Click here to load reader

Phu luc so 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY DIEN LIIC ... fileCONG TY CO PHAN PHAT TRIM CONG HOA XA HQI CHiJ NGHIA VIET NAM DIEN LIIC VIET NAM Dec lap - Tv do - Honh phtic ?/1.1

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Phu luc so 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY DIEN LIIC ... fileCONG TY CO PHAN PHAT TRIM CONG...

 • Phu luc so 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

  (Ban hanh kern then Th6ng tzr so 155 /2015/TT-BTC ngay 06 thong 10 nom 2015 ezia BO Tai chinh &rang den tong b a th6ng tin tren thi truang chiMg khoan)

  CONG TY CO PHAN PHAT TRIM CONG HOA XA HQI CHiJ NGHIA VIET NAM

  DIEN LIIC VIET NAM Dec lap - Tv do - Honh phtic

  ?/1.1 /13C-VNPD Ha N6i, ngay Ag thong nom 2018

  BAO CAO TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY NIEM YET 6 THANG DAU NAM 2018

  Kinh girl: -14 ban Chung khoan Nha mere - S& Giao dich Chirng khoan TP.Hil Chi Minh

  - Ten cOng ty niem yet: Cong ty Co phan Phat trien Dien lkrc Viet Nam

  - Dia chi till sa chinh: Tang 2 CT2 - 286 Nguygn Xien, xa Tan Trieu, huyen Thanh Tri, Ha NOi

  - Dien thooi: 024.22131580 Fax: 0243.5527987

  - Won dieu le: 1.024.930.980.000 VND

  - Ma chi ng khoan: VPD

  I. Hoot deng ciia Doi hei dimg co (long:

  ThOng tin ve cac cuOc hop va Nghi quyet/Quyet dinh dm Doi hei ding co ding (bao gom ca cac Nghi quyet cua Dai hei ding co dOng dtroc thong qua dtrai hinh thac lay )% kien bang van ban):

  Stt SO Nghi qtlyeti Quyet dinh

  Ngay Nei dung

  1 610/NQ- VNPD-

  DHDCD

  I. Thong qua Bao coo cua HDQT danh gid thkrc trang ket qua son xuAt kinh doanh cua Cong ty nom 2017, Ke hoach nom 2018 ya tinh hinh hog Ong cua HDQT nom 2017, phtrang twang nhiem yli nom 2018.

  II. Th8ng qua Bao coo dm Ban kiem sat ye ket qua kiem tra, giam sat cac hog dcing trong nom 2017 \fa ke hooch thcrc hien nom 2018.

  III.Thong qua Bao coo tai chinh rift 2017 (la diroc kiem town.

  30/05/2018 IV.Thong qua Ta trinh ye yiec Phan phei 1cri nhudn Min 2017.

  V. Thong qua TO trinh phe duyet phuong an phat hanh co phieu chi tra c6 tirc nom 2017.

  VI.Thong qua Ta trinh sira (lei Dieu 1e Cong ty.

  VI1.Thong qua Ta trinh phe duyet Quy the nei be ve quail tri Cong ty.

  VIII. Thong qua Ta trinh phe duyet danh sach Cong ty kiem

 • town dOc 14 thkrc hien kiem loan Bao cao tai chinh nam 2018.

  IX. Thong qua TO trinh thay del dia chi tru so chinh cua

  Cong ty. X. MAI nhiem va Biu be sung thanh vien HDQT nhi'em 14

  IV (2017-2021). XI. Thong qua viec phe chuin Chu tich HDQT kiem Tong

  Giam doc dieu hinh. XII. Thong qua Tong mire thin lao dm HDQT va BKS nam

  2018

  H. MI (Icing quin tri (Bin cio 6 thing):

  1. Thong tin s4 thinh van HOi diing quin tri (HDQT):

  S'I'T Thant) vien HDQT

  Chlic vu NO), bit

  dAu la thanh vial HDQT

  sil uo , i buoy

  HDQT tham dtr

  Ts, l? tham du hop

  14 do khong tham

  du hop

  I x

  Ong Nguyen Thanh Tung

  Cho tich HDQT, Ping Giam doc

  Cong ty

  21/04/2012 (thanh vien HDQT)

  01/9/2014 (Chu tich HDQT)

  2/2 100%

  2 Ong Nguyen TOng Phirang

  TV. HDQT 01/12/2017 2/2 100%

  3 Ong Nguyen Van

  Thinh TV. HDQT 21/04/2012 2/2 100%

  4 Ong KhuAt Quang Mau TV. HDQT 03/10/2014 2/2 100%

  5 Ong Nguyen Van Khoa

  TV. HDQT 21/04/2012 2/2 100%

  6 Ong Tr,?in Van Duce TV dOc 14p HDQT 30/05/2018 0/2 0% Men thaw bau vao HDQT

  7 Ong Nguyen Hong Son TV dOc 10p HDQT 30/05/2018 0/2 0% Mori doge bAu vao HDQT

  2. Ho0 Ong giam sat cua HDQT did vol Ban TOng Giam dOc:

  Trong nam 2018, HOi d6rig quail tri thtrc hien hoot dOng Om sat d6i vii Ban Tang Giant dOc thong qua Quy che lam viec cua HOi (fling quan tri va moi quan he lam viec vii Ban Tong Giam doe, Ban kiem soot Cling ty Co phan Phat trien Dien ltyc Via Narn; HDQT Cong ty Won theo dOi sat sao tinh hinh hoot dung dm Cong ty, Om sat va co nhang chi dao dinh htrang va ho trq kip thai cho Ban,Tong Giant doe dieu hinh thong qua ban hinh cac Nghi quyet, Quyet dinh lien quan den hoot dOng san xuat kinh doanh cua Cong ty, to chirc bt) may Cong ty va cac van de quan trQng khac thuOc thAm quy& cua Hi)i (tong quart tri, phir hgp vii cac quy che, quy dinh hien hinh cua Cong ty va Phap

  2

 • 1u4t.

  3. 1-14W dOng ciia,cfic tieu ban thuOc HO ding quail tri: Hei ding quan tri Cong ty

  chtra thanh lap cac tieu ban.

  4. Cac Nghi quyet/Quytt dinh cua 110i ding quart tri nim 2018:

  Stt SO Nghi

  quyet/ Quyet dinh

  Ngay NOi dung

  I Nghi quyet

  1 Nghi quyet se 246/NQ-

  VNPD-HDQT 16/03/2018

  Nghi quyet cuec hop HDQT(cuec hop lAn thin 4 nhiem kS' IV)

  I.Tinh hinh SXKD va DTXD dm COng ty den 28/02/2017;

  II.Ke hoach SXKD va DTXD nam 2018;

  III.Cong tic quye't todn Du an Nha may ThUy dien Khe B6; IV.Cong tac dAu to xay dung Du an Nha may Thiiy dien Khe B6;

  V.COng tac to chirc Dai h6i c6 dong thtthng nien nam 2018;

  VI.COng tac nhan sir Hei thing quan tri;

  VII.Cac cong viec c6 lien quan khac.

  2 Nghi quyet se 557/NQ-

  VNPD-HDQT 16/05/2017

  Nghi guy& et* hop HDQT (cuec hop lark thin 5 nhiem kjf IV)

  I.Tinh hinh SXKD va DTXD cUa Cong ty den 10/05/2018;

  II.Cong tac quy& todn du an Nha may thy dien Khe BO;

  III.Cong tac guy& toan Du an Nha may Thuy dien Bic Binh;

  IV.Nei dung va tai lieu trinh Dai hei dOng di dOng thuhg nien Min 2018;

  V.Cong tac nhan su Hei deng quan tri;

  VI.Cac cong viec khac c6 lien quan khac.

  4 Nghi guy& se 581/NQ-VNPD-F1DQT 24/05/2018 Phanphei loi nhuAn nam 2017

  H Quyet dinh

  1 19/QD-VNPD-HDQT 08/01/2018

  Phe duyet them thun don gia 118 trci chi phi to san nen cac he dan tai cac khu TDC tap trung ban Dinh Phong, ban Dinh Thing, ban Dinh I Wong - Di; an Nha may Thay dien Khe B6

  3

 • Stt SO Nglii

  quy4t/ Quyet djnh

  NO), NOi dung

  2 48/QD-VNPD-HDQT 17/01/2018

  Duyet khai !um va dkr toan phat sinh mvc: Do ye be sung dja chinh theta dat, khu dat ty re 1/1000 phvc vv lap h6 soy BTGPMB khu vkrc thi tan Haa Binh, xom benh vien va ban Khe Chi, xi Thach Giam Th6y dien Khe BO

  3 49/QD-VNPD-HDQT 17/01/2018 Duyet thief ke BVTC va dkr toan mvc: be sung cac ding trinh phv trq cho cong trinh cong cong khu TDC ban Ping - Dv an Nha may Thuy dien Khe BO

  4 50/QD-VNPD-HDQT 17/01/2018 Duyet hotrq kinh phi xay dkrng b6 ke mai cla trki so. cong an huyen Tuang Dtrang

  5 54/QD-VNPD-HDQT 18/01/2018 Th6a thuan dkr toan chi phi hoat Clang ter nAm 2007 den nAm 2017 c6a HOi clang bei thu6ng giai phang mat bang di dan tai djnh ctr - Dv an Th6y dien Khe BO

  6 100/QD-VNPD-HDQT 31/01/2018 Duyet danh sach xep hang nha than goi than se 17.1: Thi cong hoan thien mai that Nha dieu hanh cling trinh tai Ha Nai thuac dkr an NM may thily dien Khe BO

  7 107/QD-VNPD-HDQT 02/02/2018 Throng hoan thanh ke hoach san xuAt kinh doanh nAm 2017 cho CBCNV COng ty

  8 108/QD-VNPD-HDQT 02/02/2018 B6 nhiem ong Nguyin Firru Thai Hoang - Thu 14 cong ty

  Um nhiem Ngtrai phv trach quan trj Cong ty

  9 109/QD-VNPD-HDQT 13/3/2018 Phe duyet quyet toan chi phi trang bit thiet hai rung bi nap thuac chi phi quan IY dkr an, to van va chi phi khac - Dv an Nha may Thay dien Khe B6

  10 221/QD-VNPD-HDQT 13/3/2018 Phe duyet quyet toan chi phi tang b6 thiet hoi rung IA ngap thuac chi phi quan ly dkr an, to van va chi phi khac - Dv an Nha may Thiry dien Khe Be

  11 222/QD-VNPD-HDQT 13/3/2018 Phe duyet quyet toan chi phi thatn tra tang dkr toan thuac chi phi quan 15, dkr an, ttr van va chi phi khic - Du an Nha may Thuy dien Khe b6

  12 223/QD-VNPD-HDQT 13/3/2018 Phe duyet quyet toan chi phi tham tra tai kieu k9 thuat ban ve cong nghe thuac chi phi quan IY dkr an, hr van va chi phi khac - Dv an Nha may Thuy dien Khe BO

  13 259/QD-VNPD-1-1DQT 20/3/2018

  Phe duyet quyet toan chi phi xay dkrng- Hang mvc: Xir ly sat 16 khu vkrc b6 trai dm Hqp clang se: 20/2009/HDXD-VNPD ngay 27/11/2009 kY girra VNPD vai Cling ty TNHH mat thanh vien DAu to xay lip va thuang mai 36 ve viec thi cling gai than se 18: Cong tac xay dkrng ding trinh chinh - Dkr an Thuy dien Khe BO

  4

 • Stt S6 Nghi

  quyet/ Quytt dinh

  NO), [ NOi dung

  20/3/2018

  Phe duyet quyet toan chi phi cung cap va lip dat thiet bi dat 1-Du an Nha may Thay dien Khe BO - Phan Thiet bi Ong nghe - Hang mpc: Thiet bi car dien; Tram phan phei 220kV; Cu true gian may; Thiet bi car khi the"), cong tran, ha ltru - Myc: Trien khai M titling ha tang CNTT phyc vu van hank thi truOng phat dien canh tranh Nha may Thay dien Khe B6 va Tu van thiet ke, trien khai he thong gam sat van hanh thi true-rig dien va ho trq dieu hanh; Cung cap Net bi de trien khai he thOng ha tang CNTT plc vu van hanh TTD Nha may Thay dien Khe BO IA Ttr van Thiet ke, trien khai he tilting giam sat van hanh TTD & hit trq dieu birth; Hieu chuan, kiem dinh do Ulin nghiem ding tar dien ar Elter A1700 cap chinh xac 0,2s; Mua may do dien tra cho Du an Thay dien Khe BO; Cung cap va lip dat cap dien plum vu cap dien van hank cau true gian may va cau true than de dra nhan ntrac; Cung cap va lip fiat cap dien phyc vu van hanh tarn he' titling diet), hit dm nhan ntrac, dap tran

  14

  15

  16

  260/QD-VNPD-HDQT

  261/QD-VNPD-HDQT 20/3/2018

  PM duyet hieu chinh der toan BVTC - hang myc: Nang cap tuyen throng vao khu tai dinh ctr ban Canh Trap - du an Nha may Thay dien Khe BO

  269/QD-VNPD-HDQT 22/3/2018

  Duyet TKBVTC va du toan myc: xi' 15, sat twat mai taluy dtrcmg doan km

  A 148+00+km148+500-HM: &rang tranh

  A ngap long Ito quoc 10 7 - D,r an Nha may Thay dien Khe BO

  17 332/QD-VNPD-HDQT 6/4/2018 Duyet quyet toan chi phi tham dinh &nit gia quy trinh van hanh 116 chill thuec chi phi quan 15, du an, ttr van va chi phi khac- Du an Nha may nay dien Khe bli

  18 354/QD-VNPD-HDQT 10/4/2018

  Duyet hieu chinh du toan ban ye thi ding - Hang myc: 136i thtrang, het trq, tai dinh cu - Dien 0,4kV khu tai dinh cu Ban Mac, xa Thach Giam - Du an Nha may Thay dien Khe BO

  19

Search related