31
TUŽBA Pojam Tužba kao instrument za ostvarivanje prava na pravnu zaštitu Forma i sadržina tužbe Sadržina tužbenog pismena Vrste tužbi

Pojam Tužba kao instrument za ostvarivanje prava na pravnu ... · PDF filepozajmljeni novac, a tuženi je odbio da to učini, uz obrazloženje da tužiocu ništa ne duguje jer je,

Embed Size (px)

Citation preview

TUŽBAPojamTužba kao instrument za ostvarivanje prava na pravnu zaštitu Forma i sadržina tužbeSadržina tužbenog pismenaVrste tužbi

Tužba u materijalnom smisluInicijalna procesna radnja tužiocaNemo judex sine actore

Tužba u formalnom smisluPosnesak koji sadrži tužbenu parničnu radnju

Šta je tužba?

Tužba kao procesni instrument za ostvarivanje prava na pravnu zaštitu

Šta je pravo na pravnu zaštitu?Kako se ostvaruje pravo na pravnu zaštitu?

Kojoj grupi stranačkih parničnih radnji pripada tužba?Šta tužba treba da sadrži?

Označenje subjekata parničnog postupka, predmeta i sadržine parnice, predmeta raspravljanja i odlučivanjaKo, od koga, protiv koga, na osnovu čega, šta traži, i čime svoja tvrđenja dokazuje

Šta tužbeni podnesak treba da sadrži?

Elementi obavezne sadržine tužbenog pismena

Sud kojem se tužilac obraćaStranke, sa podacima za identifikacijuPredmet spora Vrednost predmeta spora, kad je to potrebno za ocenu nadležnosti i/ili ulaganje revizije Činjenični osnov zahteva Pravni osnov zahteva, ako je to potrebno za njegovu identifikaciju Tužbeni zahtev

OPŠTINSKI SUD U PIROTUPIROT

TUŽILAC: Branko Ristić, iz Niša, ul. Dušanova br. 18, koga zastupa advokatIvan Ivanović, iz Pirota, ul. Obrenovićeva 45, po punomoćju u prilogu

TUŽENI: Goran Ignjatović, iz Niša, ul. Zetska br. 56

T U Ž B A

Predmet spora: ispunjenje ugovoraVrednost predmeta spora: 150.000 dinara

3 primerka, 3 priloga Punomoćje advokata u originalu

.................................................................................................................................

1. Dana 23. 12. 2008. godine tužilac i tuženi zaključili su usmeni ugovor o beskamatnom zajmu, kojim se tužilac obavezao da tuženom pozajmi 150.000 dinara, a da mu tuženi pozajmljeni novac vrati bez kamate u roku od šest meseci od dana sklapanja ugovora.

Dokaz: 1) Saslušanje stranaka2) Saslušanje svedoka Simić Olge iz Niša, ul. Borska, 18

3) Uviđaj2. Po isteku šest meseci, tužilac se zatražio od tuženog da mu isplati

pozajmljeni novac, a tuženi je odbio da to učini, uz obrazloženje da tužiocu ništa ne duguje jer je, navodno, posle sklapanja ugovora, na poziv tužioca, 45 dana radio kao građevinski radnik, na renoviranju njegove kuće, čime je ispunio svoju obavezu. Tuženi je, međutim, samo nekoliko dana pomagao u obavljanju radova prilikom renoviranja kuće tužioca, pri čemu je to činio iz zahvalnosti prema tužiocu, koji mu je novac pozajmio bez kamate.

Dokaz: 1) saslušanje stranaka2) Saslušanje svedoka Dragana Đurića, iz Niša, ul.

Triglavska, 18

5. Pošto tuženi nije ispunio svoju obavezu iz ugovora o zajmu, tužilac predlaže da sud, pošto sprovede propisani postupak, donese

P R E S U D U

1. Tuženi Goran Ignjatović, iz Niša, ul. Zetska br. 56, DUŽAN JE da tužiocu Branko Ristić, iz Niša, ul. Dušanova br. 18, isplati 150.000 dinara, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, počev od dana dospeća potraživanja pa sve do konačne isplate, u roku od 15 dana.

2. Tuženi je dužan da tužiocu naknadi parnične troškove u roku od 15 dana.

TužilacU Nišu, 14. 07. 2009. Branko Ristić, iz Niša

____________________

Fakultativna sadržina tužbenog pismena

Procesni zahtevi Materijalnopravne izjave voljeIzjave trećeg lica

Tužbeni zahtevDeo tužbe kojim tužilac opredeljuje sadržinu presude koju od suda tražiJezgro tužbeObeležje tužbeOdredjuju se granice sudskog izviđanja i odlučivanja Mora biti jasan/opredeljen/odredjen

Tužba za osudu na činidbutužba za osudu na buduću činidbu

tužba za osudu na propuštanjeTužba za utvrđenje

Tužba za pozitivno utvrđenje Tužba za negativno utvrđenje

Tužba za preinačenje pravne situacije

Vrste tužbi

Modaliteti tužbenog zahteva

Objektivna kumulacija Obična kumulacija Evantualna kumulacija Alternativna kumulacijaSupsidijarna kumulacija

Evantualna kumulacija Dva ili više zahtevaJedan osnovni, ostali istaknuti in eventuSud vezuje redosled zahteva, ne vezuje ga redosled stanja stvari Ako sud usvoji osnovni zahtev, rešenjem konstatuje da su odstali bespredmetniAko sud nađe da je osnovni zahtev neosnovan, tek onda može oslučivati o eventualnom zahtevu: odluka suda uvek ima dva stava: odbija osnovni zahtev, usvaja ili odbija eventualni zahtev

Eventualna kumulacija i problem pobijanja presude

Usvojen osnovni ili evantualni zahtev – pravo na žalbu ima samo tuženiAko je sud usvojio osnovni zahtev – tuženi traži ukidanje ili preinačenje

Može li drugostepeni sud da usvoji eventulani zahtev ako ukine odluku kojom usvojen osnovni zahtev?

Ako sud usvojio eventualni zahtev – tuženi ima pravo da napada odluku kojom usvojen evantualni zahtev, ali ne stupa na pravnu snagu ni odluka o osnovnom zahtevuDve fikcije

Smatra se da je tuženi izjavio žalbu i protiv odluke kojom je odbijen osnovni zahtevSmatra se da je i tužilac izjavio žalbu protiv dela odluke kojom je dobijen osnovni zahtev

Alternativna kumulacija

U parnicama povodom alternativnih obligacijaPravo izbora pripada tužiocu Pravo izbora pripada tuženom Pravo izbora pripada trećem licu

Kad tužilac traži osudu tuženog na istu činidbu po različitim osnovima

Supsirijarna kumulacija Obligacija sa fakultativnom obavezom dužnikaDužnik duguje jednu činidbu, ali se obaveze može osloboditi ako poveriocu da neki drugi predmet određen zakonom, ugovorom ili jednostranom izjavom voljeIzjava o alternativnom ovlešćenju tuženog ( da umesto dugovane ispuni neku drugu činidbu) može biti sadržana u tužbiTužilac ističe osnovni zahtev i supsidijarni zahtevSud ispituje samo osnovanost osnovnog zahteva

Formulišite tužbeni zahtev Tokom intervjua od klijenta Sime Simića saznali ste:

Da je Branku Brankoviću izdao u zakup stan u ul. Prilepskoj 2, na neodređeno vreme, sa otkaznim rokom od 2 meseca. Da se komšije žale da Branko Branković ne poštuje kućni red jer se iz stana stalno čuje glasna muzika i da ne plaća naknadu za zajedničke troškove u zgradiDa Branko nije platio zakupninu puna tri meseca, da je telefon u stanu isključen zbog neplaćanja računa i da je stigla i opomena iz Elektrodistribucije jer je račun za stuju dostigao iznos od 11.000 dinara.

Šta biste savetovali Simi? Da li biste Simi postavili neko pitanje?Kako bi glasio tužbeni zahtev u tužbi koju biste sastavili?

Tokom intervjua od klijenta Dragana Antića saznali ste:Da sa Goranom Perićem 12. 10. 2007. usmeno dogovorio kupoprodaju stana i da mu je tom prilikom, u prisustvu svedoka Ace Đelića, isplatio 100.000 dinara. Pismeni ugovor o prodaji nije zaključen, niti je Dragan stupio u posed stana. Da do zaključenja ugovora u propisanoj formi nije došlo krivicom Gorana PerićaKlijent traži od Vas da podignete tužbu i tražite od suda da Goranu Periću naloži da isplati 200.000 dinara na ime udvojene kapare, sa zakonskom zateznom kamatom od 12.10. 2007. do dana isplate.

Šta biste savetovali klijentu? Ima li izgleda da sud usvoji ovakav zahtev? Kako bi trebalo da glasi tužbeni zahtev, imajući u vidu materijalno pravo?

Formulišite tužbeni zahtev

Kako biste postupili?U referatu tužbe navedeno je:

Da je tuženi 3.9. 2007.ispostavio račun tužiocu br. 6789 za avgust mesec na ime potrošenih telefonskih impulsa u iznosu od 104.000 dinara za pretplatničku telefonsku liniju br. 2345-458Tužilac je ovaj račun reklamirao jer su njegovi zaposleni avgusta meseca bili na kolektivnom godišnjem odmoru Tuženi je odbio reklamaciju sa napomenom da će isključiti telefom u slučaju da račun ne bude plaćen u roku od 3 dana Tužilac je platio račun. Pošto je tuženi ispostavio račun na iznos koji tužilac nije potrošio, tužilac je podigao tužbi sa sledećim zahtevom :UTVRĐUJE SE da tuženi nema pravo naplate po računu br. 6789 od 3.9. 2007. OBEVEZUJE SE tuženi da plati tužiocu nastale troškove parnice.

Podizanje tužbePojam podizanja tužbeKada je tužba podignuta?Ko poduže tužbu?Ko može podneti tužbu?Kakva su dejstva podizanja tužbe?

Procesna dejstvaMaterijalnopravna dejstva

Fikcije o podizanju tužbe

Fikcije o podizanju tužbeUstupanje pravne stvari od strane vanparničnog sudaPreinačenje tužbePristupanje novog tužioca“Nastavljanje” postupka u parnici za razvod braka posle smrti jednog od supružnikaUsvajanje prigovora protiv rešenja o izvršenju na sonovu verodostojne isprave (mandatna tužba)Odustajanje od povlačenja tužbe

Promene tužbePromene kojima se tužba ne preinačuje

dopune, ispravke, promene vezane za tužbene navode, sužavanje tužbenog zahtevapromena pravnog osnova

Promene kojima se tužba preinačuje

Preinačenje tužbeTužilac menja identitet tužbe

Parnične stranke Tužbeni zahtev

Preinačenje u subjektivnom smisluProširenje na novog tuženogUmesto prvobitnog tuženog tužlac tuži drugo lice

Preinačenje u objektivnom smisluKvantitativno povećanje zahtevaIsticanje novog zahteva uz postojećiIsticanje novog zahteva umesto prvobitnogPromena činjeničnog osnova tužbe

Pretpostavke za dopuštenost preinačenja

Preinačenje tužbeČlan 193

Tužilac može do zaključenja glavne rasprave preinačiti tužbu.Posle dostavljanja tužbe tuženom, za preinačenje tužbe potreban je pristanak tuženog. Sud može dozvoliti preinačenje i kad se tuženi tome protivi ako smatra da bi to bilo celishodno za konačno rešenje odnosa među strankama i ako oceni da postupak po preinačenoj tužbi neće znatno produžiti trajanje parnice. Smatraće se da postoji pristanak tuženog na preinačenje tužbe ako se on upusti u raspravljanje o glavnoj stvari po preinačenoj tužbi, a nije se pre toga protivio preinačenju.Ako je parnični sud za preinačenu tužbu stvarno nenadležan, ustupiće predmet nadležnom sudu koji će, ako se tuženi protivi preinačenju, odlučiti da li je preinačenje dozvoljeno.Kad sud dozvoli preinačenje tužbe, dužan je da ostavi tuženom vreme potrebno da se može pripremiti za raspravljanje po preinačenoj tužbi, ako za to nije imao dovoljno vremena.Ako je tužba preinačena na ročištu na kome tuženi nije prisutan, sud će odložiti ročište i dostaviti tuženom prepis zapisnika sa tog ročišta.Protiv rešenja kojim se dopušta ili odbija preinačenje tužbe nije dozvoljena posebna žalba.

Član 194Preinačenje tužbe je promena istovetnosti zahteva, povećanje postojećeg ili isticanje drugog zahteva uz postojeći.Ako tužilac preinačuje tužbu tako što usled okolnosti koje su nastale posle podizanja tužbe, zahteva iz istog činjeničnog osnova drugi predmet ili novčani iznos, tuženi se takvom preinačenju ne može protiviti.Tužba nije preinačena ako je tužilac promenio pravni osnov tužbenog zahteva, ako je smanjio tužbeni zahtev, ili ako je promenio, dopunio ili ispravio pojedine navode, tako da usled toga tužbeni zahtev nije promenjen.

Pretpostavke za dopuštenost objektivnog preinačenja

Član 195Tužilac može sve do zaključenja glavne rasprave svoju tužbu preinačiti i tako što će umesto prvobitno tuženog tužiti drugo lice.Za preinačenje tužbe u smislu stava 1 ovog člana potreban je pristanak lica koje treba da stupi u parnicu namesto tuženog, a ako se tuženi već upustio u raspravljanje o glavnoj stvari, potreban je i pristanak tuženog.Ako se tuženi upustio u raspravljanje o glavnoj stvari umesto tužioca može da stupi u parnicu novi tužilac samo ako na to pristane tuženi.Lice koje stupa u parnicu namesto stranke mora primiti parnicu u onom stanju u kakvom se ona nalazi u trenutku kad u nju stupa.

Pretpostavke za dopuštenost subjektivnog preinačenja

ZadatakTužilac je tražio od suda da tuženom naloži predaju u državinu zemljišne parcele i nedovršene stambene zgrade u kojoj stanuju on i tuženi. U završnoj reči, na poslednjem ročištu, tužilac je zatražio da sud utvrdi njegovo pravo svojine na prvom spratu zgrade i da naloži tuženom da prestane da ga uzmenirava u mirnom vršenju prava svojine. Sud je usvojio zahtev onako kako ga je tužilac formulisao na poslednjem ročištu.

Da li je tužba preinačena?Kako biste postupili da ste sudija?

ZadatakTužilac je podigao tužbu kojom je tražio isplatu duga i kao tuženog označio preduzeće “Transjug” iz Surdulice, koje je pre podizanja tužbe prestalo da postoji. Pošto je od samog tužioca saznao da tuženi ne postoji, sud mu je naložio da otklini nedostatak u tužbi. Tužica je kao pravnog sledbenika označio preduzeće “Vlasina”. Na ročištu za glavnu raspravu zastupnik “Vlasine” izjavio je da ovo preduzeće nije pravni sledbenik “Transjuga” i priložio izvod iz Registra.

Da li je dopušteno preinačenje tužbe ako u vreme preinačenja ne postoji prvobitno tužena stranka?Da li je tastupnik “Vlasine” pristao na preinačenje?Koje sredstvo odbrane koristi zastupnik “Vlasine”?Koju biste odluku doneli da ste sudija?

Povlačenje tužbePovlačenje tužbe

Član 196Tužilac može povući tužbu bez pristanka tuženog pre nego što se tuženi upusti u raspravljanje o glavnoj stvari.Tužba se može povući i docnije, sve do zaključenja glavne rasprave, ako tuženi na to pristane. Ako se tuženi u roku od 15 dana od dana obaveštenja o povlačenju tužbe ne izjasni o tome, smatraće se da je pristao na povlačenje.Povučena tužba smatra se kao da nije ni bila podnesena i može se ponovo podneti.

Fikcije o povlačenju tužbe

Ako tuženi ne uredi tužbuAko tuženi ne plati aktorsku kaucijuAko preinači tužbu promenom tužbenog osnova, a raniji zahtev ne istakne kao eventualniAko tužilac ne dodje na pripremno ročište, a tuženi ne predloži da se raspravlja u njegovom odsustvuAko sa ročišta za glavnu raspravu neopravdano izostanu obe strankeAko se ne tražiu donošenje dopunske presude u pogledu zahteva o kome sud nije dolučioPomirenje supružnikaOdricanje od tužbenog zahteva u parnicama u kojima nije dopušteno odricanje...

Kako biste postupili?Tužilac je 11. 11. 2008. povukao tužbu za razvod braka. Tužena je 6. 12. 2008. povukla protivtužbu za razvod braka. Prvostepeni sud je 12. 12. 2008. održao ročište za glavnu raspravu kome je prisustvovao samo tužilac i on je, u odsustvu tužene, izjavio da povlači izjavu o povlačenju tužbe. Sud je doneo presudu kojom je razveo brak.

Da li se tužilac kretao u granicama svojih procesnih ovlašćenja?Da li je bila dopuštena dispozicija tužioca?Da li je sud doneo zakonitu odluku?Kakav karakter ima procesna ustanova koja se pojavila u navedenom zadatku?