Peta Minda SCE3109

 • View
  264

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Peta Minda SCE3109

 • 7/27/2019 Peta Minda SCE3109

  1/22

  Termodinamik

  Jenis tenaga

  Peraturanpemuliharaan

  tenaga

  Tenaga tidak bolehdicipta/dimusnahkan tetapiboleh berubah menjadi lain-

  lain jenis tenaga

  Tenaga adalah kuantitiscalar yang boleh

  melakukan kerja dalampelbagai bentuk

  Tenaga adalahkeupayaan untukkerja/pemindahan

  haba

  Haba Gerakan Cahay

  a

  Aliran tenaga dariobjek ke arah objeklain suhu yang lebih

  rendah

  Tenagakinetik

  Ek= mv2

  2 -2

  Tenagakeupayaan

  Elektron

  Hasil daripada tarikan &perasaan jijik antara objek

  Unit tenaga

  1 joule =

  Perubahan tenaga

  Reaksi menghasilkan tenaga

  Reaksi memerlukan tenaga

  Pemindahantenaga

  Tindak balaskimia

  Sistem

  Endothermic

  Exothermic

  1st Hukumtermodinamik

  DE=q + w

  DE=Efinal + Einitial

  Pemindahanhaba ke/keluar

  sistem

  Kerja-kerja yangdilakukan

  pada/dalamsistem

  Tenagadalaman, DE

  Tenaga kinetik dikaitkan dengan pergerakan atom

  Tenaga potensi yang disimpan di dalam ikatan

  molekul dalam kimia

  Sistem tenaga graviti

  q0 (negatif)

  tindak balas yang menyerap haba (panas

  masukkan dalam sistem)

  haba yang reactant dalam tindak balas

  cth: hotosintesis

  Di mana beberapaMerujuk kepada

  Berlaku dalam

  Boleh menjadi

  Merangkumi

  Is

  Dalam joule

  Diukur dengan

  Berkaitan denganBolehberlakudalam

  Is

  Di mana boleh

  Melaksanakan dalam

  Menjana

  atauStates

  Berkaitandengan

  Sama dengan

  Berkaitandengan

  Persamaan

  Termasuk

 • 7/27/2019 Peta Minda SCE3109

  2/22

  KALORIMETRI

  Muatan haba

  Jumlah haba yangdiperlukan untuk

  meningkatkan suhubahan oleh 1oC (atau

  1K)

  q=m c tOr

  q=m c

  q=n Cn

  Q =Cv =U Tenagadalaman

  Muatan haba padaisipadu malar JoC-

  1/JK-1

  Perubahan suhuMuatan haba

  JisimTenaga haba

  Muatan habaJoC-1mol-1/JK-1mol-1

  BahanMoles

  Perubahan suhu

  Jumlah haba yang

  diperlukan untukmeningkatkan suhu 1mol bahan oleh 1oC

  (atau 1K)

  Sains menyukat habatindak balas kimia atau

  perubahan fizikal

  KalorimetrI

  Peranti eksperimen di manatindakbalas kimia atau fizikal

  proses mengambil tempat

  Termometer

  Stirrer

  Elemen Pemanas

  Haba yang menghasilkanorganisma hidup daripengeluaran karbon

  Haba yang dihasilkan olehorganisma-organisma hidup

  dengan hidup

  KalorimetrI Tidaklangsung

  KalorimetrIlangsung

  Mempunyai

  ditakrifkan sebagai

  Boleh jadi

  Mengira

  diukur

  Is

  adalahDilengkapi

  dengan

  Is

  Mengikut

  formula

 • 7/27/2019 Peta Minda SCE3109

  3/22

  ENTALPI

  Entalpi reaksi Entalpipenubuhan

  Hukum Hesss

  Jumlah tenaga internal sistemtambahan produk tekanan

  gas dalam sistem &kelantangan

  Hsys=Esys +pV

  Hsys = q (padatekanan malar)

  Jumlah haba yang dikeluarkanatau diserap ketika tindak balas

  kimia berlaku pada tekananmalar

  H = H (produk) + H (reactant)

  Reaksi endotermiK

  Reaksi eksotermik

  Reaksi kapal menjadi sejuk

  Reaksi di mana sistem yang

  menyerap haba daripadasekeliling

  H positif (H >0)

  Reaksi kapal menjadi lebih

  panas

  Reaksi di mana sistem yang

  mengeluarkan haba darikawasan persekitaran

  H negatif (H

 • 7/27/2019 Peta Minda SCE3109

  4/22

  TENAGASOLAR

  Dimanfaatkan oleh manusia sejak zaman purbayang menggunakan pelbagai teknologi yang

  sentiasa berkembang

  Penjanaan elektrik berkuasa solar bergantungpada haba enjin dan fotovoltaik

  Aplikasi

  Senibina dan perancangan bandar

  Pertanian berusaha mengoptimumkanpenangkapan tenaga solar untuk

  mengoptimumkan produktiviti tanaman

  Sistem siang mengumpul cahayamatahari untuk memberikan

  pencahayaan dalaman

  Teknologi haba solar boleh digunakanuntuk Pemanasan air, Pemanas ruang,Ruang penyejukan dan penjanaan haba

  proses

  Rawatan air

  S dapur solar menggunakan cahayamatahari untuk memasak, pengeringan

  dan Pempasteuran

  Proses kimia yang solar menggunakantenaga suria untuk memandu tindak

  balas kimia

  Kenderaan solar

  Telah

  Telah

 • 7/27/2019 Peta Minda SCE3109

  5/22

  REAKSIELEKTROLOSIS

  Elektron Oksigen Hidrogen

  ReaksiPengoksidaan

  ReaksiPengurangan

  Tindakbalas

  redoks

  Agenpengoksidaan

  Ejen Reducing

  Memberi oksigen

  Keluarkan hidrogen

  Memberi elektron

  Mengeluarkan oksigen

  Berikan hidrogen

  Mengeluarkan elektron

  ContohMengimbangi tindakbalas redoks

  Nomborpengoksidaan

  kom aun

  Tindak balaspengoksidaan

  Tindak balaspengurangan

  Kekuatan kompaun

  Kecenderungan kompaun

  Perubahan berkesan padaatom di kompaun, dikira

  mengikut satu set prescribeperaturan

  Reaksi yang berkenaandengan pemindahan

  elektron antara s esies

  Tindak balaspengoksidaan

  Tindak balaspengurangan

  Setengah-reaksi

  2 setengah-tindak balas

  Cara mudah untuk tindakbalas pengoksidaan danen uran an emisahan

  Tindak balas elektrokimiakeseluruhan proses redoksmemerlukan keseimbangan

  antara komponen tindakbalas separuh pengoksidaan

  dan penurunan

  Media asid

  Media Asas

  H2O

  H+

  OH-

  H+

  Ditambah kepada setengahreaksi kepada kira-kirareaksi keseluruhan

  In term transfer of

  perolehi

  hilangperolehi

  perolehi

  hilang

  hilang

  At the same time

  Mestimempunyai rasa

  Ditakrifkan sebagai

  Kenaikan

  Penurunan

  Ditakrifsebagai

  cadanganKehi langan elektron Mendapat elekt ron

  Dipanggil

  Keperluan

  Ditakrif

  Involves

  Menerangkan

  Menambah

  Cu(aq) + 2Ag+(aq) Cu2+(aq) + 2Ag(s)

  CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O

  Pengoksidaan

  Pengurangan

  Pengoksidaan

  Pengurangan

  Sifar dalam neutral substamces

  Monatomic adalah bersamaan dengan caj ke atas ion

  Hidrogen + 1 apabila digabungkan dengan bebas

  logam

  Hidrogen -1 apabila digabungkan dengan logam yang

  Kata majmuk bentuk Kumpulan IA berada dalam

  keadaan pengoksidaan + 1

  Adalah Kumpulan IIA bentuk sebatian dalam keadaan

  pengoksidaan + 2

  Adalah Kumpulan VIIA bentuk sebatian dalam keadaan

  pengoksidaan-1

  Jumlah nombor pengoksidaan atom dalam molekul

  yang adalah sama dengan pertuduhan itu pada yangmolecule

  Unsur ini Tempahan electronegative dalam kompaun

  nombor pengoksidaan yang negatif.

  Peraturan-peraturan bagiMenguntukkan nombor

  pengoksidaan

 • 7/27/2019 Peta Minda SCE3109

  6/22

  VOLTAN SEL

  Your electrochemical yang yang mengalir semasa elektrikluar boleh dibuat dengan menggunakan logam berlainan

  mana-mana dua kerana logam berbeza dalamkecenderungan mereka untuk kehilangan elektron

  Ditakrifkan sebagai

  Ditunjukkan oleh

  Rajah ini

  Jambatan garam

  Ditunjukkan oleh

  Rajah ini

  Melengkapkan litar membenarkan pemindahan Anion dari satu

  bekas ke Jambatan garam dan dari Jambatan garam ke dalambekas lain.

  Menghalang fizikal transference/penyebaran electrolytes dari satu

  bekas yang lain.

  Membantu dalam mengekalkan kira-kira caj dalam tindak balas

  yang berlaku di bekas dua dengan melepaskan ion-ion kaunter kedalam penyelesaian.

  Menghapuskan orang hubungan secara langsung antara dua

  rumusan, dan dengan itu mengurangkan junction cecair yang

  berpotensi.Berfungsi sebagai

  Diukur dengan

 • 7/27/2019 Peta Minda SCE3109

  7/22

  ELEKTROKIMIASEL VOLTA

  Perbezaan potensimaksimum antara 2

  elektrod daripada sebuahgalvanic voltan sel

  Aliran semasa dalam

  satu litar elektrik

  Kecenderungan elemen

  Potensi penguranganStandard, E0

  Potensi sel Standard,DE0

  Zn[Zn2+ (1.0M)][Cu2+(1.0M)]CuCu2+ + 2e Cu..Er=0.337Zn Zn2++2e.Eo=0.763

  Add Erand Eo to yieldZn + Cu2+ Zn2+ + CuDEo =Ec+Ea =1.100V

  Di bawah syarat-syarat biasa:

  25oC

  1M tumpuan untuk ion setiap mengambil

  bahagian dalam tindak balas

  Tekanan separa 1 atm bagi setiap gas yang

  sebahagian daripada tindak balas

  Volts, V,milivolts (mV),

  or Eh

  Redoks potensi, pengoksidaan/penguranganatau ORP

  Ukuran kecenderungan kimia spesiesmemperolehi elektron dan seterusnya dapat

  dikurangkan

  Juga dikenali sebagai

  Is

  diukur

  Measured in

  Boleh dinilai dari

  Example

  Ditakrifkan

  Sebab-sebab

  Berkaitan dengan

 • 7/27/2019 Peta Minda SCE3109

  8/22

  TINDAK BALAS

  REDOKS

  Spontan reaksi redoksPersamaan Nernst

  Elektrik potensi dalam"keadaan bebas standard

  Kesan kepekatan ke atassel emf

  Meningkatkan kepekatan reactant drive

  reaksi ke hadapan

  Meningkatkan kepekatan produk impedes

  reaksi ke hadapan

  Prinsip Le Chateliar

  At 250C

  G adalah negatif apabila

  adalah positif

  Reaksi spontan

  Berlakudalam

  Dikiradengan

  Membenarkanuntuk mengira

  Persamaan

  Calculated using equation

  adalah

  Bila

  Mempunyai

  dalam

  Boleh menjadi

  8.314570J/K.moles(pemalar gas)

  Concentrationof

  9.6485309x10JV-1mole-1 (Faraday

  malar)

  Bilangan

  elektronyang

  dipindahkan

  Standardyang

  berpotensi(dalam

  voltan pada2980K) Related with