Polis3 Paisatges De La Terra

 • View
  31.016

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Polis3 Paisatges De La Terra

 • 1. POLIS 3 Ci ncies socials, geograf ia Tercer curs

2. ndex Climas y paisajes de Espaa, Europa y la CA La indstria i lenerg ia 05 Els serveis. El desenvolupament del turisme 06 07 Leconom ia espanyola 08 El relleu: marc f sic de les activitats humanes 01 Els paisatges de la Terra 02 Organitzaci econmica de les societats 03 Lagricultura, la ramaderia i la pesca 04 Leconom ia catalana 09 Lorganitzaci poltica de les societats 10 La Uni Europea 11 Organitzaci poltica del territori 12 La globalitzaci : lorganitzaci de lespai 14 La globalitzaci : els fenmens migratoris 15 El comer i els transports La globalitzaci : cap a un sistema mundial 13 Natura i societat: harmonies, crisis i impactes 16 3. Els paisatges de la Terra 3.Els paisatges dEspanya 2.Els paisatges dEuropa 1.Els paisatges de les zones climtiques de laTerra 02 4.Els paisatges de lEspanya oce nica o atlntica 5.Els paisatges de lEspanya mediterr nia 6.Els paisatges de lEspanya interior 7.Els paisatges dalta muntanya 8.El paisatge de les illes Canries 4. Introducci

 • La Terra es troba dividida en una srie dezones climtiquesamb caracterstiques determinades. El canvi duna zona climtica a una altra el determina la variaci de lalatitud .
 • Aquests factors condicionen, en part, elsdiversos tipus de paisatgesde la Terra. Els paisatges de muntanya sn influts per l altitud .
 • El continent europeu es caracteritza per la seva diversitat de climes i paisatges .
 • A Espanya hi predomina un clima mediterrani clid i sec en general.

02 5. 1.Els paisatges de les zones climtiquesde la Terra

 • 1.1.Paisatges de climes c lids
 • 1.2. Paisatges de climes temperats
 • 1.3. Paisatges de climes freds

02 6. 1.1.Paisatges de climes c lids

 • Elspaisatges de climes clidssn fonamentalment tres: laselva , lasabanai eldesert .
 • La selva . Creix a la zona declima equatorial . Les precipitacions hi sn freqents, les temperatures se situen a prop de 25C i lavegetaci s exuberant .
 • La sabana . Est situada a la zona declima tropical , on les temperatures sn elevades sempre i les pluges abundants a lestiu.
 • El desert . Queda allunyat de lEquador i, per tant, la vegetaci s ms escassa. La sequedat de laire explica la calor del dia i el fred de la nit.

02 7. 1.2.Paisatges de climes temperats

 • Es caracteritzen per la moderaci de les temperatures i per les precipitacions dels seus climes. A ms presenten quatre estacions ben diferenciades:
 • Lhivern , en qu aquestes zones queden sota la influncia de la massa daire polar.
 • Lestiu , en qu la massa daire clid afecta aquestes terres temperades.
 • Es distingeixen tamb dues estacions intermdies, laprimaverai latardor .

02 8. 1.3.Paisatges de climes freds

 • Els paisatges de climes freds es localitzen a leszones polarsde tots dos hemisferis (lrtic i lAntrtida) i a lesserralades ms elevadesde la Terra.
 • Leszones polars estan poc poblades .
 • A lesaltes muntanyes la vida hi s difcili per aix estan poc habitades i la poblaci es concentra a les valls .

02 9. 2.Els paisatges dEuropa

 • 2.1.Els paisatges temperats dEuropa
 • Climes dEuropa ( mapa )

02 10. 2.1.Els paisatges temperats dEuropa

 • Els paisatges temperats de la Terra estan exemplificats a partir delstres grans tipus de climes dEuropa .
 • Paisatge ocenic o atlntic . Es caracteritza pel fet de tenir unes temperatures suaus. Les pluges hi sn abundants a causa dels vents de procedncia atlntica.
 • Paisatge mediterrani . Els estius hi sn calorosos i secs. Els hiverns no sn gaire freds i les pluges sn abundants a la primavera i a la tardor.
 • Paisatge continental . Les temperatures sn molt contrastades, els estius calorosos i els hiverns, freds. Les precipitacions cauen, sobretot, a lestiu.

02 11. Climes dEuropa 02 12. 3.Els paisatges dEspanya

 • 3.1.Caracterstiques clim tiques de la Pennsula Ibrica
 • 3.2.Els paisatges dEspanya

02 13. 3.1.Caracterstiques clim tiques de la Pennsula Ibrica

 • La Pennsula Ibrica presenta les segents caracterstiques :
 • Lalatitud . Influeix en la variaci de latemperatura , de manera que entre la zona cantbrica i Andalusia shi nota una diferncia de la temperatura. Laplujatamb oscilla entre el nord i el sud.
 • Ladistncia al mar . El mar actua suavitzant latemperaturade les franges costaneres, per la seva influncia difcilment arriba a les terres de linterior. El mar tamb hi afavoreix lesprecipitacions .
 • L altitud . Amb laltitud latemperaturadisminueix; en canvi, lesprecipitacionsaugmenten.

02 14. 3.2.Els paisatges dEspanya

 • La varietat de climes dEspanya genera els cinc tipus de paisatges que coneixem :
 • El paisatgeocenic o atlntic.
 • El paisatgemediterrani.
 • El paisatgedinterior.
 • El paisatgedalta muntanya.
 • El paisatgede les Canries.

02 15. 4.Els paisatges de lEspanya oce nica o atlntica

 • 4.1. El clima i lavegetaci
 • 4.2 .El poblament

02 16. 4.1.El clima i la vegetaci

 • Els paisatges de lEspanya atlntica presenten unes temperatures mitjanes durant lestiu que gaireb no superen els 20C i es mantenen al voltant de 10C a lhivern .
 • Les pluges hi sn molt freqents i abundants durant tot lany .
 • A lEspanya ocenica hi creixenboscos de fulla caduca .

02 17. 4.2.El poblament

 • A lafranja costanerashi localitzen les principals vies de comunicaci i les ciutats ms importants.
 • Els habitants de les ciutats es dediquen principalment a la indstria i als serveis .
 • Elturismeha adquirit molta importncia als pobles de la costa.
 • A lhbitat rural lapoblaciviudisseminadaen cases de pags, llogarets ocaseros .

02 18. 5.Els paisatges de lEspanya mediterr nia

 • 5.1.El clima i la vegetaci
 • 5.2.El poblament

02 19. 5.1. El clima i la vegetaci

 • Elclima mediterranies caracteritza pelsestius calorosos . Elshivernshi snsuaus .
 • Lavegetaci mediterrniaoriginria la formenalzinesialzines sureres . Lalzina sha anat substituint ambpins .
 • A les zones ms seques hi trobem l estepa .

02 20. 5.2. El poblament

 • LEspanya mediterrnia s una zona molt poblada . La majoria dels habitants resideix enciutatsi engrans pobles .
 • Al paisatge rural tradicional l hbitatsdispers , en especial a les zones de regadiu .
 • Una de les principals activitats econmiques s elturisme .

02 21. 6.Els paisatges de lEspanya interior

 • 6.1.El clima i la vegetaci
 • 6.2.El poblament

02 22. 6.1.El clima i la vegetaci

 • A les terres interiors de la Pennsula hi predomina unclima mediterrani amb tendncia continental , amb estius secs i calorosos i hiverns freds .
 • Lesplugessn escasses per la llunyania del mar i la disposici del relleu .
 • Lavegetaciha de resistir hiverns durs. Lesalzinesi lespinedescreixen a redudes zones.
 • A la major part de lextensa Meseta castellana i a la vall de lEbre i a la del Guadalquivir hi creix unaestepamolt pobra.

02 23. 6.2.El poblament

 • LEspanya interior est poc poblada .
 • L hbitat ruraltradicionales concentraenpobles petitso de tipusmitj .
 • Les zones rurals han tingut un despoblament i sha produt un envelliment de la poblaci.
 • Fa poc temps que algunes zones shan revitalitzat grcies a les activitats turstiques.

02 24. 7.Els paisatges dalta muntanya

 • 7.1.El clima i la vegetaci
 • 7.2.El poblament

02 25. 7.1.El clima i la vegetaci

 • El clima dalta muntanya es caracteritza per lesbaixes temperatures : els hiverns sn llargs, freds i amb molta neu . Els estius sn frescos i curts.
 • Lalta muntanya es caracteritza per lesprecipitacions abundants .
 • La vegetaci est disposada en diversos pisos a causa del fet que les temperatures i les pluges de muntanya varien segons laltitud.
 • Al peu de les muntanyes hi creixenconreusoboscos mediterranisiboscos de fulla caduca . Ms amunt a vegades shi fanboscos de conferesi a ms alada hi creixen lalandai elsprats .

02 26. 7.2.El poblament

 • A les zones dalta muntanya el relleu en general s abrupte i el clima s dur . Aix dificulta les comunicacions. Per aix aquestes zones estanpoc poblades .
 • Les activitats econmiques tradicionals sn laramaderiai l explotaci forestal .
 • A lactualitat moltes zones de muntanya shan convertit en unespai docii deturisme .

02 27. 8.El paisatge de les illes Canries

 • 8.1.El clima i la vegetaci
 • 8.2.El poblament

02 28. 8.1.El clima i la vegetaci

 • Les illes Canries presenten unclima subtropical rid , ambtemperatures altestot lany . Lesplugeshi snescassesiirregulars .
 • Lescassetat de precipitacions, unida al tipus de sls volcnics, explica l absncia de rius .
 • A causa de la sequedat del clima, lavegetacihi s poc abundant.