of 13 /13
1

pet pavillion

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pet pavillion for animal

Text of pet pavillion

Page 1: pet pavillion

1

Page 2: pet pavillion

2

คูมือการใชงานตูดูแลสัตวปวยวิกฤติ 1. ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

อันตรายจากไฟฟา เมื่อทานใชงานอุปกรณ ควรระวังดังน้ี

หามใชสายไฟท่ีเสียหรือ หามดึงสายไฟเมื่อตองการ หามใชไฟสูงกวา 100วัตต หามบิดหรือหักสายไฟ หามตอปลั๊กจํานวนมาก หลวม ถอดปลั๊ก และหามเสียบ กับแหลงจายไฟเดียวกัน ปลั๊กไฟขณะมือเปยก อันตรายจากไฟลัดวงจร อันตรายจากไฟลัดวงจร อันตรายจากไฟลัดวงจร อันตรายจากไฟไหมหรือ หรือไฟไหม หรือไฟไหม หรือไฟไหม ใชไฟฟามากเกินไป

ขอควรระวังเร่ืองการติดต้ัง เมื่อทานใชงานอุปกรณ ควรระวังดังน้ี

ไมควรใชกับคน ไมควรท้ิงสัตวไวโดดเดี่ยว ไมควรติดตั้งในบริเวณท่ี ไมควรติดตั้งในบริเวณท่ี ไมควรติดตั้งในบริเวณท่ี เปนเวลานานเมื่อปดประตู มีฝุนหรือสกปรก ไดรับแสงแดดโดยตรง เปยก หรือช้ืน อันตรายจากการบาด อันตรายอาจถึงตายได อันตรายจากไฟไหม อันตรายจากไฟไหมหรือ อันตรายจากไฟไหม เจ็บหรืออาจถึงตายได ภายในตัวตู การทํางานของเครื่อง หรือไฟฟาลดัวงจร

ถูกรบกวน

……………………………………………………………………………………………………

ไมควรวางในท่ีรอนหรือ วางใหหางจากแหลง วางบนผิวท่ีมั่นคง หามพลิกเคร่ืองกลับหัว หามติดตั้งในท่ีเด็กหรือ เย็นเกินไป,ท่ีมีควันบุหร่ี ความรอน หางจากขอบ ลง คนอ่ืน ๆ สัมผัสไดงาย เคร่ืองมีความเสี่ยงจะถูก อันตรายตอการทําความ อันตรายตอความเสียหาย นํ้าจะไหลออกจากเครื่อง อันตรายจากการเคาะ รบกวนการทํางาน เสียหายกับเคร่ืองและ ของเครื่องและผูใช จาก และชองมองอาจตกพ้ืน เลนเคร่ืองหรือเกิด

รบกวนการทํางาน การกระตุกและตกพ้ืน หรือเสียหายได อุบัติเหตุกับเคร่ือง

……………………………………………………………………………………………………

หามถอดช้ินสวนหรือแกไข หามไมใหมีวัตถุเล็ก ๆ หากเคร่ืองมีเสียงดัง ทําความสะอาดเครื่อง เมื่อตองการซอมแซม ดัดแปลงเคร่ืองฟกไข ไมวา เขาไปในชองบนเครื่อง ผิดปกติหรือมีควัน ให กอนจัดเก็บ เคร่ืองใหถอดปลั๊กไฟ กรณีใด ๆ ฟกไข ติดตอศูนยบริการ ออกแลวติดตอศูนย-

บริการ อันตรายตอไฟไหมหรือ อันตรายตอไฟไหมหรือ อันตรายตอไฟไหมหรือ ไฟฟาลัดวงจร ไฟฟาลัดวงจร ไฟฟาลัดวงจร

Page 3: pet pavillion

3

ขอควรระวังเร่ืองการทําความสะอาด ตองมั่นใจวาไดทําการถอดสายไฟออกแลวกอนทําความสะอาด

หามฉีดพนนํ้ายาทําความ ทําความสะอาดเคร่ืองดวย เช็ดฝุนบนปลั๊กออกโดย หามใชสารเคมีเชนแวกซ การทําความสะอาดช้ิน- สะอาดบนพ้ืนผิวเคร่ือง ผานุม ๆ ชุบนํ้ายาออน ๆ ใชผาแหง เบนซิน, อัลกอฮอล , สวนภายในประจําป โดยตรง ไมเปนกรดหรือดาง ทินเนอร,อโรเมติก หรือ ติดตอศูนยบริการ

นํ้ามันหลอลื่น เปนตน หากไมทําความสะอาดดานในเคร่ืองเปนเวลานาน ฝุนอาจทําใหเกิดปญหาหรือไฟไหมได

2. ชิ้นสวนของเคร่ือง

3. สวนประกอบพื้าน

Page 4: pet pavillion

4

4. สวนประกอบเสริมแยกขายตางหาก O2 tank

5. ประโยชนของ anion/option Anion ....... สาเหตุที่เรารูสึกสดชื่นเมื่อเราอยูในปา หรือภูเขา เพราะสถานที่น้ันมี Anion เปน จํานวนมาก( Anion เปนธาตุอะตอมขนาดเล็ก ที่มีประจุไฟฟา)หากเราไดรับ Anion มันจะชวยเรงอัตรา metabolism ของเซลล และชวยทําความสะอาดเลือด และทําใหหายเหน่ือยลา นอนหลับสนิทและทําใหเจริญอาหาร หมายเหตุ nebulizer และถังออกซิเจนเปนอุปกรณเสริม แยกขายตางหากจากอุปกรณหลัก

Page 5: pet pavillion

5

6. กอนการใชงาน การยายอุปกรณขณะมีนํ้าอยูเต็มอาจทําใหเครื่องทํางานผิดพลาดได ดังน้ันไมควรเติมนํ้าจนกวาจะติดต้ังเครื่องเรียบรอยแลว 7. ฟงกชันงานของ operation part

นําแผนไวนิลท่ีปดดานหนาและดานหลังของหนาตางมอง (view window) ออกกอนใชงาน

ตอสายไฟ ตามรูป A เปด water cap บนดานหนาซายมือ และเติมน้ําใหเต็ม ตามรูป B น้ําสําหรับความช้ืนนี้ควรตรวจสอบทุก ๆ 3 วัน

(หนาจอแสดงอุณหภูมิ)

(หนาจอแสดงความช้ืน)

(ไฟแสดงการทํางานของ Anion)

(ไฟแสดงการทํางาน ของ Heater)

(ไฟแสดงการทํางานของความชื้น)

(เพ่ิมความช้ืน)

(ลดความชื้น)

(เพ่ิมอุณหภูมิ)

(ลดอุณหภูมิ)

(ต้ังคา)

(เพ่ิมแสง dimmer)

(ลดแสง dimmer)

(เปล่ียนระหวางเซลเซียส กับฟาเรนไต)

(เปด indoor outlet)

(ปด indoor outlet)

Page 6: pet pavillion

6

หมายเหตุ และขอสังเกต เรื่องการปรบัต้ังอุณหภมูิ และความชื้น

เน่ืองจากการใชงานของตูออกแบบมาใหใชกับประเทศที่มีอุณหภูมิและความช้ืน ต้ังแตหนาวสุดจนถึงรอนสุด

ดังน้ันการปรับต้ังอุณหภูมิภายในตู pet pavilion เราสามารถปรับต้ังไดต้ังแต อุณหภูมิของหองขณะน้ันขึ้นไปไดจนถึง 38 องศาเซลเซียสเทาน้ัน หากเราปรับอุณหภูมิภายในตูตํ่ากวา อุณหภูมิของหองขณะน้ัน อุณหภูมิภายในตูจะไมลดลงมาตามท่ีเราตั้งไว และบนจอจะแสดงอุณหภูมิจริงของหองขณะน้ัน เพราะเราจะไมสามารถปรับอุณหภูมิภายในตูลงไดจากอุณหภูมิหองจริงตามท่ีตองการ เพราะภายในตูไมมีเครื่องทําความเย็นที่สามารถลดอุณหภูมิได ซึ่งปกติตูน้ีออกแบบมาเพ่ือตองการสรางความอบอุนใหกับลูกสัตวเกิดใหม หรือสัตวที่ฟนจากยาสลบ หรือมีไข ซึ่งมักจะตองการอุณหภูมิความอบอุนที่สูงกวาอุณหภูมิปกติของหองขณะน้ัน เชน อุณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส แตเราปรับไปที่ 20 องศาเซลเซียส เพ่ือใหอุณหภูมิภายในตูเปน 20 องศาเซลเซียสตามที่ต้ังไวน้ันไมสามารถทําได เพราะภายในตูไมมีเครื่องทําความเย็นที่สามารถลดอุณหภูมิได หนาจอจะยังคงแสดงอุณหภูมิจริงของหองคือ 25 องศาเซลเซียส เปนตน

แตหากเราต้ังอุณหภูมิใหสูงกวาอุณหภูมิหอง ปกติขณะน้ัน สมมติ อุณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส แตเราปรับไปที่ 28 องศาเซลเซียส เครื่องทําความรอนในตู จะทํางาน และจอภาพจะคอย ๆ เพ่ิม แสดงและปรับใหอุณหภูมิภายในตูเปน 28 องศาเซลเซียสตามที่ต้ังไว ดังน้ีเปนตน

ถาเรามีความตองการใหสัตวไดรับ อุณหภูมิในตูเย็นลงกวาอุณหภูมิหอง เราจะตองนําตูน้ีไปไวในหองปรับอากาศที่สามารถปรับอากาศเย็นลงได ในหองปรับอากาศจะมีอุณหภูมิ และความช้ืนลดตํ่ากวาบรรยากาศปกตินอกหองแอร ในทํานองเดียวกันการปรับความช้ืนภายในตู เราสามารถต้ังได ต้ังแต 40 % และสูงสุดได60 % แตหนาจอจะแสดงความช้ืนที่แทจริงของหอง หากหองมีความช้ืนสูงกวา 60 % เชน 70 % จอจะแสดงความช้ืนจริงของหอง คือ 70 % ไมใช 60 % หรือตามที่เราต้ังคาไว ซึ่งความช้ืนในประเทศไทยมักจะสูง ยกเวนในหองปรับอากาศ

แตถาหากความช้ืนในหอง(หองแอร)อยูที่ 40% เราปรับต้ังความช้ืนของตูไปอยูที่ 50 % พัดลมระบายนํ้า(ที่เติมเอาไว) จะทํางาน และเพ่ิมความช้ืนไปท่ี 50% และจอภาพจะคอย ๆ เพ่ิม และแสดงความช้ืนที่ 50 %

Page 7: pet pavillion

7

8. ฟงกชันทํางานอยางงาย

9. การใชงาน

ตอสายไฟฟาดังรูป A เพ่ือเริ่มทํางาน ดึงปล๊ักที่ดานหลังเคร่ืองออกเพ่ือปดพลังงาน

ต้ังคาอุณหภูมิ

ต้ังคาความช้ืน

คาเริ่มแรก(ตามท่ีโรงงานต้ังมาให)

การปด heater ดวยมือ (manual)

การปดพัดลมระบายอากาศ ดวยมือ (manual)

การปดอุปกรณความช้ืน ดวยมือ (manual)

Max :38°C Min :Room temperature

Page 8: pet pavillion

8

การต้ังคาอุณหภูมิ ใหกดปุม SET คางไวและต้ังคาอุณหภูมิดวยปุม TEMP+/TEMP- คา

จะถูกต้ังคาอัตโนมัติเมื่อปลอยน้ิว หากทานต้ังอุณหภูมิตํ่ากวา 20 °c ฟงกชัน Heater จะหยุดทํางานอัตโนมัติ จากน้ัน หนาจอจะแสดง H.OFF ใหกดปุม TEMP- อีกครั้ง (ปุม SET ยังคงกดคางอยู) เพ่ือหยุดพัดลมระบายอากาศ หนาจอจะแสดง H.OFF หากทานตองการให Heater หรือพัดลมระบายอากาศทํางาน ใหกดปุม SET ไวและกดปุม TEMP+ เพ่ือทํางานตรงกันขาม

• หนาจอจะแสดงอุณหภูมิถึงแมทานจะหยุดฟงกชันงาน Heater หรือ พัดลมระบายอากาศ เมื่อทานหยุดพัดลมระบายอากาศ อากาศภายในหองจะไมไหลเวียน และอุณหภูมิที่แสดงจะไมถูกตอง

การต้ังคาความช้ืน ใหกดปุม SET คางไวและต้ังคาความช้ืนดวยปุม HUMI+/HUMI- คา

จะถูกต้ังคาอัตโนมัติเมื่อปลอยน้ิว หากทานต้ังความช้ืนตํ่ากวา 40 % ฟงกชัน Humidification จะหยุดทํางานอัตโนมัติ จากนั้น หนาจอจะแสดง U.OFF หากทานตองการใหฟงกชันความช้ืนทํางานอีกครั้ง ใหกดปุม SET ไวและกดปุมHUMI+ เพ่ือทํางานตรงกันขาม

• หนาจอจะแสดงความช้ืน ถึงแมทานจะหยุดฟงกชันงาน Humidification เมื่อทานหยุดพัดลมระบายอากาศ อากาศภายในหองจะไมไหลเวียน และคาความช้ืนที่แสดงจะไมถูกตอง

กดปุม ANION หน่ึงครั้ง ไฟ anion จะสวางขึ้นและ anion เริ่มทํางาน

กดปุม ANION อีกครั้ง ไฟ anion จะดับและหยุดการทํางาน (ดูอางอิง “Effect of Anion)

ใชไฟ 100W หรือตํ่ากวา หากสูงกวาน้ีอาจทําใหเกิดไฟไหมได Outlet(indoor outlet) เปด Outlet(indoor outlet) ปด <การใชงาน> เปดฝาครอบดังรูป A ซายมือ หากปล๊ักไมพอดีกับoutlet ควรซื้อ adaptor มาใช

Page 9: pet pavillion

9

• ควบคุมความสวางของ dimmer โดยกดปุม (+) เพ่ือเพ่ิม และกดปุม (-) เพ่ือลด • กดปุมลด (-) ไปเรื่อย ๆ เพ่ือปด dimmer • การควบคุมความสวางมี 10 ระดับ

การเปล่ียนอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเปนฟาเรนไฮต หรือจากฟาเรนไฮตเปนเซลเซียส

กด °C / °F เปล่ียนจากอันหน่ึงไปอีกอันหน่ึง (°C °F)

Page 10: pet pavillion

10

Page 11: pet pavillion

11

10. การเปล่ียนฟวส (Fuse) - กรณีไมไดเปดเครื่อง ถึงแมจะตอสายปล๊ักอยู ใหทําการเปล่ียนฟวสตามรูปดานลาง

ถอดถาดออกเพ่ือหาที่ใสฟวสซึ่ง ใชไขควงถอดที่ใสฟวสออก ถอดฟวสที่เสียออก แลวเปล่ียนตัวใหม อยูดานลางทางขวาของเครื่อง (250V, 5.0A, 5*30 มม)

*ฟวสไดรับการออกแบบมาใหตัดไฟเมื่อกําลังมากกวา 100W 11. การควบแนนเปนหยดนํ้า

- นํ้าสามารถออกมาจากหนาตางมอง (view window) ถาด หรือสวนลางของ เครื่องได เมื่ออุณหภูมิภายในและภายนอกตางกันมาก ซึ่งเปนปรากฎการณ

ธรรมชาติ แสดงวาอยูในสภาวะท่ีมีความช้ืนสูง เพ่ือปองกันเหตุการณน้ี ควรติดต้ังเครื่องไวในที่ที่อุณหภูมิภายในและภายนอกไมแตกตางกันมากนัก

- หากปดเครื่องทันที นํ้าที่คงเหลืออยูจะรวมตัวเปนหยดนํ้าและติดอยูที่ผนังของเครื่อง ควรนํานํ้าออกใหหมดและเปดใชงาน

เครื่องประมาณหน่ึงช่ัวโมง เพ่ือปองกันหยดนํ้ากอนปดเครื่อง - เมื่อไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน ควรเปดหนาตางมองและทําใหแหงในหองที่มีการระบายอากาศดีสักหน่ึงวัน - ช้ินสวนไฟฟาของเครื่องหุมเปนพิเศษเพ่ือปองกันความช้ืน

12. การทําใหเคร่ืองเร่ิมทํางานได - ใชสําหรับทําใหเครื่องมีคากลับไปเปนเหมือนที่โรงงานต้ังให - กดปุม SET และถอดปล๊ักสายไฟ แลวเสียบปลั๊กใหม จากน้ัน “rSt” จะแสดงขึ้นบนหนาจอช่ัวคราว แสดงวาเคร่ืองกลับไปสูสถานะเหมือนที่โรงงานต้ังมาใหตอนแรก

Page 12: pet pavillion

12

13. การทิ้งนํ้าจาก water tank - ถอดฝา water cap กอน แลวยกเอียงเครื่องไปดานหนา - หรือ ถอด filter cover ที่อยูดานซายดานขางเครื่องออก แลวกดปุม SET 10 วินาที จากน้ัน water pump จะทํางาน

และขับนํ้าทิ้งออกมา

14. การทําความสะอาด - ดึงสายไฟออกจากดานหลัง และปล๊ัก - ทําความสะอาด filter (ตัวกรอง) ที่อยูดานในเครื่อง ตามภาพดานลาง - การทําความสะอาดหนาตาง ใหนําถาดออก และทําความสะอาดดานในดวยผานุม

ทําความสะอาดดานในดวยแปรง ใชแปรงปดฝุนออกและลางน้ํา เคร่ืองดูดผงไฟฟา

การทําความสะอาดพัดลมระบายอากาศ เปดที่ครอบพัดลมระบายอากาศแลวลาง filter ให

สะอาดดวยนํ้า และทําใหแหง หลังจากใชเครื่อง ตองทําความสะอาด filter สําหรับการ

ใชงานครั้งตอไป

พัดลมระบายอากาศ สําหรับใหอากาศหมุนเวียน

การเปล่ียน Evaporating Pad หรือ Filter ทําความสะอาด deodorizing filter หน่ึงครั้งตอเดือน แลวเปล่ียนแผนใหมทุก ๆ 6 เดือนหรือทุกหน่ึงป ตม evaporating pad หน่ึงครั้งตอปเพ่ือฆาเช้ือโรค แผนน้ีจะชวยในเรื่องความช้ืน แผนหน่ึงสามารถใชงานไดประมาณ 3-5 เดือน หามทําความสะอาดเคร่ืองดวยสารละลายอินทรีย เชน เบนซิน หรือ ทินเนอรสี

Page 13: pet pavillion

13

15. Specification

- ใชอบลูกสุนัขแรกเกิดเพื่อใหความอบอุน ลดอัตราการตาย

- ใหความอบอุนแกสัตวหลังจากการผาตัดหรือหนาวส่ัน

- ปกติรางกายสัตวจะมีอุณหภูมิที่ 35-38 °C

ขอบงใชการใชตูอบสุนัข

ดังนั้น การปรัปใหความอบอุนที่ 35-38 °C นั้นตองสังเกตดูอาการสัตวประกอบการปรปัอุณหภูมิดวย