Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació ?· CAPÍTOL 1. Presentació.....…

  • Published on
    25-Dec-2018

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Pla de prevenci de riscos laborals del Departament dEducaci </p> <p> Generalitat de Catalunya </p> <p> Departament dEducaci </p> <p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p> <p>Pla de prevenci de riscos laborals del Departament dEducaci </p> <p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p> <p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p> <p>ndex CAPTOL 1. Presentaci............................................................................................................ 1 </p> <p>1.1 Presentaci del Pla de prevenci de riscos laborals del Departament dEducaci ...................................................................................................................1 </p> <p>1.2 Antecedents.................................................................................................................2 </p> <p>1.3 Descripci de la situaci actual ...................................................................................6 </p> <p>CAPTOL 2. Declaraci de la poltica preventiva....................................................................... 7 </p> <p>2.1 Declaraci de principis.................................................................................................7 </p> <p>2.2 Compromisos del Departament dEducaci en matria preventiva .............................7 </p> <p>CAPTOL 3. Organitzaci de lactivitat preventiva ..................................................................... 9 </p> <p>3.1 Estructura organitzativa. Funcions i responsabilitats...................................................9 </p> <p>3.1.1 Secretari/ria general..............................................................................................9 </p> <p>3.1.2 Director/a general i assimilats .................................................................................9 </p> <p>3.1.3 Director/a dels serveis territorials, subdirector/a, director/a de centre educatiu i de serveis educatius i assimilats ..........................................................10 </p> <p>3.1.4 Cap de servei, cap de secci, cap de negociat, caps dunitats i crrecs intermedis assimilats.............................................................................................10 </p> <p>3.1.5 PAS i personal docent dels centres i serveis educatius i dels serveis administratius ........................................................................................................10 </p> <p>3.1.6 Servei de Prevenci de Riscos Laborals ..............................................................11 </p> <p>3.1.7 Altres estructures del Departament dEducaci que tenen una incidncia especial en matria de prevenci laboral..............................................................13 </p> <p>3.1.8 Delegats i delegades de prevenci .......................................................................14 </p> <p>3.2 rgans de decisi i/o consulta i participaci. Funcions i responsabilitats .................15 </p> <p>3.2.1 Consell tcnic (CT)................................................................................................15 </p> <p>3.2.2 Comissi Interdepartamental dAdministraci de Personal (CIAP).......................15 </p> <p>3.2.3 Comissi de coordinaci de prevenci de riscos laborals ....................................15 </p> <p>3.2.4 Comissions paritries de prevenci de riscos laborals .........................................15 </p> <p>3.2.5 Comits de seguretat i salut..................................................................................17 </p> <p>CAPTOL 4. Planificaci .......................................................................................................... 18 </p> <p>4.1 Sistema de gesti documental...................................................................................18 </p> <p>4.2 Planificaci.................................................................................................................18 </p> <p>4.2.1 Identificaci i avaluaci de riscos..........................................................................18 </p> <p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p> <p>4.2.2 Requisits legals .....................................................................................................19 </p> <p>4.2.3 Objectius ...............................................................................................................19 </p> <p>4.2.4 Planificaci de lactivitat preventiva.......................................................................19 </p> <p>CAPTOL 5. Implementaci ..................................................................................................... 20 </p> <p>5.1 Formaci, informaci i conscienciaci .......................................................................20 </p> <p>5.2 Comunicaci ..............................................................................................................21 </p> <p>5.3 Documentaci............................................................................................................21 </p> <p>5.4 Control documental....................................................................................................21 </p> <p>5.5 Control operacional....................................................................................................21 </p> <p>5.6 Preparaci i resposta davant demergncies.............................................................22 </p> <p>CAPTOL 6. Comprovacions i accions correctores.................................................................. 23 </p> <p>6.1 Comprovaci proactiva ..............................................................................................23 </p> <p>6.2 Comprovaci reactiva ................................................................................................23 </p> <p>6.3 Registres i gesti de registres ...................................................................................24 </p> <p>6.4 Auditoria.....................................................................................................................24 </p> <p>CAPTOL 7. Revisi del Pla..................................................................................................... 25 </p> <p>7.1 Memria anual de les activitats preventives ..............................................................25 </p> <p>7.2 Millora contnua .........................................................................................................25 </p> <p>CAPTOL 8. Gesti del Pla ...................................................................................................... 26 </p> <p>8.1 Elaboraci i arxiu del Pla ...........................................................................................26 </p> <p>8.2 Aprovaci i distribuci del Pla....................................................................................26 </p> <p>8.3 Modificacions i actualitzacions del Pla.......................................................................26 </p> <p>8.4 Fases dimplementaci del Pla ..................................................................................26 </p> <p>Gesti interna ........................................................................................................................ 27 </p> <p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p> <p> Pla de Prevenci de Riscos Laborals del Departament dEducaci 1 </p> <p>CAPTOL 1. Presentaci </p> <p>1.1 Presentaci del Pla de prevenci de riscos laborals del Departament dEducaci </p> <p>La qualitat de la feina est ntimament relacionada amb unes condicions de treball adequades. Els treballadors del Departament dEducaci han de tenir garantides unes condicions de treball ptimes, com a premissa bsica per aconseguir la qualitat de la tasca realitzada i la satisfacci personal. </p> <p>Lobjectiu final de totes les actuacions que es duguin a terme en aquest camp ha de ser la prevenci i el control dels factors de risc, per evitar les possibles conseqncies sobre la salut del personal treballador i lentorn material. </p> <p>El Pla de prevenci de riscos laborals del Departament dEducaci de la Generalitat de Catalunya s leina necessria per fomentar la cultura de la prevenci dins lorganitzaci del Departament i per integrar la prevenci de riscos laborals en el seu sistema de gesti, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els seus mbits i estaments. </p> <p>Per tal de donar compliment a all que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci de riscos laborals (LPRL), i la posterior reforma amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenci de riscos laborals, </p> <p>La prevenci de riscos laborals sha dintegrar al sistema general de gesti de lempresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jerrquics daquesta, a travs de la implantaci i aplicaci dun pla de prevenci de riscos laborals a qu es refereix el pargraf segent. </p> <p>Aquest pla de prevenci de riscos laborals ha dincloure lestructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les prctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar lacci de prevenci de riscos a lempresa, en els termes que sestableixin per reglament. </p> <p>En la seva elaboraci, que sha estructurat en vuit captols, shan seguit les Directrius bsiques per elaborar els plans de prevenci en lAdministraci de la Generalitat de Catalunya, aprovades per la Comissi paritria de prevenci de riscos laborals per al personal dadministraci tcnic i laboral en la reuni que va tenir lloc el dia 24 de maig de 2005 i basades en la norma Sistemes de gesti de la seguretat i la salut laboral - Especificaci (Occupational Health and Safety Management Systems - Specification) OHSAS 18001:1999. </p> <p>En el captol 1 es recullen cronolgicament els antecedents del Pla de prevenci de riscos laborals i es presenta la situaci del Departament dEducaci respecte a la prevenci de riscos laborals fins a finals de lany 2007. </p> <p>El captol 2, referent a la declaraci de la poltica preventiva del Departament dEducaci, inclou una declaraci de principis i els compromisos del Departament dEducaci en matria preventiva. </p> <p>En el captol 3, que descriu lorganitzaci de lactivitat preventiva en el Departament dEducaci, es defineixen les responsabilitats i funcions dels diferents estaments i nivells jerrquics, aix com dels rgans de decisi i/o consulta i participaci. </p> <p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p> <p> Pla de Prevenci de Riscos Laborals del Departament dEducaci 2 </p> <p>El captol 4, relatiu a la planificaci, facilita informaci sobre els objectius del Departament dEducaci en matria preventiva i sobre els requisits legals per portar-los a terme. </p> <p>El captol 5, sobre la implementaci, atorga una importncia especial a la formaci, informaci i conscienciaci del personal treballador en matria preventiva. Tamb descriu els mecanismes daccs a la informaci preventiva, les bases del control documental, les actuacions realitzades des del Servei de Prevenci de Riscos Laborals en relaci amb el control operacional i, finalment, la preparaci i resposta davant demergncies que han de dur a terme tots els centres dependents del Departament dEducaci. </p> <p>En el captol 6 sestableixen els mecanismes de comprovaci i supervisi de resultats per controlar leficcia del Sistema de gesti de prevenci de riscos laborals i fer-ne el seguiment. </p> <p>El captol 7 preveu la revisi del Pla de prevenci de riscos laborals per assegurar-ne la correcta i contnua evoluci, dins lobjectiu general de millora contnua. </p> <p>El captol 8 fa referncia a la gesti del Pla, que comporta lelaboraci, larxiu, laprovaci i distribuci, els mecanismes per a la seva actualitzaci, modificaci i millora, les fases dimplementaci i el calendari daplicaci. </p> <p>Finalment, en document annex, sincorpora la documentaci que complementa aquest Pla de prevenci de riscos laborals. </p> <p>1.2 Antecedents Larticle 40.2 de la Constituci espanyola estableix que els poders pblics han de fomentar una poltica que garanteixi la formaci i la readaptaci professionals; han de vetllar per la seguretat i la higiene en el treball i han de garantir el descans necessari, mitjanant la limitaci de la jornada laboral, les vacances peridiques retribudes i la promoci de centres adequats. </p> <p>Aquest mandat constitucional comporta la necessitat de desplegar una poltica de protecci de la salut dels treballadors mitjanant la prevenci dels riscos que es generen en la realitzaci de la seva feina. La Comunitat Europea ha expressat lambici de millorar progressivament les condicions de treball i aconseguir aquest objectiu de progrs amb una harmonitzaci gradual daquestes condicions als diferents pasos europeus. </p> <p>Per donar resposta al mandat constitucional i a les normatives de la Comunitat Europea en matria de prevenci de riscos laborals, lany 1995 es promulga la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci de riscos laborals, la qual, amb referncia a lmbit de les administracions pbliques, marca un abans i un desprs. </p> <p>Arran del que lesmentada Llei diu a larticle 34.3, </p> <p>El dret de participaci que regula aquest captol sexerceix en lmbit de les administracions pbliques amb les adaptacions que siguin procedents dacord amb la diversitat de les activitats que es duen a terme i les diferents condicions en qu aquestes es realitzen, la complexitat i la dispersi de lestructura organitzativa i les seves peculiaritats en matria de representaci collectiva, en els termes que preveu la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociaci collectiva i participaci en la determinaci de les condicions de treball dels empleats pblics; es poden establir mbits sectorials i descentralitzats en funci del nombre defectius i de centres. </p> <p>Generalitat de Catalunya Departament dEducaci </p> <p> Pla de Prevenci de Riscos Laborals del Departament dEducaci 3 </p> <p>Lany 1996 es publica la Resoluci de 30 de setembre de 1996, per la qual es disposa la inscripci i publicaci del Pacte sobre drets de participaci dels empleats pblics en matria de prevenci de riscos laborals en lmbit de lAdministraci de la Generalitat de Catalunya. </p> <p>Lany 1997 es publica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual saprova el Reglament dels serveis de prevenci. </p> <p>Lany 1998 es publica el Decret 312/1998, d1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenci de Riscos Laborals per al personal al servei de lAdministraci de la Generalitat, el qual ha creat una estructura organitzativa de serveis de prevenci de riscos laborals propis dmbit departamental i ha atorgat les competncies de coordinaci i dordenaci de les activitats en matria preventiva a la Direcci General de la Funci Pblica. El compliment daquesta competncia sha tradut en laprovaci i aplicaci de tot un seguit de documents, guies de treball i protocols sobre diferents aspectes de la prevenci de riscos laborals. </p> <p>Lany 2000, mitjanant el captol 1 del Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulaci del Servei de Prevenci de Riscos Laborals del Departament dEnsenyament (actualment Departament dEducaci), sobre lorganitzaci del Servei de Prevenci de Riscos Laborals, es crea el Servei de Prevenci de Riscos Laborals del Departament dEnsenyament, com a...</p>