PLA D'ACCIÓ TUTORIAL D'ESO - ?· Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Pompeu…

 • Published on
  22-Oct-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  PLA D'ACCITUTORIAL

  D'ESO

  CODI: D-PE07.2-2.3 Pgina 1 de 41

  Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprs.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  ndex de continguts0. Control del document...............................................................................................4A. PLA D'ACCITUTORIAL DE 1r CICLE D'ESO.......................................................51. Lacci tutorial a l'ESO..............................................................................................61.1. El professorat-tutor................................................................................................61.2. El Pla dAcci Tutorial............................................................................................61.3 Planificaci del curs per a tutors i equips docents.................................................72. Objectius del PAT de primer d'ESO. ........................................................................83. Activitats programades pel PAT de primer d'ESO....................................................93.1. Activitats del PAT de primer de l'ESO. Primer trimestre: dotze sessions..............93.2. Activitats del PAT de primer de l'ESO. Segon trimestre: dotze sessions,...........113.3. Activitats del PAT de primer de l'ESO. Tercer trimestre: 12 sessions.................134. Objectius del Pla dAcci Tutorial per a segon de l'ESO....................................165. Activitats del PAT de segon de l'ESO.....................................................................175.1. Activitats del PAT de segon de l'ESO. Primer trimestre: dotze sessions............175.2. Activitats del PAT de segon de l'ESO. Segon trimestre: dotze sessions............195.3. Activitats del PAT de segon de l'ESO. Tercer trimestre: dotze sessions.............216. Relaci dactivitats realitzades al PAT de Primer d'ESO. ......................................227. Relaci d'activitats de segon d'ESO.......................................................................24B. PLA D'ACCITUTORIAL DE 2n CICLE D'ESO....................................................268. Lacci tutorial al 2n cicle de l'ESO ( 3r-4t).............................................................278.1. El professorat-tutor..............................................................................................278.2. El Pla dAcci Tutorial..........................................................................................278.3. Planificaci del curs per a tutors i equips docents..............................................289. El Pla dAcci Tutorial de 3r de l'ESO....................................................................309.1. Objectius del PAT de 3r d'ESO del primer trimestre...........................................309.2. Objectius del PAT de 3r d'ESO del segon trimestre............................................309.3. Objectius del PAT de 3r d'ESO del tercer trimestre............................................3110. Activitats programades pel PAT de 3r curs de l'ESO..........................................3110.1. Activitats del PAT de 3r d'ESO. Primer trimestre: vuit sessions........................3110.2. Activitats del PAT de 3r d'ESO. Segon trimestre: sis sessions.........................3210.3. Activitats del PAT de 3r d'ESO. Tercer trimestre: Sis sessions.........................3311. Pla dAcci Tutorial per a 4r d'ESO. Objectius generals......................................3411.1. Objectius del primer trimestre............................................................................3511.2. Objectius del segon trimestre............................................................................3511.3. Objectius del tercer trimestre.............................................................................3512. Activitats programades pel PAT de 4t curs de l'ESO............................................3512.1. Activitats del PAT de 4t d'ESO. Primer trimestre: nou sessions........................3512.2. Activitats del PAT de 4t d'ESO. Segon trimestre: vuit sessions........................3812.3. Activitats del PAT de 4t d'ESO. Tercer trimestre: set sessions..........................3913. Relaci dactivitats realitzades al PAT de 3er i 4rt d'ESO....................................4013.1. Relaci dactivitats del PAT de 3r d'ESO...........................................................4013.2. Relaci dactivitats del PAT de 4rt d'ESO..........................................................41

  CODI: D-PE07.2-2.3 Pgina 2 de 41

  Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprs.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  0. Control del document

  Realitzat per: Revisat per: Aprovat per:

  Nom i cognom Empar Valls Empar Valls Josepa Bosch

  Crrec Cap d'estudis Cap d'estudis Directora

  Data 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017

  Signatura Empar Valls Empar Valls Josepa Bosch

  Llistat de les modificacions

  Nm. Revisi Descripci de la modificaci0 Creaci (Curs 11/12)1 Correcci d'errades i modificacions suggerides per la

  Comissi de Qualitat.2 Actualitzaci codificaci i modificaci dels registres

  relacionats 28/11/123 Actualitzaci logo qualitat 05/11/13 cap d'estudis

  adjunt4 Actualitzaci de continguts I formats. 2016-17.

  CODI: D-PE07.2-2.3 Pgina 3 de 41

  Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprs.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  A. PLA D'ACCITUTORIAL DE 1r CICLE D'ESO

  CODI: D-PE07.2-2.3 Pgina 4 de 41

  Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprs.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  1. 1. Lacci tutorial a l'ESO

  Lacci tutorial s un element inherent a la funci docent. s el conjunt daccions educatives dirigides als alumnes amb lobjectiu doptimitzar el seu progrs. Aquests objectius shauran dadaptar a les caracterstiques de l Institut Pompeu Fabra elaborant un Pla dAcci Tutorial que implica a tots els actors de l ensenyament / aprenentatge: professors, alumnes i famlies.

  Lacci tutorial s una tasca dun equip de tutors que tenen uns objectius comuns i que actuen conjuntament en la realitzaci de les seves funcions, per aix realitzen reunions peridiques, al llarg del curs, convocades per la Coordinaci Pedaggica a les quals assistiran els tutors i equips docents.

  1.1. El professorat-tutor

  Els professors-tutors, que sn els que aconsellen en tot el relacionat amb leducaci, actuen al primer i al segon curs del batxillerat. Sn designats pel director del centre a proposta dels caps destudis a linici del curs entre tot el professorat que imparteix docncia al grup assignat.

  El nomenament de professor-tutor t una vigncia dun curs acadmic.

  Els tutors de primer i segon curs d'ESO tenen una hora lectiva setmanal per fer la tutoria de grup.

  El professor-tutor s el vehicle de comunicaci entre el centre i famlia.

  El tutor de primer curs dur a terme les primeres entrevistes als pares, que senregistren en la fitxa tutorial de lalumne. s molt important tenir el mxim dinformaci al ms aviat possible per activar els mecanismes de correcci en la primera avaluaci.

  Les entrevistes del tutor amb les famlies s'han de realitzar en un perode breu, que comprengui des dinici de curs fins a les vacances de Nadal.

  1.2. El Pla dAcci Tutorial

  El Pla dAcci Tutorial del centre (PAT) concreta els objectius i les activitats que duu a terme el professorat-tutor de l'ESO.

  Per al desplegament del Pla dacci tutorial d'ESO ens hem fixat una perioditzaci de tres cursos en els quals sha de dissenyar, impartir i avaluar cada curs un nombre dactivitats que poden ser corregides, adoptades permanentment o suprimides segons avalu el conjunt de professors-tutors, fins arribar a un nivell de concreci satisfactori per a tots.

  A l inici de curs es programa lacci tutorial. Aquesta planificaci es descriu a la

  CODI: D-PE07.2-2.3 Pgina 5 de 41

  Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprs.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  taula 1.3, i detalla el conjunt de reunions dels tutors, equips docents, coordinaci pedaggica en compliment dels objectius fixats.

  1.3 Planificaci del curs per a tutors i equips docents

  Sessi Objectius Activitats Recursos1 setmana desetembre

  Planificar aplicaciPAT per al curs

  Reuni de tutors amb coordinador pedaggic per programar les activitats tutorials del curs.

  PEC, PCC i PAT.NOFC pel que fa alsdrets i deures delsalumnes.

  2 setmana d'octubre

  Informar els pares sobre l'ESO .Presentaci formal del tutor del grup-classe i establir elsmecanismes decontacte amb lesfamlies.

  Reuni del coordi-nador pedaggic i tutors amb les famlies de lalumnat

  Gui de la sessi per als tutors.Full informatiu per a les famlies.

  2 quinzena d'octubre

  Posar en com lesobservacions delprofessorat;seguiment delsalumnes; decidir lainformaci deseguiment que es faarribar als pares

  Reuni dels equipsdocents per realitzar la preavaluaci.

  Registres de rendiment acadmicaportats pels membres de laJunta dAvaluaci.Relacidinformacions irecomanacions perlliurar als alumnes ia les seves famlies.

  2 setmana dedesembre

  Establir lesqualificacions queinformen del graudaprofitament delsalumnes per matries.Posar en com lesdificultats observadesen el grup i tambindividualment, i fer propostes de millora.

  Reuni dequipsdocents per realitzarla 1 avaluaci.

  Actes davaluaci.Estadstiques ambels resultats delsalumnes per matries.Fitxes de seguimentdels alumnes.

  2 setmana degener

  Anlisi dels resultatsde la 1 avaluaci pernivells, i decisions d actuacions comunes.Revisi del programa

  Reunions d'equips docents amb tutorsper nivells.

  Recull de resultatsdavaluaci dels diferents grups dalumnes dun mateix nivell:

  CODI: D-PE07.2-2.3 Pgina 6 de 41

  Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprs.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  dactivitats de tutoriaper al 2n trimestre.

  estadstiques de qualificacions, assistncia a classe, faltes de disciplina.

  Mitjans de mar

  Establir les qualifica-cions que informen del grau daprofita-ment dels alumnes per matries.Posar en com lesdificultats observadesen el grup i tambindividualment, i ferpropostes de millora.Intercanviar informa-ci entre el tutor i el professorat i establir les pautes dactuaci comuna.Previsi dalumnesrepetidors.

  Reuni dequipsdocents per realitzarla 2 avaluaci

  Actes davaluaci.Estadstiques de lesqualificacions permatries.Fitxes de seguimentdels alumnes.Fitxes dentrevistesamb els pares.

  Mes d'abril Anlisi dels resultatsde la 2 avaluaci pernivells, i decisidaccions comuns.Establir alternativesper als alumnes ambdificultats per superarel curs i aquells quenecessitin orientacipersonalitzada.

  Reunions de tutors amb equips docentsper nivells.

  Recull de resultatsdavaluaci delsdiferents grupsdalumnes dunmateix nivell:estadstiques dequalificacions,assistncia a classei faltes de disciplina.

  Final de curs Establir les qualifica-cions definitives del curs desprs de l'ava-luaci extraordinria.

  Reunions d'equips do-cents per realitzar l'avaluaci extraordinria.

  Actes davaluaci.Estadstiques dequalificacions permatries.

  4 setmana dejuny

  Avaluaci final delPAT.Establir directrius pera la millora del PAT elproper curs.

  Reuni de tutors amb coordinador pedag-gic.

  PAT, dadesproporcionades pelstutors sobre la sevaaplicaci.

  2. Objectius del PAT de primer d'ESO.

  CODI: D-PE07.2-2.3 Pgina 7 de 41

  Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprs.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  Tcniques destudi:

  Els alumnes han de conixer diferents tcniques destudi.Els alumnes han de saber quina s la tcnica destudi ms adient per ells en funci de la tasca que hagin de fer.

  Orientaci acadmica:

  Els alumnes han de conixer quines sn les seves capacitats i interessos sobre les diferents matries.

  Els alumnes has de ser capaos de confeccionar un itinerari educatiu per quan acabin lESO acord amb les seves caracterstiques personals.

  Autoconeixement:

  Els alumnes han dassolir un bon coneixement de si mateixos, tan pel que fa als aspectes acadmics com als de personalitat i relaci amb els altres.

  Convivncia:

  Els alumnes han de desenvolupar unes habilitats socials que els permetin conviure amb els altres de manera satisfactria.

  Els alumnes han de poder desenvolupar la seva moralitat i crixer com a persones.

  3. Activitats programades pel PAT de primer d'ESO

  3.1. Activitats del PAT de primer de l'ESO. Primer trimestre: dotze sessions.

  Sessions Objectius Activitats Recursos Temporitz.1 Sessi Presentaci: l'ESO,

  l'Ins, els professors, els companys,...

  Rebudadalumnes.Presentaci deltutor. Lliuramentdel horari. Coneixement dels espais fsics del centreon es desenvo-lupar lactivitat

  Graella amblhorari i lesmatriesdestudi.

  Una hora.

  CODI: D-PE07.2-2.3 Pgina 8 de 41

  Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprs.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  acadmica.

  2 Sessi Elecci de delegat/ada

  Presentaci ala classe dels candidats

  Documents amb les funcions de delegats que facilita la prefectura d'estudis.

  1 hora

  3 Sessi Autoconeixement:Ens coneixem

  Conixer millor els nostres companys

  Activitats en xarxa.Rompiendo esquemes p. 30

  30 minuts

  4 Sessi Aprenem a treballar en grup

  Aprendre a organitzar-se i decidir junts.

  A. Xarxa. Alfabetitzaci emocional,p. 43,44.

  Dues sessions de 30 minuts

  5 Sessi Tcniques d'estudi Lhorari destudi i el lloc de treball

  Normes per a la confecci delhorari destudi.Dossiertutoria p.6

  Una hora

  6 Sessi Ressoluci de conflictes: les normes de convivncia a l'aula

  Aprendre a mantenir un ambient de respecte i convivncia a laula

  a. Xarxa. Dues activitats enllaades a Sessions de tutoria primria. ps. 90-91

  Cinquanta minuts.

  7 Sessi Dilemes morals Rom i tabac A. Xarxa.Competncies socials 1r cicle ESO.p. 52

  Una hora

  8Sessi Prevenci drogoaddicci: El tabac

  El consum de tabac.

  Dossier tutoria Una hora

  CODI: D-PE07.2-2.3 Pgina 9 de 41

  Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprs.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra

  9 Sessi Tcniques d'estudi.

  Control de l'agenda, la carpeta i l'arxivador.

  Dossiertutoria pgs. 20,21

  Una hora

  10 Sessi Resoluci de conflictes

  Transformem els conflictes: Actituds davant d'un conflicte.

  A.Xarxa. Resoluci de conflictes. P. 1

  30 minuts

  11 Sessi Dilemes morals Salvar una persona a la platja

  Competncia social. 1r cicle ESO. P.54

  Una hora

  12 Sessi PreavaluaciLas notas que yo creo

  Conversa amb el grup i reflexi individual. Recollida de lesopinions delsalumnes i presaconjunta dedecisions.

  Qestionari i Comentari de les qualificacions.A.Xarxa, Sessions de tutoria primria i secundria (sesiones tutoriales varios). P. 68

  Una hora

  3.2. Activitats del PAT de primer de l'ESO. Segon trimestre: dotze sessions,

  Sessions Objectius Activitats Recursos Temporitz.1 sessi Postavaluaci:Com

  han anat les notes? Propostes de millora

  Analitzar...