20
Physical Education Kagamitan ng Mag-aaral Sinugbuanong Binisaya Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas 2 Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa [email protected]. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. Yunit 4

Physical Education - DEPED-LDN

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Physical Education - DEPED-LDN

Physical Education Kagamitan ng Mag-aaral Sinugbuanong Binisaya

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

2

Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na

inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at

pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat

namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na

mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng

Edukasyon sa [email protected].

Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.

Yunit 4

Page 2: Physical Education - DEPED-LDN

Music, Art, Physical Education and Health Ikalawang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral sa Sinugbuanong Binisaya Unang Edisyon, 2013 ISBN: 978-971-9990-95-6

Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.

Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon.

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Yolanda S. Quijano, Ph.D.

Inilimbag sa Pilipinas ng Rex Book Store, Inc. Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS)

Office Address: 2nd Floor Dorm G, Philsports Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600

Telefax: (02) 634-1054 o 634-1072 E-mail Address: [email protected]

Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral

Consultant: Thelma C. Villanueva, Rebecca V. Delapuz

Writers: Virginia T. Mahinay, Marites G. Popera,

Maripaz F. Magno, Cherry C. Ochavillo

Editors: Bernard C. Abellana, Gilda G. Berte

Illustrators: Eduardo D. Ayo, Jr.

Layout Artists: Ansal Q. Degamon, Alberto M. Adlawan,

Sheila Marie Laurel

Encoder: Daisy G. Dumaluan

Page 3: Physical Education - DEPED-LDN

TALAAN SA MGA HISGOTANAN

P.E.

YUNIT IV – BUTANG, KINAIYAHAN UG TINGOG SA

KALIHOKAN SA LAWAS

Pagtulun-an 1 – Tawo, Butang, Musika

ug Palibot Persons, Objects, Music

and Environment

…………….. 302

Buluhaton 1 – Lukso Patalikod

(Jump Backward)

…………….. 302

Buluhaton 2 – Ligid sa Bola (Roll a

Ball)

…………….. 302

Buluhaton 3 – Balanse sa Usa ka

Bitiis (One Leg Balance)

…………….. 303

Buluhaton 4 – Inintsik nga

Pagsaka (Chinese Get Up)

…………….. 303

Pagtulun-an 2 – Kahanas sa Kalihokan:

Pag-itsa sa Bola sa Ubos nga

Bahin, Pag-itsa og Bola sa Taas

nga Bahin (Movement Skills –

Underhand, Overhand Throw)

…………….. 304

Unang Adlaw (Day 1) …………….. 304

Buluhaton 1 …………….. 304

Buluhaton 2 …………….. 305 Dugang Buluhaton …………….. 305

Ikaduhang Adlaw (Day 2) …………….. 307

Buluhaton 1 …………….. 307

Buluhaton 2 …………….. 308

Buluhaton 3 - Batstrike …………….. 309

Buluhaton 4 …………….. 310

Dugang Buluhaton …………….. 311

Page 4: Physical Education - DEPED-LDN

Pagtulun-an 3 – Yano nga

Bamkanhong Sayaw Sinunod

Nga Paagi sa Kumpas (Simple

Folk Dance and Rhythmic

Routines)

…………….. 311

Buluhaton 1 - Alitaptap …………….. 311

Pagtulun-an 4 – Dagan Salu-salu ug

Lumba (Relays and Races)

…………….. 313

Buluhaton 1 – Kataw-anan nga

Dakup-dakop (Funny Tag)

…………….. 313

Pagtulun-an 5 – Pamarog og Panglihok

(Posture And Body Mechanics)

…………….. 314

Buluhaton 1 …………….. 314

Buluhaton 2 – Magtimbang

Magsalu-salo (Balance Relay)

…………….. 314

Buluhaton 3 – Libro Salu-salo (Line

Relay)

…………….. 315

Page 5: Physical Education - DEPED-LDN
Page 6: Physical Education - DEPED-LDN
Page 7: Physical Education - DEPED-LDN
Page 8: Physical Education - DEPED-LDN
Page 9: Physical Education - DEPED-LDN
Page 10: Physical Education - DEPED-LDN
Page 11: Physical Education - DEPED-LDN
Page 12: Physical Education - DEPED-LDN
Page 13: Physical Education - DEPED-LDN
Page 14: Physical Education - DEPED-LDN
Page 15: Physical Education - DEPED-LDN
Page 16: Physical Education - DEPED-LDN
Page 17: Physical Education - DEPED-LDN
Page 18: Physical Education - DEPED-LDN
Page 19: Physical Education - DEPED-LDN
Page 20: Physical Education - DEPED-LDN