Platforma testowa dla sieci konwergentnych Platforma testowa dla sieci konwergentnych Wszystko na jednej

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Platforma testowa dla sieci konwergentnych Platforma testowa dla sieci konwergentnych Wszystko na...

 • Platforma testowa dla sieci konwergentnych

  ��������� � ��� Wszystko na jednej platformie

 • Instalacja i wykrywanie proble- mów pomiarowych

  Trend Multipro jest idealnym rozwi�za-

  niem podczas instalacji i uruchamiania

  sieci konwergentnych.

  Nie potrzebujesz �adnych dodatkowych

  urz�dze� pomiarowych. Podł�cz tylko

  tester i dokonaj pomiaru aby uzyska�

  raport o istniej�cych i mo�liwych proble-

  mach w sieci.

  Trend Multipro jest szczególnie przydat-

  ny do pomiarów utrzymaniowych i mo�e

  pracowa� w trybie przepływowym.

  Umo�liwia to pełny monitoring analizo-

  wanej sieci.

  ��� � �������

  ��������� � ���

  Port USB (WiFi lub inne)

  Du�y ekran dotykowy

  Wymienne baterie Li-Ion

  Diody LED

  Interfejsy: 2x USB, Ether- net, CF, RS-232

  Tryb emulacji i monitoringu

  Szybkie pomiary Pass/Fail

  Automatyczne pomiary

  Zdalna kontrola przez PC

  Łatwy w u�yciu

  Łatwy w u�yciu i funkcjonalny

  Interfejs graficzny Trend Multipro jest opar-

  ty na kolorowym (5,7 ‘’) ekranie wysokiej

  rozdzielczo�ci.

  Prostota ustawie� pomiarowych i intuicyj-

  ne wyniki pomiarowe czyni� pomiary ła-

  twymi i intuicyjnymi.

  6h czasu pracy na bateriach

  Modularna budowa

  Ekran wysokiej rozdzielno�ci

  USB, Ethernet, CF, WiFi, RS-232

 • ��� � �������

  ����

  ����� ���� ���� � ����� �� ������ ����

  Instalatorzy IPVideo natychmiast musz� wiedzie�, czy serwis działa prawidłowo. Trend Multi-

  pro dostarcza najbardziej innowacyjne rozwi�zania pomiarowe wychodz�ce naprzeciw po-

  trzebom dzisiejszych rozwi�za� transmisji video.

  Trend Multipro jest jedynym na rynku podr�cznym testerem sieci konwergentnych, umo�liwia-

  j�cym dekodowanie i wy�wietlanie sygnału video bezpo�rednio na wy�wietlaczu. W ten spo-

  sób osoby odpowiadaj�ce za utrzymanie i instalacj� mog� szybko i sprawnie sprawdzi�

  nadawany sygnał i wyizolowa� pojawiaj�ce si� problemy.

  Podgl�d strumienia video

  Weryfikacja usług IPTV oraz VoD

  Pomiary w trybie Pass/Fail

  Analiza pasma strumienia MPEG

  Programowanie zegara referen- cyjnego oraz jittera

  Emulacja ró�nych modemów, ro- uterów oraz Set Top Box (STB)

  Testy Quality of Experience (QoE)

  Testy kanałów TV

  Trend Multipro wspiera protokół

  IGMP. Ta wła�ciwo�� umo�liwia

  symulacj� STB (Set Top Box) pod

  wzgl�dem przydzielania lub zrzu-

  cania kanałów multikastowych i

  pomiar czasu ich przeł�czania.

  RSTP dla VoD

  IGMP dla IPTV

  Weryfikacja SLA

 • ��� � �������

  ����

  ����� ���� ���� � ����� �� ������ ����

  Testy QoS oraz QoE

  Jako�� sygnału video zale�y od

  parametrów QoS takich jak straty

  pakietów, jitter. Z drugiej strony

  istotny jest tak�e obiektywny test

  wizualny strumienia dostarczane-

  go do u�ytkownika QoE (Quality

  of Experience).

  Trend Multipro gromadzi statystyki

  z ró�nych warstw sieci i protoko-

  łów estymuj�c testy QoS oraz

  QoE.

  Dokładne statystyki QoS

  Analiza TR 101290 MPEG-2

  Wsparcie dla MPEG-2, MPEG-4, H.264/HVC, VC-1 dla strumienia transportowego

  Analiza strumienia transportowe- go z identyfikacj� audio, video oraz data.

  Analiza strumienia (TS)

  Trend Multipro umo�liwia analiz�

  struktury strumienia MPEG-2.

  Wykrywa strumienie audio, video

  oraz danych wraz z ich szeroko-

  �ci� pasma.

  Dzi�ki analizie TR 101 290 Trend

  Multipro umo�liwia wykrywanie

  bł�dów w strumieniu transporto-

  wym wraz z bł�dami synchroniza-

  cji i jittera.

 • ��� � �������

  � � !� ��� ����" �� # ����� � ��

  Trend Multipro jest funkcjonalnym narz�dziem wykorzystywanym przez operatorów teleko-

  munikacyjnych na całym �wiecie do przeprowadzania testów QoS w sieciach VoIP. Za pomo-

  c� testera Trend Multipro i analizy problemów sygnalizacji, operatorzy mog� ustanawia� po-

  ziomy QoS czyni�c ich sieci telefonii IP bardziej wydajnymi.

  Emulacja urz�dze� VoIP

  Wbudowane kodeki głosowe

  Kalkulacje i estymacje MOS

  Wsparcie dla SIP

  Historia poł�cze�: wychodz�ce, przychodz�ce, odrzucone, itp.

  Wej�cie na zewn�trzny mikrofon i słuchawki

  Wsparcie STUN dla NAT, tryb przepływowy pomiaru

  Pomiar RTP jitter, opó�nie� i strat pakietów

  Testy sieci VoIP

  Trend Multipro wspiera poł�czenia

  wychodz�ce i przychodz�ce po-

  przez SIP (Session Initiation Pro-

  tocol) stanowi�cy klucz integracji

  usług głosowych w konwergent-

  nych sieciach IP.

  Historia poł�cze� SIP umo�liwia

  dostarczenie informacji o poł�-

  czeniach wychodz�cych, przy-

  chodz�cych, odrzuconych, nie-

  odebranych.

  Trend Mullipro umo�liwia pełn�

  Emulacj� poł�cze� w sieci VoIP.

 • Emulacja telefonu IP

  Dzi�ki wbudowanemu gło�nikowi i mi-

  krofonowi Trend Multipro umo�liwia

  pełn� emulacj� telefonu IP. Dodatkowo

  istnieje mo�liwo�� podł�czenia ze-

  wn�trznego mikrofonu i słuchawek.

  Mo�liwo�ci emulacyjne Trend Multipro

  ułatwiaj� proces instalacji i umo�liwiaj�

  dokonanie analizy jako�ciowej ofero-

  wanej usługi głosowej.

  Trend Multipro daje łatw� i szybk� we-

  ryfikacj� statusu warstwy RTP poprzez

  obserwacj� diód LED odpowiadaj�cym

  parametrom: jitter, opó�nienia oraz

  straty pakietów.

  ��� � �������

  � � !� ��� ����" �� # � ���� � ��

  Statystyki RTP dla weryfikacji QoS

  Szybkie wyniki trybu Pass/Fail

  Wbudowany mikrofon oraz słu- chawka

  Analiza jako�ci głosu

  Trend Multipro umo�liwia pomiar jako-

  �ci głosu nawi�zuj�c do estymacji MOS

  (Mean Option Score) gwarantuj�c ze-

  standaryzowany poziom dostarczanej

  usługi.

  Testy NAT dla rozwi�za� VoIP

  Trend Multipro umo�liwia testy VoIP w sieci LAN,

  szczególnie pod wzgl�dem blokowania poł�cze�

  przez mechanizmy NAT (Network Adress Trans-

  lation). Urz�dzenie wspiera protokół STUN (Sim-

  ple Traversal of UDP through NATs) dla popraw-

  nych testów VoIP za routerami lub urz�dzeniami

  NAT.

 • ��� � �������

  $��� % ���"�#���� �� ��� �� ������ ����

  Szybki rozwój aplikacji multimedialnych na lokalnych p�tlach abonenckich wymusza stoso-

  wanie coraz wi�kszych pr�dko�ci transmisji. Powstaj�ce aplikacje i usługi wymagaj� testera,

  który poradzi sobie z obecn� technologi� i łatwo zostanie adoptowany w nowych technikach

  dost�powych.

  Trend Multipro jest rozbudowywanych urz�dzeniem, umo�liwiaj�cym weryfikacj� przesyła-

  nych danych w sieciach dost�powych nast�pnej generacji. Dzi�ki modularnej budowie mo�na

  go dostosowa� do ka�dej nowo pojawiaj�cej si� technologii dost�powej.

  Funkcje Ping i Trace Route

  Statystyki LAN/WAN

  Przegl�darka WWW (opcja)

  Testy uwierzytelniania PPP

  Testy obci��enia serwerów FTP

  Test synchronizacji DSL

  Kompatybilny z najnowszymi in- terfejsami DSL

  Pełna weryfikacja usługi

  Testy www i ftp

  Trend Multipro posiada w opcji wyposa�enia przegl�dark� internetow�, która ułatwia podgl�d

  zdalnych serwerów. Zainstalowany klient ftp umo�liwia wgrywanie i �ci�ganie plików z serwe-

  rów ftp. Testy WWW i ftp dostarczaj� szeregu informacji na temat warstwy aplikacji:

  � konfiguracja komputera u�ytkowni-

  ka, modemu, router’a

  � Analiza zdarze� QoS zmniejszaj�-

  cych przepustowo��

  � Analiza serwerów, ataki Dos, puste

  linki, itp

 • Bli�sze informacje techniczne i handlowe mo�na uzyska� w dziale handlowym firmy:

  Interlab Sp. z o.o.

  ul. Kosiarzy 37 paw. 20 tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71

  e-mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl

  ��� � �������

  $��� % ���"�#���� �� ��� �� ������ ����

  Testy IP Ping i Trace Route

  Test IP Ping oraz Trace route to dwie

  drogi umo�liwiaj�ce badanie poł�cze-

  nia ze