37
GRAD PLOČE POZIV NA DOSTAVU PONUDA Jednostavna nabava usluga „Izrada projektne dokumentacije sortirnice komunalnog otpada“ str. 0

ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

GRAD PLOČE

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Jednostavna nabava usluga „Izrada projektne dokumentacije sortirnice

komunalnog otpada“

Ploče, lipanj 2018. godine

str. 0

Page 2: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI …………………………………………………………………………….. 3 1.1. Podaci o naručitelju …………………………………………………………………... 31.2. Osoba zadužena za kontakt …………………………………………………………. 31.3. Evidencijski broj nabave ……………………………………………………………… 31.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ………… 31.5. Vrsta postupka javne nabave ………………………………………………………... 31.6. Procijenjena vrijednost nabave ……………………………………………………… 31.7. Planirana sredstva za nabavu ………………………………………………………. 32. PODACI O PREDMETU NABAVE ……………………………………………………… 42.1. Opis predmeta nabave ……………………………………………………………….. 42.2. Količina predmeta nabave …………………………………………………………… 42.3. Tehničke specifikacije ………………………………………………………………... 42.4. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave ………………………….. 42.5. Troškovnik ……………………………………………………………………………… 42.6. Mjesto izvršenja ugovora …………………………………………………………….. 52.7. Rok početka i završetka izvršenja ugovora ………………………………………… 53. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA ……………………… 53.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta …………………………. 53.1.1. Nekažnjavanost ……………………………………………………………………….. 53.1.2. Neplaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno

osiguranje ……………………………………………………………………………… 73.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta …………………………….. 73.2.1. Stečajni postupak ……………………………………………………………………… 74. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA ……………………………. 84.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ………………………. 84.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi

poslovnog nastana …………………………………………………………………… 84.2. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine ……….. 84.2.1. Ukupni godišnji promet u posljednje tri godine ……………………………………. 84.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine ……………….. 84.3.1. Potrebno iskustvo za izvršenje ugovora ……………………………………………. 85. PODACI O PONUDI ……………………………………………………………………… 95.1. Sadržaj ponude ……………………………………………………………………….. 95.2. Način izrade ponude ………………………………………………………………… 95.3. Način dostave ponude ……………………………………………………………….. 105.4. Način određivanja cijene ponude …………………………………………………… 105.5. Valuta ponude ………………………………………………………………………… 105.6. Kriterij za odabir ponude …………………………………………………………….. 105.7. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ……………………………………….. 115.8. Rok valjanosti ponude ……………………………………………………………….. 116. OSTALE ODREDBE …………………………………………………………………….. 116.1. Termini obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji

potkrepljuju poziv na dostavu ponuda ………………………………………………. 116.2. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda …………………………………………. 116.3. Rok za donošenje zaključka o odabiru ……………………………………………… 116.4. Rok, način i uvjeti plaćanja …………………………………………………………… 116.5. Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude ……………………………… 116.6. Završetak postupka jednostavne nabave ………………………………………….. 126.7. Kontrola i praćenje izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi ……………………. 12

str. 1

Page 3: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

6.8. Prilozi …………………………………………………………………………………… 12 Prilog 1. Projektni zadatak …………………………………………………………… 13 Prilog 2. Troškovnik ..……………….………………………………………………… 21

6.9. Obrasci ………………………………………………………………………………… 22 Obrazac 1. Ponudbeni list ……………………………………………………………. 22 Obrazac 2. Izjava o nekažnjavanju …………………………………………………. 23 Obrazac 3. Izjava o nepostojanju stečajnog postupka……………………………. 25 Obrazac 4. Popis glavnih usluga pruženih u posljednje tri godine ………………. 26

str. 2

Page 4: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručiteljuNaziv naručitelja: Grad PločeSjedište naručitelja: Trg kralja Tomislava 23, 20340 PločeOIB naručitelja: 15429488788Broj telefona naručitelja: +38520679828Broj telefaksa naručitelja: +38520679119Internetska adresa naručitelja: www.ploce.hrElektronička pošta naručitelja: [email protected]

1.2. Osoba zadužena za kontaktKontakt osoba: Goran IžotićAdresa: Trg kralja Tomislava 23, 20340 PločeTelefon: +38520676303Telefaks: +38520671513Elektronička pošta: [email protected]

1.3. Evidencijski broj nabave78/18

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesaSukladno članku 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe članak 76. I 77. ZJN 2016 i sprječavanje sukoba interesa, naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):Naziv gospodarskog subjekta Adresa OIBMagic Staševica, Jezerska 4 85950551504Đugum d.o.o. Ploče, Neretljanskih gusara 12 48690703758Trans integral d.o.o. Ploče, Dalmatinska bb 62565185883

1.5. Vrsta postupka javne nabaveJednostavna nabava usluga.

1.6. Procijenjena vrijednost nabave Procijenjena vrijednost nabave iznosi 113.000,00 kuna bez PDV-a.

1.7. Planirana sredstva za nabavu Sredstva za nabavu osigurana su Proračunom Grada Ploča za 2018. godinu.

str. 3

Page 5: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije sortirnice komunalnog otpada.Detaljan opis predmeta nabave naveden je u Projektnom zadatku (prilog 1) i Troškovniku (prilog 2), koji su sastavni dijelovi ovog Poziva na dostavu ponuda.

2.2. Količina predmeta nabaveKoličina predmeta nabave određena je u Projektnom zadatku (prilog 1) i Troškovniku (prilog 2) koji su sastavni dijelovi ovog Poziva na dostavu ponuda.Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni predmet nabave koji se traži ovim Pozivom na dostavu ponuda. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog predmeta nabave neće se razmatrati.Ponuditelj je dužan ponuditi i isporučiti sve robe sukladno svim tehničkim zahtjevima koji su navedeni u ovom Pozivu na dostavu ponuda, važećim zakonima, pravilnicima te pravilima struke.

2.3. Tehničke specifikacijeTehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Projektnom zadatku (prilog 1) koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

2.4. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabavePonuđeni jednakovrijedni proizvod mora zadovoljiti tražene minimalne karakteristike proizvoda navedene u troškovniku ili imati bolje tehničke karakteristike od traženih minimalnih karakteristika.Dokaz da je ponuđeni proizvod jednakovrijedan traženom proizvodu dužan je ponuditi ponuditelj. Taj dokaz mogu biti tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, katalozi, izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u tehničkom opisu.Dokaz jednakovrijednosti daje se u svrhu ocjene da li priloženi proizvodi imaju tražene karakteristike proizvoda navedenih u troškovniku te u tehničkom opisu i moraju biti dostavljeni uz ponudu.

2.5. TroškovnikTroškovnik predmeta nabave sastavni je dio ovog Poziva na dostavu ponuda (prilog 2).Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena, izražene u HRK, moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke radova opisanih u troškovniku.

str. 4

Page 6: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst troškovnika. Ako ponuditelj promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena. Ponuditelj treba popuniti priloženi troškovnik upisivanjem jediničnih i ukupnih cijena i drugih traženih podataka svih stavki navedenih u troškovniku.Za sve stavke troškovnika u kojima se uz navedene tehničke specifikacije možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, gospodarski subjekt može ponuditi „ili jednakovrijedno“ traženom ili navedenom. Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, gospodarski subjekt mora na za to predviđenim praznim mjestima u troškovniku, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvođaču i tipu odgovarajućeg proizvoda koji se nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na proizvod. Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditi ponuditelj i dostaviti ga u ponudi. Taj dokaz mogu biti tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, katalozi, izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u tehničkom opisu. Dokaz jednakovrijednosti daje se u svrhu ocjene da li ponuđeni proizvodi imaju tražene karakteristike proizvoda navedene u troškovniku i u projektnoj dokumentaciji.Ponuđeni jednakovrijedni proizvod mora zadovoljiti tražene minimalne karakteristike proizvoda navedene u troškovniku ili imati bolje tehničke karakteristike od traženih minimalnih karakteristika.Ukoliko gospodarski subjekt ostavi prazna mjesta na kojima se opisuje jednakovrijedni proizvod smatrat će se da je nudio proizvode navedene u stavkama troškovnika.

2.6. Mjesto izvršenja ugovoraGrad Ploče

2.7. Rok početka i završetka izvršenja ugovora Ugovor u pisanom obliku naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti najkasnije u roku od pet dana od dana dostave zaključka o odabiru najpovoljnije ponude svim ponuditeljima.Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obveza ugovornih strana.Rok izvršenja usluga je 45 dana od dana stupanja na snagu ugovora.Izvršenje usluge se smatra završenom kada su izvršene sve ugovornim troškovnikom propisane stavke, a što se potvrđuje zapisnikom o primopredaji.

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.1.1. NekažnjavanostJavni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi, u bilo kojem trenutku tijekom postupka jednostavne nabave, da:

str. 5

Page 7: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne

novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b) korupciju, na temelju- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u

gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c) prijevaru, na temelju- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka

256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka

286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100.

(novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98,

50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

str. 6

Page 8: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje, iz točke 3.1.1. ovog Poziva na dostavu ponuda, iz postupka jednostavne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravovaljanom presudom nije određeno drukčije. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja

izjavu o nekažnjavanju (obrazac 2). Izjavu o nekažnjavanju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

3.1.2. Neplaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici

Hrvatskoj, ili2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako

gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja

potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.2.1. Stečajni postupakJavni naručitelj isključiti će gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

str. 7

Page 9: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 1. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u

državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta i2. potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju stečajnog postupka (obrazac 3).

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dokazuju svoju: sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnost i tehničku i stručnu sposobnost.

4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt obvezan je u

ponudi dostaviti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

4.2. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine

4.2.1. Ukupni godišnji promet u posljednje tri godineGospodarski subjekt mora dokazati da je njegov ukupni godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine isti ili viši od 1/2 procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.1. gospodarski subjekt obvezan je u

ponudi dostaviti izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine ili drugi jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.Izjava se daje na obrascu koji sastavlja sam gospodarski subjekt na temelju financijskih izvješća i knjigovodstvenih evidencija gospodarskog subjekta.

4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

4.3.1. Potrebno iskustvo za izvršenje ugovoraGospodarski subjekt mora dokazati da ima dovoljnu razinu iskustva potrebnu za izvršenje ugovora.Iskustvo se dokazuje popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini a koji mora sadržavati najmanje jedan a najviše pet ugovora istih ili sličnih predmetu nabave čiji zbrojeni iznos mora biti najmanje u visini procijenjene vrijednosti ovoga predmeta nabave.

str. 8

Page 10: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.3.1. gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini (obrazac 4).

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta sukladno poglavlju 3. i 4. ovog Poziva na dostavu ponuda, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenata, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata ili potvrđen od tijela nadležnog za potvrđivanje u državi članici.Svi dokumenti traženi u poglavljima 3. i 4. mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

5. PODACI O PONUDI

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst ove Dokumentacije o nabavi.

5.1. Sadržaj ponudePonuda sadrži: popunjen, ovjeren i potpisan ponudbeni list (obrazac 1), dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezne i ostale osnove za

isključenje (poglavlje 3.) dokumente kojima ponuditelj dokazuje sposobnost (poglavlje 4.), popunjeni troškovnik (prilog 2), dokaze jednakovrijednosti (ako je primjenjivo).

5.2. Način izrade ponude Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, tako da se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u ponudi navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio ponude započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.Ako je dio ponude dokument koji je izvorno numeriran, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

str. 9

Page 11: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ponuditelja.Ponuditelji nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u tekst koji je odredio naručitelj u ovom Pozivu na dostavu ponuda.

5.3. Način dostave ponudePonuda se dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici. Zatvorenu omotnicu s ponudom ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče. Ponude je potrebno dostaviti do 19. 06. 2018. godine do 12:00 sati.Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka „ponuda“ i naznaka „ne otvaraj“.Kada ponuditelj osobnom predajom naručitelju dostavlja ponudu, naručitelj će mu izdati potvrdu o zaprimanju ponude.Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvaraju se i vraćaju se gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.Ponuda se smatra pravodobnom ako pristigne na adresu naručitelja do isteka roka za dostavu ponuda.

5.4. Način određivanja cijene ponudePonuditelj je obvezan: navesti jedinične cijene za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika, cijenu ponude iskazati na ponudbenom listu (bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu

sa PDV-om), cijenu ponude pisati brojkama i izraziti u kunama.Jedinična cijena stavke troškovnika treba obuhvatiti sav rad, materijal, transport, režiju mjesta izvođenja radova i uprave tvrtke, sve poreze i prireze (osim PDV-a), eventualni popust, zaradu tvrtke. Jediničnom cijenom trebaju biti obuhvaćeni svi pripremni i završni radovi, postrojenja, potrebne prostorije i instalacije, završni radovi, čišćenje okoliša i uređenje mjesta izvođenja radova, odnosno sve troškove izvođača radova do uspješne primopredaje s uporabnom dozvolom.Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.Sve troškove koji se pojave iznad deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

5.5. Valuta ponude Cijena ponude izražava se u kunama.

5.6. Kriterij za odabir ponudeKriterij za odabir ponude je najniža cijena.U slučaju da su zaprimljene dvije ili više ponuda s istom cijenom, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.Za odabir ponude dovoljna je jedna pristigla valjana ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima iz ovog Poziva na dostavu ponuda.

str. 10

Page 12: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

5.7. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponudaPonuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

5.8. Rok valjanosti ponudeRok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudbenom listu i iznosi najmanje 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Termini obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi

Gospodarski subjekti mogu pregledati mjesto (lokaciju) isporuke robe, izvršiti uvid u postojeću tehničku dokumentaciju i upoznati se s postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze.Pregled lokacije gospodarski subjekti mogu obaviti svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 020 676145 ili 020 676146.Troškove obilaska snosi gospodarski subjekt.

6.2. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Otvaranje ponuda nije javno.Po isteku roka za dostavu ponuda a najkasnije tri dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, članovi stručnog povjerenstva otvaraju, pregledavaju i ocjenjuju pristigle ponude i o tome sastavljaju zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

6.3. Rok za donošenje zaključka o odabiruNaručitelj će zaključak o odabiru ili poništenju donijeti u roku 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6.4. Rok, način i uvjeti plaćanjaIsporučena roba obračunavat će se na osnovu izmjere stvarno isporučenih količina, te po nadzoru ovjerene građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama.Isporučenu robu izvršitelj će obračunavati putem okončane situacije.Sva plaćanja naručitelj će izvršiti uplatom na poslovni račun odabranog ponuditelja. Naručitelj će izvršiti plaćanje u roku od 60 dana računajući od dana ispostavljanja računa.Ne predviđa se plaćanje predujma (avansa).

6.5. Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponudeAko su informacije ili dokumentacija koje je trebalo dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku od pet dana.Postupanje sukladno naprijed navedenom ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.Ponudbeni list i troškovnik ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

str. 11

Page 13: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

6.6. Završetak postupka jednostavne nabave Dostavom zaključka o odabiru najpovoljnije ponude svim ponuditeljima stječu se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi s najpovoljnijim ponuditeljem.

6.7. Kontrola i praćenje izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u ovom Pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom.Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima određenima u ovom Pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom, te će u tu svrhu imenovati osobe zadužene za kontrolu i praćenje izvršenja ugovora o nabavi od strane naručitelja i od strane odabranog ponuditelja.

6.8. Prilozi Prilog 1. Projektni zadatak Prilog 2. Troškovnik

6.9. Obrasci Obrazac 1. – Ponudbeni list Obrazac 2. – Izjava o nekažnjavanju Obrazac 3. – Izjava o nepostojanju stečajnog postupka Obrazac 4. – Popis radova izvršenih u posljednjih pet godina

str. 12

Page 14: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Prilog 1

PROJEKTNI ZADATAK

Predmet nabave: Projektna dokumentacija sortirnice komunalnog otpadaNaručitelj: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, OIB: 15429488788

za izradu geodetskog projekta/elaborata i glavnog projekta za građenjei opremanje sortirnice, upravne zgrade i pratećih sadržaja na dijelovima č.z.2173/2 k.o.Ploče ,odnosno 2109 k.o. Komin –stari, odnosno 2175/17k.o., odnosno 2163 k.o. Komin-stari.

1. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet ovog Projektnog zadatka je izrada geodetskog projekta/elaborata i glavnog projekta s troškovnikom radova za građenje i opremanje sortirnice, upravne zgrade i pratećih sadržaja na dijelovima č.z.2173/2 k.o. Ploče , odnosno 2109 k.o. Komin –stari, i 2175/17k.o.Ploče , odnosno 2163 k.o. Komin-stari.

2. ZAKONODAVNI OKVIR

2.1. Polazište projekta

U Republici Hrvatskoj su na snazi sljedeći strateški dokumenti koji uređuju područje gospodarenja otpadom:

o Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)o Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017-2022.

godina (NN 3/2017).

Navedeni dokumenti su usklađeni i njihova provedba proizlazi iz Europskih direktiva

o Direktiva o otpadu 2006/12/ECo Okvirna direktiva o otpadu 2008/98/ECo Direktiva o odlagalištima otpada 1993/31/EC dopunjana pravilnikom EC

1882/2003

Osnovni zahtjev navedenih dokumenata je postepeno smanjenje ukupnih količina otpada koje se odlažu na komunalno odlagalište Lovornik kao uvod u sanaciju i zatvaranje.

2.2. Projekt je potrebno izraditi sukladno:

Propisima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje:o Zakon o gradnji (NN 153/13),o Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),o Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14,

41/15, 105/15, 61/16),o Pravilnik o geodetskom projektu(NN 12/14, 56/14),

str. 13

Page 15: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

o Norme i pravila struke kojima je uređeno navedeno područje. Propisima koji uređuju područje održivog gospodarenja otpadom:

o Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),o Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15),o Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.

godine (NN 3/2017).o Plan gospdarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017-2022. godine

(Službeni glasnik grada Ploča1/18).Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) te Planu gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017-2022. godine (Službeni glasnik Grada Ploča 1/18 ) u svrhu sprječavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom i to: 1. sprječavanje nastanka otpada,2. priprema za ponovnu uporabu,3. recikliranje,4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i5. zbrinjavanje otpada.Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) je građevina za gospodarenje otpadom namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog (predsortiranog) komunalnog otpada.Izgradnjom i opremanjem sortirnice, veće količine odvojeno prikupljenog korisnog otpada će se kvalitetno sortirati i tako pripremiti za daljnju obradu (reciklažu). Izgradnja sortirnice planirana je Prostornim planom u poduzetničkoj zoni „Vranjak III “ ,a izgradit će se pored reciklažnog dvorišta.

str. 14

Page 16: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

3. LOKACIJA I OBUHVAT ZAHVATA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Lokacija zahvata je u Gradu Pločama na dijelovima č.z.2173/2 k.o. Ploče , odnosno 2109 k.o. Komin –stari, i 2175/17k.o.Ploče , odnosno 2163 k.o. Komin-stari.Predmet zahvata je pravilnog oblika ukupne površine 10.444 m². (Na grafičkom prilogu Lik BCEĐFGJKLB). Lokacija se nalazi u poduzetničkoj zoni Vranjak III, u blizini ulaza u Lučki kompleks, a na brzoj cesti koja povezuje čvor Čeveljuša –Luka Ploče i Grad Ploče .Preko čvora Čeveljuša omogućena je veza sa državnom cestom D8-pravcima prema Splitu i Dubrovniku, kao i spoj preko brze ceste na auto cestu A1. Na taj način osigurano je prometovanje svih vrsta tereta prema navedenim područijima ada se pri tome ne prolazi kroz Grad Ploče.Zahvat je planiran na dvije č.z.2173/2 k.o. Ploče , odnosno 2109 k.o. Komin –stari, i 2175/17k.o.Ploče , odnosno 2163 k.o. Komin-stari od kojih će se formirati jedinstvena čestica ukupne površine 10.444 m².Projekt treba biti u skladu s prostornim planom Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 3/17).

4. TEHNIČKI OPIS

Sortirnica, upravna zgrada i prateći sadržaji trebaju se projektirati na način da predstavljaju funkcionalnu cijelinu.Objekt sortirnice selektivno prikupljenog otpada prostorno treba planirati sa desne strane na ulazu u česticu.Prilikom projektiranja osigurati kolni (kamionski) prilaz od ulaza u česticu do objekta-ulaza- sortirnice.Također planirati

str. 15

Page 17: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

kolni (kamionski) prilaz od izlaza iz objekta sortirnice do izlaza sa čestice.Tlocrtna površina i visina objekta sortirnice je u direktnoj ovisnosti od planirane količine selektivno prikupljenog otpada koji će se obrađivati u sortirnici. Planirana količina selektivno prikupljenog otpada za grad ploče je maximalnih 8.000 tona /godišnje.Temeljem navedenog podatka potrebno je dimenzionirati halu (visinu, dužinu, širinu), postrojenje za sortiranje (što će biti opisano u uputama za izradu tehnološkog projekta) i ostale prateće sadržaje u okviru sortirnice.Odabir konstrukcije će ovisiti prvensveno od rezultata geomehaničkog ispitivanja –rezultata-kao i ekonomske analize prihvatljivosti troška u zavisnosti od odabira konstrukcije za izgradnju hale za sortiranje.

Upravna zgrada se treba planirati kao dio funkcionalne cijeline kompleksa uz napomenu da ista treba zadovoljiti administrativno tehničke potrebe poduzeće koje će gospodariti navedenom nekretninom.Upravnu zgradu prostorno planirati, ukolko je to moguće, na suprotnom kraju čestice u odnosu na sortirnicu.Tlocrtno upravna zgrada treba imati c.c.-a 200 m2 i istu planirati kao prizemlje i kat .Upravnu zgradu projektirati kao skup kontejnerskih modula koji će se postavljati na unaprijed isplaniranu i pripremljenu betonsku podlogu.Međusobno povezane kontejnerske module planirati na način da se osigura odgovarajući broj ureda kao i barem jedna sala za sastanke. Kat upravne zgrade osigurati za smještaj administrativno-tehničkog osoblja i uprave poduzeća koje će upravljati sustavom a prizemlje jednim dijelom osigurati kao urede za djelatnike koji će biti direktno uključeni u proces sortiranja i budućeg kompostiranja otpada, kao i odgovarajući broj sanitarnih čvorova i tuš kabina za iste. Oko upravne zgrade planirati i odgovarajući broj parkirnih mjesta a u zavisnosti od ukupnog broja djelatnika.Pokrov upravne zgrade planirati kao kosi krov na dvije vode minimalnog nagiba i sa sustavom za odvodnu oborinskih voda sa objekta-olucima. Vertikalnu komunikaciju osigurati vanjskim natkrivenim stepeništem.

Prateći sadržaji na čestici podrazumjevaju izgradnju mini hale montažnog tipa – 2 odjeljka za teretna vozila (paneli odgovarajuće debljine) na ranije pripremljenu betonsku podlogu, a koja će služiti prvenstveno za servisiranje komunalnih vozila.Pri tome voditi računa da se u betonskoj podlozi ostave naj manje dva kanala iz kojih bi se mogao vršiti pregled i servis donjeg stroja komunalnih vozila.U zavisnosti od raspoložive površine i budućeg rasporeda objekta na čestici izviditi mogućnost da se u sklopu-nastavku ovog objekta planira i garažni prostor za prihvat 6 kamiona odnosno komunalnih vozila.

Sve podatke vezano za ukupan broj administrativno tehničkog osoblja kao i ukupan broj radnika koji će raditi u sortirnici i budućoj komposatni kao i na pratećim sadržajima projektant je dužan pribaviti od budućeg upravitelja kompleksa-Komunalno održavnje d.o.o., Trg kralja Tomislava 7, 20 340 Ploče.

Bitno je napomenuti da se prostor, odnosno objekat buduće kompostane koji se planira smjestiti na istu novoformiranu (geodetski projket) česticu , neće razmatrati kroz ovaj Glavni projket nego će biti predmetom novog projektnog zadatka i nabave.Prilikom izrade Glavnog projekta, projektant mora vodi računa da se cijeli prostor planira kao jedna funkcionalna cijelina gdje će se kroz ovaj Glavni projekat obraditi Sortirnica, upravna zgrada i prateći sadržaji, ali se istovremeno mora voditi računa o smješatju buduće kompostane i svih površina koje će joj gravitirati.Potrebne ulazne podatke za osiguranje potrebne površine koja će u budućnosti gravitirati kompostani (radi rezervacije prostora ) koristiti iz Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017-2022. godine (Službeni glasnik Grada Ploča 1/18 ).

Planirani zahvat satoji se od sljedećih objekta:

str. 16

Page 18: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

-unutarnjih asfaltiranih prometno manipulativnih površina-unutarnjih betonskih manipulativnih površina-vodonepropusne kanalizacije-objekta sortirnice-objekta upravne zgrade-objekata pratećih sadržaja-objekta kompostane (nije predmetom ovog projektnog zadataka)-ograde sa kolnim i pješačkim prilazom-video nadzora-parkirališta

Projektom treba obuhvatiti i svu potrebnu infrastrukturu unutar lokacije predviđene za zahvat.Također, potrebno je planirati i dovoljnu zelenu površinu i pripadajuću infrastrukturu, opskrbu objekta pitkom vodom, hidrantsku mrežu, elektroenergetsku mrežu.

4.1.Shema planiranog razmiještaja objekata na čestici.

5. SADRŽAJ PROJEKTA

5.1.Glavni projekt

5.1.1. Izrada Glavnog projekta

Potrebno je izraditi Glavni projekt , što uključuje sve građevine, unutarnje kolne površine , manipulativne površine za opisane objekte, sve sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13).Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekta kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtijeva za građevinu , kao i drugih zahtijeva prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) i posebnih propisa te tehničkih specifikacija.

str. 17

Page 19: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Glavni projekt mora sdržavati arhitektonski projket, građevinski projekt, elektrotehnički projekt, strojarski projekt, tehnološki projekt, elaborat zaštite od požara te elaborat zaštite na radu kao i troškovnik projektiranih radova.

5.1.2. Tehnološki projekt

Tehnološkim projektom potrebno je rješiti tehnologiju sortiranja otpada uzimajući u obzir sve specifičnosti procesa.Sortiranje je predviđeno u objektu-hali zavorenog tipa (odabir konstrukcije u zavisnosti od geotehničkih ispitivanja i cost benefit analize odabira konstrukcije) kako bise proces zaštitio od nekotroliranog utjecaja oborinskih voda, vlage kao i utjecaja sunca.Tehnološkim projektom potrebno je planirati i uređa-j sortirnicu koji treba zadovoljiti ciljane kolićine -8.000 tona/godišnje selektivno prikupljenog otpada.

Pri razradi tehnološkog projekta potrebno je voditi računa o svim procesima postupka sortiranja kao što su prijem, sortiranje-razvrstavanja, manipulativni prostori prije i oko uređaja za sortiranje kao i prostori koje je potrebno planirati na završetku procesa. Sve navedeni procesi moraju predstavljati funkcionalnu cjelinu.Definirati područje sortiranjaunutar objekta, naglasiti područja pojedinih faza –procesa, definirati trajanje pojedinih ciklusa, način kontrole procesa sa mjerenjem pojedinih parametara(temperatura , vlažnost itd.).Potrebno je također,proces sortiranja ukomponirati i u cijeli kompleks i to na način da se osigura potrebna kominakacija na čestici vodeći računa i o ostalim planiranim aktivnostima koje će se izvoditi na istoj.

5.1.3. Elaborat zaštite od požara

Sadržaj elaborate zaštite od požara je propisan posebnim propisom, te pored ostalog obavezno mora sadržavati:‐ situaciju lokacije zahvata;‐ opis svih građevina, postrojenja, interne infrastructure i opreme;‐ tehničke, proizvodne radne karakteristike svih postrojenja;‐ blok dijagram postrojenja prema posebnim tehnološkim dijelovima;‐ procesne dijagrame toka za sva postrojenja;‐ svu ostalu dokumentaciju koja je potrebna radi objašnjenja svih obilježja i uvjeta provođenja predmetne djelatnosti koja se obavlja u postrojenju koji mogu utjecati na opasnost od požara;‐ procjenu požarne opasnosti po sektorima;‐ prikaz svih mjera protupožarne zaštite.

5.1.4. Elaborat zaštite na radu

Mjere zaštite na radu moraju obraditi primjenu zakona, propisa i standarda, osnovne podatke o objektu, opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada, tetehnička rješenja za otklanjanjemogućih opasnosti.Sadržaj elaborate zaštite na radu je propisan posebnim propisom, te pored ostalog obavezno mora sadržavati:‐ analizu opasnosti tijekom korištenja;‐ prikaz tehničkih mjera za otklanjanje opasnosti kod korištenja;‐ tehničke mjere zaštite od strujnog udara;

str. 18

Page 20: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

‐ osobna zaštitna sredstva;- zaštita putem standardiziranih oznaka sigurnosti;‐ način organiziranja pružanja prve pomoći i medicinske pomoći.

Izrađivač Glavnog projekta dužan je prilikom izrade Glavnog projekta osigurati sudjelovanje koordinatoraI‐koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta, prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN51/08.). Predloženog koordinatora će imenovati Investitor a troškove njegovog sudjelovanja u fazi projektiranja snosi izrađivač Glavnog projekta.

5.2.Geodetski projekt

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio Glavnog projketa za građevinsku dozvolu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.Geodetki projekt, odnosno njegovi dijelovi, izrađuju se na način koji osigurava njegovu jedinstvenost s obzirom na zahvat u prostoru za koji je izrađen.Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije , odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenimgeodetskim radovima, izrađenim u svrhuprojektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.Predmetom ovog Geodetskog projekta bit će formiranje nove građevinske čestice ukupne površine 10.444 m², koja se u naravi sastoji od dijelova č.z.2173/2 k.o. Ploče , odnosno 2109 k.o. Komin –stari, i 2175/17k.o.Ploče , odnosno 2163 k.o. Komin-stari.

Projekti trebaju sadržavati sve potrebno sukladno navedenoj zakonskoj regulativi koja uređuje predmetno područje.Izvršitelj je dužan izraditi sve sastavne dijelove projekta, kao i sve elaborate koji su propisani sukladno zakonskim obvezama, a koji su neophodni za ishođenje građevinske dozvole.

Sastavni dio svih projekata pojedinih struka je i troškovnik radova i opreme, kao i podaci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa.Predmetna dokumentacija mora sadržavati, uz sve tekstualne i grafičke priloge potrebne za ishođenje građevinske dozvolei sve drugesadržaje koje projektant smatra važnima za uspješnu realizaciju projekta.

6. NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKTA

Naručitelj će nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije.Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku.Projektan je dužan projektnu dokumentaciju izvoditi na način da se za svaku fazu projketa predhodno konsultira sa Naručiocem.Obaveza Naručioca je izvođenje potrebnih geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničkog elaborata. Datum uvođenja u posao Projektanta smatra se dan isporuke geotehničkog elaborta u digitalnom obliku.

str. 19

Page 21: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka, Projektant jedužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku. Prije uvezivanja projekta, Projektant je dužan Naručitelju prezentirati izrađeni projekt, izraditi eventualne korekcije prema zahtjevima Naručitelja, te također treba dostaviti radnu verziju glavnih dijelova projekta na pregled.Radi ishođenja posebnih uvjeta gradnje od javno-pravnih tijela, potrebno je izraditi opis i prikaz građevine koja se namjerava graditi, u dovoljnom broju primjeraka ili u digitalnom formatu.

Konačnu verziju dokumentacije je potrebno dostaviti:

Glavni projekt u tiskanom obliku u 6 primjerakaProjekti moraju biti uvezani u mape složene na format 21,0 x 29,7 cm (A4), a

zamjena sastavnihdijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način. Sve mape koje su sastavni dioprojekta moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta (ZOP),

Sve u digitalnom obliku na CD-u u 6 primjeraka:- tekst u MS WORD-u,- nacrti u *.dwg formatu,- troškovnik u EXCEL-u,sa projektantskim cijenama- troškovnik u EXCEL-u,bez cijena - cijeli projekt sa troškovnikom bez cijana u *.pdf formatu.

CD je potrebno označiti naljepnicom sljedećeg sadržaja:- nazivom i sjedištem Investitora i nazivom građevine,- razinom razrade i oznakom projekta, nazivom i sjedištem tvrtke koja je izradila projekt- datumom izrade projekta

Usluga će se smatrati izvršenom sa trenutkom predaje Naručitelju svih potvrda i glavnih projekata navedenih u projektnom zadatku za ishođenje građevinske dozvole, nakon čega projekt postaje vlasništvo Naručitelja.

str. 20

Page 22: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Prilog 2

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Projektna dokumentacija sortirnice komunalnog otpadaNaručitelj: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, OIB: 15429488788

R. br. Opis stavke Jedinica mjere Količina Iznos (Kn)

1.Izrada glavnog projekta sortirnice, sukladno projektnom zadatku (prilog 1)

komplet 1

2.Izrada geodetskog projekta sortirnice, sukladno projektnom zadatku (prilog 1)

komplet 1

UKUPNO

PDV (25%)

SVEUKUPNO

str. 21

Page 23: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Ovlaštena osoba ponuditelja

____________________________ MP /ime i prezime, potpis/

Obrazac 1

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Projektna dokumentacija sortirnice komunalnog otpadaNaručitelj: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, OIB: 15429488788Odgovorna osoba Naručitelja: Mišo Krstičević, gradonačelnik

Naziv ponuditelja:Sjedište ponuditelja:OIB ili nacionalni identifikacijski broj:Poslovni (žiro) račun:Broj računa (IBAN):Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NEAdresa za dostavu pošte:Elektronička pošta:Kontakt osoba:Telefon:Faks:

Rok valjanosti ponude:Broj ponude:Cijena ponude bez PDV-a:PDV:Cijena ponude s PDV-om:

U _____________________, _____________ 2018. godine

str. 22

Page 24: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Ovlaštena osoba ponuditelja

MP ___________________________________________

(ime i prezime, potpis)

Obrazac 2

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Radi dokazivanja nepostojanja situacija opisanih točkom 3.1.1. Poziva na dostavu ponuda, a koje bi mogle dovesti do isključenja gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave, dajem

IZJAVU

IME I PREZIME: ________________________________________________________________

ADRESA STANOVANJA: _________________________________________________________

OIB/NACIONALNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ: _________________________________________

kao član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imam ovlasti zastupanja gospodarskog subjekta

NAZIV: ________________________________________________________________________

ADRESA SJEDIŠTA: _____________________________________________________________

OIB/NACIONALNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ: _________________________________________

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja, niti naprijed navedeni gospodarski subjekt, niti osobe koji su članovi upravnog, upravljačkog, ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta, pravomoćnom presudom nismo osuđeni za bilo koje od slijedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“,

broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b) korupciju, na temelju

str. 23

Page 25: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c) prijevaru, na temelju- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja

poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja

poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za

terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00,

129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97,

27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

U _____________________, _____________ 2018. godine

Ovlaštena osoba ponuditelja

MP ___________________________________________

(ime i prezime,i potpis)

str. 24

Page 26: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Obrazac 3

IZJAVA O NEPOSTOJANJU STEČAJNOG POSTUPKA

IME I PREZIME: __________________________________________________________

ADRESA STANOVANJA: ___________________________________________________

OIB: ____________________________________________________________________

osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

NAZIV: _________________________________________________________________

ADRESA SJEDIŠTA: ______________________________________________________

OIB: ____________________________________________________________________

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da nad navedenim gospodarskim subjektom:

nije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti te nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

U _____________________, _____________ 2018. godine

str. 25

Page 27: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Ovlaštena osoba ponuditelja

MP ________________________________ (ime i prezime, potpis)

Obrazac 4

POPIS GLAVNIH USLUGA PRUŽENIH U POSLJEDNJE TRI GODINE

R. br. Vrsta robe Datum isporuke

Vrijednost robe (bez

PDV-a)Ugovorna strana

U _____________________, _____________ 2018. godine

str. 26

Page 28: ploce.hr  · Web viewnije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, nije prezadužen, nije u postupku likvidacije, nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj

Ovlaštena osoba ponuditelja

MP ___________________________________________

(ime i prezime,i potpis)

str. 27