PG FH1 ST 31 mart 2011 - Samostalni studijski program ... . svi alkoholi imaju sufiks-OLu svom nazivu etanol oktanol cikloheksanol 1,2,3-propantriol N O O NH CH2 OCH3 O C O NH2 H2N

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PG FH1 ST 31 mart 2011 - Samostalni studijski program ... . svi alkoholi imaju sufiks-OLu svom...

 • 1

  PREGLED FUNKCIONALNIH GRUPAPREGLED FUNKCIONALNIH GRUPAOD OD ZNAZNAAJA ZA HEMIJU LEKOVAAJA ZA HEMIJU LEKOVA

  UVOD U MEDICINSKUUVOD U MEDICINSKUFARMACEUTSKU HEMIJUFARMACEUTSKU HEMIJU

  DOC. DR JASMINA BRBORI

  KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA - NA OSNOVU HEMIJSKE REAKTIVNOSTI

  MOLEKULI SA ODREENIM GRUPAMA ATOMA (FUNKCIONALNE GRUPE) POKAZUJU KARAKTERISTINU REAKTIVNOST

  R R FGFGR - OSNOVNI UGLJOVODONINI NIZ (U PRINCIPU HEMIJSKI PRILINO INERTAN);FG - GRUPA OD KOJE UGLAVNOM POTIE REAKTIVNOST DATOG ORGANSKOG

  MOLEKULA

  FG ATOM ILI GRUPA ATOMA KOJA DAJE UVEK ODREENE KARAKTERISTINE REAKCIJE

  FG - DEO ORGANSKOG MOLEKULA KOJI ODREUJE HEMIJSKU REAKTIVNOST I PRIPADNOST ODREENOJ HEMIJSKOJ GRUPI JEDINJENJA

  PODSEPODSEANJE ANJE ORGANSKA HEMIJAORGANSKA HEMIJA

 • 2

  FUNFUNKCIONALNE GKCIONALNE GRUPRUPEE

  DEFINIU KLASU JEDINJENJA

  JEDINJENJA U KLASI IMAJU SLINE OSOBINE IHEMIJSKU REAKTIVNOST

  REAKTIVNA SU MESTAODREUJU HEMIJSKU REAKTIVNOST GRUPE JEDINJENJA

  OBEZBEUJU OSNOVU ZA IMENOVANJE JEDINJENJA

  npr. svi alkoholi imaju sufiks -OL u svom nazivu

  etanoloktanolcikloheksanol1,2,3-propantriol

  N

  O

  O

  NH

  CH2OCH3

  O C

  O

  NH2H2N

  H3C N

  O

  O

  NH

  CH2OCH3

  O C

  O

  NH2H2N

  H3C N

  O

  O

  NH

  CH2OCH3

  O C

  O

  NH2H2N

  H3C N

  O

  O

  NH

  CH2OCH3

  O C

  O

  NH2H2N

  H3C N

  O

  O

  NH

  CH2OCH3

  O C

  O

  NH2H2N

  H3C N

  O

  O

  NH

  CH2OCH3

  O C

  O

  NH2H2N

  H3C N

  O

  O

  NH

  CH2OCH3

  O C

  O

  NH2H2N

  H3C

  NHC

  O

  O

  OH

  O

  CH3

  HO

  O

  OO

  OCH3

  CH3

  C

  CC

  C

  OCH3

  O CH3O

  O

  CCH3

  C

  OH

  HH

  TAKSOL

  NHC

  O

  O

  OH

  O

  CH3

  HO

  O

  OO

  OCH3

  CH3

  C

  CC

  C

  OCH3

  O CH3O

  O

  CCH3

  C

  OH

  HH

  30 alkohol

  NHC

  O

  O

  OH

  O

  CH3

  HO

  O

  OO

  OCH3

  CH3

  C

  CC

  C

  OCH3

  O CH3O

  O

  CCH3

  C

  OH

  HH

  NHC

  O

  O

  OH

  O

  CH3

  HO

  O

  OO

  OCH3

  CH3

  C

  CC

  C

  OCH3

  O CH3O

  O

  CCH3

  C

  OH

  HH

  MITOMICIN C

 • 3

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

  FG FG NOMENKLATURA LEKANOMENKLATURA LEKA

  FG FG -- POLARNOSTPOLARNOST JEDINJENJAJEDINJENJAFG FG RASTVORLJIVOST LEKARASTVORLJIVOST LEKA

  FG FG KISELINSKOKISELINSKO--BAZNE OSOBINEBAZNE OSOBINEFG FG JONIZACIJA LEKAJONIZACIJA LEKA

  FG FG -- VEZIVANJE LEKA ZA CILJNA MESTA VEZIVANJE LEKA ZA CILJNA MESTA

  FG FG HEMIJSKA HEMIJSKA STABILNOST LEKA

  FG FG METABOLIMETABOLIKA KA STABILNOST LEKA

  FG FG PRODRUG SUPSTANCEPRODRUG SUPSTANCE

  FG FG BIOIZOSTERIJABIOIZOSTERIJA

  FGFG -- SPECIFISPECIFINA NA BIOLOBIOLOKA (FIZIOLOKA (FIZIOLOKA) KA) AAKKTIVTIVNOSTNOST

  NOMENNOMENKKLATURLATURAA

  prefixprefix--osnovaosnova--sufixsufix

  broj C atomavrsta (klasa) jedinjenja

  broj, poloaj supstituenata

  IUPAC:

  FG FG NOMENKLATURA LEKANOMENKLATURA LEKAHO

  NH

  CH3

  O

  N-(4-hidroksifenil)acetamid

  N

  N

  OCH3

  H3CO

  H3CO

  NH2

  NH2

  2,4-diamino-5-(3,4,5-trimetoksibenzil)pirimidin

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

 • 4

  PORASTU polarnostidoprinose FG kao to su:

  hidroksilna (-OH), karboksilna (-COOH), amino (-NH2)amidna (-CONH2)

  SMANJENJU polarnostidoprinose:

  ugljovodonini lanacaromatini sistemetarski kiseonik (-C-O-C-)estarska grupa (-COO-C-)

  FG FG -- POLARNOSTPOLARNOST JEDINJENJAJEDINJENJA

  OH

  HO

  OH

  CH2OH

  N

  H

  H

  O OH

  CH3

  HO

  HO

  COOH

  COOH F

  F

  COOH

  C

  H

  CH3

  C2H5

  CH2 C

  CH3

  CH3CH3

  C C

  F

  F

  F

  Br

  H

  Cl

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

  FGFG RASTVORLJIVOST LEKARASTVORLJIVOST LEKA

  O

  O

  H

  HHO

  H

  HO

  OHOH

  VVan an derder WaalsWaalsoveove vevezzee

  H2CH3C H

  H

  CH3

  H2CH3C H

  H

  CH3

  vodonivodonine vezene veze jonjon--dipoldipol vezeveze

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

 • 5

  aspirinaspirin NaNa--aspirinaspirin

  FGFG KISELINSKOKISELINSKO--BAZNE OSOBINEBAZNE OSOBINE

  NH2

  O NH

  CH2CH2 NC2H5

  C2H5

  prokainamid

  NH2

  O NH

  CH2CH2 NC2H5

  C2H5

  HCl

  graenje soli pH

  jako kiselo

  slaba baza

  =

  kiselasredina

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

  FG FG JONIZACIJA LEKAJONIZACIJA LEKA

  lekovi koji su delimino jonizovani pri pH krvi mogu lako postii ravnoteu izmeu jonizovanih i nejonizovanih oblika

  prolaze el. membranu u nejonizovanom obliku, a jonizovani oblik omoguava leku dobru rastvorljivost u vodi i dobru vezivnu interakciju sa njegovim receptorom

  Ako je pH = pKa lek je50% jonizovan,

  lekovi sa pKa 6-8 priblino su 50% jonizovani pri pHkrvi (7,4)

  N-H+H+

  -H+N-HH

  prolazimembrane

  rastvorljiv u vodiinterakcije sa receptorom

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

 • 6

  VRSTE INTERMOLEKULSKIH VEZAVRSTE INTERMOLEKULSKIH VEZA

  VAN DER WAALSOVE SILE (PRIVLAENJA)

  DIPOL-DIPOL VEZE

  VODONINE VEZE

  JONSKE VEZE

  JON-DIPOL VEZE

  FGFG -- VEZIVANJE LEKA ZA CILJNA MESTAVEZIVANJE LEKA ZA CILJNA MESTA

  X H .......... Y

  DONOR H-VEZE AKCEPTOR H-VEZE

  LEKCILJNOMESTO

  - + -

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

  COH

  O C CH3

  O

  O

  COH

  OH

  O

  + CH3 C

  O

  OH

  aspirin salicilna kiselina siretna kiselina

  karakteristian miris

  HIDROLIZA ASPIRINA

  degradacione reakcije i degradacioni proizvodi

  FGFG HEMIJSKA HEMIJSKA STABILNOST LEKA (STABILNOST IN VITRO)

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

 • 7

  NH2

  O NH

  CH2CH2 NC2H5

  C2H5

  NH2

  O OH

  + H2N CH2CH2 NC2H5

  C2H5

  Amidase Dealkylation

  NH2

  O NH

  CH2CH2 NH

  C2H5+ C

  O

  CH3H

  NH

  O NH

  S

  O

  O

  HO NH

  O NH

  O

  COOH

  HO

  OH

  HOor

  ConjugationHydroxylation NH2

  O NH

  CH2CH2 NC2H5

  C2H5

  OH

  amidaze dealkilovanje

  konjugacijahidroksilacija

  FG FG METABOLIMETABOLIKA KA STABILNOST LEKA (STABILNOST IN VIVO)

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

  poveanje rastvorljivostismanjenje rastvorljivosti

  O2N

  OHH

  ORH H

  N

  Cl

  Cl

  O

  R= H hloramfenikolR = CO(CH2)14CH3 hloramfenikol palmitatR = CO(CH2)2COOH hloramfenikol sukcinat

  FGFG PRODRUG SUPSTANCEPRODRUG SUPSTANCEDERIVATIZACIJA FUNKCIONALNIH GRUPADERIVATIZACIJA FUNKCIONALNIH GRUPA

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

 • 8

  R-CO-O-R1 R-CO-NH-R1

  H2N

  O

  O

  N

  CH3

  CH3prokain

  H2N

  O

  NH

  N

  CH3

  CH3prokainamid

  O

  OH

  HN

  CH3

  H

  pKa = 9,6

  N

  OH

  HN

  CH3

  HS

  O

  O

  CH3pKa = 9,1

  JEDINJENJA DELUJU SLINO JER IMAJU ISTU FIZIKO-HEMIJSKU FARMAKOFORUMETILSULFONAMIDSKA GRUPA IMA SLINU KISELOST KAO FENOLNA GRUPA

  C

  O

  N:

  R

  HC

  N

  O

  CO

  OC

  O

  O:R

  amid

  estar

  ..

  ..

  ..

  FGFG BIOIZOSTERIJABIOIZOSTERIJA

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

  HO

  CH3OH

  19

  12

  3 56

  910

  18

  1112

  13

  1415

  1617

  7

  8

  O

  CH3OH

  CH3

  4

  AA

  ESTROGENI

  /FENOL STEROIDI/ODGOVORNI ZA 1O ENSKE OSOBINE

  ANDROGENI HORMONIODGOVORNI ZA 1O MUKE OSOBINEANABOLIKA AKTIVNOST

  ESTRADIOLNAJVANIJI ENSKI POLNI HORMON

  TESTOSTERONGLAVNI MUKI POLNI HOMON

  FGFG -- UZROK SPECIFIUZROK SPECIFINE NE BIOLOBIOLOKEKE(FIZIOLO(FIZIOLOKE) KE) AAKKTIVTIVNOSTINOSTI

  ZNAAJ FUNKCIONALNIH GRUPA ZA HEMIJU LEKOVA

 • 9

  FGFG -- STRUSTRUKTURNA IZOMERIJAKTURNA IZOMERIJAmolekuli imaju iste molekulske formulemolekuli imaju razliite funkcionalne grupemolekuli imaju razliite hemijske osobinemolekuli imaju razliite fizike osobine

  ALKOHOLI I ETRI

  ALDEHIDI i KETONI

  KISELINE I ESTRI

  FUNFUNKCKCIONALIONALNE NE GRUPGRUPEE

  Alkani su nereaktivni:

  Ako se jedan ili vie vodonika zameni razliitim atomima ili nastane nova vezakreira se funkcionalna grupa.

  CH3CH2CH2CH3

  C H C Cl C HH

  C O

  C C C CHH

 • 10

  UOBIUOBIAJENE AJENE FUNFUNKCIONALNEKCIONALNE GRUPGRUPEE

  ALKOHOLI

  R R

  C CR

  C C RR

  R O H

  C C

  C C

  O H

  dvostruka veza

  trostruka veza

  hidroksilna

  ALKENI

  ALKINI

  KLASA FUNKCIONALNA GRUPA

  R

  R C

  H

  O

  R C O

  C

  H

  O

  C O

  aldehidna

  keto

  ALDEHIDI

  KETONI

  AMINI aminoR N HH

  N H

  H

  ETRI R O R O R alkoksi

  R

  R ne moe biti H

  R ne moe biti H

  H ne moe biti R

  H moe biti R

  R moe biti H

  R moe biti H

  H ne moe biti RR ne moe biti H

  R

  OH

  R C

  OR