28
Stran 1 od 28 PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 30.03.2016 Objava na portalu javnih naročil št. NMV2153/2016 z dne 30.03.2016 Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti: Popravila postaj KZ, zamenjava merilnih mest, popravilo kabelskih povezav in ostalih elementov KZ za obdobje štirih let po postopku oddaje naročila male vrednosti po predhodni objavi Številka javnega naročila: P/JNMV/11/2016/TS-SV Marec 2016

PLINOVODI d.o.o. 1000 Ljubljana · izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Stran 1 od 28

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 30.03.2016

Objava na portalu javnih naročil št. NMV2153/2016 z dne 30.03.2016

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti:

Popravila postaj KZ, zamenjava merilnih mest, popravilo kabelskih povezav in ostalih elementov KZ za obdobje štirih let

po postopku oddaje naročila male vrednosti po predhodni objavi

Številka javnega naročila: P/JNMV/11/2016/TS-SV

Marec 2016

Stran 2 od 28

VSEBINA 1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE ............................................................................................ 3 2. SPLOŠNO ........................................................................................................................................ 3 3. MERILA .......................................................................................................................................... 5 4. POGOJI .......................................................................................................................................... 5 5. OSTALO ......................................................................................................................................... 7 PRILOGA 1 .................................................................................................................................................. 9 PRILOGA 2 ................................................................................................................................................ 11 PRILOGA 3 ................................................................................................................................................ 12 PRILOGA 4 ................................................................................................................................................ 13 PRILOGA 5 ................................................................................................................................................ 14 PRILOGA 6 ................................................................................................................................................ 15 PRILOGA 7 ................................................................................................................................................ 16 PRILOGA 8 ................................................................................................................................................ 18 PRILOGA 9 ................................................................................................................................................ 19 PRILOGA 10 .............................................................................................................................................. 21 PRILOGA 11 .............................................................................................................................................. 22 PRILOGA 12 .............................................................................................................................................. 27

Stran 3 od 28

1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE V skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 90/2012, 19/2014 in 90/2014, v nadaljevanju ZJNVETPS) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

Isti podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah ob pogoju, da je v vseh ponudbah podizvajalec, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa, pa ni glavni izvajalec oz. partner v skupnem nastopu. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije.

2. SPLOŠNO

2.1 Naročnik Naziv firme PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Skrajšan naziv firme PLINOVODI d.o.o.

Naslov Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana

Matična številka podjetja 1954288000ID številka za DDV SI31378285

2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik) PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:

Naslov:

Matična št:

Identifikacijska št. za DDV:

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Telefaks:

Mobilni telefon:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe: V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in žig ponudnika)

Stran 4 od 28

2.3 Predmet javnega naročila so popravila postaj katodne zaščite (KZ), zamenjava merilnih mest, popravilo kabelskih povezav in ostalih elementov KZ za obdobje štirih let.

Naročilo zajema sklenitev večletne pogodbe za storitve izvajanja rednih in izrednih popravil na sistemu katodne zaščite prenosnega plinovodnega sistema. Sistem katodne zaščite zajema naprave katodne zaščite s pripadajočimi anodnimi ležišči in kabelskimi povezavami ter naprave, ki so priključene na tirnico železniške proge. Zajema preko 1500 stalnih merilnih mest. Delovanje naprav se vrši preko nadzornega sistema, ki zajema preko 100 senzorjev za daljinski prenos podatkov. Namen naročila je zagotoviti storitve popravil vseh elementov sistema katodne zaščite in zamenjav dotrajanih elementov, ki so potrebne zaradi splošnih okvar, kot tudi izrednih okvar, ki jih povzročijo prenapetosti na sistemu. Popravila je potrebno opraviti v čim krajšem času, tako da zagotavljamo učinkovito delovanje katodne zaščite.

Rok plačila je najmanj 60 dni od dneva uradnega prejema računa. Rok izvedbe posameznega naročila se določi ob posameznem pisnem naročilu. Ponudba mora biti veljavna vsaj še 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

Garancijski rok izvedenih del mora znašati najmanj 36 mesecev od datuma podpisa prevzemnega zapisnika.

2.4 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije. 2.5 Postopek javnega naročanja:

Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti po predhodni objavi. Naročnik bo ponudnike v skladu z razpisno dokumentacijo in 90. členom ZJNVETPS povabil na pogajanja. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika. Naročnik se bo praviloma pogajal o ponudbeni ceni. Ponudniki lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno znižajo, ne smejo pa je povišati. Ponudniki, ki bodo svojo ceno povišali, bodo nemudoma izločeni iz postopka oddaje javnega naročila. Pogajanja se bodo izvedla pisno z vsemi ponudniki hkrati na način kuvertiranja. Kuverte se označijo z imenom ponudnika, v kuverto se vstavi prazne obrazce ponudbe in se jih izroči predstavnikom ponudnikov. Ponudbe bodo izražene v % popusta glede na ponudbeno ceno, oddano v osnovni ponudbi. Šteje se, da je ponujeni % popusta podan na vsako postavko v ponudbeni dokumentaciji iz oddane osnovne ponudbe. Ko predstavniki ponudnikov izpolnijo obrazce ponudbe in jih vstavijo v kuverte, se kuverte odprejo v prisotnosti vseh predstavnikov ponudnikov in preberejo končne ponudbene vrednosti. Naročnik bo izvedel en krog pogajanj, razen v primeru, v kolikor bi ponudbo oddal le en ponudnik.

Predstavnik ponudnika je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan predložiti pooblastilo, da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopa, udeležuje pogajanj in se lahko pogaja v vseh elementih ponudbe ter podpiše ponudbe dane v pogajanjih v pisni obliki. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju žig. Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. O izbiri ponudnika bo obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili pravočasno ponudbo.

2.6 Rok za predložitev ponudb je 15.04.2016 do 09.00 ure. Če ponudba ne bo predložena do roka za predložitev

ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

2.7 Ponudba mora biti predložena na naslov naročnika v zaprti kuverti. Za natančnejša navodila glej prilogo 12.

2.8 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (dni) dni pred rokom za predložitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil.

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

2.9 Javno odpiranje ponudb bo dne 15.04.2016 ob 10.00 uri na naslovu naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

2.10 Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša.

Stran 5 od 28

3. MERILA Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju najnižje skupne vrednosti.

4. POGOJI Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti, preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapečatena in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji mora biti priložena tudi fotokopija celotne ponudbene dokumentacije, ki je identična in je identično zložena kot original.

4.1 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko združevanje. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilnega prenehanja oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ne sme opustiti poslovne dejavnosti ali biti v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik ne sme narediti velikih strokovnih napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij. Ponudnik mora imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 1)

4.3 Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)

4.4 Ekonomski – finančni pogoj: Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2012, 2013 in 2014) mora biti večji kot 160.000,00 EUR. (PRILOGA 3)

Dokazilo:

izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.5 Tehnični, kadrovski pogoji in reference:

1. Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih 4 (štirih) let pred datumom objave javnega naročila na portalu javnih naročil, že izvedena dela s področja katodne zaščite vsaj na 2 (dveh) plinovodih. Skupna vrednost izvedenih del mora znašati najmanj 20.000,00 EUR brez DDV. (PRILOGA 4)

Dokazilo:

izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo imena naročnika, opisom del, vrednosti izvedenih del ter datuma izvedenih del.

Stran 6 od 28

2. Ponudnik mora imeti veljaven certifikat o usposobljenosti podjetja za vgradnjo Ex opreme. (PRILOGA 5)

Dokazilo:

Ponudnik za podjetje predloži fotokopijo certifikata o usposobljenosti podjetja za vgradnjo Ex opreme.

3. Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega usposobljenega delavca za izvedbo predmetnih storitev - delavec mora imeti potrdilo o usposobljenosti s področja katodne zaščite. (PRILOGA 6)

Dokazilo:

izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. Ponudnik za delavca predloži fotokopijo potrdila o usposobljenosti oz. o izvedenem usposabljanju s področja katodne zaščite.

4.6 Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki

za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, dobavljal blago, izvajal storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik mora navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev in sicer:

vrsto del, ki jo bo izvedel, oziroma vrsta blaga, ki jo bo dobavil, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

V primeru, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga.

Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJNVETPS obvezna. V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 7 namesto te izjave predloži podpisano in žigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljali s podizvajalci.

4.7 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 8), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji združenega podjetja mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

4.8 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 9) 4.9 Ponudnik mora predložiti žigosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 10) 4.10 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 11)

4.11 Obrazec prijave. (PRILOGA 12)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

Stran 7 od 28

5. OSTALO

5.1 Naročnik si pridružuje pravico ustaviti postopek oddaje javnega naročanja ali ne oddati javnega naročila, oziroma ne oddati naročila v celoti brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oz. storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi,

da se strinja z njenimi določili.

5.3 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.4 Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja, vse v skladu z veljavno zakonodajo).

5.5 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika ali na sedežu naročnika po predhodnem

dogovoru. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka, določenega za predložitev ponudbe. 5.6 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih

dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.7 Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

5.8 Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, bodo izločene, razen če je taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oziroma če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v skladu z 82. členom ZJNVETPS dopustil in omogočil dopolnitev ali spremembo take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni ali spremeni, bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridržuje pravico popravljanja računskih napak ob pisnem soglasju ponudnika.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.9 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

5.10 Naročnik ima pravico, da pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Takšna

odločitev bo objavljena na portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročanja bo naročnik ponudbe neodprte vrnil ponudnikom ter jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo naročnik:

vse ponudnike obvestil o razlogih za zavrnitev ponudb; vse ponudnike obvestil, ali bo začel nov postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od

izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali za javno naročilo nima zagotovljenih sredstev, ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja, ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

V kolikor bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih za odstop od izvedbe

javnega naročila nemudoma obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo. 5.11 Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim

ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena vrednost.

Stran 8 od 28

5.12 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja

v skladu s 1. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi

ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega

odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te

odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz

katerega sklada, ter mora priložiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.

5.13 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo zagotovil načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, načelo

zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

V Ljubljani, dne 30.03.2016 Naročnik

PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor

Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.

Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

Stran 9 od 28

PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki

so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

goljufija (211. člen KZ-1),

protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

pranje denarja (245. člen KZ-1),

zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

tihotapstvo (250. člen KZ-1),

izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilne poravnave oz. ni podan predlog za

začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno

odgovornostjo, da nismo v stečajnem postopku oz. ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem

predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja oz.

Stran 10 od 28

ni podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov

ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju. Izjavljamo pod kazensko

in materialno odgovornostjo, da nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim

poklicnim ravnanjem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne bomo storili velikih strokovnih napak ali

hujših kršitev poklicnih pravil. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo

ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami

iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali

predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij. Izjavljamo pod kazensko in materialno

odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi

države naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili

davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj.

V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in žig ponudnika)

Stran 11 od 28

PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z

udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,

šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Naziv Sedež Delež lastništva v %

1.

2.

3.

4.

5.

….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v %

1.

2.

3.

4.

5.

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št. Naziv Sedež Matična številka

1.

2.

3.

4.

5.

….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in žig ponudnika)

Stran 12 od 28

PRILOGA 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2012, 2013 in 2014) mora biti večji kot 160.000,00 EUR. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da znaša naš povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2012, 2013 in 2014) več kot 160.000,00 EUR. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika)

Stran 13 od 28

PRILOGA 4 REFERENCE Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih 4 (štirih) let pred datumom objave javnega naročila na portalu javnih naročil, že izvedena dela s področja katodne zaščite vsaj na 2 (dveh) plinovodih. Skupna vrednost izvedenih del mora znašati najmanj 20.000,00 EUR brez DDV. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v obdobju zadnjih 4 (štirih) let pred datumom objave

javnega naročila na portalu javnih naročil, že izvedena dela s področja katodne zaščite vsaj na 2 (dveh) plinovodih. Skupna

vrednost izvedenih del znaša najmanj 20.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik mora izpolniti tudi naslednjo tabelo:

Ime naročnika Opis izvedenih del Vrednost izvedenih del Datum izvedbe del

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in žig ponudnika)

Stran 14 od 28

PRILOGA 5 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Ponudnik mora imeti veljaven certifikat o usposobljenosti podjetja za vgradnjo Ex opreme.

Ponudnik pod PRILOGO 5 Razpisne dokumentacije za podjetje predloži fotokopijo certifikata o usposobljenosti podjetja

za vgradnjo Ex opreme.

Stran 15 od 28

PRILOGA 6 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega usposobljenega delavca za izvedbo predmetnih storitev - delavec mora imeti potrdilo o usposobljenosti s področja katodne zaščite.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zagotavljamo vsaj enega usposobljenega delavca za izvedbo

predmetnih storitev - delavec ima potrdilo o usposobljenosti s področja katodne zaščite.

Hkrati prilagamo:

fotokopijo potrdila delavca o usposobljenosti oz. o izvedenem usposabljanju s področja katodne zaščite.

V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika)

Stran 16 od 28

PRILOGA 7

IZJAVA O PODIZVAJALCIH Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, v

pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik

namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel

podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj

ter rok izvedbe del ali dobave blaga.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo k svojemu računu oz. situaciji obvezno priložili račune oz.

situacije podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je

sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec

ali če bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predložili izjavo, da smo poravnali vse nesporne

obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav

neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 7 namesto te izjave predloži podpisano in

žigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora ponudnik navesti vse

podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila,

ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev.

Stran 17 od 28

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci pa mora predložiti izjavo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku):

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Matična številka

Davčna številka

TRR

Predmet del

Količina del

Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV)

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

V primeru izbora kot najugodnejše ponudbe, bosta morala izbrani ponudnik in podizvajalec predložiti:

pogodbo,

izvajalčevo pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu,

podizvajalčevo soglasje za neposredna plačila

in sicer kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in žig ponudnika)

V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig podizvajalca)

Stran 18 od 28

PRILOGA 8

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti

opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih

ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno

solidarno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti priloge 8, kot del razpisne dokumentacije.

Stran 19 od 28

PRILOGA 9 PONUDBA OZNAKA PONUDBE: __________________________________

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št. Opis EM Količina Cena/EM v EUR brez DDV Vrednost v EUR brez DDV

1. Dobava enote FEZ kos 5

2. Dobava enote MVAP kos 5

3. Dobava enote KVT kos 5

4. Dobava enote MČI kos 5

5. Dobava referenčne merilne sonde STELTH Cu/CuSO4 SRE-007

kos 5

6. Dobava merilnega mesta KZ z INOX omarico

letvico in vrstnimi sponkami kos 20

7.

Dobava naprave za katodno zaščito NES, zvezna nastavitev izhodnih parametrov in krmiljenjem potenciala, 50V, 20A, komplet s prenapetostno

zaščito

kos 1

8. Dobava INOX omare za napravo katodne zaščite dimenzije 600x1000x315 z okvirjem za montažo

kos 1

9. Cena režijske ure monterja s prevozom po

Sloveniji ura 30

10. Cena režijske ure merilca-z NPK za zahtevne

inštalacije s prevozom po Sloveniji ura 5

11. Cena režijske ure elektronika za popravilo elektronskih delov in enot

ura 10

12. Cena režijske ure gradbenega delavca s

prevozom po Sloveniji ura 30

13. Dobava betonskega podstavka in INOX omarice

400x650x160 kos 1

14. Izdelava kabelskega priključka CADWELD za kabel do 16mm2 na plinovodno cev

kpl 5

15. Izdelava kabelske spojke za kabel PP00 4x2,5

mm2 ali PP00 1x16 mm2 kpl 5

16. Dobava anode Fe/Si 18 kg kos 3

17. Dobava anode Mg s polnilom 7,7 kg kos 3

18. Dobava anode MMO canister (mixed metal oxide tubular anode backfill canister Ø203x1372mm,

kabel 10mm2) kos 1

19. Dobava kabla NYY 1x16 mm2 m 200

20. Dobava kabla NYY 4x2,5 mm2 m 300

Stran 20 od 28

21. PVC cev za zaščito kablov stigmaflex 63mm m 300

22. Ozemljitveni trak Fe/Zn 25x4 kg 100

23. Dobava senzorja za zajemanje in prenos

podatkov katodne zaščite WinTrans z napajalnikom in anteno

kpl 1

24. Dobava razširitvene enote MiniControl kos 1

25. Iskrišče Leutron TSF100-Tr kos 1

26. Prenapetostni odvodnik Leutron DP 2x1-

RLC/50V-Tr kos 1

27. ER coupon Metricorr 100µm, dolžina kabla 12m kos 1

28. ER coupon Metricorr 500µm, dolžina kabla 12m kos 1

29. Filter izmenične napetosti s prenapetostno

zaščito PlPro40A kos 1

30. Delovna ura strojnika z delom mini bager 1,5t ura 20

Skupna ponudbena vrednost predvidenih količin v EUR brez DDV:

Opomba:

EM – enota mere, vse vrednosti so v EUR brez DDV, ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave, ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati, natančna količina storitev je naročniku neznana in je odvisna od različnih dejavnikov, pogodba pa bo sklenjena

največ do ocenjene vrednosti naročila (Naročnik bo naročal storitve v skladu s ponudbeno ceno na enoto, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti);

pogodba se sklepa za obdobje štirih let po nespremenjenih ponudbenih cenah, v ceni morajo biti zajeti vsi stroški za izvedbo razpisanih storitev, vključno s potnimi stroški in stroški dela, delo se vrednoti v efektivnih urah (skupinovodja, delavci) s pričetkom in zaključkom dela na gradbišču (trasi ali

objektu), za strojno mehanizacijo se priznajo efektivne ure na delovišču brez prevoza na delovišče, upravitelj stroja vključen

v ceno, material se obračuna po dejansko vgrajenih in priznanih količinah. V kolikor cene za enoto potrebnega materiala ni

v ponudbenem ceniku, se obračuna cena po ceniku dobavitelja (predhodno mora ceno po preverjanju potrditi naročnik), z manipulativnim pribitkom izvajalca do 2%. Material do 500 kg se obračuna fco gradbišče, za večje količine od 500 kg pa fco prodajalec.

2. Plačilni rok: _____________ dni (najmanj 60 dni od uradnega prejema računa).

3. Veljavnost ponudbe: _____________ dni (najmanj 120 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe).

4. Garancijski rok za izvedena dela je _________ mesecev (najmanj 36 mesecev) in prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika posameznega objekta).

5. Rok izvedbe posameznega naročila se določi ob posameznem pisnem naročilu. Pogoj za pričetek del je prejem

pisnega naročila s strani naročnika oz. sporočila po elektronski pošti. Pričetek del je v 3 (treh) dneh. V nujnih primerih (intervencijska dela) pa takoj, oz. najkasneje 6 (šest) ur po prejemu naročila. V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in žig ponudnika)

Stran 21 od 28

PRILOGA 10 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo: – da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; – da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; – da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; – da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni,

pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

– da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; – da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; – da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za popravila postaj KZ, zamenjava merilnih mest, popravilo kabelskih povezav in ostalih elementov KZ za obdobje štirih let, št. P/JNMV/11/2016/TS-SV in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in žig ponudnika)

Stran 22 od 28

PRILOGA 11

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati in žigosati vse strani ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

Stran 23 od 28

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata Glavni direktor Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str. in Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon. - matična številka: 1954288000 - ID številka za DDV: SI31378285 v nadaljnjem besedilu »naročnik« in IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa Direktor ______________________ - matična številka: _____________________ - ID številka za DDV: ______________________ v nadaljnjem besedilu »izvajalec« skleneta naslednjo

POGODBO št. TS/SV/___/2016

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti za popravila postaj KZ, zamenjava merilnih mest, popravilo kabelskih povezav in ostalih elementov KZ za obdobje štirih let, št. P/JNMV/11/2016/TS-SV, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne ____________ ter na podlagi ponudbe izvajalca št. ____________________ z dne _______________ in zapisnika pogajanj z dne _______________________.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe so popravila postaj KZ, zamenjava merilnih mest, popravilo kabelskih povezav in ostalih elementov KZ za obdobje štirih let. Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. __________________ z dne __________________ in zapisnika pogajanj z dne ________________, ki sta sestavni del pogodbe. Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni dokumentaciji št. __________________ z dne __________________ in v zapisniku pogajanj z dne __________________, ki sta sestavni del pogodbe.

III. DOLOČBE O PODIZVAJALCIH

3. člen

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem in sicer:

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

izvajalec se zavezuje, da bo priloga k tej pogodbi vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga,

izvajalec se zavezuje, da bo k svojemu računu oz. situaciji, na katerem specificira obveznosti za plačilo storitev, ki jih je izvedel sam, in storitev, ki jih je izvedel podizvajalec, obvezno priložil račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil,

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe,

izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predložil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Stran 24 od 28

IV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

4. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in 69/2011) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene

koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

V. POGODBENA VREDNOST DEL

5. člen

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša največ do (vpiše naročnik) _______________________________ EUR (z besedo: ______________________________________ 00/100 evrov) brez DDV. Vrednost pogodbenih del oz. posamezne cene se obračunavajo v skladu z vrednostjo na enoto mere in po dejansko izvedenih storitvah ter porabljenem materialu, kot je navedeno v obrazcu ponudbe, ki je priloga te pogodbe, tako da je končna cena odvisna od dejansko opravljenega obsega del, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe. Cene so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti.

Če naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panožna cena predmetnih storitev spremenila za več kot 15 % glede na povprečne cene ob sklenitvi pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

VI. NAČIN PLAČEVANJA

6. člen

Izvajalec bo izstavil račun ko bo opravil celoten obseg del posameznega naročila in po podpisu primopredajnega zapisnika. Račun mora vsebovati specifikacijo, iz katere bo razvidna količina opravljenega dela po posameznih vrstah dela in porabljeni material. Naročnik bo izvajalcu plačal račun v roku ______ dni po prejemu računa na transakcijski račun izvajalca št. ______________________________, odprtem pri banki ____________________. Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

VII. ROKI IN POGODBENA KAZEN

7. člen

Rok izvedbe posameznega naročila se določi ob posameznem pisnem naročilu. Pogoj za pričetek del je prejem pisnega naročila s strani naročnika oz. sporočila po elektronski pošti. Pričetek del je v 3 (treh) dneh. V nujnih primerih (intervencijska dela) pa takoj, oz. najkasneje 6 (šest) ur po prejemu naročila. Garancijski rok za izvedena dela je _________ mesecev (najmanj 36 mesecev) in prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na roke, določene v tem členu te pogodbe, bo za vsak zamujeni dan naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,5% vrednosti posameznega naročila, vendar največ 10% skupne pogodbene vrednosti.

Stran 25 od 28

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

8. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev.

9. člen

Če se med izvedbo del, ki so predmet te pogodbe izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih določil in pogojev ali sploh ne začne z deli in bi zato imelo izvedeno delo kakršnokoli napako, ga naročnik opozori na nespoštovanje pogodbenih določil. V kolikor izvajalec svoje napake še vedno nemudoma ne odpravi, lahko naročnik po svoji presoji odstopi od pogodbe.

IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,

sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti,

varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,

v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci,

sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

X. PREDSTAVNIKI

11. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo del po tej pogodbi je

g. Leopold Lovšin, tel.: 01 5820 775, el. pošta: [email protected] . Predstavnik izvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je

g/ga.___________________, tel.: ____________________, el. pošta: _____________________________.

XI. VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV

12. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih družba Plinovodi pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerji in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti. Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja družbe Plinovodi, ne bo: - zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te

pogodbe, - zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Stran 26 od 28

XII. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, OKOLJE IN VIŠJA SILA

13. člen

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi, ki bodo vstopali v območja, kjer so določene Ex cone, imeli in uporabljali izključno antistatično obutev in obleko. To velja tudi za morebitne podizvajalce oziroma osebe, ki bodo opravljale storitve za izvajalca. Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007). Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

XIII. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007).

15. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank, veljati pa začne z dne 07.08.2016. Pogodba se sklene za obdobje štirih let od pričetka veljavnosti pogodbe oz. do porabe sredstev v višini skupne pogodbene vrednosti, pod pogojem skladnosti pogodbene vrednosti s finančnim načrtom družbe PLINOVODI d.o.o. V _______________, dne _______________ V Ljubljani, dne _________________ IZVAJALEC: NAROČNIK: _______________________ PLINOVODI d.o.o. Direktor: Glavni direktor: _______________________ Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.

Namestnica glavnega direktorja: mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

Stran 27 od 28

PRILOGA 12 OBRAZEC PRIJAVE

OPOMBA: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Stran 28 od 28

POŠILJATELJ: ------------------------ ------------------------ ------------------------

Ponudbo prevzel: (vpiše vložišče)

-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- (naročnik)

NE ODPIRAJ – PONUDBA Popravila postaj KZ, zamenjava merilnih mest, popravilo kabelskih povezav in ostalih elementov KZ za obdobje štirih let št. P/JNMV/11/2016/TS-SV