20
UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG Tingkat 4, Komtar, Jalan Penang, 10675 Pulau Pinang. Telefon : 04-2690026/04-2592038 Faks : 04-2610164 e-mail : [email protected] Website : osconline.mbpp.gov.my ; www.mbpp.gov.my BKJ BIASA PIT SERENTAK PA ‘FAST LANE’ PK ‘IDENTICAL’ JKB BERCAMPUR LL SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP (OSC-PL) OSC ONLINE MBPP ID OSC ONLINE : Tarikh Permohonan : Tarikh Terima : No. Pelan : MBPP/OSC/PL / (LB) (Kod : A17) Tajuk Permohonan/ Tajuk Projek : Nama Pemohon : Nama PSP : Alamat : Alamat : No. Telefon : No. Telefon : No. Faks : No. Faks : Email : Email : Arahan-arahan: 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di dalam OSC Online dan juga hardcopy (sebelum membuat penyerahan di kaunter OSC). 2. Bagi permohonan yang melibatkan Nama Taman,PSP/SP perlu mengemukakan Permohonan Nama Taman bersekali dengan Permohonan Kebenaran Merancang yang dikemukakan. 3. Nama Permohonan di OSC Online adalah Nama Projek, Seksyen/mukim di bahagian Pemohon perlu diisi dengan betul. 4. Semua dokumen seperti yang disenaraikan di dalam senarai semak ini hendaklah di muatnaik satu persatu dan tidak dizipkan di dalam satu folder di dalam OSC Online. 5. Semua dokumen hendaklah dilabelkan mengikut singkatan yang ditetapkan di dalam senarai semak. 6. Semua dokumen yang dimuatnaik hendaklah di dalam format yang dibenarkan sahaja. Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan dokumen tidak dapat diterima atau tidak dapat dibuka seterusnya proses pengedaran dokumen untuk ulasan tidak dapat dibuat oleh Urusetia OSC. 7. Jadual A dan Jadual B adalah dokumen-dokumen gunasama yang akan digunakan bersama-sama lain-lain permohonan yang dikemukakan serentak dan juga untuk digunakan oleh semua agensi teknikal lain selain daripada agensi teknikal dalaman MBPP. 8. Jadual C adalah pengkhususan dokumen-dokumen mengikut keperluan agensi teknikal masing-masing. Rujuk Jadual 1 : Agensi Teknikal Yang Dirujuk Oleh Unit OSC Mengikut Jenis Permohonan sebagai panduan. 9. Urusetia OSC hanya akan menyemak secara terperinci di dalam OSC Online dan PSP perlu memastikan semua dokumen yang telah disemak berkenaan di muatnaik mengikut susunan kod dengan lengkap dan bertanggungjawab sepenuhnya memastikan teratur, lengkap dan sempurna. (Jadual A & Jadual B) 10. Semasa mengupload dokumen-dokumen untuk edaran kepada agensi-agensi teknikal berkenaan pastikan ianya di kumpul di dalam folder yang dinamakan di atas agensi teknikal berkenaan di dalam format zip file (Jadual C). 11. Sekiranya berlaku pertukaran hakmilik yang mana pemohon / tuan tanah berbeza daripada di dalam geran tanah, pemohon perlu mengepilkan salinan PA/Borang 14A yang mana berkaitan untuk membuktikan pertukaran hakmilik sedang berlaku. 12. Penyerahan Permohonan di Kaunter OSC bermula dari pukul 8:00 pg 4:30 ptg.

PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

  • Upload
    doanh

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG Tingkat 4, Komtar, Jalan Penang, 10675 Pulau Pinang. Telefon : 04-2690026/04-2592038 Faks : 04-2610164 e-mail : [email protected] Website : osconline.mbpp.gov.my ; www.mbpp.gov.my

BKJ BIASA

PIT SERENTAK

PA ‘FAST LANE’

PK ‘IDENTICAL’

JKB BERCAMPUR

LL

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP (OSC-PL) OSC ONLINE MBPP

ID OSC ONLINE : Tarikh Permohonan : Tarikh Terima :

No. Pelan : MBPP/OSC/PL / (LB) (Kod : A17)

Tajuk Permohonan/ Tajuk Projek

:

Nama Pemohon : Nama PSP :

Alamat : Alamat :

No. Telefon : No. Telefon :

No. Faks : No. Faks :

Email : Email :

Arahan-arahan: 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL)

di setiap ceraian dokumen di dalam OSC Online dan juga hardcopy (sebelum membuat penyerahan di kaunter OSC). 2. Bagi permohonan yang melibatkan Nama Taman,PSP/SP perlu mengemukakan Permohonan Nama Taman bersekali

dengan Permohonan Kebenaran Merancang yang dikemukakan. 3. Nama Permohonan di OSC Online adalah Nama Projek, Seksyen/mukim di bahagian Pemohon perlu diisi dengan betul. 4. Semua dokumen seperti yang disenaraikan di dalam senarai semak ini hendaklah dimuatnaik satu persatu dan tidak

dizipkan di dalam satu folder di dalam OSC Online. 5. Semua dokumen hendaklah dilabelkan mengikut singkatan yang ditetapkan di dalam senarai semak. 6. Semua dokumen yang dimuatnaik hendaklah di dalam format yang dibenarkan sahaja. Kegagalan mematuhi arahan ini

akan menyebabkan dokumen tidak dapat diterima atau tidak dapat dibuka seterusnya proses pengedaran dokumen untuk ulasan tidak dapat dibuat oleh Urusetia OSC.

7. Jadual A dan Jadual B adalah dokumen-dokumen gunasama yang akan digunakan bersama-sama lain-lain permohonan

yang dikemukakan serentak dan juga untuk digunakan oleh semua agensi teknikal lain selain daripada agensi teknikal dalaman MBPP.

8. Jadual C adalah pengkhususan dokumen-dokumen mengikut keperluan agensi teknikal masing-masing. Rujuk Jadual 1 :

Agensi Teknikal Yang Dirujuk Oleh Unit OSC Mengikut Jenis Permohonan sebagai panduan. 9. Urusetia OSC hanya akan menyemak secara terperinci di dalam OSC Online dan PSP perlu memastikan semua dokumen

yang telah disemak berkenaan dimuatnaik mengikut susunan kod dengan lengkap dan bertanggungjawab sepenuhnya

memastikan teratur, lengkap dan sempurna. (Jadual A & Jadual B) 10. Semasa mengupload dokumen-dokumen untuk edaran kepada agensi-agensi teknikal berkenaan pastikan ianya di

kumpul di dalam folder yang dinamakan di atas agensi teknikal berkenaan di dalam format zip file (Jadual C).

11. Sekiranya berlaku pertukaran hakmilik yang mana pemohon / tuan tanah berbeza daripada di dalam geran tanah, pemohon

perlu mengepilkan salinan PA/Borang 14A yang mana berkaitan untuk membuktikan pertukaran hakmilik sedang berlaku. 12. Penyerahan Permohonan di Kaunter OSC bermula dari pukul 8:00 pg – 4:30 ptg.

Page 2: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

Bil Kod Online

JADUAL A : DOKUMEN GUNASAMA A (DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA LAIN-LAIN PERMOHONAN YANG

DIKEMUKAKAN SERENTAK DAN JUGA UNTUK DIGUNAKAN OLEH SEMUA AGENSI TEKNIKAL LAIN )

(Di muatnaik dalam format PDF)

PSP

So

ftco

py

Hard

co

py

1 OSC01-GRN 1 salinan asal Geran Tanah (Untuk Pemajuan) yang disahkan 6 bulan terkini oleh PTD. * 1 salinan Surat pengesahan dari Pejabat Daerah dan Tanah (PTD) bagi lot-lot tanah kerajaan. * Salinan fotostat geran perlu diperakui sah oleh Peguam pada setiap helaian mukasurat.

2 OSC02-PA

1 salinan asal Power of Attorney / Borang 14A beserta resit bayaran yang telah disahkan. 1 salinan PA (Power Of Attorney) yang didaftarkan oleh Mahkamah Tinggi / Surat persetujuan dari tuan tanah / perakuan dan tandatangan tuan tanah di atas pelan (sekiranya pemaju bukan pemilik tanah) yang diperakui oleh Peguam ATAU surat tawaran bagi tanah kerajaan. atau 1 salinan Borang 14A yang diperakui oleh Peguam (sekiranya pemaju bukan pemilik tanah) dan 1 salinan resit bayaran daripada Pejabat Daerah & Tanah dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). (Jika berkaitan)

3 OSC03-F49

1 salinan asal ‘Form 49’ terkini yang disahkan oleh setiausaha syarikat untuk Pemohon, Pemilik Bangunan & Pemilik Tanah. (Jika berkaitan) (Sila Sertakan minit Mesyuarat Perlantikan Baru Ahli Jawatankuasa bagi Persatuan / Pertubuhan atau Maklumat Pemilik Syarikat dari data SSM).

4 OSC05-TKSRN 1 salinan asal Surat Pengesahan Cukai Taksiran dari Jab. Penilaian & Pengurusan Harta, MBPP.

5 OSC08-C1 1 salinan Borang C1 berserta surat iringan.

6 OSC09-APF KM 1 salinan Pelan Kelulusan Pelan KM (berwarna).

7 OSC10-APF PBa 1 salinan Surat Kelulusan Pelan Bangunan.

8 OSC11-APF PBb 1 salinan Pelan Bangunan yang telah diluluskan.

9 OSC12-LNTK 1 salinan asal Surat Perlantikan Perunding (PSP) daripada Pemohon kepada PSP.

10 OSC13-WKL 1 salinan asal Surat Wakil/Kuasa PSP kepada Wakil PSP.

Bil Kod Online

JADUAL B : DOKUMEN GUNASAMA B (DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA LAIN-LAIN PERMOHONAN YANG

DIKEMUKAKAN SERENTAK DAN JUGA UNTUK DIGUNAKAN OLEH SEMUA AGENSI TEKNIKAL LAIN )

(Di muatnaik dalam format PDF)

PSP

So

ftco

py

Hard

co

py

11 PL02-PLANa Pelan Landskap. (Tandatangan, Cop Arkitek Landskap bertauliah, Nama, Alamat, Nombor Telefon dan Nombor Faksimili Pemunya Tanah dan Bangunan)

12 PL03-PLANb Pelan Lanskap (PL) dalam format .dwg.

Bil Kod Online JADUAL C :DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN OLEH AGENSI-AGENSI TEKNIKAL

MASING-MASING (Di muatnaik dalam format PDF)

PSP

So

ftco

py

Hard

co

py

UNIT URUSETIA PUSAT SETEMPAT (OSC), MBPP – PERMOHONAN PELAN LANDKSAP

13 PL-OSC01 1 salinan asal Surat rasmi kepada Unit OSC.

JABATAN LANDSKAP, MBPP - PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

14 PL-JL01 Surat rasmi dari Perunding landskap yang bertauliah di Malaysia berdaftar dengan ILAM.

15 PL-JL02 Salinan Resit Bayaran Proses Pelan disertakan.

16 PL-JL03 Salinan Resit cukai Taksiran MBPP.

17 PL-JL04 Surat Akujanji penyerahan Jaminan Bank oleh pemaju/pemilik bangunan sebelum notis memulakan kerja bangunan dikeluarkan.

18 PL-JL05 Surat Akujanji penyerahan Jaminan Bank oleh pemaju/pemilik bangunan sebelum notis memulakan kerja bangunan dikeluarkan.

19 PL-JL06 Jadual Kadar Harga Termasuk /Anggaran Kos Kerja-Kerja Landskap(BQ).

20 PL-JL07 Senarai Semakan Permohonan Pelan Landskap.

21 PL-JL08 1 salinan Sijil Profesional Individu PSP & resit yang masih sah laku.

JABATAN KERJA RAYA (DBD) PULAU PINANG - PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

22 PL-JKR01 1 salinan asal surat rasmi kepada jabatan berkenaan.

Saya …………………………….. mengesahkan dokumen-dokumen yang dikemukakan ini adalah dokumen-dokumen yang telah (nama PSP atau wakil PSP) disemak oleh Urusetia OSC di dalam OSC Online dan saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas setiap dokumen yang dikemukakan.

Maklumat Perunding (PSP) Maklumat Wakil Perunding (SP) Diterima Oleh (OSC)

Tandatangan PSP Tandatangan SP Tandatangan Kakitangan OSC

Nama : Nama : Nama :

No. K/P : No. K/P : Jawatan :

Jawatan : Jawatan : Tarikh :

No. H/P : No. H/P :

Tarikh : Tarikh :

New Dis 2017

Page 3: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

JADUAL 1: AGENSI –AGENSI TEKNIKAL YANG DIRUJUK OLEH UNIT O.S.C., M.B.P.P. MENGIKUT JENIS PERMOHONAN

BIL

AGENSI TEKNIKAL

JENIS DOKUMEN PERMOHONAN HAL2

TANAH (124A &

204D KTN) (PS/PBMS)

KEBENARAN MERANCANG (KM)

PELAN BANGUNAN (PB)

PELAN SUBSIDARI KM PELAN KEJURUTERAAN

Agensi Dirujuk Jenis Pemajuan *(ii)

Ada KM

Tiada KM *(iii)

PELAN LANDSKAP

KERJA TANAH

JALAN & PARIT

LAMPU JALAN

NAMA JALAN

SANITARI

1 Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia √ Terlibat dengan Sensitif Alam Sekitar (bukit, laut, sungai, tanah tambak, korek tanah dll) / Kecerunan ≥ 20˚

2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (PUTRAJAYA/BATU KAWAN/ZON (DTL/DBD)

Terlibat dengan kediaman ≥ 9m / Rumah berkongsi dinding / Pemajuan ≥ 4 unit / semua permohonan selain dari kediaman

*Rujuk kreteria JBPM mengikut peringkat peringkat pemrosesan berdasarkan Garispanduan pelaksanaan OSC mengikut Model 3.0

√ √

3 Jabatan Alam Sekitar √

Terlibat dengan Sensitif Alam Sekitar (bukit, laut, sungai, tanah tambak, korek tanah dll), Kecerunan ≥ 20˚, Pemajuan ≥ 5 ekar, industri, pangsapuri perkhidmatan/SOHO dll./hotel ≥ 80 bilik dan zon-zon perlancongan/ Laporan Kesan Alam Sekitar (E.I.A)

4 Tenaga Nasional Berhad √ Terlibat dengan Bekalan Elektrik √

5 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia √ Selain Kediaman / Kediaman ≥ 4 unit / ≥ 5 tingkat

6 Jabatan Pengairan dan Saliran (DTL/DBD) √ Terlibat dengan sistem saliran √ √ √

7 Pentadbir Tanah Negeri (DTL/DBD) √ Semua Jenis Permohonan

8 Indah Water Konsortium √ Terlibat dengan sistem pembetungan √

9 Jabatan Kerja Raya √ Luar dari kaw. pantauan MPPP yang dilebel [LB]/ Laporan Geo-Teknikal

√ √ √

10 Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri √ Terlibat dengan keperluan perancangan bandar

11 Pihak Berkuasa Air Negeri (PBA) √ Terlibat dengan Bekalan Air √

12 Jabatan Perancangan MBPP √ *(i) √ Semua Jenis Permohonan √ √

13 Jabatan Kawalan Bangunan MBPP √ Semua Jenis Permohonan √ √

14 Jabatan Kejuruteraan MBPP √ Semua Jenis Permohonan/ Laporan Kesan Lalulintas (T.I.A.) √ √ √ √ √ √ √ 15 Jabatan Landskap MBPP √ Semua Jenis Permohonan / Terlibat dengan pokok √

16 Jabatan Perkhidmatan Perbandaran MBPP √ Terlibat dengan pelupusan sisa pepejal √

17 Bahagian Pelesenan MBPP √ Kediaman ≥ 100 unit / Selain dari Pemajuan Kediaman / Berfasa √

18 Jabatan Konservarsi Warisan MBPP √ Zon Warisan-UNESCO & Bangunan Warisan

19 Jabatan Penerbangan Awam √ Terlibat dengan laluan ‘Flight Path’ DCA √

20 Jabatan Pertanian √ Terlibat dengan Kawasan Pertanian

21 Jabatan Pendidikan Negeri Batal Keputusan MJOSC 10.10.2014- Jabatan Perancangan MBPP akan merujuk permohonan kepada SPC yang melibatkan keperluan sekolah.

22 Jabatan Kesihatan Negeri (kerajaan) / Kementerian Kesihatan (swasta)

√ Hospital/Klinik-klinik kerajaan/swasta

23 Jabatan Laut √ Terlibat dengan kawasan berhampiran persisiran pantai/laut

24 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan

Batal

Terlibat dengan saiz ruang niaga 5,000mp & Sektor Borong (hypermarket, supermarket, dll) Nota : Jabatan Perancangan MBPP akan merujuk permohonan kepada SPC berdasarkan Keputusan Jawatankuasa Perancang Negeri (SPC) Bil.1/2015 pada 26.1.2015 (sah 16.2.2015)

25 Lembaga Lebuhraya Malaysia √ Terlibat dengan Lebuhraya

26 Pejabatan Tanah dan Galian (Bahagian Stata) √ Terlibat dengan hakmilik strata

27 Jabatan Perhutanan √ Terlibat dengan kawasan hutan / pinggir hutan

28 Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) √ (industri)

29 ADUN √

a) Semua Permohonan Merancang di kawasan Kadun Air Putih N23 b) Permohonan Merancang di kawasan Kadun Tg. Bungah N22 c) Bagi kes Permohonan Merancang yang lain iaitu : - PM yang terdiri daripada 5 unit dan ke atas - PM yang terdiri daripada ketinggian 6 tingkat dan ke atas

Nota : [Kesemua perkara di atas perlu dirujuk kepada Adun Kawasan untuk makluman dan pandangan berdasarkan arahan Kerajaan Negeri bertarikh 6.10.2011 & Jawatankuasa Perancang Negeri (SPC) bertarikh 1.4.2011, 9.8.2011 & 30.9.2011]

Nota: (i) Pelan Pecah Sempadan termasuk ubah jenis (PS) & Pelan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula (PBMS) - diperakukan oleh MBPP sebelum dikemukakan ke Pejabat Tanah untuk pertimbangan. (ii) Pelan Kebenaran Merancang - rujukan Agensi Teknikal bergantung kepada jenis pemajuan yang dikemukakan. (iii) Pelan Bangunan – KM DIKECUALIKAN (Kawasan Perindustrian Bayan Lepas I,II,III,IV yang dimajukan oleh PDC, Kg. Tersusun Koperasi Serbaguna Gelugor, Kg. Tersusun Koperasi Tunas Muda (PS/SD/874) , Pearl Hill (PB372/1A), Penempatan semula Nelayan di Kg Masjid Teluk Kumbar, Penempatan

semula USM bersebelahan USM & Taman Pekaka)

Page 4: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

JABATAN LANDSKAP MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG PUSAT INFORMASI, TAMAN BANDARAYA,

10450 PULAU PINANG

PUSAT SETEMPAT(OSC) MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP Nota : Arkitek Landskap bertauliah perlu tandakan dalam kotak yang disediakan.

* Hanya dokumen yang lengkap sahaja akan diterima untuk diproses.

BIL PERKARA

CATITAN

(DIISI OLEH PSP)

SEMAKAN

PEJABAT

ADA TIADA ADA TIADA

1. Kepala surat rasmi dari Perunding landskap yang bertauliah di Malaysia

berdaftar dengan ILAM.

2. Salinan Resit Bayaran Proses Pelan disertakan

3.

Salinan Resit cukai Taksiran MBPP dan Surat pengesahan tiada

tunggakan cukai taksiran dari Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta,

MBPP.

4. Satu set salinan surat kelulusan dan Pelan Susunatur Kelulusan

Kebenaran Merancang(KM) berwarna (catit no.ruj. atas pelan)

5. Satu set salinan surat kelulusan dan Pelan Bangunan (PB)

(catit no.ruj. atas pelan)

6. 5 set pelan berwarna (1 set linen 4 set kertas) saiz A1 dilipat dalam saiz

A4 (Sila sertakan pelan podium/plaza/ kawasan lapang sekiranya ada landskap

diwujudkan)

Setiap 1 set Pelan lengkap dengan :

a)Petunjuk arah Utara & Skala

b)Ruang kosong lebih kurang 10 cm disediakan bersebelahan ruang

petunjuk

(c) Pelan Tapak yang jelas dan berwarna(bersaiz 100mmx100mm)

(d) Pelan Lokasi yang jelas dan berwarna (bersaiz 100mmx100mm)

(e) Jadual senarai cadangan pokok cadangan

(f) Keratan rentas penanaman pokok di bahu jalan awam/kawasan lapang

(Termasuk jarak rezab landskap,parit/longkang & ’root barrier’ dalam ukuran (mm)

g)Spesifikasi penanaman pokok

(h) Jalan-jalan awam atau jalan cadangan perlu diwarnakan kuning dan

dicatitkan atas pelan nama jalan/lorong/persiaran sediada.

(i) Kawasan lapang sediada atau cadangan perlu dicatitkan :

catatan diserah/tidak diserah kpd Kerajaan Negeri manakala warna

hijau bagi kawasan lapang yang tidak diserah dan lorekkan kawasan lapang yang diserah

kpd Kerajaan Negeri. (sertakan surat kelulusan pecah sempadan dari PTG Negeri)

jika berkaitan.

Mukasurat : 1/8 No.Pindaan : 01

Kandungan borang ini tidak dibenarkan diubahsuai

MBPP-PK-PLK-05-B01

Page 5: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

BIL PERKARA

CATITAN

(DIISI OLEH PSP)

SEMAKAN

PEJABAT

ADA TIADA ADA TIADA

(j)Kemudahan awam (playground/hardscape) di kawasan lapang yang

diserah kepada kerajaan perlu ditunjukkan dalam pelan.

(Wakaf,Gelanggang sukan,alatan senaman luar, alatan permainan kanak-kanak, bangku

taman,lampu taman & lain-lain)

(k)Perletakkan papan tanda makluman bagi :

di kawasan lapang yang diserah kpd Kerajaan Negeri/tapak pemajuan masa hadapan/

tapak kolam takungan / tapak kolam tadahan/tapak surau/tapak penjaja/tapakdewan/tapak

RIBI/ (rujuk Lampiran B)

-Perletakan papan tanda taman di kawasan lapang yang diserah kpd

kerajaan seperti di lampiran B1

(l)Memasang pagar keselamatan di kawasan :-

-untuk kawasan lapang yang bercerun/longkang besar kawasan lapang yang diserah kpd

Kerajaan Negeri/tapak pemajuan masa hadapan/tapak kolam takungan / tapak kolam

tadahan/tapak surau/tapak penjaja/tapakdewan/tapak RIBI

m)rezab Sg. Perlu ditunjukkan dalam pelan.(jika berkaitan)

-Garisan sempadan kawasan pemajuan diwarnakan dengan garisan biru.

(n)Penanaman rumput secara rapat kawasan lapang/bahu jalan(close

turfing).Rujuk Lampiran C

(o)Tajuk pelan adalah jelas dan terang (Dalam Bahasa Malaysia)

(mesti bermula dengan Cadangan Landskap Bagi .................................. )

(p)Pelan Pembesaran A1 dilipat dalam saiz A4

(utk cadangan landskap di kawasan lapang awam yang diserah kepada

Kerajaan)

(q)Tandatangan dan chop logo ILAM daripada Arkitek Landskap yang

bertauliah di Malaysia.

(r)Tandatangan Pemilik Tanah/Bangunan yang mengandungi

nama,alamat penuh pemilik/pemaju dan cop syarikat

(s)Jadual Kadar Harga termasuk /Anggaran Kos Kerja-Kerja Landskap

(BQ)(sila catitkan juga kuantiti & harga seunit setiap item dalam matawang RM)

(t)Laporan Cadangan Konsep Landskap (LCPL) dalam format A4 – 1 set

berwarna

(u)Lukisan perspektif hendaklah minima 2 perspektif berwarna iaitu 1

pandangan keseluruhan kawasan pemajuan & 1 pandangan kawasan

utama pemajuan (bahu jalan awam/kawasan lapang awam).

(v)Lukisan terperinci landskap kejur & landskap lembut

(w)Laluan utiliti perlu ditandakan dalam pelan landskap /(jika berkaitan) :-

TNB (catitkan kedudukan tiang elektrik di bahu jalan awam)

Mukasurat : 2/8

No.Pindaan : 01

Kandungan borang ini tidak dibenarkan diubahsuai

Page 6: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

BIL PERKARA

CATITAN

(DIISI OLEH PSP)

SEMAKAN

PEJABAT

ADA TIADA ADA TIADA

PBA (aliran paip air bawah tanah di bahu jalan awam)

TELEKOM (aliran kabel bawah tanah di bahu jalan awam)

(x)Kawasan berair perlu dilabelkan dan diwarnakan biru. (jika berkaitan)

Kolam tadahan (JPS)

Kolam Takungan (IWK).

y)Lukisan keratan-rentas kawasan cerun/lereng bukit bagi pemajuan

kawasan berbukit. (jika berkaitan)

7 Surat akujanji penyerahan Jaminan Bank oleh pemaju/pemilik bangunan

sebelum notis memulakan kerja bangunan dikeluarkan.

8. Cakera padat (CD) softcopy lengkap dengan :-

(pelan lokasi (google map), pelan cadangan konsep pelan landskap, perspektif

cadangan berwarna, pelan induk landskap, gambar tapak sediada,lukisan

keratan rentas,gambar cadangan ’softscape’ & ’hardscape’-perlu sediakan dalam

bentuk power point vesion 2003 dan ’drawing file’ dalam bentuk autocad vesion 2000.

DISEMAK OLEH PSP(ARKITEK LANDSKAP):

(TANDATANGAN DAN COP RASMI)

CATATAN :

TARIKH SEMAK PEJABAT :

NO.RUJUKAN OSC :

SENARAI SEMAK INI PERLU DIBAWA BERSAMA KETIKA PERMOHONAN

Mukasurat : 3/8

No.Pindaan : 01

Kandungan borang ini tidak dibenarkan diubahsuai

Page 7: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

PUSAT SETEMPAT(OSC) MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG *NOTA PENTING FORMAT PELAN LANDSKAP

Bil Perkara Semakan 1.0 SEMAKAN PELAN LANDSKAP Ada Tiada 1.1 Pelan lokasi & Pelan Kunci

1.2 Orentasi /Mata Angin/No.Lot

1.3 Skil Pelan 1: 1000 bagi projek Pembangunan komprehensif/bercampur /taman tema (mix development)

1.4 Skil Pelan 1:500 bagi projek pangsapuri/kondo/rumahpangsa/rumahteres/rumah berkembar/rumah bandar/rumah sesebuah

1.5 Skil pelan 1:250 bagi projek pejabat/ institusi/perdagangan/komersil/kilang/hotel dan sebagainya

1.6 Pelan penanaman pokok teduhan dan palma –Structural Planting Tunjukkan lokasi dan jenis tanaman sedia ada di atas bahu jalan/di seberang jalan.

1.7 Pelan Penanaman di atas Deck/Podium/Roof Top

1.8 Jadual penanaman: Bil.simbol,nama botani,nama biasa,ukuran batangT.H,O.H, jumlah tanaman

1.9 Tanaman pokok teduhan di bahu jalan dan kawasan lapang yang diserah atau tidak diserah kepada kerajaan.

1.10 Butir jelas terperinci cara penanaman pokok teduhan/palma/rumput(close turfing)

1.11 Keratan rentas terperinci penanaman pokok teduhan di bahu jalan (road side planting)

1.12 Keratan rentas terperinci kawasan landskap di kawasan lapang

1.13 Laluan talian utiliti bawah tanah di bahu jalan awam/lokasi tiang elektrik

1.14 Longkang – open drain/monsoon drain/culvert/covered drain

1.15 Nama bangunan(blok-blok bangunan)

1.16 Garisan sempadan (garisan warna biru gelap)

1.17 Garisan bangunan

1.18 Garis dinding(retaining wall)

1.19 Kawasan riadah

1.20 Alat permainan kanak-kanak & alatan senaman outdoor dan butir jelas yang sesuai

1.21 Padang bola dan sebagainya (jika berkaitan)

1.22 Kerusi/bangku taman

1.23 Papan tanda taman/arahan/makluman

1.24 Lampu solar taman (kawasan lapang yang diserah kepada kerajaan)

1.25 Sistem penyiraman –automatic/stand pipe

1.26 Keratan rentas (cross-section) bagi penanaman pokok di atas bahu jalan mestilah ditunjukkan. Butir-butir seperti lebar jalan, pembahagi jalan dan butir-butir lain yang terlibat hendaklah ditunjukkan.

Mukasurat : 4/8

No.Pindaan : 01

Kandungan borang ini tidak dibenarkan diubahsuai

Page 8: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

Bil Perkara Semakan

Ada Tiada 1.27 Laluan pejalan kaki/siarkaki mesti ditunjukkan

1.28 Pokok-pokok yang akan ditanam di atas bahu jalan, pada bahagian laluan pejalan kaki dan pembahagi jalan mestilah menggunakan benteng penahan akar (foot-barrier) untuk mengelakkan keretakan pada permukaan jalan dan parit dan juga ’tree grating’.

1.29 Kawasan awam seperti tanah lapang yang diserah kepada Kerajaan Negeri perlu dilorekkan, dicatatkan keluasan dalam ukuran metrik dan diwarnakan hijau muda manakala kawasan lapang yang tidak diserah /hakmilik strata mesti dicatat keluasan dalam ukuran metrik dan diwarnakan hijau muda sahaja.

1.30 Pagar perlu dipasang disekeliling tanah lapang jika terdapat longkang / parit yang membahayakan keselamatan awam.

1.31 Pokok-pokok sediada di jalan-jalan yang bersebelahan tersebut mestilah ditanda dan dilabelkan di dalam pelan landskap.

1.32 Ketinggian pokok-pokok yang hendak ditanam mestilah dinyatakan 5meter ke atas.

1.33 Pagar perlu dipasang disekeliling tanah lapang jika terdapat longkang / parit yang membahayakan keselamatan awam.

1.34 Pelan hendak menunjukkan semua nama jalan, bangunan-bangunan dan kawasan sekitar tapak pemajuan

1.35 Pokok-pokok sedia ada yang diubahtanam/dikekalkan perlu ditunjukkan dalam pelan.

2.0 KOD WARNA

2.1 Warna kuning – jalan raya yang diserah kepada kerajaan

2.2 Warna kelabu – jalan perkhidmatan yang tidak diserah kepada kerajaan

2.3 Warna merah – siarkaki/laluan pejalan kaki

2.4 Warna biru muda – kolam takungan/kolam tadahan/sungai/tasik/parit monsoon

2.5 Warna coklat – alat mainan kanak-kanak

2.6 Warna hijau – kawasan lapang/cerun/rumput/padang bola

2.7 Warna oren – gelanggang riadah : tennis/badminton/sepaktakraw/futsal

2.8 Warna biru gelap- garisan sempadan

2.9 Warna hitam - simbol lampu jalan

Mukasurat : 5/8

No.Pindaan : 01 Kandungan borang ini tidak dibenarkan diubahsuai

Page 9: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

SPESIFIKASI PENANAMAN Syarat-syarat spesifikasi seperti berikut hendaklah dicattkan di atas pelan landskap :- A.PENDAHULUAN (PRELIMINARIES) 1. Peruntukan air serta pengawasan tanaman dan kerja-kerja landskap. 2. Polisi insuran merangkumi gantirugi pekerja (‘workmen’s compensation’) dan ‘third party

liabillity’ serta menandatangani dokumen kontrak. 3. Memindah dan membuang segala sampah sarap serta lebihan kerosakan dari tapak

kerja. 4. Pihak kontraktor adalah bertanggungjawab ke atas hubungbalas dengan pihak

JKR,PBA,TNB dan STM berhubung masalah yang mungkin timbul akibat dari kerja-kerja landskap.

5. Kerja-kerja landskap di sepanjang jalan harus diwakili oleh wakil dari Majlis. B.PENANAMAN POKOK (TREE PLANTING) 1. Tinggi minima pokok teduhan hendaklah 5 meter. 2. Pancang penahan dan jaring dawai setinggi 5 kaki hendaklah dipasang. 3. Jarak minima pokok dari paip erong, pili bomba atau sebarang utiliti adalah 5 kaki. 4. Jarak penanaman pokok adalah 30 kaki(5meter) tertakluk kepada posisi utiliti awam,

pintu masuk, simpang jalan dan jenis pokok. 5. Jaminan Bank hendaklah diserahkan kepada MAJLIS untuk simpanan selepas

kelulusan pelan landskap diperolehi dan sah tempoh sehingga 12 bulan penyelenggaraan tamat.

6. Pihak pemaju hendaklah menyelenggara selama dua belas (12) bulan sebelum pokok-pokok diserahkan kepada MAJLIS. Anak-anak pokok yang mati hendaklah digantikan semasa tempoh penyelenggaraan dan jika gagal, pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang akan menggantikannya atas kadar RM 350.00 sepokok / mengikut kadar BQ dari pemohon dan ditolak dari Jaminan Bank.

7. Penanaman pokok hendaklah mengikut Garis Panduan Landskap Negara 8. Pihak pemaju bertanggungjawab sepenuhnya untuk mendapatkan kebenaran dari

jabatan-jabatan seperti JKR, PBAPP, TNB, STMB dan IWK jika terdapat masalah atau gangguan ekoran dari penanaman pokok.

9. Pihak pemaju bertanggungjawab sepenuhnya jika kerosakkan berlaku kepada utiliti-utiliti awam semasa kerja-kerja penanaman pokok dilaksanakan.

10. Pokok-pokok tidak dibenarkan di tanam di atas paip betong. 11. Campuran tanah bagi penanaman pokok hendaklah dari jenis tanah atas yang baik

dicampur dengan kompos dengan nisbah 1:3 12. Bukaan pokok mestilah ditutup dengan kekisi (tree grating) yang diperbuat daripada besi

sederhana keras(m.s bars) jika mempunyai permukaan ’hard surface’ mengikut butiran serta spesifikasi di dalam lukisan.

13. Tanah yang dikorek mestilah diganti dengan ’tanah top soil’ yang diperkayakan dengan ’compost’ dan ’organic fertilizer’ dalam nisbah 1:1:1 kepada 10” dari aras tanah.

14. Kesemua pokok-pokok mestilah ditanam di atas kaki lima (pavement) dengan lebar 1500mm iaitu di antara bebendul jalan (road curb) dan longkang (road drain).

15. Pokok-pokok yang ditanam di atas bahu jalan awam atau lokasi penanaman yang berdekatan parit/longkang perlu dipasang ’polythelene root barrier’.

C. PENANAMAN RUMPUT 1. ’Turfing’ sebagaimana tertentu mestilah dari jenis rumput yang sihat dan hijau,

dihamparkan dan ditanam secara rapat serta mestilah disenggara sehingga 12 bulan. ’Turf’ mengandungi lalang atau mimosa akan dibuang manakala mana-mana lalang atau mimosa yang mula tumbuh akan dicabut.

Mukasurat :6/8 No.Pindaan : 01

Kandungan borang ini tidak dibenarkan diubahsuai

Page 10: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

D.PENGINDAHAN DI TAPAK TERTENTU (LANDSCAPE AT RESERVES) 1. Pengindahan di atas tapak berikut:

a)kawasan tanah lapang b)pusat kemudahan awam c)tempat letak kereta

2. Persimpangan jalan masuk utama dan sekitar papan tanda nama taman perumahan. 3. Membekal dan memasang kemudahan-kemudahan awam yang diluluskan seperti

bangku rehat,alat-alat permainan,lampu taman dan lain-lain lagi. 4. Tapak surau,tapak kolam tadahan/kolam takungan,tapak kemajuan masa

hadapan,tapak penjaja,tapak RIBI,tapak dewan dan sebagainya hendaklah diratakan, ditanam dengan rumput (close turfing) (100% dari rumput ’cow grass’ dan dipagarkan dengan pagar ’chain link’ sekurang-kurangnya 4 kaki tinggi dengan mengadakan pintu masuk/keluar 10”-0” dan 3”-0”, dipasang papan tanda serta dikeliling dengan parit konkrit.

E.PENYEDIAAN LANDSKAP KEJUR :ALATAN PERMAINAN ,KEMUDAHAN SUKAN DAN ALAT SENAMAN KATEGORI A : UNIT PERUMAHAN/KEDIAMAN DI BAWAH 50 UNIT 1. 1 unit ’Integrated Play Structure’ dengan mempunyai 5 komponen permainan. 2. 2 unit buaian dengan 2 tempat duduk. 3. 2 unit ’Spring Rider’ 4. 1 unit See Saw 2 tempat duduk 5. Permukaan kemasan EPDM (kawasan landing/keseluruhan) 6. Papan tanda alat permainan. 7. 1 unit bangku taman (tapak dikonkrit secara kekal) KATEGORI B : UNIT PERUMAHAN/KEDIAMAN 51-99 UNIT 1. 1 unit ’Integrated Play Structure’ dengan mempunyai 8-10 komponen permainan. 2. 2 unit buaian dengan 2 tempat duduk. 3. 2 unit ’Spring Rider’ 4. 1 unit See Saw 2 tempat duduk 5. Permukaan kemasan EPDM (kawasan landing/keseluruhan) 6. Papan tanda alat permainan. 7. 2 unit bangku taman (tapak dikonkrit secara kekal) 8. Laluan pejalan kaki dengan kelebaran 1.5meter. 9. 3 unit alat senaman 10. Papan tanda alat senaman KATEGORI C : UNIT PERUMAHAN/KEDIAMAN 100-300 UNIT 1. 1 unit ’Integrated Play Structure’ dengan mempunyai 10-12 komponen permainan. 2. 2 unit buaian dengan 2 tempat duduk. 3. 2 unit ’Spring Rider’ 4. 1 unit See Saw 4 tempat duduk 5. Permukaan kemasan EPDM (kawasan landing/keseluruhan) 6. Papan tanda alat permainan. 7. 3 unit bangku taman (tapak dikonkrit secara kekal) 8. Laluan pejalan kaki dengan kelebaran 1.5meter. 9. Wakaf (4000mmx4000mm)(jika perlu) 10. 4 unit alat senaman 11. Papan tanda alat senaman

8Mukasurat :7/7 No.Pindaan : 01

Kandungan borang ini tidak dibenarkan diubahsuai

Page 11: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

KATEGORI C : UNIT PERUMAHAN/KEDIAMAN MELEBIHI 300 UNIT 1. 1 unit ’Integrated Play Structure’ dengan mempunyai 15-20 komponen permainan. 2. 2 unit buaian dengan 2 tempat duduk. 3. 3 unit ’Spring Rider’ 4. 2 unit See Saw 4 tempat duduk 5. Permukaan kemasan EPDM (kawasan landing/keseluruhan) 6. Papan tanda alat permainan. 7. 3 unit bangku taman (tapak dikonkrit secara kekal) 8. Laluan pejalan kaki dengan kelebaran 1.5meter. 9. Wakaf (4000mmx4000mm)(jika perlu) 10. 6 unit alat senaman 11. Papan tanda alat senaman NOTA: a) Rekabentuk kemudahan laluan pejalan kaki dan kemudahan untuk OKU perlu mematuhi

standard MS1184 & Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1986 (Seksyen 34A).

b) Bagi penyediaan alatan mainan kanak-kanak dan alatan senaman, dikehendaki kemukakan perakuan sah barangan/peralatan kepada Majlis sebelum/semasa permohonan sijil siap kerja landskap seperti berikut :- -Perakuan sah Lesen pensijilan barangan dari SIRIM. -Sijil sistem pengurusan kualiti dari SIRIM. -Sijil warranty barangan yang sah. -SME (Corporation Malaysia SIRIM QAS Internasional Sdn Bhd)- Malaysia Brand Certification Scheme. -Insuran tanggungan awam (Product Liability Insurance)

F.PENYELENGGARAAN 1. Penyelenggaraan mestilah dilakukan pada jangkamasa sehingga sijil menduduki (CF)

diperolehi atau 12 bulan selepas sijil siap kerja landskap diperolehi. Pihak kontraktor adalah bertanggungjawab ke atas pembekalan barangan,peralatan,aksesori dan air bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan ini.

2. Penyelenggaraan bagi tanaman pokok merangkumi: a.menyiram tanaman (seminggu sekali) b.merumput tanaman dan mengembur tanah (sebulan sekali) c.membaiki kayu pancang dan pengikat (sebulan sekali) d.mencantas pokok (jika perlu) e.membaja tanaman dan meracun tanaman (sebulan sekali)

3. Penyelenggaraan ’turfing’ merangkumi: a.menyiram tanaman (seminggu sekali) b.merumput tanaman (jika perlu)

Mukasurat :8/8

No.Pindaan : 01

Kandungan borang ini tidak dibenarkan diubahsuai

Page 12: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

Mukasurat : 1/1 No.Pindaan : 0

MBPP-PK-PRPPA-05-B01/1

Page 13: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

LAMPIRAN B1: PAPAN TANDA TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK

(UNTUK DIPASANG DI KAWASAN LAPANG YG DISERAH KPD KERAJAAN)

Mukasurat : 1/1 No.Pindaan : 01

MBPP-PK-PRPPA-05-B01/02

Tinggi dengan tapak:

2500mm

Page 14: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

LAMPIRAN B2 : PAPAN TANDA TAMAN

(UNTUK DIPASANG DI KAWASAN LAPANG YG DISERAH KEPADA KERAJAAN)

LAMPIRAN B3 : PAPAN TANDA TAMAN

(UNTUK DIPASANG DI KAWASAN LAPANG YG TIDAK DISERAH KEPADA KERAJAAN)

MBPP-PK-PRPPA-05-B01/03

tinggi:

1200mm

panjang:

1500mm

Page 15: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

MBPP-PK-PRPPA-05-B01/03

Page 16: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

TTaannjjuunngg –– ppaannggggiillaann uunnttuukk PPuullaauu

PPiinnaanngg bbaaggii oorraanngg tteemmppaattaann.. KKaannooppii

ppaaddaatt--hhiijjaauu ttuuaa,, bbuunnggaa kkeecciill bbeerrwwaarrnnaa

ppuuttiihh ddaann bbeerrbbaauu wwaannggii..

MMiimmuussoopp eelleennggii TTaannjjuunngg

PELAN INDUK LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG

PPOOKKOOKK RRAASSMMII MMPPPPPP

CCaalloottrrooppiiss ggiiggaanntteeaa RReemmiinngggguu

TTuummbbuuhh mmeellaattaa ddii ppiinnggggiirr llaauutt..

BBuunnggaa sseeaakkaann mmuuttiiaarraa sseebbeelluumm mmeennjjaaddii jjaammbbaakk bbuunnggaa bbeerrwwaarrnnaa ppuuttiihh.. MMeemmppuunnyyaaii nniillaaii ppeerruubbaattaann..

AAssaall nnaammaa PPuullaauu PPiinnaanngg.. PPaallmmaa

bbeerrbbaattaanngg ttuunnggggaall.. BBuuaahh ddiimmaakkaann

bbeerrssaammaa ssiirreehh.. MMeemmppuunnyyaaii nniillaaii

ppeerruubbaattaann..

AArreeccaa ccaatteecchhuu PPookkookk ppiinnaanngg

BBuunnggaa sseeddeerrhhaannaa bbeessaarr ,, wwaarrnnaa

kkuunniinngg kkeejjiinnggggaaaann.. BBuuaahh bbuullaatt

bbuujjuurr --wwaarrnnaa kkeeppuuttiihhaann sseeaakkaann

mmuuttiiaarraa.

CCoorrddiiaa sseebbeesstteennaa

`̀AAuurreeaa’’

GGeeiiggeerr TTrreeee

PELAN INDUK LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG

PPOOKKOOKK UUTTAAMMAA MMPPPPPP

Mukasurat :1/2 No.Pindaan:0

MPPP-PK-PRPPA-05-B01/04

MBPP

MBPP

BANDARAYA

BANDARAYA

Page 17: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

TTaabbeebbuuiiaa rroosseeaa ((PPeennttaapphhyyllllaa)) ““PPiinnkk PPuuii”” iinn PPuueerrttoo RRiiccoo

TTaabbeebbuuiiaa SSeerrrraattiiffoolliiaa ““YYeellllooww PPuuii”” bblloooommiinngg iinn ttrriinniiddeedd..

PELAN INDUK LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG

PPOOKKOOKK UUTTAAMMAA MMPPPPPP

BBaannyyaakk ddiijjuummppaaii ddii tteemmppaatt

ppeennddaarraattaann FFrraanncciiss LLiigghhtt –– tteemmppaatt

ddiikkeennaallii sseebbaaggaaii TTaannjjuunngg PPeennaaggrree..

KKaannooppii tteerrbbuukkaa,, kkeettiinnggggiiaann

mmeennccaappaaii 1155 mm.. DDaauunn tteebbaall ddeennggaann

bbuunnggaa kkeecciill bbeerrwwaarrnnaa ppuuttiihh.. SSeessuuaaii

uunnttuukk ppiinnggggiirraann ppaannttaaii,, hhiiaassaann,,

tteedduuhhaann ddaann

ppaaggaarraann..

CCaalloopphhyylllluumm iinnoopphhyylllluumm PPeennaaggaa llaauutt

SSaarraaccaa tthhaaiippeennggeennssiiss SSaarraakkaa KKuunniinngg

DDoommiinnaann ddii hhuuttaann--hhuuttaann PPuullaauu

PPiinnaanngg.. BBuunnggaa ddaallaamm jjaammbbaakk bbeessaarr

bbeerrwwaarrnnaa kkuunniinngg kkeeeemmaassaann..

PPookkookk mmeerreennddaanngg

bbeerrssaaiizz sseeddeerrhhaannaa

bbeessaarr..

BBuunnggaa bbeerrssaaiizz

bbeessaarr ddaann mmeennaarriikk,,

bbeerrwwaarrnnaa kkuunniinngg ddii

wwaakkttuu ppaaggii ddaann

bbeerrttuukkaarr

kkeejjiinnggggaaaann

mmeennjjeellaanngg sseennjjaa..

HHiibbiissccuuss rroossaa –– ssiinneennssiiss BBuunnggaa RRaayyaa

((KKeebbaannggssaaaann))

PELAN INDUK LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG

PPOOKKOOKK UUTTAAMMAA

MMPPPPPP

Mukasurat :2/2 No.Pindaan:0

MBPP

MBPP

BANDARAYA

BANDARAYA

Page 18: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

Senarai Pokok-Pokok Teduhan Rasmi MBPP di bahu jalan awam Bagi Permohonan Pelan Landskap. 1. Cleistanthus manigayi

2. Dillenia indica (simpoh gajah)

3. Diospyros penangiana (kayu arang)

4. Hopea odorata (merawan siput jantan)

5. Aglaia korthalsii (mendiang daun bujur)

6. Anisoptera scaphula (merawan gajah)

7. Fagraea auriculata (tembusu)

8. Gardenia penangensis

9. Plumeria rubra/cultivar

10. Madhuca penangiana

11. Maingaya malayana

12. Tritaniopsis spp.

13. Thespesia polunae

14. Diospyrus buxilifolia (bucida tikus)

15. Lagerstroemia flos regina

16. Syzygium polyanthum

*Wajib memasukkan cadangan pokok teduhan sekurang-kurangnya satu spesis dari senarai di atas dalam cadangan pelan landskap.

Pokok Rasmi Dalam Pelan Induk Landskap MPPP2006 1.Mimusops Elengi (Tanjung) 2.Calotropis Gigantea (Reminggu) 3.Areca Catechu (Pinang) 4.Cordia Sebestena ’Aurea’ (Ginger Tree) 5.Saraca Thaipengensis (Saraka Kuning) 6.Hibiscus Rosa Sinensis (Bunga Raya) 7.Calophyllum Inophyllum (Penaga Laut) 8.Tabebuia Rosea(Tecoma)

Page 19: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

SENARAI SIMBOL POKOK UNTUK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

MBPP-PK-PRPPA-05-B01/5

Mukasurat :1/2 No.Pindaan:0

Page 20: PL / (LB) - mbpp.gov.my · 1. PSP diminta tandakan (√) di dalam ruangan ‘PSP’ dan tuliskan no. kod mengikut senarai semak (contoh : OSC09-PLNLL) di setiap ceraian dokumen di

Mukasurat :2/2 No.Pindaan:0