5
ฉบับที34/2553 นศุกร ที27 สิงหาคม พ..2553 . www.sirikitdam.egat.com แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธเขื่อนสิริกิติPhasom News Weekly ขาวผาซอม ใหขอมูลสนับสนุนโครงการวิจัย การศึกษาดานแหลงน้ําเพื่อการจัดการน้ําของลุมน้ํานานเชิงกลยุทธเมื่อวันที24 สิงหาคม 2553 นายธนรัชต ภุมมะกสิกร ผูชวยผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ -ปฏิบัติการ ใหขอมูลและใหสัมภาษณ ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล หวหนาคณะวิจัยจากหนวยปฏิบัติการวิจัยระบบการ จัดการแหลงน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใชประกอบการศึกษาใน โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาดานแหลงน้ําเพื่อการจัดการน้ําของลุมน้ํานานเชิงกลยุทธ ในประเด็นตาง โดยสรุปดังนีเรื่องการปลอยระบายน้ํา ปริมาณน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา เกณฑการปลอยน้ํา (Rule Curve) ของเขื่อนสิริกิติปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา การประมาณการปริมาณน้ําทาที่ไหลลงอางเก็บ น้ํา และลักษณะทางกายภาพของตัวเขื่อนสิริกิติ์ โอกาสนี.อขส-. ไดนําคณะดังกลาว ดูสภาพน้ําที่สัน เขื่อนสิริกิติและดูงานการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา ที่โรงไฟฟาเขื่อนสิริกิติ

Phasom News Weekly - sirikitdam.egat.com new weekly... · Phasom News Weekly ข าวผาซ อม ให ข อมูลสนับสนุนโครงการว ิจัย

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Phasom News Weekly - sirikitdam.egat.com new weekly... · Phasom News Weekly ข าวผาซ อม ให ข อมูลสนับสนุนโครงการว ิจัย

ฉบับที่ 34/2553 วันศุกร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2553

.

www.sirikitdam.egat.com แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธเข่ือนสิริกิติ์

Phasom News Weekly

ขาวผาซอม

ใหขอมูลสนับสนุนโครงการวิจัย“การศึกษาดานแหลงน้ําเพื่อการจัดการน้ําของลุมน้ํานานเชิงกลยุทธ”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 นายธนรัชต ภุมมะกสิกร ผูชวยผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์-ปฏิบัติการ ใหขอมูลและใหสัมภาษณ ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล หวหนาคณะวิจัยจากหนวยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหลงน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใชประกอบการศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาดานแหลงน้ําเพื่อการจัดการน้ําของลุมน้ํานานเชิงกลยุทธ” ในประเด็นตาง ๆ โดยสรุปดังนี้ เรื่องการปลอยระบายน้ํา ปริมาณน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา เกณฑการปลอยน้ํา (Rule Curve) ของเขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา การประมาณการปริมาณน้ําทาที่ไหลลงอางเก็บน้ํา และลักษณะทางกายภาพของตัวเขื่อนสิริกิติ์ โอกาสนี้ ช.อขส-ป. ไดนําคณะดังกลาว ดูสภาพน้ําที่สันเข่ือนสิริกิติ์ และดูงานการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา ที่โรงไฟฟาเข่ือนสิริกิติ์

Page 2: Phasom News Weekly - sirikitdam.egat.com new weekly... · Phasom News Weekly ข าวผาซ อม ให ข อมูลสนับสนุนโครงการว ิจัย

ใหการตอนรับและใหขอมูลเขื่อนสิริกิติ์

เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2553 นายธนรัชต ภุมมะกสิกร ผูชวยผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์-ปฏิบัติการ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเหนือ จํานวน 200 คน ในโอกาสมาเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ซ่ึง ช.อขส-ป. ไดบรรยายเรื่องการบริหารจัดการนํ้าเขื่อนสิริกิติ์ และวิสัยทัศนเรื่องการบริหารจัดการดาน CSR พรอมตอบขอซักถาม ณ หองประชุมอาคารประชาสัมพันธเขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ ์จัดอบรมหลักสูตร ระบบงาน BALLOON OFFICE

เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ศูนย OTOP เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร ระบบงาน BALLOON OFFICE ใหกับหัวหนาแผนก หัวหนางานและผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ จํานวน 28 คน ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงการปฏิบัติ การสราง แกไข และปรับปรุงแผนปฏิบัติการบน Website โดยมีวาที่ ร.ท.ไชยา สมออน หัวหนากลุมงาน IT เขื่อนสิริกิติ์ เปนวิทยากร

Page 3: Phasom News Weekly - sirikitdam.egat.com new weekly... · Phasom News Weekly ข าวผาซ อม ให ข อมูลสนับสนุนโครงการว ิจัย

คณะกรรมการกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟาเขื่อนสิริกิติ์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ เขื่อนวชิราลงกรณ

สร.กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจําป 2553

ระหวางวันที่ 20-22 สิงหาคม 2553 นายสมคิด แข็งแรง ผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะผูชวยเลขานุการกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟาเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมนําคณะกรรมการกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟาเขื่อนสิริกิติ์ จํานวน 12 คน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู กับคณะกรรมการกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟาเขื่อนวชิราลงกรณ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ทั้งน้ีเพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณมาปรับใชเปนกลยุทธในการบริหารงานภายในกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟาเขื่อนสิริกิติ์ตอไป โดยมีนายณัฐจพนธ ภูมิเวียงศรี ผูอํานวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายวรพจน ทันดร พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี และผูปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ รวมใหการตอนรับ

เม่ือที่ 25 สิงหาคม 2553 นายประเสริฐ ธํารงวิศว ผูชวยผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์ -บริหาร เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ใหกับบุตรสมาชิก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแหงประเทศไทย (สร.กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์ ณ หองประชุม 1 อาคารที่ทําการเขื่อนสิริกิติ์ ประกอบดวยทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีไดรับเฉพาะใบประกาศ จํานวน 7 คน ทุนเรียนดีไดรับทุนพรอมใบประกาศ จํานวน 6 คน และทุนสนับสนุนการศึกษา (ทุนสงเคราะห) จํานวน 3 คน

Page 4: Phasom News Weekly - sirikitdam.egat.com new weekly... · Phasom News Weekly ข าวผาซ อม ให ข อมูลสนับสนุนโครงการว ิจัย

เขื่อนสิริกิติ ์ไดรับเกียรติบัตร “โรงงานสีขาว”

ประชุมคณะทํางาน (Small Group Activities)

เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2553 นายวิรัตน สืบตั๋น หัวหนาแผนกควบคุมความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์ เปนตัวแทนกฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบเกียรติบัตร”โรงงานสีขาว” จากนายโยธินศร สมุทรคีรีจ ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ เน่ืองจากเขื่อนสิริกิติ์ ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาวปองกันและแกไขยาเสพติด ประจําป 2553 ณ หองประชุมศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ

เข่ือนสิริกิติ์ เขารวม “โครงการสถานประกอบการสีขาว” โดยมุงเนนการรณรงคและปราบปราม ยาเสพติดภายในองคกร รวมถึงการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกพนักงานเพ่ือรวมปองกันภัยยาเสพติดอยางมีศักยภาพ

เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 นายโสภณ คชรักษา วิศวกรระดับ10 ในฐานะหัวหนาคณะทํางานสงเสริมการปฏิบัติงานดานกิจกรรมกลุมผูปฏิบัติงาน เขื่อนสิริกิต์ิ (Small Group Activities) เปนประธานประชุมรวมกับคณะทํางาน จํานวน 11 คน เพ่ือพิจารณาแผนงาน (Action Plan) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน และมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบ ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานดานกิจกรรมกลุมQCC NON QCC 5ส KM Kaizen BAR AAR แลกเปล่ียนเรียนรู และSuccess Story Telling ของผูปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิต์ิ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ หองประชุม 2 อาคารท่ีทําการเขื่อนสิริกิต์ิ

Page 5: Phasom News Weekly - sirikitdam.egat.com new weekly... · Phasom News Weekly ข าวผาซ อม ให ข อมูลสนับสนุนโครงการว ิจัย

จัดทําโดย แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เข่ือนสิริกิติ์ 40 หมู 10 ต.ผาเลือด อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 53190 โทรศัพท 04-745-3030-2 ท่ีปรึกษา ผูอํานวยการเข่ือนสิริกิติ์ ,ผูชวยผูอํานวยการเข่ือนสิริกิติ์-ปฏิบัติการ ,ผูชวยผูอํานวยการเข่ือนสิริกิติ์-บริหาร และวิศวกรระดับ 11 บรรณาธิการ หัวหนาแผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ กองบรรณาธิการ แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธเข่ือนสิริกิติ์

ประชาสัมพันธระบบสืบคนขอมูลรูปภาพ

ผูปฏิบัติงานทุกทานสามารถสืบคนขอมูลรูปภาพกิจกรรมตาง ๆ ของเขื่อนสิริกิติ์ ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. ของทุกวันทาํการ ไดที ่http://sk.egat.co.th/sk2030/ หรือ เขาไปที ่IP Address \\10.242.2.142

หากเกิดปญหาการใชบริการ สามารถแจงไดท่ีเบอร 3031