit mentah mencecah RM2,553.50 semetrik tan. Harga di ladang BTB adalah RM450. Sehubungan dengan itu, YAB Dato Seri Hj. Mohd. Shafie Hj. Apdal menyeru RISDA sentiasa memantau projekprojek dan tindakan proaktif perlu diambil bagi memastikan produktiviti kebun sedia ada dapat dipertingkatkan melalui penggunaan teknologi terkini walaupun keluasan tanah yang terhad.

  PEKEBUN KECIL PENYUMBANG UTAMA GETAH NEGARA

  Harga getah dan sawit memberi kesan

  secara langsung kepada Negara dan pendapatan kepada

  pekebun kecil

 • Oleh: NAZRI RAHMAT

  SATU kajian akan dijalankan terhadap Koperasi Pekebun Kecil untuk mengenal pasti

  pencapaian dan permasalahan yang wujud demi kebaikan ahliahlinya pada masa hadapan, demikian dinyatakan oleh Y.Bhg. Tan Sri Rahim Tamby Chik, Pengerusi RISDA. Kajian akan dijalankan oleh pe runding yang dilantik oleh Pengurusan RISDA terdiri daripada pihak universiti untuk melakukan kajian atas keberkesanan 62 koperasi bawah naungan RISDA bagi menerokai peluang perniagaan yang berpotensi untuk dieksploitasi. Kita mahu kajian dibuat agar koperasi dapat berkembang dan bergerak secara sistematik dalam RISDA sama ada dari aktiviti pema saran, trading, eksport dan import, berkata selepas merasmikan Kursus Kefahaman Koperasi dan Perkumpulan Wanit Pekebun Kecil (PWPK) dan Kempen Penambahan Ahli di Kuala Kubu Baru.

  Y.Bhg. Tan Sri Rahim Tamby Chik berkata bahawa Koperasi Pekebun Kecil mesti berniaga secara

  profesional dengan kepakaran yang ada dan pada masa yang sama memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada kirakira 182,000 ahlinya.

  Menurutnya lagi, dalam konteks pekebun kecil, koperasi telah memberi perkhidmatan dan membantu pekebun kecil dari segi pembekalan input pertanian, pemasaran hasil, pemprosesan, pembinaan dan infras truktur. Sehubungan dengan itu, RISDA berhasrat menambah bilangan koperasi dengan mewujudkan Koperasi Pekebun Kecil di Sabah dan Sarawak. Beliau berharap Koperasi Pekebun Kecil yang diwujudkan akan setanding dengan koperasikoperasi yang berdaya maju dan dapat menembusi pasaran antarabangsa. Turut hadir dalam majlis ini ialah Y.Bhg. Dato Ali Nordin Wahiduddin (Timbalan Ketua Pengarah Pemba ngunan), Tn. Hj. Amran Jaafar

  (Pengarah RISDA Negeri Selangor) dan lebih 400 orang terdiri dari ahli Koperasi dan Ahli Perkumpulan Wanita Pekebun Kecil (PWPK) Hulu Selangor.

  PERUNDING KAJI KEBERKESANAN KOPERASI Pengerusi

  4

 • Oleh: NAZRI RAHMAT

  KETUA PENGARAH RISDA, Dato Mohammad Izat Hasan berkata dengan pe lebaran operasi RISDA

  ke Sabah sekaligus melengkapkan fungsi RISDA membantu pekebun kecil semua negeri di negara in